2.Q,m.é./ Riksrevisionsverket. - för effektivitet i statsverksamheten ANALYS AV SIDA. - revisionsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.Q,m.é./ Riksrevisionsverket. - för effektivitet i statsverksamheten ANALYS AV SIDA. - revisionsrapport"

Transkript

1 2.Q,m.é./ Riksrevisionsverket - för effektivitet i statsverksamheten ANALYS AV SIDA - revisionsrapport Q

2 F { J 1FIX/' 1.J l O IN VLEIå I;i< evlsionsavdelning 1 JékLor Ut1and REVISIONSRAPPORT fl' "Y" :}'/ *:18 ÅNÅLYSAV SIDA

3 Riksrevisionsverket för effektivitet i statsverksamheten Datum FlFlV Dnr Diarienr liber vid korresp) 1972:18 1 BE ~ Generaldirektören och chefen för styrelsen för internationell utveckling En tjänstestålle, handleggare Ett datum Er beteckning RRV tjänoteslélle, handllggare Revisionsra ortpmed analys av SIDA Som ett led i förva1tningsrevisionen av styrelsen för in - ternationell utveckling (SIDA) har riksrevisionsverket (Hav) genomfört en analys av biståndsmyndigheten SIDA.. /. Revisionsrapporten Sversändes härmed. Kontaktgruppen SIDA har under projektets gång tagit Jet av rapportutkast och diskuterat dem med REVS projektgrupp. I revisionsrapporten har RRV tagit upp vissa problemomrdden inom ramen för SIDAS biståndsverksamhet. Dessa har i synnerhet anknytning till SIDA som administratör och Orodocent av biståndet. Analysen har främst inriktats på att granska hot SIDA ger uttryck för statsmakternas intentioner når det gäller ätt fördela biståndsmedlen, planera biståndsinsatserna samt omsätta planerna i biståndsproduktionen genom sin organi - sation. Granskningen har således koncrntrerats kring förvaltning av biståndsmedlcn i enlighet med de bistånds - politiska målangivelserna. Den av RRV genomförda analysen ar avsedd att, såsom all förva1tningsrevision, ge impulser till vidareutveckling. De bedömningar som görs och de rekommendationer som ges skall ses i detta perspektiv. RRV ät vii medvetet cm de särskilda svårigheter som präglat STDAS situation. En starkt och snabbt ökande bistånisvolym skapar givetvis problem i en komplicerad verksamhet snm denna, om vilken man inte haft någon tidigare erfarenhet i stateförvalt - ningen. SIUAS Postadress Fack 1 26 Stockholm 34 Gatuadress Primusgatan 2 Lilla Eosingen Telefon &5488 Postgiro Telegramadress Nat audi

4 * 2 Q Tillväxttakten i biståndsanslaget har föranlett RRV att särskilt uppmärksamma vissa problem som biståndsmyndigheten med anledning av detta kan komma att ställas inför under den närmaste framtiden. Sålunda har REV ställt frå - gan om hur SIDA skall kunna behålla och förbättra sin kvalitativa kapacitet inför de krav som kommande höjningar anslags- kommer att ställa. Den information inriktningen beträffande av verksamheten och utnyttjandet av SIDAS administrativa resurser som f n finns att tillgå erbjuder dessvärre inte något helt för tillfredsställande underlag en sådan bedömning. De utredningar som RRV gjort i samarbetet med SIDA tyder dock på att vissa i förändringar inriktningen av verksamheten och i beslutsgången kunna möjliggöra skulle för SIDA att administrera ett sakanslag allt vid större bibehållen administrativ resursinsats. Vad gäller det länderdestinerade biståndet skulle den administrativa resursinsatsen sannolikt kunna begränsas, om man inriktar sig på en successivt ökad satsning på programbistånd och följaktligen färre och större insatser samti - digt med en koncentration till SIDAS programländer och en minskning av antalet mottagarländer utanför denna Detta skulle krets. ligga i linje med statsmakternas beträffande intentioner inriktningen av verksamheten mot programbi - stånd. Tyngdpunkten vid biståndsmedlens fördelning skulle då för - skjutas mot en mer strikt tillämpning av länderprogrammeringsprincipen i stället för som nu synes vara fallet mot ämnessektorer. Det f n stora antalet delsektorer inom je var- huvudsektor kan förmodas ha ett visst inflytande i in - satssplittrande riktning. För att ytterligare markera in - riktningen på stora insatser koncentrerade till programländerna, torde organisatoriska förändringar behöva göras i form av en anpassning av organisationen till en mer odlad ren- form av länderprogrammering. En tänkbar väg vore inrätta länderbyråer att eller landansvariga befattningshavare med nuvarande sektorbyråer som stödfunktioner. En ökad centralisering de- från hemmamyndigheten SIDA till biståndskontoren i programländerna i form av en mer långtgående delegering av arbetet med insatsplanering och uppfö1jning anser RRV också verksamhet skulle kunna bidra till en sådan koncentration och renodling av länderprogrammeringsprincipen. Det ej länderdestinerade biståndet genom SIDA kunde med fördel samordnas med det multilaterala för att därigenom möjliggöra en enhetlig prövning av all bidragsverksamhet till internationella organisationer.

5 7 3 Striktare regler vid utkontraktering av biståndsuppdrag till olika FN-organ borde medge en Ökad delegeringsgrad, särskilt under planeringsfasen, i syfte att begränsa administrationskostnaderna. Beträffande SIDAS planering finns ett klart behov av att bättre utreda biståndsländernas mottagningskapacitet och att i planeringsdokumenten, vid sidan av allmänna redogörelser för möjliga insatsområden, utförligare precisera den av SIDA valda handlingslinjen. HRV har i öre1iggande rapport ägnat relativt stort ut - rymme åt mål- och uppfö1jningsfrågor. En väsentlig for - utsättning för SIDAS verksamhet torde enligt REVS mening vara upprätthållandet av en hög bistdndsvilja bland medborgarna. Denna biståndsvilja är sannolikt beroende av bl a uppfö1jning, utvärdering och information om uppnådda resultat i biståndsverksamheten. REV vill därför understryka vikten av att SIDA själv ingående analyserar direktiv och andra uttalanden från statsmakterna och med ledning av detta doknmenterar en biståndspolicy. Detta är utan tvivel en förutsättning för att en diskussion om biståndsinriktning samt organisations - och kapacitetsproblem skall kunna föras på någotrunda fast grund. RRV har i sin rapport försökt lyfta fram väsentliga pro - blemställningar och ge rekommendationer inom områden där det enligt verkets mening finns utrymme för färbättring - ar. Det är REVS förhoppning att SIDA skall finna att för - slagen i revisionsrapportcn skulle kunna ge upphov till åtgärder ägnade att Öka effektiviteten i biståndsverksamhelen. REV hemställer att styrelsen före den 1 mars 1975 inkommer med yttrande Över vad som anföres i rapporten. Detta ärende, om vilket RRVS styrelse orienterats, har handlagts av avdelningschefen Tvarsson i närvaro av revisionsdirektören Lindståhl samt hyrådirektören Brenner, föredragande. På riks visio sverkets vägnar Sven Ivar Ivarsson Rune -/) Brenner / { *

6 1 INNEHÅLLSFÖETEGKNING 1 K e. Kap Kap 1 1 ( Kap 2 ~ Q ~ ~ Kap Kap Kap Kap Q Kap 7 Bil Bil Bil 3 Sammanfattning Forvaltninesrevisionens syften och former Tidigare revisionsprojekt och analysen av SIDA Revisioneomr&det Analysene syfte och upplaggning SIDAn uppgifter och organisation SIDAS uppgifter SIDAS organisation SIDA-8 hemmamyndigheten SIDA- F ~ bisténdskontoren. Systembeskrivning av SIDA Aktuella utredningar om SIDA och biståndet Kommentarer till SIDAS organisation Motiv och mal for bisténdet Statemakternas motiv Statsmakternas mål Mdlanalys BPM som styrande m&l Statsmakternas utvecklings- och Utvecklingseffekt biståndsteori och biståndets effekter Utgångspunkter för SiDA-analysen Bistandsproduktion Avtalat och fbrva1tat bistånd SiDA-administrerat resp delegerat bistånd Llnderdestinerat resp ej lånderdestinerat bistånd Biståndets fbrdelning på Emneseektorer Antalet avtalade och forva1tade insatser Olika typer avéinaatser Kommentarer och slutsatser Bistandets administrativa resurser Administrationakostnad i förhållande till biståndet Administrativ resurainaats Relationen prestationer/administrativ resursinsats Kommentarer och slutsatser Biet&ndsplanering Översiktlig beskrivning av planeringsayatemet Beskrivning av de enskilda planeringsdokumenten Totalnivån Land/sektornivån Ineatsnivån Kouwentarer och slutsatser Enskilda dokument och beslut Principiella synpunkter på planeringssystemet Textutdrag Tabeller Förkortningar (sid 5:8) :1 1:1 1:1 1:2 1:4 2:1 2:1 2:4 2:5 2:8 2:11 2:14 2:16 3:1 3:1 3:2 4:1 4:1 4:4 4:12 4:25 5:1 5:4 5:4 5:5 5:12 5:14 5:19 5:23 6:1 6:2 6:5 6:6 6:8 7:1 7:1 7:4 7:4 7:5 7:13 7:16 7:16 7:27

7 RIKSBEVISIONSVERKET Hevisionsavdelning 1 REVISIONSRAPPORT Dnr 1972:18 :1 ANALYS AV SIDA - EN SAMMANFATTNING Pöreliggande "Analys av SIDA" syftar till att ge eiktlig en bild över- av bietåndsmyndigheten SIDA genom att områden belysa com uyndighetene organisation och mål, biståndsmedlene användning och utveckling samt nistration biståndets admi- och planering. Avsikten är att således försöka i ringa första hand in problem som rör själva dighetens biståndsmyn- sätt att arbeta. REVS synpunkter och rekommendationer är att betrakta inte som lösningar på identifierade problem utan com uppslag till förbättringar. Den vidare utvecklingen av dessa uppslag förutsätts ske på SIDA. 1 Sammanfattande synpunkter Brsåeiåéiien Under budgetåret 1971/72 infördes en ny organisation på SIDA i avsikt att anpassa den formella strukturen till den faktiska verksamheten med planering och förvaltning av bietåndeinsatser. De tidigare tre avdelningarna för tekniskt respektive finansiellt bistånd och för administralion avskaffades och ersattes med en förstärkt direktion i centrum av ett antal e k frälsarkransorganiserade byråer: fyra sektorbyråer, en länderbyrå samt fem administrerande byråer. Statemakterna har sedan länge förordat en av biståndet koncentration till huvudmottagarländerna enligt den s k länderprogrammer1ngsprineipen. Den relativt ställning självständiga gentemot länderbyrån som lil sektorbyråerna i den nya organisationen erhål- synes emellertid inte skapa tillräckliga förutsättningar för en ning konsekvent av tillämp- denna princip. SIDAe övergripande planering har under senare år i hög grad förbättrats genom införande av tegier biståndsprogram, och sektorstra- metodhandbok. Den synes emellertid ha slagit ännu igenom inte i tillräckligt stor utsträckning på eateplaneringen in- inom framförallt beredande sektorbyråer. Nuvarande organisation förefaller något därför återspegla en obestämd uppfattning om den centrala styrningen av verksamheten. Detta får emellertid inte undanskymma faktum att det den stora ansträngningen SIDA lagt organisationen ned på om- 1 och för sig lett till betydande ringar förbätt - i styrningen. Pr o m budgetåret 1968/69 genomförde SIDA också en utbyggnad av successiv biståndskontoret (BK) i huvudmottagarländerna. Antalet SIDA-utsända tjänstemän vid BK ökade under perioden från 8 till 62. Avsikten med BK är bl a att myndigheten avlasta hemma- från delar av planeringsarbetet ningen och av förvalt- biståndet. Någon påtaglig arbetslättnad inom förallt fram- ineatsplanering och uppföljning synes inte BKS expansion emellertid ha medfört för hemmamyndigheten. Detta

8 :2 kan ha berott på att den decentralisering av arbetsuppgifter com åtgärden syftade till inte följts av motsvarande delegering av beslutsrätt. Enligt REVS mening borde beslutet om den betydande satsningen på BK ha föregåtts av en mer djupgående utredning. O ~otiv och mal för bietåndet Statemakternas uttalanden om motiv och mål för biståndet är textmäesigt av mycket stor omfattning. I olika sammanhang har försök gjorts att ur detta material ta fram och eyetematieera enhetliga biståndspolitiska principer. SIDAS försök att i dokumenterad form klargöra eller tolka det biståndspolitieka målet (BPM) har emellertid trots en hög ambitionenivå inte varit tillräckligt fullständiga. RRV har därför funnit det angeläget att i föreliggande analys relativt ingående diskutera målfrågorna i syfte att initiera en måldiskueeion på SIDA. RRV har valt att som ett exempel på utgångspunkt för en mälanalye systematisera olika mål och handlingsriktlinjer i ett antal e k mälelement, som tillsammans utgör - dei bietåndepolitiska målet BPM. Av denna analys har framgått att såväl biståndsmälet om högsta möjliga utvecklingseffekt sou olika riktlinjer för biståndets utformning ofta formulerase vagt av etatsmakterna och i viss utsträckning framstår com motstridiga. Statemakternas riktlinjer för olika delar av etateverksamheten har ofta generell karaktär, vilket gör att styrinformationen till myndigheterna inte alltid blir klar och entydig. Det finns givetvis många skäl bakom statemakternae målformuleringar, som RRV inte har anledning att pröva. RRV vill emellertid understryka att detta inte fritar myndigheten från uppgiften att konkret tolka direkriven och redovisa detta i dokumenterad form. Utan en sådan tolkning av statsmakternas intentioner, kan myndigheten inte arbeta rationellt. Att SIDA redovisar en sammanhållen strategisk diskussion med egna ställningstaganden får sålunda anses vara ett rimligt krav. Därvid bör självfallet dokumenteras olika åtgärdsalternativ och de kriterier som ligger till grund för bedömningen av dessa med hänsyn till skillnader i biståndseffekter och till kostnader för att överföra biståndet. En lämplig utgångspunkt för en sådan strategiformulering synes vara att söka isolera och systematisera de för biståndet specifika förändringseffekterna och hur dessa varierar med olika handlingeparametrar eller biståndsformer. Sambandet mellan biståndsgivarens handlingsparametrar och olika förändringseffekter bör därefter utredas. Med ledning av detta borde det vara möjligt att fastställa en principiell handlingslinje för urval av insatstyper och samarbetsformer med biståndsmottagaren. Ett förslag till hur en sådan effektdiskussion skulle kunna föras lämnas i målanalysens avsnitt 4.3.

9 :3 Biståndsproduktign Den via FNE fackorgan och andra organisationer lade eller utkontrakte- BiDA-delegerade verksamheten har år under senare Bkat starkt. Numera överstiger den samheten utkontrakterade verk- den rent bilaterala SiDA-administrerade delen av SIDAE totala bistånd. ( En trolig fsrk1aring till denna utveckling synes vara de stora att anslagbbkningarnaställtanspråk ' på SIDAS strativa kapacitet admini- en sådan utsträckning att för myndigheten att 15sa problemen i allt hogre grad delegerat det till andra organisationer. bistån- Det torde motiv snarare vara än strategiska detta Bverväganden om lämpligaste distri - butionakanal fbr biståndet som gett upphov till nuvarande fbrhå11anden. Enligt vad som nedan framgår synes emellertid den av SIDA upplevda kapacitetsbrieten till stora delar vara en funktion av att inriktningen av biständet alltsedan SIDAS tillkomst alltför splittrad. varit Utrymme för ökad kapacitet torde fbrmod1igen därför kunna ha sökte i en successiv anpassning av bi - etåndeinriktningen till den ökande anslagsvolymen i form av t ex förenklade samarbetsformer, ökad koncentration till län - der och sektorer samt större insatser. Det länderdestinerade bietåndet utgör Sver bo procent den av totala biatåndavolymen genom SIDA. Av detta länderdeetinerade bistånd har merparten eller ca 8 procent konoentrerats till ett tiotal s k huvudmottagarländer. Utanfbr denna länderkets har emellertid SIDA sedan under åren biståndsmyndighetens tillkomst samarbetat med Över totalt 4 länder. Varje år har utbetalningar gjorts 2- till 25 länder utanfdr huvudmottagarkretsen. De dessa flesta av icke- huvudmottagare har mottagit förhållandevis små biståndsbelopp. Omfattningen av detta samarbete med olika viss del länder kan till fbrk1aras av SIDAS familjeplaneringsinsatser enskilda organisationers och biståndsverksamhet.vissa insatser i smärre form av pilot- eller pionjärprojekt likt varit har sanne- nädvändiga fbr utveckling av verksamheten. principiellt Rent torde det emellertid kunna ifrågasättas om det ur bietåndsteknisk eller biståndsadministrativ synvinkeläråmotiverat med en spridning av insatserna på eå stort antal ett länder. Det ej länderdestinerade biståndet är exempel på gerad SIDA-dele- verksamhet. Detta utgår i form av bidrag till de internationella organens olika program och är sou verksamhet jämfärbart delegerad med länderdestinerade utkontrakte-

10 :4 ringar i form av sameinansieringar och multibiinsatser. SIDAS roll är i detta sammanhang närmast att genom bidrag finansiera delar av programmen och i kraft härav utöva medinflytande ett på'den Mottagande organisationens policy. Ur denna synvinkel överensstämmer det ej länderdestinelade biståndet i princip med det multilaterala till biståndet de internationella organisationerna, som UD administrerar. Det torde enligt REVS mening vara en fördel om en klar boskillnad kunde göras mellan å ena sidan principiellt likartat bistånd i form av bidrag till internationella organisationer och ej länderdestinerat bistånd och å andra sidan länderdestinerat bistånd. Det finns skäl som talar för att ge samtliga Sveriges bidrag till internationella organisationer en enhetlig prövning genom att besluten fattas av en och samma instans. Fördelningen av biståndet på ämnessektorer uppvisar sedan några år en Jämn och stabil utveckling. De sex huvudsekturer (hålsovård med familjeplanering, landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning, undervisning, humanitärt bistånd, vatten - och kraftförsörjning samt industribi - stånd) som utvecklats under de senaste åren tar i anspråk 15-2 procent vardera av biståndsutgifterna genom SIDA. Fördelningen mellan de olika byråerna synes vara påfallande emellertid jämn och utesluter inte förmodanden om att den snarare skulle kunna vara en produkt av organisationsstrukturen än baserad på det reella behovet av in - satser inom de olika ämnesområdena. Detta skulle i så fall strida mot den princip om mottagarcentrering som SIDA hävdar. Tendenser finns till en ökning av antalet delsektorer. En sådan utveckling kan antas även leda till en icke önskvård uppdelning av insatserna i små insatser. Enligt RRVS mening medför den ämnesvisa fördelningen av biståndsmedlen risker ör att inriktningen av biståndet på mottagarcentrerad länderprogrammering kan motverkas liksom även sektorkoncentrationen och en konsekvent övergång till programbistånd. I SIDAS statistik lämnas f n inga uppgifter som medger en fullständig studie över utvecklingen av antalet avtalade och förvaltade insatser. Vissa bearbetningar av befintligt material gör emellertid att allmänna tendenser kan spåras. Sålunda har antalet förvaltade insatser i det länderdestinerade biståndet ökat från ca 9 till 23 perioden insatser under 1965/ /72. 7 procent utgörs av insatser under 5 mkr. Detta svarar mot ca jo procent av bistånds - volymen. Förhållandevis små insatser kan alltså sägas ta

11 :5 i anspråk en väsentlig del av SIDAS administrativa kapaci t et = Anslagen till biståndsverksamheten förväntas bka fortsätta starkt. Med hänsyn till detta vill RRV göra SIDA uppmärksam på vilka konsekvenser det kan medföra fbr SIDAS personella resurser om de mindre insatserna i fortsätt - ningen erhåller lika stort utrymme som hittills. Q RBV föreslår också att SIDAS statistik byggs ut till att ge bättre underlag för kapacitetsstudier och strategiska överväganden om biståndsinriktningen. Brister har särskilt 1 iakttagits i redovisningen av antalet insatser, ring av insatser i storleksordning, fördelning av insat - ser på länder och ämnesområden samt typindelning av in - satser i kapacitetsdimensionerande yfte. Biståndets- administrativa resurser För att ge en rättvisande egna bild av utvecklingen av SIDAS administrationskostnder, bör man till de belopp som redovisas på myndighetsanslaget också lägga kostnaden för SIDAS biståndskontor, planeringsmedverkande andra poster konsulter och i sakanslaget, som inte kan hänföras direkt till bistånd. SIDAS redovisningssystem medger inte så - dan särredovisning. Beräkningar som REV gjort tid visar att emeller- SIDAS egna administrationskostnader enbart in - kluderande biståndskontoren i stort följt häjningar sakanslagets och utgär ca 7-8 procent av Till de totala biståndskostnaderna. de administrationskostnaderna bör också läggas administrationsavdrag, som FN-organen och andra olganisationer gär i SIDAS delegerade även biståndsverksamhet. dm dessa kostnader inkluderas, kan de totala administrationskostnaderna fbr allt bistånd genom SIDA uppskattas till procent. Den växande biståndsvolymen synes ha skapat vissa kapaci - tetsproblem på SIDA särskilt genom den genomgående ning inrikt - på små insatser som varit utmärkande för insats - produktionen. Sedan 1968/69 har emellertid kapacitetstill - växten kunnat begränsasgenom en ring omfattande av utkontrakte- biståndet. Under senare år har ett smärre stora antal insatser gett en kapacitetssparande effekt. Fortfa - rande utgör emellertid tydande administrationskostnaderna en be- och i det närmaste konstant andel av biståndet, som det synes främst beroende på det stora antalet små insatser. REV vill på denna punkt återupprepa sina till rekommendationer SIDA att lägga stor vikt vid kapacitetsstudier band i sam- med äverväganden om biståndsinriktningen. ningen fbr Förutsätt- att 1 % -planen skall kunna genomföras utan avsevärda tillskott av personella resurser synes vara biståndsinriktningen att ändras mot större med insatser samtidigt en Ökad koncentration till vissa länder. ~

12 :6 åiåtånesr1ånårins Mottagarländernas mottagningskapacitet och givarländernas avsättningsmöjligheter har ofta tillmätts stor betydelse och borde därför rimligen vara av intresse vid länderramsbesluten. Några egentliga analyser av mottagningskapaciteten synes emellertid inte ha gjorts i SIDAS plandokumont. De analyser SIDA hittills redovisar torde inte ge underlag för att örmoda att t ex huvudmottagarländernas mottagningskapacitet utgör något hinder för SIDAS möjlig - heter att avsätta enprocentplanens biståndsvolym. SIDA har på ett förtjänstfullt sätt förbättrat planeringen. Biståndsprogrammen har emellertid i sin hittillsvarande utformning varit av begränsat värde vad gäller styrningen av insatsproduktionen. Vidare förefaller biståndsprogrammen i stor utsträckning överlappa samarbetsavtalen. Lik - nande synpunkter kan även läggas på sektorstrategierna. Biståndsplaneringen är i hög grad uppbyggt kring formella dokument med alltför få inslag av genuina grunderna SIDA-beslut och för dem. De mest programmatiska dokumenten som t ex biståndsprogrammen återspeglar mer parternas gemensamma uppfattning. SIDA kan förutsättas företräda en viss viljeinriktning som sannolikt inte alltid överensstämmer med mottagarens önskemål. Enligt RRVS mening borde även denna viljeinriktning klart markeras i planeringsdokumenten för att dessa skall kunna fylla kravet som riktlinje - angivande policydokument. Vidare saknas en planering i syfte att få ett mer långsik - tigt grepp över SIDAS kapacitet att genomföra olika typer av insatser. Bl a synes de verkliga besluten fattas på in - satsnivån medan land/sektornivåns funktion närmast är lä - gesbeskrivande och stadfästande. Sannolikt finns här be - hov av en ökad central styrning. I takt med att projekten alltmer underordnas mottagarlandels egna myndigheter får SIDA mindre möjligheter att nyttig - göra den löpande detaljrapporteringen om projekten. digt föreligger Samti- emellertid behovet att följa upp just SIDAS del i biståndsverksamheten och likaså den slutliga ringen värde- av projekten. En ökande andel programbistånd ökar också kraven på en mer övergripande rapportering för dels att få en tillfredsställande insyn i programmen, dels underlag få för beslut om förlängning av biståndsavtal. Enligt REVS mening har SIDAS resultatvärdering hittills varit in - riktad enbart på mottagarländernas projekt/program. Denna mottagarcentrerade resultatvärdering har vidare ofta dri - vits som en biståndseorm bland andra och är inte tillräck - lig aom uppfö1jning av SIDAS biståndsverksamhet. För detta behövs också en givarcentrerad resultatvärdering.i betydel - sen uppfö1jning av de SiDA-specifika funktionerna inom ut - vecklingseamarbetet (planeringsmedverkan, rekrytering, resursöverföring etc).

13 :7. 2 Rekommendationer De problem i SIDAS verksamhet som RRV uppmärksammat aktualiserar tämligen långtgående krav på en förändring av vis - sa sidor i biståndets utformning. De här lämnade rekommendationerna bör kunna ses som förslag till förbättringar av SIDAS verksamhet oberoende av de strategiska problem, som SIDA kommer att ställas inför såsom en följd av enprocentplanen. dm enprocentmålet emellertid skall nås 1974/75 el - ler något år senare, kommer SIDA att tilldelas kraftigt ökade biståndsanslag, vilket ytterligare förstärker behovet av en ändrad biståndsinriktning. Det strategiska probleuet för SIDA i detta läge är hur biståndsmyndigheten med bibehållen effektivitet i biståndsgivningen skall konna administrera en biståndsvolym på ca 1 3 mkr. Ned en oförändrad biståndsinriktning tyder det tidigare redovisade materialet på att SIDAS kapacitet i ett sådant läge måste ökas högst väsentligt. Vad RRV här emellertid har velat peka på är de möjligheter som SIDA har att genom en ändrad biståndsinriktning - framför allt vad gäller antalet och valet av insatser - kunna absorbera en avsevärt större biståndsvolym utan kapacitete - förstärkningar och utan att kvalitetskravet i biståndet behöver minskas. Avgörande ör hur stor biståndsvolym SIDA förmår administrera är vilka typer och storlekar på insat - ser man väljer att genomföra. Det finns uppgifter som ty - der på att det för en given kapacitet finns en övre gräns för hur många insatser SIDA kan prestera på ett budgetår oavsett insatsernas innehåll. Bn rimlig utgångspunkt för strategiska överväganden angående SIDAS framtida biståndsinriktning kan därför vara att uppskatta det antal insat - ser, som SIDA har förutsättningar att bereda och förvalta vid givna kapacitetstilldelningar. Utarbetandet av en strategisk problem- och måldiskussion Ett strategiskt nytänkande torde vara nödvändigt för att komma tillrätta med de problem som SIDA kan komma,att stäl - las inför i framtiden. Biståndets utformning och inriktning synes inte ha undergått någon avgörande förändring under senare år trots organisationsförändringar och utbyggnad av planeringen. Kapacitetsproblem har uppstått i administratronen och produktionen av insatser. Biståndskontorens roll förefaller inte heller helt klarlagd. Orsakerna till detta synes vara att finna i avsaknaden av en klart dokumenterad policy vad beträffar inriktningen och utformningen av biståndsinsatserna. ~

14 :8 Oavsett SIDAS inställning till de enskilda ner rekommendatio- som ges i det följande torde analysens allmänna perspektiv och probleminventering vara av en sådan att ett karaktär ställningstagande från biståndsmyndigheten i dessa avseenden måste framstå som ett krav. Organisatoriska förändringar Länderprogrammeringsprincipen bör komma klarare till ut - tryck i SIDAS organisation än vad som för närvarande är fallet. - Länderbyrån bör å starkare ställning gentemot byråerna sektor- i beslut om vilka länder som skall erhålla typ viss av bistånd. Den bör också klarare knytas ledningen till verks- som i allt ökad utsträckning förutsätts ägna sig åt den ländervisa långsiktiga planeringen. LÖSOS för - slag om landansvariga befattningshavare med ansvar för både insatssondering, planering och förhand1ing med motta - garlandet bör också prövas i sammanhanget. Förhållandet mellan länderbyrån och sektorbyråerna skulle kunna byggas upp som en uppdragsgivare- konsultrelation. Ett slopande av sektorbyråerna till förmån för en renodlad länderbyråorganisation är ett annat alternativ som i sammanhanget bvervägas. kan - SIDA bör i samband med pågående översyn av BKS ställning presentera en diskussion kring möjligheterna att genomföra en långtgående decentralisering inom BKS nya Framför arbetsområden. allt skulle man här kunna studera om en av större del insatsplaneringsarbetet kan föras över till BK. Förändringar av biståndet - Att lämna länderdestinerat bistånd får ses som en av SIDAS huvuduppgifter. Det ej länderdestinerade biståndet kan stor del till inordnas i det multilaterala biståndet och omhänderhas av en och samma institution. Därmed kan en klar boskillnad göras mellan länderdestinerad biståndsverksamhet och bidragsverksamhet till internationella och andra olganisationer. - Utkontraktering av biståndet bör ske efter striktare regler. Multibieormens andel bör anpassas efter mottagarlän - dernas önskemål och till vad som kan anses motiverat bl a med hänsyn till kvalitet kostnader och delegeringsgrad. När utkontraktering förekommer, bör delegeringsgraden vara stör - re under speciellt planeringseasen än vad som nu är fallet. {

15 - Antalet bilaterala mottagarländer utöver huvudmottagarländerna bör nedbringas till förmån ör en verklig länderkoncentration. En begränsning av antalet delsektorer bör göras vilket torde bidra till en angelägen sektorkoncentration. Med tanke på projektens relativt låga upprepningsfrekvens bör SIDA redovisa sektorvisa diskussioner om eftersträvad kompétengprgeil i synnerhet vad gäller projektbistånd av mer traditionellt slag. :9 - Fördelningen mellan projekt - och programbistånd torde ändras till den senare kategorins förmån. - Den genomsnittliga insatsstorleken synes kunna ökas av - sevärt. Särskilt viktigt är att bringa ned antalet insat - ser under 5 mkr. Möjligheterna att söka förenkla besluts - rutinerna för mindre insatser bör undersökas. Insatsernae långfristighet bör ökas. - SIDA bör avsevärt förbättra statistiken angående biståndsproduktionen. Ett system för insatsklassificering bör in - föras och insatstypernas krav på handläggartid bör undersökas, vilket bl a förutsätter att tidskrivning införs. Även SIDAS redovisningssystem bör utvecklas så att det ger möjlighet till noggrannare beräkningar av de totala administrationskostnaderna. Förändringar av planeringssystemet - Behov synes föreligga av en närmare utredning om mottagar - ländernas mottagningskapacitet. - Bietåndsprogrammen bör vara dokument där biståndsmyndighelen formulerar sin egen syn på hur biståndet till landet i fråga skall se ut på något längre sikt. Planeringsdoku - menten bör ge information om SIDAS val av "linje" och om grunderna för detta val. - Sektoretrategierna bör avse biståndets utbudesida och vara dokument för planering rörande sektorernas kapacitete - läge och kompetensprofil. - SIDAS roll vid identifiering och slutlig utformning av projekten torde kunna redovisas klarare i beredningsdokumenten. - Det borde vara önskvärt att ge SIDAS uppföljning en mer givarcentrerad inriktning. För närvarande avser uppföljning - en enbart de svenskstödda projekten/programmen i dess helhet och inte den del som direkt anknyter till $IDAS specifika verksamhet och beslut.

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com www.mapsec.com I nnehåll FÖRORD...1

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING Forekningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA 19?5 1 22 Resultatvärdering 9 (Financing the Development of Small- scale Industries, IBED. HPDM277, July

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

UTVÄKDERAT BKSTÅNDET. Årsbale. l 993 SIDA

UTVÄKDERAT BKSTÅNDET. Årsbale. l 993 SIDA - Li BKSTÅNDET UTVÄKDERAT Årsbale H l 993 SIDA HB Ma BISTANDET UTVARDERAT ARSBOK 1993 I BBTANDET UTVARDERAT Årsbok I 993 UTGIVEN AV SIDA, UTVÄRDERlNGSENHETEN, 1993 3 Layout och omslag; Pelle Anderson Redigeringr

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Styrning och kontroll inom Svenska Kyrkan

Styrning och kontroll inom Svenska Kyrkan SYSTEMREVISION 2002:2 Styrning och kontroll inom Svenska Kyrkan Mars 2002 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer och humanitärt bistånd

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

RiR 2004:16. Premiepensionens första år

RiR 2004:16. Premiepensionens första år RiR 2004:16 Premiepensionens första år ISBN 91 7086 011 4 RiR 2004:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Finansdepartementet Socialdepartementet Datum 2004-06-10 Dnr 31-2003-0666

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Organisationsstudie av SAREC

Organisationsstudie av SAREC Sida Evaluation 06/22 Organisationsstudie av SAREC Lina Lenefors Lennart Gustafsson Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Organisationsstudie av SAREC Lina Lenefors Lennart Gustafsson

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer