Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad granskat omsorgsnämndens vård och omsorg om demenssjuka. Syftet är att granska hur omsorgsnämnden styr och följer upp demensvården samt vilka säkringar som görs att vården är kvalitativ och tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. Sammantaget är vår bedömning att omsorgsnämnden har en god styrning och uppföljning av demensvården. Det genomförs olika säkringar och uppföljningar att vården är kvalitativ och att den tillgodoser den enskildes behov och önskemål. Stadens personal erbjuds kompetensutveckling om demenssjukdomar. Handledning och stöd erbjuds genom demenssjuksköterska och "vägledare inom demensvården", det finns även tillgång till en Silviasyster. Segergatans äldreboende som drivs av Attendo kommer under 2015 att erbjuda sin personal utbildning om demenssjukdomar. Vi kan se att omsorgsnämnden står inför utmaningar när det gäller den framtida följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden '. Sedan november 2014 finns ett nytt förslag med motsvarande krav men ansvaret har utvidgats att gälla alla vårdtagare i äldreboende som har omfattande omvårdnadsbehov. Det sistnämnda förslaget finns vid granskningstillfället ute på remiss hos kommunerna. Våra identifierade utveckfingsområdenlrekommendationer är enligt följande: Oj. Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande behovsanpassade insatser i särskilda boenden och krav på bemanning kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 4. Övervägande bör ske om ett demensteam ska samla förvaltningens specialistkompetens inom demensområdet. '" Omsorgsnämnden bör överväga om antalet platser i dagverksamhet för demenssjuka är tillräckligt. Oj. Säkerställanden bör göras av omsorgsnämnden att personalen vid Segervägens äldreboende har tillgång till demensutbildning. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012: 12)

7 .' LANDSKRONA STAD KOMMUNREVlSIONEN a. Säkerställande bör göras att hemtjänstpersonal i ordinärt boende erbjuds demensutbildning..a. Nämnden och förvaltningsledningen bör fundera på hur frågan om demensdiagnoser ska hanteras i samverkan med Region Skånes verksamheter. Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna önskar ett svar från omsorgsnämnden på vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån de utvecklingsområden som har identifierats. Revisorerna förväntar sig ett svar senast LandSkiL.;:;;revisorer I!lJs~j/ Ordförande t ~ cxj/jyj1jy( -1 n Svensson Ice ordförande

8 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landskrona stad Vård och omsorg om demenssjuka EV Building a better working world

9 EY B..i1dlnq. boltef wcriiinq_ Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd och avgränsning Metod och genomförande Projektorganisation och kvalitets säkring Nationella direktiv Socialtjänstlagen Nationella riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012: 12) Socialstyrelsens skärpta krav på bemanningen på alla äldreboenden Omsorgsnämndens styrning av vård och omsorg till demenssjuka Äldreplan Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad Handlingsplan "Ledningskraft Landskrona/Svalöv 2014" - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Kompetensutveckling, stöd och handledning Stöd och handledning från demenssjuksköterska och "vägledare" Kompetensutveckling Vård och omsorg vid demenssjukdom Kort beskrivning av erfarenheter från granskade boende n Segergatans äldreboende Äldreboende Artellerigatan Södra Långgatan An passat boende Bemanningen Personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom Aktiviteter och fysisk träning Intervjuades erfarenheter - pågående utvecklingsområden Dagverksamhet för demenssjuka och stöd till anhöriga Eriksgatans dagverksamhet Stöd ti ll anhöriga Uppföljning Avvikelser Kvalitetsuppföljning Brukarråd Uppföljning på individnivå Andra uppföljningar Slutsats och kommentar

10 EY 10. Bilaga Intervjuade Medverkan från förtroendevalda revisorer

11 EV 8uiIdJnq. betttr wwtdnqwo<1d 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad granskat omsorgsnämndens vård och omsorg om demenssjuka. Syftet är att granska hur omsorgsnämnden styr och följer upp vården och omsorgen samt vilka säkringar som görs att vården är kvalitativ och optimalt tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. Sammantaget är vår bedömning att omsorgsnämnden har en god styrning och uppföljning av demensvården. Det genomförs olika säkringar och uppföljningar att vården är kvalitativ och att den tillgodoser den enskildes behov och önskemål. Stadens personal erbjuds kompetensutveckling om demenssjukdomar bland annat genom att förvaltningen har sökt och erhållit statligt stimulansbidrag. Därtill genomför staden andra fortbildningsinsatser med fokus på demenssjukdomar. Handledning och stöd erbjuds genom demenssjuksköterska och "vägledare inom demensvården", det finns även tillgång till en Silviasyster. Segergatans äldreboende som drivs av Attendo kommer under 2015 att erbjuda sin personal utbildning om demenssjukdomar. Vi kan se att omsorgsnämnden står inför utmaningar när det gäller den framtida följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Sedan november 2014 finns ett nytt förslag med motsvarande krav som SOSFS 2012 :12 - men ansvaret har utvidgats att omfatta alla vårdtagare i äldreboende med stort omsorgsbehov. Det sistnämnda förslaget finns vid granskningstillfället ute på remiss hos kommunerna och kommer om det antas att ersätta SOSFS 2012: 12. Vi ser vikten av att omsorgsnämnden börjar fundera på vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande:... Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande behovsanpassade insatser i särskilda boenden och krav på bemanning kommer att innebära för Landskrona stad verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det gäller såväl avseende demenssjuka som äldre med stora omvårdnadsbehov.... Övervägande bör ske om ett demensteam ska samla förvaltningens specialistkompetens inom demensområdet.... Omsorgsnämnden bör överväga om antalet platser i dagverksamhet för demenssjuka är tillräckligt.... Säkerställanden bör göras av omsorgsnämnden att personalen vid Segervägens äldreboende har tillgång till demensutbildning...j. Säkerställande bör göras att även hemtjänstpersonal i ordinärt boende erbjuds demensutbildning.... Nämnden och förvaltningsledningen bör fundera på hur frågan om demensdiagnoser ska hanteras i samverkan med Region Skånes verksamheter. 3

12 EV BuHdinq bett., wot1iinq world 2. Inledning Bakgrund Demenssjukdomar drabbar främst äldre personer. I Sverige har ungefär åtta procent av alla personer som är 65 år eller äldre någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Demenssjukdomar orsakas aven hjärnskada och symtomen kan se olika ut beroende på var i hjärnan skadan finns. De utvecklas ofta långsamt och vanliga symtom är att det sker en gradvis försämring av korttidsminnet, språket och tidsuppfattningen. Risken att få en demenssjukdom är större ju äldre en person är, men även yngre personer (under 65 år) drabbas. I Sverige uppskattas antalet yngre personer med demenssjukdom till cirka , varav merparten är år. Det är viktigt att lindra de symtom personen med en demenssjukdom har och att kompensera för den funktionsnedsättning som demenssjukdomen orsakar. Syftet med all vård och omsorg är att underlätta vardagen och hjälpa till att skapa en så god livskvalitet som möjligt för personen med demenssjukdomen '. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer som ger rekommendationer till såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Riktlinjerna pekar på att all vård vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Teamarbete, utbildning, diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga aktiviteter, boende och anhörigstöd är andra rekom mendationer i riktlinjerna. Revisorerna har i sin risk och väsentlighetsbedömning sett vård och omsorg vid demenssjukdom som ett viktigt granskningsområde. Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att Landskrona stad aktivt arbetar med kvalitetsutveckling av demensvården samt att personalen tillförsäkras stöd och kompetensutveckling Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte är att följa upp hur omsorgsnämnden styr och följer upp vård och omsorg vid demenssjukdom samt vilka säkringar som görs att vården är I<valitativ och optimalt tillgodoser den enskildes behov. Ett annat syfte är att granska om personalen får stöd, handledning och kompetensutveckling för att klara uppgiften. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:.. Hur har de nationella riktlinjerna hanterats av omsorgsnämnden och vilka mål samt kvalitetskrav har uttalats för demensvården?.. Erbjuds personalen handledning, stöd och kompetensutveckling?.. Erbjuds småskaligt boende som är specifikt anpassat för personer med demenssjukdom? Vilka specifika anpassningar finns? Hur lång tid tar det att få en plats?.. Är boenden/avdelningar för personer med demenssjukdom bemannade på natten? Lämnas boendeuavdelningen obemannad under viss tid?.. Är vården och omsorgen personcentrerad, dvs. personlig?.. Erbjuds personer med demenssjukdom möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet? 1 Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer 4

13 EV Sundinq a bett.r wonunq_d ~ Finns tillgång till dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom? Vilka anpassningar finns? ~ Vilket stöd finns för anhöriga? ~ Hur följer nämnden upp avvikelser, kvalitet samt brukares och anhörigas nöjdhet? 2.2. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande kriterier tillämpas: ~ Socialtjänstlagen (SOL) ~ Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) ~ Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen ~ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen inom särskilda boenden (SOSFS 2012: 12) ~ Fullmäktiges mål, uppdrag och anvisningar ~ Omsorgsnämndens mål, riktlinjer, anvisningar och uppföljningar ~ Brukarundersökningar ~ Förvaltningens anvisningar, rutiner och egenkontroller 2.3. Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avser omsorgsnämnden. En avgränsning har gjorts till tre boenden (varav ett boende som drivs av extern utförare) och en dagverksamhet (Södra Långgatan, Segergatan, Artellerigatan samt Eriksgatans dagverksamhet) Metod och genomförande Genomförandet baseras på intervjuer (se p. XX) och genomgång av för granskningen relevant dokumentation Projektorganisation och kvalitetssäkring Granskningen har genomförts av Irene Dahl, socionom och certifierad kommunal revisor samt Anna Hammarsten, revisionsmedarbetare. Lennart Öhrström, certifierad kommunal revisor, har svarat för kvalitetssäkringen. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 5

14 EY Building a bett., worki"'l_d 3. Nationella direktiv 3.1. Socialtjänstlagen Av lagen framgår bland annat att socialnämnden ska verka för och inriktas på att äldre får: Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdighetsgaranti), Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra Tillgång till goda bostäder samt stöd och hjälp i hemmet Dessutom ska nämnden exempelvis göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för äldre och upplysa om socialtjänstens verksamhet. Det ska även finnas stöd och avlösning för dem som vårdar närstående Nationella riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka De nationella riktlinjerna för vård och omsorg 2 vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ska bidra till en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet över hela landet. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att bidra med kvalitetsutveckling och att stärka den enskildes möjligheter att få en god vård och omsorg. Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom lägger stor vikt vid at! vård, omvårdnad och omsorg har ett personcentrerat förhållningssätt samt att det finns ett multiprofessionellt teambaserat arbete. Därutöver framgår det exempelvis att personer med demenssjukdom bör erbjudas plats i ett småskaligt och anpassat särskilt boende Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) Föreskriften anger socialnämndens ansvar för personer med demenssjukdom och samt kraven på bemanning i särskilt boenden för demenssjuka. Den träder i kraft efter att ha flyttats framåt i tiden sedan Socialnämnden ska enligt föreskriften säkerställa att äldreboenden med demenssjuka är bemannade på ett sådant sätt att personerna med demenssjukdom får de insatser (hemtjänstinsatser) som beviljats. Insatserna ska genomföras enligt en upprättad genomförandeplan. Enligt föreskriften ska socialnämndeni omsorgsnämnden utreda vilka behoven person med demenssjukdom har av hemtjänstinsatser i särskilt boende inom följande områden: lärande och att tillämpa kunskap, t.ex. fatta beslut eller lösa problem allmänna uppgifter och krav, t.ex. genomföra dagliga rutiner kommunikation, t.ex. kommunicera genom att tala eller ta emot skrivna meddelanden förflyttning, t. ex. bibehålla kroppsställning eller gå personlig vård, t.ex. tvätta sig, klä sig eller äta 2 Socialstyrelsen " Nationella riktlinjer för vård och omsorg vi d demenssjukdom

15 EV 8uifdlnq i Ottttr W'Of1ljnq wot1d hemliv, t.ex. skaffa varor och tjänster, bereda måltider eller utföra hushållsarbete mellanmänskliga interaktioner och relationer, t.ex. skapa och bibehålla informella sociala relationer och familjerelationer viktiga livsområden, t.ex. grundläggande ekonomiska transaktioner samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv känsla av trygghet Socialnämnden ska också säkerställa att särskilt boende med demenssjuka är bemannat dygnet runt. Staden har hittills varit avvaktande till Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd eftersom den flyttats framåt i tiden under flera år. Enligt de intervjuade kommer det att bli en fråga för den nya omsorgs nämnden under Socialstyrelsens skärpta krav på bemanningen på alla äldreboenden Socialstyrelsen skickade nya föreskrifter på remiss till kommunerna. Den nya föreskriften klargör att alla äldreboenden nästa år ska vara bemannade efter de äldres individuella behov och vara bemannade dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Föreskriften liknar i stort den som tidigare tagits fram för demens (SOSFS 2012: 12) och kommer att ersätta den när beslut har tagits. Den nya föreskriften har utvidgats och omfattar alla äldre boende på äldreboende och som har stora omvårdnadsbehov. De ska liksom de demenssjuka ha rätt till individanpassad omsorg och hjälp även nattetid. De nya reglerna innebär exempelvis att socialnämnden har ansvar för att varje person som flyttar till ett äldreboende har ett tydligt beslut om vilken service och omvårdnad personen ska ha. Utifrån beslutet ska boendet ta fram en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras. Bemanningen ska anpassas till vad som anges i genomförandeplanen. Det framgår av föreskriften att socialnämnden regelbundet ska följa upp att den äldre får den omsorg som hanlhon har rätt till. Det betyder att arbetssätt och bemanning ska anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor. Socialstyrelsen rekommenderar att personal på äldreboenden har minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre. Det framgår av förslaget till ny föreskrift att de nya reglerna kommer att medföra kostnadsökningar för kommunerna. Föreskriften beräknas träda i kraft och remisstiden går ut

16 EY 4. Omsorgsnämndens styrning av vård och omsorg till demenssjuka Det är omsorgsnämnden som svarar för styrning och uppföljning av vård och omsorg till demenssjuka Äldreplan Äldreplanen är kommunens övergripande styrdokument för äldreomsorgens utveckling och inriktning. Syftet med planen är att ange mål och inriktning för stadens insatser och stöd till äldre. Planen är indelad i allmän och individuell inriktning och det finns inriktningsmål och delmål för båda inriktningarna. Bland annat finns följande inriktningsmål för den individuellt inriktade äldrevården: Uppmuntra och stödja en utveckling där närstående vill, kan och orkar vara ett stöd till äldre i behov av hjälp Prioritera resurser till hemvården för att göra kvarboende möjligt under trygga förhållanden Tillgodose behovet av olika typer av korttidsvistelse och dagverksamhet Se till att det finns tillräckligt antal lägenheter i särskilt boende för personer som behöver särskilt stöd, där den enskilde kan bo självständigt och under trygga förhållanden Enligt de intervjuade kommer planen att omarbetas under den kommande mandatperioden Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad Planen är antagen av omsorgsnämnden 2009 och vid granskningstillfället pågår arbete med uppdateringar inför den nya mandatperioden. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är en viktig utgångspunkt i den nya planen. Den nya planen kommer även att beakta Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller från Det framgår av befintlig plan att målet för demensverksamheten är att varje person med demenssjukdom och dennes närstående ska kunna bibehålla och eventuellt höja sin livskvalitet/hälsa samt få ett individuellt anpassat stöd och omhändertagande. Nämnden har uttalat en vårdideologi som ska gälla för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. "Vårt gemensamma synsätt utgår från en personcentrerad, stödjande vårdfilosofi. Vården och omsorgen består inte i att bota demenssjukdomar, utan att med lindrande åtgärder erbjuda god livskvalitet för den sjuke och dennes närstående." Planen tydliggör även vad som är Region Skånes ansvar för demenssjuka och stadens ansvar. Region Skåne ansvarar för utredning, bedömning, behandling samt viss omvårdnadshandledning. Landskrona stad ansvarar för stöd i hemmet, dagverksamhet, hemsjukvårdsinsatser, särskilda boenden, anhörigstöd samt uppsökande verksamhet i form av informationsspridning. Det framgår av planen att det fanns 665 personer i staden med demensdiagnos år Vidare klargör planen vad som ska gälla i vård och omsorg om demenssjuka beträffande exempelvis personal, handledning, hemvård, anhörigstöd, dagverksamhet, avlösning, växel- 3 Antagen av KF , 79 8

17 EY SuHdin; I btttfr workinq workl vård och särskilt boende. Till planen finns en handlingsplan som anger hur nämndens mål och inriktningar ska verkställas Handlingsplan "Ledningskraft Landskrona/Svalöv 2014" - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre OmsorgsnämndenIförvaltningen har sökt statligt stimulansbidrag och förutsättningen för bidrag är att staden har en handlingsplan upprättad tillsammans med Regionenllandstinget. Landskrona stad har samarbetat med Svalövs kommun i frågan. Staden har fått 2 mkr i stimulansbidrag. Handlingsplanens målsättning är att personer med demenssjukdom eller demensliknande beteende ska få en god vård. Målet ska bland annat uppnås genom utbildningsinsatser inom omsorgsförvaltningen samt genom att använda en förkortad variant av BPSD-register 4 i vårdoch omsorgsarbetet. Under 2014 har demensutbildning till sjuksköterskor prioriterats. BPDSregister är ett annat prioriterat område. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som med en tydlig struktur i omvårdnadsarbetet vilket kan bidra till ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom. Syftet med registret är att systematiskt säkerställa personcentrerad omvårdnad med tydliga mål. Det finns också andra mål i handlingsplanen som rör exempelvis läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg. 4 BPSD. beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. g

18 EY Buitd1nq._ workinq world 5. Kompetensutveckling, stöd och handledning Enligt de nationella riktlinjerna bör hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ge personal som arbetar inom vård, omvårdnad och omsorg om personer med demenssjukdom möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktiskt träning, handledning och feed-back Stöd och handledning från demenssjuksköterska och "vägledare" Det finns en demenssjuksköterska i Landskrona stad som är en kommunövergripande kunskapsresurs inom demensområdet. Demenssjuksköterskan ger stöd, information och upplysningar till medborgarna, anhöriga, intresseorganisationer samt till personal i den vård och omsorg som utförs av staden. De externa utförarna ansvarar själva för en fungerande vård och omsorg om demenssjuka. Demenssjuksköterskan är organiserad tillsammans med stadens hälso- och sjukvård men har sin fysiska plats på myndighetsenheten tillsammans med biståndshandläggarna. Syftet med placeringen på myndighetsenheten är att finnas tillgänglig för bedömningar och kompetens inom demensområdet i samband med myndighetsbeslut. Planen för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Landskrona stad anger demenssjuksjuksköterskans uppdrag. Demenssjuksköterskan fungerar som en kommunövergripande kunskapsresurs och har ett uppdrag att arbeta utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom (2010) och deras anhöriga. Viktiga uppgifter är: att få kontakt så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen och att därefter vara stöd och lots för person med demenssjukdom och dennes anhöriga genom hela sjukdomsförloppet initiera utredning för person med kognitiv svikt vara ett ansikte utåt i samhället och en som medborgare kan vända sig till vid frågor om demens vara ett ansikte inåt kommunens verksam heter som olika personalgrupper kan vända sig till för rådgivning, handledning och utbildning inom området demenssjukdom och/eller kognitivsvikt kontinuerligt ge råd/vägledning till handläggare i ärende gällande person med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdorn. Innefattar egna hembesök inför demensutredning samt bedömning av omvårdnadsnivå och behov av dagverksamhet. erbjuda och genomföra handledning, utbildning och stöd till person med demenssjukdom, dennes anhöriga, distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och myndighetsutövare samverka internt och externt vara kunskapsbärare i organisationen, hålla sig uppdaterad om ny forskning mm. Det finns "vägledare inom demensvården" och det är undersköterskor med specialkomptens inom demensområdet. Vid granskningstillfället finns det 6 vägledare, de ska ge stöd till personalen i omvårdnad, förhållningssätt och bemötande. Demenssjuksköterskan ger stöd och handledning till särskilda boenden och hemvården när sådant efterfrågas. Initiativet ligger hos enheten och demenssjuksköterskan kallas vid komplicerade ärenden. "Vägledarna" och demenssjuksköterskan har ingen organisatorisk koppling till varandra och har inga gemensamma mötesplatser för utveckling av demensvården. 10

19 EV Demenssjuksköterskan samverkar med Anhörigcentrum och svarar där för bland annat anhörigutbildningar. Arbetet på Anhörigcentrum handlar till stor del om att ge upplysningar och information om demenssjukdomar och bemötande/förhållningssätt. Demenssjuksköterskan ansvarar inte för utbildningar inom demensområdet riktat till vård- och omsorgspersonal, den uppgiften ligger hos områdescheferna. Det är vårdcentralen som svarar för att personer med misstänkt demenssjukdom blir utredda. Vårdcentralen har också möjligget att remittera den enskilde till en specialistmottagning. Det finns inga regelbundna möten med fokus på demensområdet mellan demenssjuksköterskan och vårdcentralerna. Minneskliniken SUS, Region Skåne, har ett mobilt team med läkare, sjuksköterska och undersköterska som efter remiss gör hembesök och ger stöd och hjälp till personer med demenssjukdom Kompetensutveckling Det erbjuds nationella utbildningar för kompetensutveckling inom demensområdet som exempelvis utbildning till Silvia-syster och webbaserad ABC-utbildning (bygger på Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer). Det finns också en webbaserad vårdutbildning i demens som Reg ion Skåne erbjuder. Personalen på Segervägen (Attendo) svarar för den uppgiften själva. Landskrona stad har fått stimulanspengar (2 mkr) för utbildning av personal om demenssjukdomar. Cirka 100 av stadens personal i särskilda boenden har genomgått 1 veckas bas utbildning i demens vid Geriatriska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Enligt de intervjuade ger utbildningen ett positivt utslag direkt i form av kvalitet i verksamheten. Planering finns att ytterligare utbildingar ska genomföras i samverkan med Geriatriska kliniken. Personalen på särskilda boenden erbjuds utbildning i Durewallmetoden. Det handlar om att lära sig att förh indra och inte hamna i situationer där sjuka personer kan bli fysiskt aggressiva. Personalen i särskilda boenden har även erbjudits utbildning om kognitiva hjälpmedel, däremot har hemtjänstpersonal i ordinärt boende inte fått sådan utbildning än. De intervjuade framför i samband med intervjuerna att det är viktigt att hemtjänstpersonal i ordinärt boende får utbildning om demens framöver och att det bör ses som ett kommande prioriterat område. 11

20 EV 6. Vård och omsorg vid demenssjukdom Ett viktigt syfte med demensomsorgen är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden Kort beskrivning av erfarenheter från granskade boenden Segergatans äldreboende Attendo svarar för driften av boendet och det är huvudsakligen ett boende för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det finns 2 gruppboenden å 9 platser för personer med demensdiagnos och 2 gruppboenden å 12 platser för boenden med demensliknande beteende men utan diagnos. Aldreboendet uppger att de arbetar i enlighet med det avtal som finns med Landskrona stad och följer stadens mål och direktiv. Aldreboendet har ingen demenssjuksköterska och har inte tillgång till kommunens. Däremot finns det en Silviasyster på boendet som handleder och stöttar personalen. Boendet har också tillgång till en äldrepedagog. Boendet har genomfört utbildning kring demens och bemötande vid tre tillfällen och all personal har medverkat. Silviasystern handleder/utbildar även i samband med arbetsplatsträffar. Den webbaserade demensutbildningen ABC planeras under Under 2014 har utbildningarna främst haft fokus på bemötande. Personalen bjuds inte in till föreläsningar och utbildningar som anordnas av staden Äldreboende Artellerigatan 1 Aldreboendet består aven somatisk enhet med 15 lägenheter med plats för parboende och en enhet för demenssjuka med 10 platser. I byggnaden finns också en dagverksamhet för demenssjuka, en växelvårdsavdelning med 11 platser. Personalen har fått riktad utbildning för att säkra följsamheten till de nationella direktiven för vård och omsorg vid demenssjukdom. Hälften har genomfört sin utbildning och hälften ska gå utbildningen, några ska gå del 2. Därtill har personalen kontinuerlig handledning av demenssjuksköterskan och fortlöpande vägledning genom "vägledarna". Vägledningen kan exempelvis handla om bemötandet aven utåtagerande person eller någon som inte vill äta. BPSD används för att följa situationen och komma från till bästa lösningen. Demenssjuksköterskan kommer bland annat in om personalgruppen och vägledaren inte kommer vidare. De boende har genomförandeplaner och de upprättas i samråd med brukare och anhöriga. Det påtalas att personalen är duktig på att känna in och läsa av hur den enskilde vill ha det. Individuellt anpassade åtgärder är utgångspunkten för allt arbete inom verksamheten. Vården och omsorgen för demenssjuka säkerställs genom BPSD och Senior Alert samt genomförandeplaner. Alla brukare som har behov av BPSD är registrerade i registret och samtliga boendets brukare är registrerade i Senior Alert. Teamträffar med olika kompetenser genomförs var 5:e vecka. Vid sådana möten ger varje kompetens/yrkesgrupp som arbetar med de boende sin bild av verksamheten och brukaren i fokus. 12

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer