Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad granskat omsorgsnämndens vård och omsorg om demenssjuka. Syftet är att granska hur omsorgsnämnden styr och följer upp demensvården samt vilka säkringar som görs att vården är kvalitativ och tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. Sammantaget är vår bedömning att omsorgsnämnden har en god styrning och uppföljning av demensvården. Det genomförs olika säkringar och uppföljningar att vården är kvalitativ och att den tillgodoser den enskildes behov och önskemål. Stadens personal erbjuds kompetensutveckling om demenssjukdomar. Handledning och stöd erbjuds genom demenssjuksköterska och "vägledare inom demensvården", det finns även tillgång till en Silviasyster. Segergatans äldreboende som drivs av Attendo kommer under 2015 att erbjuda sin personal utbildning om demenssjukdomar. Vi kan se att omsorgsnämnden står inför utmaningar när det gäller den framtida följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden '. Sedan november 2014 finns ett nytt förslag med motsvarande krav men ansvaret har utvidgats att gälla alla vårdtagare i äldreboende som har omfattande omvårdnadsbehov. Det sistnämnda förslaget finns vid granskningstillfället ute på remiss hos kommunerna. Våra identifierade utveckfingsområdenlrekommendationer är enligt följande: Oj. Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande behovsanpassade insatser i särskilda boenden och krav på bemanning kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 4. Övervägande bör ske om ett demensteam ska samla förvaltningens specialistkompetens inom demensområdet. '" Omsorgsnämnden bör överväga om antalet platser i dagverksamhet för demenssjuka är tillräckligt. Oj. Säkerställanden bör göras av omsorgsnämnden att personalen vid Segervägens äldreboende har tillgång till demensutbildning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012: 12)

7 .' LANDSKRONA STAD KOMMUNREVlSIONEN a. Säkerställande bör göras att hemtjänstpersonal i ordinärt boende erbjuds demensutbildning..a. Nämnden och förvaltningsledningen bör fundera på hur frågan om demensdiagnoser ska hanteras i samverkan med Region Skånes verksamheter. Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna önskar ett svar från omsorgsnämnden på vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån de utvecklingsområden som har identifierats. Revisorerna förväntar sig ett svar senast LandSkiL.;:;;revisorer I!lJs~j/ Ordförande t ~ cxj/jyj1jy( -1 n Svensson Ice ordförande

8 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landskrona stad Vård och omsorg om demenssjuka EV Building a better working world

9 EY B..i1dlnq. boltef wcriiinq_ Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd och avgränsning Metod och genomförande Projektorganisation och kvalitets säkring Nationella direktiv Socialtjänstlagen Nationella riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012: 12) Socialstyrelsens skärpta krav på bemanningen på alla äldreboenden Omsorgsnämndens styrning av vård och omsorg till demenssjuka Äldreplan Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad Handlingsplan "Ledningskraft Landskrona/Svalöv 2014" - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Kompetensutveckling, stöd och handledning Stöd och handledning från demenssjuksköterska och "vägledare" Kompetensutveckling Vård och omsorg vid demenssjukdom Kort beskrivning av erfarenheter från granskade boende n Segergatans äldreboende Äldreboende Artellerigatan Södra Långgatan An passat boende Bemanningen Personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom Aktiviteter och fysisk träning Intervjuades erfarenheter - pågående utvecklingsområden Dagverksamhet för demenssjuka och stöd till anhöriga Eriksgatans dagverksamhet Stöd ti ll anhöriga Uppföljning Avvikelser Kvalitetsuppföljning Brukarråd Uppföljning på individnivå Andra uppföljningar Slutsats och kommentar

10 EY 10. Bilaga Intervjuade Medverkan från förtroendevalda revisorer

11 EV 8uiIdJnq. betttr wwtdnqwo<1d 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad granskat omsorgsnämndens vård och omsorg om demenssjuka. Syftet är att granska hur omsorgsnämnden styr och följer upp vården och omsorgen samt vilka säkringar som görs att vården är kvalitativ och optimalt tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. Sammantaget är vår bedömning att omsorgsnämnden har en god styrning och uppföljning av demensvården. Det genomförs olika säkringar och uppföljningar att vården är kvalitativ och att den tillgodoser den enskildes behov och önskemål. Stadens personal erbjuds kompetensutveckling om demenssjukdomar bland annat genom att förvaltningen har sökt och erhållit statligt stimulansbidrag. Därtill genomför staden andra fortbildningsinsatser med fokus på demenssjukdomar. Handledning och stöd erbjuds genom demenssjuksköterska och "vägledare inom demensvården", det finns även tillgång till en Silviasyster. Segergatans äldreboende som drivs av Attendo kommer under 2015 att erbjuda sin personal utbildning om demenssjukdomar. Vi kan se att omsorgsnämnden står inför utmaningar när det gäller den framtida följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Sedan november 2014 finns ett nytt förslag med motsvarande krav som SOSFS 2012 :12 - men ansvaret har utvidgats att omfatta alla vårdtagare i äldreboende med stort omsorgsbehov. Det sistnämnda förslaget finns vid granskningstillfället ute på remiss hos kommunerna och kommer om det antas att ersätta SOSFS 2012: 12. Vi ser vikten av att omsorgsnämnden börjar fundera på vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande:... Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande behovsanpassade insatser i särskilda boenden och krav på bemanning kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det gäller såväl avseende demenssjuka som äldre med stora omvårdnadsbehov.... Övervägande bör ske om ett demensteam ska samla förvaltningens specialistkompetens inom demensområdet.... Omsorgsnämnden bör överväga om antalet platser i dagverksamhet för demenssjuka är tillräckligt.... Säkerställanden bör göras av omsorgsnämnden att personalen vid Segervägens äldreboende har tillgång till demensutbildning...j. Säkerställande bör göras att även hemtjänstpersonal i ordinärt boende erbjuds demensutbildning.... Nämnden och förvaltningsledningen bör fundera på hur frågan om demensdiagnoser ska hanteras i samverkan med Region Skånes verksamheter. 3

12 EV BuHdinq bett., wot1iinq world 2. Inledning Bakgrund Demenssjukdomar drabbar främst äldre personer. I Sverige har ungefär åtta procent av alla personer som är 65 år eller äldre någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Demenssjukdomar orsakas aven hjärnskada och symtomen kan se olika ut beroende på var i hjärnan skadan finns. De utvecklas ofta långsamt och vanliga symtom är att det sker en gradvis försämring av korttidsminnet, språket och tidsuppfattningen. Risken att få en demenssjukdom är större ju äldre en person är, men även yngre personer (under 65 år) drabbas. I Sverige uppskattas antalet yngre personer med demenssjukdom till cirka , varav merparten är år. Det är viktigt att lindra de symtom personen med en demenssjukdom har och att kompensera för den funktionsnedsättning som demenssjukdomen orsakar. Syftet med all vård och omsorg är att underlätta vardagen och hjälpa till att skapa en så god livskvalitet som möjligt för personen med demenssjukdomen '. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer som ger rekommendationer till såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Riktlinjerna pekar på att all vård vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Teamarbete, utbildning, diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga aktiviteter, boende och anhörigstöd är andra rekom mendationer i riktlinjerna. Revisorerna har i sin risk och väsentlighetsbedömning sett vård och omsorg vid demenssjukdom som ett viktigt granskningsområde. Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att Landskrona stad aktivt arbetar med kvalitetsutveckling av demensvården samt att personalen tillförsäkras stöd och kompetensutveckling Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte är att följa upp hur omsorgsnämnden styr och följer upp vård och omsorg vid demenssjukdom samt vilka säkringar som görs att vården är I<valitativ och optimalt tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:.. Hur har de nationella riktlinjerna hanterats av omsorgsnämnden och vilka mål samt kvalitetskrav har uttalats för demensvården?.. Erbjuds personalen handledning, stöd och kompetensutveckling?.. Erbjuds småskaligt boende som är specifikt anpassat för personer med demenssjukdom? Vilka specifika anpassningar finns? Hur lång tid tar det att få en plats?.. Är boenden/avdelningar för personer med demenssjukdom bemannade på natten? Lämnas boendeuavdelningen obemannad under viss tid?.. Är vården och omsorgen personcentrerad, dvs. personlig?.. Erbjuds personer med demenssjukdom möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet? 1 Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer 4

13 EV Sundinq a bett.r wonunq_d ~ Finns tillgång till dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom? Vilka anpassningar finns? ~ Vilket stöd finns för anhöriga? ~ Hur följer nämnden upp avvikelser, kvalitet samt brukares och anhörigas nöjdhet? 2.2. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande kriterier tillämpas: ~ Socialtjänstlagen (SOL) ~ Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) ~ Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen ~ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen inom särskilda boenden (SOSFS 2012: 12) ~ Fullmäktiges mål, uppdrag och anvisningar ~ Omsorgsnämndens mål, riktlinjer, anvisningar och uppföljningar ~ Brukarundersökningar ~ Förvaltningens anvisningar, rutiner och egenkontroller 2.3. Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avser omsorgsnämnden. En avgränsning har gjorts till tre boenden (varav ett boende som drivs av extern utförare) och en dagverksamhet (Södra Långgatan, Segergatan, Artellerigatan samt Eriksgatans dagverksamhet) Metod och genomförande Genomförandet baseras på intervjuer (se p. XX) och genomgång av för granskningen relevant dokumentation Projektorganisation och kvalitetssäkring Granskningen har genomförts av Irene Dahl, socionom och certifierad kommunal revisor samt Anna Hammarsten, revisionsmedarbetare. Lennart Öhrström, certifierad kommunal revisor, har svarat för kvalitetssäkringen. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 5

14 EY Building a bett., worki"'l_d 3. Nationella direktiv 3.1. Socialtjänstlagen Av lagen framgår bland annat att socialnämnden ska verka för och inriktas på att äldre får: Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdighetsgaranti), Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra Tillgång till goda bostäder samt stöd och hjälp i hemmet Dessutom ska nämnden exempelvis göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för äldre och upplysa om socialtjänstens verksamhet. Det ska även finnas stöd och avlösning för dem som vårdar närstående Nationella riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka De nationella riktlinjerna för vård och omsorg 2 vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ska bidra till en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet över hela landet. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att bidra med kvalitetsutveckling och att stärka den enskildes möjligheter att få en god vård och omsorg. Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom lägger stor vikt vid at! vård, omvårdnad och omsorg har ett personcentrerat förhållningssätt samt att det finns ett multiprofessionellt teambaserat arbete. Därutöver framgår det exempelvis att personer med demenssjukdom bör erbjudas plats i ett småskaligt och anpassat särskilt boende Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) Föreskriften anger socialnämndens ansvar för personer med demenssjukdom och samt kraven på bemanning i särskilt boenden för demenssjuka. Den träder i kraft efter att ha flyttats framåt i tiden sedan Socialnämnden ska enligt föreskriften säkerställa att äldreboenden med demenssjuka är bemannade på ett sådant sätt att personerna med demenssjukdom får de insatser (hemtjänstinsatser) som beviljats. Insatserna ska genomföras enligt en upprättad genomförandeplan. Enligt föreskriften ska socialnämndeni omsorgsnämnden utreda vilka behoven person med demenssjukdom har av hemtjänstinsatser i särskilt boende inom följande områden: lärande och att tillämpa kunskap, t.ex. fatta beslut eller lösa problem allmänna uppgifter och krav, t.ex. genomföra dagliga rutiner kommunikation, t.ex. kommunicera genom att tala eller ta emot skrivna meddelanden förflyttning, t. ex. bibehålla kroppsställning eller gå personlig vård, t.ex. tvätta sig, klä sig eller äta 2 Socialstyrelsen " Nationella riktlinjer för vård och omsorg vi d demenssjukdom

15 EV 8uifdlnq i Ottttr W'Of1ljnq wot1d hemliv, t.ex. skaffa varor och tjänster, bereda måltider eller utföra hushållsarbete mellanmänskliga interaktioner och relationer, t.ex. skapa och bibehålla informella sociala relationer och familjerelationer viktiga livsområden, t.ex. grundläggande ekonomiska transaktioner samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv känsla av trygghet Socialnämnden ska också säkerställa att särskilt boende med demenssjuka är bemannat dygnet runt. Staden har hittills varit avvaktande till Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd eftersom den flyttats framåt i tiden under flera år. Enligt de intervjuade kommer det att bli en fråga för den nya omsorgs nämnden under Socialstyrelsens skärpta krav på bemanningen på alla äldreboenden Socialstyrelsen skickade nya föreskrifter på remiss till kommunerna. Den nya föreskriften klargör att alla äldreboenden nästa år ska vara bemannade efter de äldres individuella behov och vara bemannade dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Föreskriften liknar i stort den som tidigare tagits fram för demens (SOSFS 2012: 12) och kommer att ersätta den när beslut har tagits. Den nya föreskriften har utvidgats och omfattar alla äldre boende på äldreboende och som har stora omvårdnadsbehov. De ska liksom de demenssjuka ha rätt till individanpassad omsorg och hjälp även nattetid. De nya reglerna innebär exempelvis att socialnämnden har ansvar för att varje person som flyttar till ett äldreboende har ett tydligt beslut om vilken service och omvårdnad personen ska ha. Utifrån beslutet ska boendet ta fram en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras. Bemanningen ska anpassas till vad som anges i genomförandeplanen. Det framgår av föreskriften att socialnämnden regelbundet ska följa upp att den äldre får den omsorg som hanlhon har rätt till. Det betyder att arbetssätt och bemanning ska anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor. Socialstyrelsen rekommenderar att personal på äldreboenden har minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre. Det framgår av förslaget till ny föreskrift att de nya reglerna kommer att medföra kostnadsökningar för kommunerna. Föreskriften beräknas träda i kraft och remisstiden går ut

16 EY 4. Omsorgsnämndens styrning av vård och omsorg till demenssjuka Det är omsorgsnämnden som svarar för styrning och uppföljning av vård och omsorg till demenssjuka Äldreplan Äldreplanen är kommunens övergripande styrdokument för äldreomsorgens utveckling och inriktning. Syftet med planen är att ange mål och inriktning för stadens insatser och stöd till äldre. Planen är indelad i allmän och individuell inriktning och det finns inriktningsmål och delmål för båda inriktningarna. Bland annat finns följande inriktningsmål för den individuellt inriktade äldrevården: Uppmuntra och stödja en utveckling där närstående vill, kan och orkar vara ett stöd till äldre i behov av hjälp Prioritera resurser till hemvården för att göra kvarboende möjligt under trygga förhållanden Tillgodose behovet av olika typer av korttidsvistelse och dagverksamhet Se till att det finns tillräckligt antal lägenheter i särskilt boende för personer som behöver särskilt stöd, där den enskilde kan bo självständigt och under trygga förhållanden Enligt de intervjuade kommer planen att omarbetas under den kommande mandatperioden Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad Planen är antagen av omsorgsnämnden 2009 och vid granskningstillfället pågår arbete med uppdateringar inför den nya mandatperioden. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är en viktig utgångspunkt i den nya planen. Den nya planen kommer även att beakta Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller från Det framgår av befintlig plan att målet för demensverksamheten är att varje person med demenssjukdom och dennes närstående ska kunna bibehålla och eventuellt höja sin livskvalitet/hälsa samt få ett individuellt anpassat stöd och omhändertagande. Nämnden har uttalat en vårdideologi som ska gälla för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. "Vårt gemensamma synsätt utgår från en personcentrerad, stödjande vårdfilosofi. Vården och omsorgen består inte i att bota demenssjukdomar, utan att med lindrande åtgärder erbjuda god livskvalitet för den sjuke och dennes närstående." Planen tydliggör även vad som är Region Skånes ansvar för demenssjuka och stadens ansvar. Region Skåne ansvarar för utredning, bedömning, behandling samt viss omvårdnadshandledning. Landskrona stad ansvarar för stöd i hemmet, dagverksamhet, hemsjukvårdsinsatser, särskilda boenden, anhörigstöd samt uppsökande verksamhet i form av informationsspridning. Det framgår av planen att det fanns 665 personer i staden med demensdiagnos år Vidare klargör planen vad som ska gälla i vård och omsorg om demenssjuka beträffande exempelvis personal, handledning, hemvård, anhörigstöd, dagverksamhet, avlösning, växel- 3 Antagen av KF , 79 8

17 EY SuHdin; I btttfr workinq workl vård och särskilt boende. Till planen finns en handlingsplan som anger hur nämndens mål och inriktningar ska verkställas Handlingsplan "Ledningskraft Landskrona/Svalöv 2014" - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre OmsorgsnämndenIförvaltningen har sökt statligt stimulansbidrag och förutsättningen för bidrag är att staden har en handlingsplan upprättad tillsammans med Regionenllandstinget. Landskrona stad har samarbetat med Svalövs kommun i frågan. Staden har fått 2 mkr i stimulansbidrag. Handlingsplanens målsättning är att personer med demenssjukdom eller demensliknande beteende ska få en god vård. Målet ska bland annat uppnås genom utbildningsinsatser inom omsorgsförvaltningen samt genom att använda en förkortad variant av BPSD-register 4 i vårdoch omsorgsarbetet. Under 2014 har demensutbildning till sjuksköterskor prioriterats. BPDSregister är ett annat prioriterat område. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som med en tydlig struktur i omvårdnadsarbetet vilket kan bidra till ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom. Syftet med registret är att systematiskt säkerställa personcentrerad omvårdnad med tydliga mål. Det finns också andra mål i handlingsplanen som rör exempelvis läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg. 4 BPSD. beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. g

18 EY Buitd1nq._ workinq world 5. Kompetensutveckling, stöd och handledning Enligt de nationella riktlinjerna bör hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ge personal som arbetar inom vård, omvårdnad och omsorg om personer med demenssjukdom möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktiskt träning, handledning och feed-back Stöd och handledning från demenssjuksköterska och "vägledare" Det finns en demenssjuksköterska i Landskrona stad som är en kommunövergripande kunskapsresurs inom demensområdet. Demenssjuksköterskan ger stöd, information och upplysningar till medborgarna, anhöriga, intresseorganisationer samt till personal i den vård och omsorg som utförs av staden. De externa utförarna ansvarar själva för en fungerande vård och omsorg om demenssjuka. Demenssjuksköterskan är organiserad tillsammans med stadens hälso- och sjukvård men har sin fysiska plats på myndighetsenheten tillsammans med biståndshandläggarna. Syftet med placeringen på myndighetsenheten är att finnas tillgänglig för bedömningar och kompetens inom demensområdet i samband med myndighetsbeslut. Planen för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad anger demenssjuksjuksköterskans uppdrag. Demenssjuksköterskan fungerar som en kommunövergripande kunskapsresurs och har ett uppdrag att arbeta utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom (2010) och deras anhöriga. Viktiga uppgifter är: att få kontakt så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen och att därefter vara stöd och lots för person med demenssjukdom och dennes anhöriga genom hela sjukdomsförloppet initiera utredning för person med kognitiv svikt vara ett ansikte utåt i samhället och en som medborgare kan vända sig till vid frågor om demens vara ett ansikte inåt kommunens verksam heter som olika personalgrupper kan vända sig till för rådgivning, handledning och utbildning inom området demenssjukdom och/eller kognitivsvikt kontinuerligt ge råd/vägledning till handläggare i ärende gällande person med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdorn. Innefattar egna hembesök inför demensutredning samt bedömning av omvårdnadsnivå och behov av dagverksamhet. erbjuda och genomföra handledning, utbildning och stöd till person med demenssjukdom, dennes anhöriga, distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och myndighetsutövare samverka internt och externt vara kunskapsbärare i organisationen, hålla sig uppdaterad om ny forskning mm. Det finns "vägledare inom demensvården" och det är undersköterskor med specialkomptens inom demensområdet. Vid granskningstillfället finns det 6 vägledare, de ska ge stöd till personalen i omvårdnad, förhållningssätt och bemötande. Demenssjuksköterskan ger stöd och handledning till särskilda boenden och hemvården när sådant efterfrågas. Initiativet ligger hos enheten och demenssjuksköterskan kallas vid komplicerade ärenden. "Vägledarna" och demenssjuksköterskan har ingen organisatorisk koppling till varandra och har inga gemensamma mötesplatser för utveckling av demensvården. 10

19 EV Demenssjuksköterskan samverkar med Anhörigcentrum och svarar där för bland annat anhörigutbildningar. Arbetet på Anhörigcentrum handlar till stor del om att ge upplysningar och information om demenssjukdomar och bemötande/förhållningssätt. Demenssjuksköterskan ansvarar inte för utbildningar inom demensområdet riktat till vård- och omsorgspersonal, den uppgiften ligger hos områdescheferna. Det är vårdcentralen som svarar för att personer med misstänkt demenssjukdom blir utredda. Vårdcentralen har också möjligget att remittera den enskilde till en specialistmottagning. Det finns inga regelbundna möten med fokus på demensområdet mellan demenssjuksköterskan och vårdcentralerna. Minneskliniken SUS, Region Skåne, har ett mobilt team med läkare, sjuksköterska och undersköterska som efter remiss gör hembesök och ger stöd och hjälp till personer med demenssjukdom Kompetensutveckling Det erbjuds nationella utbildningar för kompetensutveckling inom demensområdet som exempelvis utbildning till Silvia-syster och webbaserad ABC-utbildning (bygger på Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer). Det finns också en webbaserad vårdutbildning i demens som Reg ion Skåne erbjuder. Personalen på Segervägen (Attendo) svarar för den uppgiften själva. Landskrona stad har fått stimulanspengar (2 mkr) för utbildning av personal om demenssjukdomar. Cirka 100 av stadens personal i särskilda boenden har genomgått 1 veckas bas utbildning i demens vid Geriatriska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Enligt de intervjuade ger utbildningen ett positivt utslag direkt i form av kvalitet i verksamheten. Planering finns att ytterligare utbildingar ska genomföras i samverkan med Geriatriska kliniken. Personalen på särskilda boenden erbjuds utbildning i Durewallmetoden. Det handlar om att lära sig att förh indra och inte hamna i situationer där sjuka personer kan bli fysiskt aggressiva. Personalen i särskilda boenden har även erbjudits utbildning om kognitiva hjälpmedel, däremot har hemtjänstpersonal i ordinärt boende inte fått sådan utbildning än. De intervjuade framför i samband med intervjuerna att det är viktigt att hemtjänstpersonal i ordinärt boende får utbildning om demens framöver och att det bör ses som ett kommande prioriterat område. 11

20 EV 6. Vård och omsorg vid demenssjukdom Ett viktigt syfte med demensomsorgen är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden Kort beskrivning av erfarenheter från granskade boenden Segergatans äldreboende Attendo svarar för driften av boendet och det är huvudsakligen ett boende för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det finns 2 gruppboenden å 9 platser för personer med demensdiagnos och 2 gruppboenden å 12 platser för boenden med demensliknande beteende men utan diagnos. Aldreboendet uppger att de arbetar i enlighet med det avtal som finns med Landskrona stad och följer stadens mål och direktiv. Aldreboendet har ingen demenssjuksköterska och har inte tillgång till kommunens. Däremot finns det en Silviasyster på boendet som handleder och stöttar personalen. Boendet har också tillgång till en äldrepedagog. Boendet har genomfört utbildning kring demens och bemötande vid tre tillfällen och all personal har medverkat. Silviasystern handleder/utbildar även i samband med arbetsplatsträffar. Den webbaserade demensutbildningen ABC planeras under Under 2014 har utbildningarna främst haft fokus på bemötande. Personalen bjuds inte in till föreläsningar och utbildningar som anordnas av staden Äldreboende Artellerigatan 1 Aldreboendet består aven somatisk enhet med 15 lägenheter med plats för parboende och en enhet för demenssjuka med 10 platser. I byggnaden finns också en dagverksamhet för demenssjuka, en växelvårdsavdelning med 11 platser. Personalen har fått riktad utbildning för att säkra följsamheten till de nationella direktiven för vård och omsorg vid demenssjukdom. Hälften har genomfört sin utbildning och hälften ska gå utbildningen, några ska gå del 2. Därtill har personalen kontinuerlig handledning av demenssjuksköterskan och fortlöpande vägledning genom "vägledarna". Vägledningen kan exempelvis handla om bemötandet aven utåtagerande person eller någon som inte vill äta. BPSD används för att följa situationen och komma från till bästa lösningen. Demenssjuksköterskan kommer bland annat in om personalgruppen och vägledaren inte kommer vidare. De boende har genomförandeplaner och de upprättas i samråd med brukare och anhöriga. Det påtalas att personalen är duktig på att känna in och läsa av hur den enskilde vill ha det. Individuellt anpassade åtgärder är utgångspunkten för allt arbete inom verksamheten. Vården och omsorgen för demenssjuka säkerställs genom BPSD och Senior Alert samt genomförandeplaner. Alla brukare som har behov av BPSD är registrerade i registret och samtliga boendets brukare är registrerade i Senior Alert. Teamträffar med olika kompetenser genomförs var 5:e vecka. Vid sådana möten ger varje kompetens/yrkesgrupp som arbetar med de boende sin bild av verksamheten och brukaren i fokus. 12

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Socialstyrelsen Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Information om nya regler för bemanning i särskilda boenden för personer med demenssjukdom

Information om nya regler för bemanning i särskilda boenden för personer med demenssjukdom Bilaga KS 2012/190/1 2012-09-24 Vård- och omsorgs förvaltningen Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUW. Kommllnstyrelsens förvaltning Ink. 2012-09- 2 4 Information om nya regler för bemanning

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Socialstyrelsen

Sammanfattning. Bakgrund. Socialstyrelsen Socialstyrelsen Remissvar förslag föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:xx) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, dnr 7993/2011 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Inledning Socialstyrelsen har baserat rekommendationerna på bästa tillgängliga kunskap om åtgärders effekter, kostnader och kostnadseffektivitet för personer

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Boendestöd missbruk - riktlinjer

Boendestöd missbruk - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0020.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd missbruk - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Äldres behov i centrum. Erik Wessman

Äldres behov i centrum. Erik Wessman Äldres behov i centrum Erik Wessman Behovsinriktat arbetssätt Äldres behov i centrum systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation Gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum 2 Det ska bli bättre

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer