Revisorsdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorsdagen 2009 2009-12-08"

Transkript

1 Revisorsdagen

2 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 2

3 FI:s nya organisation GD Chefsekonomens kansli Information Chefsjuristens kansli Förvaltning Banker och värdepappersbolag Försäkring & fond Marknader Rättsavdelningen 3

4 Redovisning på FI Banker & värdepappersbolag Försäkring & Fond Marknader Kreditrisker och kapital Marknads- och likviditetsrisker Eva Sterner Lena Boregård Marie Larsson Tillsyn kreditinstitut Fond och förmedling Operativ tillsyn försäkring Särskild tillsyn försäkring Greta Wennerberg Håkan Henriksson Ingrid Engshagen Börsbolag och prospekt Patrik Jacobsson Ulrika Heneryd Operativa risker Samordningen mot penningtvätt Tillsyn stora banker Värdepapperstillsyn Värdepappersmarknader 4

5 Tillsyn - årsredovisningar Hög kvalitet i den externa finansiella rapporteringen särskilt viktigt i de finansiella företagen Möjliggör en god genomlysning av företaget Bidrar till investerarskydd och effektiva marknader 5

6 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 6

7 FI:s undersökning årsredovisningar 2008 Banker och kreditmarknadsföretag Lagbegränsad IFRS Studerat regelefterlevnad och praxis Syfte: förbättra framtida årsredovisningar 7

8 Finansiella instrument upplysningar IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Upplysningar ska lämnas om: De finansiella instrumentens betydelse för företagets finansiella ställning och resultat Karaktär och omfattning av de risker de finansiella instrumenten medför 8

9 IFRS 7 Finansiella instrument Upplysning om verkliga värden Verkligt värde per klass Tillämpade värderingsmetoder och antaganden per klass Om verkliga värden fastställts utifrån officiella prisnoteringar eller genom värderingsteknik Om antagandena i värderingsteknikerna baseras på icke observerbara marknadsuppgifter 9

10 IFRS 7 Finansiella instrument Riskupplysningar Kreditkvaliteten på friska finansiella tillgångar Redovisat värde - omförhandlade finansiella tillgångar Åldersanalys av förfallna men inte nedskrivna finansiella tillgångar 10

11 IFRS 7 Finansiella instrument Riskupplysningar Analys av individuellt nedskrivna finansiella tillgångar Löptidsanalys för finansiella skulder 11

12 Nedskrivning av finansiella tillgångar IAS 39 Omfattar både: finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde och finansiella tillgångar som kan säljas Varje balansdag: Bedöm om det finns objektiva belägg för en nedskrivning till följd av en inträffad händelse och denna händelse påverkar de uppskattade framtida kassaflödena. 12

13 Nedskrivning av finansiella tillgångar IAS 39 Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde: Individuell nedskrivningsprövning enskilt betydande poster (måste) ej enskilt betydande poster (får) Gruppvis nedskrivningsprövning - grupp av tillgångar med likartade kreditriskegenskaper (måste) - exkludera från gruppen tillgångar som skrivits ner efter individuell nedskrivningsprövning 13

14 Iakttagelser övrigt Bundet och fritt eget kapital anges inte UFR 8 har av misstag tillämpats i koncernbalansräkningen Kassaflöden från in- och utbetalda räntor särredovisas inte 14

15 CESR undersökning årsredovisningar noterade banker och försäkringsföretag i EU Upplysningar relaterade till finansiella instrument 1. Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras redovisade värden. 2. Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 3. Risk som uppkommer p g a finansiella tillgångar 4. Special Purpose Entities (SPE) 5. Impairment of financial instruments 15

16 CESR undersökning årsredovisningar Application of Disclosure Requirements Related to Financial Instruments in the 2008 Financial Statements (2 november 2009) Exempel på brister: - Upplysningar om värderingsteknik - Detaljupplysningar om kreditrisker - Upplsyningar om egen kreditrisk - Upplysningar om Special Purpose Entities 16

17 Upplysning om värderingstekniker Upplysning per klass om: - metoder - antaganden i) effekt av ändrade antaganden ii) redovisat belopp i resultaträkningen 17

18 Dag 1 vinster, eller förluster Redovisningsprinciper Ackumulerade skillnaden som ännu inte redovisats Avstämning av förändringar avseende denna skillnad 18

19 Riskexponering Kredit Kredit risk risk Likviditets Likviditets risk risk Marknads Marknads risk risk Övriga Övriga risker risker Kvalitativa upplysningar Analys av vilka risker som institutet är exponerad för Mål, styrning och processer för riskhantering Metoder som används för att mäta risker Kvantitativa upplysningar Utgår från intern rapportering till ledningen Omfattar information om hur företaget identifierar och hanterar risker 19

20 Upplysning om kreditrisker Maximal kreditexponering Säkerheter eller andra arrangemang för att minska kreditrisken Kreditkvalitet för finansiella tillgångar som varken förfallit till betalning eller har nedskrivet värde Redovisat värde för omförhandlade finansiella tillgångar 20

21 Finansiella tillgångar som förfallit till betalning eller har nedskrivet värde Åldersanalys av förfallna men inte nedskrivna tillgångar Analys individuellt nedskrivna tillgångar Faktorer som beaktats vid nedskrivningen Beskrivning av säkerheter och andra arrangemang för att minska kreditrisken Bedömning av deras verkliga värden 21

22 Erhållna säkerheter Tillgångar som företaget tagit kontroll över Karaktär och redovisade värden Strategier för att avyttra eller använda dem i rörelsen 22

23 Egen kreditrisk Förändringar i verkligt värde som härrör från kreditrisk, för perioden och ackumulerat Metoder som använts för beräkningen Skillnaden mellan redovisat värde och kontraktsbelopp 23

24 SPE - företag för särskilt ändamål Bedömningar som företagsledningen gjort om innebörden av relationen tyder på att företaget har ett bestämmande inflytande. Karaktären och omfattningen av betydande begränsningar vad gäller dotterföretagets förmåga att överföra medel i form av utdelning eller att återbetala lån eller förskott. 24

25 CEBS undersökning Pelare 3 upplysningar 25 större banker Upplysningarna kan förbättras Assessment of banks Pillar 3 disclosures (24 juni 2009) 25

26 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 26

27 Målbild FI har ett högt förtroende hos konsumenter, näringsliv och myndigheter FI är respekterad av finansföretagen och erkända för hög analytisk kompetens och tydlighet FI är en väl ansedd internationell aktör FI upplevs internt och externt som en utmanande och stimulerande arbetsplats 27

28 Arbete med tillsyn Dialog med företag under tillsyn Arbete med tillsynsprocess pågår Initiera Kundklagomål Information från revisorer Genomföra Platsundersökning skrivbordsundersökning Avsluta Bolaget vidtar åtgärder och ärendet avslutas Ärendet övergår i sanktionsspåret/sanktionsprocess 28

29 Olika former av sanktioner logga Sanktioner Ingripanden Förelägganden Vitesförelägganden Avgiftstrappor Förseningsavgifter Flaggning Prospekt Anmälning 29

30 Sanktionsprocessen Dualitet Tillsyn skickar iakttagelseskrivelse Ovissa frågor tas upp på sanktionsrådet Sanktionsrådet har möte 1g/vecka Föredragning av tillsyn enligt mall Överlämning? Rätts tar över ärendet 30

31 Sanktionsprocessen, forts Rätts går igenom ärendet Skickar begäran om yttrande Avdelningschef rätts avgör om ärendet ska gå vidare Förslag till sanktionsbeslut Styrelsen beslutar 31

32 Sanktioner Stockholm Cooporate Finance NGM Forex Carnegie Kreon Asset Management SEB Trygg Liv, SEB Gamla Liv 32

33 Stockholm Corporate Finance AB 3 juni 2008 Återkallelse av tillstånd Beslutet överklagades till länsrätten och ändrades till en varning samt straffavgift om kronor. FI medgav ändringen eftersom bolaget genomfört ett omfattande förändringsarbete. logga Allvarliga brister i bolagets regelefterlevnad samt i bolagets kunskaper om det regelverk som reglerar den verksamhet det bedriver. 33

34 Nordic Growth Market NGM AB 1oktober 2008 Återkallelse av tillstånd Beslutet överklagades till länsrätten och ändrades till en varning samt straffavgift om kronor. FI medgav ändringen eftersom bolaget fått ny ägare. logga Bolaget hade försvårat FI:s tillsyn på ett oacceptabelt sätt samt brutit mot bestämmelserna om en oberoende marknadsövervakning. 34

35 Forex Bank AB 1 oktober 2008 Varning och straffavgift 50 miljoner kr Överklagades till länsrätten som den 22 april 2009 avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till kammarrätten där ärendet meddelats prövningstillstånd. logga Strukturella brister i bolagets hantering av penningtvättsfrågor. Återkommande brister på bl.a. identitetskontroll, granskning av transaktioner, regler för nekande av kund och rapportering till Finanspolisen. 35

36 Carnegie Investment Bank AB 10 november 2008 Återkallelse av tillstånd omvandlat till varning Överklagat av D. Carnegie & Co AB och Carnegie Investment Bank, Länsrätten avvisade respektive avskrev överklagandena den 15 december logga Tillståndet återkallades pga. otillåten stor exponering, otillåten fondförvaltning samt brister i intern styrning och kontroll. Riksgälden meddelade FI att de avsåg att ta över ägandet i Carnegie Investment Bank AB om tillståndet återkallades. FI omvandlade återkallelsen till varning när Riksgälden övertog ägandet. 36

37 Sanktioner 2009 Svensk Handel Fondförsäkring Trygg-Hansa Acta Finansmarknadsbolaget Marginalen Anticimex Aspis Liv Stort beslut Ombildning av Länsförsäkringar Liv 37

38 Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) 25 maj 2009 Anmärkning och straffavgift på 5 miljoner kronor Bolaget överklagade inte beslutet logga Brister i intern styrning och kontroll: Sammanblandning av koncernens bolagsorgan Otydliga vägar för beslut och rapportering Brister i riktlinjer och styrdokument Dubbla stolar för VD Bristande placeringsriktlinjer Omfattande fel i finansiell rapportering till FI 38

39 Finans AB Marginalen 29 juni 2009 Varning och straffavgift 1,3 miljoner kr Beslutet överklagades inte. logga Brister i bolagets kredithantering, kreditriskhantering samt internkontroll. Bolaget hade också överträtt bestämmelser om stora exponeringar och reglerna om jävskrediter. 39

40 Anticimex Försäkringar AB 31 augusti 2009 Anmärkning och straffavgift på 1,5 miljoner kronor Bolaget överklagade inte beslutet logga Bristande rutiner och dokumentation för: Riskkontroll Regelefterlevnad Internrevision Hantering av intressekonflikter Klagomålshantering Försäkringsinformation till kunder 40

41 Aspis Liv Föreläggande 9 november att inkomma med finansiell saneringsplan 12 november Begränsning av förfoganderätten 12 november Förverkande av koncessionen 26 november Beslut att FI tar över kontrollen av bolaget Brott mot skuldtäckning, solvens, olovlig vinstutdelning samt intern styrning och kontroll 41

42 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 42

43 FFFS 2008:25 och 2008:26 Å R S R E D O V I S N I N G ÅRKL och ÅRFL - komplettering lag Föreskrifter (allmänna råd) - specificering direktiv Rådet för finansiell rapportering - skillnad mellan redovisning och skatt IFRS-regelverket - värderingar - upplysningar Allmänna råd Allmänna råd 43

44 Process - föreskriftsarbete Beslut FFFS Externremiss Remiss förslag Preliminär bedömningar FFFS ändringar Dec. Jan. Feb. Mars Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Preliminära bedömningar: lag, andra FFFS, IFRS och Rådet 44

45 Föreskrifter om redovisning Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag föreslagna ändringar 2010 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag föreslagna ändringar 2010 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens inga ändringar 45

46 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Värdering av finansiella instrument ÅRL 4 kap. 14 a Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas up till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 14 b ÅRL 4 kap. 14 b Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a :... får trots första stycket värdera där angivna finansiella instrument enligt 14 a om det är förenligt med IFRS och upplysningar om värderingen lämnas enligt IFRS 46

47 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Finansiella instrument Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av ÅRKL får tillämpa ÅRL 14 b tredje stycket (4 kap. 2 ÅRKL) Försäkringsföretag som omfattas av ÅRFL får tillämpa ÅRL 14 b tredje stycket (4 kap. 2 ÅRFL) Företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS antagen av EU (4 kap. 14 b ÅRL) Andra företag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad (4 kap. 14 b ÅRL) Våra allmänna råd om verkligt värdeoptionen i FFFS 2008:25 (2 kap. 4 c) och 2008:26 (2 kap. 4 d) utgår 47

48 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Övriga ändringar Ekonomiska aktiviteter som inte redovisas i balansräkningen (5 kap. 11 a ÅRL)* Upplysningar om transaktioner med närstående (5 kap.12 a och 12 b ÅRL)* Bolagsstyrningsrapport (6 kap. 6 ÅRL)** Upplysningar om intern kontroll i koncernredovisning (7 kap. 31 ÅRL) *** Inga ändringar i FFFS 2008:25 eller 2008:26 * Gäller enligt 5 kap. 1 ÅRKL och 5 kap. 1 ÅRFL ** Gäller enligt 6 kap. 1 ÅRKL och 6 kap. 1 ÅRFL (noterade finansiella ftg) *** Gäller enligt 7 kap. 2 ÅRKL och 7 kap. 2 ÅRFL 48

49 Gränsdragning mellan skuld och eget kapital RFR 2.2 punkt 59: klassificera finansiellt instrument som skuld eller eget kapital i enlighet med IAS 32 så vida ej står i strid mot lag FFFS 2008:25 och 2008:26 (allmänna råd 2 kap. 3 b) avviker från IAS 32 till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras som eget kapital enligt lag eller annan författning Allmänna råd i om gränsdragning mellan skuld och eget kapital behålls i FFFS i 2008:25 och 2008:26 Undantag från RFR 2.2 p 59 i FFFS 2008:25 och 2008:26 49

50 Undantag från IAS 39 Förtydligande om att undantag ska gälla punkt 73 i RFR 2.2 Punkt 73 anger att med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning behöver företag inte tillämpa IAS 39. Dessa företag ska för samtliga finansiella instrument tillämpa en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enlig ÅRL. Befintligt undantag från RFR 2.2 punkt 73 förtydligas i 2 kap. 4 d FFFS 2008:25 och i 2 kap. 4 e 2008:26 50

51 Ändringar i IAS 1 antagna av EU Nuvarande minikrav: Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter (inkl förändr EK) Enligt IAS 1: Balansräkning Även per jämförelseårets ingång vid ändringar Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter (hänv till EK rapp) Rapport över totalresultat Årets resultat (rad 1) Övrigt totalresultat (spec) Rapport över förändring i eget kapital Totalresultat (på en rad) Transaktioner med ägare (spec) 51

52 Ändringar i IAS 1 antagna av EU RFR 2.2 har ändrats i november 2009 De finansiella rapporter som anges i IAS 1 ska lämnas Tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare Inga ändringar i FFFS 2008:25 och 2008:26 52

53 Ändringar i IAS 1 antagna av EU resultatbegrepp Resultat (Profit or loss) Intäkter minus kostnader, exklusive komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat (Other comprehensive income) Består av intäkts- och kostnadsposter inklusive omklassificeringsjusteringar som inte redovisas i resultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS Summa totalresultat (Total comprehensive income) Består av alla komponenter i resultat och övrigt totalresultat Förändring av eget kapital utöver transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare 53

54 Ändringar i IAS 1 antagna av EU Upplysningar om eget kapital Upplysningskrav om eget kapital i ÅRKL och ÅRFL överlappar delvis information som bör lämnas om eget kapital i rapporten om förändring i eget kapital enligt IAS 1 Nya allmänna råd i FFFS 2008:25 och 2008:26 som anger att notinformation inte behöver lämnas till den del informationen presenteras i rapportern för förändring i eget kapital, om hänvisning sker till rapporten i notupplysningarna 54

55 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU juridisk person Juridisk person Transaktionsutgifter vid rörelseförvärv Villkorade köpeskillingar Ej förenlig med ÅRL, ÅRKL, ÅRFL Rådet har publicerat en revidering av RFR 2.2 i september och december 2009 om tillämpning av IFRS 3 och IAS 27 Ej tillämpliga regler i juridisk person Redovisning av ägarförändringar då dotterföretagsförhållanden föreligger Redovisning då bestämmande inflytande förloras Rådets undantag innebär att vi inte behöver införa nya regler i FFFS 2008:25 och 2008:26 55

56 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern Ett nytt synsätt!!! Stegvisa förvärv: Före förvärv äger aktieplacering/intresseföretag Efter förvärv har bestämmande inflytande över en mängd tillgångar och skulder Nytt synsätt oförenligt med ÅRL/ÅRKL!!! har sålt en tillgång och förvärvat nya tillgångar Förändring av ägarandelar då Db-förhållande kvar: koncernen investerar inte i mer/mindre tillgångar i Db utan majoriteten ökar/minskar sin rättighet till avkastning som de delar med minoriteten ingen omvärdering av tillgångar inkl goodwill 56

57 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern Skillnader mot koncernredovisning enligt lagbegränsad IFRS Ändringarna i IFRS 3 och IAS 27 innebär ett nytt synsätt Risk för att regler för redovisning av ägarförändringar blir inkonsistenta Problem vid analogitolkningar Fler nya regler i FFFS om lagbegränsad koncernredovisning tillåts eftersom reglerna i nya IFRS 3 och IAS 27 strider mot ÅRL/ÅRKL/ÅRFL Antal företag som berörs ca 16 % av instituten (50) och 16 % av försäkringsföretagen (60) 57

58 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern - Nya föreskrifter i 7 kap. FFFS 2008:25 och 2008:26 om att koncernredovisning ska upprättas enligt IASförordningen - Reglerna i 7 kap. 1 FFFS 2008:25 och 2008:26 om lagbegränsad koncernredovisning utgår - Dispens kan sökas 58

59 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern IAS 19 ska tillämpas IFRS 8 och IAS 33 behöver inte tillämpas av onoterade finansiella företag i koncernredovisningen Nya allmänna råd i 7 kap. FFFS 2008:25 och 2008:26 som förtydligar att onoterade företag inte behöver tillämpa IFRS 8 och IAS 33 59

60 Övriga ändringar i IFRS* Antagna av EU 2009 Dec. Jan. Feb. Mars Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Årliga förbättringar Räkenskapsår IFRIC 12 Fr o m IFRIC 15, Fr o m IFRS 1 Räkenskapsår IFRS 1 och IAS 27 Fr o m IFRIC 16 Räkenskapsår , IAS 39 och IFRS 7 Fr o m IAS 39 Räkenskapsår IFRIC 17 Räkenskapsår * till och med

61 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IAS 39 och IFRS 7 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Omklassificering av finansiella tillgångar ikraftträdande och övergångsbestämmelser IAS 39 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Poster berättigande för säkringsredovisning (Eligible Hedged Items) 61

62 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRS 1 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Omarbetning 62

63 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRIC 12 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Koncessioner för samhällsservice IFRIC 15 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Avtal om uppförande av fastigheter 63

64 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRIC 16 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet IFRIC 17 utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Utdelning av sakvärden till ägare* * Rådet har i RFR-ri 2009:2 utkast till ändringsmeddelande angivit att IFRIC 17 inte ska tillämpas. 64

65 Övriga ändringar i FFFS 2008:25 Precisering om att nedskrivningar av finansiella tillgångar som kan säljas bör redovisas under Post 7 Nettoresultat av finansiella transaktioner Nya allmänna råd i 8 bilaga 2 FFFS 2008:25 65

66 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Investeringsavtal Avgifter från investeringsavtal ska inte redovisas som premieinkomst Bör redovisas under egen post Postens namn bör spegla innehållet Ej föreslagit placering i uppställningschemat Enhetligare redovisning bland livförsäkringsföretag Nya föreskrifter i 1 a och 2 i bilaga 4 om att avgifter från investeringsavgifter inte ska redovisas som premieinkomst Nya allmänna råd i 1 a och 2 i bilaga 4 i om att dessa bör redovisas under en egen post 66

67 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Upplysningar - Investeringsavtal Upplysningar om förändringar i försäkringstekniska avsättningar avseende investeringsavtal ska presenteras i not till resp. balansräkningspost Exempel på beloppsupplysningar: Inbetalda premier Utbetalda försäkringsersättningar Vissa upplysningar i 3 bilaga 5 täcks in av ÅRFL Nya föreskrifter i 5 kap. i om upplysningar avseende investeringsavtal Vissa upplysningar i 3 i bilaga 5 om investeringsavtal tas bort 67

68 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Nyckeltal Ändrad rubrik för att förtydliga att femårsöversikten är en del av förvaltningsberättelsen IFRS anpassning av nyckeltalen totalavkastning och direktavkastning även driftskostnader ska ingå i beräkningen Konsolideringsgraden begränsas till att omfatta skadeförsäkringsrörelse Rubrikändring i 6 kap. 2 Definitionsändring av nyckeltalet direktavkastning och begränsning av vilka som bör upplysa om konsolideringsgrad i 6 kap. 2 allmänna råd 68

69 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Upplysningar om klassificering som tjänstepensionsförsäkring täcks in av upplysningskrav i IAS 1 p. 122 Precisering om att avvecklingsresultat som ska redovisas enligt 5 kap. 4 7 ÅRFL avser ett resultat före återförsäkring Allmänna råd i 3 i bilaga 5 om klassificering av tjänstepensionsförsäkring tas bort Precisering av avvecklingsresultat i 1 bilaga 6 69

70 Ikraftträdanderegler Vi förslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2010 och ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december Vi föreslår inga övergångsregler 70

71 Övrigt IFRS 9 Inte möjlig att förtidstillämpa ? IFRS 4 Fas II förslag på regler (exposure draft) Försenad till april

72 Webbsidor Föreskrifter, författningskommentarer med ändringsmarkeringar och remissbemötanden Regler FI:s författningar Preliminära bedömningar Regler Vägledning Redovisning Remissförslag Regler FI:s författningar Förslag nya FFFS Mejl FI: Enskilda personer: 72

73 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 73

74 Frågor? 74

75 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 75

76 Solvens 2, bakgrund Solvens 2 är ett EU-projekt som syftar till att införa ett nytt EU-gemensamt solvenssystem för försäkringsbolag Arbetet med Solvens 2 påbörjades 2002 Det nya solvenssystemet planeras träda i kraft 2012 Arbetet med Solvens 2 har formaliserats på FI under våren 2009 då ett särskilt projekt startades upp 76

77 Nuvarande solvenssystem Hårda placeringsrestriktioner Högst 25 % aktier för livbolag (utom för tjänstepensionsverksamhet, som går under ett annat direktiv) Betryggande värdering av försäkringsåtagandena Schablonmässigt beräknade buffertar T.ex. lägg på 4 % för livförsäkring Tillämpas olika i olika länder T.ex. hur tillgångar värderas Svårt (omöjligt) att bedöma bolagets finansiella styrka 77

78 Ambitioner för det nya solvenssystemet Ska förbättra riskkontroll och riskhantering i bolagen Ska relatera kapitalkraven till riskerna Ha regler anpassade till både små och stora bolag Ge ökad transparens i redovisningen Underlätta för kunder/analytiker att bedöma företagen Ge större trygghet för försäkringstagarna Öka konkurrensen inom EU Ge billigare försäkringar 78

79 Egenskaper för det nya solvenssystemet Mindre detaljreglering Större ansvar för bolagens ledning Kapitalplacering: Prudent person (aktsamhetsprincip) Nästan inga formella restriktioner Marknadsvärden på tillgångar och skulder Marknadsvärden på försäkringsåtaganden Bästa Skattningen Explicita reglerade riskberoende buffertar 79

80 Nya solvenssystemet Ska vara riskkänsligt Finansiella risker: aktier, räntepapper, Försäkringsrisker: liv-, sjuk-, skade-, katastrof- Motpartsrisk: finansiella instrument, återförsäkring Operativa risker: personer, system, lagar, rykten Ska vara begripligt Ska erbjuda en s,k, tilsynstrappa: måste-nivån MCR = Minimikapitalkravet bör-nivån SCR = Solvenskapitalkravet 80

81 Nytt solvenssystem, försäkringsbolagens balansräkning Eget kapital Tillgångar som täcker FTA+övr skulder, MCR och SCR Tillgångar Skulder Solvenskapitalkrav, SCR Minimikapitalkrav, MCR Riskmarginal RM Bästa Skattningen Försäkringstekniska avsättningar, FTA Marknadsvärde för hedgebara åtaganden 81

82 Solvens II Pelare 1: Kvantitativa kapitalkrav Pelare 2: Kvalitativ tillsyn Pelare 3: Information Marknadsrisk Motpartsrisk Försäkringsrisk Standardmodell Intern modell Operativ risk Bedöma: - Riskprofil -Kapital - Riskhantering - Intern kontroll - Styrelse/Ledning/ Nyckelfunktioner Verktyg: Kapitaltillägg (undantagsvis) Kvantitativ & Kvalitativ Periodisk - år & kvartal Vid givna tillfällen - Ändrad riskprofil eller strategi - Organisationsändringar - Andra väsentliga händelser Efterfrågad - Plats eller skrivbordsundersökningar 82

83 FI:s Solvens 2-projekt Arbetet med Solvens 2-projektet började våren 2009 Två mål: Delta i arbetet med att säkerställa att: viktiga frågor som rör svenska förhållanden uppmärksammas inom EU-arbetet Solvens 2 genomförs på ett tillfredsställande sätt i Sverige 83

84 FI:s Solvensprojekt, referensgrupper Referensgrupper för varje sakområde: kapitalkrav, kapitalbas, gruppfrågor, interna modeller, tillsyn, information, rapportering Syfte: Diskutera frågor som uppkommer på EU-nivå Uppmärksamma branschen på viktiga frågor 84

85 FI:s Solvens 2-projekt Projektledare Ann-Katrine Sjölund Sakområden med huvudansvariga Kapitalkrav Håkan Henriksson (t.f.) Kapitalbas Maria Westerberg Gruppfrågor Carina Andersson (beräkning på grupp, Christina Hedensiö) Interna modeller Petter Pettersson Tillsyn Berit Lignercrona Information/redovisning Håkan Henriksson Rapportering Joakim Ström 85

86 CEIOPS logga 86

87 Lamfalussy processen Nivå 1 Ramdirektiv Nivå 2 Förordning/direktiv Nivå 3 Vägledning/standarder Nivå 4: Uppföljning Antaget 5 maj 2009 Kommissionen & EIOPC CEIOPS Kommissionen 87 87

88 Tidsplan för införande av Solvens 2 i Sverige 31 okt EU-processen Beslut nivå 1 Framtagande av genomförandebestämmelser (nivå 2 & 3) Beslut Svensk lagstiftning Utredning Remiss Prop. I kraft Författningar från FI FFFS - Interna modeller I kraft Övriga FFFS I kraft Interna modeller Formellt godkännande Kartläggning av intresse och framtagande av förutsättningar Förgranskning & granskning Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/ikraft 88 Nov 2006

89 Viktiga områden, exempel ORSA (Egen risk- och solvensbedömning) QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) Interna modeller Rapportering Förändrad tillsyn FTA, diskonteringränta 89

90 QIS 5 QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) är den femte kvantitativa studie som genomförts för att testa förslag till det nya solvenssystemet Råd från Ceiops till kommissionen före 31/ Tekniska specifikationer från kommissionen före sommaren 2010 Utbildning i augusti för tillsynsmyndigheter och branschen Rapportering i september 2010 för solo-bolag och oktober 2010 för grupper 90

91 Interna modeller - Bakgrund Bolagen får beräkna solvenskapitalkravet med hjälp av en fullständig eller partiell intern modell som godkänts av tillsynsmyndigheterna Tillsynsmyndigheterna ska meddela sitt beslut inom sex månader från det att den fullständiga ansökan mottogs 91

92 Risker i försäkringsbolag Risktyper: Teckningsrisk ( Försäkringsrisk ): Skade Liv Sjukvård Marknadsrisk Motpartsrisk Operativ risk Standardmodellens risktyper från QIS 4 92

93 Partiella interna modeller Försäkrings- och återförsäkringsföretag får använda partiella interna modeller för beräkningen av en eller flera av följande: En eller flera riskmoduler eller undergrupper av riskmoduler som ingår i det primära solvenskapitalet: Teckningsrisk ( Försäkringsrisk ): skade, liv, sjukvård, Marknadsrisk och Motpartsrisk. Kapitalkravet för operativ risk Justering för förlusttäckning genom försäkringstekniska avsättningar och uppskjutna skatter Partiell modellkonstruktion får dessutom tillämpas på hela verksamheten i försäkrings eller återförsäkringsföretag eller endast på en eller flera större affärsenheter. 93

94 Tester och krav för interna modeller Användarkrav Statistiska kvalitetskrav Kalibreringskrav Resultatanalys Validering Dokumentation Dessutom krav på styrning av den interna modellen 94

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BÖRSENS ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE AV GRANSKNINGEN... 4 ÄRENDEHANTERING...

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Accounting Update #29 April 2013

Accounting Update #29 April 2013 Kära läsare! Så börjar det då äntligen gå mot ljusare tider! Vårdagjämningen är redan här och vi har precis gått över till sommartid. Jag tror vi är många som önskar snön all världens väg och emotser knastrigt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktörens kommentar ÅRSREDOVISNING 2014 BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare på lånemarknaden. Vi vänder oss till människor som själva vill ändra sin livssituation, och är motiverade att göra de förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer