MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION."

Transkript

1

2 FRIBO ÄR: MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt dagliga arbete men också genom en långsiktig plan. Vi är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, vilket årligen ger oss en utomstående granskning av vårt miljöarbete. Under 2015 kommer vi dessutom att kunna producera vår egen el med hjälp av en solcellsanläggning på ca 250 kvm. Vid vår nyproduktion på Åsbovägen har målet varit att få så liten miljö-belastning som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv. Husen är konstruerade i trä, vilket inte bara är ett förnyelsebart material, det är vackert också! Läs mer om vårt miljöarbete på fribo.nu TEL:

3 VD HAR ORDET Allt fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller allt från stora börsbolag till små och medelstora företag. Jag tror den positiva trenden beror på att allt fler inser att det går att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Arbetet stärker varumärket och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt. Uppmärksamheten som FRIBO fått med anledning av vår hållbarhetssatsning, att bygga stora flerbostadshus helt i trä, har varit helt enorm. Över 1500 personer besökte vår byggarbetsplats under 2014 för att se hur man kan bygga moderna bostäder med minsta möjliga miljöbelastning (som dessutom är vackra att se på och sköna att vistas i). I vår Vision för FRIBO 2025 står det också att vi vill vara fortsatt i framkant inom det lokala och globala miljöarbetet. I december 2014 flyttade de första hyresgästerna in på Åsbovägen i centrala Fristad. Det nyproduceras så pass lite hyresrätter i Sverige att det även i det perspektivet är en stor händelse att lilla Fristad får 44 st nya lägenheter i ett slag. Det är förstås utvecklande för oss som bolag att få växa på detta sätt. Den 9 maj 2015 kommer bostadsområdet Åsbovägen att invigas officiellt med pompa och ståt. Vi genomförde även en del större underhållsinsatser förra året. Vårt största bostadsområde Prästaskogen fick ny asfalt på gångar och parkeringar. Vi startade upp badrumsrenoveringar som kommer att pågå i över 3 år framåt. Över 270 badrum är 20 år eller äldre och behov av insatser för att förhindra dyrare akuta åtgärder i form av vattenskador eller dylikt. I slutet av året påbörjades ombyggnad av Centrumhuset. Hela klimatskalet byts ut och lägenheterna får mekanisk ventilation. Det är omfattande lyft för våra fastigheter som vi pratar om här. Det ekonomiska resultatet för 2014 är negativt men enligt budget. Vi har investerat intensivt hela året för att snabbt rätta till saker i underhållsplanen som ger oss bättre ekonomi i det längre perspektivet, t.ex. sänka vår energiförbrukning. Det är trots allt långsiktig verksamhet vi sysslar med. Vi minskade vår energiförbrukning ganska rejält under 2014, både indexkorrigerad värme och el. Det finns en mängd satsningar som vi gör och har gjort som vi kommer att få se resultat av under Bland annat kommer el och fjärrvärmeförbrukning per kvm gå ner tack vare den höga energiprestandan vi byggt nya lägenheter med på Åsbovägen. Egenproducerad solel på Centrumhuset sänker vårt behov av köpt el. Torktumlare med värmepumpsteknologi sänker elförbrukningen o.s.v. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare i företaget och till FRIBOs styrelse och ägare för ett bra samarbete under året. Ett särskilt tack också till alla hyresgäster tillsammans utvecklar vi Fristad och Borgstena. Därmed har vi satt punkt för En snabb blick på 2015 ger att det är ett jubileumsår då bolaget firar 60 år. Även om bolaget är gammalt och anrikt finns det väldigt mycket nytänkande i vår organisation. Ett bevis på det är att vi ständigt siktar framåt. Vi vill gärna ligga i framkant. Jag vågar utlova att 2015 kommer att visa på detta. Följ oss på Fristad i februari 2015 Kjell-Ove Sethson VD

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fristadbostäder Aktiebolag, organisationsnummer , avger härmed följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari till 31 december, VERKSAMHETEN Fristadbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag med målet att kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder åt alla och även kunna ta ansvar för att bostäder finns för utsatta och svaga grupper. Bolaget skall vidare kunna stimulera byggandet av alla former av bostäder samt bevaka miljö- och kretsloppsanpassning. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. FÖRVALTNING Sedan företagets grundande 1955 har förvaltningen bedrivits i egen regi. Grundandet skedde i stiftelseform genom Fristads kommun i samverkan med de större industriföretagen på orten skedde ombildning till aktiebolag. All administration och redovisning jämte övriga förvaltningsärenden handhas av bolagets kontor. VD är förvaltare och sekreterare samt föredragande i styrelsen. Bolaget har personal för uthyrning, ekonomi, fastighetsskötsel, reparationer, måleri samt byggnadsarbeten. FÖRVALTADE FASTIGHETER Bolagets fastigheter är belägna i Fristad och Borgstena, Borås Stad. Antalet bostäder är 542 samt 14 lokaler. Specifikation över lägenhetssammansättningen finns i tabellform i slutet av årsredovisningen. UTHYRNING I genomsnitt har 2 lägenhet av 542 varit outhyrda. Detta har lett till ett relativt litet hyresbortfall. I Fristad har bolaget kö till samtliga lägenheter. FÖRSÄKRINGSVÄRDEN Fastighetsbeståndet är försäkrat till fullvärde hos DINA Försäkring AB tillsammans med en förvaltningsförsäkring. STYRELSEN Styrelsen jämte lekmannarevisorer, vilka är utsedda av Borås Stad samt auktoriserad revisor, utsedd av bolagsstämman, har utgjorts av följande:

5 ORDINARIE LEDAMÖTER Gun-Britt Persson, ordförande Ålidsvägen 4, Fristad SUPPLEANTER Monia Stråhle Backvägen 66, Fristad Lars-Eric Lindberg, vice ordförande Buxbomsvägen 10, Fristad Ulla-Britt Gustavsson Hedevägen 15, Fristad Magnus Olofsson Parkvägen 16, Fristad Monika Hermansson Friedman Komlösa Erikslund, Fristad ORDINARIE REVISORER Ulrika Berling, aukt revisor Fägatan 44, Öjersjö Inge-Björn Nilsen, lekm.rev. Tegnérgatan 13, Borås Carl-Olov Söderlind Ringvägen 5 J, Fristad Per-Olof Gustavsson Slånvägen 3, Fristad Curt Andersson Kullasandsv. 23, Fristad Lars Wahlqvist Gunnarp Bräckås, Fristad SUPPLEANTER Hans Gavin, aukt. revisor Ernst & Young, Göteborg Bo-Lennart Bäcklund, lekm.rev. Erikslund 13, Borås SAMMANTRÄDEN Ordinarie bolagsstämma hölls den 1 april Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 6 protokollförda sammanträden samt 6 presidiemöten. ORGANISATIONSANSLUTNING Fristadbostäder AB är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO liksom i arbetsgivarorganisationen Pacta. Bolaget är även medlem i inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror HBV. Dessutom är företaget medlem i Framtid Fristad samt Fristads- och Borgstenas vägföreningar. Vidare är bolaget delägare i SABO Byggnadsförsäkrings AB.

6 VÄSENTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH HÄNDELSER PROJEKT På Åsbovägen i centrala Fristad pågår uppförandet av 44 st nya lägenheter i två stycken trähus. 22 st blev inflyttningsklara i december Projektet färdigställs i april Totalt tog det 8 år från det att idéen lyftes i FRIBOs styrelse till dess att husen stod klara. UNDERHÅLLS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN I augusti 2014 drog vi igång ett större projekt med badrumsrenoveringar. Totalt har vi ca 270 st badrum som är 20 år eller äldre och därmed i behov av nya tätskikt. Målet är att klara dessa badrumsrenoveringar på 3 år. Vi hann med 85 st På höstkanten gjordes ett omfattande asfalteringsarbete på vårt största område Prästaskogen. Alla gångar och alla parkeringsytor toppades och fick ny kantsten. Centrumhuset på Tärnavägen 2 har varit aktuellt för renovering under många år men under november 2014 blev det äntligen verklighet. Hela klimatskalet byts ut och mekanisk ventilation tillförs. På taket kommer det bli solceller för egenproducerad solel. Solelen gör oss självförsörjande på el i den fastigheten, vilket även inbegriper FRIBOs kontor och verkstad som sitter ihop med Centrumhuset. Centrumhuset består av 17 st lägenheter och renoveringen beräknas vara klar till sommaren Planenligt har ett större antal lägenheter också blivit föremål för inre underhåll i form av nya golv, målning och tapetsering samt i förekommande fall även försetts med nya vitvaror. Totalt satsades kkr på inre, yttre och gemensamt underhåll under året och kkr upptogs som anläggningstillgång i balansräkning som pågående nyanläggning. ENERGI Efter fortsatt målmedvetet arbete, i enlighet med miljöledningssystemet, lyckas vi hålla nere indexreglerad värmeförbrukning. Den faktiska energiförbrukningen för värme och varmvatten minskade under året till 4111 MWh (4639 MWh år 2013). Största delen av våra lägenheter är anslutna till fjärrvärmenät, i Fristad försörjt genom Borås Energi o Miljös anläggning vid Folkhögskolan och i Borgstena genom Vida Timber AB. Huvuddelen av energin utvinns ur biobränsle. Styrningen av uppvärmningen sker genom ett väderprognossystem. VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM/MILJÖARBETE Arbetet med att som komplement till miljöledningssystemet införliva kvalitet och arbetsmiljö i ett verksamhetssystem har resulterat i att vi nu har ett integrerat system, ett verksamhets-ledningssystem, med miljö-, kvalitet och arbetsmiljö samlat. Verksamhetsledningssystemet är webbaserat under Miljömålen inriktar sig på fortsatta energibesparingar och hel del fokus på inomhusmiljö etc., men även andra lite mjukare värden kommer att beaktas. Bolaget är fortsatt miljöcertifierat enligt ISO och ett aktivt miljöarbete bedrivs kontinuerligt. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda våra hyresgäster ett boende präglat av kvalité och god boendemiljö. I övrigt hänvisas till särskild miljöredovisning, bifogad till årsredovisningen.

7 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAMARBETE Borås Stad har antagit ett handikappolitiskt program som skall omfatta alla grenar av den kommunala verksamheten, även den som bedrivs i bolagsform. FRIBO har därmed en egen fastställd handikapplan. I samråd med Borås Stad, bostadsanpassning, har flera av våra hyresgäster kunnat få anpassningar utförda i fastigheterna för att kunna bo kvar. INTEGRATIONSARBETE Borås Stad har antagit en integrationsplan inriktad på att våra invandrare skall komma in i det svenska samhället på bästa sätt. Även FRIBO har antagit en sådan plan, som har utgångspunkt i planen för Borås Stad. Under 2014 har några lägenheter upplåtits för flyktingar i samverkan med Migrationsverket. NÄTVERK SJUHÄRAD Det goda samarbetet mellan 8 kommunala bostadsbolag i Sjuhäradsbygden har fortsatt under år De ingående bolagen är Vårgårda Bostäder AB, Herrljungabostäder AB, Stubo AB, Svenljunga Bostäder AB, Tranemo Bostäder AB, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Viskaforshem AB och Fristadbostäder AB. Inom nätverket samråds det om många frågor, såsom fastighetssystem inom data, bredband, samordnad utbildning, personalkontakter mm. MILJÖNÄTVERKET 5 av ovannämnda bolag samverkar avseende miljöarbete i nätverk. Dessa bolag är Stubo, Tranemo Bostäder, Bollebo, Vårgårdabostäder och FRIBO. Dessa bolag arbetar också vidare med att utveckla verksamhetsledningssystemet ihop. För ändamålet har vi en gemensam verksamhetssamordnare anställd. UTBILDNING Under 2014 har fortsatt verksamhetsrelaterad utbildning, internt och externt, för bolagets personal kunnat anordnas såväl i nätverkets regi, vilket ger både sociala och ekonomiska fördelar, som i egen regi. FRAMTIDSUTSIKTER Det finns ett fortsatt starkt efterfrågetryck på våra lägenheter och vakansgraden är liten. Vi har en stabil personalstyrka som med ökande kompetens arbetar för miljö, kvalitet och en god service nära de boende. Vi håller alltjämt en hög nivå på underhållet för att långsiktigt bibehålla värdet på beståndet. Sammantaget ger detta en styrka inför framtiden. Under december 2014 flyttade de första hyresgästerna in i vår nyproduktion av 22 lägenheter på Åsbovägen och under 2015 ytterligare 22 st. I detaljplanen för området runt Åsboplan finns möjligheter till ytterligare byggnation men vi avvaktar igångsättande av nästa etapp för att hämta andan något och sprida ut tillförseln av nya lägenheter i Fristad. Vi avvaktar även arbetet med detaljplanen för området i Sparsör.

8 Genom aktivt deltagande i ortens utveckling på olika sätt, bl.a. genom intresseorganisationen Framtid Fristad, vill vi vara med och medverka till att Fristad förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda invånare vilket i förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. Sett utifrån bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2014 samt utifrån efterfrågesituationen och utvecklingsplaner ser vi framtiden an med tillförsikt. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Stora delar av fastighetsbeståndet är 50 år eller äldre vilket medför att underhållsplanen är vältecknad för lång tid framåt. Mer än 50% av bolagets låneportfölj är räntesäkrad över en längre period vilket ger en stabilitet. EKONOMI Vi har en fortsatt god efterfrågan vilket ger en gynnsam effekt på intäktssidan, med relativt små hyresförluster. Detta skapar fortsatt utrymme för att vidmakthålla vår ambition att leverera en god, hög service samt hålla en god underhållsvolym med åtföljande kostnader på en god nivå. En jämn, hög takt med inre och yttre underhåll säkerställer värdet på beståndet långsiktigt och håller nere det dyrare akuta underhållet. Driftskostnaderna har ökat något till totalt kkr exklusive extern fastighetsskötsel, vilket i huvudsak beror på taxe-ökningar (fjärrvärmepriset +4% och VA +5,5% 2014). Alla förbrukningar utom vatten gick ner, från redan låga nivåer, vilket är en direkt följd av vårt idoga miljöarbete. Kostnaderna för underhåll har ökat från föregående år med kkr till totalt kkr. Den 1 april 2014 höjdes hyrorna med 26 kr/m 2 och år efter förhandling med Hyresgästföreningen. Redovisat resultat om kkr före skatt är helt i linje med budget. Soliditeten är 11,0% och sjunkande på grund av vår pågående nybyggnation och större underhållsprojekt. Det långsiktiga målet är en soliditet på 30%. Det ekonomiska resultatet samt den ekonomiska ställningen framgår av resultaträkningen för samt balansräkningen per med tillhörande noter. Bolaget redovisar för första gången helt enligt K2-regelverket vilket innebär att det saknas jämförelsesiffror från föregående år.

9 Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Soliditet (%) Personal Balansomslutning (tkr) Kassalikviditet (%) 13,2 12,6 48,6 42,3 Räntabilitet på totalt kapital (%) 1,1 2,5 0,2 2,8 Räntabilitet på eget kapital (%) -6,7 1,2-10,6 2,0 Resultatmarginal (%) 6,9 10,8 0,7 9,7 Kapitalets omsättningshastighet 0,154 0,231 0,279 0,293 Antal bostäder Area bostäder i m Lokaler Area lokaler i m Outhyrt, bostäder Vakansgrad (%) 0,3 0,3 0,2 0,3 Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler (%) Genomsnittlig varmhyra kr/m 2 /år (tkr) Räntebidragsberoende Driftskostnad (inkl. adm.) kr/m 2 /år 449,09 415,11 399,98 398,91 Räntekostnad (exkl. bidrag) kr/m 2 /år 165,53 157,02 73,83 62,64 Jämförelsetalen för år har inte räknats enligt K2 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att I ny räkning överföres I balanserat resultat ingår omförd uppskjuten skatt p.g.a. övergång till BFNAR 2008:1 (K2)

10 Fristadbostäder AB Resultaträkning Not 2014 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Hyresintäkter Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning Övriga förvaltningsintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Direkta fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8,9, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 Årets resultat

11 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader & Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital (400 aktier á kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ansvarsförbindelser Fastigo 0 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Noter Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Förstagångstillämpning av BFNAR 2008:1 Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Övergången till K2 har inneburit att bolagets uppskjutna skattefordran återförts. Uppskjutna skatter redovisas inte enligt K2 regelverket. Se även not 13 Förändringar i eget kapital. Fordringar, skulder och avsättningar Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avksrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Bostadsfastighet Byggnader Lokalfastighet Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 50 år 33 år 20 år 5 år 5 år Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Intäktsredovisning Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkterna intäktsredovisas i den period uthyrningen sker. Not 2. Koncernförhållanden Fristadbostäder AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stad, org. nr , som tillika är moderföretag för hela koncernen.

14 Not 3. Hyresintäkter Total hyra Hyresbortfall Netto Uthyrningsenheter (tkr) Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser Not 4. Anställda och personalkostnader 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 3 Män 9 12 Löner, pensioner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Lönebidrag som erhållits Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 40% Andel män i styrelsen 60% Not 5. Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014 Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 27% Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 6% Not 6. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014 Övriga ränteintäkter Not 7. Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2014 Övriga räntekostnader, koncernföretag

15 Not 8. Byggnader, mark och markanläggning Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Aktiverade förbättringar Omklassificeringerar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Aktiverade förbättringar Omklassificeringerar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Toalt planenligt restvärde för fastigheterna

16 Taxeringsvärden 2014 (tkr) Fastighet Beteckning Byggnadsår Taxeringsvärde Mark Byggnad Totalt Åsboplan 1, 3, 5, 7, 9, 11 Fristad Prästgård 1: Ringvägen 1 A-C Fristad Klockarbol 1: Ringvägen 5, 7, 9, 11 Fristad Prästgård 1: Stora Vägen 6, 8, 10 A-B Fristad Klockarbol 1: Vängaväen 3 A-B Fristad Hed 1: Tärnavägen 2 A-B, Stora Vägen 46 Sik 1: Stenvägen 1, 3, 5, Hammarbyvägen 2, 4, 6 Sik 1:147, 1: Tärnavägen 10 A-K, (sammanföring nr 694) 0 Parkvägen 5 A-B Sik 1: Prästskogsvägen 1-12 A-B Fristad Prästgård 1: Barndaghem Borgstena 5: Krögarevägen 2, 3, 3B, 0 Kronängsvägen 9, 11, 13 Borgstena 5: Gamla Kyrkvägen 22 A-B Fristad Prästgård 1: Stationshus Fristad Hed 1: Mark Byggnader Totalt

17 Not 9. Byggnader, mark och markanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringerar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 Omklassificeringar 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringerar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlaga kostnader Under året nedlagda kostnader Omklassificeringerar Utgående nedlagda kostnader

18 Not 12. Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier och andelar Antal HBV 4 40 SABO Byggförsäkrings AB Not 13. Förändringar i eget kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2008:1 (K2) Uppskjuten skattefordran Korrigerat belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat Årets resultat Not 14. Långfristiga skulder Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag Övriga skulder Förfaller mellan senare än 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag Övriga skulder Not 15. Checkräkningskredit Bevilja belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

19 Not. 16 Nyckeltalsdefinitioner Fristadbostäder AB - Årsredovisning 2014 Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 22%. Not 17. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Kursdifferenser likvida medel 0 Vinst vid försäljning av inventarier -5 Förlust vid utrangering av inventarier 0 Avsättningar Erhållen ränta 5 Erlagd ränta Betald inkomsskatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningatillgångar 5 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 572 Likvida medel vid årets slut Likvida medel består av kassa och bank samt fordran hos koncernbanken.

20 Fristad Gun-Britt Persson, Ordförande Lars-Eric Lindberg, Vice ordförande Ulla-Britt Gustavsson, Ledamot Magnus Olofsson, Ledamot Monika Hermansson Friedman, Ledamot Kjell-Ove Sethson, VD Revisionspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits Ulrika Berling, Aukt. Revisor

21

22

23 Bostäder, lokaler och garage Område 1 rokv 2 rokv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Ant.lgh Lokal Garage Åsboplan 1, 3, Åsboplan 7, 9, Stora Vägen 6-10 A-B 6 6 Ringvägen 5, 7, 9, Ringvägen 1 A-C Vängavägen 3 A-B 2 2 Tärnavägen 2 A-B Hammarbyvägen 2, 4, 6 och Stenvägen 1, 3, 5 Tärnavägen 10 A-K och Parkvägen 5 A-B Prästskogsvägen 1-12 A-B Krögarevägen 2 A-C Krögarevägen Kronängsvägen Kronängsvägen Kronängsvägen Borgstena daghem 1 Gamla Kyrkvägen 22 A-B Stationshuset Åsbovägen Totalt antal Total lägenhetsyta bostäder m 2 Total lokalyta m 2

24

VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA WWW.FRIBO.NU

VI HYR VÅR BOSTAD! SKOTTA SNÖ PROBLEMFRITT BOENDE TAPETSERA WWW.FRIBO.NU VI HYR VÅR BOSTAD! Att hyra en bostad är att göra livet bekvämt. Fribo har sedan mitten på 50-talet arbetat med att erbjuda Sveriges mest prisvärda bostäder. För att göra det enkelt har vi bockat i det

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer