Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom"

Transkript

1 Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella riktlinjer... 3 Bemötande... 4 Bemanning... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Lokala riktlinjer för Bengtsfors kommun... 4 Utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom... 5 Biståndshandläggning... 5 Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn... 5 Multiprofessionellt teamarbete... 6 Utbildning och handledning till omvårdnadspersonal... 6 Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel... 7 Dagverksamhet... 8 Särskilt boende... 8 Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD)... 8 Palliativ vård i livets slutskede... 9

3 3 Bakgrund Värdegrund Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) definierar innebörden i begreppet värdegrund, där vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. I Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre står att läsa att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och att de ska få känna välbefinnande (värdegrund). Med värdigt liv menas att insatserna till de äldre ska vara av god kvalitet, att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet samt att den äldre personens möjligheter att få leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet främjas (SOSFS 2012:3). Demenssjukdom Demenssjukdom är ett progredierande sjukdomstillstånd i hjärnan där risken att insjukna ökar med stigande ålder. I och med ökningen av antalet äldre personer i samhället kan det i dag sägas vara en folksjukdom. Totalt sägs det finnas ett 70-tal olika demenssjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande. Därefter kommer vaskulär demens, frontallobsdemens, demens vid Parkinsons sjukdom samt Lewy-body-demens (Marcusson, 2011). Enligt klassifikationssystemet DSM IV måste vissa kriterier vara uppfyllda för att diagnosen demens ska kunna sättas, och de är minnesstörning och förvärvad nedsättning av intellektuell funktionsnivå samt minst två av följande symptom; praktisk oförmåga, språkstörning, nedsatt rumslig förmåga eller svårigheter att känna igen personer eller föremål samt försämring av exekutiva funktioner. Många gånger innebär dessutom demenssjukdom en personlighetsförändring. Förändringarna ska ha funnits i minst 6 månader. Viktigt är att utesluta förvirring eller depression innan diagnos kan sättas (Armanius et al., 2004). BPSD Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom, BPSD, förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos ca 90 % av alla personer med demenssjukdom. BPSD är de symptom som uppkommer under sjukdomsförloppet på grund av att den demenssjuka personen får ett förändrat tankeinnehåll och beteende och/eller förändrad upplevelse och sinnesstämning. Symptomen är svåra för den sjuke och för omgivningen. Exempel på BPSD är vanföreställningar, hallucinationer, hypermotoriska tillstånd, aggressivitet, störningar av dygnsrytmen, känslomässiga störningar samt ångesttillstånd (Marcusson, 2011). Nationella riktlinjer Socialstyrelsen gav 2010 ut de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som ska fungera som ett stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner. Riktlinjerna är inte tvingande, men de är vägledande. De ger rekommendationer på gruppnivå, men poängterar betydelsen av att använda en personcentrerad omvårdnad i mötet med

4 4 personer med demenssjukdom. I riktlinjerna betonas att en god demensvård innebär att arbeta efter en helhetssyn och en värdegrund där personcentrerad vård och stärkt identitet är viktiga delar (Socialstyrelsen, 2010). Bemötande Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider så ökar behovet av vård och omsorg för personen med demenssjukdom. Beroende på den demenssjuka personens samt omgivningens möjligheter att förhålla sig till och anpassa sig till sjukdomens konsekvenser påverkas det dagliga livet. Det är därför viktigt att omgivningen och vårdorganisationen är anpassningsbar så att personen med demenssjukdom får ett gott och värdigt bemötande under hela sin sjukdomstid. Forskningen inom demensomvårdnad poängterar betydelsen av att använda en personcentrerad omvårdnad vid vård av personer med demenssjukdom (Edberg, 2011). En identitetsfrämjande omvårdnad innebär möjlighet att få vara en del av det vanliga livet, vilket ger meningsfullhet. När det talas om värdighet och god omvårdnad av personer med demenssjukdom handlar det bland annat om att uppmuntra till och bevara personens självständighet, och att respektera personens integritet. Det handlar även om att ge ett individuellt anpassat stöd i en miljö med en god hemkänsla. Att fortsätta med det som ger glädje i livet är betydelsefullt även vid en tidig demensdiagnos. Naturupplevelser, musik och annan kultur har i studier visat ge meningsfullhet (Edvardsson, 2010). Bemanning Äldre människor har rätt att få en individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Socialstyrelsen har därför tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Dessa föreskrifter träder i kraft 31 mars 2015 (Socialstyrelsen, 2012). Syfte Syftet med de lokala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i Bengtsfors kommun är att tydliggöra hur all personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom ska arbeta utifrån en helhetssyn och en värdegrund där personcentrerad vård och stärkt identitet är viktiga delar. Utgångspunkten är de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdon (Socialstyrelsen, 2010). Mål Målet med de lokala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i Bengtsfors kommun är att ha en god kvalitet inom demensvården där varje person med demenssjukdom får känna sig sedd, bekräftad och värdefull samt får leva ett så normalt liv som möjligt. Lokala riktlinjer för Bengtsfors kommun De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar bl.a. utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom, en tidig social utredning, personcentrerad omvårdnad utifrån en

5 5 helhetssyn, multiprofessionellt teamarbete, utbildning och handledning till omvårdnadspersonal, aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel, dagverksamhet, särskilt boende, utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD), palliativ vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). Utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom Alla personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom har rätt till utredning. En basal demensutredning syftar till att fastställa vilken typ av demenssjukdom det handlar om och är en förutsättning för rätt vård och behandling. En demensutredning syftar även till att utesluta andra behandlingsbara tillstånd. Primärvården har huvudansvaret för den basala demensutredningen, vilken ska innehålla en strukturerad sjukdomshistoria från patient och närstående, bedömning av fysisk och psykisk status, strukturerad bedömning av kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, blodprovstagning och hjärnavbildning med datortomografi eller magnetkamera (Socialstyrelsen, 2010). Kommunens demenssjuksköterska bistår, se lokalt demensvårdsprogram, primärvårdens läkare med visst utredningsarbete, exempelvis genom att utföra anhörigintervjuer och minnesfunktionstester. All personal inom vård- och omsorg kan, i samråd med anhöriga, vid misstanke om demenssjukdom hos vårdtagare, initiera till demensutredning via primärvården eller via kommunens demenssjuksköterska. Biståndshandläggning De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar en tidig social utredning för att den demenssjuka personen på ett tidigt stadium i sin sjukdom skall kunna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande över framtida insatser. Socialtjänsten skall så långt som möjligt utforma och genomföra omsorgen i samråd med individen enligt socialtjänstlagen. Kommunen är skyldig att anmäla till överförmyndaren när någon person behöver få en god man eller förvaltare (Socialstyrelsen, 2010). Socialnämnden bör erbjuda en person med demenssjukdom bostad och hemtjänstinsatser i ett särskilt boende som är bemannat på ett sådant sätt att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kan följas (Socialstyrelsen, 2012). Se riktlinjerna för biståndshandläggning enligt SOL i Bengtsfors kommun. Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn Att ha en demenssjukdom innebär ett hot mot den egna identiteten. Omvårdnadspersonalen har en viktig uppgift i att hjälpa personen att trots sin demenssjukdom uppleva sig som värdefull. Personcentrerad omvårdnad innebär att se personen bakom demenssjukdomen. Viktigt är att se till helheten och alla dimensioner hos personen; den kroppsliga, själsliga, andliga samt den sociala. Den personcentrerade omvårdnaden bygger på relationer. Att kunna bemöta och förstå en person med demens är grundläggande för att kunna ge en god omvårdnad, vilket gör livsberättelsen till ett viktigt verktyg för omvårdnadspersonalen. En miljö där en personcentrerad omvårdnad

6 6 eftersträvas har i studier visat på välbefinnande hos både personer med demens och hos omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun har vi antagit lokala värdegrundsgarantier som vi inom vård och omsorg arbetar efter. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje person som får vård och omsorg har en egen kontaktperson. På de särskilda boendena i kommunen använder vi oss av levnadsberättelsen, vilket är en beskrivning av vem personen som vårdas är och vilka värderingar personen har levt efter. Vi använder oss av genomförandeplaner, vilket är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras. Vi arbetar med Senior Alert, vilket är ett verktyg där vi tillsammans med vårdtagare som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende, kan minimera risk och skada samt bidra till bättre hälsa. Legitimerad personal som arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor upprättar tillsammans med vårdtagare och anhöriga omvårdnads- och rehabplaner, vilket är arbetsredskap som synliggör risker och problem som kan uppstå, och som skapar förutsättningar för ett förebyggande arbetssätt. Större delen av den vårdpersonal som arbetar på särskilda boenden, på korttiden och i hemtjänst har genomgått utbildning i studiecirkelform om gemensam omsorgsfilosofi, vilken bygger på den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar; symtomkontroll, kommunikation och relation, teamarbete och anhörigstöd. Multiprofessionellt teamarbete Ett multiprofessionellt teamarbete syftar till kontinuitet i vården. Det är också en förutsättning för att kunna göra en helhetsbedömning av personen med demenssjukdom, i syfte att finna individuella lösningar på problem. Vilka som deltar i teamarbetet kan variera över tid (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun arbetar vi med regelbundna teamträffar där omvårdnadspersonal, enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare och demenssjuksköterska kan träffas. Det finns även ett samarbete med primärvårdens läkare via ronder och årliga läkemedelsgenomgångar. För de äldre som har insatser av båda huvudmännen ska en samordnad individuell plan upprättas tillsammans med den enskilde. Om det är lämpligt och om den enskilde samtycker ska anhöriga ges möjlighet att delta i utformningen av planen (Socialstyrelsen, 2012). Utbildning och handledning till omvårdnadspersonal Utbildning och handledning påverkar omvårdnadspersonalens upplevelse av sitt arbete positivt och har positiv betydelse för omvårdnadens innehåll. All personal som arbetar inom äldreomsorgen möter personer med demenssjukdom samt deras närstående. Utbildning i olika former behövs som ett redskap för att höja personalens kompetens och därmed förbättra kvaliteten på vården och omsorgen. Att regelbundet samla teamet bestående av de olika yrkeskategorierna till strukturerad reflektion är till hjälp för personalgruppen när det gäller att hitta gemensamma synsätt och arbetssätt. Strukturerad reflektion kan bidra till att hitta lösningar för ev. problem man ställs inför som personal. Den ska också lyfta fram alla goda lösningar och kunskaper som finns hos personal - ge bekräftelse och positiv feedback. En ökad kompetens, förståelse och framförhållning hos personalen kan troligen leda till att antalet beteendemässiga och psykiska symtom hos vårdtagaren kan minska med ett ökat välbefinnande som följd. Utbildning, reflektion och feedback ska

7 7 bedrivas återkommande och långsiktigt för bästa effekt (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns en kompetensutvecklingsplan under upprättande för all personal inom vård och omsorg. Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel Varje person med demenssjukdom har rätt till en meningsfull dag. Meningsfulla aktiviteter kan medverka till att personen upplever livskvalitet. Aktiviteterna kan ge dagen struktur och innehåll samt kan skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet i tid och rum och de ska alltid utgå ifrån varje persons intresse och förmåga. Levnadsberättelsen och genomförandeplanen är utgångspunkt för detta (Socialstyrelsen, 2010). Lugn och ro, närhet, beröring, taktil massage samt humor och skratt är användbara omvårdnadsåtgärder som i studier har visat på positiva effekter på oro. Andra studier har visat att enkla aktiviteter som dagliga promenader utomhus tillsammans med någon är lugnande för personer med demenssjukdom, vilket även Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010). Musikminnet är en av de sista delarna av hjärnan som drabbas vid Alzheimers sjukdom vilket för med sig att sång och musik kan vara användbara omvårdnadsåtgärder. Sång och musik har visat sig ha en lugnande effekt på personer med demenssjukdom. Musiken bör dock vara individuellt anpassad för att ge mest positiv effekt, vilket medför att även sådan information bör finnas nedskriven i levnadsberättelsen. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom lyfter fram musik som en möjlig omvårdnadsåtgärd (Socialstyrelsen, 2010). Måltiden är en aktivitet som ger möjlighet till social gemenskap mellan människor. De nationella riktlinjerna vid demenssjukdom rekommenderar att personen med demens får ett stöd som är individuellt anpassat, att personen ges lugn och ro samt tillräckligt med tid vid måltiden, att miljön runtomkring anpassas med exempelvis användande av kontrasterande porslin. Riktlinjerna framhåller även betydelsen av att religiösa och kulturella hänseenden tas vid måltidssituationen. Energiberikning av mat och dryck samt konsistensanpassning och extra mellanmål är exempel på andra rekommendationer. Dessutom förespråkar riktlinjerna att det görs strukturerade bedömningar av personens förmåga att äta (Socialstyrelsen, 2010). Ett aktivt liv med ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt är viktigt för att man ska behålla sina förmågor så länge som möjligt. Demenssjukdom kan ändå medföra att olika förmågor, både fysiska och kognitiva, börjar svikta, vilket det kan finnas hjälpmedel för. Även kring hjälpmedel är det viktigt med ett personcentrerat och ansvarsfullt synsätt (Socialstyrelsen, 2010). Förutom de aktiviteter som finns beskrivna under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn finns i kommunen dagverksamheter på de särskilda boendena Granåsgården och Solbacken.

8 8 Dagverksamhet Studier har visat att dagverksamhet specifikt riktad till personer med demenssjukdom kan öka välbefinnandet hos hemmaboende personer med mild till måttlig demenssjukdom. Målet är att ge social samvaro, struktur och innehåll i dagen, dagliga aktiviteter och sysselsättning. En annan mycket viktig uppgift är att avlösa anhöriga. Socialstyrelsen rekommenderar att personer med demenssjukdom erbjuds plats i dagverksamhet som är specifikt riktad till personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns en sådan dagverksamhet sedan hösten 2013 på Solbacken, vilken är öppen 2 dagar i veckan. Särskilt boende När personen med demenssjukdom trots stöd av daglig verksamhet/avlastning inte längre kan bo kvar hemma bör möjligheten finnas att flytta till ett demensboende. Att bo i ett särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom kan innebära förbättrad livskvalitet i och med en förbättrad kommunikation, ökad samvaro och förbättrad självständighet för personer med måttlig till svår demenssjukdom. Även en miljö där en personcentrerad omvårdnad eftersträvas har i studier visat på välbefinnande hos både personer med demens och hos omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns personer med demensdiagnos eller demensproblematik på alla kommunens särskilda boenden. Demensboenden finns på två av kommunens särskilda boenden där möjlighet till utevistelse och trädgård finns. På Granåsgården är Boken, Linden, Eken, Aspen och Björken demensboenden. På Solbacken är Diamanten, Safiren, Briljanten och Rubinen demensboenden. För övrigt se aktiviteter under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete. Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD) Det finns alltid en orsak till att BPSD uppkommer. En person med demenssjukdom har liksom alla andra människor behov av att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Fysiska, psykiska, sociala och existentiella. När något eller flera av dessa inte blir tillgodosedda kan det leda till det som vi kallar för symtom vid BPSD (Marcusson, 2011). Orsakerna kan finnas på flera olika nivåer. På organnivå kan BPSD bero på förändringar i själva hjärnvävnaden. Det kan även vara så att orsakerna finns hos personen med demenssjukdom, på personnivå. Även samspelet mellan personen med demenssjukdom och vårdaren kan orsaka BPSD. Otillräcklig eller inadekvat vård samt själva vårdorganisationen kan också vara orsaker. Även tankar och funderingar kring meningsfullhet, livsåskådning samt hoppet inför livet och döden kan leda till symtom vid BPSD (Eriksson et al., 2000). Socialstyrelsen skriver i de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom att man i första hand ska behandla symtom vid BPSD genom att anpassa bemötandet och miljön kring personen med demenssjukdom. Det är viktigt att anpassa lösningarna till den sjukes problem, eftersom de måste skräddarsys för att bli så effektiva som möjligt. Socialstyrelsen förespråkar en personcentrerad omvårdnad i mötet med en person med demenssjukdom. Med rätt bemötande

9 9 och med en tillåtande atmosfär kan BPSD förebyggas och minskas. För att kunna förebygga och behandla symtom vid BPSD rekommenderar Socialstyrelsen även att ett multiprofessionnellt teamarbete används inom demensvården. Det är viktigt att först utreda och behandla tänkbara medicinska orsaker till BPSD. Enligt ett flertal studier är exempelvis smärta ett underbehandlat symtom hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Förutom beskrivna aktiviteter under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete använder vi i Bengtsfors kommun Bpsd-registret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som används som ett verktyg för att utreda och behandla svåra symtom som kan uppkomma i samband med demenssjukdomen. Vid BPSD-problematik har enhetschef vid de särskilda boendena även möjlighet att tillfälligt förstärka bemanningen. Palliativ vård i livets slutskede I den palliativa vården framhålls betydelsen av en helhetssyn, där inte bara fysiska utan också psykosociala och andliga/existentiella behov tillgodoses. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar en palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slutskede. Palliativ vård kan minska antalet medicinska undersökningar och behandlingar samt minskar lidandet hos dessa personer. Personer med demenssjukdom i livets slutskede kan bli lugnare och få ett ökat välbefinnande om deras andliga och existentiella behov kan tillgodoses på ett sådant sätt att det är i överensstämmelse med tidigare livsföring (Socialstyrelsen, 2010). Förutom aktiviteter som beskrivits tidigare (se Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete ) tillkommer vid vård i livets slutskede aktiviteten brytpunktsamtal, vilket är ett samtal där vårdtagare, läkare samt anhöriga diskuterar och beslutar om vårdens inriktning kring både medicinska- och existentiella frågor. Ofta får en vårdtagare i livets slutskede en så kallad trygghetsordination, vilket är en ordination av läkare där läkemedel ordineras för att motverka smärta, oro, och illamående samt underlätta för andningen. Bengtsfors kommun är med i Palliativregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. I Bengtsfors kommun är det rutin att en sjuksköterska från det boende där vårdtagaren vårdats den sista tiden, tar kontakt med anhöriga för ett så kallat efterlevandesamtal. Stöd till anhöriga Enligt socialtjänstlagen (SOL, kap. 5 10) ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Forskning visar att anhörigstöd är bästa möjliga behandling, vård och omsorg för den närstående. Att den vård och omsorg som ges till den närstående är individuellt anpassad, av god kvalitet och tillför något positivt både för den anhöriga och för den närstående. Dessutom bör stödet vara flexibelt och lättillgänglig samt

10 10 erbjudas i rätt tid. Att som anhörig bli sedd, lyssnad på och delaktig samt att få information, kunskap och psykologiskt stöd är också viktigt. I anhörigstödet är även möjlighet till avlösning och hälsofrämjande insatser betydelsefulla. Flera insatser samtidigt ökar sannolikheten för att uppnå önskade effekter (Johansson, 2007). Enligt 5 kap. 10 i Socialtjänstlagen har all personal som arbetar inom vård och omsorg ansvar att se anhöriga som kompetenta samarbetspartners samt erbjuda anhöriga delaktighet i vården och omsorgen. Personalen har ansvar för att aktivt arbeta för en anhörigvänlig vård och omsorg samt arbeta med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga. Bengtsfors kommun har 2012 antagit riktlinjer för anhörigstödet i kommunen. All personal arbetar för att erbjuda en anhörigvänlig vård och omsorg samt arbetar med insatser för att öka känslan av trygghet hos anhöriga. Ofta har de anhöriga särskilt god kontakt med vårdtagarens kontaktperson. Förutom biståndsbedömda insatser, såsom exempelvis hemtjänst, finns det i Bengtsfors kommun möjlighet för anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom i det egna hemmet att söka hemvårdsbidrag. Hemvårdsbidraget finns i tre olika nivåer beroende på hur stort omvårdnadsbehovet är. Det finns även möjlighet till avlastning på korttidsboende eller i det egna hemmet. För anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom finns det möjlighet att delta i anhöriggrupp.

11 11 REFERENSER Armanius, G. B., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S.-L., Englund, E., & Jönhagen, M. E. (2004). Om demens: Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad, konfusionstillstånd, genetik och biokemi, patologi, minnesfunktioner, vardagslivets aktiviteter, sexualitet och demens, frågor om tvång och självbestämmande, hälsoekonomi (2:a uppl.). Stockholm: Liber. Edberg, A-K. (Red). (2011). Att möta personer med demenssjukdom (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Edvardsson, D. (Red.). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, S., Minthon, L. & Moksnes, K.M., Saarela, T., Sandman P-O, Snaedal, J. 6 Karlsson, I. (2000). BPSD from a Nordic Perspective. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia a state-of-the-art document (1.a uppl.). Sollentuna: Jansen-Cilag. Johansson, L. (2007). Anhörig Omsorg och Stöd. Lund: Studentlitteratur. Marcusson, J. (Red.). (2011). Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. (3: dje uppl.). Stockholm: Liber. Socialstyrelsen (2009). Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen. [Elektronisk]. Tillgänglig: Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Elektroniskt tillgänglig: Socialstyrelsen (2012). Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. Elektroniskt tillgänglig: SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. SOSFS 2012:3 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre; Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen. SOSFS 2012:12. (2012). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Elektroniskt tillgänglig:

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Christèl Åberg Demenssjuksköterska Öckerö kommun ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN Befolkning 12 500 invånare 20,6% över 65 års ålder, dvs ca 2575st

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018

Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018 Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.217.730 Paragraf 79/2013 1(27) Äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun 2013-2018 2(27) Innehåll Inledning...

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun För att kunna ge en bra vård till personer med Demenssjukdom behöver du arbeta utifrån följande lagar: hälso- och sjukvårdslagen(hsl), socialtjänstlagen(sol)

Läs mer

Reviderad 2008-02-26

Reviderad 2008-02-26 Reviderad 2008-02-26 Omsorgsförvaltningen i Strömstads kommun har beslutat att införa den palliativa vårdfilosofin i de olika verksamheterna. Bakgrunden till detta är att det är viktigt att man har ett

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Jan.Marcusson@liu.se 30 25 20 15 10 5 0 Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE 30 29 30 26 25

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Kort information om demens

Kort information om demens Kort information om demens Innehållsförteckning Vad är demens? Olika typer av demens Minnesförsämring Fyra huvudsymtom BPSD Att vara anhörig Omvårdnad och läkemedelsbehandling Mer information 3 4 5 5 6

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo

Information om BPSD-registret. Studerande. Februari 2015. Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo Information om BPSD-registret Studerande Februari 2015 Skyfotostock Dreamstime.com - Back To School Photo BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister Startade i november 2010 på Minneskliniken Malmö,

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. 1 Knäckområden Basal demensutredning riktar sig till landsting Utvidgad demensutredning riktar till landsting

Läs mer

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

1(12) Palliativ vård. Styrdokument

1(12) Palliativ vård. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-04-14 71 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn. Skrift 2012:4

Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn. Skrift 2012:4 Karlshamns kommun Lokala demensriktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar i Karlshamn Skrift 2012:4 Innehåll Förord 2 Om demens 3 Demenssjuksköterskan 3 Basal demensutredning

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista Bilaga. s- och åtgärdslista s- och åtgärdslistan innehåller åtgärder om förebyggande arbete (rad 5) utredning (rad 6 ) social utredning (rad 4) uppföljning (rad 5) personcentrerad omvårdnad (rad 6) basal

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009

Utvärdering Kvalitetsområde demens. augusti 2008 - december 2009 Utvärdering Kvalitetsområde demens augusti 2008 - december 2009 Carina Edholm Ulla Edwardsson December 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.3 2 Syfte.4 3 Metod.5 4 Resultat.6 5 Analys.9 6 Diskussion...10

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer