Video Konferens system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Video Konferens system"

Transkript

1 Användarhandbok Video Konferens system Vänligen läs denna användarhandbok före användning och behåll den för framtida bruk. MODELL RVF (V2.2)

2 2 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation FÖRSIKTIGHET Risk för elektrisk stöt ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) INGA SERVICEBARA DELAR PÅ INSIDAN ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD PERSONAL Blinkande ljus med en pilsymbol I en liksidig triangel avser att varna användaren för oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje vilket kan innebära risk för elektrisk stöt. Utropstecknet inuti en liksidig triangel är till för att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för underhåll(service) i litteraturen som medföljer produkten. Varning: Installera inte denna utrustning i ett slutet utrymme, såsom en bokhylla eller liknande. Varning: Ledningsdragning ska utföras i enlighet med National Electric Code, ANSI/NFPA 70. Varning: Detta är en Klass A produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, om så är fallet kan användaren behöva vidta lämpliga åtgärder. Varning: För att minska risken för elektrisk stöt bör denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. Försiktighet: en bör göras av kvalificerad service personal och i enlighet med alla lokala bestämmelser. Försiktighet: För undvikande av elektrisk stöt, öppna ej höljet. Överlåt service till kvalificerad personal. Försiktighet: Apparaten ska inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda objekt, såsom vaser, bör placeras på apparaten. För att koppla från strömmen från elnätet, dra ur stickkontakten. När enheten installeras, försäkra er om att kontakten är lättåtkomlig. FCC VARNING: Denna utrustning kan generera eller använda radiovågor. Ändringar eller modifieringar i denna utrustning kan förorsaka skadliga störningar om de ej uttryckligen är godkända i användarhandboken. Användaren kan förlora rätten att använda denna utrustning om en ej auktoriserad ändring eller modifikation har utförts. REGLERANDE INFORMATION: FCC Del 15 Denna utrustning är testad och överensstämmer med gränsvärdena för en Klass A digital enhet, i enlighet med Del 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden är designade för att skydda mot oönskade eller skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell omgivning. Denna utrustning genererar, använder, och kan utstråla radiovågor, och om den inte installerats och används I enlighet med instruktionsmanualen, kan detta innebära skadliga störningar i radiokommunikationen. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan troligtvis orsaka skadliga störningar, om så är fallet kan användaren tvingas åtgärda störningarna på egen bekostnad. En lämplig kabelgenomföring, utgång eller förskruvning ska finnas vid kabelingången. Varning: Fara för explosion om batteriet är felaktigt utbytt. Ersätts endast med samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Avyttra använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Hål I metal, genom vilka de isolerade kablarna passerar, skall ha mjuka, rundade kanter eller förses med kabelgenomföringar. LG Electronics försäkrar härmed att denna/ dessa produkter är i överensstämmelse med de grundläggande kraven samt andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, och 2009/125/EC. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Säkerhetsinformation Kassering av din gamla apparat. 1. När denna överkorsade sopkärls -symbol är bifogad din produkt betyder det att den omfattas av det Europeiska Direktivet 2002/96/EC. 2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall omhändertas separat från övriga hushållssopor i därför avsedda kärl som anvisas av de lokala myndigheterna.. Korrekt kassering av dina gamla apparater hjälper till att förebygga möjliga negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. 4. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning, vänligen kontakta de lokala myndigheterna, en sopstation eller affären där du köpte produkten. Säkert sätt att ta bort batteriet eller batterie-pakete från utrustningen: Ta bort det gamla batteriet eller batteri-paketet, följ anvisningarna för montering i motsatt ordning. För att förebygga förorening av miljön och hot mot människors och djurs hälsa, lägg batteriet eller batteripaketet i lämplig container vid anvisade uppsamlingspunkter. Släng inte batterier tillsammans med andra sopor. Det rekommenderas att du använder lokala, fria ersättningssystem för batterier och ackumulatorer. Batteriet skall inte utsättas för stark hetta såsom solsken eller eld. Avfallshantering batterier/ackumulatorer 1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC. 2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/hg), kadmium(cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna. 4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa. 5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner.. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med torr trasa. 7. Blockera ej ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära värmekällor, såsom element, varmluftsintag, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme. 9. Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserade jordade kontakten En polariserad kontakt har två ledningar den ena bredare än det andra En jordad kontakt har två ledningar och en tredje jordad Den jordade ledningen är till för din säkerhet. Om den bifogade kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med en elektriker för att ersätta den felande kontakten 10. Skydda sladden från att bi trampad på eller perforerad, speciellt vid kontakterna, förlängningar, och vid anslutningen till apparaten. 11. Använd endast anslutningsdetaljer/tillbehör specificerade av tillverkaren. 12. Används endast tillsammans med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord, som specificerats av tillverkaren, eller sålts tillsammans med apparaten. Iaktta försiktighet när vagn med apparat flyttas för att undvika att den välter. 1. Koppla ifrån apparaten under åskväder eller när den inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerad personal. Service behövs när apparaten har blivit skadad på något sätt, t.ex. om nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i, eller något har fallit på apparaten, den har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 1 Säkerhetsinformation

4 4 Säkerhetsinformation Säkerhetsvarningar och Försiktighetsåtgärder 1 Säkerhetsinformation Det följande är varningar och försiktighetsåtgärder för användarens säkerhet och för att förebygga skador på egendom. Vänligen läs igenom följande noggrant. VARNING Stäng av systemet före installation. Anslut inte flera elektriska enheter till samma uttag. Detta kan medföra överhettning, brand eller elektrisk stöt. Placera inte någon behållare innehållande vätska på systemet, såsom vatten, kaffe eller annan dryck. Om vätska kommer in i systemet kan det orsaka haveri eller brand. Skydda elsladden från att bli kraftigt böjd eller bli utsatt för kraftigt tryck av ett tungt objekt. Detta kan orsaka brand. Damma regelbundet runtomkring systemet. Näsr systemet rengörs, använd alltid en torr trasa. Använd inte våt trasa eller andra organiska lösningsmedel. Detta kan skada ytan och orsaka haveri eller elektrisk stöt. Undvik att placera systemet i närheten av fukt, damm eller sot. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. När du drar ur nätsladden ur kontakten, iakttag försiktighet. Rör inte kontakten med våta händer och undvik att använda kontakten om hålen i uttaget är för lösa. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera systemet på egen hand. Det är extremt farligt på grund av den höga spänningen i systemet. Detta kan orsaka brand, elektrisk stöt eller allvarlig skada. Var uppmärksam på tecken på fara, såsom vått golv, lösa eller skadade sladdar, eller en instabil yta. Om du stöter på problem, be din handlare om hjälp. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Se till att ha ett fritt utrymme mellan baksidan av systemet och väggen för de anslutna kablarna, för att undvika att de böjs, skadas eller går av. Detta kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada. Installera systemet på en sval plats utan direkt solljus och håll alltid rumstemperatur. Undvik stearinljus och värmealstrande enheter såsom element. Placera systemet på en plats där inte människor passerar. Detta kan orsaka brand. Installera systemet på en plan yta med tillräcklig ventilation. Placera inte systemet på en upphöjd yta. Detta kan orsaka haveri eller allvarlig skada. Eluttaget måste placeras nära golvet, och märkspänningen får inte variera mer än +/-10 %. Använd inte samma uttag med en hårtork, strykjärn, kylskåp eller värmekälla. Detta kan orsaka brand, överhettning eller elektrisk stöt.

5 Säkerhetsinformation 5 FÖRSIKTIGHET Vänligen beakta följande försiktighetsåtgärder innan apparaten installeras. Undvik att placera apparaten där den kan utsättas för fukt, damm eller sot. Undvik placering i direkt solljus eller närhet till värmekällor. Hall apparaten borta från elektriska gnistor eller magnetiska ämnen. Undvik extrema temperaturer (rekommenderad temperatur för användning är mellan 0 C - 40 C). Stick inte inte in något elektriskt ledande material genom ventilationsgallret. Stäng av systemet före installation. Försäkra er om att det finns tillräckligt utrymme för ledningsanslutning. Placera systemet på en fast yta med tillräcklig ventilation. Undvika alla vibrerande ytor. Placering av systemet nära elektroniska enheter, som radio, kan orsaka haveri. Montera inte isär apparaten utan att begära hjälp från LG Electronics. Placera inga tunga objekt på apparaten. Förhindra att några som helst substanser kommer in i systemet. Detta kan orsaka haveri. Installera systemet på en plats med tillräcklig ventilation. Håll minst 15 cm avstånd mellan väggen och baksidan av apparaten. Installera inte systemet på en plats med starka magnetiska, elektriska vågor, eller trådlösa enheter såsom radio. Installera inte systemet på en plats med magnetiska objekt, elektriska vågor eller vibration. Placera inga tunga objekt på apparaten. Detta kan orsaka haveri. Installera systemet på en stabil, jämn yta. Systemet kanske inte fungerar korrekt. Installera systemet på en plats med lämplig fuktighets och temperatur-nivå. Undvik att placera systemet på en plats med hög temperatur (över 40 C) eller låg temperatur (under 0 C). Systemet kan skadas av en stark stöt eller vibration. Undvik att kasta föremål I närheten av systemet. Undvik direkt solljus eller andra värmekällor. Rekommenderad temperatur för användning är over 0 C (2 F). Vädra i rummet där systemet används, och förslut höljet ordentligt. Systemhaveri kan orsakas av olämplig omgivning. En AVR (automatisk spänningsregulator) rekommenderas för en stabil elförsörjning. Det rekommenderas att linda ferrritkärnan runt kontakten i systemet för att undvika elektromagnetiska störningar Uttaget måste placeras på golvet. Om det luktar eller låter konstigt, dra genast ur kontakten och kontakta service-centret. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. För att bibehålla en stabil systemfunktion, låt ett service-center kontrollera detsamma regelbundet. LG Electronics är inte ansvarigt för apparathaveri orsakade av användarens ovarsamma behandling. Explosionsrisk föreligger om batteriet ersätts med en icke korrekt typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna. Vält inte apparaten under användning. 1 Säkerhetsinformation

6 6 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinformation VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 4 Säkerhetsvarningar och Försiktighetsåtgärder 2 Förberedelse 8 Introduktion 8 Vad är VCS Systemet? 8 Funktioner 9 Uppackning 10 Codec enhetsöversikt 11 HD Kamera översikt 11 Fjärrkontroll 11 Batteri-installation 12 Fjärrkontrollsfunktioner 1 Anslutning 1 Försiktighetsåtgärder 1 Anslutningsöversikt 14 HDMI anslutning 15 HD kamera-anslutning 16 PC anslutning 17 Anslutning till ett nätverk 18 Anslutning av hörlurar 18 Anslut en mikrofon 19 Strömanslutning 19 Systemanslutnings kontroll 20 Grundinställningar 2 Översikt - huvudskärm 24 System configurations-meny 25 Användarinställningar 25 Allmänna 26 Ljud 27 Video 28 Datum Tid 29 Administratörsinställningar 29 Samtalsinställningar Nätverks inställningar.

7 Innehåll 7 7 Systeminställningar 8 Systeminformation 8 Systemstatus 8 Ljud/Video 9 Nätverksverktyg 9 Server status 4 Användning 40 Innan systemet används 40 Ringa ett samtal 40 Ringa ett manuellt samtal, 41 Ringa från samtalshistorik 41 Ringa från atalogen. 42 Ringa med hjälp av kortnummer. 42 Svara eller avvisa samtal 42 Hantera ett samtal. 42 Avsluta ett samtal. 42 Gömma eller visa användargränssnittselement. 42 Hantera ljudet 4 Hantera Video Layout. 4 Dela innehåll 4 För att se samtalsinformation. 44 Ta ett Snapshot 44 Använda katalogen. 44 Lägga till en post I katalogen. 45 Ändra eller ta bort en post från katalogen. 46 Kopiera en post från samtalshistorian. 46 Kopiera en post från företags kontakter. 46 Radera en post från samtalshistorian 47 Sortera och söka. 47 Ringa ett samtal när enheten är registrerad i Gatekeeper servern. 47 Ringa när enheten är registrerad I SIP server. 47 Använda fjärrkamerakontroll 48 Använda förinställning av fjärrkamera. 48 Använda SnapShot. 48 Använda Webbtjänsten 48 Använda webbtjänsten 49 Uppgradera din systemprogramvara 49 Ladda certifieringsfilen 49 Imprtera eller exportera address boken. 5 Bilaga Felsökning 52 Programvara med öppen källkod meddelande. 5 Specifikationer

8 8 Förberedelse 2 Förberedelse 2 Förberedelse Introduktion Vad är VCS Systemet? LG Videokonferenssystem har utformats har utformats för video konferenser vilket möjliggör för människor på olika platser att ha möten genom att se, lyssna och tala med varandra via en skärm. Genom denna enhet kan inte bara företagsledare och chefer ha möten och kommunicera med kunder, underleverantörer och medarbetare i realtid, utan också beslut kan tas och information utbytas omedelbart, spara restid, kostnader och energi. VCS Nätverk VCS Funktioner Bekvämt och enkelt grafiskt gränssnitt H.2 / SIP nätverk med internationell standard kod HD video kvalitet 1280 X 720 (0 fps) Redigerbara skärmlayouter Grafisk presentation med användning av fildelningsteknik (Share Document/Audio/Video) Adminstratörslösenord och H25 kod /Advanced Encrytion Standard/ för säkerhet En-knappstryckning för snabbuppringning. Skapa en grafisk katalog med hjälp av av foton och grupper kan specificeras Lätt sökfunktion för telefonbok 720p högupplöst kamera Naturligt ljud vid konversation med användning av fullt duplex läge (duplex mode) Inbyggda högtalare Electret kondensatormikrofon

9 Förberedelse 9 Uppackning Kolla produktförpackningen att följande komponenter finns med. Om det fattas några delar, kontakta den lokala handlaren där du köpte produkten. Illustrationerna i denna manual kan skilja sig från den aktuella produkten. 2 Förberedelse Codec enhet. HD Kamera Fjärrkontroll och batterier Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Anslutningskabel för kamera HDMI kabel Nätadapter Användarhandbok på CD MicPod (valfri) Väska

10 10 Förberedelse Codec enhetsöversikt a b 2 Förberedelse HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Ström indikator: Tänds när enheten sätts på Inbyggda högtalare. HDMI-port: ansluter VCS enheten med en HDMI kabel Kylfläkt. Kamera anslutningsport: Ansluter HD kameran. RGB(PC)IN port: ansluter PC:n med en D-sub-kabel för presentation. LAN-port: ansluter till ett nätverk via en hub med RJ-45 anslutning. Strömkontakt: ansluter till en DC 12 V strömkälla med lämplig kabel. Strömbrytare: Sätter på eller stänger av enheten. Du måste slå på enheten med hjälp av strömbrytaren efter att ha anslutit nätkabeln. Du kan använda den här knappen för att återställa systemet. MIC uttaget: Ansluter en mikrofon. AUDIO uttaget: Ansluter hörlurar.

11 Förberedelse 11 HD Kamera översikt a 2 Förberedelse b c d a b c d Invändig mikrofon. Fjärrsensor: Rikta fjärrkontrollen hit. Kamera aktiveringsindikator: Lyser upp när kameran är ansluten till codec enheten och fungerar korrekt. CAMERA IN port: anslutercodec enheten med den bifogade kamera anslutnings-kabeln. Fjärrkontroll Denna fjärrkontroll tillåter trådlös kontroll av alla video konferenssystemets funktioner och tillåter dig att navigera användargränssnittet, placera och ta emot samtal och kontrollera att fjärrkamerans bortre ände är ansluten till systemet. Placera fjärrkameran till den plats du vill ha den. Batteri-installation Öppna batterihöljet, placera batterierna (1,5 V AAA) matchande 2 och ändar på etiketten i batterifacket och stäng sedan batterilocket. FÖRSIKTIGHET Blanda inte gamla och nya batterier eftersom detta skada fjärrkontrollen.

12 12 Förberedelse Fjärrkontrollsfunktioner Knapp 2 Beskrivning Knapp Beskrivning Förberedelse Används inte. Visar systemet eller samtalsinformation. Använd denna knapp för att zooma in eller zooma ut med den egna eller den bortre kameran. Använd den här knappen för att justera volymen för systemet under ett samtal. Använd den här knappen för att tysta mikrofonerna i närmsta systemet. Används inte. Använd den här knappen för att välja den närmsta av de kameror som befinner sig längst bort. Du kan använda funktionerna nedan. Används inte. Preset setting PTZ control Väljer en videokälla. Visar systeminställningsmenyn. Använd den här knappen för att aktivera presentationsfunktionen. Pilknappar: Navigera bland menyalternativen. Använd den här knappen för att styra panorering/lutning för bakre delen av kameran. Använd den här knappen för att återgå till föregående villkor. OK: Bekräftar menyvalen. Använd den här knappen för att ställa in bortre delen av kameraförinställningen. Använd den här knappen för att ändra skärmlayout. Använd den här knappen när du vill ringa ett samtal. Visar katalogmenyn. Använd den här knappen när du vill lägga på ett samtal. Funktionsknappar. Varje knappfunktion ändras när villkoret för menyn och systemanvändningen hänvisar till skärmen för mer detaljer. Använd dessa knappar för att mata in text eller siffror. Använd dessa knappar för att styra LG-TV:n. Om du vill använda den här funktionen ansluts VCS med HDMI-TV via porten HDMI Output. : Slår på och av TV:ns ström. CH. +/- : Använd den här knappen för att byta kanal. INPUT: Väljer ingångskälla. MUTE: Tystar ljudet. VOL +/-: Använd den här knappen för att justera TV:ns volym. DEL.: Radera ett tecken före markörpositionen. SPACE: Infoga ett mellanslag vid markörpositionen. 1/a/A: Ändra ingångstyp bland alternativen för siffror, gemener och versaler.

13 HDMI OUT 1 Anslutning Försiktighetsåtgärder Innan systemet sätts upp, försäkra er om att bildskärmen, data-systemet och andra anslutna enheter är avstängda. Anslutningsöversikt Illustrationen nedan visar anslutningen av systemet. För specifik information av varje anslutning, se följande sidor. Anslutningsöversikt HDMI kabel CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Kamera kabel Tillval Tillval LAN kabel D-sub kabel

14 14 HDMI anslutning Sänder digitala video och ljudsignaler från systemet till din bildskärm med HDMI kabeln såsom visas i följande illustration. HDMI kabel anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA För bästa bildkvalitet rekommenderas en monitor med 1280 x 720 kapacitet. Om du ansluter codecenheten till HDMI TV och använder TV:ns högtalare, bär avståndet mellan kameran och TV:n vara mer än 1 meter. Rekommenderat avstånd mellan kameran och användaren är cirka 1 m till 2 m. Om du ansluter Codec enheten till DVI porten på TV monitorn med hjälp av HDMI till DVIomvandlare, bör ljudet i de inbyggda högtalarna vara av dålig kvalitet eftersom DVI inte stöder ljudgränssnitt. Gå till Installera > Användare > Ljud > Ljudutgång och ändra Ljudutgång till Inbyggd högtalare eller Hörlursutgång. Om du använder HDMI TV eller bildskärm som en ljudutgång och vill få en bättre ljudkvalitet bör du köra en Test av ljudutgång för HDMI på [Systeminfo > Ljud/video] menyn.

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 HD kamera-anslutning Anslut HD kameran till kamerauttaget på codec enheten med den medföljande kamera-anslutningskabeln såsom visas i följande illustration. HD kamera-anslutning CAMERA LAN DC IN POWER OBSERVERA Efter att en anslutning är klar, justera kameravinkeln för att passa din bild. Om du använder codecenhetens inbyggda högtalare, bör avståndet mellan kameran och codecenheten vara mer än 1 meter. Rekommenderat avstånd mellan kameran och användaren är cirka 1 till 2 m.

16 16 PC anslutning Sänder en analog video signal från din PC till codecenheten Ansluter PC:N och codec enheten med en valfri D-sub. 15-pin signal kabel som visas i följande illustration Du kan ge en demonstration till fjärrkamera användaren med denna anslutning. PC anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Anslutning till ett nätverk Anslut codecenhetens LAN port till motsvarande port på din router eller nätverk med användning av den valfria LAN eller Ethernet kabeln med RJ-45 anslutare. Nätverksanslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA Håll i kontakten när LAN kabeln kopplas i eller ur. När du kopplar ur bör du tryck ned låsspärren.

18 18 Anslutning av hörlurar Anslut en hörlurskabel till hörlurs-porten på codecenheten såsom visas i följande illustration. Hörlursanslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Anslut en mikrofon Anslut en mikrofon till MIC porten på codecenheten såsom visas I följande illustration. Mikrofon anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA Det rekommenderade avståndet mellan mikrofonen och användaren är 1 till 2 meter.

19 19 Strömanslutning Anslut elsladden såsom visas I följande illustrationer. Strömanslutning. HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER FÖRSIKTIGHET Du måste använda en korrekt adapter. Om du ansluter en annan adapter, som inte medföljer, kan du orsaka systemfel eller brand. Systemanslutnings kontroll När alla anslutningar är genomförda, följ stegen nedan för att kolla systemets funktion. 1. Sätt på monitoren. 2. Tryck på POWER på baksidan av codecenheten. Systemuppstart följer. När uppstarten är klar, visas den initiala konfigureringsmenyn på skärmen. Om den inte visas, kontrollera enhetens anslutningar och försäkra dig om att de är korrekt utförda. Nu kan du använda systemet. Gör nästa konfiguration. OBSERVERA Video utgång är 720p som standard. Om monitorn (TV) inte stöder 720p, tryck på den blå knappen 5 gånger. Systemet startar automatiskt om på 480p.

20 20 Grundinställningar När du öppnar VCS:en för första gången, visas grundinställningsmenyn. Välj ett språk och anpassa grundinställningarna. 1. Sätt i två AAA-batterier, matchande 2 och, korrekt i fjärrkontrollen. 2. Sätt på enheten. Systemuppstart följer. Logo bilden visas under uppstarten.. När uppstarten är genomförd visas den initiala konfigureringsmenyn. 4. Välj språket för texten som visas på skärmen Tryck på OK eller [ ]. Språklistan visas. 4-2 Välj språk med [ ] eller [ ] tryck på OK. 4-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 5. Välj guide.

21 Välj en av nedanstående möjligheter. Starta guiden: Välj denna möjlighet när du vill konfigurera enheten med guiden. Om du väljer denna möjlighet, följ nästa steg. OBSERVERA Det rekommenderas att du använder Start Guide valet hellre än det manuella inställningsvalet. Manuell inställning: Avsluta guiden och visa huvudinställningsmenyn. Du kan konfigurera systemet manuellt. OBSERVERA Skulle du ställa in inkorrekt I Manuella Inställningar, så kanske du inte kan ansluta till samtal 5-2. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 6. Välj tidszon Använd [ ] eller [ ] för att välja tidszon och tryck på OK Använd [ ] eller [ ] för att välja landet där enheten befinner sig och tryck på OK. 6-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 7. Välj ett av nätverksinställningsvalen. DHCP: Välj detta när en DHCP server är inställd på nätverk för att tillåta nätverks IP adress uppgifter. Med denna inställning, tilldelas IP adressen automatiskt.

22 Välj denna möjlighet och tryck på. IP-adress informationsfönstret visas Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. Static: Välj detta alternativ när du ställer in nätverkskonfigurationen manuellt 7-1. Välj detta alternativ och tryck på Ställ in alternativen nedan. IP address: Ange den statiska IP adressen för enheten. Nätmask: Ange nätmaskens IP address. Portgång: ange portgångens IP-adress DNS servrar: knappa in IP-adress för att konfigurera DNS servrar. 7-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 8. Knappa in ett beskrivande namn för systemet. När du använder fjärrkontrollen Tryck på OK för att ändra systemnamnet Gå in i systemet med användning av fjärrkontrollens kontroll knappar och tryck på OK för att bekräfta. DEL.: Raderar föregående bokstav vid curser-placeringen. SPACE: Infogar mellanrum vid cursor placeringen. 1/a/A: Ändringar av indata skrivs in med gemena och versala bokstäver. Numbers/[. * #]: Välj nummer, med gemena och verstala bokstäver som valts i indata. Tryck på knappen upprepade gånger för att välja tecken eller symbol efter önskemål. 8-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. Användning av det virtuella tangentbordet Välj det virtuella tangentbordets ikon och tryck på OK. Det virtuella tangentbordets in-datameny visas Använd pilknapparna för att använda en bokstav och OK för att bekräfta ditt val. a: Flyttar cursorn till vänster. d: Flyttar cursorn till höger Rensa: Raderar föregående bokstav vid curser-placeringen. Ta bort alla: Raderar alla tidigare tecken, nummer och symboler. Mellanrum: Infogar mellanrum vid cursor placeringen. a/a?!: Ändrar det virtuella tangentbordets inställning till små eller stora bokstäver eller symboler. OK: Bekräfta och gå ur menyn. Avbryt: Återgå till föregående skärm. 8-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 9. Guidens slutmeddelande visas, tryck på OK för att starta VCS. VCS:ns huvudskärm visas.

23 2 OBSERVERA Tillägg, kontrollera instruktionerna på skärmen för varje inställningsval. Om du vill flytta till föregående inställningsval, välj föregående och tryck på OK eller tryck på. Översikt - huvudskärm a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Current Date and Time: Visar aktuellt datum och tid. Samtalshistor: Du kan ringa genom att välja ett nummer från en lista av nyligen använda nummer. Snabbuppringning: Du kan se en lista med nyligen sparade kortnummer. Du kan ringa ett samtal genom att trycka på en sifferknapp på fjärrkontrollen i mer än 1 sekund och välja ett nummer från listan. Lokalt video-område: Visar den aktuella videoingången på kameran. Katalog: Ange katalogfliken för att se din kontaktlista och samtalshistorikförteckning. Status ikoner Aktiverade Dektiverade Beskrivning Visas inte Visar säkerhetsstatus. Den här ikonen visas under ett samtal. Visas inte Visar server status Visar om mikrofonen är på eller av Visar kamerastatus Visar högtalarstatus Visar nätverksstatus g h i j k l m n System namn: Visar aktuellt system namn IP Adress: Visar enhetens aktuella IP-adress. Textinmatningsfältet: Ange kortnummer eller IP adressen manuellt Uppringningsknapp: Använd denna knapp när du vill ringa Gömma menyn: Du kan gömma eller visa användargränssnittets andra fjärrkontroll systeminfo: Du kan visa system status, Audio/Video, nätverksverktyg och server status Installera: Du kan ange setup menyn så du kan ändra systemstatus Ringa: Du kan ringa från textinmatningsfältets adress System configurations-meny VCS systemets funktioner och valmöjligheter konfigureras genom setup menyn. 1. Tryck på Setup menyn på skärmen för att komma åt Setup menyn. Använd nedanstående knappar på fjärrkontrollen för att navigera mellan meny valen. Pilknappar: Använd dessa knappar för att välja menyval eller justera alternativ-värdena. OK: Välj för att bekräfta inställningen. RETURN: Gå tillbaka till föregånde meny eller nivå. 2. Tryck på Setup för att gå ur setup meny

25 25 Användarinställningar Allmänna System namn: ange ett system namn med användning av upp till 127 tecken. Det inlagda namnet visas på skärmen. 1. Tryck på OK. 2. Ändra systemnamnet med hälp av det virtuella tangentbordet eller fjärrkontrollen.. Tryck på OK för att bekräfta. Samtalsläge: välj ett samtalsläge. Ljud+Video: För samtal med ljud och bild. Endast ljud: För samtal med endast ljud. Svarstyp: Välj typ av svar för inkommande samtal. Automatiskt svar: Systemet svarar automatiskt på inkommande samtal. Manuellt: Du måste svara på inkommande samtal manuellt. Stör ej: När systemets stör ej (Do Not Disturb) funktion är aktiverad, visas huvudskärmen. Den som ringer upp hör en upptagetton och missade samtal visas i samtalshistoriken. Överväg att använda detta val om du, t.ex., använder konferensrummet för annat ändamål än en video konferens och inte vill bli störd av inkommande samtal. Svara & sätt till ljudlöst automatiskt: Systemet besvarar automatiskt det inkommande samtalet och den aktiva mikrofonen tystas automatiskt i ett samtal. Skärmsläckare: Aktiveras när systemet är overksamt under vald tid, LG logon visas på skärmen. Systemet aktiveras genom ett inkommande samtal eller genom tryckning på valfri tangent. Språk: Välj ett språk för inställningsmenyn och informationsskärmen.

26 26 Ljud Justera inställningarna för ljudingångs (audio input) och ljudutångs (output) enheter anslutna till systemet. Mikrofon: Välj en ljudingång (audio input) för den aktiva mikrofonen. Auto: Systemet väljer automatiskt ljudingång (audio input). Kamera: Ljudingången aktiveras endast genom HD kamerans inbyggda mikrofon. Ext. Mikrofon: Ljudingången aktiveras endast genom en extern mikrofon. Ext. Mikrofon Vinst: Justera volymnivån på den externa mikrofonen. 1. Tryck på OK och justera volymnivån med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Ekokontroll: Ställ in eko (echo) funktionen på ON eller OFF (PÅ eller AV). På: Välj när du vill sätta på eko-funktionen. Av: Välj när du vill stänga av eko-funktionen. Ljudutång: Välj plats för ljudutgång under samtal. Auto: Systemet väljer automatiskt ljudutgång. Vid detta val väljer enheten den codec-enhetens inbyggda högtalare. Om du ansluter genom hörlurs-kontakten, kommer ljudet ut via de anslutna hörlurarna. Om du vill lyssna genom HDMI, måste du ansluta HDMI i ljudutgången. HDMI: Ljudet kommer ut genom den anslutna HDMI enheten. Inbyggda högtalare: Ljudet kommer ut via de inbyggda högtalarana i codecenheten. Hörlursutgång: Ljudet kommer ut genom de anslutna hörlurarna. Ringsignal: Välj volymnivå för rington. Av: Ringsignalen är ljudlös. Liten: Svag rington. Medel: Mellanstark rington. Hög: Stark rington.

27 27 Video Bildskärmsupplösning: Välj skärmupplösning för den anslutna monitorn Om du ändrar upplösningen, visas bekräftelsefönstret, tryck OK för att starta om systemet. Du kan ställa in systemet på 720p eller 480p. Standard är 720p. Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för kameran. Ljusstyrkan anger hur mycket ljus som passerar genom kameralinsen. Du kan förbättra dunkla scener genom att manuellt justera kamerans ljusstyrka. 1. Tryck på OK och justera ljusstyrkan med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Kamerans vitbalans: Välj vitbalans aktiverings aktiveringsläge. Justera vitbalansen när videofärgen verkar vara obalanserad Vitbalansen påverkas av typen av ljuskälla. Auto: Vitbalansfunktionen aktiveras automatiskt. Manuellt: Justera vitblansnivån i vitbalansnivå-menyn. Vitbalans nivå: Ställ in vitbalansnivån. Detta val aktiveras när du väljer manuellt i inställningsmenyn [Kamerans vitbalans]. 1. Tryck på OK och justera vitbalansen med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Kamera Exponering: Välj exponeringsmeny för att passa dina belysningsinställningar. Auto: Systemet väljer automatisk exponeringsmeny för att passa dina belysningsförhållanden. Om bilden flimrar, försök en annan inställning. Kamera WDR: WDR (Wide dynamic range) funktionen kan vara behjälplig vid svåra ljusförhållanden. Den är kapabel att fånga både mörka och ljusa partier och kombinera dem till mycket realistisk scen, lik originalscenen. På: Välj när du vill aktivera WDR funktionen. Av: Används inte.

28 28 Datum Tid Tidsserver: Välj tidsinställningsmetod. Auto: Ställ in tidsservern manuellt. Manuellt: Ställ in tidsservern manuellt. Användbara NTP servrar visas nedan. NTP server time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP address Tidsserveradress: Ange IP adress eller värdnamn för tidsservern (time server). Detta val aktiveras när du ställer in [Tidsserver] menyn på manuell. Datumformat: Välj visningsformat för datum. Sommartid: stall in sommartid. 1. Tryck på OK och sommartidsmenyn visas. 2. Markera för att ställa in sommartidsfunktionen. Ställ in sommartidens början. 4. Ställ in sommartidens slut. 5. Tryck på OK för att bekräfta. Efter inställning är sommartids valet inställt på On. Tidszon: Välj tidszon för ditt system.

29 29 Administratörsinställningar Om du väljer detta visas lösenordsfältet. För att ändra admnistratörsinställningar, ange lösenordet. Standard administratörslösenord är 124. Ange lösenordet för att visa administörs undermenyns val. Samtalsinställningar Allmänt Längsta samtalstid: Ange maximal samtalstid från 1 minut till minuter. Efter angivet antal minuter, avslutar systemet automatiskt samtalet. Högsta bandbredd: Välj maximal nätverks bandbredd för video-samtal. "Utgående Protokoll": Välj vilket protokoll som ska användas vid utgående samtal. Du kan välja H.2. SIP eller Auto. Om du väljer H.2 eller SIP, kan du ringa ett samtal med valt värde. Om mottagarsidan inte har samma protokoll kan du inte ansluta till webbplatsen Om du valt Auto, kan du få måttlig anslutning med webbplatsen. (H.2 prövas innan SIP Om H2. inte ansluter, görs ett försök med SIP samtal automatiskt.) SIP-transportprotokoll: Välj transport protokoll för att använda vid sip utgående samtal. Du kan välja TCP,UDP eller Auto. Om du väljer TCP eller UDP, kan ringa SIP samtal med valt värde. Om mottagarsidan inte har möjlighet till samma transport protokoll så kan du inte ansluta. Om du väljer Auto, kan du ansluta måttligt till mottagarsidan.

30 0 H.2 Denna enhet stödjer H.2 protokollet för att ringa och ta emot video och röstsamtal. Denna används när försök görs med en gatekeeper funktion. H.2-namn: Ange namnet på enheten som används när samtal görs med H.2 med bokstäver, nummer och symboler. E.164-namn: Ange namnet på enheten som används när samtal görs med E.164. Detta namn används när användare registrerar sig i gatekeeper-servern. Om enheten är registrerad på en gatekeeper-server, kan mottagarsidans användare kan ringa upp detta namn. Säkerhet:H bit AES säkerhet i H.2 samtal. När det är aktiverat, krypterar systemet automatiskt samtal till andra system som har AES kryptering aktiverat. När AES är inställt krypteras samtal endast om den andra parten har AES kryptering aktiverat. Om den andra parten inte har AES kryptering så krypteras inte samtalen. Använd Gatekeeper: Ställ in på ON när du använder gatekeeper-funktionen. Denna enhet stöder H.460 protokoll för brandvägg och NAT traversering av H.2 samtal. Du måste ha en H.460 server konfigurerad i din miljö för att denna funktion ska fungera korrekt. Om du anger On, H.460, Gatekeeper adress och Gatekeeper port-alternativ är aktiverade för att ställa in den. H.460 NAT: Ställ in på On när du använder H.460 standard för NAT och brandväggs-traversal. GateKeeper-adress: Ange IP address för den primära H.2 gatekeepern. GateKeeper-port: Ange port numret för den primära H.2 gate keepern. OBSERVERA Du kan kontrollera registrerad status i Server Status menyn i system informationsfönstret,

31 1 SIP Denna del används om användarna försöker använda en SIP server. SIP-namn: ange namnet för enheten som används för att ringa SIP samtal. SIP namnet kan vara bokstäver och siffror. Om du anger andra karaktärer än bokstäver, siffror,., - och _, kan du inte ansluta ett SIP samtal. anvvänd SIP-server: Ange On när du använder SIP server. Om du anger On, användarnamn, lösenord, TLS, register serviceadress, register serviceport, proxy server adress och proxy server port alternativ har möjlighet att ställa in den Användarnamn: Ange SIP server auktorisations användarnamn Lösenord: Ange SIP serverns auktorisations lösenord TLS: När användare ringer ger TLS säker information om alla meddelanden. Om du ställer in på On,ställs register server porten och proxy server alternativen automatiskt in på Registrera Server Adress: ange värdnamnet eller IP adressen för SIP register servern. Registrera Serverport: ange IP port numret på SIP register server. Proxyserveradress: Ange värdnamn eller IP adress för SIP proxy server. Proxyserverport: Ange SIP proxy serverns IP portnummer.

32 2 QoS Du kan specificera nätverkskvaliteten på serviceinställningar (QoS) inställningar. Dynamisk Bandbredd: Justera bandbredden automatiskt för bästa tillgängliga videobandbredd. På: Dynamisk bandbreddsfunktion används. Av: Används inte. IP/QoS-typ: Välj typ av TCP/IP servicekavalitet (QoS) som ditt nätverk använder. Inga: används inte, DiffServ: Ange DiffServ(differentierade tjänster) typ av service för (QoS) för ljud, video och data paket. IntServ: Ställ in IntServ(integrerade tjänster) typ av Service(QoS) för ljud, video och data paket på service(tos) preferens Om du väljer detta val IntServToS valet möjlighet att ställa in det IntServToS: Välj IP Typ av Service. Detta hjälper en router att välja router väg när flera vägar är möjliga.

33 Nätverks inställningar. IP Du måste ställa in en IP address för samtalet. Tilldelning: Ange STATIC eller DHCP för din nätverks konfiguration. DHCP: Välj detta när en DHCP server är inställd på nätverk för att tillåta nätverks IP adress uppgifter. Med denna inställning, tilldelas IP adressen automatiskt. Om du ställer in detta, tonas IP adressen, nätmasken, portgång, huvud DNS och under DNS val, ner. STATIC: Välj detta när du ställer in nätverkskonfigurationen manuellt. IP-adress: Ange den statiska IP adressen för enheten. Nätmask: Ange nätmaskens IP address. Gateway: Ange standard IP adressen för gateway. Huvud-DNS: Ange det Primär domän server namn som översätter värdnamnen till IP adresser. Under-DNS: Ange under DNS serverns adress som backar upp huvud DNS. Brandvägg Denna funktion används när användare försöker komma förbi brandväggen. NAT-konfigurering: Avaktivera: Används ej med denna funktion.

34 4 Aktivera: Väljs när man använder den statiska NAT servern för att komma förbi din brandvägg Om du väljer denna möjlighet, så är NAT Public adressalternativet aktiverat. NAT Offentiliga Adress: Ange systemets publika IP adress eller värdnamn. Fast port: Du kan fixera TCP och UDP port intervallet. Om du trycker på On, aktiveras TCP och UDP-portarna TCP-port: Ange högsta/lägsta nummer i det reserverade intervallet för TCP nummer. UDP-port: Ange lägsta/högsta numret i det reserverade intervallet för UDP port nummer. Service Webserver: Om du anger On, kan du ansluta denna enhet med användning av web browsern. Telnet: Om du ställer in på On, kan du ansluta denna enhet med hjälp av telnet. SSH: Om du ställer in på On, kan du ansluta denna enhet med hjälp av SSH. SNMP SNMP: Tillåter administratörer att fjärrmanövrera systemet med hjälp av SNMP. Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Väljs när SNMP tillåts ansluta till denna enhet. Om du väljer denna möjlighet, aktiveras Trap Host och Community. Fånga Värd 1 till : Specificerar den dators IP adress som du försöker använda som nätverkshanterings station och till vilken SNMP kommer att sändas.

35 5 Grupp: Specificerar SNMP nätverksgemenskap i vilken du vill aktivera detta system (e.g. Igegemenskap eller offentligt). LDAP LDAP är möjligheten att läsa registrerade adressböcker i LDAP servern. Om du ansluter till en LDAP server kan du bekräfta det i företagens kontaktflik i katalogen. LDAP: Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Välj när LDAP servern tillåter åtkomst till denna enhet. Värdnamn: Ange värdnamnet eller IP adressen på din LDAP server. Användare: Ange användarnamnet för din LDAP server. Lösenord: Ange lösenordet till din LDAP server. Bas: Ange det unika namnet (DN) som används för att söka din LDAP server Filtera: Ange filtersträngar som du använder för att specificera en delmängd av dataobjekt i en LDAP datatyp. IEEE802.1x Specificerar om 802.1x nätverksåtkomst är aktiverad. Systemet stöder följande identifierings protokoll: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS

36 6 IEEE802.1x: Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Välj detta för 802.1x användar identifikation. Om du anger detta val, aktiveras identitet, lösenord och EAP metod val. Identitet: Ange identitetsnamnet du fått av din IT administratör. Detta specificerar systemets identitet som används för 802.1X identifikation. Lösenord: Ange lösenordet du fått från din IT administratör. Detta specificerar systemets lösenord för 802.1X identifikation. EAP Metod: Välj EAP metod. OBSERVERA När användare använder EAP-MD5 Om du använder EAP-MD5, behöver du inte ladda ner några filer i webbtjänsten. När användare använder EAP-TTLS 1. Om du använder AEP-TTLS, måste du få en ca.pem, client.pem, client.key från nätverks ledaren. 2. Ladda upp ca.pem, client.pem, client. key filerna i webbtjänsten till ditt system som visas på bilden nedan. När användare använder EAP-PEAP 1. Om du använder EAP-PEAP, måste du få en ca.pem fil från 802.1x nätverks ledaren. 2. Ladda upp ca.pem filen till webbtjänsten för ditt system som bilden visar nedan. Efter inställning 802.1x 1. När du avslutar dessa inställningar, bekräfta att du kan se din IP på huvudskärmen. 2. Genomför ett ping test i Systeminfo >Nätverksverktyg >Kommando.. Nu kan du försöka att ringa till andra VCS system.

37 7 Systeminställningar Hantering Adminlösenord: Ändra administratörens lösenord om du vill. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Omstart: För att starta om systemet, följ nedanstående steg 1. Välj Omstart och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systemet startas om. Initiering av installation: Du kan initiera konfigurationen av setupmenyn. 1. Välj Reset och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systmet initieras och startas om. Fabriksåterställning: Du kan återställa systemet till original fabriksinställningen. 1. Välj Reset och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systemet återställs till fabriksinställningarna och startas om. OBSERVERA Om du använder [Fabriksåterställning] alternatiivet, kommer den sparade adressen i katalogen att raderas.

38 8 Systeminformation Efter konfigurationen kan du se systemets tillstånd. Tryck på (INFO) för att visa informationsfönstret. Systemstatus Du kan se informationen för aktuellt systemstatus och konfiguration. Ljud/Video Du kan kontrollera Ljud/video status. Hur testa Ljudutgången 1. Välj Audio Out Test valet med hjälp av pil knappen. 2. Tryck på OK och välj audio output valet bland HDMI, inbyggda högtalare eller hörlurs valen.. Tryck på OK och välj [Start]. 4. Tryck på OK igen och testa ljudutgången. Tre pip ljud hörs, avlsuta testet. Om du inte kan höra pip-ljuden, kolla volymnivån eller anslutningen.

39 9 OBSERVERA Om du använder HDMI TV eller bildskärm som en ljudutgång och vill få en bättre ljudkvalitet bör du köra en Test av ljudutgång för HDMI på [Systeminfo > Ljud/video] menyn. Nätverksverktyg Du kan felsöka nätverksanslutningsproblem med ditt system med hjälp av ping och sökvägsverktygen i Nätverksverktyg. 1. Välj IP addressfältet. 2. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textfält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ett värde har angivits, göm tangentbordet (om du använt det för att ange värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet.. Välj kommandomeny valet. Ping: Ping kommandot testar lyhördheten mellan två enheter. Traceroute: Sökvägskommandot testar lyhördheten och spårar ett spår av ett paket mellan en enhet till en annan. 4. Tryck på Start och OK för att testa. Server status Du kan se server statusen.

40 40 Användning 4 Användning Innan systemet används 4 Användning Före användning av LG VCS enheten, försäkra dig om att anslutningarna är korrekta och att en säker strömkälla används Kontrollera anslutningarna till LG VCS enheten för att säkerställa säkerheten. Kontrollera att LG VCS enheten är ansluten till nätverket och att strömförsörjning finns. Innan användning av VCS, försäkra dig om att nätverksinställningarna är korrekta. Innan ett samtal genomförs, undersök video bilden från den kamera som anslutits till ditt system. Om bilden flimrar, färgerna är obalanserade eller bilden för mörk, kan du behöva justera rumsbelysningen eller kamerans ljusstyrka och vitbalansen och kontrollera kamerans exponeringsmeny. Ringa ett samtal Du kan ringa ett samtal från ditt system till ett annat VCS system. Börja ett samtal på ett av följande sätt: Ringa ett manuellt samtal, Du kan ringa genom att ange en IP address manuellt 1. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK: 2. Ange en IP address eller slå nummer Använd för att ändra textinmatningsmetoden för textinmatningsfältet.. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 4. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. Samtalsstatusboxens dialog visar numret eller IP adressen som du försöker tinga och samtalets status.

41 Användning 41 OBSERVERA Om du avbryter samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om systemet inte svarar på samtalet inom cirka 120 sekunder, kommer ditt system att kopplas från automatiskt. Kontrollera systemets IP address innan du ringer upp. Om du inte anger IP adressen korrekt eller anger fel IP adress så kan du inte ringa. Ringa från samtalshistorik Listan i samtalshistorik lagrar upp till 10 nyligen uppringda telefonnummer. Det äldsta numret i listan tas automatiskt bort när systemet tar emot ett samtal eller ringer upp efter att det maximala antalet nummer har uppnåtts. Det sista samtalet placeras alltid förs på listan. 1. Från huvudskärmen, tryck på den övre pilknappen. Samtalshistorikknappen förstoras. 4 Användning 2. Använd den vänstra [ ] eller [ ] högra knappen för att välja en post.. Tryck på OK för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA För att avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Ringa från atalogen. Katalogen lagrar en namnlista och nummet från vilka du kan ringa. För att ringa från katalogen, följ dessa steg: 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Använd pilknapparna för att välja den post du vill ringa.. Tryck på OK för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA Vi hänvisar till Katalog inställnings avdelningen för mer detaljer.

42 42 Användning Ringa med hjälp av kortnummer. Om du ställer in ett kortnummer kan du snabbt och enkelt ringa. Tryck på och håll knappen för det valda numret nedtryckt en stund tills samtalsstatus boxen visas. Svara eller avvisa samtal 4 Användning Du kan ställa in systemet att svara automatiskt på inkommande samtal genom att ställa in preferenser i [Användare>Allmänt>Svarstyp] menyn som följer: Automatiskt svar: Om du väljer detta svarar systemet första inkommande samtal. Manuellt: Om du väljer detta måste du svara på inkommande samtal manuellt. Om ditt system är konfigurerat manuella svar, välj ett av följande var när ett inkommande samtal kommer: Välj [Svara] och tryck på OK för att acceptera samtalet. Välj [Avvisa] och tryck på OK för att avvisa samtalet. Stör ej: Om du väljer detta kan du blockera alla samtal från ett annat system. Stör ej meddelandet visas i mitten av huvudskärmen. Missade samtal visas i samtalshistoriken. Överväg att använda detta val om du, t.ex., använder konferensrummet för annat ändamål än en video konferens och inte vill bli störd av inkommande samtal. Svara & sätt till ljudlöst automatiskt: Om du väljer det här alternativet, systemet besvarar automatiskt det inkommande samtalet och den aktiva mikrofonen tystas automatiskt i ett samtal. OBSERVERA Om du ringer ett annat system när Stör ej funktionen är aktiverad, visas varningsfönstret och samtalet avbryts automatiskt. Hantera ett samtal. Under ett samtal kan du se information om samtalets status och den uppringandes identitet. Avsluta ett samtal. Du kan av sluta ett samtal genom att använda fjärrkontrollen. Tryck på när du vill avsluta ett samtal. Gömma eller visa användargränssnittselement. För att gömma eller visa användargränssnittselementen tryck på, närsomhelst under ett samtal. Hantera ljudet Du kan justera ljudvolymen och stänga av den aktiva mikrofonen. Justera volym För att justera volymen i ett samtal, använd [VOL + /-] på fjärrkontrollen. Om volymen är inställd på 0, är ljudetdämpat (mute) och Mute ikonen visas på huvudskärmen.

43 Användning 4 OBSERVERA Om kameran är för nära TV:n, kan eko prestandan bli undermålig. Om du använder inbyggda högtalare och kameran är för nära till codec boxen, kan eko prestandan bli undermålig Tysta den aktiva mikrofonen. Tryck på få fjärrkontrollen. När den aktiva mikrofonen är dämpad under ett samtal, ändras mikrofonsymbolen till den dämpade mikrofon ikonen. Hantera Video Layout. Under ett samtal visas video från den anslutne uppringaren I din monitor. Du kan ändra skärmens videolayout nära och videon i andra ändan. Förstå skärm layouts Vanligtvis visas skärmlayouter enligt följande typer: En fjärrdeltagare eller en presentation visas I det vänstra fönstret. Ditt läge (närdeltagaren) visas I det högra fönstret. 4 Ändra skärmlayout. 1. Under ett samtal, tryck på LAYOUT knappen för att välja fönster. Användning 2. Väljer skärmlayout med hjälp av [ ] eller [ ].. Tryck på OK för att bekräfta Dela innehåll Under ett samtal kan du dela digitalt innehål 1. Anslut PC:n till systemet med en D-sub kabel (se sidan 16) 2. Kör ut videon korrekt på din PC (t.ex Fn + F7 eller dubbel bildskärmsinställning). Tryck PRESENTATION. Videokällan ändras... meddelande visas på skärmen. PC:ns skärm visas på videons närside fönster. 4. Om du trycker PRESENTATION igen, sker återgång till kameraskärmen. OBSERVERA Denna enhet stöder 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 och 1280 x 768 upplösningar för PC utgångs upplösningar. För att se samtalsinformation. Du kan se samtalsinformationen. 1. Tryck på (INFO) under samtalet. Aktuellt samtalsinformationsfönster visas på skärmen. Samtalsprotokoll: Visar samtalskatalogen Upplösning: Visar upplösningen, i pixlar, för videobilden som skickas eller tas emot. Bildhastighet för video: Visar videobildshastigheten i rutor per sekund. Video-/ljudcodec: Visar Video/Auto codec som använts för att komprimera och dekomprimera Video/Auton. Paketförlust för video/paketförlust för ljud: Visar antalet datapaket som ej når sin destination. Paketförlust kan orsakas av ett antal faktorer, inclusive försvagning av signaler över nätverks mediet, överbelastade nätverkslinjer,paket som skadats under sändning, felande nätverks hårdvara, maligna systemförare eller nätverksapplikationer, eller normala routing rutiner.

44 44 Användning Video-/ljudstörning: Visar variationen, i millisekunder, mellan tidpunkten när paketet anlänt, orsakade av nätverksöverbelastning, timing drift, eller ruttändringar. Bandbredd för video/ljud: Visar hur mycket Video/Auto data som skickats per sekund i kilobits. Kumulativ: Visar de uppdaterade paketen som förlorats under samtalet. Procentandel: Visar paketförlust i procent av det totala antalet paket som sänts. 2. Tryck på RETURN för att gå ur. OBSERVERA Samtalsinformation uppdateras automatiskt var 5:e sekund, Ta ett Snapshot Under ett samtal kan du ta ett snapshot av den aktuella video-bilden. Det kommer att visas när du går in i Samtalshistorielistan. Tryck på för att ta ett snapshot. 4 Användning Använda katalogen. Om du har tillgång till den lokala katalogen, kan du lägga till, ta bort eller ändra poster. Lägga till en post I katalogen. Du kan skapa upp till 1000 poster i katalogen. För att lägga till en post I katalogen, följ dessa steg: 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärrkontrollen eller välj [Katalog] knappen på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna.. Använd pilknapparna för att välja [Lägg till] och tryck på OK eller tryck. Lägg till i katalogen fönstret visas.

45 Användning Använd pilknapparna för att välja Namn-fältet. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetoden för textfält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ha lagt in ett värde, göm tangentbordet (om du använde det för att lägga in värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet. 5. Använd pilknapparna för att välja Adress-fältet. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för text-fält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ha lagt in ett värde, göm tangentbordet (om du använde det för att lägga in värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet. 6. Använd pilknapparna för att välja Grupp-objektet och tryck på OK. Välj en grupp och tryck på OK. 4 Användning OBSERVERA Om du gör en ny grupp, gör följande steg. 6-1 Välj [Ny grupp] och tryck på OK. Det nya gruppfönstret kommer att visas. 6-2 Ange det nya gruppnamnet och pressa OK. Välj OK i fönstret och tryck på OK för att bekräfta. 7. Du kan bekräfta sparade poster i Snabbuppringning. Om du vill ta bort ett sparat kortnummer, välj Edit i katalogen Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna. 7-. Använd pilknapparna för att flytta en modifierad lista och tryck på Använd pilknapparna för att välja Snabbuppringning och tryck OK. Väljett nummer att ta bort från listan och tryck OK Du kommer att se ett pop-up fönster, tryck OK. 8. Använd pilknapparna för att välja samtalstyp och tryck på OK. Välj en samtalstyp och tryck OK. 9. När du har avslutat inställningarna, välj OK och tryck OK på fjärrkontrollen. Ändra eller ta bort en post från katalogen. 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna.. Välj posten du vill ändra och tryck på. Ändringskatalogen visas. Om du raderar posten, välj post och tryck på eller [DEL.]. Radera kontaktfönstret visas och du väljer OK och trycker på OK på fjärrkontrollen.

46 46 Användning 4 4. Ändra värden i Redigera katalogpost dialogen. Användning Kopiera en post från samtalshistorian. Du kan kopiera en post från samtalshistorian till Min kontakt lista. 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj samtalshistorie fliken.. Välj den post du vill kopiera till Min kontakt fliken. 4. Tryck på. Lägg till i katalogen fönstret visas 5. Välj OK för att lägga till i katalogfönstret. Om du vill ändra posten, ändra värdet innan du sparer det. 6. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Kopiera en post från företags kontakter. När LDAP är aktiverat, visas företagskontakter I katalogen. 1. Ange företagskontakt fliken, välj en post och tryck på. 2. Kopiera till Mina kontakter fönstret visas. Välj OK. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Radera en post från samtalshistorian 1. Ange samtalshistorian. 2. Välj den post du vill radera och tryck på eller [DEL.]. Radera historie -fönstret visas. 4. Välj OK eller tryck på OK på fjärrkontrollen.

47 Användning 47 Sortera och söka. I grunden är kataloger sorterade i följande ordning: specialtecken, nummer, tecken Alla: Alla poster visas. Alfabet: Om den första bokstaven i ett namn är inkluderad I den valda alfabetknappen, visas posterna. Grupp: Om poster är inkluderade i den valda gruppknappen visas posterna. Sök: Om bokstaven eller specialtecknet i namnet är inkluderat i det skrivna tecknet på sökfältet, visas posten. Ringa ett samtal när enheten är registrerad i Gatekeeper servern. Du kan ringa ett samtal genom att ange det registrerade fjärrnamnet i gatekeeper server. 1. Du måste bekräfta det registrerade fjärrnamnet i gatekeeper server. 2. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK.. Ange ett registrerat fjärrnamn. Använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textinmatningsfältet 4. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 5. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. 4 OBSERVERA Om du vill avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om du inte svarar på samtalet inom 2 minuter, kommer systemet att automatiskt koppla från samtalet. Användning Ringa när enheten är registrerad I SIP server. 1. Du måste bekräfta det registrerade fjärrnamnet I SIP server. 2. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK:. Ange ett registrerat fjärrnamn. Använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textinmatningsfältet 4. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 5. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA Om du vill avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om du inte svarar på samtalet inom 2 minuter, kommer systemet att automatiskt koppla från samtalet. Använda fjärrkamerakontroll Om fjärrkameran har PTZ funktion, kan du kontrollera fjärrkameran under samtalet. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på FAR på fjärrkontrollen.. Du kan kontrollera fjärrkameran genom att trycka på CAM ZOOM+, CAM ZOOM- och pilknapparna.

48 48 Användning Använda förinställning av fjärrkamera. Om fjärrkameran hat PTZ funktion eller annan videokälla, kan du använda förinställnings-funktionen. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på PRESET (förinställning) få fjärrkontrollen.. Tryck på fjärrkontrollen och välj en video källa. 4. Flytta cursern till det nummer som du vill spara. 5. Tryck på på fjärrkontrollen. 6. Flytta fjärrkameran till den plats du vill ha den. 7. Tryck. Du kommer då att kunna spara platsen vid det numret. 8. Du kan placera fjärrkameran på den sparade platsen genom att välja det sparade numret. 4 Använda SnapShot. Du kan spara en post eller katalog med fjärrsidans användarskärmbild. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på på fjärrkontrollen. Snapshot på fjärrsidan är sparat visas på skärmen. Användning OBSERVERA Du kan bekräfta snapshotsinformationen I samtalshistorien. Du kan spara poster med denna snashotinformation I Min kontakt lista. Använda Webbtjänsten Du kan utföra samma konfiguration från webgränssnittet som är tillgänglig från enheten. Webgränssnittet innehåller ytterligare funktioner som inte kan konfigureras på enheten. Du kan också uppdatera systemet, ladda certifiering, importera eller exportera en adressbok i webbtjänsten. Använda webbtjänsten 1. Starta webbläsaren. Rekommenderad webbläsare är Internet Explorer med Windows. 2. Skriv in och IP-adressen för VCS i adressfältet. Du kan använda värdnamnet som du angav i DDNS-inställningsmenyn på VCS:en.. Tryck på ENTER på tangentbordet så visas webbvisningen för LG VCS. 4. Välj ID och ange sedan lösenordet. Lösenordet är administratörslösenord.

49 Användning 49 Uppgradera din systemprogramvara 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Installera] fliken och ange Administratörs setup menyn.. Välj [Hantering] 4. Klicka [Uppgradera] på [System Update] valet. 5. Klicka på [Browse] 6. Hitta och öppna firmware filen. 7. Klicka på [OK]. Efter att uppgraderingen är klar startar systemet om. Ladda certifieringsfilen 1. Följ steg 1 till 2 beskrivna i Uppgradera din systemprogramvara. 2. Klicka [Ladda upp] på [Ladda upp Certificate File] valet.. Klicka på [Browse]. 4. Hitta och öppna certifikatsfilen. 5. Klicka på [OK]. Imprtera eller exportera address boken. 4 Användning Exportera adressboken. 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Katalog] fliken.. Klicka på [Exportera fil] menyn. Export fönstret visas. 4. Klicka på [Spara]. 5. Välj mappen och modifiera export filnamnet. 6. Klicka på [Spara]. Importera adressboken 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Katalog] fliken.. Klicka på [Importera fil] menyn. Importera CSV fil fönstret visas. 4. Hitta och öppna adressboksfilen och klicka sedan på [OK]. Den importerade adressen kommer att läggas till och du kan se den tillagda adressen på listan.

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

TIQ SWEDISH / SVENSKA

TIQ SWEDISH / SVENSKA TIQ-11003 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller är inte utrustade med en extern antenn Installationsförfarande:

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer