Sophia Berggren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sophia Berggren 108-109"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert Andersson, M Christel Rüdiger Karlsson, S Ulf Larsson, C Kenneth Rosén, V Börje Karlsson, C Anders Sundberg, S Lennart Odengrund, C Lennart Nygren, S Övriga deltagande Anders Helgée Karin Åkerstedt 110 Karin Schultz Edgar Hofvergård, S Daniel Johansson Margaretha Hultgren, FP Sara Dolk Britt Wireland Sorpola, S Regina Laine Åke Arvidsson, S Sophia Berggren Utses att justera Konny Bogren Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Bo Svensson. Konny Bogren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Järnforsens Emballage AB Kommunstyrelsen 101 Dnr BBM Detaljplan för Järeda 2:108, Hultsfreds kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Järeda 2:108, Järnforsen. Miljö- och byggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m fl, Järnforsen (Järnforsens Emballage AB). Detaljplanens innehåll har under planarbetets gång ändrats och innefattar nu endast fastigheten Järeda 2:108. Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten till industrimark för att skapa byggrätt för industribyggnad. Detaljplanen har varit ute på ett andra samråd under tiden mars Inga erinringar har under denna tid framförts mot planen som föranlett några ändringar. Den kan därför antas i dess nuvarande form. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

3 Sammanträdesprotokoll 3(30) 102 Dnr MOB Detaljplan för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med enkelt planförfarande för Vi 2:82, 2:83 och del av Vi 14:1, Vimmerby kommun. Fastighetsägare till Vi 31:10 önskar köpa till angränsande mark, fastighet 2:82 och 2:83 och del av Vi 14:1. Kommunen äger 2:82 och 14:1, 2:83 ägs av en privatperson. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 1981 reglerar fastigheterna som park/plantering. Syftet med detaljplanen är att planlägga för industri. Området ligger intill befintlig industrimark och anses som lämpligt utbyggnadsområde. Stångådalsbanan ligger inom riksintresse för kommunikationer, byggnadsfritt område krävs intill järnvägen. Även område för dagvattenledning behöver undersökas vidare. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas.

4 Sammanträdesprotokoll 4(30) 103 Dnr MOB Detaljplan för del av Norrgården 3, Vimmerby kommun. Planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med normalt planförfarande för del av Norrgåden 3 när parkeringsavtal finns undertecknat. Fastighetsägaren till Norrgården 2 önskar utöka verksamheten och köpa till angränsande mark av kommunen. Område som avses byggas är på ca kvm, tomtmarken kan bli något större. Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen särskild användning för aktuellt område. Gällande detaljplan från 2003 reglerar området för natur. Den delen som avses sparas som natur är i gällande detaljplan reglerad för bostad, denna del kommer säkerställas för natur. Syftet med detaljplanen är att planlägga för hotell och natur. Det är viktigt att trädridå sparas mot befintliga bostäder. Utformningen av nya byggnader bör gå i stil med befintliga på Oxgården. Plankostnader och de eventuella utredningar som uppkommer under planarbetet bekostas av exploatören och ett planavtal ska upprättas. Planprocessen påbörjas inte före undertecknat avtal finns om parkeringsyta vid ST1-macken. Avtalet bör vara på minst tio år.

5 Sammanträdesprotokoll 5(30) Lantmäteriet 104 Dnr BBM Flundran 18 och Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Fastighetsreglering Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastighetsåtgärden är att anse som mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med miljö- och byggnadsnämnden angående en fastighetsreglering av den kommunala gatufastigheten Vimmerby 3:3. Samrådet gäller om nämnden anser att åtgärden innebär en sådan mindre avvikelse som anges i 3 kap 2 fastighetsbildningslagen och därmed kan godtas. För gatan gäller en detaljplan antagen Då kommunen efter antagandet har tagit fram projekteringshandlingar för gatan har man funnit att de svängradier som angivits i detaljplanen är alltför snäva. Därför kan en fastighetsreglering enligt detaljplanen ej utföras, utan man måste även ta en del av industrifastigheten Flundran 18 och föra till Vimmerby 3:3. Det är som mest ca 6 meters förflyttning i sidled, vilket kan anses som mindre avvikelse i sammanhanget.

6 Sammanträdesprotokoll 6(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare Sökande 105 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx. Placeringen av det nya fritidshuset får inte placeras närmare strandkant än det befintliga fritidshuset. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxxxx, intill sjön Oppbjärken. Tomten är en arrendetomt på cirka 1500 kvm där det sedan 1940-talet finns ett fritidshus och några mindre uthus. Oppbjärken är i kommunens översiktsplan utpekad som en LIS-sjö, det vill säga ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge enligt miljöbalken 7 kap 18e. Anläggning som dispensen avser Sökande önskar riva det befintliga fritidshuset, som ursprungligen är från 1940-talet, och bygga ett nytt på samma plats. Det planerade nya fritidshuset avses bli något större än det befintliga, men placeras cirka två meter längre från strandkant än det befintliga fritidshuset. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken.

7 Sammanträdesprotokoll 7(30) Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som skäl angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, miljöbalken 7 kap 18 c 1.

8 Sammanträdesprotokoll 8(30) Länsstyrelsen i Kalmar län Sökande 106 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning av tomt Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. 18 c 1 för avstyckning av den befintliga tomten xxxxxxxxxx, från fastigheten xxxxxxxxxx. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6.216:- xxxxxxxxxx har ansökt om strandskyddsdispens för avstyckning av den befintliga fritidshustomten xxxxxxxxxx, från xxxxxxxxxx. Tomtplatsen ligger intill sjön Oppbjärken. Anläggning som dispensen avser Tomten xxxxxxxxxx, är en arrendetomt med ett befintligt bostadshus och några mindre uthus/sjöbodar. Tomten som avses bildas efter avstyckningen blir cirka 1800 m 2. Någon möjlighet att lämna fri passage längs med stranden finns inte då bebyggelse och bryggor sedan tidigare finns intill strandkant. Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Inga områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden finns utpekade för sjön Oppbjärken. Beskrivning av värden Sjön Oppbjärken är utpekad i Länsstyrelsens naturvårdsplan för Kalmar län och klassad som en sjö med mycket högt naturvärde (klass 2). Oppbjärken har bedömts ha ett naturvärde av klass 2 (den näst högsta graden) i den naturvärdesbedömning som gjorts för vattenförekomster i Hultsfreds kommun.

9 Sammanträdesprotokoll 9(30) Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka naturvärdet i sjön negativt. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7:18c1, eftersom stugan är befintlig och hela fastigheten får anses utgöra en hemfridszon.

10 Sammanträdesprotokoll 10(30) Sökande xxxxxxxxxx Trafikverket, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar län 107 Dnr BBM Xxxxxxxxxxx. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) 9 kap 17 för den sökta åtgärden, med följande villkor: - att huset får uppföras med maximalt två våningar, vind får inte inredas. - att fasaden består av träpanel i ljusare kulör, alternativt falurött. - att takmaterialet är rött. - att placeringen av bostadshuset på fastigheten görs i enligt med ansökan, dock tillåts placering längre in på tomten. - att vatten- och avloppsanläggningar utformas i samråd med miljö- och byggnadskontoret, efter prövning i separat ärende. Upplyser även om att det krävs dispens från biotopskyddet enl 7 kap 11 MB om rösen eller stenmurar berörs. Detta görs hos Länsstyrelsen. Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 18 är ett förhandsbesked, som innebär att åtgärden kan tillåtas, bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft, Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden ska prövas med bygglov och först efter att bygglov och startbesked enligt PBL 10 kap. 4 har meddelats får åtgärden påbörjas. Avgift: 3.108:- Ledamoten Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv På fastigheten xxxxxxxxxx har ansökan om förhandsbesked inkommit för nybyggnad av ett enbostadshus med intillbyggt garage. Förhandsbeskedet ska även ligga till grund för en avstyckning av ny tomtplats från xxxxxxxxx.

11 Sammanträdesprotokoll 11(30) Tomten föreslås bli ca kvm inkl väg. Huset är tänkt att bli 100 kvm i två våningar och garaget 80 kvm. Förutsättningar Fastigheten xxxxxxxxxx ligger utanför Vena, utmed väg 715 som ägs av Trafikverket. Denna väg har utpekats som kulturintresse av Länsstyrelsen. Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Visböle- Vena. Värdena för detta beskrivs som ett öppet storskiftat odlingslandskap med välbevarade bymiljöer samt sockencentrum och stationssamhälle. Det är viktigt att verka för ett fortsatt brukande i området och att bebyggelsen inte förvanskas. Ny bebyggelse bör anpassas till miljön. Främsteby finns också upptagen som bevarandemiljö i kommunens Kulturminnesvårdsprogrammet. Den utpekade tomtplatsen ligger på en platå som vid den nordöstra tomtgränsen sluttar kraftigt mot Kristdalavägen och åkermarken norr om vägen. Platsen är ett öppet landskap med odlingsrösen. Den tilltänkta tomtplatsen kommer att bli en del av den sammanhållna bebyggelsen i Främsteby. Därför är det viktigt att byggnaden anpassas till befintlig miljö avseende färg och material. Yttranden Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Några yttranden/invändningar har inkommit på förslaget: Trafikverket Har yttrat sig angående anslutning av ny väg från nya tomten utmed väg 715. De har inga invändningar mot detta. Länsstyrelsen Planerad byggnation berör ingen känd fornlämning. Om en fornlämning skulle påträffas under arbetets gång ska Länsstyrelsen omedelbart kontaktas. Beträffande riksintresset så anses inte att en byggnation påtagligt skadar de värden som utpekas i riksintresset. Kalmar läns museum Ny bebyggelse bör anpassas till riksintresset. Ett sätt att anpassa en ny byggnad är att infoga den i befintliga bebyggelsemönster. Jämfört med den befintliga bebyggelsen som ligger relativt samlad kommer den nya byggnaden att ligga mer för sig själv. Det kan vara lämpligt att flytta byggnaden närmare angränsande bebyggelse. Ett annat sätt att anpassa är att ansluta till traditionella färger och material. Av den anledningen bör taket täckas med rött lertegel och inte t ex svarta betongpannor eller plåt. Beträffande fasadfärgen bör kulören inte vara alltför mörk.

12 Sammanträdesprotokoll 12(30) xxxxxxxxxx Önskar att den föreslagna vägen flyttas något norr ut så att möjlighet till utbyggnad finns. xxxxxxxxxx Motsätter sig att nya tomten går precis intill deras eftersom de själva vill köpa marken och att det förtar frihetskänslan. Dessutom kommer det att förstöra utsikten och fastighetsvärdet. Ser risk att det öppna kulturlandskapet växer igen. Anser att även den tilltänkta vägen kan förstöra odlingsrösen och stenmurar samt påverka växt- och djurlivet. Det tilltänkta huset känns väldigt litet och fasadfärgen framgår ej av ritningarna. Vidare framgår inte hur man tänkt lösa vatten- och avloppsfrågan samt uppvärmning. Tycker det är synnerligen märkligt att bevilja avstyckning ända intill befintliga bostadshus då området inte är planlagt och består av ängsmark.

13 Sammanträdesprotokoll 13(30) This is Hultsfred 108 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Föreläggande om försiktighetsmått för musikfestivalen 2014 För musikfestivalen till föreläggs föreningen This is Hultsfred, organisationsnummer , Storgatan 40 c/o Åkesson, Hultsfred, med stöd av 26 kap 9 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 samt 26 kap 22 och 28 kap 1 miljöbalken, att följa nedanstående punkter. Ljudnivåer inom festivalområdet 1. Ljudnivån från musik som framförs på festivalområdet ska understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt, 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Detta med avseende på den ekvivalenta ljudnivån. Vitet sätts till kronor per konsert, vilket kommer att utdömas om ovanstående ekvivalenta ljudnivåer överskrids. 2. Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll för att säkerställa att kraven i punkt ett uppfylls. Detta genom att mäta den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån för respektive konsert. Den ekvivalenta ljudnivån ska loggas digitalt och kunna uppvisas som datafiler. Ljudmätningarna ska genomföras i enlighet med den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Vitet sätts till kronor, vilket kommer att utdömas om egenkontroll inte utförs enligt ovan angivna krav. 3. Mätningarna som utförs av arrangören, i led med dess egenkontroll, ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadskontoret, senast 24 timmar efter avslutad konsert. 4. Om ljudnivåmätningarna sker från mixerbordet ska korrektionsmätningar utföras minst var 6:e timme där högsta ljudtrycksnivån återfinns. Dessa ska protokollföras.

14 Sammanträdesprotokoll 14(30) Ljudnivåer för närboende 5. Ljudnivåer från festivalen ska begränsas så att högsta ljudnivån för närboende inte överstiger 70 dba L Aeq. 6. Mätningar av ljudnivåerna för närboende ska genomföras för att säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger 70 dba. 7. Om det vid mätningarna framkommer att ljudnivåerna för närboende överstiger 70 dba ska det finnas rutiner för att omgående vidta åtgärder. Redovisning av ljudnivåer 8. Resultatet/slutredovisning av arrangörens egenkontroll ska vara miljöoch byggnadskontoret tillhanda senast Mätningarna för närboende behöver inte redovisas om detta inte särskilt efterfrågas av miljö- och byggnadskontoret. 9. I redovisningen av ljudnivåerna för publiken ska det framgå hur mätmetoden SP INFO 2004:45 följs, hur avståndskorrektioner är utförda samt hur stor mätosäkerheten är. Övrigt 10. Öronproppar, i tillräcklig mängd för att tillgodose festivalbesökarnas behov, ska finnas på festivalområdet. 11. Största möjliga hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden i och omkring festivalområdet. 12. Personal från miljö- och byggnadskontoret skall ges tillträde till hela festivalområdet för tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 26 kap, 26 miljöbalken att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Miljö- och byggnadsnämnden har fått yttra sig över tillståndsansökan om att anordna en musikfestival den 30 till 31 maj I detta yttrande har nämnden lämnat övergripande riktlinjer med avseende på människors hälsa och miljön. Den som anordnar ett sådant här arrangemang har ett stort ansvar för såväl sina besökares som närboenden och sina egna funktionärers hälsa. Ett led i detta är att säkerställa att de inte utsätts för alltför höga ljudnivåer utan att

15 Sammanträdesprotokoll 15(30) de kan njuta av sin favoritmusik både nu och i framtiden. Detta beslut är ett förtydligande av de i yttrandet redovisade punkterna kring ljudnivåer. Det har framkommit att barn under 13 år ska ha tillträde till festivalen under vissa tider. Det är viktigt att man har tydliga rutiner för att garantera att barn under 13 år inte utsätts för för höga ljudnivåer. Lagstöd I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer finns riktvärden för bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa i samband med höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). Riktvärdena enligt tabell 2 är anpassade till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än vuxnas. Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde. Ljunivå (db) Maximalt ljud L AFmax 115 Ekvivalent ljud L Aeq.T 100 Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde. Ljudnivå (db) Maximalt ljud L AFmax 110 Ekvivalent ljud L Aeq.T 97 1 L AFmax : Den högsta A-vägda ljudnivån. L Aeq.T: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Miljö och byggnadskontoret anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet skall understiga 97 db(a) ekvivalent ljudnivå och 110 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt 100 db(a) ekvivalent ljudnivå och 115 db(a) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde. Folkhälsomyndigheten har även riktlinjer för höga ljudnivåer för närboende av verksamheter. Dessa utgår dock från att mätningarna görs inne i bostäderna. Detta är mycket svårt att kontrollera, både för miljö- och byggnadskontoret och för verksamhetsutövaren själva. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser kan dock enligt handläggare på naturvårdsverket betraktas som applicerbara på denna typ av verksamhet. 1 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn t ex sk. knattediskotek eller liknande. Därför bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 db alltid eftersträvas.

16 Sammanträdesprotokoll 16(30) Tabell 3: Riktvärden för buller från byggplatser vid fasad för bostadshus (L Aeq ) Helgfri månd-fre Lör- sön- och helgdag Samtliga dagar kl kl kl kl kl dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba Det framgår även ur de allmänna råden att i de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dba. Miljö- och byggnadskontorets bedömning De riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer ska följas om det inte finns särskilda skäl för att överskrida riktvärdena. Det har inte framkommit några sådana skäl varvid det är rimligt att kräva att dessa ska följas. Egenkontroll ska bedrivas av alla verksamheter som kan innebära skada på människors hälsa och miljön. För att egenkontrollen skall kunna få en oberoende utvärdering bör standardiserade mätmetoder användas och det är av stor vikt att redovisa den ekvivalenta ljudnivån (dba L Aeq ) och även den maximala ljudnivån för respektive konsert som digitalt loggade mätningarna. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) skall ljudnivåerna för närboende inte överstiga 50 dba mellan klockan 19:00 och 22:00. För tidsperioden mellan klockan 22:00 och 07:00 skall ljudnivåerna inte överstiga 45 dba. Det framgår ur de allmänna råden att man för kortvariga händelser kan tolerera något högre ljudnivåer (10 dba). Miljö- och byggnadskontorets bedömning är att man kan godta ljudnivåer upp till maximalt 70 dba under den relativt korta tidsperiod som är aktuell för festivalen. Det är dock inte acceptabelt att 70 dba överskrids för närboende. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren kontrollerar påverkan för närboende genom fortlöpande egenkontroll och om det visar sig att ljudnivån för närboende överskrids så ska det finnas rutiner för hur man ska hantera detta. Övrig information gällande livsmedelshantering Då arrangören tar in ett antal externa livsmedelsförsäljare på området så har de även ett ansvar att se till att förutsättningarna för dessa livsmedelshanterare är sådana att livsmedelssäkerheten kan upprätthållas. För att undvika risken för smittspridning skall det finnas särskilda toaletter dit endast livsmedelspersonal har tillträde. För att säkerställa hygienen skall dessa toaletter vara försedda med tvål och engångshanddukar. I de fall som man tillhandahåller vatten till livsmedelshantering skall detta vatten ha dricksvattenkvalitet.

17 Sammanträdesprotokoll 17(30) För att livsmedelshantering skall kunna ske under en längre tid krävs att samtliga livsmedelshanterare har tillgång till diskmöjligheter. Därmed kan det finnas behov av disktält med varmvatten för att diskning ska kunna ske på ett hygieniskt godtagbart sätt. Arrangörens skall även förse externa livsmedelhanterare med el, avloppsanslutning och avfallshantering i den utsträckning som krävs för att upprätthålla livsmedelskvaliteten.

18 Sammanträdesprotokoll 18(30) Polismyndigheten i Kalmar län This is Hultsfred 109 Dnr Hultsfred 3:110, Hultsfreds kommun. Yttrande över offentlig tillställning, musikfestival 2014 Enligt miljöbalken får arrangemang inte innebära att besökare eller närboende utsätts för olägenheter för människors hälsa. Verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga störningar. Följande synpunkter lämnas med anledning av arrangemanget: Ljudnivån för publik/besökare/personal Arrangören ska se till att inga besökare eller personal utsätts för högre ljudnivåer än rekommenderade riktvärden från Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15): - Ekvivalent ljud: 100 db (A) - Maximalt ljud: 115 db (A) - Om barn under 13 år har tillträde till arrangemanget ska ljudnivåerna inte överstiga 97 db (A) ekvivalent ljudnivå och 110 db (A) maximal ljudnivå. Tänk på att t.ex. är 73 db dubbelt så starkt som 70 db. Socialstyrelsen tar i sin broschyr upp rutiner som kan bidra till att hålla ljudet under kontroll, se; Kontrollera ljudnivån Undvik hörselskador på grund av hög musik, Ljudnivån inomhus/närboende Arrangören får inte orsaka olägenheter för närboende. Folkhälsomyndighetens riktvärden i deras allmänna råd (FoHMFS 2014:13) ska tillämpas vid bedömning inomhus hos grannar till verksamheten: - Maximalt ljud: 45 db (A) - Ekvivalent ljud: 30 db (A) - Ljud från musikanläggningar: 25 db (A) De som säljer livsmedel ska kunna visa upp handlingar på att deras verksamhet är godkänd eller registrerad i den kommun de främst verkar. Livsmedelsförsäljare ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. För frågor kontakta en livsmedelsinspektör i kommunen. Arrangörerna ska lämna in kontaktuppgifter för ansvarig för externa livsmedelsverksamheter samt ansvarig för egen livsmedelshantering. Lämna även in en lista på samtliga externa livsmedelsverksamheter där verksamhetsutövarens kontaktuppgifter samt vilken typ av verksamhet de

19 Sammanträdesprotokoll 19(30) ska bedriva framgår. Dessa uppgifter ska vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast 3 veckor före festivalens startdatum. Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kan kräva anmälan eller tillstånd från Räddningstjänsten eller Miljö- och byggnadsnämnden. Antalet toaletter (WC & urinoar) och sopkärl ska anpassas till antalet besökare. För slamtömning måste beställning göras hos den kommunala entreprenören. Tillgång till handikapptoalett bör finnas. Närboende bör informeras om arrangemanget ifall det sker på en plats där liknande arrangemang inte tidigare anordnats. Vid fyrverkerier ska förannonsering ske i dagspressen. Avloppsvatten ska omhändertas i slutna system, alternativt kopplas till kommunens avlopp efter godkännande från Östra Smålands kommunalteknikförbund. Avloppsvatten får under inga omständigheter släppas till dagvatten nätet, dvs, i dagvattenbrunnar. Uppkommet avfall ska tas omhand och området städas efter hand. Förpackningsavfall ska sorteras. Avfallet ska lämnas till den kommunala renhållaren. Miljö- och byggnadsnämndens övriga beslut angående musikfestivalen 2014 ska följas. Tillsynsavgift: Miljö- och byggnadsnämnden vill informera om att nämnden tar ut en tillsynsavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående tillstyrker miljö- och byggnadsnämnden tillstånd för det ansökta arrangemanget. Polismyndigheten i Kalmar län har begärt in yttrande från miljö- och byggnadsnämnden angående This Is Hultsfreds tillståndsansökan att arrangera musikfestival This Is Hultsfred ansöker om att arrangera festivalen under perioden maj 2014 inom Hultsfreds folkets park. Campingområdet kommer att vara öppet mellan 28 maj 1 juni Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör festivalen 2014.

20 Sammanträdesprotokoll 20(30) 110 Dnr Xxxxxxxxxxx. Utdömande av vite med stöd av livsmedelslagstiftningen Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Förvaltningsrätten med begäran om prövning och utdömande av vite ( ) enligt miljöoch byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att vitesförelägga xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, att följa nedanstående punkter 1. Αtt inte använda förpackningsmaterial (kartonger) på golvet och på hyllor i kylrummet. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. 2. Att åtgärda skadorna på golvet, i det inre köket. Åtgärdas senast Föreläggandet förenas med vite på kr om åtgärden ej vidtas. 3. Att livsmedel förvaras separerade och väl tillslutna. Åtgärdas omgående dock senast Föreläggandet förenas med vite om 3000 kr om det ej följs. Beslutet om vitesföreläggande delgavs den 22 november 2013 och överklagades inte. Vid besök i verksamheten den 6 mars 2014 är golvet inte åtgärdat och förpackningsmaterial används fortfarande på golvet, dock inte längre i kylrummet. Livsmedel förvaras även förslutna med lock. Då golvet har så stora skador är det svårt att rengöra. Det smutsiga förpackningsmaterialet på golvet innebär även det en risk för att livsmedel som bereds i rummet kan kontamineras. Verksamheten utsätter därmed sina kunder för en risk att servera otjänliga livsmedel. Nämnden bedömer att det därför är väl motiverat att hemställa hos Förvaltningsrätten om prövning och utdömande av vite på totalt kr, enligt punkt 1 och 2 i vitesföreläggandet.

21 Sammanträdesprotokoll 21(30) Kommunstyrelsen, Vimmerby 111 Dnr 57/2014 Yttrande angående skrivelse gällande sjön Yxern Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända upprättad skrivelse till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande daterat En skrivelse från två privatpersoner har inkommit till Vimmerby kommun. Man uppmärksammar återigen frågan om sjön Yxern och den stora regleringsamplitud som tillåts enligt befintlig men ålderdomlig vattendom. Kommunens fortsatta agerande Botorpsströmmens vattenråd ska aktiveras och ett första möte kommer att hållas 14 april. Yxerns reglering är en av frågorna som ska behandlas inom vattenrådet. Hur Vimmerby kommun kommer att agera om och när en ny lag om vattenverksamhet finns till hands vet vi inte nu. Kommunen kommer dock att stötta en omprövning av den befintliga vattendomen där avsikten är att få till en märkbar förbättring som gynnar såväl markägare som fritidsoch naturintressen. Detta bör ske genom samarbete med Västerviks kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer