Sophia Berggren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sophia Berggren 108-109"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Ulf Larsson, C Kenneth Rosén, V Börje Karlsson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Lennart Nygren, S Övriga deltagande Anders Helgée Karin Åkerstedt 110 Karin Schultz Edgar Hofvergård, S Daniel Johansson Margaretha Hultgren, FP Sara Dolk Britt Wireland Sorpola, S Regina Laine Åke Arvidsson, S Sophia Berggren Utses att justera Konny Bogren Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Konny Bogren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Järnforsens Emballage AB Kommunstyrelsen 101 Dnr BBM Detaljplan för Järeda 2:108, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Järeda 2:108, Järnforsen. Miljö- och byggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m fl, Järnforsen (Järnforsens Emballage AB). Detaljplanens innehåll har under planarbetets gång ändrats och innefattar nu endast fastigheten Järeda 2:108. Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten till industrimark för att skapa byggrätt för industribyggnad. Detaljplanen har varit ute på ett andra samråd under tiden mars Inga erinringar har under denna tid framförts mot planen som föranlett några ändringar. Den kan därför antas i dess nuvarande form. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

3 Sammanträdesprotokoll 3(30) 102 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Fastighetsägare till Vi 31:10 önskar köpa till angränsande mark, fastighet 2:82 och 2:83 och del av Vi 14:1. Kommunen äger 2:82 och 14:1, 2:83 ägs av en privatperson. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 1981 reglerar fastigheterna som park/plantering. Syftet med detaljplanen är att planlägga för industri. Området ligger intill befintlig industrimark och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Stångådalsbanan ligger inom riksintresse för kommunikationer, byggnadsfritt område krävs intill järnvägen. Även område för dagvattenledning behöver undersökas vidare. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas.

4 Sammanträdesprotokoll 4(30) 103 Dnr MOB Detaljplan för del av Norrgården 3, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med normalt planförfarande för del av Norrgåden 3 när parkeringsavtal finns undertecknat. Fastighetsägaren till Norrgården 2 önskar utöka verksamheten och köpa till angränsande mark av kommunen. Område som avses byggas är på ca kvm, tomtmarken kan bli något större. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 2003 reglerar området för natur. Den delen som avses sparas som natur är i gällande detaljplan reglerad för bostad, denna del kommer säkerställas för natur. Syftet med detaljplanen är att planlägga för hotell och natur. Det är viktigt att trädridå sparas mot befintliga bostäder. Utformningen av nya byggnader bör gå i stil med befintliga på Oxgården. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas. Planprocessen påbörjas inte före undertecknat avtal finns om parkeringsyta vid ST1-macken. Avtalet bör vara på minst tio år.

5 Sammanträdesprotokoll 5(30) Lantmäteriet 104 Dnr BBM Flundran 18 och Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Fastighetsreglering Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastighetsåtgärden är att anse som mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med miljö- och byggnadsnämnden angående en fastighetsreglering av den kommunala gatufastigheten Vimmerby 3:3. Samrådet gäller om nämnden anser att åtgärden innebär en sådan mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. För gatan gäller en detaljplan antagen Då kommunen efter antagandet har tagit fram projekteringshandlingar för gatan har man funnit att de svängradier som angivits i detaljplanen är alltför snäva. Därför kan en fastighetsreglering enligt detaljplanen ej utföras, utan man måste även ta en del av industrifastigheten Flundran 18 och föra till Vimmerby 3:3. Det är som mest ca 6 meters förflyttning i sidled, vilket kan anses som mindre avvikelse i sammanhanget.

6 Sammanträdesprotokoll 6(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare Sökande 105 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx. Placeringen av det nya fritidshuset får inte placeras närmare strandkant än det befintliga fritidshuset. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx, intill sjön Oppbjärken. Tomten är en arrendetomt på cirka 1500 kvm där det sedan 1940-talet finns ett fritidshus och några mindre uthus. Oppbjärken är i kommunens översiktsplan utpekad som en LIS-sjö, det vill säga ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge enligt miljöbalken 7 kap 18e. Anläggning som dispensen avser Sökande önskar riva det befintliga fritidshuset, som ursprungligen är från 1940-talet, och bygga ett nytt på samma plats. Det planerade nya fritidshuset avses bli något större än det befintliga, men placeras cirka två meter längre från strandkant än det befintliga fritidshuset. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken.

7 Sammanträdesprotokoll 7(30) Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som skäl angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, miljöbalken 7 kap 18 c 1.

8 Sammanträdesprotokoll 8(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 106 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning av tomt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 18 c 1 för avstyckning av den befintliga tomten xxxxxxxxxx, från fastigheten xxxxxxxxxx. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens för avstyckning av den befintliga fritidshustomten xxxxxxxxxx, från xxxxxxxxxx. Tomtplatsen ligger intill sjön Oppbjärken. Anläggning som dispensen avser Tomten xxxxxxxxxx, är en arrendetomt med ett befintligt bostadshus och några mindre uthus/sjöbodar. Tomten som avses bildas efter avstyckningen blir cirka 1800 m 2. Någon möjlighet att lämna fri passage längs med stranden finns inte då bebyggelse och bryggor sedan tidigare finns intill strandkant. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken. Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun.

9 Sammanträdesprotokoll 9(30) Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7:18c1, eftersom stugan är befintlig och hela fastigheten får anses utgöra en hemfridszon.

10 Sammanträdesprotokoll 10(30) Sökande xxxxxxxxxx Trafikverket, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län 107 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att takmaterialet är rött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan, dock tillåts placering längre in på tomten. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplyser även om att det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos Länsstyrelsen. Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft, Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap. 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 3.108:- Ledamoten Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med intillbyggt garage. Förhandsbeskedet ska även ligga till grund för en avstyckning av ny tomtplats från xxxxxxxxx.

11 Sammanträdesprotokoll 11(30) Tomten föreslås bli ca kvm inkl väg. Huset är tänkt att bli 100 kvm i två våningar och garaget 80 kvm. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger utanför Vena, utmed väg 715 som ägs av Trafikverket. Denna väg har utpekats som kulturintresse av Länsstyrelsen. Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Visböle- Vena. Värdena för detta beskrivs som ett öppet storskiftat odlingslandskap med välbevarade bymiljöer samt sockencentrum och stationssamhälle. Det är viktigt att verka för ett fortsatt brukande i området och att bebyggelsen inte förvanskas. Ny bebyggelse bör anpassas till miljön. Främsteby finns också upptagen som bevarandemiljö i kommunens Kulturminnesvårdsprogrammet. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå som vid den nordöstra tomtgränsen sluttar kraftigt mot Kristdalavägen och åkermarken norr om vägen. Platsen är ett öppet landskap med odlingsrösen. Den tilltänkta tomtplatsen kommer att bli en del av den sammanhållna bebyggelsen i Främsteby. Därför är det viktigt att byggnaden anpassas till befintlig miljö avseende färg och material. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Några yttranden/invändningar har inkommit på förslaget: Trafikverket Har yttrat sig angående anslutning av ny väg från nya tomten utmed väg 715. De har inga invändningar mot detta. Länsstyrelsen Planerad byggnation berör ingen känd fornlämning. Om en fornlämning skulle påträffas under arbetets gång ska Länsstyrelsen omedelbart kontaktas. Beträffande riksintresset så anses inte att en byggnation påtagligt skadar de värden som utpekas i riksintresset. Kalmar läns museum Ny bebyggelse bör anpassas till riksintresset. Ett sätt att anpassa en ny byggnad är att infoga den i befintliga bebyggelsemönster. Jämfört med den befintliga bebyggelsen som ligger relativt samlad kommer den nya byggnaden att ligga mer för sig själv. Det kan vara lämpligt att flytta byggnaden närmare angränsande bebyggelse. Ett annat sätt att anpassa är att ansluta till traditionella färger och material. Av den anledningen bör taket täckas med rött lertegel och inte t ex svarta betongpannor eller plåt. Beträffande fasadfärgen bör kulören inte vara alltför mörk.

12 Sammanträdesprotokoll 12(30) xxxxxxxxxx Önskar att den föreslagna vägen flyttas något norr ut så att möjlighet till utbyggnad finns. xxxxxxxxxx Motsätter sig att nya tomten går precis intill deras eftersom de själva vill köpa marken och att det förtar frihetskänslan. Dessutom kommer det att förstöra utsikten och fastighetsvärdet. Ser risk att det öppna kulturlandskapet växer igen. Anser att även den tilltänkta vägen kan förstöra odlingsrösen och stenmurar samt påverka växt- och djurlivet. Det tilltänkta huset känns väldigt litet och fasadfärgen framgår ej av ritningarna. Vidare framgår inte hur man tänkt lösa vatten- och avloppsfrågan samt uppvärmning. Tycker det är synnerligen märkligt att bevilja avstyckning ända intill befintliga bostadshus då området inte är planlagt och består av ängsmark.

13 Sammanträdesprotokoll 13(30) This is Hultsfred 108 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Föreläggande om försiktighetsmått för musikfestivalen 2014 För musikfestivalen till föreläggs föreningen This is Hultsfred, organisationsnummer , Storgatan 40 c/o Åkesson, Hultsfred, med stöd av 26 kap 9 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 samt 26 kap 22 och 28 kap 1 miljöbalken, att följa nedanstående punkter. Ljudnivåer inom festivalområdet 1. Ljudnivån från musik som framförs på festivalområdet ska understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt, 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Detta med avseende på den ekvivalenta ljudnivån. Vitet sätts till kronor per konsert, vilket kommer att utdömas om ovanstående ekvivalenta ljudnivåer överskrids. 2. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll för att säkerställa att kraven i punkt ett uppfylls. Detta genom att mäta den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån för respektive konsert. Den ekvivalenta ljudnivån ska loggas digitalt och kunna uppvisas som datafiler. Ljudmätningarna ska genomföras i enlighet med den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Vitet sätts till kronor, vilket kommer att utdömas om egenkontroll inte utförs enligt ovan angivna krav. 3. Mätningarna som utförs av arrangören, i led med dess egenkontroll, ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadskontoret, senast 24 timmar efter avslutad konsert. 4. Om ljudnivåmätningarna sker från mixerbordet ska korrektionsmätningar utföras minst var 6:e timme där högsta ljudtrycksnivån återfinns. Dessa ska protokollföras.

14 Sammanträdesprotokoll 14(30) Ljudnivåer för närboende 5. Ljudnivåer från festivalen ska begränsas så att högsta ljudnivån för närboende inte överstiger 70 dba L Aeq. 6. Mätningar av ljudnivåerna för närboende ska genomföras för att säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger 70 dba. 7. Om det vid mätningarna framkommer att ljudnivåerna för närboende överstiger 70 dba ska det finnas rutiner för att omgående vidta åtgärder. Redovisning av ljudnivåer 8. Resultatet/slutredovisning av arrangörens egenkontroll ska vara miljöoch byggnadskontoret tillhanda senast Mätningarna för närboende behöver inte redovisas om detta inte särskilt efterfrågas av miljö- och byggnadskontoret. 9. I redovisningen av ljudnivåerna för publiken ska det framgå hur mätmetoden SP INFO 2004:45 följs, hur avståndskorrektioner är utförda samt hur stor mätosäkerheten är. Övrigt 10. Öronproppar, i tillräcklig mängd för att tillgodose festivalbesökarnas behov, ska finnas på festivalområdet. 11. Största möjliga hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden i och omkring festivalområdet. 12. Personal från miljö- och byggnadskontoret skall ges tillträde till hela festivalområdet för tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 26 kap, 26 miljöbalken att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Miljö- och byggnadsnämnden har fått yttra sig över tillståndsansökan om att anordna en musikfestival den 30 till 31 maj I detta yttrande har nämnden lämnat övergripande riktlinjer med avseende på människors hälsa och miljön. Den som anordnar ett sådant här arrangemang har ett stort ansvar för såväl sina besökares som närboenden och sina egna funktionärers hälsa. Ett led i detta är att säkerställa att de inte utsätts för alltför höga ljudnivåer utan att

15 Sammanträdesprotokoll 15(30) de kan njuta av sin favoritmusik både nu och i framtiden. Detta beslut är ett förtydligande av de i yttrandet redovisade punkterna kring ljudnivåer. Det har framkommit att barn under 13 år ska ha tillträde till festivalen under vissa tider. Det är viktigt att man har tydliga rutiner för att garantera att barn under 13 år inte utsätts för för höga ljudnivåer. Lagstöd I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer finns riktvärden för bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa i samband med höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). Riktvärdena enligt tabell 2 är anpassade till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än vuxnas. Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde. Ljunivå (db) Maximalt ljud L AFmax 115 Ekvivalent ljud L Aeq.T 100 Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde. Ljudnivå (db) Maximalt ljud L AFmax 110 Ekvivalent ljud L Aeq.T 97 1 L AFmax : Den högsta A-vägda ljudnivån. L Aeq.T: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Miljö och byggnadskontoret anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet skall understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Folkhälsomyndigheten har även riktlinjer för höga ljudnivåer för närboende av verksamheter. Dessa utgår dock från att mätningarna görs inne i bostäderna. Detta är mycket svårt att kontrollera, både för miljö- och byggnadskontoret och för verksamhetsutövaren själva. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser kan dock enligt handläggare på naturvårdsverket betraktas som applicerbara på denna typ av verksamhet. 1 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn t ex sk. knattediskotek eller liknande. Därför bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 db alltid eftersträvas.

16 Sammanträdesprotokoll 16(30) Tabell 3: Riktvärden för buller från byggplatser vid fasad för bostadshus (L Aeq ) Helgfri månd-fre Lör- sön- och helgdag Samtliga dagar kl kl kl kl kl dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba Det framgår även ur de allmänna råden att i de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dba. Miljö- och byggnadskontorets bedömning De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer ska följas om det inte finns särskilda skäl för att överskrida riktvärdena. Det har inte framkommit några sådana skäl varvid det är rimligt att kräva att dessa ska följas. Egenkontroll ska bedrivas av alla verksamheter som kan innebära skada på människors hälsa och miljön. För att egenkontrollen skall kunna få en oberoende utvärdering bör standardiserade mätmetoder användas och det är av stor vikt att redovisa den ekvivalenta ljudnivån (dba L Aeq ) och även den maximala ljudnivån för respektive konsert som digitalt loggade mätningarna. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) skall ljudnivåerna för närboende inte överstiga 50 dba mellan klockan 19:00 och 22:00. För tidsperioden mellan klockan 22:00 och 07:00 skall ljudnivåerna inte överstiga 45 dba. Det framgår ur de allmänna råden att man för kortvariga händelser kan tolerera något högre ljudnivåer (10 dba). Miljö- och byggnadskontorets bedömning är att man kan godta ljudnivåer upp till maximalt 70 dba under den relativt korta tidsperiod som är aktuell för festivalen. Det är dock inte acceptabelt att 70 dba överskrids för närboende. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren kontrollerar påverkan för närboende genom fortlöpande egenkontroll och om det visar sig att ljudnivån för närboende överskrids så ska det finnas rutiner för hur man ska hantera detta. Övrig information gällande livsmedelshantering Då arrangören tar in ett antal externa livsmedelsförsäljare på området så har de även ett ansvar att se till att förutsättningarna för dessa livsmedelshanterare är sådana att livsmedelssäkerheten kan upprätthållas. För att undvika risken för smittspridning skall det finnas särskilda toaletter dit endast livsmedelspersonal har tillträde. För att säkerställa hygienen skall dessa toaletter vara försedda med tvål och engångshanddukar. I de fall som man tillhandahåller vatten till livsmedelshantering skall detta vatten ha dricksvattenkvalitet.

17 Sammanträdesprotokoll 17(30) För att livsmedelshantering skall kunna ske under en längre tid krävs att samtliga livsmedelshanterare har tillgång till diskmöjligheter. Därmed kan det finnas behov av disktält med varmvatten för att diskning ska kunna ske på ett hygieniskt godtagbart sätt. Arrangörens skall även förse externa livsmedelhanterare med el, avloppsanslutning och avfallshantering i den utsträckning som krävs för att upprätthålla livsmedelskvaliteten.

18 Sammanträdesprotokoll 18(30) Polismyndigheten i Kalmar län This is Hultsfred 109 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Yttrande över offentlig tillställning, musikfestival 2014 Enligt miljöbalken får arrangemang inte innebära att besökare eller närboende utsätts för olägenheter för människors hälsa. Verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga störningar. Följande synpunkter lämnas med anledning av arrangemanget: Ljudnivån för publik/besökare/personal Arrangören ska se till att inga besökare eller personal utsätts för högre ljudnivåer än rekommenderade riktvärden från Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15): - Ekvivalent ljud: 100 db (A) - Maximalt ljud: 115 db (A) - Om barn under 13 år har tillträde till arrangemanget ska ljudnivåerna inte överstiga 97 db (A) ekvivalent ljudnivå och 110 db (A) maximal ljudnivå. Tänk på att t.ex. är 73 db dubbelt så starkt som 70 db. Socialstyrelsen tar i sin broschyr upp rutiner som kan bidra till att hålla ljudet under kontroll, se; Kontrollera ljudnivån Undvik hörselskador på grund av hög musik, Ljudnivån inomhus/närboende Arrangören får inte orsaka olägenheter för närboende. Folkhälsomyndighetens riktvärden i deras allmänna råd (FoHMFS 2014:13) ska tillämpas vid bedömning inomhus hos grannar till verksamheten: - Maximalt ljud: 45 db (A) - Ekvivalent ljud: 30 db (A) - Ljud från musikanläggningar: 25 db (A) De som säljer livsmedel ska kunna visa upp handlingar på att deras verksamhet är godkänd eller registrerad i den kommun de främst verkar. Livsmedelsförsäljare ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. För frågor kontakta en livsmedelsinspektör i kommunen. Arrangörerna ska lämna in kontaktuppgifter för ansvarig för externa livsmedelsverksamheter samt ansvarig för egen livsmedelshantering. Lämna även in en lista på samtliga externa livsmedelsverksamheter där verksamhetsutövarens kontaktuppgifter samt vilken typ av verksamhet de

19 Sammanträdesprotokoll 19(30) ska bedriva framgår. Dessa uppgifter ska vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast 3 veckor före festivalens startdatum. Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kan kräva anmälan eller tillstånd från Räddningstjänsten eller Miljö- och byggnadsnämnden. Antalet toaletter (WC & urinoar) och sopkärl ska anpassas till antalet besökare. För slamtömning måste beställning göras hos den kommunala entreprenören. Tillgång till handikapptoalett bör finnas. Närboende bör informeras om arrangemanget ifall det sker på en plats där liknande arrangemang inte tidigare anordnats. Vid fyrverkerier ska förannonsering ske i dagspressen. Avloppsvatten ska omhändertas i slutna system, alternativt kopplas till kommunens avlopp efter godkännande från Östra Smålands kommunalteknikförbund. Avloppsvatten får under inga omständigheter släppas till dagvatten nätet, dvs, i dagvattenbrunnar. Uppkommet avfall ska tas omhand och området städas efter hand. Förpackningsavfall ska sorteras. Avfallet ska lämnas till den kommunala renhållaren. Miljö- och byggnadsnämndens övriga beslut angående musikfestivalen 2014 ska följas. Tillsynsavgift: Miljö- och byggnadsnämnden vill informera om att nämnden tar ut en tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående tillstyrker miljö- och byggnadsnämnden tillstånd för det ansökta arrangemanget. Polismyndigheten i Kalmar län har begärt in yttrande från miljö- och byggnadsnämnden angående This Is Hultsfreds tillståndsansökan att arrangera musikfestival This Is Hultsfred ansöker om att arrangera festivalen under perioden maj 2014 inom Hultsfreds folkets park. Campingområdet kommer att vara öppet mellan 28 maj 1 juni Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör festivalen 2014.

20 Sammanträdesprotokoll 20(30) 110 Dnr Xxxxxxxxxxx. Utdömande av vite med stöd av livsmedelslagstiftningen Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Förvaltningsrätten med begäran om prövning och utdömande av vite ( ) enligt miljöoch byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att vitesförelägga xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, att följa nedanstående punkter 1. Αtt inte använda förpackningsmaterial (kartonger) på golvet och på hyllor i kylrummet. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. 2. Att åtgärda skadorna på golvet, i det inre köket. Åtgärdas senast Föreläggandet förenas med vite på kr om åtgärden ej vidtas. 3. Att livsmedel förvaras separerade och väl tillslutna. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. Beslutet om vitesföreläggande delgavs den 22 november 2013 och överklagades inte. Vid besök i verksamheten den 6 mars 2014 är golvet inte åtgärdat och förpackningsmaterial används fortfarande på golvet, dock inte längre i kylrummet. Livsmedel förvaras även förslutna med lock. Då golvet har så stora skador är det svårt att rengöra. Det smutsiga förpackningsmaterialet på golvet innebär även det en risk för att livsmedel som bereds i rummet kan kontamineras. Verksamheten utsätter därmed sina kunder för en risk att servera otjänliga livsmedel. Nämnden bedömer att det därför är väl motiverat att hemställa hos Förvaltningsrätten om prövning och utdömande av vite på totalt kr, enligt punkt 1 och 2 i vitesföreläggandet.

21 Sammanträdesprotokoll 21(30) Kommunstyrelsen, Vimmerby 111 Dnr 57/2014 Yttrande angående skrivelse gällande sjön Yxern Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända upprättad skrivelse till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande daterat En skrivelse från två privatpersoner har inkommit till Vimmerby kommun. Man uppmärksammar återigen frågan om sjön Yxern och den stora regleringsamplitud som tillåts enligt befintlig men ålderdomlig vattendom. Kommunens fortsatta agerande Botorpsströmmens vattenråd ska aktiveras och ett första möte kommer att hållas 14 april. Yxerns reglering är en av frågorna som ska behandlas inom vattenrådet. Hur Vimmerby kommun kommer att agera om och när en ny lag om vattenverksamhet finns till hands vet vi inte nu. Kommunen kommer dock att stötta en omprövning av den befintliga vattendomen där avsikten är att få till en märkbar förbättring som gynnar såväl markägare som fritidsoch naturintressen. Detta bör ske genom samarbete med Västerviks kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer