Video Konferens system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Video Konferens system"

Transkript

1 Användarhandbok Video Konferens system Vänligen läs denna användarhandbok före användning och behåll den för framtida bruk. MODELL RVF (V2.2)

2 2 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation 1 Säkerhetsinformation FÖRSIKTIGHET Risk för elektrisk stöt ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) INGA SERVICEBARA DELAR PÅ INSIDAN ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD PERSONAL Blinkande ljus med en pilsymbol I en liksidig triangel avser att varna användaren för oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje vilket kan innebära risk för elektrisk stöt. Utropstecknet inuti en liksidig triangel är till för att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för underhåll(service) i litteraturen som medföljer produkten. Varning: Installera inte denna utrustning i ett slutet utrymme, såsom en bokhylla eller liknande. Varning: Ledningsdragning ska utföras i enlighet med National Electric Code, ANSI/NFPA 70. Varning: Detta är en Klass A produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, om så är fallet kan användaren behöva vidta lämpliga åtgärder. Varning: För att minska risken för elektrisk stöt bör denna produkt inte utsättas för regn eller fukt. Försiktighet: en bör göras av kvalificerad service personal och i enlighet med alla lokala bestämmelser. Försiktighet: För undvikande av elektrisk stöt, öppna ej höljet. Överlåt service till kvalificerad personal. Försiktighet: Apparaten ska inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda objekt, såsom vaser, bör placeras på apparaten. För att koppla från strömmen från elnätet, dra ur stickkontakten. När enheten installeras, försäkra er om att kontakten är lättåtkomlig. FCC VARNING: Denna utrustning kan generera eller använda radiovågor. Ändringar eller modifieringar i denna utrustning kan förorsaka skadliga störningar om de ej uttryckligen är godkända i användarhandboken. Användaren kan förlora rätten att använda denna utrustning om en ej auktoriserad ändring eller modifikation har utförts. REGLERANDE INFORMATION: FCC Del 15 Denna utrustning är testad och överensstämmer med gränsvärdena för en Klass A digital enhet, i enlighet med Del 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden är designade för att skydda mot oönskade eller skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell omgivning. Denna utrustning genererar, använder, och kan utstråla radiovågor, och om den inte installerats och används I enlighet med instruktionsmanualen, kan detta innebära skadliga störningar i radiokommunikationen. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan troligtvis orsaka skadliga störningar, om så är fallet kan användaren tvingas åtgärda störningarna på egen bekostnad. En lämplig kabelgenomföring, utgång eller förskruvning ska finnas vid kabelingången. Varning: Fara för explosion om batteriet är felaktigt utbytt. Ersätts endast med samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Avyttra använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Hål I metal, genom vilka de isolerade kablarna passerar, skall ha mjuka, rundade kanter eller förses med kabelgenomföringar. LG Electronics försäkrar härmed att denna/ dessa produkter är i överensstämmelse med de grundläggande kraven samt andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, och 2009/125/EC. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Säkerhetsinformation Kassering av din gamla apparat. 1. När denna överkorsade sopkärls -symbol är bifogad din produkt betyder det att den omfattas av det Europeiska Direktivet 2002/96/EC. 2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall omhändertas separat från övriga hushållssopor i därför avsedda kärl som anvisas av de lokala myndigheterna.. Korrekt kassering av dina gamla apparater hjälper till att förebygga möjliga negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. 4. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning, vänligen kontakta de lokala myndigheterna, en sopstation eller affären där du köpte produkten. Säkert sätt att ta bort batteriet eller batterie-pakete från utrustningen: Ta bort det gamla batteriet eller batteri-paketet, följ anvisningarna för montering i motsatt ordning. För att förebygga förorening av miljön och hot mot människors och djurs hälsa, lägg batteriet eller batteripaketet i lämplig container vid anvisade uppsamlingspunkter. Släng inte batterier tillsammans med andra sopor. Det rekommenderas att du använder lokala, fria ersättningssystem för batterier och ackumulatorer. Batteriet skall inte utsättas för stark hetta såsom solsken eller eld. Avfallshantering batterier/ackumulatorer 1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC. 2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/hg), kadmium(cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna. 4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa. 5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner.. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med torr trasa. 7. Blockera ej ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte nära värmekällor, såsom element, varmluftsintag, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme. 9. Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserade jordade kontakten En polariserad kontakt har två ledningar den ena bredare än det andra En jordad kontakt har två ledningar och en tredje jordad Den jordade ledningen är till för din säkerhet. Om den bifogade kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med en elektriker för att ersätta den felande kontakten 10. Skydda sladden från att bi trampad på eller perforerad, speciellt vid kontakterna, förlängningar, och vid anslutningen till apparaten. 11. Använd endast anslutningsdetaljer/tillbehör specificerade av tillverkaren. 12. Används endast tillsammans med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord, som specificerats av tillverkaren, eller sålts tillsammans med apparaten. Iaktta försiktighet när vagn med apparat flyttas för att undvika att den välter. 1. Koppla ifrån apparaten under åskväder eller när den inte används under en längre period. 14. Överlåt all service till kvalificerad personal. Service behövs när apparaten har blivit skadad på något sätt, t.ex. om nätsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts i, eller något har fallit på apparaten, den har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 1 Säkerhetsinformation

4 4 Säkerhetsinformation Säkerhetsvarningar och Försiktighetsåtgärder 1 Säkerhetsinformation Det följande är varningar och försiktighetsåtgärder för användarens säkerhet och för att förebygga skador på egendom. Vänligen läs igenom följande noggrant. VARNING Stäng av systemet före installation. Anslut inte flera elektriska enheter till samma uttag. Detta kan medföra överhettning, brand eller elektrisk stöt. Placera inte någon behållare innehållande vätska på systemet, såsom vatten, kaffe eller annan dryck. Om vätska kommer in i systemet kan det orsaka haveri eller brand. Skydda elsladden från att bli kraftigt böjd eller bli utsatt för kraftigt tryck av ett tungt objekt. Detta kan orsaka brand. Damma regelbundet runtomkring systemet. Näsr systemet rengörs, använd alltid en torr trasa. Använd inte våt trasa eller andra organiska lösningsmedel. Detta kan skada ytan och orsaka haveri eller elektrisk stöt. Undvik att placera systemet i närheten av fukt, damm eller sot. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. När du drar ur nätsladden ur kontakten, iakttag försiktighet. Rör inte kontakten med våta händer och undvik att använda kontakten om hålen i uttaget är för lösa. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Försök inte ta isär, reparera eller modifiera systemet på egen hand. Det är extremt farligt på grund av den höga spänningen i systemet. Detta kan orsaka brand, elektrisk stöt eller allvarlig skada. Var uppmärksam på tecken på fara, såsom vått golv, lösa eller skadade sladdar, eller en instabil yta. Om du stöter på problem, be din handlare om hjälp. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Se till att ha ett fritt utrymme mellan baksidan av systemet och väggen för de anslutna kablarna, för att undvika att de böjs, skadas eller går av. Detta kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada. Installera systemet på en sval plats utan direkt solljus och håll alltid rumstemperatur. Undvik stearinljus och värmealstrande enheter såsom element. Placera systemet på en plats där inte människor passerar. Detta kan orsaka brand. Installera systemet på en plan yta med tillräcklig ventilation. Placera inte systemet på en upphöjd yta. Detta kan orsaka haveri eller allvarlig skada. Eluttaget måste placeras nära golvet, och märkspänningen får inte variera mer än +/-10 %. Använd inte samma uttag med en hårtork, strykjärn, kylskåp eller värmekälla. Detta kan orsaka brand, överhettning eller elektrisk stöt.

5 Säkerhetsinformation 5 FÖRSIKTIGHET Vänligen beakta följande försiktighetsåtgärder innan apparaten installeras. Undvik att placera apparaten där den kan utsättas för fukt, damm eller sot. Undvik placering i direkt solljus eller närhet till värmekällor. Hall apparaten borta från elektriska gnistor eller magnetiska ämnen. Undvik extrema temperaturer (rekommenderad temperatur för användning är mellan 0 C - 40 C). Stick inte inte in något elektriskt ledande material genom ventilationsgallret. Stäng av systemet före installation. Försäkra er om att det finns tillräckligt utrymme för ledningsanslutning. Placera systemet på en fast yta med tillräcklig ventilation. Undvika alla vibrerande ytor. Placering av systemet nära elektroniska enheter, som radio, kan orsaka haveri. Montera inte isär apparaten utan att begära hjälp från LG Electronics. Placera inga tunga objekt på apparaten. Förhindra att några som helst substanser kommer in i systemet. Detta kan orsaka haveri. Installera systemet på en plats med tillräcklig ventilation. Håll minst 15 cm avstånd mellan väggen och baksidan av apparaten. Installera inte systemet på en plats med starka magnetiska, elektriska vågor, eller trådlösa enheter såsom radio. Installera inte systemet på en plats med magnetiska objekt, elektriska vågor eller vibration. Placera inga tunga objekt på apparaten. Detta kan orsaka haveri. Installera systemet på en stabil, jämn yta. Systemet kanske inte fungerar korrekt. Installera systemet på en plats med lämplig fuktighets och temperatur-nivå. Undvik att placera systemet på en plats med hög temperatur (över 40 C) eller låg temperatur (under 0 C). Systemet kan skadas av en stark stöt eller vibration. Undvik att kasta föremål I närheten av systemet. Undvik direkt solljus eller andra värmekällor. Rekommenderad temperatur för användning är over 0 C (2 F). Vädra i rummet där systemet används, och förslut höljet ordentligt. Systemhaveri kan orsakas av olämplig omgivning. En AVR (automatisk spänningsregulator) rekommenderas för en stabil elförsörjning. Det rekommenderas att linda ferrritkärnan runt kontakten i systemet för att undvika elektromagnetiska störningar Uttaget måste placeras på golvet. Om det luktar eller låter konstigt, dra genast ur kontakten och kontakta service-centret. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. För att bibehålla en stabil systemfunktion, låt ett service-center kontrollera detsamma regelbundet. LG Electronics är inte ansvarigt för apparathaveri orsakade av användarens ovarsamma behandling. Explosionsrisk föreligger om batteriet ersätts med en icke korrekt typ. Kassera använda batterier enligt instruktionerna. Vält inte apparaten under användning. 1 Säkerhetsinformation

6 6 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinformation VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 4 Säkerhetsvarningar och Försiktighetsåtgärder 2 Förberedelse 8 Introduktion 8 Vad är VCS Systemet? 8 Funktioner 9 Uppackning 10 Codec enhetsöversikt 11 HD Kamera översikt 11 Fjärrkontroll 11 Batteri-installation 12 Fjärrkontrollsfunktioner 1 Anslutning 1 Försiktighetsåtgärder 1 Anslutningsöversikt 14 HDMI anslutning 15 HD kamera-anslutning 16 PC anslutning 17 Anslutning till ett nätverk 18 Anslutning av hörlurar 18 Anslut en mikrofon 19 Strömanslutning 19 Systemanslutnings kontroll 20 Grundinställningar 2 Översikt - huvudskärm 24 System configurations-meny 25 Användarinställningar 25 Allmänna 26 Ljud 27 Video 28 Datum Tid 29 Administratörsinställningar 29 Samtalsinställningar Nätverks inställningar.

7 Innehåll 7 7 Systeminställningar 8 Systeminformation 8 Systemstatus 8 Ljud/Video 9 Nätverksverktyg 9 Server status 4 Användning 40 Innan systemet används 40 Ringa ett samtal 40 Ringa ett manuellt samtal, 41 Ringa från samtalshistorik 41 Ringa från atalogen. 42 Ringa med hjälp av kortnummer. 42 Svara eller avvisa samtal 42 Hantera ett samtal. 42 Avsluta ett samtal. 42 Gömma eller visa användargränssnittselement. 42 Hantera ljudet 4 Hantera Video Layout. 4 Dela innehåll 4 För att se samtalsinformation. 44 Ta ett Snapshot 44 Använda katalogen. 44 Lägga till en post I katalogen. 45 Ändra eller ta bort en post från katalogen. 46 Kopiera en post från samtalshistorian. 46 Kopiera en post från företags kontakter. 46 Radera en post från samtalshistorian 47 Sortera och söka. 47 Ringa ett samtal när enheten är registrerad i Gatekeeper servern. 47 Ringa när enheten är registrerad I SIP server. 47 Använda fjärrkamerakontroll 48 Använda förinställning av fjärrkamera. 48 Använda SnapShot. 48 Använda Webbtjänsten 48 Använda webbtjänsten 49 Uppgradera din systemprogramvara 49 Ladda certifieringsfilen 49 Imprtera eller exportera address boken. 5 Bilaga Felsökning 52 Programvara med öppen källkod meddelande. 5 Specifikationer

8 8 Förberedelse 2 Förberedelse 2 Förberedelse Introduktion Vad är VCS Systemet? LG Videokonferenssystem har utformats har utformats för video konferenser vilket möjliggör för människor på olika platser att ha möten genom att se, lyssna och tala med varandra via en skärm. Genom denna enhet kan inte bara företagsledare och chefer ha möten och kommunicera med kunder, underleverantörer och medarbetare i realtid, utan också beslut kan tas och information utbytas omedelbart, spara restid, kostnader och energi. VCS Nätverk VCS Funktioner Bekvämt och enkelt grafiskt gränssnitt H.2 / SIP nätverk med internationell standard kod HD video kvalitet 1280 X 720 (0 fps) Redigerbara skärmlayouter Grafisk presentation med användning av fildelningsteknik (Share Document/Audio/Video) Adminstratörslösenord och H25 kod /Advanced Encrytion Standard/ för säkerhet En-knappstryckning för snabbuppringning. Skapa en grafisk katalog med hjälp av av foton och grupper kan specificeras Lätt sökfunktion för telefonbok 720p högupplöst kamera Naturligt ljud vid konversation med användning av fullt duplex läge (duplex mode) Inbyggda högtalare Electret kondensatormikrofon

9 Förberedelse 9 Uppackning Kolla produktförpackningen att följande komponenter finns med. Om det fattas några delar, kontakta den lokala handlaren där du köpte produkten. Illustrationerna i denna manual kan skilja sig från den aktuella produkten. 2 Förberedelse Codec enhet. HD Kamera Fjärrkontroll och batterier Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Anslutningskabel för kamera HDMI kabel Nätadapter Användarhandbok på CD MicPod (valfri) Väska

10 10 Förberedelse Codec enhetsöversikt a b 2 Förberedelse HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Ström indikator: Tänds när enheten sätts på Inbyggda högtalare. HDMI-port: ansluter VCS enheten med en HDMI kabel Kylfläkt. Kamera anslutningsport: Ansluter HD kameran. RGB(PC)IN port: ansluter PC:n med en D-sub-kabel för presentation. LAN-port: ansluter till ett nätverk via en hub med RJ-45 anslutning. Strömkontakt: ansluter till en DC 12 V strömkälla med lämplig kabel. Strömbrytare: Sätter på eller stänger av enheten. Du måste slå på enheten med hjälp av strömbrytaren efter att ha anslutit nätkabeln. Du kan använda den här knappen för att återställa systemet. MIC uttaget: Ansluter en mikrofon. AUDIO uttaget: Ansluter hörlurar.

11 Förberedelse 11 HD Kamera översikt a 2 Förberedelse b c d a b c d Invändig mikrofon. Fjärrsensor: Rikta fjärrkontrollen hit. Kamera aktiveringsindikator: Lyser upp när kameran är ansluten till codec enheten och fungerar korrekt. CAMERA IN port: anslutercodec enheten med den bifogade kamera anslutnings-kabeln. Fjärrkontroll Denna fjärrkontroll tillåter trådlös kontroll av alla video konferenssystemets funktioner och tillåter dig att navigera användargränssnittet, placera och ta emot samtal och kontrollera att fjärrkamerans bortre ände är ansluten till systemet. Placera fjärrkameran till den plats du vill ha den. Batteri-installation Öppna batterihöljet, placera batterierna (1,5 V AAA) matchande 2 och ändar på etiketten i batterifacket och stäng sedan batterilocket. FÖRSIKTIGHET Blanda inte gamla och nya batterier eftersom detta skada fjärrkontrollen.

12 12 Förberedelse Fjärrkontrollsfunktioner Knapp 2 Beskrivning Knapp Beskrivning Förberedelse Används inte. Visar systemet eller samtalsinformation. Använd denna knapp för att zooma in eller zooma ut med den egna eller den bortre kameran. Använd den här knappen för att justera volymen för systemet under ett samtal. Använd den här knappen för att tysta mikrofonerna i närmsta systemet. Används inte. Använd den här knappen för att välja den närmsta av de kameror som befinner sig längst bort. Du kan använda funktionerna nedan. Används inte. Preset setting PTZ control Väljer en videokälla. Visar systeminställningsmenyn. Använd den här knappen för att aktivera presentationsfunktionen. Pilknappar: Navigera bland menyalternativen. Använd den här knappen för att styra panorering/lutning för bakre delen av kameran. Använd den här knappen för att återgå till föregående villkor. OK: Bekräftar menyvalen. Använd den här knappen för att ställa in bortre delen av kameraförinställningen. Använd den här knappen för att ändra skärmlayout. Använd den här knappen när du vill ringa ett samtal. Visar katalogmenyn. Använd den här knappen när du vill lägga på ett samtal. Funktionsknappar. Varje knappfunktion ändras när villkoret för menyn och systemanvändningen hänvisar till skärmen för mer detaljer. Använd dessa knappar för att mata in text eller siffror. Använd dessa knappar för att styra LG-TV:n. Om du vill använda den här funktionen ansluts VCS med HDMI-TV via porten HDMI Output. : Slår på och av TV:ns ström. CH. +/- : Använd den här knappen för att byta kanal. INPUT: Väljer ingångskälla. MUTE: Tystar ljudet. VOL +/-: Använd den här knappen för att justera TV:ns volym. DEL.: Radera ett tecken före markörpositionen. SPACE: Infoga ett mellanslag vid markörpositionen. 1/a/A: Ändra ingångstyp bland alternativen för siffror, gemener och versaler.

13 HDMI OUT 1 Anslutning Försiktighetsåtgärder Innan systemet sätts upp, försäkra er om att bildskärmen, data-systemet och andra anslutna enheter är avstängda. Anslutningsöversikt Illustrationen nedan visar anslutningen av systemet. För specifik information av varje anslutning, se följande sidor. Anslutningsöversikt HDMI kabel CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Kamera kabel Tillval Tillval LAN kabel D-sub kabel

14 14 HDMI anslutning Sänder digitala video och ljudsignaler från systemet till din bildskärm med HDMI kabeln såsom visas i följande illustration. HDMI kabel anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA För bästa bildkvalitet rekommenderas en monitor med 1280 x 720 kapacitet. Om du ansluter codecenheten till HDMI TV och använder TV:ns högtalare, bär avståndet mellan kameran och TV:n vara mer än 1 meter. Rekommenderat avstånd mellan kameran och användaren är cirka 1 m till 2 m. Om du ansluter Codec enheten till DVI porten på TV monitorn med hjälp av HDMI till DVIomvandlare, bör ljudet i de inbyggda högtalarna vara av dålig kvalitet eftersom DVI inte stöder ljudgränssnitt. Gå till Installera > Användare > Ljud > Ljudutgång och ändra Ljudutgång till Inbyggd högtalare eller Hörlursutgång. Om du använder HDMI TV eller bildskärm som en ljudutgång och vill få en bättre ljudkvalitet bör du köra en Test av ljudutgång för HDMI på [Systeminfo > Ljud/video] menyn.

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 HD kamera-anslutning Anslut HD kameran till kamerauttaget på codec enheten med den medföljande kamera-anslutningskabeln såsom visas i följande illustration. HD kamera-anslutning CAMERA LAN DC IN POWER OBSERVERA Efter att en anslutning är klar, justera kameravinkeln för att passa din bild. Om du använder codecenhetens inbyggda högtalare, bör avståndet mellan kameran och codecenheten vara mer än 1 meter. Rekommenderat avstånd mellan kameran och användaren är cirka 1 till 2 m.

16 16 PC anslutning Sänder en analog video signal från din PC till codecenheten Ansluter PC:N och codec enheten med en valfri D-sub. 15-pin signal kabel som visas i följande illustration Du kan ge en demonstration till fjärrkamera användaren med denna anslutning. PC anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Anslutning till ett nätverk Anslut codecenhetens LAN port till motsvarande port på din router eller nätverk med användning av den valfria LAN eller Ethernet kabeln med RJ-45 anslutare. Nätverksanslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA Håll i kontakten när LAN kabeln kopplas i eller ur. När du kopplar ur bör du tryck ned låsspärren.

18 18 Anslutning av hörlurar Anslut en hörlurskabel till hörlurs-porten på codecenheten såsom visas i följande illustration. Hörlursanslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Anslut en mikrofon Anslut en mikrofon till MIC porten på codecenheten såsom visas I följande illustration. Mikrofon anslutning HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER OBSERVERA Det rekommenderade avståndet mellan mikrofonen och användaren är 1 till 2 meter.

19 19 Strömanslutning Anslut elsladden såsom visas I följande illustrationer. Strömanslutning. HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER FÖRSIKTIGHET Du måste använda en korrekt adapter. Om du ansluter en annan adapter, som inte medföljer, kan du orsaka systemfel eller brand. Systemanslutnings kontroll När alla anslutningar är genomförda, följ stegen nedan för att kolla systemets funktion. 1. Sätt på monitoren. 2. Tryck på POWER på baksidan av codecenheten. Systemuppstart följer. När uppstarten är klar, visas den initiala konfigureringsmenyn på skärmen. Om den inte visas, kontrollera enhetens anslutningar och försäkra dig om att de är korrekt utförda. Nu kan du använda systemet. Gör nästa konfiguration. OBSERVERA Video utgång är 720p som standard. Om monitorn (TV) inte stöder 720p, tryck på den blå knappen 5 gånger. Systemet startar automatiskt om på 480p.

20 20 Grundinställningar När du öppnar VCS:en för första gången, visas grundinställningsmenyn. Välj ett språk och anpassa grundinställningarna. 1. Sätt i två AAA-batterier, matchande 2 och, korrekt i fjärrkontrollen. 2. Sätt på enheten. Systemuppstart följer. Logo bilden visas under uppstarten.. När uppstarten är genomförd visas den initiala konfigureringsmenyn. 4. Välj språket för texten som visas på skärmen Tryck på OK eller [ ]. Språklistan visas. 4-2 Välj språk med [ ] eller [ ] tryck på OK. 4-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 5. Välj guide.

21 Välj en av nedanstående möjligheter. Starta guiden: Välj denna möjlighet när du vill konfigurera enheten med guiden. Om du väljer denna möjlighet, följ nästa steg. OBSERVERA Det rekommenderas att du använder Start Guide valet hellre än det manuella inställningsvalet. Manuell inställning: Avsluta guiden och visa huvudinställningsmenyn. Du kan konfigurera systemet manuellt. OBSERVERA Skulle du ställa in inkorrekt I Manuella Inställningar, så kanske du inte kan ansluta till samtal 5-2. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 6. Välj tidszon Använd [ ] eller [ ] för att välja tidszon och tryck på OK Använd [ ] eller [ ] för att välja landet där enheten befinner sig och tryck på OK. 6-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 7. Välj ett av nätverksinställningsvalen. DHCP: Välj detta när en DHCP server är inställd på nätverk för att tillåta nätverks IP adress uppgifter. Med denna inställning, tilldelas IP adressen automatiskt.

22 Välj denna möjlighet och tryck på. IP-adress informationsfönstret visas Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. Static: Välj detta alternativ när du ställer in nätverkskonfigurationen manuellt 7-1. Välj detta alternativ och tryck på Ställ in alternativen nedan. IP address: Ange den statiska IP adressen för enheten. Nätmask: Ange nätmaskens IP address. Portgång: ange portgångens IP-adress DNS servrar: knappa in IP-adress för att konfigurera DNS servrar. 7-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 8. Knappa in ett beskrivande namn för systemet. När du använder fjärrkontrollen Tryck på OK för att ändra systemnamnet Gå in i systemet med användning av fjärrkontrollens kontroll knappar och tryck på OK för att bekräfta. DEL.: Raderar föregående bokstav vid curser-placeringen. SPACE: Infogar mellanrum vid cursor placeringen. 1/a/A: Ändringar av indata skrivs in med gemena och versala bokstäver. Numbers/[. * #]: Välj nummer, med gemena och verstala bokstäver som valts i indata. Tryck på knappen upprepade gånger för att välja tecken eller symbol efter önskemål. 8-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. Användning av det virtuella tangentbordet Välj det virtuella tangentbordets ikon och tryck på OK. Det virtuella tangentbordets in-datameny visas Använd pilknapparna för att använda en bokstav och OK för att bekräfta ditt val. a: Flyttar cursorn till vänster. d: Flyttar cursorn till höger Rensa: Raderar föregående bokstav vid curser-placeringen. Ta bort alla: Raderar alla tidigare tecken, nummer och symboler. Mellanrum: Infogar mellanrum vid cursor placeringen. a/a?!: Ändrar det virtuella tangentbordets inställning till små eller stora bokstäver eller symboler. OK: Bekräfta och gå ur menyn. Avbryt: Återgå till föregående skärm. 8-. Välj NÄSTA och tryck på OK för att gå till nästa steg eller tryck på. 9. Guidens slutmeddelande visas, tryck på OK för att starta VCS. VCS:ns huvudskärm visas.

23 2 OBSERVERA Tillägg, kontrollera instruktionerna på skärmen för varje inställningsval. Om du vill flytta till föregående inställningsval, välj föregående och tryck på OK eller tryck på. Översikt - huvudskärm a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Current Date and Time: Visar aktuellt datum och tid. Samtalshistor: Du kan ringa genom att välja ett nummer från en lista av nyligen använda nummer. Snabbuppringning: Du kan se en lista med nyligen sparade kortnummer. Du kan ringa ett samtal genom att trycka på en sifferknapp på fjärrkontrollen i mer än 1 sekund och välja ett nummer från listan. Lokalt video-område: Visar den aktuella videoingången på kameran. Katalog: Ange katalogfliken för att se din kontaktlista och samtalshistorikförteckning. Status ikoner Aktiverade Dektiverade Beskrivning Visas inte Visar säkerhetsstatus. Den här ikonen visas under ett samtal. Visas inte Visar server status Visar om mikrofonen är på eller av Visar kamerastatus Visar högtalarstatus Visar nätverksstatus g h i j k l m n System namn: Visar aktuellt system namn IP Adress: Visar enhetens aktuella IP-adress. Textinmatningsfältet: Ange kortnummer eller IP adressen manuellt Uppringningsknapp: Använd denna knapp när du vill ringa Gömma menyn: Du kan gömma eller visa användargränssnittets andra fjärrkontroll systeminfo: Du kan visa system status, Audio/Video, nätverksverktyg och server status Installera: Du kan ange setup menyn så du kan ändra systemstatus Ringa: Du kan ringa från textinmatningsfältets adress System configurations-meny VCS systemets funktioner och valmöjligheter konfigureras genom setup menyn. 1. Tryck på Setup menyn på skärmen för att komma åt Setup menyn. Använd nedanstående knappar på fjärrkontrollen för att navigera mellan meny valen. Pilknappar: Använd dessa knappar för att välja menyval eller justera alternativ-värdena. OK: Välj för att bekräfta inställningen. RETURN: Gå tillbaka till föregånde meny eller nivå. 2. Tryck på Setup för att gå ur setup meny

25 25 Användarinställningar Allmänna System namn: ange ett system namn med användning av upp till 127 tecken. Det inlagda namnet visas på skärmen. 1. Tryck på OK. 2. Ändra systemnamnet med hälp av det virtuella tangentbordet eller fjärrkontrollen.. Tryck på OK för att bekräfta. Samtalsläge: välj ett samtalsläge. Ljud+Video: För samtal med ljud och bild. Endast ljud: För samtal med endast ljud. Svarstyp: Välj typ av svar för inkommande samtal. Automatiskt svar: Systemet svarar automatiskt på inkommande samtal. Manuellt: Du måste svara på inkommande samtal manuellt. Stör ej: När systemets stör ej (Do Not Disturb) funktion är aktiverad, visas huvudskärmen. Den som ringer upp hör en upptagetton och missade samtal visas i samtalshistoriken. Överväg att använda detta val om du, t.ex., använder konferensrummet för annat ändamål än en video konferens och inte vill bli störd av inkommande samtal. Svara & sätt till ljudlöst automatiskt: Systemet besvarar automatiskt det inkommande samtalet och den aktiva mikrofonen tystas automatiskt i ett samtal. Skärmsläckare: Aktiveras när systemet är overksamt under vald tid, LG logon visas på skärmen. Systemet aktiveras genom ett inkommande samtal eller genom tryckning på valfri tangent. Språk: Välj ett språk för inställningsmenyn och informationsskärmen.

26 26 Ljud Justera inställningarna för ljudingångs (audio input) och ljudutångs (output) enheter anslutna till systemet. Mikrofon: Välj en ljudingång (audio input) för den aktiva mikrofonen. Auto: Systemet väljer automatiskt ljudingång (audio input). Kamera: Ljudingången aktiveras endast genom HD kamerans inbyggda mikrofon. Ext. Mikrofon: Ljudingången aktiveras endast genom en extern mikrofon. Ext. Mikrofon Vinst: Justera volymnivån på den externa mikrofonen. 1. Tryck på OK och justera volymnivån med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Ekokontroll: Ställ in eko (echo) funktionen på ON eller OFF (PÅ eller AV). På: Välj när du vill sätta på eko-funktionen. Av: Välj när du vill stänga av eko-funktionen. Ljudutång: Välj plats för ljudutgång under samtal. Auto: Systemet väljer automatiskt ljudutgång. Vid detta val väljer enheten den codec-enhetens inbyggda högtalare. Om du ansluter genom hörlurs-kontakten, kommer ljudet ut via de anslutna hörlurarna. Om du vill lyssna genom HDMI, måste du ansluta HDMI i ljudutgången. HDMI: Ljudet kommer ut genom den anslutna HDMI enheten. Inbyggda högtalare: Ljudet kommer ut via de inbyggda högtalarana i codecenheten. Hörlursutgång: Ljudet kommer ut genom de anslutna hörlurarna. Ringsignal: Välj volymnivå för rington. Av: Ringsignalen är ljudlös. Liten: Svag rington. Medel: Mellanstark rington. Hög: Stark rington.

27 27 Video Bildskärmsupplösning: Välj skärmupplösning för den anslutna monitorn Om du ändrar upplösningen, visas bekräftelsefönstret, tryck OK för att starta om systemet. Du kan ställa in systemet på 720p eller 480p. Standard är 720p. Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för kameran. Ljusstyrkan anger hur mycket ljus som passerar genom kameralinsen. Du kan förbättra dunkla scener genom att manuellt justera kamerans ljusstyrka. 1. Tryck på OK och justera ljusstyrkan med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Kamerans vitbalans: Välj vitbalans aktiverings aktiveringsläge. Justera vitbalansen när videofärgen verkar vara obalanserad Vitbalansen påverkas av typen av ljuskälla. Auto: Vitbalansfunktionen aktiveras automatiskt. Manuellt: Justera vitblansnivån i vitbalansnivå-menyn. Vitbalans nivå: Ställ in vitbalansnivån. Detta val aktiveras när du väljer manuellt i inställningsmenyn [Kamerans vitbalans]. 1. Tryck på OK och justera vitbalansen med hjälp av vänster eller höger pilknapp. 2. Tryck på OK för att bekräfta. Kamera Exponering: Välj exponeringsmeny för att passa dina belysningsinställningar. Auto: Systemet väljer automatisk exponeringsmeny för att passa dina belysningsförhållanden. Om bilden flimrar, försök en annan inställning. Kamera WDR: WDR (Wide dynamic range) funktionen kan vara behjälplig vid svåra ljusförhållanden. Den är kapabel att fånga både mörka och ljusa partier och kombinera dem till mycket realistisk scen, lik originalscenen. På: Välj när du vill aktivera WDR funktionen. Av: Används inte.

28 28 Datum Tid Tidsserver: Välj tidsinställningsmetod. Auto: Ställ in tidsservern manuellt. Manuellt: Ställ in tidsservern manuellt. Användbara NTP servrar visas nedan. NTP server time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP address Tidsserveradress: Ange IP adress eller värdnamn för tidsservern (time server). Detta val aktiveras när du ställer in [Tidsserver] menyn på manuell. Datumformat: Välj visningsformat för datum. Sommartid: stall in sommartid. 1. Tryck på OK och sommartidsmenyn visas. 2. Markera för att ställa in sommartidsfunktionen. Ställ in sommartidens början. 4. Ställ in sommartidens slut. 5. Tryck på OK för att bekräfta. Efter inställning är sommartids valet inställt på On. Tidszon: Välj tidszon för ditt system.

29 29 Administratörsinställningar Om du väljer detta visas lösenordsfältet. För att ändra admnistratörsinställningar, ange lösenordet. Standard administratörslösenord är 124. Ange lösenordet för att visa administörs undermenyns val. Samtalsinställningar Allmänt Längsta samtalstid: Ange maximal samtalstid från 1 minut till minuter. Efter angivet antal minuter, avslutar systemet automatiskt samtalet. Högsta bandbredd: Välj maximal nätverks bandbredd för video-samtal. "Utgående Protokoll": Välj vilket protokoll som ska användas vid utgående samtal. Du kan välja H.2. SIP eller Auto. Om du väljer H.2 eller SIP, kan du ringa ett samtal med valt värde. Om mottagarsidan inte har samma protokoll kan du inte ansluta till webbplatsen Om du valt Auto, kan du få måttlig anslutning med webbplatsen. (H.2 prövas innan SIP Om H2. inte ansluter, görs ett försök med SIP samtal automatiskt.) SIP-transportprotokoll: Välj transport protokoll för att använda vid sip utgående samtal. Du kan välja TCP,UDP eller Auto. Om du väljer TCP eller UDP, kan ringa SIP samtal med valt värde. Om mottagarsidan inte har möjlighet till samma transport protokoll så kan du inte ansluta. Om du väljer Auto, kan du ansluta måttligt till mottagarsidan.

30 0 H.2 Denna enhet stödjer H.2 protokollet för att ringa och ta emot video och röstsamtal. Denna används när försök görs med en gatekeeper funktion. H.2-namn: Ange namnet på enheten som används när samtal görs med H.2 med bokstäver, nummer och symboler. E.164-namn: Ange namnet på enheten som används när samtal görs med E.164. Detta namn används när användare registrerar sig i gatekeeper-servern. Om enheten är registrerad på en gatekeeper-server, kan mottagarsidans användare kan ringa upp detta namn. Säkerhet:H bit AES säkerhet i H.2 samtal. När det är aktiverat, krypterar systemet automatiskt samtal till andra system som har AES kryptering aktiverat. När AES är inställt krypteras samtal endast om den andra parten har AES kryptering aktiverat. Om den andra parten inte har AES kryptering så krypteras inte samtalen. Använd Gatekeeper: Ställ in på ON när du använder gatekeeper-funktionen. Denna enhet stöder H.460 protokoll för brandvägg och NAT traversering av H.2 samtal. Du måste ha en H.460 server konfigurerad i din miljö för att denna funktion ska fungera korrekt. Om du anger On, H.460, Gatekeeper adress och Gatekeeper port-alternativ är aktiverade för att ställa in den. H.460 NAT: Ställ in på On när du använder H.460 standard för NAT och brandväggs-traversal. GateKeeper-adress: Ange IP address för den primära H.2 gatekeepern. GateKeeper-port: Ange port numret för den primära H.2 gate keepern. OBSERVERA Du kan kontrollera registrerad status i Server Status menyn i system informationsfönstret,

31 1 SIP Denna del används om användarna försöker använda en SIP server. SIP-namn: ange namnet för enheten som används för att ringa SIP samtal. SIP namnet kan vara bokstäver och siffror. Om du anger andra karaktärer än bokstäver, siffror,., - och _, kan du inte ansluta ett SIP samtal. anvvänd SIP-server: Ange On när du använder SIP server. Om du anger On, användarnamn, lösenord, TLS, register serviceadress, register serviceport, proxy server adress och proxy server port alternativ har möjlighet att ställa in den Användarnamn: Ange SIP server auktorisations användarnamn Lösenord: Ange SIP serverns auktorisations lösenord TLS: När användare ringer ger TLS säker information om alla meddelanden. Om du ställer in på On,ställs register server porten och proxy server alternativen automatiskt in på Registrera Server Adress: ange värdnamnet eller IP adressen för SIP register servern. Registrera Serverport: ange IP port numret på SIP register server. Proxyserveradress: Ange värdnamn eller IP adress för SIP proxy server. Proxyserverport: Ange SIP proxy serverns IP portnummer.

32 2 QoS Du kan specificera nätverkskvaliteten på serviceinställningar (QoS) inställningar. Dynamisk Bandbredd: Justera bandbredden automatiskt för bästa tillgängliga videobandbredd. På: Dynamisk bandbreddsfunktion används. Av: Används inte. IP/QoS-typ: Välj typ av TCP/IP servicekavalitet (QoS) som ditt nätverk använder. Inga: används inte, DiffServ: Ange DiffServ(differentierade tjänster) typ av service för (QoS) för ljud, video och data paket. IntServ: Ställ in IntServ(integrerade tjänster) typ av Service(QoS) för ljud, video och data paket på service(tos) preferens Om du väljer detta val IntServToS valet möjlighet att ställa in det IntServToS: Välj IP Typ av Service. Detta hjälper en router att välja router väg när flera vägar är möjliga.

33 Nätverks inställningar. IP Du måste ställa in en IP address för samtalet. Tilldelning: Ange STATIC eller DHCP för din nätverks konfiguration. DHCP: Välj detta när en DHCP server är inställd på nätverk för att tillåta nätverks IP adress uppgifter. Med denna inställning, tilldelas IP adressen automatiskt. Om du ställer in detta, tonas IP adressen, nätmasken, portgång, huvud DNS och under DNS val, ner. STATIC: Välj detta när du ställer in nätverkskonfigurationen manuellt. IP-adress: Ange den statiska IP adressen för enheten. Nätmask: Ange nätmaskens IP address. Gateway: Ange standard IP adressen för gateway. Huvud-DNS: Ange det Primär domän server namn som översätter värdnamnen till IP adresser. Under-DNS: Ange under DNS serverns adress som backar upp huvud DNS. Brandvägg Denna funktion används när användare försöker komma förbi brandväggen. NAT-konfigurering: Avaktivera: Används ej med denna funktion.

34 4 Aktivera: Väljs när man använder den statiska NAT servern för att komma förbi din brandvägg Om du väljer denna möjlighet, så är NAT Public adressalternativet aktiverat. NAT Offentiliga Adress: Ange systemets publika IP adress eller värdnamn. Fast port: Du kan fixera TCP och UDP port intervallet. Om du trycker på On, aktiveras TCP och UDP-portarna TCP-port: Ange högsta/lägsta nummer i det reserverade intervallet för TCP nummer. UDP-port: Ange lägsta/högsta numret i det reserverade intervallet för UDP port nummer. Service Webserver: Om du anger On, kan du ansluta denna enhet med användning av web browsern. Telnet: Om du ställer in på On, kan du ansluta denna enhet med hjälp av telnet. SSH: Om du ställer in på On, kan du ansluta denna enhet med hjälp av SSH. SNMP SNMP: Tillåter administratörer att fjärrmanövrera systemet med hjälp av SNMP. Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Väljs när SNMP tillåts ansluta till denna enhet. Om du väljer denna möjlighet, aktiveras Trap Host och Community. Fånga Värd 1 till : Specificerar den dators IP adress som du försöker använda som nätverkshanterings station och till vilken SNMP kommer att sändas.

35 5 Grupp: Specificerar SNMP nätverksgemenskap i vilken du vill aktivera detta system (e.g. Igegemenskap eller offentligt). LDAP LDAP är möjligheten att läsa registrerade adressböcker i LDAP servern. Om du ansluter till en LDAP server kan du bekräfta det i företagens kontaktflik i katalogen. LDAP: Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Välj när LDAP servern tillåter åtkomst till denna enhet. Värdnamn: Ange värdnamnet eller IP adressen på din LDAP server. Användare: Ange användarnamnet för din LDAP server. Lösenord: Ange lösenordet till din LDAP server. Bas: Ange det unika namnet (DN) som används för att söka din LDAP server Filtera: Ange filtersträngar som du använder för att specificera en delmängd av dataobjekt i en LDAP datatyp. IEEE802.1x Specificerar om 802.1x nätverksåtkomst är aktiverad. Systemet stöder följande identifierings protokoll: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS

36 6 IEEE802.1x: Inaktivera: Används ej med denna funktion. Aktivera: Välj detta för 802.1x användar identifikation. Om du anger detta val, aktiveras identitet, lösenord och EAP metod val. Identitet: Ange identitetsnamnet du fått av din IT administratör. Detta specificerar systemets identitet som används för 802.1X identifikation. Lösenord: Ange lösenordet du fått från din IT administratör. Detta specificerar systemets lösenord för 802.1X identifikation. EAP Metod: Välj EAP metod. OBSERVERA När användare använder EAP-MD5 Om du använder EAP-MD5, behöver du inte ladda ner några filer i webbtjänsten. När användare använder EAP-TTLS 1. Om du använder AEP-TTLS, måste du få en ca.pem, client.pem, client.key från nätverks ledaren. 2. Ladda upp ca.pem, client.pem, client. key filerna i webbtjänsten till ditt system som visas på bilden nedan. När användare använder EAP-PEAP 1. Om du använder EAP-PEAP, måste du få en ca.pem fil från 802.1x nätverks ledaren. 2. Ladda upp ca.pem filen till webbtjänsten för ditt system som bilden visar nedan. Efter inställning 802.1x 1. När du avslutar dessa inställningar, bekräfta att du kan se din IP på huvudskärmen. 2. Genomför ett ping test i Systeminfo >Nätverksverktyg >Kommando.. Nu kan du försöka att ringa till andra VCS system.

37 7 Systeminställningar Hantering Adminlösenord: Ändra administratörens lösenord om du vill. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Omstart: För att starta om systemet, följ nedanstående steg 1. Välj Omstart och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systemet startas om. Initiering av installation: Du kan initiera konfigurationen av setupmenyn. 1. Välj Reset och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systmet initieras och startas om. Fabriksåterställning: Du kan återställa systemet till original fabriksinställningen. 1. Välj Reset och tryck på OK. Varningsmenyn visas. 2. Välj OK och tryck på OK. Systemet återställs till fabriksinställningarna och startas om. OBSERVERA Om du använder [Fabriksåterställning] alternatiivet, kommer den sparade adressen i katalogen att raderas.

38 8 Systeminformation Efter konfigurationen kan du se systemets tillstånd. Tryck på (INFO) för att visa informationsfönstret. Systemstatus Du kan se informationen för aktuellt systemstatus och konfiguration. Ljud/Video Du kan kontrollera Ljud/video status. Hur testa Ljudutgången 1. Välj Audio Out Test valet med hjälp av pil knappen. 2. Tryck på OK och välj audio output valet bland HDMI, inbyggda högtalare eller hörlurs valen.. Tryck på OK och välj [Start]. 4. Tryck på OK igen och testa ljudutgången. Tre pip ljud hörs, avlsuta testet. Om du inte kan höra pip-ljuden, kolla volymnivån eller anslutningen.

39 9 OBSERVERA Om du använder HDMI TV eller bildskärm som en ljudutgång och vill få en bättre ljudkvalitet bör du köra en Test av ljudutgång för HDMI på [Systeminfo > Ljud/video] menyn. Nätverksverktyg Du kan felsöka nätverksanslutningsproblem med ditt system med hjälp av ping och sökvägsverktygen i Nätverksverktyg. 1. Välj IP addressfältet. 2. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textfält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ett värde har angivits, göm tangentbordet (om du använt det för att ange värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet.. Välj kommandomeny valet. Ping: Ping kommandot testar lyhördheten mellan två enheter. Traceroute: Sökvägskommandot testar lyhördheten och spårar ett spår av ett paket mellan en enhet till en annan. 4. Tryck på Start och OK för att testa. Server status Du kan se server statusen.

40 40 Användning 4 Användning Innan systemet används 4 Användning Före användning av LG VCS enheten, försäkra dig om att anslutningarna är korrekta och att en säker strömkälla används Kontrollera anslutningarna till LG VCS enheten för att säkerställa säkerheten. Kontrollera att LG VCS enheten är ansluten till nätverket och att strömförsörjning finns. Innan användning av VCS, försäkra dig om att nätverksinställningarna är korrekta. Innan ett samtal genomförs, undersök video bilden från den kamera som anslutits till ditt system. Om bilden flimrar, färgerna är obalanserade eller bilden för mörk, kan du behöva justera rumsbelysningen eller kamerans ljusstyrka och vitbalansen och kontrollera kamerans exponeringsmeny. Ringa ett samtal Du kan ringa ett samtal från ditt system till ett annat VCS system. Börja ett samtal på ett av följande sätt: Ringa ett manuellt samtal, Du kan ringa genom att ange en IP address manuellt 1. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK: 2. Ange en IP address eller slå nummer Använd för att ändra textinmatningsmetoden för textinmatningsfältet.. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 4. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. Samtalsstatusboxens dialog visar numret eller IP adressen som du försöker tinga och samtalets status.

41 Användning 41 OBSERVERA Om du avbryter samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om systemet inte svarar på samtalet inom cirka 120 sekunder, kommer ditt system att kopplas från automatiskt. Kontrollera systemets IP address innan du ringer upp. Om du inte anger IP adressen korrekt eller anger fel IP adress så kan du inte ringa. Ringa från samtalshistorik Listan i samtalshistorik lagrar upp till 10 nyligen uppringda telefonnummer. Det äldsta numret i listan tas automatiskt bort när systemet tar emot ett samtal eller ringer upp efter att det maximala antalet nummer har uppnåtts. Det sista samtalet placeras alltid förs på listan. 1. Från huvudskärmen, tryck på den övre pilknappen. Samtalshistorikknappen förstoras. 4 Användning 2. Använd den vänstra [ ] eller [ ] högra knappen för att välja en post.. Tryck på OK för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA För att avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Ringa från atalogen. Katalogen lagrar en namnlista och nummet från vilka du kan ringa. För att ringa från katalogen, följ dessa steg: 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Använd pilknapparna för att välja den post du vill ringa.. Tryck på OK för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA Vi hänvisar till Katalog inställnings avdelningen för mer detaljer.

42 42 Användning Ringa med hjälp av kortnummer. Om du ställer in ett kortnummer kan du snabbt och enkelt ringa. Tryck på och håll knappen för det valda numret nedtryckt en stund tills samtalsstatus boxen visas. Svara eller avvisa samtal 4 Användning Du kan ställa in systemet att svara automatiskt på inkommande samtal genom att ställa in preferenser i [Användare>Allmänt>Svarstyp] menyn som följer: Automatiskt svar: Om du väljer detta svarar systemet första inkommande samtal. Manuellt: Om du väljer detta måste du svara på inkommande samtal manuellt. Om ditt system är konfigurerat manuella svar, välj ett av följande var när ett inkommande samtal kommer: Välj [Svara] och tryck på OK för att acceptera samtalet. Välj [Avvisa] och tryck på OK för att avvisa samtalet. Stör ej: Om du väljer detta kan du blockera alla samtal från ett annat system. Stör ej meddelandet visas i mitten av huvudskärmen. Missade samtal visas i samtalshistoriken. Överväg att använda detta val om du, t.ex., använder konferensrummet för annat ändamål än en video konferens och inte vill bli störd av inkommande samtal. Svara & sätt till ljudlöst automatiskt: Om du väljer det här alternativet, systemet besvarar automatiskt det inkommande samtalet och den aktiva mikrofonen tystas automatiskt i ett samtal. OBSERVERA Om du ringer ett annat system när Stör ej funktionen är aktiverad, visas varningsfönstret och samtalet avbryts automatiskt. Hantera ett samtal. Under ett samtal kan du se information om samtalets status och den uppringandes identitet. Avsluta ett samtal. Du kan av sluta ett samtal genom att använda fjärrkontrollen. Tryck på när du vill avsluta ett samtal. Gömma eller visa användargränssnittselement. För att gömma eller visa användargränssnittselementen tryck på, närsomhelst under ett samtal. Hantera ljudet Du kan justera ljudvolymen och stänga av den aktiva mikrofonen. Justera volym För att justera volymen i ett samtal, använd [VOL + /-] på fjärrkontrollen. Om volymen är inställd på 0, är ljudetdämpat (mute) och Mute ikonen visas på huvudskärmen.

43 Användning 4 OBSERVERA Om kameran är för nära TV:n, kan eko prestandan bli undermålig. Om du använder inbyggda högtalare och kameran är för nära till codec boxen, kan eko prestandan bli undermålig Tysta den aktiva mikrofonen. Tryck på få fjärrkontrollen. När den aktiva mikrofonen är dämpad under ett samtal, ändras mikrofonsymbolen till den dämpade mikrofon ikonen. Hantera Video Layout. Under ett samtal visas video från den anslutne uppringaren I din monitor. Du kan ändra skärmens videolayout nära och videon i andra ändan. Förstå skärm layouts Vanligtvis visas skärmlayouter enligt följande typer: En fjärrdeltagare eller en presentation visas I det vänstra fönstret. Ditt läge (närdeltagaren) visas I det högra fönstret. 4 Ändra skärmlayout. 1. Under ett samtal, tryck på LAYOUT knappen för att välja fönster. Användning 2. Väljer skärmlayout med hjälp av [ ] eller [ ].. Tryck på OK för att bekräfta Dela innehåll Under ett samtal kan du dela digitalt innehål 1. Anslut PC:n till systemet med en D-sub kabel (se sidan 16) 2. Kör ut videon korrekt på din PC (t.ex Fn + F7 eller dubbel bildskärmsinställning). Tryck PRESENTATION. Videokällan ändras... meddelande visas på skärmen. PC:ns skärm visas på videons närside fönster. 4. Om du trycker PRESENTATION igen, sker återgång till kameraskärmen. OBSERVERA Denna enhet stöder 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 och 1280 x 768 upplösningar för PC utgångs upplösningar. För att se samtalsinformation. Du kan se samtalsinformationen. 1. Tryck på (INFO) under samtalet. Aktuellt samtalsinformationsfönster visas på skärmen. Samtalsprotokoll: Visar samtalskatalogen Upplösning: Visar upplösningen, i pixlar, för videobilden som skickas eller tas emot. Bildhastighet för video: Visar videobildshastigheten i rutor per sekund. Video-/ljudcodec: Visar Video/Auto codec som använts för att komprimera och dekomprimera Video/Auton. Paketförlust för video/paketförlust för ljud: Visar antalet datapaket som ej når sin destination. Paketförlust kan orsakas av ett antal faktorer, inclusive försvagning av signaler över nätverks mediet, överbelastade nätverkslinjer,paket som skadats under sändning, felande nätverks hårdvara, maligna systemförare eller nätverksapplikationer, eller normala routing rutiner.

44 44 Användning Video-/ljudstörning: Visar variationen, i millisekunder, mellan tidpunkten när paketet anlänt, orsakade av nätverksöverbelastning, timing drift, eller ruttändringar. Bandbredd för video/ljud: Visar hur mycket Video/Auto data som skickats per sekund i kilobits. Kumulativ: Visar de uppdaterade paketen som förlorats under samtalet. Procentandel: Visar paketförlust i procent av det totala antalet paket som sänts. 2. Tryck på RETURN för att gå ur. OBSERVERA Samtalsinformation uppdateras automatiskt var 5:e sekund, Ta ett Snapshot Under ett samtal kan du ta ett snapshot av den aktuella video-bilden. Det kommer att visas när du går in i Samtalshistorielistan. Tryck på för att ta ett snapshot. 4 Användning Använda katalogen. Om du har tillgång till den lokala katalogen, kan du lägga till, ta bort eller ändra poster. Lägga till en post I katalogen. Du kan skapa upp till 1000 poster i katalogen. För att lägga till en post I katalogen, följ dessa steg: 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärrkontrollen eller välj [Katalog] knappen på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna.. Använd pilknapparna för att välja [Lägg till] och tryck på OK eller tryck. Lägg till i katalogen fönstret visas.

45 Användning Använd pilknapparna för att välja Namn-fältet. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetoden för textfält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ha lagt in ett värde, göm tangentbordet (om du använde det för att lägga in värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet. 5. Använd pilknapparna för att välja Adress-fältet. Tryck på OK för att lägga in ett värde. Om nödvändigt, använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för text-fält eller välj tangentbordsikonen för att visa det virtuella tangentbordet. Efter att ha lagt in ett värde, göm tangentbordet (om du använde det för att lägga in värdet) och tryck på OK för att gå ur fältet. 6. Använd pilknapparna för att välja Grupp-objektet och tryck på OK. Välj en grupp och tryck på OK. 4 Användning OBSERVERA Om du gör en ny grupp, gör följande steg. 6-1 Välj [Ny grupp] och tryck på OK. Det nya gruppfönstret kommer att visas. 6-2 Ange det nya gruppnamnet och pressa OK. Välj OK i fönstret och tryck på OK för att bekräfta. 7. Du kan bekräfta sparade poster i Snabbuppringning. Om du vill ta bort ett sparat kortnummer, välj Edit i katalogen Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna. 7-. Använd pilknapparna för att flytta en modifierad lista och tryck på Använd pilknapparna för att välja Snabbuppringning och tryck OK. Väljett nummer att ta bort från listan och tryck OK Du kommer att se ett pop-up fönster, tryck OK. 8. Använd pilknapparna för att välja samtalstyp och tryck på OK. Välj en samtalstyp och tryck OK. 9. När du har avslutat inställningarna, välj OK och tryck OK på fjärrkontrollen. Ändra eller ta bort en post från katalogen. 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj Mina kontakter knappen med hjälp av pilknapparna.. Välj posten du vill ändra och tryck på. Ändringskatalogen visas. Om du raderar posten, välj post och tryck på eller [DEL.]. Radera kontaktfönstret visas och du väljer OK och trycker på OK på fjärrkontrollen.

46 46 Användning 4 4. Ändra värden i Redigera katalogpost dialogen. Användning Kopiera en post från samtalshistorian. Du kan kopiera en post från samtalshistorian till Min kontakt lista. 1. Från huvudskärmen, tryck på DIRECTORY på fjärkontrollen eller välj [Katalog] på huvudskärmen och tryck på OK för att komma in i katalogen. 2. Välj samtalshistorie fliken.. Välj den post du vill kopiera till Min kontakt fliken. 4. Tryck på. Lägg till i katalogen fönstret visas 5. Välj OK för att lägga till i katalogfönstret. Om du vill ändra posten, ändra värdet innan du sparer det. 6. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Kopiera en post från företags kontakter. När LDAP är aktiverat, visas företagskontakter I katalogen. 1. Ange företagskontakt fliken, välj en post och tryck på. 2. Kopiera till Mina kontakter fönstret visas. Välj OK. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Radera en post från samtalshistorian 1. Ange samtalshistorian. 2. Välj den post du vill radera och tryck på eller [DEL.]. Radera historie -fönstret visas. 4. Välj OK eller tryck på OK på fjärrkontrollen.

47 Användning 47 Sortera och söka. I grunden är kataloger sorterade i följande ordning: specialtecken, nummer, tecken Alla: Alla poster visas. Alfabet: Om den första bokstaven i ett namn är inkluderad I den valda alfabetknappen, visas posterna. Grupp: Om poster är inkluderade i den valda gruppknappen visas posterna. Sök: Om bokstaven eller specialtecknet i namnet är inkluderat i det skrivna tecknet på sökfältet, visas posten. Ringa ett samtal när enheten är registrerad i Gatekeeper servern. Du kan ringa ett samtal genom att ange det registrerade fjärrnamnet i gatekeeper server. 1. Du måste bekräfta det registrerade fjärrnamnet i gatekeeper server. 2. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK.. Ange ett registrerat fjärrnamn. Använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textinmatningsfältet 4. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 5. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. 4 OBSERVERA Om du vill avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om du inte svarar på samtalet inom 2 minuter, kommer systemet att automatiskt koppla från samtalet. Användning Ringa när enheten är registrerad I SIP server. 1. Du måste bekräfta det registrerade fjärrnamnet I SIP server. 2. Välj textinmatningsfältet och tryck på OK:. Ange ett registrerat fjärrnamn. Använd 1/a/A för att ändra textinmatningsmetod för textinmatningsfältet 4. Efter att ha angivit ett värde, tryck på OK. Väljs automatiskt 5. Tryck på OK igen för att ringa. Samtalsstatusboxen visas. OBSERVERA Om du vill avbryta samtalet, tryck på OK under uppringningen. Om du inte svarar på samtalet inom 2 minuter, kommer systemet att automatiskt koppla från samtalet. Använda fjärrkamerakontroll Om fjärrkameran har PTZ funktion, kan du kontrollera fjärrkameran under samtalet. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på FAR på fjärrkontrollen.. Du kan kontrollera fjärrkameran genom att trycka på CAM ZOOM+, CAM ZOOM- och pilknapparna.

48 48 Användning Använda förinställning av fjärrkamera. Om fjärrkameran hat PTZ funktion eller annan videokälla, kan du använda förinställnings-funktionen. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på PRESET (förinställning) få fjärrkontrollen.. Tryck på fjärrkontrollen och välj en video källa. 4. Flytta cursern till det nummer som du vill spara. 5. Tryck på på fjärrkontrollen. 6. Flytta fjärrkameran till den plats du vill ha den. 7. Tryck. Du kommer då att kunna spara platsen vid det numret. 8. Du kan placera fjärrkameran på den sparade platsen genom att välja det sparade numret. 4 Använda SnapShot. Du kan spara en post eller katalog med fjärrsidans användarskärmbild. 1. Ansluta till fjärrsidan. 2. Tryck på på fjärrkontrollen. Snapshot på fjärrsidan är sparat visas på skärmen. Användning OBSERVERA Du kan bekräfta snapshotsinformationen I samtalshistorien. Du kan spara poster med denna snashotinformation I Min kontakt lista. Använda Webbtjänsten Du kan utföra samma konfiguration från webgränssnittet som är tillgänglig från enheten. Webgränssnittet innehåller ytterligare funktioner som inte kan konfigureras på enheten. Du kan också uppdatera systemet, ladda certifiering, importera eller exportera en adressbok i webbtjänsten. Använda webbtjänsten 1. Starta webbläsaren. Rekommenderad webbläsare är Internet Explorer med Windows. 2. Skriv in och IP-adressen för VCS i adressfältet. Du kan använda värdnamnet som du angav i DDNS-inställningsmenyn på VCS:en.. Tryck på ENTER på tangentbordet så visas webbvisningen för LG VCS. 4. Välj ID och ange sedan lösenordet. Lösenordet är administratörslösenord.

49 Användning 49 Uppgradera din systemprogramvara 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Installera] fliken och ange Administratörs setup menyn.. Välj [Hantering] 4. Klicka [Uppgradera] på [System Update] valet. 5. Klicka på [Browse] 6. Hitta och öppna firmware filen. 7. Klicka på [OK]. Efter att uppgraderingen är klar startar systemet om. Ladda certifieringsfilen 1. Följ steg 1 till 2 beskrivna i Uppgradera din systemprogramvara. 2. Klicka [Ladda upp] på [Ladda upp Certificate File] valet.. Klicka på [Browse]. 4. Hitta och öppna certifikatsfilen. 5. Klicka på [OK]. Imprtera eller exportera address boken. 4 Användning Exportera adressboken. 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Katalog] fliken.. Klicka på [Exportera fil] menyn. Export fönstret visas. 4. Klicka på [Spara]. 5. Välj mappen och modifiera export filnamnet. 6. Klicka på [Spara]. Importera adressboken 1. Följ steg 1-4 enligt beskrivningen i Använda webbtjänsten. 2. Välj [Katalog] fliken.. Klicka på [Importera fil] menyn. Importera CSV fil fönstret visas. 4. Hitta och öppna adressboksfilen och klicka sedan på [OK]. Den importerade adressen kommer att läggas till och du kan se den tillagda adressen på listan.

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok November 2009 Copyright Notice 2005-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer