Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom"

Transkript

1 Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella riktlinjer... 3 Bemötande... 4 Bemanning... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Lokala riktlinjer för Bengtsfors kommun... 4 Utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom... 5 Biståndshandläggning... 5 Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn... 5 Multiprofessionellt teamarbete... 6 Utbildning och handledning till omvårdnadspersonal... 6 Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel... 7 Dagverksamhet... 8 Särskilt boende... 8 Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD)... 8 Palliativ vård i livets slutskede... 9

3 3 Bakgrund Värdegrund Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) definierar innebörden i begreppet värdegrund, där vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. I Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre står att läsa att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och att de ska få känna välbefinnande (värdegrund). Med värdigt liv menas att insatserna till de äldre ska vara av god kvalitet, att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet samt att den äldre personens möjligheter att få leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet främjas (SOSFS 2012:3). Demenssjukdom Demenssjukdom är ett progredierande sjukdomstillstånd i hjärnan där risken att insjukna ökar med stigande ålder. I och med ökningen av antalet äldre personer i samhället kan det i dag sägas vara en folksjukdom. Totalt sägs det finnas ett 70-tal olika demenssjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande. Därefter kommer vaskulär demens, frontallobsdemens, demens vid Parkinsons sjukdom samt Lewy-body-demens (Marcusson, 2011). Enligt klassifikationssystemet DSM IV måste vissa kriterier vara uppfyllda för att diagnosen demens ska kunna sättas, och de är minnesstörning och förvärvad nedsättning av intellektuell funktionsnivå samt minst två av följande symptom; praktisk oförmåga, språkstörning, nedsatt rumslig förmåga eller svårigheter att känna igen personer eller föremål samt försämring av exekutiva funktioner. Många gånger innebär dessutom demenssjukdom en personlighetsförändring. Förändringarna ska ha funnits i minst 6 månader. Viktigt är att utesluta förvirring eller depression innan diagnos kan sättas (Armanius et al., 2004). BPSD Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom, BPSD, förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos ca 90 % av alla personer med demenssjukdom. BPSD är de symptom som uppkommer under sjukdomsförloppet på grund av att den demenssjuka personen får ett förändrat tankeinnehåll och beteende och/eller förändrad upplevelse och sinnesstämning. Symptomen är svåra för den sjuke och för omgivningen. Exempel på BPSD är vanföreställningar, hallucinationer, hypermotoriska tillstånd, aggressivitet, störningar av dygnsrytmen, känslomässiga störningar samt ångesttillstånd (Marcusson, 2011). Nationella riktlinjer Socialstyrelsen gav 2010 ut de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som ska fungera som ett stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner. Riktlinjerna är inte tvingande, men de är vägledande. De ger rekommendationer på gruppnivå, men poängterar betydelsen av att använda en personcentrerad omvårdnad i mötet med

4 4 personer med demenssjukdom. I riktlinjerna betonas att en god demensvård innebär att arbeta efter en helhetssyn och en värdegrund där personcentrerad vård och stärkt identitet är viktiga delar (Socialstyrelsen, 2010). Bemötande Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider så ökar behovet av vård och omsorg för personen med demenssjukdom. Beroende på den demenssjuka personens samt omgivningens möjligheter att förhålla sig till och anpassa sig till sjukdomens konsekvenser påverkas det dagliga livet. Det är därför viktigt att omgivningen och vårdorganisationen är anpassningsbar så att personen med demenssjukdom får ett gott och värdigt bemötande under hela sin sjukdomstid. Forskningen inom demensomvårdnad poängterar betydelsen av att använda en personcentrerad omvårdnad vid vård av personer med demenssjukdom (Edberg, 2011). En identitetsfrämjande omvårdnad innebär möjlighet att få vara en del av det vanliga livet, vilket ger meningsfullhet. När det talas om värdighet och god omvårdnad av personer med demenssjukdom handlar det bland annat om att uppmuntra till och bevara personens självständighet, och att respektera personens integritet. Det handlar även om att ge ett individuellt anpassat stöd i en miljö med en god hemkänsla. Att fortsätta med det som ger glädje i livet är betydelsefullt även vid en tidig demensdiagnos. Naturupplevelser, musik och annan kultur har i studier visat ge meningsfullhet (Edvardsson, 2010). Bemanning Äldre människor har rätt att få en individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Socialstyrelsen har därför tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Dessa föreskrifter träder i kraft 31 mars 2015 (Socialstyrelsen, 2012). Syfte Syftet med de lokala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i Bengtsfors kommun är att tydliggöra hur all personal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom ska arbeta utifrån en helhetssyn och en värdegrund där personcentrerad vård och stärkt identitet är viktiga delar. Utgångspunkten är de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdon (Socialstyrelsen, 2010). Mål Målet med de lokala riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i Bengtsfors kommun är att ha en god kvalitet inom demensvården där varje person med demenssjukdom får känna sig sedd, bekräftad och värdefull samt får leva ett så normalt liv som möjligt. Lokala riktlinjer för Bengtsfors kommun De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar bl.a. utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom, en tidig social utredning, personcentrerad omvårdnad utifrån en

5 5 helhetssyn, multiprofessionellt teamarbete, utbildning och handledning till omvårdnadspersonal, aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel, dagverksamhet, särskilt boende, utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD), palliativ vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). Utredning av demenssjukdom eller demensliknande symtom Alla personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom har rätt till utredning. En basal demensutredning syftar till att fastställa vilken typ av demenssjukdom det handlar om och är en förutsättning för rätt vård och behandling. En demensutredning syftar även till att utesluta andra behandlingsbara tillstånd. Primärvården har huvudansvaret för den basala demensutredningen, vilken ska innehålla en strukturerad sjukdomshistoria från patient och närstående, bedömning av fysisk och psykisk status, strukturerad bedömning av kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, blodprovstagning och hjärnavbildning med datortomografi eller magnetkamera (Socialstyrelsen, 2010). Kommunens demenssjuksköterska bistår, se lokalt demensvårdsprogram, primärvårdens läkare med visst utredningsarbete, exempelvis genom att utföra anhörigintervjuer och minnesfunktionstester. All personal inom vård- och omsorg kan, i samråd med anhöriga, vid misstanke om demenssjukdom hos vårdtagare, initiera till demensutredning via primärvården eller via kommunens demenssjuksköterska. Biståndshandläggning De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar en tidig social utredning för att den demenssjuka personen på ett tidigt stadium i sin sjukdom skall kunna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande över framtida insatser. Socialtjänsten skall så långt som möjligt utforma och genomföra omsorgen i samråd med individen enligt socialtjänstlagen. Kommunen är skyldig att anmäla till överförmyndaren när någon person behöver få en god man eller förvaltare (Socialstyrelsen, 2010). Socialnämnden bör erbjuda en person med demenssjukdom bostad och hemtjänstinsatser i ett särskilt boende som är bemannat på ett sådant sätt att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kan följas (Socialstyrelsen, 2012). Se riktlinjerna för biståndshandläggning enligt SOL i Bengtsfors kommun. Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn Att ha en demenssjukdom innebär ett hot mot den egna identiteten. Omvårdnadspersonalen har en viktig uppgift i att hjälpa personen att trots sin demenssjukdom uppleva sig som värdefull. Personcentrerad omvårdnad innebär att se personen bakom demenssjukdomen. Viktigt är att se till helheten och alla dimensioner hos personen; den kroppsliga, själsliga, andliga samt den sociala. Den personcentrerade omvårdnaden bygger på relationer. Att kunna bemöta och förstå en person med demens är grundläggande för att kunna ge en god omvårdnad, vilket gör livsberättelsen till ett viktigt verktyg för omvårdnadspersonalen. En miljö där en personcentrerad omvårdnad

6 6 eftersträvas har i studier visat på välbefinnande hos både personer med demens och hos omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun har vi antagit lokala värdegrundsgarantier som vi inom vård och omsorg arbetar efter. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje person som får vård och omsorg har en egen kontaktperson. På de särskilda boendena i kommunen använder vi oss av levnadsberättelsen, vilket är en beskrivning av vem personen som vårdas är och vilka värderingar personen har levt efter. Vi använder oss av genomförandeplaner, vilket är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras. Vi arbetar med Senior Alert, vilket är ett verktyg där vi tillsammans med vårdtagare som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende, kan minimera risk och skada samt bidra till bättre hälsa. Legitimerad personal som arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor upprättar tillsammans med vårdtagare och anhöriga omvårdnads- och rehabplaner, vilket är arbetsredskap som synliggör risker och problem som kan uppstå, och som skapar förutsättningar för ett förebyggande arbetssätt. Större delen av den vårdpersonal som arbetar på särskilda boenden, på korttiden och i hemtjänst har genomgått utbildning i studiecirkelform om gemensam omsorgsfilosofi, vilken bygger på den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar; symtomkontroll, kommunikation och relation, teamarbete och anhörigstöd. Multiprofessionellt teamarbete Ett multiprofessionellt teamarbete syftar till kontinuitet i vården. Det är också en förutsättning för att kunna göra en helhetsbedömning av personen med demenssjukdom, i syfte att finna individuella lösningar på problem. Vilka som deltar i teamarbetet kan variera över tid (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun arbetar vi med regelbundna teamträffar där omvårdnadspersonal, enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare och demenssjuksköterska kan träffas. Det finns även ett samarbete med primärvårdens läkare via ronder och årliga läkemedelsgenomgångar. För de äldre som har insatser av båda huvudmännen ska en samordnad individuell plan upprättas tillsammans med den enskilde. Om det är lämpligt och om den enskilde samtycker ska anhöriga ges möjlighet att delta i utformningen av planen (Socialstyrelsen, 2012). Utbildning och handledning till omvårdnadspersonal Utbildning och handledning påverkar omvårdnadspersonalens upplevelse av sitt arbete positivt och har positiv betydelse för omvårdnadens innehåll. All personal som arbetar inom äldreomsorgen möter personer med demenssjukdom samt deras närstående. Utbildning i olika former behövs som ett redskap för att höja personalens kompetens och därmed förbättra kvaliteten på vården och omsorgen. Att regelbundet samla teamet bestående av de olika yrkeskategorierna till strukturerad reflektion är till hjälp för personalgruppen när det gäller att hitta gemensamma synsätt och arbetssätt. Strukturerad reflektion kan bidra till att hitta lösningar för ev. problem man ställs inför som personal. Den ska också lyfta fram alla goda lösningar och kunskaper som finns hos personal - ge bekräftelse och positiv feedback. En ökad kompetens, förståelse och framförhållning hos personalen kan troligen leda till att antalet beteendemässiga och psykiska symtom hos vårdtagaren kan minska med ett ökat välbefinnande som följd. Utbildning, reflektion och feedback ska

7 7 bedrivas återkommande och långsiktigt för bästa effekt (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns en kompetensutvecklingsplan under upprättande för all personal inom vård och omsorg. Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel Varje person med demenssjukdom har rätt till en meningsfull dag. Meningsfulla aktiviteter kan medverka till att personen upplever livskvalitet. Aktiviteterna kan ge dagen struktur och innehåll samt kan skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet i tid och rum och de ska alltid utgå ifrån varje persons intresse och förmåga. Levnadsberättelsen och genomförandeplanen är utgångspunkt för detta (Socialstyrelsen, 2010). Lugn och ro, närhet, beröring, taktil massage samt humor och skratt är användbara omvårdnadsåtgärder som i studier har visat på positiva effekter på oro. Andra studier har visat att enkla aktiviteter som dagliga promenader utomhus tillsammans med någon är lugnande för personer med demenssjukdom, vilket även Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010). Musikminnet är en av de sista delarna av hjärnan som drabbas vid Alzheimers sjukdom vilket för med sig att sång och musik kan vara användbara omvårdnadsåtgärder. Sång och musik har visat sig ha en lugnande effekt på personer med demenssjukdom. Musiken bör dock vara individuellt anpassad för att ge mest positiv effekt, vilket medför att även sådan information bör finnas nedskriven i levnadsberättelsen. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom lyfter fram musik som en möjlig omvårdnadsåtgärd (Socialstyrelsen, 2010). Måltiden är en aktivitet som ger möjlighet till social gemenskap mellan människor. De nationella riktlinjerna vid demenssjukdom rekommenderar att personen med demens får ett stöd som är individuellt anpassat, att personen ges lugn och ro samt tillräckligt med tid vid måltiden, att miljön runtomkring anpassas med exempelvis användande av kontrasterande porslin. Riktlinjerna framhåller även betydelsen av att religiösa och kulturella hänseenden tas vid måltidssituationen. Energiberikning av mat och dryck samt konsistensanpassning och extra mellanmål är exempel på andra rekommendationer. Dessutom förespråkar riktlinjerna att det görs strukturerade bedömningar av personens förmåga att äta (Socialstyrelsen, 2010). Ett aktivt liv med ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt är viktigt för att man ska behålla sina förmågor så länge som möjligt. Demenssjukdom kan ändå medföra att olika förmågor, både fysiska och kognitiva, börjar svikta, vilket det kan finnas hjälpmedel för. Även kring hjälpmedel är det viktigt med ett personcentrerat och ansvarsfullt synsätt (Socialstyrelsen, 2010). Förutom de aktiviteter som finns beskrivna under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn finns i kommunen dagverksamheter på de särskilda boendena Granåsgården och Solbacken.

8 8 Dagverksamhet Studier har visat att dagverksamhet specifikt riktad till personer med demenssjukdom kan öka välbefinnandet hos hemmaboende personer med mild till måttlig demenssjukdom. Målet är att ge social samvaro, struktur och innehåll i dagen, dagliga aktiviteter och sysselsättning. En annan mycket viktig uppgift är att avlösa anhöriga. Socialstyrelsen rekommenderar att personer med demenssjukdom erbjuds plats i dagverksamhet som är specifikt riktad till personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns en sådan dagverksamhet sedan hösten 2013 på Solbacken, vilken är öppen 2 dagar i veckan. Särskilt boende När personen med demenssjukdom trots stöd av daglig verksamhet/avlastning inte längre kan bo kvar hemma bör möjligheten finnas att flytta till ett demensboende. Att bo i ett särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom kan innebära förbättrad livskvalitet i och med en förbättrad kommunikation, ökad samvaro och förbättrad självständighet för personer med måttlig till svår demenssjukdom. Även en miljö där en personcentrerad omvårdnad eftersträvas har i studier visat på välbefinnande hos både personer med demens och hos omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsen, 2010). I Bengtsfors kommun finns personer med demensdiagnos eller demensproblematik på alla kommunens särskilda boenden. Demensboenden finns på två av kommunens särskilda boenden där möjlighet till utevistelse och trädgård finns. På Granåsgården är Boken, Linden, Eken, Aspen och Björken demensboenden. På Solbacken är Diamanten, Safiren, Briljanten och Rubinen demensboenden. För övrigt se aktiviteter under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete. Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD) Det finns alltid en orsak till att BPSD uppkommer. En person med demenssjukdom har liksom alla andra människor behov av att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Fysiska, psykiska, sociala och existentiella. När något eller flera av dessa inte blir tillgodosedda kan det leda till det som vi kallar för symtom vid BPSD (Marcusson, 2011). Orsakerna kan finnas på flera olika nivåer. På organnivå kan BPSD bero på förändringar i själva hjärnvävnaden. Det kan även vara så att orsakerna finns hos personen med demenssjukdom, på personnivå. Även samspelet mellan personen med demenssjukdom och vårdaren kan orsaka BPSD. Otillräcklig eller inadekvat vård samt själva vårdorganisationen kan också vara orsaker. Även tankar och funderingar kring meningsfullhet, livsåskådning samt hoppet inför livet och döden kan leda till symtom vid BPSD (Eriksson et al., 2000). Socialstyrelsen skriver i de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom att man i första hand ska behandla symtom vid BPSD genom att anpassa bemötandet och miljön kring personen med demenssjukdom. Det är viktigt att anpassa lösningarna till den sjukes problem, eftersom de måste skräddarsys för att bli så effektiva som möjligt. Socialstyrelsen förespråkar en personcentrerad omvårdnad i mötet med en person med demenssjukdom. Med rätt bemötande

9 9 och med en tillåtande atmosfär kan BPSD förebyggas och minskas. För att kunna förebygga och behandla symtom vid BPSD rekommenderar Socialstyrelsen även att ett multiprofessionnellt teamarbete används inom demensvården. Det är viktigt att först utreda och behandla tänkbara medicinska orsaker till BPSD. Enligt ett flertal studier är exempelvis smärta ett underbehandlat symtom hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Förutom beskrivna aktiviteter under Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete använder vi i Bengtsfors kommun Bpsd-registret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som används som ett verktyg för att utreda och behandla svåra symtom som kan uppkomma i samband med demenssjukdomen. Vid BPSD-problematik har enhetschef vid de särskilda boendena även möjlighet att tillfälligt förstärka bemanningen. Palliativ vård i livets slutskede I den palliativa vården framhålls betydelsen av en helhetssyn, där inte bara fysiska utan också psykosociala och andliga/existentiella behov tillgodoses. De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderar en palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slutskede. Palliativ vård kan minska antalet medicinska undersökningar och behandlingar samt minskar lidandet hos dessa personer. Personer med demenssjukdom i livets slutskede kan bli lugnare och få ett ökat välbefinnande om deras andliga och existentiella behov kan tillgodoses på ett sådant sätt att det är i överensstämmelse med tidigare livsföring (Socialstyrelsen, 2010). Förutom aktiviteter som beskrivits tidigare (se Personcentrerad omvårdnad utifrån en helhetssyn och Multiprofessionellt teamarbete ) tillkommer vid vård i livets slutskede aktiviteten brytpunktsamtal, vilket är ett samtal där vårdtagare, läkare samt anhöriga diskuterar och beslutar om vårdens inriktning kring både medicinska- och existentiella frågor. Ofta får en vårdtagare i livets slutskede en så kallad trygghetsordination, vilket är en ordination av läkare där läkemedel ordineras för att motverka smärta, oro, och illamående samt underlätta för andningen. Bengtsfors kommun är med i Palliativregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. I Bengtsfors kommun är det rutin att en sjuksköterska från det boende där vårdtagaren vårdats den sista tiden, tar kontakt med anhöriga för ett så kallat efterlevandesamtal. Stöd till anhöriga Enligt socialtjänstlagen (SOL, kap. 5 10) ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Forskning visar att anhörigstöd är bästa möjliga behandling, vård och omsorg för den närstående. Att den vård och omsorg som ges till den närstående är individuellt anpassad, av god kvalitet och tillför något positivt både för den anhöriga och för den närstående. Dessutom bör stödet vara flexibelt och lättillgänglig samt

10 10 erbjudas i rätt tid. Att som anhörig bli sedd, lyssnad på och delaktig samt att få information, kunskap och psykologiskt stöd är också viktigt. I anhörigstödet är även möjlighet till avlösning och hälsofrämjande insatser betydelsefulla. Flera insatser samtidigt ökar sannolikheten för att uppnå önskade effekter (Johansson, 2007). Enligt 5 kap. 10 i Socialtjänstlagen har all personal som arbetar inom vård och omsorg ansvar att se anhöriga som kompetenta samarbetspartners samt erbjuda anhöriga delaktighet i vården och omsorgen. Personalen har ansvar för att aktivt arbeta för en anhörigvänlig vård och omsorg samt arbeta med insatser som ökar känslan av trygghet hos anhöriga. Bengtsfors kommun har 2012 antagit riktlinjer för anhörigstödet i kommunen. All personal arbetar för att erbjuda en anhörigvänlig vård och omsorg samt arbetar med insatser för att öka känslan av trygghet hos anhöriga. Ofta har de anhöriga särskilt god kontakt med vårdtagarens kontaktperson. Förutom biståndsbedömda insatser, såsom exempelvis hemtjänst, finns det i Bengtsfors kommun möjlighet för anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom i det egna hemmet att söka hemvårdsbidrag. Hemvårdsbidraget finns i tre olika nivåer beroende på hur stort omvårdnadsbehovet är. Det finns även möjlighet till avlastning på korttidsboende eller i det egna hemmet. För anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom finns det möjlighet att delta i anhöriggrupp.

11 11 REFERENSER Armanius, G. B., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S.-L., Englund, E., & Jönhagen, M. E. (2004). Om demens: Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad, konfusionstillstånd, genetik och biokemi, patologi, minnesfunktioner, vardagslivets aktiviteter, sexualitet och demens, frågor om tvång och självbestämmande, hälsoekonomi (2:a uppl.). Stockholm: Liber. Edberg, A-K. (Red). (2011). Att möta personer med demenssjukdom (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Edvardsson, D. (Red.). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, S., Minthon, L. & Moksnes, K.M., Saarela, T., Sandman P-O, Snaedal, J. 6 Karlsson, I. (2000). BPSD from a Nordic Perspective. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia a state-of-the-art document (1.a uppl.). Sollentuna: Jansen-Cilag. Johansson, L. (2007). Anhörig Omsorg och Stöd. Lund: Studentlitteratur. Marcusson, J. (Red.). (2011). Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. (3: dje uppl.). Stockholm: Liber. Socialstyrelsen (2009). Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen. [Elektronisk]. Tillgänglig: Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Elektroniskt tillgänglig: Socialstyrelsen (2012). Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. Elektroniskt tillgänglig: SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. SOSFS 2012:3 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre; Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen. SOSFS 2012:12. (2012). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Elektroniskt tillgänglig:

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens

Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Öka välbefinnande och livskvalitet vid demens Christèl Åberg Demenssjuksköterska Öckerö kommun ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN ÖCKERÖ KOMMUN Befolkning 12 500 invånare 20,6% över 65 års ålder, dvs ca 2575st

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Innehållsförteckning Indikatorer som är uppföljningsbara med dagens datakällor... 3 Indikator 1: Behandling med demensläkemedel...

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Särskilt boende är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Rutin för BPSD-registrering 12. 4.

Rutin för BPSD-registrering 12. 4. Rutin för BPSD-registrering 12. 4. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom för att minska beteende och psykiska symtom

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta personer med demens Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Vad innebär det att vara demenssjuk? Kropp som sviktar Intellekt som

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Inledning Socialstyrelsen har baserat rekommendationerna på bästa tillgängliga kunskap om åtgärders effekter, kostnader och kostnadseffektivitet för personer

Läs mer

DEMENSPLAN FÖR ESLÖVS KOMMUN

DEMENSPLAN FÖR ESLÖVS KOMMUN DEMENSPLAN 2017-2022 FÖR ESLÖVS KOMMUN Demensplan 2017-2022 är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2017-09-20. Planen riktar sig till anställda inom demensvården i Eslövs kommun. Ses över för revidering

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling CHECKLISTA DEMENS SÄRSKILT BOENDE Ett redskap för kvalitetsutveckling SveDem Svenska Demensregistret Börja med att läsa vägledningshäftet och ha det sedan tillgängligt vid genomgången. Där finns fördjupningstips

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede)

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45 Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Palliativ vård Kommittén om vård i livets slutskede 2000 har beslutat sig för att använda begreppet palliativ

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

UNDERSKÖTERSKANS ROLL

UNDERSKÖTERSKANS ROLL Symtomkontroll Närståendestöd UNDERSKÖTERSKANS ROLL Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Kommunikation/ Relation? Teamarbete 1 Några frågor Vad är god omvårdnad vid livets slut? Hur ser det ut

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Janina Stenlund, Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska Uppläggning Kognitiv svikt Anhörigsjukdom och anhörigstöd Nationella riktlinjer för vård och omsorg Metoder/förhållningssätt

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Uppsala 2014-11-21 Nationell

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Omvårdnad AV, Palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp

Omvårdnad AV, Palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp Nursing Science MA, Palliative Care and Nursing, 7,5 Higher Education Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Prioritering Skala från 1 10 1 är viktigt och bör genomföras 10 är minst viktigt Kvalitetsindikatorer 7

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Vård i livets slutskede Innehållsförteckning

Vård i livets slutskede Innehållsförteckning Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 3 Gäller från 2015-01-18

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Region Skåne 2014-11-04 Nationell utvärdering

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare

En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Lars Sonde Projektledare, forskare 40-45 minuter med vad? Man kan ändra sig! Socialdepartementet Socialstyrelsen Demenscentrum Historik Historia

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Riktlinje för arbete med BPSD-registret

Riktlinje för arbete med BPSD-registret Riktlinje för arbete med BPSD-registret Dokumenttyp: Riktlinje Giltigt f.r.o.m: 2016-12-01 Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Utvecklingsledare Sida 1 av 9 Version/D.nr: Upprättad av: Gun Andersson

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer