Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18."

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden Tid , Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl Ärenden Justering 1 Fairtrade city - Muntlig information 2 Sammanträdesordning Ekonomisk uppföljning juli 2013 tekniska nämnden 4 Information om fastighetsenhetens investeringsprojekt 5 Yttrande över remiss - VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun 6 Yttrande över detaljplan för del av Tumba centrum 7 Dagvatten i Norra Botkyrka - Muntlig information 8 Dagvatten, Maden, Hamringe, Tullinge - Muntlig information 9 Kundenkät Muntlig information

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Tekniska nämnden Förvaltningschefen informerar 11 Anmälningsärenden 12 Övriga frågor Dan Gahnström Ordförande Elisabeth Persson Sekreterare Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn eller

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden Dnr sbf/2013:313 2 Sammanträdesordning 2014 (sbf/2013:313) Förslag till beslut Tekniska nämnden sammanträder under 2014 på följande dagar: Måndagen den 10 februari Måndagen den 10 mars Måndagen den 7 april Måndagen den 19 maj Måndagen den 9 juni Måndagen den 25 augusti Måndagen den 29 september Måndagen den 10 november Måndagen den 8 december Ärendet Datum för 2014 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 2013.

4 1 [1] Kommunledningsförvaltningen Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Arbets- och näringslivsberedning Brottsförebyggande råd - BRÅ Central samverkansgrupp - CESAM Demokratiberedning Folkhälsokommitté Klimat- och planeringsberedning Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Kommunala pensionärsrådet Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Personalutskott Samhällsbyggnadsnämnd - arbetsutskott - namnberedning Socialnämnd - barn- och familjerättsutskott - vuxen- och ungdomsutskott Teknisk nämnd Utbildningsnämnd Valnämnden Vård- och omsorgsnämnd - vård- och omsorgsnämndens utskott Sammanträdesordning för år 2014 Kommunledningsförvaltningen har upprättat sammanträdesordning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år Gruppsammanträden för de olika partierna bifogas för kännedom. (Tiderna för (M) är preliminära eventuella ändringar meddelas i slutet av augusti). Datum för din nämnds sammanträden önskas ifyllda och återsända senast den 30 september Liksom tidigare år har utgångspunkten varit att onsdagskvällar ska vara sammanträdesfria. Dessutom ska inga sammanträden läggas under skolloven för 2014: v 9, v 16, v 44 (Kommunfullmäktige behöver ha sammanträde v 44 på grund av valet). Lokal bokar varje nämnd själv. Sammanträdesordningen publiceras sedan på hemsidan: Med vänliga hälsningar Lena Bogne Bilagor Sammanträdesordning för KF och KS Gruppsammanträden inför KF och KS

5 SAMMANTRÄDESORDNING 2014 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommunfullmäktige *+** *, 18*** 27*** Kommunstyrelse 7* arbets- och näringslivsberedning - brottsförebyggande råd - BRÅ - central samverkansgrupp - CESAM - demokratiberedning - folkhälsokommitté - klimat- och planeringsberedning - personalutskott Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Kommunala pensionärsrådet Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd - arbetsutskott - namnberedning Socialnämnd - barn- och familjerättsutskott - vuxen- och ungdomsutskott Teknisk nämnd Utbildningsnämnd Valnämnden Vård- och omsorgsnämnd - vård- och omsorgsnämndens utskott * ändrad veckodag ** flerårsplan start kl heldag *** ettårsplan start kl heldag (två alternativa datum för ettårsplan p g a valår) extra sammanträde nyvalda kommunfullmäktige nyvalda kommunstyrelsen

6 KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPERNA SAMMANTRÄDER 2014: Socialdemokraterna 7/1, 27/1, 3/2, 17/2, 3/3, 24/3, 7/4, 14/4, 5/5, 19/5, 9/6, 8/9, 22/9, 6/10, 27/10, 10/11, 24/11, 1/12, 15/12 Moderata Samlingspartiet 29/1, 26/2, 2/4, 30/4, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 26/11 Tullingepartiet 2/1, 27/1, 24/2, 31/3, 28/4, 2/6, 1/9, 29/9, 4/11, 24/11 Miljöpartiet de gröna 2/1, 22/1, 19/2, 26/3, 23/4, 28/5, 27/8, 24/9, 29/10, 19/11 Vänsterpartiet 27/1, 17/2, 24/3, 22/4*, 19/5, 16/6, 22/9, 20/10, 27/10, 24/11 Folkpartiet Liberalerna 5/2, 26/2, 2/4, 29/4, 28/5, 25/6, 1/10, 5/11, 3/12 Sverigedemokraterna Har inte lämnat några uppgifter för gruppsammanträden 2014 (lämnas eventuellt senare) Kristdemokraterna 29/1, 19/2, 26/2, 26/3, 2/4, 23/4, 30/4, 21/5, 4/6, 11/6, 16/6, 3/9, 24/9, 1/10, 29/10, 5/11, 26/11, 17/12 Botkyrkapartiet 22/1, 12/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6, 17/9, 22/10, 19/11, 10/12 *) ändrad veckodag

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden Dnr sbf/2013:139 3 Ekonomisk uppföljning juli 2013 tekniska nämnden (sbf/2013:139) Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2013 för nämnden. Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad ekonomisk uppföljning juli Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på totalt 1,9 mkr gentemot budget. Avvikelsen består av en negativ avvikelse på fastighetsenheten och en positiv avvikelse på VA-verksamheten.

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:139 Referens Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Ekonomisk uppföljning per juli Tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2013 för nämnden. Sammanfattning Ekonomisk prognos tekniska nämnden helåret 2013 Prognosen bygger på det ekonomiska utfallet per juli månad. Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på totalt 1,9 mkr gentemot budget. Avvikelsen består av en negativ avvikelse på fastighetsenheten och en positiv avvikelse på VA-verksamheten. Underskottet på fastighetsenheten beror dels på lägre hyresintäkter (Brantbrink) och dels på något lägre kostnader totalt, främst personalkostnader. Inom VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse. Osäkerheten är dock stor p g a att driftverksamheten och kontrollen över dess ekonomi inte fungerar optimalt. I dagsläget fungerar driftverksamheten inte p g a avsaknad av styrning och resursbrist. Driftverksamheten hinner inte utföra det som var budgeterat och eftersläpning på våra upphandlingar medför att vissa projekt har skjutits fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:139 Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Gunilla Melkersson Chef ekonomienheten

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden Dnr sbf/2013:158 4 Information om fastighetsenhetens investeringsprojekt (sbf/2013:158) Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av informationen. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse, daterad , uppföljning av fastighetsenhetens investringsprojekt.

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:158 Referens Maude Andersson Pekkanen Mottagare Tekniska nämnden Information om fastighetsenhetens investeringsprojekt Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning 3801 Fastighetsnät Kommunikationsprojektet ska slutredovisas och dessa investeringsmedel avser att användas till kompletteringar i fastighetsnätet. Mindre kompletteringar har gjorts i Kommunalhuset, Ekvägen, Botvidsgymnasiet, Broängsskolan och Trädgårdsstadsskolan 3802 Tillgänglighetsanpassning Projektet avser enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets förordning (HIN 1). Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Planerade större anpassningar kommer att ske i renoveringen av befintliga Nyängsgården Systematiskt Brandskyddsarbete Arbetet med att upprätta brandskyddsplaner för kommunens fastigheter, enligt lagen om skydd mot olyckor, avslutades i denna form vid årsskiftet Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Medel har används till förbättringar i Riksteatern lokaler Energisparåtgärder Det arbete med energideklarationer som påbörjades under 2008 och har avslutats under första kvartalet 2009 ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med energisparåtgärder. Energideklarationerna och utfasningsplanen ligger till grund för vilka/vilket objekt där energibesparande åtgärder skall utföras. Under årets första månader har ett antal mindre åtgärder genomförts i samband med ventilationsombyggnaden på Kärsby genomförs energisparåtgärder. Ett antal anläggningar med direktverkande el kommer att konverteras. Hittills har medel används till bl a ny fjärrvärmecentral på Gröndalsvägen 4. Bergvärmeinstallation på Gula villan i Alby samt fjärrvärmecentral till Alby sporthall. Samhällsbyggnadsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013: Belysning, häckar Hågelby Nya belysningsstolpar har provats under hösten Befintlig granhäck kommer att rivas upp och ny häck planteras samt montering av belysningen Utbyte av larm Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt. Larmförbättringar har gjorts på Allégården, Blickaberget, Hågelby och Kassmyraskolan Inköp fastighetsdatabas Under 2010 har förutsättningarna för en integrationsplattform utretts som kommer att ligga till grund för framtida beslut om utformning. Förfrågningsunderlag skickades ut 2011 och tilldelningsbeslut skickas ut senvåren Införandet sker under 2012/2013. Utbildning och slutinförande kvarstår Upprustning, förskolor och skolor Utifrån inventering av lokaler för förskole- och skolverksamhet har samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram avseende upprustning och underhåll. Syftet är att så långt möjligt samordna arbetena med andra fastighetsinsatser. Under 2013 pågår anpassningar på Kärsbyskolan och Broängsskolan Ventilationsombyggnader Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inneklimat. Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Under året byggs ventilationen om på Fittjaskolan och Kärsbyskolan Övriga fastighetsinvesteringar Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Under året har medel används för ombyggnation av Gula villan och Xcenter Garantibesiktningar Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013: Diverse köksombyggnader Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. Under 2013 kommer ombyggnation av köken på förskolorna Lysmasken och Örtagården att genomföras Diverse ombyggnader lokaler Projektet avser mindre ombyggnationer som verksamheten har behov av under året. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Investeringsmedel för ny VA-ledning till Lindhovs gård kommer att finansieras från dessa medel Alby-skolutredning Utredning av F-9 skolorna Kvarntorp och Grindtorp Hälsan Ombyggnad av Röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. Byggnation avslutas efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas under Budgetöverdraget befaras bli 2,5 mnkr. Ekonomisk överenskommelse har inte avslutats Gruppbostad Dynamiten Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projekttider. Entreprenaden påbörjades i mars Projektet beräknas bli 4 mnkr billigare än budget. Byggproduktionen har startat. Slutbesiktning i december Naturport Lida Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida frilutsområde. Byggproduktionen är igång och ny byggnad beräknas vara färdig i november Tornet vård- och omsorgsboende På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Byggproduktion pågår och beräknas klart februari Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget med 10 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr har 8 mnkr överförts till Vård- och omsorgsförvaltningen till verksamhetsinventarier.

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013: Tullingebergsskolan Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningsskola samt att gymnastikens omklädningsrum har byggts om. Ombyggnationen av träningsskolan klar under hösten Projektet beräknas ha ett budgetöverdrag på 2,5 mnkr vilket beror på tidigare vattenskada som nästan färdigombyggda lokaler drabbades av under ombyggnationen Cirkushallen Subtopia Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har genomförts under 2012, vilka har överstigit budgetmedlen. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med redovisning av överdraget innan slutredovisning Rikstenshallen I anslutning till Rikstens skola har Rikstenshallen renoverats för skol- och föreningsverksamhet. Tillkommande kostnader har uppkommit då VA saknades till byggnaden samt att byggnaden var i sämre skick än förväntat. Ombyggnationen slutfördes under hösten Projektet beräknas visa ett budgetöverdrag på 8,2 mnkr. Slutredovisning sker under Eklidsskolans sporthall Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgrop, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Idrottslyftet kommer att regleras och därefter kommer projektet att slutredovisas. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca. 4,8 mnkr. Slutredovisas Nyängsgården Projektering är gjord och arbetet påbörjat under Under augusti 2012 färdigställdes nybyggnationen, innehållande bl. a ett nytt tillagningskök, personalavdelning och ny förskoleavdelning. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering har påbörjats. Projektet kommer att bli dyrare och åtgärder har vidtagits för att hålla nere kostnaderna. Kostnaderna beräknas överskridas med 6,0 mnkr Förskola Riksten Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår.

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013: Förskola Vårsta Nybyggnation av förskola. Detaljplanearbete pågår Björkhaga skola Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering Förskolepaviljonger vid Brunnaskolan Investeringsmedlen avser marketablering för att placera förhyrda paviljonger som evakuering för förskolor som byggs om. Etableringen beräknas vara klar i juli/augusti Äldreboende Norsborg Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns ytterligare behov av boende inom planperioden Brantbrinks ishall Projektet avser återuppbyggnad av den rasade ishallen. Upphandling av entreprenaden klar under juli månad varefter projektering och återuppbyggnad påbörjas. Investeringsmedel är inte överförda till Tekniska nämnden därav underskottet Storvretsskolan ombyggnad+upprustning På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storvretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och Storvretsskolan är under upphandling och projektering har på börjats av Skogsbackskolan. Kostnaderna efter upphandling för del C har ökat och att hus B har så stora brister att rivning och nybyggnation föreslås. Nytt beslut om 48, 5 mnkr framskrivet och beslutat i Tekniska nämnden Förskola Vreta gård Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten Slutbesiktning i december Projekten prognosticerar ett överdrag på 0,5 mnkr då iordningställande marken, trots nedbantning av förslag, kommer att orsaka överdrag Skola Riksten Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och beräknas klar till höstterminen För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I projekteringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp 1, därav överdraget. Överdraget beräknas till 25 mnkr. Även om etapp II

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:158 ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas Lövkojan På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena påbörjades i april Slutbesiktning planerad till december Violen För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Under 2012 har ramhandlingar tagits fram för en rivning och återuppbyggnad. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena beräknas påbörja juli Tullinge Gymnasium fasadrenovering Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entrér och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår Brandskydd Tumba äldreboende Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Åtgärderna har upphandlats och beräknas pågå under hela Boxningslokal Botkyrkahallen Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av Av de budgeterade medlen har 0,3 mnkr överförts till verksamheten för inventarier och därmed föreligger risk för att byggprojektet överskrider med det beloppet Hantverksgymnasiet upprustning Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Programarbete pågår. Mindre åtgärder har gjorts under Resterande åtgärder genomförs under I den första etappen utförs ombyggnationer i hus A,B,C och F Kommunikationsprojektet Botkyrka Kommun Kommunen har upphandlat och beslutat att bygga ett stadsnät. Syftet är att tillhandahålla en modern kommunikationsinfrastruktur som tillgodoser kraven från kommunens verksamheter. Utbyggnaden avser i första hand grundskolorna i kommunen. Det har utförts som ett

17 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:158 pilotprojekt och i samarbete med affärsområde IT på serviceförvaltningen. Projektet ska slutredovisas under Alby fritidsgård Ombyggnad av socialens fd lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Programarbetet är i slutskedet varefter projektering kan påbörjas. Nytt beslut om projektets omfattning kommer att har tagits under Projektering pågår. Lokalerna beräknas vara klar årsskiftet 2014/ Albydalen Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan sker i samverkan med projektet Framtid Alby. Gestaltning av byggnaden pågår inför planarbetet.

18 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:158 TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV Projektets kod och Beställare Årsbudget 2013 Prognos Prognos avv Utfall benämning inkl.ombudget från budget jan-juli 3801 Fastighetsnät SBF Tillgänglighet SBF SBA-projektet åtgärder SBF Energisparåtgärder SBF Belysning, häckar Hågelby UBAB Utbyte av larm SBF Inköp av fastighetsdatabas SBF Upprustning Barn- o Ungdom UF Ventilationsombyggnader SBF Övriga fastighetsinvesteringar SBF Garantibesiktningar SBF Köksombyggnader UF Diverse ombyggnader lokaler SBF Alby-skolutredning UF Röda huset, Tumba, Hälsan SOC Summa Ettåriga investeringar Fastighetsenheten

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9[9] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:158 Långa bygginvesteringar Fastighetsenheten 2013 Projektets kod och Beställare Totalbudget Totalprognos Prognos avv Utfall totalt Adress benämning Delår I från budget Lavretsvägen Gruppbostad Dynamiten VOF Naturport Lida UBAB Lida 6187 Tornet vård- och omsorgsboende Tomtbergavägen VOF Tullingebergsskolan UF Tullingebergsvägen Cirkushallen Subtopia UBAB Rotemannavägen Rikstenshallen KoF Kanslivägen Eklidsskolans sporthall KoF Nibblevägen 9 Nyängsvägen Förskola Tullinge Nyängsgården UF Förskola Riksten UF Förskola Vårsta UF Björkhaga skola UF Förskolepaviljonger Brunna UF Äldreboende Norsborg VOF Brantbrinks ishall KoF Alby sporthall KoF Storvretsskolan omb+upprustning UF Odlingsvägen Förskola Tumba-Vretarna UF Skola Riksten UF Riksten 9:2 Tomtbergavägen 6250 Lövkojan VOF Violen UF Linvägen 18 Alfred Nobels Allé 6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering UF Brandskydd tumba äldreboende VOF Samaritvägen Boxningslokal Botkyrkahallen KOF Hantverksgymn. Upprustning UF Kommunikationsprojekt Botkyrka K. SF-IT Flera olika 6296 Alby Fritidsgård SOC Albyvägen Förskola Albydalen UF Summa Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Maude Andersson Pekkanen Fastighetschef

20 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Tekniska nämnden Dnr sbf/2013:288 5 Yttrande över remiss - VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun (sbf/2013:288) Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av Nynäshamns VA-utvecklingsplan och överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad , som yttrande över planen. Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen undrar om man inte ska ge förutsättningar för vatten och spillvatten för området kring Söderängstorp. Botkyrka kommun skulle kunna hjälpa till att förse området med vatten och spillvatten från Grödingehållet i Botkyrka kommun. Det vore olyckligt om man inte tar hänsyn till detta när nu Botkyrka kommun håller på att projektera en VAutbyggnad för områdena Sibble, Eldtomta och Kagghamra. Samhällsbyggnadsförvaltningen undrar också om man inte skulle passa på att se över redundansmöjligheterna för Nynäshamns kommun samtidigt som man ser över sin utvecklingsplan för vatten och avlopp. Botkyrka kommun skulle kunna bistå med redundans för att öka driftsäkerheten för Nynäshamns kommun från Grödingehållet om båda parter kom överens om en viss ersättning. Ärendet Tekniska nämnden har fått VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun för yttrande. Målet med planen är att, för både fastighetsägare, tjänstemän och politiker i Nynäshamns kommun, tydliggöra vad som gäller för kommunens VAplanering, vilka områden som planeras anslutas till det kommunala VAnätet och den utveckling som kan följa i områdena. VA-planen är dock primärt inte en plan för att kunna skapa mer bebyggelse i områden som idag har VA-problem. Huvudsyftet med VA-planen är snarare att lösa miljö- och hälsoproblem, vilket är kopplat till 6 i Vattentjänstlagen.

21 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Tekniska nämnden Dnr sbf/2013:288 Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:288 Referens John Staberg Mottagare Tekniska nämnden Remiss - VA-utvecklingsplan från Nynäshamns kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden har tagit del av Nynäshamns VA-utvecklingsplan och överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad , som yttrande över planen. Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen undrar om man inte ska ge förutsättningar för vatten och spillvatten för området kring Söderängstorp. Botkyrka kommun skulle kunna hjälpa till att förse området med vatten och spillvatten från Grödingehållet i Botkyrka kommun. Det vore olyckligt om man inte tar hänsyn till detta när nu Botkyrka kommun håller på att projektera en VAutbyggnad för områdena Sibble, Eldtomta och Kagghamra. Samhällsbyggnadsförvaltningen undrar också om man inte skulle passa på att se över redundansmöjligheterna för Nynäshamns kommun samtidigt som man ser över sin utvecklingsplan för vatten och avlopp. Botkyrka kommun skulle kunna bistå med redundans för att öka driftsäkerheten för Nynäshamns kommun från Grödingehållet om båda parter kom överens om en viss ersättning. Ärendet Målet med Nynäshamns VA-utvecklingsplan är att, för både fastighetsägare, tjänstemän och politiker i Nynäshamns kommun, tydliggöra vad som gäller för kommunens VA-planering, vilka områden som planeras anslutas till det kommunala VA-nätet och den utveckling som kan följa i områdena. VA-planen är dock primärt inte en plan för att kunna skapa mer bebyggelse i områden som idag har VA-problem. Huvudsyftet med VA-planen är snarare att lösa miljö- och hälsoproblem, vilket är kopplat till 6 i Vattentjänstlagen. Utbyggnad av VA i Grödinge Tekniska nämnden har utfört förstudier för att komma fram till den mest lämpliga utvecklingen av områdena Sibble, Kagghamra och delar av Eldtomta. Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har föreslagit ett Samhällsbyggnadsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

23 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2013:288 alternativ som ska utgöra basen för planläggning av områdena. Alternativet omfattar, en förtätning och en mindre utökning av områdena. De ekonomiska förutsättningarna har klarlagts genom en enkel förprojektering av både lokala ledningsnät och överföringsledningar som också kostnadsberäknats. Utbyggnadskostnaderna har sedan jämförts med beräknade intäkter för respektive alternativ. En slutlig utvärdering genomfördes där även drift- och underhållskostnader, möjligheter för områdesutveckling och tidsaspekten ingick. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef John Staberg VA-chef Expedieras till Nynäshamns kommun Kommunledningsförvaltningen John Staberg

24

25 VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr Remissversion

26 Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan för VA-utbyggnad och handlingsplan för de områden och fastigheter som inte kommer anslutas till kommunalt VA. Kapitel 7 är områdesbeskrivningar för de områden som planeras anslutas till kommunalt VA. En del av dessa områden är inte beroende utav av denna VA-utvecklingsplan, men av exploateringar i eller intill områdena. Dessa områden; Landfjärden, Segersäng västra, Gryt och Hoxla, är exploateringsområden (eller ligger intill exploateringsområden) som alltså kommunalt VA skulle byggts ut till även om inte VA-planen hade funnits. De områden som inte finns beskrivna i kapitel 7 kommer inte anslutas till kommunalt VA, åtminstone inte under den perioden som VAutvecklingsplanen behandlar; fram till år Den sista delen av VA-utvecklingsplanen tar upp definitioner och olika begrepp som förekommer i dokumentet. Hela detta dokument; VA-utvecklingsplanen, är den andra delen av VA-planen. VA-strategin, som antogs av kommunfullmäktige , 152, utgör den första delen av VA-planen. Under arbetet med VA-utvecklingsplanen har Andreas Ahlstam, trafikstrateg på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, varit projektledare sedan hösten När arbetet inleddes var Malin Qviberg projektledare. Förutom projektledaren har arbetsgruppen bestått av: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Alf Olsson, VA-chef Maria Landin, utvecklingschef Heli Rosendahl, översiktsplanerare Evelina Öberg, planarkitekt Inledning 2 (101)

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-29 Tid 2012-03-13, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer