GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 Samrådshandling Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. DETALJPLANEN Detaljplanen omfattar ett område i den norra delen av kommunen på ca 62 ha. Planförslaget syftar till att möjliggöra en förtätning av permanentbosättning och försörja området med vatten och avlopp. Förslaget innebär kommunalt huvudmannaskap för allmän plats dvs. vägar, natur samt parkmark och kommunalt huvudmannaskap för vatten- och avloppsanläggningar. Planområdet innehåller idag ca 130 stycken fastigheter av varierande storlek för i stort sett enbart fritids- och småhusbebyggelse. Detaljplaneförslaget innebär att planområdet ges möjlighet till förtätning och nybildning av fastigheter för främst friliggande småhusbebyggelse, grändhus och flerbostadslägenheter. En förskola i korsningen Bondvägen/Tutviksvägen möjliggörs av planen samt även en kontor/konferenslokal och en fastighet för handel. I detaljplanen föreslås att befintliga vägar rustas upp och breddas. Bondvägen och Tutviksvägen skall inom planområdet breddas med gång- och cykelväg samt även ges möjlighet till framtida bussförbindelse. Del av östra Karlavägen stängs av, Humlavägen öppnas upp och får en ny förbindelse med Myggvägen. Åvägen breddas och får en ändrad dragning till rondellen på Bondvägen. 1

2 ORGANISATORISKA FRÅGOR Preliminär tidplan Planering: Samrådshandling (detaljplan och Juli-september 2007 gatukostnadsutredning) på remiss till berörda parter Sammanställning av remissyttrande, September-oktober 2007 bearbetning av synpunkter mm. Utställning av slutligt förslag till Oktober-november 2007 detaljplan och gatukostnadsutredning Antagande av detaljplan, och 1:a kvartalet 2008 gatukostnadsutredning Detaljplan laga kraft 1:a kvartalet 2008 Genomförande: Inlösen av nödvändig mark för väg och park/natur Utbyggnad av vägar och VA Dessa tider har angivits utifrån förutsättningen att detaljplanearbetet går som planerat och inte överklagas. Genomförandetid Genomförandetiden föreslås vara 10 år och påbörjas 1,5 år efter den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en säkerställd rätt att få bygga enligt detaljplanen. Ansvarsfördelning Huvudmannaskap för allmän platsmark Haninge kommun blir huvudman för gator och vägar och andra allmänna platser. Kommunen är därmed ansvarig för utbyggnad, framtida drift, underhåll av gator och vägar inom planområdet samt ansvarig för iordningställande av natur- och parkmarken och dess framtida skötsel. För fastigheten Gudö 3:28 har en del av tomten tagits ur planen. Eftersom kommunen inte är huvudman för Frejvägen, som angränsar till planområdet, blir detta lösningen för att möjliggöra en vändplan på fastigheten. Den del som tagits ut ur planen kommer att bli ett icke planlagt område. Huvudmannaskap för vatten och avlopp Haninge kommun kommer att vara huvudman för vatten- och avloppsanläggningarna. Huvudmannen är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området samt ansvarar för framtida drift och underhåll. 2 (6)

3 Övriga Respektive ledningshavare för t.ex. el och tele inom området ansvarar för sina utbyggnadsarbeten och samordnas med kommunen när nedgrävning av VA-ledningarna och vägutbyggnaden sker. Gemensamma anläggningar Gemensamhetsanläggningar för vägar och servisledningar för VA på kvartersmark blir aktuellt att bilda i flera fall. Ansvariga för att de bildas, utförs och underhålls är ägare av berörda fastigheter. Byggande på tomtmark Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark. Genomförandeorganisation Genomförande och samordning Genomförandet av allmän platsmark leds och samordnas av Haninge kommun. Avtalsfrågor, där kommunen är part, handläggs inom kommun av exploateringsenheten. Aktuella avtal att upprätta är då kommunen behöver lösa in mark för utbyggnad av vägarna och åtkomst av naturmark. Dessa avtal kan sedan ligga som grund för fastighetsbildningsåtgärder. Fastighetsbildning mm Fastighetsbildningsfrågor (avstyckning, fastighetsreglering mm.), bildande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten Stockholms län efter ansökan från fastighetsägare eller Haninge kommun. Bygglov och bygganmälan Ansökan om bygglov inlämnas till Haninge kommun bygglovavdelning och även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor sker med bygglovenheten. Nybyggnadskarta beställs hos kommunens lantmäteriavdelning. El/energi Vattenfall Region Mellan svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elförsörjningen. FASTIGHETSRÄTTLIGA FRÅGOR Ägoförhållanden De allra flesta fastigheter i området är i enskild ägo. Största markägare är Järntorget Mark- och byggnads AB som äger fastigheterna Gudö 3:5, 3:12, 3:118, 3:131, 3:391, 3:443, 4:460 och 3:467. Fastighetsbildning Inom kvartersmark Detaljplaneförslaget innebär en förtätning av de befintliga fastigheterna. Denna förtätning kan komma att innebära att det krävs markregleringar inom kvarteren mellan befintliga fastigheter. Principerna för fastighetsindelningen anges genom bestämmelser 3 (6)

4 om högsta antalet fastigheter inom respektive kvarter och illustrationer i plankartan. Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva genom ansökan till Lantmäterimyndigheten. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den aktuella fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighetsreglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighetsägarna. Generellt gäller att om fastighetsägarna inte kan träffa överenskommelse om fastighetsregleringar och ersättningsvillkoren så avgör lantmäterimyndigheten de frågorna vid förrättningen. Inom allmän platsmark Kommunen har rättighet och skyldighet enligt Plan- och bygglagen att lösa in mark avsedd för allmän plats (gator och naturmark) vilket kommer att ske efter att planen vunnit laga kraft. Fastigheter som berörs av markregleringar för allmän platsmark är: Gudö 3.5, 3:12, 3:16-19, 3:22-3:24, 3:27, 3:29, 3:34, 3:37-38, 3:41-42, 3:44-45, 3:48, 3:55-56, 3:60, 3:62, 3:66-67, 3:73-75, 3:80-81, 3:84-86, 3:88, 3:92, 3:106, 3:109, 3:111, 3: , 3: , 3:121, 3:123, 3: , 3: , 3:136, 3:139, 3:142, 3: , 3: , 3:268, 3: , 3:363, 3:384, 3:390, 3: , 3:405, 3: , 3: , 3:433, 3:435, 3:439, 3:460, 3: , 3:477, 3:480, 3: , 18:1, 19:1, 20:1 och Vendelsö 3:791. Kommunen har i första hand som avsikt att genom frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare lösa frågor om ersättning mm. kring marköverföringar. Överenskommelser ligger sedan som grund för lantmäteriförrättningarna för marköverföringen. Gemensamhetsanläggning, fastighetssamverkan Planförslaget förutsätter att det måste bildas flera gemensamhetsanläggningar för vägar och VA-ledningar inom kvartersmarken. Gemensamhetsanläggningarna inrättas av Lantmäterimyndigheten på ansökan av fastighetsägarna. I anläggningsförrättningarna beslutas om vad som skall ingå i gemensamhetsanläggningarna, vilka fastigheter som skall vara med, vilka utrymmen för anläggningarna som ska upplåtas, ersättningar för markupplåtelserna, rättigheter, medlemsfastigheternas andelstal och vilken förvaltningsform som skall gälla för anläggningarna. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna kan ske av en samfällighetsförening eller genom s.k. delägarförvaltning. TEKNISKA FRÅGOR Vägar, park och natur m.m. För utbyggnad av området krävs att vägarnas standard förbättras. För att uppnå standarden förutsätts en ombyggnad av vägarna genom anläggning av ny överbyggnad och slitlager. Framkomligheten förbättras genom viss breddning av väg, vändplaner och anläggning av separat gång- och cykelväg trottoarer på Tutviksvägen 4 (6)

5 och Bondvägen samt trottoar på Hakvägen och Jägarvägen. Vägarna förses med belysning. Vatten och avlopp Fastigheterna kommer att VA-försörjas genom utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. En dagvattendamm kommer att anläggas på kommunens allmänna platsmark invid ån. Dagvatten Dagvattnet inom kvartersmark ska så långt som möjligt omhändertas lokalt. Där detta inte är möjligt skall dagvattnet ledas till de kommunala systemen, om möjligt med någon form av fördröjning. Avfall Möjlighet till återvinningsstation kommer att finnas vid infartsparkeringen vid Tutviksvägen. Parkering Den befintliga parkeringsplatsen direkt vid infarten till området kommer att vara kvar. Möjlighet till ytterligare en parkeringsplats finns på andra sidan Gudöbroleden. Z- område I planen har ett z- område lagts ut invid ett parti på Bondvägen där det kommer att krävas stödmurar och ändringar av utfarter för att säkerställa en bra trafiklösning. Z- området ger möjlighet att vid behov säkra plats för vägslänt och stödmur där så behövs. EKONOMISKA FRÅGOR Vägar och parkanläggningar m.m. En ombyggnad av vägnätet har av kommunen beräknats till en kostnad av cirka 32 miljoner kronor. I den beräknade kostnaden ingår bla kostnader för projektering, genomförande, markinlösen, gatubelysning samt iordningställande av naturmark, park och lek inom allmän plats. Kostnaderna kommer att belasta fastigheterna som ingår i fördelningsområdet för gatukostnaderna. Gatukostnaderna och gatukostnadsersättningen redovisas i en särskild gatukostnadsutredning. Vatten och avlopp Kostnaden för vatten och avlopp kommer att belasta fastigheterna inom planområdet. VA-verksamheten är till 100% avgiftsfinansierad, dvs inga skattemedel tillförs verksamheten. Några VA-medel tillförs inte heller den skattefinansierade sidan. I samband med utbyggnad av VA-ledningar tas anläggningsavgifter ut av fastighetsägare. Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren underrättats. Avgift debiteras för befintliga fastigheter. Om en fastighet styckas så tas 5 (6)

6 tillkommande avgifter ut för den nya fastigheten. Anläggningsavgifter tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Enligt föreslaget program kommer normal VA- taxa att tillämpas inom programområdet. Nedan redovisas exempel på ungefärliga anläggningsavgifter i 2007 års taxenivå, inkl moms. För fastigheter på 1000 kvadratmeter, utan lokalt omhändertagande av dagvatten från fastigheten, är anläggningsavgiften ca kronor. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten reducerar avgiften med ca kronor. För fastigheter på 2000 kvadratmeter, utan lokalt omhändertagande av dagvatten från fastigheten, är anläggningsavgift ca kronor. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten reducerar avgiften med ca kronor. När man sedan är ansluten tas brukningsavgifter ut. För en genomsnittlig villa, med en förbrukning på 150 m 3 /år, uppgår avgiften till ca 3200 kr/år (inkl moms). Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten reducerar avgiften med ca 150 kr/år (inkl moms). Övriga gemensamhetsanläggningar Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas mellan deltagande fastigheter genom andelstal i respektive anläggningsförrättning. Samtliga kostnader förknippade med gemensamhetsanläggningar och bildandet av dessa svarar respektive förening eller deltagande fastigheter för. Fastighetsbildning I samband med fastighetsbildningsförrättningar för att bilda fastigheterna i överensstämmelse med detaljplanen uppkommer fråga om vilka ersättningar som skall betalas mellan parterna för marken. Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare. Om parterna inte når en överenskommelse beslutar lantmäterimyndigheten om ersättningsbelopp, efter ansökan om förrättning. Förrättningskostnaden för enbart avstyckning av en tomt är i enkla fall ca kr. Fastighetsreglering mellan två fastigheter i enkla fall kostar ca kr. Träffas inte överenskommelse om ersättning tillkommer värderingskostnaden. Bildande av en enkel gemensamhetsanläggning, t ex för väg och va-servis för 2-3 fastigheter, kostar i samband med ett fastighetsbildningsärende ca kr. Kan man inte träffa överenskommelse om ersättning för upplåtet utrymme för gemensamhetsanläggningen tillkommer värderingskostnader. Genomförandebeskrivningens rättsverkan Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Den utgör en av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförande av detaljplanen. 6 (6)

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer