Sophia Berggren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sophia Berggren 108-109"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Ulf Larsson, C Kenneth Rosén, V Börje Karlsson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Lennart Nygren, S Övriga deltagande Anders Helgée Karin Åkerstedt 110 Karin Schultz Edgar Hofvergård, S Daniel Johansson Margaretha Hultgren, FP Sara Dolk Britt Wireland Sorpola, S Regina Laine Åke Arvidsson, S Sophia Berggren Utses att justera Konny Bogren Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Konny Bogren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Järnforsens Emballage AB Kommunstyrelsen 101 Dnr BBM Detaljplan för Järeda 2:108, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Järeda 2:108, Järnforsen. Miljö- och byggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m fl, Järnforsen (Järnforsens Emballage AB). Detaljplanens innehåll har under planarbetets gång ändrats och innefattar nu endast fastigheten Järeda 2:108. Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten till industrimark för att skapa byggrätt för industribyggnad. Detaljplanen har varit ute på ett andra samråd under tiden mars Inga erinringar har under denna tid framförts mot planen som föranlett några ändringar. Den kan därför antas i dess nuvarande form. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

3 Sammanträdesprotokoll 3(30) 102 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Fastighetsägare till Vi 31:10 önskar köpa till angränsande mark, fastighet 2:82 och 2:83 och del av Vi 14:1. Kommunen äger 2:82 och 14:1, 2:83 ägs av en privatperson. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 1981 reglerar fastigheterna som park/plantering. Syftet med detaljplanen är att planlägga för industri. Området ligger intill befintlig industrimark och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Stångådalsbanan ligger inom riksintresse för kommunikationer, byggnadsfritt område krävs intill järnvägen. Även område för dagvattenledning behöver undersökas vidare. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas.

4 Sammanträdesprotokoll 4(30) 103 Dnr MOB Detaljplan för del av Norrgården 3, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med normalt planförfarande för del av Norrgåden 3 när parkeringsavtal finns undertecknat. Fastighetsägaren till Norrgården 2 önskar utöka verksamheten och köpa till angränsande mark av kommunen. Område som avses byggas är på ca kvm, tomtmarken kan bli något större. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 2003 reglerar området för natur. Den delen som avses sparas som natur är i gällande detaljplan reglerad för bostad, denna del kommer säkerställas för natur. Syftet med detaljplanen är att planlägga för hotell och natur. Det är viktigt att trädridå sparas mot befintliga bostäder. Utformningen av nya byggnader bör gå i stil med befintliga på Oxgården. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas. Planprocessen påbörjas inte före undertecknat avtal finns om parkeringsyta vid ST1-macken. Avtalet bör vara på minst tio år.

5 Sammanträdesprotokoll 5(30) Lantmäteriet 104 Dnr BBM Flundran 18 och Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Fastighetsreglering Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastighetsåtgärden är att anse som mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med miljö- och byggnadsnämnden angående en fastighetsreglering av den kommunala gatufastigheten Vimmerby 3:3. Samrådet gäller om nämnden anser att åtgärden innebär en sådan mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. För gatan gäller en detaljplan antagen Då kommunen efter antagandet har tagit fram projekteringshandlingar för gatan har man funnit att de svängradier som angivits i detaljplanen är alltför snäva. Därför kan en fastighetsreglering enligt detaljplanen ej utföras, utan man måste även ta en del av industrifastigheten Flundran 18 och föra till Vimmerby 3:3. Det är som mest ca 6 meters förflyttning i sidled, vilket kan anses som mindre avvikelse i sammanhanget.

6 Sammanträdesprotokoll 6(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare Sökande 105 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx. Placeringen av det nya fritidshuset får inte placeras närmare strandkant än det befintliga fritidshuset. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx, intill sjön Oppbjärken. Tomten är en arrendetomt på cirka 1500 kvm där det sedan 1940-talet finns ett fritidshus och några mindre uthus. Oppbjärken är i kommunens översiktsplan utpekad som en LIS-sjö, det vill säga ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge enligt miljöbalken 7 kap 18e. Anläggning som dispensen avser Sökande önskar riva det befintliga fritidshuset, som ursprungligen är från 1940-talet, och bygga ett nytt på samma plats. Det planerade nya fritidshuset avses bli något större än det befintliga, men placeras cirka två meter längre från strandkant än det befintliga fritidshuset. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken.

7 Sammanträdesprotokoll 7(30) Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som skäl angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, miljöbalken 7 kap 18 c 1.

8 Sammanträdesprotokoll 8(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 106 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning av tomt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 18 c 1 för avstyckning av den befintliga tomten xxxxxxxxxx, från fastigheten xxxxxxxxxx. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens för avstyckning av den befintliga fritidshustomten xxxxxxxxxx, från xxxxxxxxxx. Tomtplatsen ligger intill sjön Oppbjärken. Anläggning som dispensen avser Tomten xxxxxxxxxx, är en arrendetomt med ett befintligt bostadshus och några mindre uthus/sjöbodar. Tomten som avses bildas efter avstyckningen blir cirka 1800 m 2. Någon möjlighet att lämna fri passage längs med stranden finns inte då bebyggelse och bryggor sedan tidigare finns intill strandkant. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken. Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun.

9 Sammanträdesprotokoll 9(30) Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7:18c1, eftersom stugan är befintlig och hela fastigheten får anses utgöra en hemfridszon.

10 Sammanträdesprotokoll 10(30) Sökande xxxxxxxxxx Trafikverket, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län 107 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att takmaterialet är rött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan, dock tillåts placering längre in på tomten. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplyser även om att det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos Länsstyrelsen. Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft, Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap. 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 3.108:- Ledamoten Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med intillbyggt garage. Förhandsbeskedet ska även ligga till grund för en avstyckning av ny tomtplats från xxxxxxxxx.

11 Sammanträdesprotokoll 11(30) Tomten föreslås bli ca kvm inkl väg. Huset är tänkt att bli 100 kvm i två våningar och garaget 80 kvm. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger utanför Vena, utmed väg 715 som ägs av Trafikverket. Denna väg har utpekats som kulturintresse av Länsstyrelsen. Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Visböle- Vena. Värdena för detta beskrivs som ett öppet storskiftat odlingslandskap med välbevarade bymiljöer samt sockencentrum och stationssamhälle. Det är viktigt att verka för ett fortsatt brukande i området och att bebyggelsen inte förvanskas. Ny bebyggelse bör anpassas till miljön. Främsteby finns också upptagen som bevarandemiljö i kommunens Kulturminnesvårdsprogrammet. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå som vid den nordöstra tomtgränsen sluttar kraftigt mot Kristdalavägen och åkermarken norr om vägen. Platsen är ett öppet landskap med odlingsrösen. Den tilltänkta tomtplatsen kommer att bli en del av den sammanhållna bebyggelsen i Främsteby. Därför är det viktigt att byggnaden anpassas till befintlig miljö avseende färg och material. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Några yttranden/invändningar har inkommit på förslaget: Trafikverket Har yttrat sig angående anslutning av ny väg från nya tomten utmed väg 715. De har inga invändningar mot detta. Länsstyrelsen Planerad byggnation berör ingen känd fornlämning. Om en fornlämning skulle påträffas under arbetets gång ska Länsstyrelsen omedelbart kontaktas. Beträffande riksintresset så anses inte att en byggnation påtagligt skadar de värden som utpekas i riksintresset. Kalmar läns museum Ny bebyggelse bör anpassas till riksintresset. Ett sätt att anpassa en ny byggnad är att infoga den i befintliga bebyggelsemönster. Jämfört med den befintliga bebyggelsen som ligger relativt samlad kommer den nya byggnaden att ligga mer för sig själv. Det kan vara lämpligt att flytta byggnaden närmare angränsande bebyggelse. Ett annat sätt att anpassa är att ansluta till traditionella färger och material. Av den anledningen bör taket täckas med rött lertegel och inte t ex svarta betongpannor eller plåt. Beträffande fasadfärgen bör kulören inte vara alltför mörk.

12 Sammanträdesprotokoll 12(30) xxxxxxxxxx Önskar att den föreslagna vägen flyttas något norr ut så att möjlighet till utbyggnad finns. xxxxxxxxxx Motsätter sig att nya tomten går precis intill deras eftersom de själva vill köpa marken och att det förtar frihetskänslan. Dessutom kommer det att förstöra utsikten och fastighetsvärdet. Ser risk att det öppna kulturlandskapet växer igen. Anser att även den tilltänkta vägen kan förstöra odlingsrösen och stenmurar samt påverka växt- och djurlivet. Det tilltänkta huset känns väldigt litet och fasadfärgen framgår ej av ritningarna. Vidare framgår inte hur man tänkt lösa vatten- och avloppsfrågan samt uppvärmning. Tycker det är synnerligen märkligt att bevilja avstyckning ända intill befintliga bostadshus då området inte är planlagt och består av ängsmark.

13 Sammanträdesprotokoll 13(30) This is Hultsfred 108 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Föreläggande om försiktighetsmått för musikfestivalen 2014 För musikfestivalen till föreläggs föreningen This is Hultsfred, organisationsnummer , Storgatan 40 c/o Åkesson, Hultsfred, med stöd av 26 kap 9 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 samt 26 kap 22 och 28 kap 1 miljöbalken, att följa nedanstående punkter. Ljudnivåer inom festivalområdet 1. Ljudnivån från musik som framförs på festivalområdet ska understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt, 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Detta med avseende på den ekvivalenta ljudnivån. Vitet sätts till kronor per konsert, vilket kommer att utdömas om ovanstående ekvivalenta ljudnivåer överskrids. 2. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll för att säkerställa att kraven i punkt ett uppfylls. Detta genom att mäta den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån för respektive konsert. Den ekvivalenta ljudnivån ska loggas digitalt och kunna uppvisas som datafiler. Ljudmätningarna ska genomföras i enlighet med den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Vitet sätts till kronor, vilket kommer att utdömas om egenkontroll inte utförs enligt ovan angivna krav. 3. Mätningarna som utförs av arrangören, i led med dess egenkontroll, ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadskontoret, senast 24 timmar efter avslutad konsert. 4. Om ljudnivåmätningarna sker från mixerbordet ska korrektionsmätningar utföras minst var 6:e timme där högsta ljudtrycksnivån återfinns. Dessa ska protokollföras.

14 Sammanträdesprotokoll 14(30) Ljudnivåer för närboende 5. Ljudnivåer från festivalen ska begränsas så att högsta ljudnivån för närboende inte överstiger 70 dba L Aeq. 6. Mätningar av ljudnivåerna för närboende ska genomföras för att säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger 70 dba. 7. Om det vid mätningarna framkommer att ljudnivåerna för närboende överstiger 70 dba ska det finnas rutiner för att omgående vidta åtgärder. Redovisning av ljudnivåer 8. Resultatet/slutredovisning av arrangörens egenkontroll ska vara miljöoch byggnadskontoret tillhanda senast Mätningarna för närboende behöver inte redovisas om detta inte särskilt efterfrågas av miljö- och byggnadskontoret. 9. I redovisningen av ljudnivåerna för publiken ska det framgå hur mätmetoden SP INFO 2004:45 följs, hur avståndskorrektioner är utförda samt hur stor mätosäkerheten är. Övrigt 10. Öronproppar, i tillräcklig mängd för att tillgodose festivalbesökarnas behov, ska finnas på festivalområdet. 11. Största möjliga hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden i och omkring festivalområdet. 12. Personal från miljö- och byggnadskontoret skall ges tillträde till hela festivalområdet för tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 26 kap, 26 miljöbalken att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Miljö- och byggnadsnämnden har fått yttra sig över tillståndsansökan om att anordna en musikfestival den 30 till 31 maj I detta yttrande har nämnden lämnat övergripande riktlinjer med avseende på människors hälsa och miljön. Den som anordnar ett sådant här arrangemang har ett stort ansvar för såväl sina besökares som närboenden och sina egna funktionärers hälsa. Ett led i detta är att säkerställa att de inte utsätts för alltför höga ljudnivåer utan att

15 Sammanträdesprotokoll 15(30) de kan njuta av sin favoritmusik både nu och i framtiden. Detta beslut är ett förtydligande av de i yttrandet redovisade punkterna kring ljudnivåer. Det har framkommit att barn under 13 år ska ha tillträde till festivalen under vissa tider. Det är viktigt att man har tydliga rutiner för att garantera att barn under 13 år inte utsätts för för höga ljudnivåer. Lagstöd I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer finns riktvärden för bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa i samband med höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). Riktvärdena enligt tabell 2 är anpassade till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än vuxnas. Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde. Ljunivå (db) Maximalt ljud L AFmax 115 Ekvivalent ljud L Aeq.T 100 Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde. Ljudnivå (db) Maximalt ljud L AFmax 110 Ekvivalent ljud L Aeq.T 97 1 L AFmax : Den högsta A-vägda ljudnivån. L Aeq.T: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Miljö och byggnadskontoret anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet skall understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Folkhälsomyndigheten har även riktlinjer för höga ljudnivåer för närboende av verksamheter. Dessa utgår dock från att mätningarna görs inne i bostäderna. Detta är mycket svårt att kontrollera, både för miljö- och byggnadskontoret och för verksamhetsutövaren själva. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser kan dock enligt handläggare på naturvårdsverket betraktas som applicerbara på denna typ av verksamhet. 1 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn t ex sk. knattediskotek eller liknande. Därför bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 db alltid eftersträvas.

16 Sammanträdesprotokoll 16(30) Tabell 3: Riktvärden för buller från byggplatser vid fasad för bostadshus (L Aeq ) Helgfri månd-fre Lör- sön- och helgdag Samtliga dagar kl kl kl kl kl dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba Det framgår även ur de allmänna råden att i de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dba. Miljö- och byggnadskontorets bedömning De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer ska följas om det inte finns särskilda skäl för att överskrida riktvärdena. Det har inte framkommit några sådana skäl varvid det är rimligt att kräva att dessa ska följas. Egenkontroll ska bedrivas av alla verksamheter som kan innebära skada på människors hälsa och miljön. För att egenkontrollen skall kunna få en oberoende utvärdering bör standardiserade mätmetoder användas och det är av stor vikt att redovisa den ekvivalenta ljudnivån (dba L Aeq ) och även den maximala ljudnivån för respektive konsert som digitalt loggade mätningarna. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) skall ljudnivåerna för närboende inte överstiga 50 dba mellan klockan 19:00 och 22:00. För tidsperioden mellan klockan 22:00 och 07:00 skall ljudnivåerna inte överstiga 45 dba. Det framgår ur de allmänna råden att man för kortvariga händelser kan tolerera något högre ljudnivåer (10 dba). Miljö- och byggnadskontorets bedömning är att man kan godta ljudnivåer upp till maximalt 70 dba under den relativt korta tidsperiod som är aktuell för festivalen. Det är dock inte acceptabelt att 70 dba överskrids för närboende. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren kontrollerar påverkan för närboende genom fortlöpande egenkontroll och om det visar sig att ljudnivån för närboende överskrids så ska det finnas rutiner för hur man ska hantera detta. Övrig information gällande livsmedelshantering Då arrangören tar in ett antal externa livsmedelsförsäljare på området så har de även ett ansvar att se till att förutsättningarna för dessa livsmedelshanterare är sådana att livsmedelssäkerheten kan upprätthållas. För att undvika risken för smittspridning skall det finnas särskilda toaletter dit endast livsmedelspersonal har tillträde. För att säkerställa hygienen skall dessa toaletter vara försedda med tvål och engångshanddukar. I de fall som man tillhandahåller vatten till livsmedelshantering skall detta vatten ha dricksvattenkvalitet.

17 Sammanträdesprotokoll 17(30) För att livsmedelshantering skall kunna ske under en längre tid krävs att samtliga livsmedelshanterare har tillgång till diskmöjligheter. Därmed kan det finnas behov av disktält med varmvatten för att diskning ska kunna ske på ett hygieniskt godtagbart sätt. Arrangörens skall även förse externa livsmedelhanterare med el, avloppsanslutning och avfallshantering i den utsträckning som krävs för att upprätthålla livsmedelskvaliteten.

18 Sammanträdesprotokoll 18(30) Polismyndigheten i Kalmar län This is Hultsfred 109 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Yttrande över offentlig tillställning, musikfestival 2014 Enligt miljöbalken får arrangemang inte innebära att besökare eller närboende utsätts för olägenheter för människors hälsa. Verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga störningar. Följande synpunkter lämnas med anledning av arrangemanget: Ljudnivån för publik/besökare/personal Arrangören ska se till att inga besökare eller personal utsätts för högre ljudnivåer än rekommenderade riktvärden från Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15): - Ekvivalent ljud: 100 db (A) - Maximalt ljud: 115 db (A) - Om barn under 13 år har tillträde till arrangemanget ska ljudnivåerna inte överstiga 97 db (A) ekvivalent ljudnivå och 110 db (A) maximal ljudnivå. Tänk på att t.ex. är 73 db dubbelt så starkt som 70 db. Socialstyrelsen tar i sin broschyr upp rutiner som kan bidra till att hålla ljudet under kontroll, se; Kontrollera ljudnivån Undvik hörselskador på grund av hög musik, Ljudnivån inomhus/närboende Arrangören får inte orsaka olägenheter för närboende. Folkhälsomyndighetens riktvärden i deras allmänna råd (FoHMFS 2014:13) ska tillämpas vid bedömning inomhus hos grannar till verksamheten: - Maximalt ljud: 45 db (A) - Ekvivalent ljud: 30 db (A) - Ljud från musikanläggningar: 25 db (A) De som säljer livsmedel ska kunna visa upp handlingar på att deras verksamhet är godkänd eller registrerad i den kommun de främst verkar. Livsmedelsförsäljare ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. För frågor kontakta en livsmedelsinspektör i kommunen. Arrangörerna ska lämna in kontaktuppgifter för ansvarig för externa livsmedelsverksamheter samt ansvarig för egen livsmedelshantering. Lämna även in en lista på samtliga externa livsmedelsverksamheter där verksamhetsutövarens kontaktuppgifter samt vilken typ av verksamhet de

19 Sammanträdesprotokoll 19(30) ska bedriva framgår. Dessa uppgifter ska vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast 3 veckor före festivalens startdatum. Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kan kräva anmälan eller tillstånd från Räddningstjänsten eller Miljö- och byggnadsnämnden. Antalet toaletter (WC & urinoar) och sopkärl ska anpassas till antalet besökare. För slamtömning måste beställning göras hos den kommunala entreprenören. Tillgång till handikapptoalett bör finnas. Närboende bör informeras om arrangemanget ifall det sker på en plats där liknande arrangemang inte tidigare anordnats. Vid fyrverkerier ska förannonsering ske i dagspressen. Avloppsvatten ska omhändertas i slutna system, alternativt kopplas till kommunens avlopp efter godkännande från Östra Smålands kommunalteknikförbund. Avloppsvatten får under inga omständigheter släppas till dagvatten nätet, dvs, i dagvattenbrunnar. Uppkommet avfall ska tas omhand och området städas efter hand. Förpackningsavfall ska sorteras. Avfallet ska lämnas till den kommunala renhållaren. Miljö- och byggnadsnämndens övriga beslut angående musikfestivalen 2014 ska följas. Tillsynsavgift: Miljö- och byggnadsnämnden vill informera om att nämnden tar ut en tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående tillstyrker miljö- och byggnadsnämnden tillstånd för det ansökta arrangemanget. Polismyndigheten i Kalmar län har begärt in yttrande från miljö- och byggnadsnämnden angående This Is Hultsfreds tillståndsansökan att arrangera musikfestival This Is Hultsfred ansöker om att arrangera festivalen under perioden maj 2014 inom Hultsfreds folkets park. Campingområdet kommer att vara öppet mellan 28 maj 1 juni Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör festivalen 2014.

20 Sammanträdesprotokoll 20(30) 110 Dnr Xxxxxxxxxxx. Utdömande av vite med stöd av livsmedelslagstiftningen Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Förvaltningsrätten med begäran om prövning och utdömande av vite ( ) enligt miljöoch byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att vitesförelägga xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, att följa nedanstående punkter 1. Αtt inte använda förpackningsmaterial (kartonger) på golvet och på hyllor i kylrummet. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. 2. Att åtgärda skadorna på golvet, i det inre köket. Åtgärdas senast Föreläggandet förenas med vite på kr om åtgärden ej vidtas. 3. Att livsmedel förvaras separerade och väl tillslutna. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. Beslutet om vitesföreläggande delgavs den 22 november 2013 och överklagades inte. Vid besök i verksamheten den 6 mars 2014 är golvet inte åtgärdat och förpackningsmaterial används fortfarande på golvet, dock inte längre i kylrummet. Livsmedel förvaras även förslutna med lock. Då golvet har så stora skador är det svårt att rengöra. Det smutsiga förpackningsmaterialet på golvet innebär även det en risk för att livsmedel som bereds i rummet kan kontamineras. Verksamheten utsätter därmed sina kunder för en risk att servera otjänliga livsmedel. Nämnden bedömer att det därför är väl motiverat att hemställa hos Förvaltningsrätten om prövning och utdömande av vite på totalt kr, enligt punkt 1 och 2 i vitesföreläggandet.

21 Sammanträdesprotokoll 21(30) Kommunstyrelsen, Vimmerby 111 Dnr 57/2014 Yttrande angående skrivelse gällande sjön Yxern Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända upprättad skrivelse till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande daterat En skrivelse från två privatpersoner har inkommit till Vimmerby kommun. Man uppmärksammar återigen frågan om sjön Yxern och den stora regleringsamplitud som tillåts enligt befintlig men ålderdomlig vattendom. Kommunens fortsatta agerande Botorpsströmmens vattenråd ska aktiveras och ett första möte kommer att hållas 14 april. Yxerns reglering är en av frågorna som ska behandlas inom vattenrådet. Hur Vimmerby kommun kommer att agera om och när en ny lag om vattenverksamhet finns till hands vet vi inte nu. Kommunen kommer dock att stötta en omprövning av den befintliga vattendomen där avsikten är att få till en märkbar förbättring som gynnar såväl markägare som fritidsoch naturintressen. Detta bör ske genom samarbete med Västerviks kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-11.10 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 10.00-14.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-03-17 1 (15) Plats och tid Konferensrum Moberg, 2014-03-17, kl. 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Roland Gross, (S) ersättare för Kristina Ideström, (S) Jan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR )

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR ) Tjänsteskrivelse Datum: 2016-02-17 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Ygor Geyer Direktnr: 0322-61 72 82 Epost: ygor.geyer@alingsas.se Beteckning: 2016.009 MN Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 09.30-12.30 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Margaretha Hultgren, FP Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 09.00-13.30 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Myndighetsnämnd Bygg och Miljö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 12-05-16 Sida 1(19) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 14:00-16:15 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunkontoret den 11 mars 2013. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-03-05 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen 13.30-17 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Frisk (s) Göran Lindgren (m) Claes Brandén (mp) Björn Morell (v)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer