Revisorsdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorsdagen 2009 2009-12-08"

Transkript

1 Revisorsdagen

2 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 2

3 FI:s nya organisation GD Chefsekonomens kansli Information Chefsjuristens kansli Förvaltning Banker och värdepappersbolag Försäkring & fond Marknader Rättsavdelningen 3

4 Redovisning på FI Banker & värdepappersbolag Försäkring & Fond Marknader Kreditrisker och kapital Marknads- och likviditetsrisker Eva Sterner Lena Boregård Marie Larsson Tillsyn kreditinstitut Fond och förmedling Operativ tillsyn försäkring Särskild tillsyn försäkring Greta Wennerberg Håkan Henriksson Ingrid Engshagen Börsbolag och prospekt Patrik Jacobsson Ulrika Heneryd Operativa risker Samordningen mot penningtvätt Tillsyn stora banker Värdepapperstillsyn Värdepappersmarknader 4

5 Tillsyn - årsredovisningar Hög kvalitet i den externa finansiella rapporteringen särskilt viktigt i de finansiella företagen Möjliggör en god genomlysning av företaget Bidrar till investerarskydd och effektiva marknader 5

6 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 6

7 FI:s undersökning årsredovisningar 2008 Banker och kreditmarknadsföretag Lagbegränsad IFRS Studerat regelefterlevnad och praxis Syfte: förbättra framtida årsredovisningar 7

8 Finansiella instrument upplysningar IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Upplysningar ska lämnas om: De finansiella instrumentens betydelse för företagets finansiella ställning och resultat Karaktär och omfattning av de risker de finansiella instrumenten medför 8

9 IFRS 7 Finansiella instrument Upplysning om verkliga värden Verkligt värde per klass Tillämpade värderingsmetoder och antaganden per klass Om verkliga värden fastställts utifrån officiella prisnoteringar eller genom värderingsteknik Om antagandena i värderingsteknikerna baseras på icke observerbara marknadsuppgifter 9

10 IFRS 7 Finansiella instrument Riskupplysningar Kreditkvaliteten på friska finansiella tillgångar Redovisat värde - omförhandlade finansiella tillgångar Åldersanalys av förfallna men inte nedskrivna finansiella tillgångar 10

11 IFRS 7 Finansiella instrument Riskupplysningar Analys av individuellt nedskrivna finansiella tillgångar Löptidsanalys för finansiella skulder 11

12 Nedskrivning av finansiella tillgångar IAS 39 Omfattar både: finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde och finansiella tillgångar som kan säljas Varje balansdag: Bedöm om det finns objektiva belägg för en nedskrivning till följd av en inträffad händelse och denna händelse påverkar de uppskattade framtida kassaflödena. 12

13 Nedskrivning av finansiella tillgångar IAS 39 Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde: Individuell nedskrivningsprövning enskilt betydande poster (måste) ej enskilt betydande poster (får) Gruppvis nedskrivningsprövning - grupp av tillgångar med likartade kreditriskegenskaper (måste) - exkludera från gruppen tillgångar som skrivits ner efter individuell nedskrivningsprövning 13

14 Iakttagelser övrigt Bundet och fritt eget kapital anges inte UFR 8 har av misstag tillämpats i koncernbalansräkningen Kassaflöden från in- och utbetalda räntor särredovisas inte 14

15 CESR undersökning årsredovisningar noterade banker och försäkringsföretag i EU Upplysningar relaterade till finansiella instrument 1. Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras redovisade värden. 2. Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 3. Risk som uppkommer p g a finansiella tillgångar 4. Special Purpose Entities (SPE) 5. Impairment of financial instruments 15

16 CESR undersökning årsredovisningar Application of Disclosure Requirements Related to Financial Instruments in the 2008 Financial Statements (2 november 2009) Exempel på brister: - Upplysningar om värderingsteknik - Detaljupplysningar om kreditrisker - Upplsyningar om egen kreditrisk - Upplysningar om Special Purpose Entities 16

17 Upplysning om värderingstekniker Upplysning per klass om: - metoder - antaganden i) effekt av ändrade antaganden ii) redovisat belopp i resultaträkningen 17

18 Dag 1 vinster, eller förluster Redovisningsprinciper Ackumulerade skillnaden som ännu inte redovisats Avstämning av förändringar avseende denna skillnad 18

19 Riskexponering Kredit Kredit risk risk Likviditets Likviditets risk risk Marknads Marknads risk risk Övriga Övriga risker risker Kvalitativa upplysningar Analys av vilka risker som institutet är exponerad för Mål, styrning och processer för riskhantering Metoder som används för att mäta risker Kvantitativa upplysningar Utgår från intern rapportering till ledningen Omfattar information om hur företaget identifierar och hanterar risker 19

20 Upplysning om kreditrisker Maximal kreditexponering Säkerheter eller andra arrangemang för att minska kreditrisken Kreditkvalitet för finansiella tillgångar som varken förfallit till betalning eller har nedskrivet värde Redovisat värde för omförhandlade finansiella tillgångar 20

21 Finansiella tillgångar som förfallit till betalning eller har nedskrivet värde Åldersanalys av förfallna men inte nedskrivna tillgångar Analys individuellt nedskrivna tillgångar Faktorer som beaktats vid nedskrivningen Beskrivning av säkerheter och andra arrangemang för att minska kreditrisken Bedömning av deras verkliga värden 21

22 Erhållna säkerheter Tillgångar som företaget tagit kontroll över Karaktär och redovisade värden Strategier för att avyttra eller använda dem i rörelsen 22

23 Egen kreditrisk Förändringar i verkligt värde som härrör från kreditrisk, för perioden och ackumulerat Metoder som använts för beräkningen Skillnaden mellan redovisat värde och kontraktsbelopp 23

24 SPE - företag för särskilt ändamål Bedömningar som företagsledningen gjort om innebörden av relationen tyder på att företaget har ett bestämmande inflytande. Karaktären och omfattningen av betydande begränsningar vad gäller dotterföretagets förmåga att överföra medel i form av utdelning eller att återbetala lån eller förskott. 24

25 CEBS undersökning Pelare 3 upplysningar 25 större banker Upplysningarna kan förbättras Assessment of banks Pillar 3 disclosures (24 juni 2009) 25

26 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 26

27 Målbild FI har ett högt förtroende hos konsumenter, näringsliv och myndigheter FI är respekterad av finansföretagen och erkända för hög analytisk kompetens och tydlighet FI är en väl ansedd internationell aktör FI upplevs internt och externt som en utmanande och stimulerande arbetsplats 27

28 Arbete med tillsyn Dialog med företag under tillsyn Arbete med tillsynsprocess pågår Initiera Kundklagomål Information från revisorer Genomföra Platsundersökning skrivbordsundersökning Avsluta Bolaget vidtar åtgärder och ärendet avslutas Ärendet övergår i sanktionsspåret/sanktionsprocess 28

29 Olika former av sanktioner logga Sanktioner Ingripanden Förelägganden Vitesförelägganden Avgiftstrappor Förseningsavgifter Flaggning Prospekt Anmälning 29

30 Sanktionsprocessen Dualitet Tillsyn skickar iakttagelseskrivelse Ovissa frågor tas upp på sanktionsrådet Sanktionsrådet har möte 1g/vecka Föredragning av tillsyn enligt mall Överlämning? Rätts tar över ärendet 30

31 Sanktionsprocessen, forts Rätts går igenom ärendet Skickar begäran om yttrande Avdelningschef rätts avgör om ärendet ska gå vidare Förslag till sanktionsbeslut Styrelsen beslutar 31

32 Sanktioner Stockholm Cooporate Finance NGM Forex Carnegie Kreon Asset Management SEB Trygg Liv, SEB Gamla Liv 32

33 Stockholm Corporate Finance AB 3 juni 2008 Återkallelse av tillstånd Beslutet överklagades till länsrätten och ändrades till en varning samt straffavgift om kronor. FI medgav ändringen eftersom bolaget genomfört ett omfattande förändringsarbete. logga Allvarliga brister i bolagets regelefterlevnad samt i bolagets kunskaper om det regelverk som reglerar den verksamhet det bedriver. 33

34 Nordic Growth Market NGM AB 1oktober 2008 Återkallelse av tillstånd Beslutet överklagades till länsrätten och ändrades till en varning samt straffavgift om kronor. FI medgav ändringen eftersom bolaget fått ny ägare. logga Bolaget hade försvårat FI:s tillsyn på ett oacceptabelt sätt samt brutit mot bestämmelserna om en oberoende marknadsövervakning. 34

35 Forex Bank AB 1 oktober 2008 Varning och straffavgift 50 miljoner kr Överklagades till länsrätten som den 22 april 2009 avslog överklagandet. Länsrättens dom har överklagats till kammarrätten där ärendet meddelats prövningstillstånd. logga Strukturella brister i bolagets hantering av penningtvättsfrågor. Återkommande brister på bl.a. identitetskontroll, granskning av transaktioner, regler för nekande av kund och rapportering till Finanspolisen. 35

36 Carnegie Investment Bank AB 10 november 2008 Återkallelse av tillstånd omvandlat till varning Överklagat av D. Carnegie & Co AB och Carnegie Investment Bank, Länsrätten avvisade respektive avskrev överklagandena den 15 december logga Tillståndet återkallades pga. otillåten stor exponering, otillåten fondförvaltning samt brister i intern styrning och kontroll. Riksgälden meddelade FI att de avsåg att ta över ägandet i Carnegie Investment Bank AB om tillståndet återkallades. FI omvandlade återkallelsen till varning när Riksgälden övertog ägandet. 36

37 Sanktioner 2009 Svensk Handel Fondförsäkring Trygg-Hansa Acta Finansmarknadsbolaget Marginalen Anticimex Aspis Liv Stort beslut Ombildning av Länsförsäkringar Liv 37

38 Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) 25 maj 2009 Anmärkning och straffavgift på 5 miljoner kronor Bolaget överklagade inte beslutet logga Brister i intern styrning och kontroll: Sammanblandning av koncernens bolagsorgan Otydliga vägar för beslut och rapportering Brister i riktlinjer och styrdokument Dubbla stolar för VD Bristande placeringsriktlinjer Omfattande fel i finansiell rapportering till FI 38

39 Finans AB Marginalen 29 juni 2009 Varning och straffavgift 1,3 miljoner kr Beslutet överklagades inte. logga Brister i bolagets kredithantering, kreditriskhantering samt internkontroll. Bolaget hade också överträtt bestämmelser om stora exponeringar och reglerna om jävskrediter. 39

40 Anticimex Försäkringar AB 31 augusti 2009 Anmärkning och straffavgift på 1,5 miljoner kronor Bolaget överklagade inte beslutet logga Bristande rutiner och dokumentation för: Riskkontroll Regelefterlevnad Internrevision Hantering av intressekonflikter Klagomålshantering Försäkringsinformation till kunder 40

41 Aspis Liv Föreläggande 9 november att inkomma med finansiell saneringsplan 12 november Begränsning av förfoganderätten 12 november Förverkande av koncessionen 26 november Beslut att FI tar över kontrollen av bolaget Brott mot skuldtäckning, solvens, olovlig vinstutdelning samt intern styrning och kontroll 41

42 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 42

43 FFFS 2008:25 och 2008:26 Å R S R E D O V I S N I N G ÅRKL och ÅRFL - komplettering lag Föreskrifter (allmänna råd) - specificering direktiv Rådet för finansiell rapportering - skillnad mellan redovisning och skatt IFRS-regelverket - värderingar - upplysningar Allmänna råd Allmänna råd 43

44 Process - föreskriftsarbete Beslut FFFS Externremiss Remiss förslag Preliminär bedömningar FFFS ändringar Dec. Jan. Feb. Mars Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Preliminära bedömningar: lag, andra FFFS, IFRS och Rådet 44

45 Föreskrifter om redovisning Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag föreslagna ändringar 2010 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag föreslagna ändringar 2010 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens inga ändringar 45

46 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Värdering av finansiella instrument ÅRL 4 kap. 14 a Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas up till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 14 b ÅRL 4 kap. 14 b Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a :... får trots första stycket värdera där angivna finansiella instrument enligt 14 a om det är förenligt med IFRS och upplysningar om värderingen lämnas enligt IFRS 46

47 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Finansiella instrument Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av ÅRKL får tillämpa ÅRL 14 b tredje stycket (4 kap. 2 ÅRKL) Försäkringsföretag som omfattas av ÅRFL får tillämpa ÅRL 14 b tredje stycket (4 kap. 2 ÅRFL) Företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS antagen av EU (4 kap. 14 b ÅRL) Andra företag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad (4 kap. 14 b ÅRL) Våra allmänna råd om verkligt värdeoptionen i FFFS 2008:25 (2 kap. 4 c) och 2008:26 (2 kap. 4 d) utgår 47

48 Ändringar i ÅRL, ÅRKL och ÅRFL Övriga ändringar Ekonomiska aktiviteter som inte redovisas i balansräkningen (5 kap. 11 a ÅRL)* Upplysningar om transaktioner med närstående (5 kap.12 a och 12 b ÅRL)* Bolagsstyrningsrapport (6 kap. 6 ÅRL)** Upplysningar om intern kontroll i koncernredovisning (7 kap. 31 ÅRL) *** Inga ändringar i FFFS 2008:25 eller 2008:26 * Gäller enligt 5 kap. 1 ÅRKL och 5 kap. 1 ÅRFL ** Gäller enligt 6 kap. 1 ÅRKL och 6 kap. 1 ÅRFL (noterade finansiella ftg) *** Gäller enligt 7 kap. 2 ÅRKL och 7 kap. 2 ÅRFL 48

49 Gränsdragning mellan skuld och eget kapital RFR 2.2 punkt 59: klassificera finansiellt instrument som skuld eller eget kapital i enlighet med IAS 32 så vida ej står i strid mot lag FFFS 2008:25 och 2008:26 (allmänna råd 2 kap. 3 b) avviker från IAS 32 till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras som eget kapital enligt lag eller annan författning Allmänna råd i om gränsdragning mellan skuld och eget kapital behålls i FFFS i 2008:25 och 2008:26 Undantag från RFR 2.2 p 59 i FFFS 2008:25 och 2008:26 49

50 Undantag från IAS 39 Förtydligande om att undantag ska gälla punkt 73 i RFR 2.2 Punkt 73 anger att med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning behöver företag inte tillämpa IAS 39. Dessa företag ska för samtliga finansiella instrument tillämpa en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enlig ÅRL. Befintligt undantag från RFR 2.2 punkt 73 förtydligas i 2 kap. 4 d FFFS 2008:25 och i 2 kap. 4 e 2008:26 50

51 Ändringar i IAS 1 antagna av EU Nuvarande minikrav: Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter (inkl förändr EK) Enligt IAS 1: Balansräkning Även per jämförelseårets ingång vid ändringar Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter (hänv till EK rapp) Rapport över totalresultat Årets resultat (rad 1) Övrigt totalresultat (spec) Rapport över förändring i eget kapital Totalresultat (på en rad) Transaktioner med ägare (spec) 51

52 Ändringar i IAS 1 antagna av EU RFR 2.2 har ändrats i november 2009 De finansiella rapporter som anges i IAS 1 ska lämnas Tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare Inga ändringar i FFFS 2008:25 och 2008:26 52

53 Ändringar i IAS 1 antagna av EU resultatbegrepp Resultat (Profit or loss) Intäkter minus kostnader, exklusive komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat (Other comprehensive income) Består av intäkts- och kostnadsposter inklusive omklassificeringsjusteringar som inte redovisas i resultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS Summa totalresultat (Total comprehensive income) Består av alla komponenter i resultat och övrigt totalresultat Förändring av eget kapital utöver transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare 53

54 Ändringar i IAS 1 antagna av EU Upplysningar om eget kapital Upplysningskrav om eget kapital i ÅRKL och ÅRFL överlappar delvis information som bör lämnas om eget kapital i rapporten om förändring i eget kapital enligt IAS 1 Nya allmänna råd i FFFS 2008:25 och 2008:26 som anger att notinformation inte behöver lämnas till den del informationen presenteras i rapportern för förändring i eget kapital, om hänvisning sker till rapporten i notupplysningarna 54

55 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU juridisk person Juridisk person Transaktionsutgifter vid rörelseförvärv Villkorade köpeskillingar Ej förenlig med ÅRL, ÅRKL, ÅRFL Rådet har publicerat en revidering av RFR 2.2 i september och december 2009 om tillämpning av IFRS 3 och IAS 27 Ej tillämpliga regler i juridisk person Redovisning av ägarförändringar då dotterföretagsförhållanden föreligger Redovisning då bestämmande inflytande förloras Rådets undantag innebär att vi inte behöver införa nya regler i FFFS 2008:25 och 2008:26 55

56 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern Ett nytt synsätt!!! Stegvisa förvärv: Före förvärv äger aktieplacering/intresseföretag Efter förvärv har bestämmande inflytande över en mängd tillgångar och skulder Nytt synsätt oförenligt med ÅRL/ÅRKL!!! har sålt en tillgång och förvärvat nya tillgångar Förändring av ägarandelar då Db-förhållande kvar: koncernen investerar inte i mer/mindre tillgångar i Db utan majoriteten ökar/minskar sin rättighet till avkastning som de delar med minoriteten ingen omvärdering av tillgångar inkl goodwill 56

57 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern Skillnader mot koncernredovisning enligt lagbegränsad IFRS Ändringarna i IFRS 3 och IAS 27 innebär ett nytt synsätt Risk för att regler för redovisning av ägarförändringar blir inkonsistenta Problem vid analogitolkningar Fler nya regler i FFFS om lagbegränsad koncernredovisning tillåts eftersom reglerna i nya IFRS 3 och IAS 27 strider mot ÅRL/ÅRKL/ÅRFL Antal företag som berörs ca 16 % av instituten (50) och 16 % av försäkringsföretagen (60) 57

58 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern - Nya föreskrifter i 7 kap. FFFS 2008:25 och 2008:26 om att koncernredovisning ska upprättas enligt IASförordningen - Reglerna i 7 kap. 1 FFFS 2008:25 och 2008:26 om lagbegränsad koncernredovisning utgår - Dispens kan sökas 58

59 Ändringar i IFRS 3 och IAS 27 antagna av EU koncern IAS 19 ska tillämpas IFRS 8 och IAS 33 behöver inte tillämpas av onoterade finansiella företag i koncernredovisningen Nya allmänna råd i 7 kap. FFFS 2008:25 och 2008:26 som förtydligar att onoterade företag inte behöver tillämpa IFRS 8 och IAS 33 59

60 Övriga ändringar i IFRS* Antagna av EU 2009 Dec. Jan. Feb. Mars Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Årliga förbättringar Räkenskapsår IFRIC 12 Fr o m IFRIC 15, Fr o m IFRS 1 Räkenskapsår IFRS 1 och IAS 27 Fr o m IFRIC 16 Räkenskapsår , IAS 39 och IFRS 7 Fr o m IAS 39 Räkenskapsår IFRIC 17 Räkenskapsår * till och med

61 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IAS 39 och IFRS 7 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Omklassificering av finansiella tillgångar ikraftträdande och övergångsbestämmelser IAS 39 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Poster berättigande för säkringsredovisning (Eligible Hedged Items) 61

62 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRS 1 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Omarbetning 62

63 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRIC 12 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Koncessioner för samhällsservice IFRIC 15 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas från Avtal om uppförande av fastigheter 63

64 Ändringar i IFRS antagna av EU 2009 IFRIC 16 Utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet IFRIC 17 utgiven av IASB Antagen av EU Tillämpas på räkenskapsår som börjar Utdelning av sakvärden till ägare* * Rådet har i RFR-ri 2009:2 utkast till ändringsmeddelande angivit att IFRIC 17 inte ska tillämpas. 64

65 Övriga ändringar i FFFS 2008:25 Precisering om att nedskrivningar av finansiella tillgångar som kan säljas bör redovisas under Post 7 Nettoresultat av finansiella transaktioner Nya allmänna råd i 8 bilaga 2 FFFS 2008:25 65

66 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Investeringsavtal Avgifter från investeringsavtal ska inte redovisas som premieinkomst Bör redovisas under egen post Postens namn bör spegla innehållet Ej föreslagit placering i uppställningschemat Enhetligare redovisning bland livförsäkringsföretag Nya föreskrifter i 1 a och 2 i bilaga 4 om att avgifter från investeringsavgifter inte ska redovisas som premieinkomst Nya allmänna råd i 1 a och 2 i bilaga 4 i om att dessa bör redovisas under en egen post 66

67 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Upplysningar - Investeringsavtal Upplysningar om förändringar i försäkringstekniska avsättningar avseende investeringsavtal ska presenteras i not till resp. balansräkningspost Exempel på beloppsupplysningar: Inbetalda premier Utbetalda försäkringsersättningar Vissa upplysningar i 3 bilaga 5 täcks in av ÅRFL Nya föreskrifter i 5 kap. i om upplysningar avseende investeringsavtal Vissa upplysningar i 3 i bilaga 5 om investeringsavtal tas bort 67

68 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Nyckeltal Ändrad rubrik för att förtydliga att femårsöversikten är en del av förvaltningsberättelsen IFRS anpassning av nyckeltalen totalavkastning och direktavkastning även driftskostnader ska ingå i beräkningen Konsolideringsgraden begränsas till att omfatta skadeförsäkringsrörelse Rubrikändring i 6 kap. 2 Definitionsändring av nyckeltalet direktavkastning och begränsning av vilka som bör upplysa om konsolideringsgrad i 6 kap. 2 allmänna råd 68

69 Övriga ändringar i FFFS 2008:26 Upplysningar om klassificering som tjänstepensionsförsäkring täcks in av upplysningskrav i IAS 1 p. 122 Precisering om att avvecklingsresultat som ska redovisas enligt 5 kap. 4 7 ÅRFL avser ett resultat före återförsäkring Allmänna råd i 3 i bilaga 5 om klassificering av tjänstepensionsförsäkring tas bort Precisering av avvecklingsresultat i 1 bilaga 6 69

70 Ikraftträdanderegler Vi förslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2010 och ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december Vi föreslår inga övergångsregler 70

71 Övrigt IFRS 9 Inte möjlig att förtidstillämpa ? IFRS 4 Fas II förslag på regler (exposure draft) Försenad till april

72 Webbsidor Föreskrifter, författningskommentarer med ändringsmarkeringar och remissbemötanden Regler FI:s författningar Preliminära bedömningar Regler Vägledning Redovisning Remissförslag Regler FI:s författningar Förslag nya FFFS Mejl FI: Enskilda personer: 72

73 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 73

74 Frågor? 74

75 Agenda Introduktion (Ingrid Engshagen) Iakttagelser undersökning avseende upplysningar finansiella instrument (Lena Boregård/Marie Larsson) Tillsyn och sanktioner (Charlotta Carlberg) Föreskrifter (Eva Sterner/Greta Wennerberg) Frågor (Ingrid Engshagen) Solvens 2 uppdatering (Håkan Henriksson) 75

76 Solvens 2, bakgrund Solvens 2 är ett EU-projekt som syftar till att införa ett nytt EU-gemensamt solvenssystem för försäkringsbolag Arbetet med Solvens 2 påbörjades 2002 Det nya solvenssystemet planeras träda i kraft 2012 Arbetet med Solvens 2 har formaliserats på FI under våren 2009 då ett särskilt projekt startades upp 76

77 Nuvarande solvenssystem Hårda placeringsrestriktioner Högst 25 % aktier för livbolag (utom för tjänstepensionsverksamhet, som går under ett annat direktiv) Betryggande värdering av försäkringsåtagandena Schablonmässigt beräknade buffertar T.ex. lägg på 4 % för livförsäkring Tillämpas olika i olika länder T.ex. hur tillgångar värderas Svårt (omöjligt) att bedöma bolagets finansiella styrka 77

78 Ambitioner för det nya solvenssystemet Ska förbättra riskkontroll och riskhantering i bolagen Ska relatera kapitalkraven till riskerna Ha regler anpassade till både små och stora bolag Ge ökad transparens i redovisningen Underlätta för kunder/analytiker att bedöma företagen Ge större trygghet för försäkringstagarna Öka konkurrensen inom EU Ge billigare försäkringar 78

79 Egenskaper för det nya solvenssystemet Mindre detaljreglering Större ansvar för bolagens ledning Kapitalplacering: Prudent person (aktsamhetsprincip) Nästan inga formella restriktioner Marknadsvärden på tillgångar och skulder Marknadsvärden på försäkringsåtaganden Bästa Skattningen Explicita reglerade riskberoende buffertar 79

80 Nya solvenssystemet Ska vara riskkänsligt Finansiella risker: aktier, räntepapper, Försäkringsrisker: liv-, sjuk-, skade-, katastrof- Motpartsrisk: finansiella instrument, återförsäkring Operativa risker: personer, system, lagar, rykten Ska vara begripligt Ska erbjuda en s,k, tilsynstrappa: måste-nivån MCR = Minimikapitalkravet bör-nivån SCR = Solvenskapitalkravet 80

81 Nytt solvenssystem, försäkringsbolagens balansräkning Eget kapital Tillgångar som täcker FTA+övr skulder, MCR och SCR Tillgångar Skulder Solvenskapitalkrav, SCR Minimikapitalkrav, MCR Riskmarginal RM Bästa Skattningen Försäkringstekniska avsättningar, FTA Marknadsvärde för hedgebara åtaganden 81

82 Solvens II Pelare 1: Kvantitativa kapitalkrav Pelare 2: Kvalitativ tillsyn Pelare 3: Information Marknadsrisk Motpartsrisk Försäkringsrisk Standardmodell Intern modell Operativ risk Bedöma: - Riskprofil -Kapital - Riskhantering - Intern kontroll - Styrelse/Ledning/ Nyckelfunktioner Verktyg: Kapitaltillägg (undantagsvis) Kvantitativ & Kvalitativ Periodisk - år & kvartal Vid givna tillfällen - Ändrad riskprofil eller strategi - Organisationsändringar - Andra väsentliga händelser Efterfrågad - Plats eller skrivbordsundersökningar 82

83 FI:s Solvens 2-projekt Arbetet med Solvens 2-projektet började våren 2009 Två mål: Delta i arbetet med att säkerställa att: viktiga frågor som rör svenska förhållanden uppmärksammas inom EU-arbetet Solvens 2 genomförs på ett tillfredsställande sätt i Sverige 83

84 FI:s Solvensprojekt, referensgrupper Referensgrupper för varje sakområde: kapitalkrav, kapitalbas, gruppfrågor, interna modeller, tillsyn, information, rapportering Syfte: Diskutera frågor som uppkommer på EU-nivå Uppmärksamma branschen på viktiga frågor 84

85 FI:s Solvens 2-projekt Projektledare Ann-Katrine Sjölund Sakområden med huvudansvariga Kapitalkrav Håkan Henriksson (t.f.) Kapitalbas Maria Westerberg Gruppfrågor Carina Andersson (beräkning på grupp, Christina Hedensiö) Interna modeller Petter Pettersson Tillsyn Berit Lignercrona Information/redovisning Håkan Henriksson Rapportering Joakim Ström 85

86 CEIOPS logga 86

87 Lamfalussy processen Nivå 1 Ramdirektiv Nivå 2 Förordning/direktiv Nivå 3 Vägledning/standarder Nivå 4: Uppföljning Antaget 5 maj 2009 Kommissionen & EIOPC CEIOPS Kommissionen 87 87

88 Tidsplan för införande av Solvens 2 i Sverige 31 okt EU-processen Beslut nivå 1 Framtagande av genomförandebestämmelser (nivå 2 & 3) Beslut Svensk lagstiftning Utredning Remiss Prop. I kraft Författningar från FI FFFS - Interna modeller I kraft Övriga FFFS I kraft Interna modeller Formellt godkännande Kartläggning av intresse och framtagande av förutsättningar Förgranskning & granskning Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/ikraft 88 Nov 2006

89 Viktiga områden, exempel ORSA (Egen risk- och solvensbedömning) QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) Interna modeller Rapportering Förändrad tillsyn FTA, diskonteringränta 89

90 QIS 5 QIS 5 (Quantitative Impact Study 5) är den femte kvantitativa studie som genomförts för att testa förslag till det nya solvenssystemet Råd från Ceiops till kommissionen före 31/ Tekniska specifikationer från kommissionen före sommaren 2010 Utbildning i augusti för tillsynsmyndigheter och branschen Rapportering i september 2010 för solo-bolag och oktober 2010 för grupper 90

91 Interna modeller - Bakgrund Bolagen får beräkna solvenskapitalkravet med hjälp av en fullständig eller partiell intern modell som godkänts av tillsynsmyndigheterna Tillsynsmyndigheterna ska meddela sitt beslut inom sex månader från det att den fullständiga ansökan mottogs 91

92 Risker i försäkringsbolag Risktyper: Teckningsrisk ( Försäkringsrisk ): Skade Liv Sjukvård Marknadsrisk Motpartsrisk Operativ risk Standardmodellens risktyper från QIS 4 92

93 Partiella interna modeller Försäkrings- och återförsäkringsföretag får använda partiella interna modeller för beräkningen av en eller flera av följande: En eller flera riskmoduler eller undergrupper av riskmoduler som ingår i det primära solvenskapitalet: Teckningsrisk ( Försäkringsrisk ): skade, liv, sjukvård, Marknadsrisk och Motpartsrisk. Kapitalkravet för operativ risk Justering för förlusttäckning genom försäkringstekniska avsättningar och uppskjutna skatter Partiell modellkonstruktion får dessutom tillämpas på hela verksamheten i försäkrings eller återförsäkringsföretag eller endast på en eller flera större affärsenheter. 93

94 Tester och krav för interna modeller Användarkrav Statistiska kvalitetskrav Kalibreringskrav Resultatanalys Validering Dokumentation Dessutom krav på styrning av den interna modellen 94

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Lagbegränsad IFRS. Kreditinstituts årsredovisningar

Lagbegränsad IFRS. Kreditinstituts årsredovisningar Lagbegränsad 2009-11-23 IFRS Kreditinstituts årsredovisningar 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 NEDSKRIVNINGSPRINCIPER 3 Objektiva belägg från inträffad händelse 3 Individuell nedskrivningsprövning

Läs mer

Aktuella Solvens 2-frågor

Aktuella Solvens 2-frågor Aktuella Solvens 2-frågor Finansinspektionen Frukostmöte 11 maj 2010 Solvens 2 Nytt modernt regelverk för hela försäkringsbranschen i Europa Effektivare riskhantering i bolagen Stark koppling mellan risker

Läs mer

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen

Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Svenska Aktuarieföreningen Försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2 Svenska Aktuarieföreningen 2015-06-10 Per Jakobsson och Younes Elonq Finansinspektionen Tre pelare Pelare

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Begäran om förhandsgranskning

Begäran om förhandsgranskning 2014-10-20 PROMEMORIA Författare: Interna modeller försäkring Begäran om förhandsgranskning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL - Preliminära bedömningar om redovisning i 2009-06-16 kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 2 2. VÄRDERING

Läs mer

Tillsyn under Solvens 2

Tillsyn under Solvens 2 Tillsyn under Solvens 2 Bertil Sjöö Juridikseminariet - SFF 12 november 2015 Tillsyn Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som Amendment to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28: Investment Entities: Applying Consolidation Exception RFR 1 och RFR 2- Amendment to IAS 1: Disclosure Initiative 19 december 2015 Januari 2016 RFR 1 och RFR 2-

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL

Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL Inget är nytt under solen en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL Solvens II - Ramlagstiftning på försäkringsområdet Hot eller möjlighet? SCCL den 27 mars 2012 Per

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 2015-11-24 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-9455 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning 2011-09-20 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser Finansinspektionen

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information 2011

Övervakning av regelbunden finansiell information 2011 Övervakning av regelbunden finansiell information 2011 Rapport enligt 5 kap 18 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser avseende år 2011 Innehåll Inledning... 3

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Investeringsregler för livförsäkringsföretag

Investeringsregler för livförsäkringsföretag Investeringsregler för livförsäkringsföretag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare: Per Brandt Chefsjurist SPP Pension & Försäkring AB per.brandt@spp.se 6500559-v1 Disposition

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 Eiopas riktlinjer Föreberedelser inför Solvens 2 FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 1 Bakgrund och syfte Martin Noréus Områdeschef Försäkring och fond 2 Agenda Bakgrund och syfte Eiopas

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse

Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse Rörelserätt finansiella rättsfrågor i rörelse Rebecca Söderström Rebecca.soderstrom@jur.uu.se The Economist 1987 Vad är rörelserätt? Tillstånd, tillsyn, sanktioner Hur ska det tillses att lagen efterföljs?

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

FFFS 2009: Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009: Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:12 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer