VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA WWW.FRIBO.NU"

Transkript

1

2 VI HYR VÅR BOSTAD! Att hyra en bostad är att göra livet bekvämt. Fribo har sedan mitten på 50-talet arbetat med att erbjuda Sveriges mest prisvärda bostäder. För att göra det enkelt har vi bockat i det som du behöver tänka på när du hyr en bostad, resten sköter vi åt dig. Välkomen att ta kontakt med oss eller besök för mer information. SKOTTA SNÖ FIXA VATTENLÄCKAN KLIPPA GRÄSET LÄGGA GOLVET TAPETSERA MÖTEN MED BANKEN SANDA GÅNGARNA PROBLEMFRITT BOENDE

3 VD HAR ORDET Att hyra sig fri från amorteringar, räntesvängningar och ansvar är ett attraktivt och modernt sätt att förhålla sig till sin bostad. Med den service som FRIBO erbjuder är det också ett tryggt och enkelt sätt att bo och trivas. Vi får människor att känna sig välkomna har varit den devis vi jobbat efter det senaste året. Vår förhoppning är att vår välkomnande attityd smittar av sig på hela samhället Fristad. Att hyra är det bästa sättet att bo och Fristad är den bästa platsen att bo på! I vår vision för 2025 står att läsa: Vi tillhandahåller bostäder för alla, för alla åldersgrupper och alla behov, alltifrån det enkla till det extravaganta. Traditionellt har det mest varit det lite enklare som FRIBO har erbjudit men med vår pågående nybyggnation på Åsbovägen i centrala Fristad tillskapar vi oss något som, åtminstone till det yttre, kan klassas som det extravaganta. Våra två trähus i 7 plan får en arkitektur i världsklass. Något för alla i Fristad och förbipasserande att njuta av. Att nyproducera hyresrätter i Sverige är svårt ur ekonomisk synvinkel. Byggkostnaderna är höga i Sverige och ibland är kraven något högt satta vilket medför fördyrningar. Allt tyder på att Riksdagen under året kommer att besluta kring ett antal ändringar som kommer att göra just hyresrätter lite mer attraktiva att bygga. Vår nybyggnation på Åsbovägen har byggkostnader väsentligt under riksgenomsnittet men ändå är kalkylen tuff. Första inflyttning kommer att ske i december 2014 och skönt är att vi har nya hyresgäster som är mycket angelägna om att få flytta in. På underhållsfronten avverkade vi ett stort fönsterbyte på våra samtliga 6 bostadsfastigheter i Borgstena under Genom att gå mot nya fönster med hög energiprestanda har vi skapat förutsättningar för att driva våra 67 lägenheter i Borgstena vidare in i framtiden. I Borgstena erbjuds stor frihet med natur inpå knuten. Kommunikationerna är utmärkta då både tåg och buss stannar alldeles intill vårt bostadsområde. Resultatmässigt hamnar vi 2013 precis på budget, vilket förstås är bra. Det är ett svagt plusresultat som vi tar med oss in i Vi har några större underhållsåtgärder framför oss men kan ändå ana stabilare resultat inom ett par tre år. Den marknadsvärdering som gjordes i början av 2013 visar att vi skött både underhåll och avskrivningar på ett utmärkt sätt genom åren var, i god tradition, ett bra miljöår för FRIBO. Vi minskade energiförbrukning, elförbrukning, vattenförbrukning och koldioxidutsläpp. Mest anmärkningsvärt är nog koldioxidutsläppen, som minskat med hela 74,2% sedan Ändå ser vi att det finns mer att göra. Att så småningom kunna bli självförsörjande på el och styra över så att all användning av t.ex. trädgårdsmaskiner sker med laddbara batterier är ett spår vi jobbar med. Jag vill framföra ett tack till alla Er boende hos FRIBO för verksamhetsåret Ett tack även till ägaren, styrelsen och anställda som alla strävar efter att Fristadbostäder AB skall vara ett fortsatt välmående bolag. Därmed lägger vi 2013 bakom oss. Nu ser vi alla på FRIBO fram emot ett 2014 med allt vad det innebär i form av utveckling och positiva händelser. Följ oss på Fristad i februari 2014 Kjell-Ove Sethson VD

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fristadbostäder Aktiebolag, organisationsnummer , avger härmed följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari till 31 december, Styrelsen jämte lekmannarevisorer, vilka är utsedda av Borås Stad samt auktoriserad revisor, utsedd av bolagsstämman, har utgjorts av följande: ORDINARIE LEDAMÖTER Gun-Britt Persson, ordförande Ålidsvägen 4, Fristad SUPPLEANTER Monia Stråhle Backvägen 66, Fristad Lars-Eric Lindberg, vice ordförande Buxbomsvägen 10, Fristad Carl-Olov Söderlind Ringvägen 5 J, Fristad Ulla-Britt Gustavsson Hedevägen 15, Fristad Per-Olof Gustavsson Slånvägen 3, Fristad Magnus Olofsson Parkvägen 16, Fristad Curt Andersson Kullasandsv. 23, Fristad Olle Engström Lorensbergsgatan 4, Borås ORDINARIE REVISORER Karin Grann, aukt revisor, Krokusvägen 5, Ulricehamn Lars Wahlqvist Gunnarp Bräckås, Fristad SUPPLEANTER Hans Gavin, aukt. revisor Ernst & Young, Göteborg Stefan Kylebäck, aukt revisor Blänkfyrsvägen 8, Torslanda Inge-Björn Nilsen, lekm.rev. Tegnérgatan 13, Borås Bo-Lennart Bäcklund, lekm.rev. Erikslund 13, Borås SAMMANTRÄDEN Ordinarie bolagsstämma hölls den 2 april Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 6 protokollförda sammanträden samt 6 presidiemöten.

5 ORGANISATIONSANSLUTNING Fristadbostäder AB är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO liksom i arbetsgivarorganisationen Pacta. Bolaget är även medlem i inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror HBV. Dessutom är företaget medlem i Framtid Fristad samt Fristads- och Borgstenas vägföreningar. Vidare är bolaget delägare i SABO Byggnadsförsäkrings AB. VERKSAMHETEN Fristadbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag med målet att kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder åt alla och även kunna ta ansvar för att bostäder finns för utsatta och svaga grupper. Bolaget skall vidare kunna stimulera byggandet av alla former av bostäder samt bevaka miljö- och kretsloppsanpassning. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. FÖRVALTNING Sedan företagets grundande 1955 har förvaltningen bedrivits i egen regi. Grundandet skedde i stiftelseform genom Fristads kommun i samverkan med de större industriföretagen på orten skedde ombildning till aktiebolag. All administration och redovisning jämte övriga förvaltningsärenden handhas av bolagets kontor. VD är förvaltare och sekreterare samt föredragande i styrelsen. Bolaget har personal för uthyrning, ekonomi, fastighetsskötsel, reparationer, måleri samt byggnadsarbeten. FÖRVALTADE FASTIGHETER Bolagets fastigheter är belägna i Fristad och Borgstena, Borås Stad. Antalet bostäder är 521 samt 14 lokaler. Specifikation över lägenhetssammansättningen finns i tabellform i slutet av årsredovisningen. UTHYRNING I genomsnitt har 2 lägenhet av 521 varit outhyrda. Detta har lett till ett relativt litet hyresbortfall. I Fristad har bolaget kö till samtliga lägenheter. FÖRSÄKRINGSVÄRDEN Fastighetsbeståndet är försäkrat till fullvärde hos DINA Försäkring AB tillsammans med en förvaltningsförsäkring.

6 VÄSENTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH HÄNDELSER PROJEKT 44 st. nya lägenheter är under uppförande på Åsbovägen i centrala Fristad. Kalkylen för projektet godkändes i Fullmäktige den 21 mars Byggstarten skedde den 18 april Första inflyttning kommer att ske i december UNDERHÅLLS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN Samtliga 6 bostadsfastigheter i Borgstena fick under första halvan av året nya fönster med hög energiprestanda. Ett stort jobb som dels ökar attraktiviteten något och dels ger lite tillbaka i form av lägre energiförbrukning. Under året har vi påbörjat byte mot LED-belysning i några fastigheter. Detta blir något som vi kommer att jobba med under flera år framåt men som på relativt kort tid betalar sig genom lägre elförbrukning. Planenligt har ett större antal lägenheter också blivit föremål för inre underhåll i form av nya golv, målning och tapetsering samt i förekommande fall även försetts med nya vitvaror. Totalt satsades kkr. på inre, yttre och gemensamt underhåll under året och kkr. upptogs som anläggningstillgång i balansräkning som pågående nyanläggning. ENERGI Efter fortsatt målmedvetet arbete, i enlighet med miljöledningssystemet, lyckas vi hålla nere indexreglerad värmeförbrukning. Den faktiska energiförbrukningen för värme och varmvatten minskade under året till 4639 MWh (4841 MWh år 2012). Största delen av våra lägenheter är anslutna till fjärrvärmenät, i Fristad försörjt genom Borås Energi o Miljös anläggning vid Folkhögskolan och i Borgstena genom Vida Timber AB. Huvuddelen av energin utvinns ur biobränsle. Styrningen av uppvärmningen sker genom ett väderprognossystem. VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM/MILJÖARBETE Arbetet med att som komplement till miljöledningssystemet införliva kvalitet och arbetsmiljö i ett verksamhetssystem har resulterat i att vi nu har ett integrerat system, ett verksamhetsledningssystem, med miljö-, kvalitet och arbetsmiljö samlat. Verksamhetsledningssystemet är webbaserat under Miljömålen inriktar sig på fortsatta energibesparingar och hel del fokus på inomhusmiljö etc., men även andra lite mjukare värden kommer att beaktas. Bolaget är fortsatt miljöcertifierat enligt ISO och ett aktivt miljöarbete bedrivs kontinuerligt. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda våra hyresgäster ett boende präglat av kvalité och god boendemiljö. I övrigt hänvisas till särskild miljöredovisning, bifogad till årsredovisningen. HANDIKAPPOLITISKT PROGRAMARBETE Borås Stad har antagit ett handikappolitiskt program som skall omfatta alla grenar av den kommunala verksamheten, även den som bedrivs i bolagsform. FRIBO har därmed en egen fastställd handikapplan. I samråd med Borås stad, bostadsanpassning, har flera av våra hyresgäster kunnat få anpassningar utförda i fastigheterna för att kunna bo kvar.

7 INTEGRATIONSARBETE Borås Stad har antagit en integrationsplan inriktad på att våra invandrare skall komma in i det svenska samhället på bästa sätt. Även FRIBO har antagit en sådan plan, som har utgångspunkt i kommunens plan. Under 2013 har några lägenheter upplåtits för flyktingar i samverkan med Migrationsverket. NÄTVERK SJUHÄRAD Det goda samarbetet mellan 8 kommunala bostadsbolag i Sjuhäradsbygden har fortsatt under år De ingående bolagen är Vårgårda Bostäder AB, Herrljungabostäder AB, Stubo AB, Svenljunga Bostäder AB, Tranemo Bostäder AB, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Viskaforshem AB och Fristadbostäder AB. Inom nätverket samråds det om många frågor, såsom fastighetssystem inom data, bredband, samordnad utbildning, personalkontakter mm. MILJÖNÄTVERKET 5 av ovannämnda bolag samverkar avseende miljöarbete i nätverk. Dessa bolag är Stubo, Tranemo Bostäder, Bollebo, Vårgårdabostäder och FRIBO. Dessa bolag arbetar också vidare med att utveckla verksamhetsledningssystemet ihop. För ändamålet har vi en gemensam verksamhetssamordnare anställd. UTBILDNING Under 2013 har fortsatt verksamhetsrelaterad utbildning, internt och externt, för bolagets personal kunnat anordnas såväl i nätverkets regi, vilket ger både sociala och ekonomiska fördelar, som i egen. FRAMTIDSUTSIKTER Det finns ett fortsatt starkt efterfrågetryck på våra lägenheter och vakansgraden är liten. Vi har en stabil personalstyrka som med ökande kompetens arbetar för miljö, kvalitet och en god service nära de boende. Vi håller alltjämt en hög nivå på underhållet för att långsiktigt bibehålla värdet på beståndet. Sammantaget ger detta en styrka inför framtiden. Under 2014 färdigställs 22 nya lägenheter på Åsbovägen och under 2015 ytterligare 22 st. I detaljplanen för området runt Åsboplan finns möjligheter till ytterligare byggnation men vi avvaktar igångsättande av nästa etapp något för att sprida ut tillförseln av nya lägenheter i Fristad.

8 Vi avvaktar även arbetet med detaljplanen för området i Sparsör. Genom aktivt deltagande i ortens utveckling på olika sätt, bl.a. genom intresseorganisationen Framtid Fristad, vill vi vara med och medverka till att Fristad förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda invånare vilket i förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. Sett utifrån bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2013 samt utifrån efterfrågesituationen och utvecklingsplaner ser vi framtiden an med tillförsikt. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Inför kommande år står vi fortsatt inför en hel del investeringar och underhållsåtgärder, då en hel del fastigheter är en bit över 50 år, med allt vad detta innebär. Stora delar av bolagets låneportfölj är räntesäkrad över en längre period vilket ger en stabilitet. EKONOMI Vi har en fortsatt god efterfrågan vilket ger en gynnsam effekt på intäktssidan, med relativt små hyresförluster. Detta skapar fortsatt utrymme för att vidmakthålla vår ambition att leverera en god, hög service samt hålla en god underhållsvolym med åtföljande kostnader på en god nivå. En jämn, hög takt med inre och yttre underhåll säkerställer värdet på beståndet långsiktigt och håller nere det dyrare akuta underhållet. Driftskostnaderna har ökat något till totalt kkr. exklusive extern fastighetsskötsel, vilket i huvudsak beror på stora taxe-ökningar (ex. fjärrvärmepriset +7% 2013). Förbrukningarna gick ner, från redan låga nivåer, vilket är en direkt följd av vårt idoga miljöarbete. Kostnaderna för underhåll har minskat från föregående år med kkr. till totalt kkr. Den 1 juni 2013 höjdes hyrorna med 24 kr/m2 och år. Förhandlingen fick avgöras av Hyresmarknadskommittén. Överläggningar med Hyresgästföreningen inför 2014 gav en höjning med i snitt 26 kr/m2 och år från den 1 april Redovisat resultat om 359 kkr. före skatt är helt i linje med budget. Soliditeten är 19,8 % och sjunkande på grund av vår pågående nybyggnation. Det långsiktiga målet är en soliditet på 30 %. Det ekonomiska resultatet samt den ekonomiska ställningen framgår av resultaträkningen för samt balansräkningen per med tillhörande noter. FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att 2013 års vinst om 275 kkr. justeras mot tidigare balanserat resultat om 53 kkr., vilket ger totalt 328 kkr. att balanseras i ny räkning.

9 Fem års utveckling (belopp är i kkr) Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2013 Nyckeltalsredovisning, A. Ekonomiska nyckeltal Storlek Omsättning Personal Balansomslutning Betalningsförmåga Kassalikviditet 23,9% 26,0% 42,3% 48,6% 12,6% Överlevnadsförmåga Soliditet 26,1% 26,5% 26,2% 22,5% 19,8% Lönsamhet Räntabilitet på totalt kapital -3,7% 2,4% 2,8% 0,2% 2,5% Räntabilitet på eget kapital -19,5% 2,1% 2,0% -10,6% 1,2% Resultatmarginal -13,0% 8,2% 9,7% 0,7% 10,8% Effektivitet Kapitalets omsättningshastighet 0,282 0,294 0,293 0,279 0,231 B. Övriga Nyckeltal Antal bostäder Area bostäder i m Lokaler Area lokaler i m Outhyrt, bostäder Vakansgrad 0,6% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Genomsnittlig varmhyra kr/m 2 /år Räntebidragsberoende Driftskostnad (inkl. adm.) kr/m 2 /år ,79 398,91 399,98 415,11 Räntekostnad (exkl. bidrag) kr/m 2 /år 36,96 48,06 62,64 73,83 157,02

10 Fristadbostäder AB Resultaträkning (kkr) Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 3,4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 2 Statliga bostadssubventioner 0 1 Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Balansräkning (kkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital och skulder Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital (400 aktier á kvotvärde 1000 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar till pensioner Långfristiga skulder 16 Skulder till Borås Stad Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkkredit 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ansvarsförbindelser Fastigo 0 0 0

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2008:1. Årsredovisning i mindre företag (K 2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Skatt Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av akutell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattermässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggnings- tillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad bostadsfastighet Byggnad lokalfastighet Inventarier Markanläggningar 50 år 33 år 5 år 20 år Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Någon särredovisning av centrala administrations- och försäljningskostnader har ej gjorts då de bedömts vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

14 NOTER (kkr) Not 1 Hyresintäkter Total hyra Hyresbortfall Netto Uthyrningsenheter Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Reparationer och underhåll Administration Tvättstugeavgifter Extern fastighetsskötsel Övriga intäkter Not 3 Driftskostnader Administration Marknadsföring Fastighetsskötsel Reparationer, inre och yttre Extern fastighetsskötsel Värmekostnader Elförbrukning Vattenförbrukning Renhållning Ventilation 4 7 Försäkringar Hyresgästföreningen m.m Hyresförluster 0 0 Kundförluster 0 12 Särskild löneskatt och avkastningsskatt Övriga driftskostnader Not 4 Ersättning till revisorer Revisionsarvoden Lekmannarevision

15 Not 5 Personal Medelantalet anställda har varit följande: Administration 3 3 Fastighetsarbetare 7 10 Målare 2 2 Byggnadsarbetare Fördelning mellan män och kvinnor har varit 75% respektive 25% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3% 6% Styrelseledamöter och ledande befattningshavare antal ledam varav män antal ledam.varav män Styrelseledamöter 5 60% 5 60% VD och andra ledande befattningshavare 1 100% 1 100% Löner och andra ersättningar har utgått med: Styrelse och VD Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Lönebidrag som erhållits Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida medan han har 6 månader vid egen uppsägning. Not 6 Underhållskostnader Inre underhåll Yttre och gemensamt underhåll Not 7 Planenliga avskrivningar Byggnader och markanläggningar Inventarier Not 8 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader fastighetslån Räntekostnader bankkredit Räntekostnader skattekontot Not 9 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt

16 Not 10 Byggnader, markanläggningar och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Aktiverade förbättringar 0 0 Omklassificering Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Ingående balans Årets avskrivning Ackumulerad utgående avskrivning Utgående bokfört värde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Aktiverade förbättringar 0 0 Omklassificering Avrundningsjustering föregående år -1 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Ingående balans Årets avskrivning Ackumulerad utgående avskrivning Utgående bokfört värde Mark Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Totalt planenligt restvärde för fastigheterna

17 Taxeringsvärden 2013 (kkr) Fastighet Beteckning Byggnadsår Taxeringsvärde Mark Byggnad Totalt Åsboplan 1, 3, 5, 7, 9, 11 Fristad Prästgård 1: Ringvägen 1 A-C Fristad Klockarbol 1: Ringvägen 5, 7, 9, 11 Fristad Prästgård 1: Stors Vägen 6, 8, 10 A-B Fristad Klockarbol 1: Vängaväen 3 A-B Fristad Hed 1: Tärnavägen 2 A-B, Stora Vägen 46 Sik 1: Stenvägen 1, 3, 5, Hammarbyvägen 2, 4, 6 Sik 1:147, 1: Tärnavägen 10 A-K, (sammanföring nr 694) 0 Parkvägen 5 A-B Sik 1: Prästskogsvägen 1-12 A-B Fristad Prästgård 1: Barndaghem Borgstena 5: Krögarevägen 2, 3, 3B, 0 Kronängsvägen 9, 11, 13 Borgstena 5: Gamla Kyrkvägen 22 A-B Fristad Prästgård 1: Stationshus Fristad Hed 1: Mark Byggnader Totalt

18 Not 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Anskaffat under året Avyttrat under året Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerad avskrivning Återförd ackumulerad avskrivning,sålda tillgångar Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Utgående bokfört värde Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Omklassificering Utgående nedlagda kostnader Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier och andelar Antal HBV SABO Byggförsäkrings AB Totalt bokfört värde Not 14 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran är beräknat på underskottsavdrag taxering 2014 som uppgår till kkr. Not 15 Förändringar av det egna kapitalet Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Summa Belopp årets ingång Årets resultat

19 Not 16 Långfristiga skulder Skulder till koncernkonto 0 0 Skulder till Borås Stad Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0 Lånestruktur och räntebindningstid Räntebindning till Lånebelopp Ränta % Andel lån ,03 7% ,12 10% ,96 18% ,97 17% ,06 17% ,13 16% ,68 17% Checkkredit med limit på 3 mkr Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna räntekostnader Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgift Periodiserade fakturor Löne- och fastighetsskatt

20

21

22

23 Bostäder, lokaler och garage Område 1 rokv 2 rokv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Ant.lgh Lokal Garage Åsboplan 1, 3, Åsboplan 7, 9, Stora Vägen 6-10 A-B 6 6 Ringvägen 5, 7, 9, Ringvägen 1 A-C Vängavägen 3 A-B 2 2 Tärnavägen 2 A-B Hammarbyvägen 2, 4, 6 och Stenvägen 1, 3, 5 Tärnavägen 10 A-K och Parkvägen 5 A-B Prästskogsvägen 1-12 A-B Krögarevägen 2 A-C Krögarevägen Kronängsvägen Kronängsvägen Kronängsvägen Borgstena daghem 1 Gamla Kyrkvägen 22 A-B Stationshuset Totalt antal Total lägenhetsyta bostäder m 2 Total lokalyta m 2

24

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer