Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information Handikapphissar - produktinformation Produktinformation angående rullstolshissar - Låglyftande typ A - Låglyftande typ B - Trapphissar med plattform för persontransport

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumerrtbeteckning Tekniska byråns information nr 96 c1i Dokumentets datum Arendebeteckning :s BYGGNADSSTYRELSEN L5001 Projektnamn (ev förkortat) Handikapphissar Projektledare, upphovsman(män), konsult( er), etc Uppdragsgivare Gerd Rosenberg, Th, projektledare William M. Pardon, ark SAR, RIBA, författare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån Husbygg nadssektionen Dokumentets titel Handikapphissar - produktinformation Huvudinnehåll Produktinformationen behandlar rullstolshissar, såväl låglyftande typ A och B enligt Arbetarskyddstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, som trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationen innehåller alla erforderliga uppgifter för att rätt val av hiss skall kunna göras från fall till fall. Alla fakta har redovisats så enhetligt som möjligt för att underlätta jämförelse mellan de olika fabrikaten och hisstyperna. Nyckelord Hissar, handikapp, låglyftande hiss typ A, låglyftande hiss typ B, trapphissar, lyftanordningar, transporter, produktinformation, tekniska data Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång Svenskbyggtjänst Stockholm sidor Göteborg Sekretessuppgifter Malmö Umeå Red Henrik Waldenström, TBL Q Byggnadsstyrelsen 1988 Ref Gerd Rosenberg Postadress Besöksadress Godsadress Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan STOCKHOLM Telefon Telex Bu i Id S

3 TEKNISKA BYRÅNS INFORMATION NR 9 6 Handikapphissar -produktinformation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte/Målgrupp Begränsning Uppläggning Litteratur 4 A ÖVERSIKT 5 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER 6 Planering Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Lyftanordningar i offentlig miljö Byggnadensförutsättningar Byggnadens användning Brandskyddskrav Service Nödsignal, hisstelefon Anbudsinfordran ochupphandling Bidrag Underlag Mått och utrymmesbehov Klimatskydd Dö rröppni ngsautomatik Manöverdan 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT, TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Allmän beskrivning Trappans form Mått och utrymmesbehov Måttagning Belysning

4 B PRODUKTINFORMATION 15 t PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 16 1:1 Cibes-Hissen typ 7000 Cibes AB 16 1:2 GK Hiss typ 80H - 330H 18 1:3 GK Hiss AB GK Hiss typ M ac :4 CK Hiss AB Globus Handikapphiss typ Al 22 Globus Transportteknik AB 1:5 Hiss typ L Ingenjörsfirman Jan Johansson AB 1:6 Kalea Liften typ A 26 Kalea Hissar AB 1:7 MPA Hissen typ IA 28 1:8 Motala Portautomatik AB Namihissen :9 Nami Försäljning AB, ITKAB Tollarpshissen typ A 32 1:10 Nami Försäljning AB NTD Rullstolshiss typ A 34 NTD-Hiss 1:11 Vertivator Al 25,175, 250, 320 eller 400 Skandinaviska onolit AB 36 2 PODU GRUPP 2 RULLSTOLSHISSAR LGLYFTANDE TYP B (utan schakt) 38 2:1 Boras låglyfttyp Boras Elektroniska Verkstad AB. 2:2 Cibes-Hissen typ B Cibes AB 2:3 Devehissen LHR 1200/ Devehissar Alvesta AB, Devehissar Stockholm AB 2:4 vertikal Handikapphiss typ B1 44 Globus Transportteknik AB 2:5 Kalea Liften typ B 46 Kalea Hissar AB 2:6 Trapplift"utomhustrappan" 48 Kordaverken AB 2:7 Marco Rullstoishiss I, II, III 50 Marco MaterialhanteringAB 2:8 MPA Hissen typ 282-UB 52 Motala Portautomatik AB 2:9 Tollarpshissen typ B 54 Nami Försäljning AB

5 2:10 NTD Rullstolshiss typ B NTD Hiss 2:11 Smålandslyften typ B Nya Jönköpings Lyft AB 2:12 Hisstrappan Movex Elevator KB 2:13 Vertivator B 130 (180) Skandinaviska Monolift AB PRODUKTGRUPP 3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM 64 3:1. Globus Handikapphiss för trappor, typ Globus Transportteknik AB 3:2 H i ro Kalea Hissar AB 3:3 Hiro Kalea Hissar AB 3:4 Hiro Kalea Hissar AB, 3:5 Korda Trapphiss 72 Kordaverken AB 3:6 MPA TA 74 Motala Portautomatik AB 3:7 MPA T 76 Motala Portautomatik AB 3:8 MPA T 78 Motala Portautomatik AB 3:9 Handi lift typ II 80 MPR AB 3:10 Perfekta 82 MPR AB 3:11 Monolift MPk-2, MPk Skandinaviska Monolift AB 3:12 Monolift MP - R 86 Skandinaviska Monolift AB 3:13 Monolift MPt 2 88 Skandinaviska Monolift AB 3:14 RT-Trapplift "automat" 90 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:15 RT-Trapplift "manuell" 92 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:16 Vimec 11, Vimec Unilift AB 3:17 Vimec E Unilift AB, GK Hiss AB

6 4 INLEDNING Bakgrund Handikappanpassning av befintliga byggnader har under senare år allt mer aktualiserats. Det är inte alltid möjligt att installera reguljär hiss. En godtagbar handikappanpassning kan emellertid i många fall åstadkommas genom att installera en rullstolshiss eller trapphiss. Syfte/Målgrupp Denna produktinformation gäller rullstolshissar, låglyftande, typ A och B enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/1978 samt trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationenskall vara ett hjälpmedel för fastighetsfärvaltare/beställare vid anbudsinfordranoch val av produkt. Begränsning 1 denna produktinformationredovisas endast: - De låglyftande rullstolshissar för inomhus - eller utomhusbruk som fyller samtliga krav enligt Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr 130/ 1978 "Rullstolshissar, Iåglyftande". - De trapphissar för persontransport som fyller samtliga krav enligt Svensk Standard SS 1995 "Hissar-trapphissar för persontransport" De flesta av de redovisade hissarna harstuderats på plats under sommaren De installerade hissarna var besiktigade av Statens Anläggningsprovning (SA). Provning eller bedömning av säkerhetsskäl har ej gjorts vid framtagning av denna produktinformation eftersom kravet alltid är att hissen skall besiktigas av SA i samband med installationen. De flesta hissarna är dessutom typgodkända av SA. Uppgifter beträffande de tre olika produktgrupperna har infordrats genom en enkät med blanketter som distribuerades till hissfirmorna. Svar inkom i november 1987 och uppgifterna i produktsammanställningen bygger helt på firmornasegna uppgifter. Uppläggning Hissarna redovisas under tre produktgruppers en produktsammanställning. Inom vissa fabrikat finns flera varianter av produkter. Varje produkt redovisas'fär sig med bild och text. Litteratur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, Rullstolshissar. Svensk Standard SS 1995, Hissar-Trapphissar för persontransport. Byggnadsstyrelsens Krav och Råd för Mark och Hus, häfte A, B, D och S. Handikappinstitutet. Produktinformation angående rullstols- och trapphissar.

7 A ÖVERSIKT

8 6 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER Planering Vid handikappanpassning av offentliga byggnader bör helst en hiss installeras. Ar detta ej möjligt kan låglyftande rullstolshiss eller trapphiss för persontransport komma ifråga. Vilken typ av handikapphiss som skall väljas måste avgöras från fall till fall. Rullstolshissar och trapphissar är avsedda för att göra befintliga byggnader tillgängliga för personer med rörelsehinder. Vid nybyggnadskall byggnaden utformas så att alla nivåskillnader kan tas upp med vanlig personhiss. Säkerhetsföreskrifter, För rullstolshissar som omfattas av ASS anvisning nr 130/1978 tillstånd, besiktning men som inte fallur under yrkesinspektionens tillsyn skall utöver bygglov även ett särskilt medgivande sökas hos byggnadsnämnden innan anordningen får uppföras. För arbetsplatser skall yrkesinspektören lämna sitt medgivande. Innan den installerade rullstolshissen får tas i bruk skall den besiktigas av SA. För trapphissar finns rekommendationer i Svensk Standard SS Besiktning utförs av SA innan trapphissen får tas i bruk. Det är hissägarens skyldighet att tillse att rulstolshiss och trapphiss underkastas regelbundet återkommande besiktning och tillsyn. Lyftanordningar i En lyftanordning i offentlig miljö skall kunna användas av många offentlig miljö olika människor - även av personer med svåra funktionsnedsättningar. Den måste därför vara generellt utformad och ha en hög grad av automatik. I offentlig miljöfinns risk både för olyckor på grund av att användaren är ovan vid lyftanordningen samt för åverkan. Oppna rullstolshissar utan schakt, typ B och trapphissar får därför bara användas i offentlig miljö på följande villkor: - Hissen skall placeras så att den inte kan förmodas bli utsatt för avsiktlig åverkan. - Manövrering av hissen får bara ske efter hänvändelse till receptionist, vaktmästare eller annan person som kan övervaka användningen. Där så kan vara befogat installeras kodlås. Hissen måste alltså i praktiken hållas låst och antingen göras nyckelmanövrerad eller spärras via en extra manöverströmbrytare i t ex receptionen. Rullstolshissar med schakt, typ A, är mera skyddade mot olyckor och åverkan och får därför användas utan dessa inskränkningar.

9 Byggnadens förutsätt- Möjligheten att installera handikapphiss måste bedömas med känningar syn till följande punkter: - Konstruktion. - Estetiska värderingar. - Tillräckligt utrymme för installation av handikapphiss samt för avoch påkörning. - Elinstallation - är den tillräcklig? - Ombyggnadsbehov. 7 Byggnadens användning Brandskyddskrav Vid val av hiss ge akt på om verksamheten i byggnaden eventuellt leder till tunga transporter av kontorsmateriel eller om tung elektrisk, utomhusrullstol skall beredas tillträde, exempelvis i museer. Märklast på 400 kg kan i vissa fall behövas. Hisschakt med tillhörande hissmaskinrum skall enligt gällande föreskrifter anordnas inom egen brandcell. Krav på egen brandcell finns inte om: - Hisschaktet är beläget helt inom ett trapphus eller invid ett trapphus och har schaktdörrar till detta. - Hisschaktet inte ger ökat skydd mot brandspridning i jämförelse med andra spridningsvägar - t ex genom öppen förbindelse mellan våningsplan. Service Garanterad service måste finnas. Nödsignal, hisstelefon Nödsignal eller helst hisstelefon skall finnas så att hjälp kan erhållas dygnet om. Anbudsinfordran och Byggnadsstyrelsen köper vanligtvis rullstolshissar och trapphissar diupphandling rekt av leverantören, exempelvis genom förupphandling. I anbudsinfordran skall ställas krav på service samt att varje installerad hiss märks med skylt med telefonnummer till servicefirma. Det är mycket viktigt att servicen fungerar. Invändigt och utvändigt mått måste klargöras vid anbudsinfordran. Måttagning inför beställning av trapphiss är så speciell att den måste göras av hissfabrikanten. Vid anbudsinfordran måste också hissfabrikantens leveransvillkor observeras - är det leverans fritt fabrik eller inklusive montage. Hissleverantören kan kanske inte skicka montörer över hela Sverige utan åtar sig montage endast inom en viss region. Hissentreprenören upprättar och levererar fullständiga ansökningshandlingar till SA senast två månader efter beställning. Kopia på följebrev sänds till byggnadsstyrelsen. Registrering hos SA skall ske i byggnadsstyrelsens namn.

10 8 Är hissen typgodkänd av SA behövs ingen provbelastning vid SA:s besiktning i samband med installationen. Installerar man en hiss som inte är typgodkänd måste den provbelastas vid SA:s provning. Bidrag För offentlig miljö finns bidragsmöjligheter för installation av lyftanordning endast när det gäller ombyggnad av allmänna samlingslokaler. Bidraget söks hos bostadsstyrelsen som också informerar om vilka lokaler som räknas som allmänna samlingslokaler. Vid individuell anpassning av arbetsplats kan bidrag sökas hos länsarbetsnämnden. Underlag För alla sorters rullstolshissar gäller att underlaget måste vara stabilt och ha en god bärighet. Skruvhissar kan t ex placeras på plintar eller gjutet fundament och förankras med expanderbultar. Hissar med hydrauldrivet saxlyftbord måste ha en grop med gjutet betongfundament. Utomhus måste eventuella gropar och försänkningar vara väl dränerade samt gärna försedda med värmekabel. Mått och utrymmesbehov Hissarnas mått varierar. En del tillverkare kan skräddarsy hissen efter kundernas önskemål. Se mått i produktsammanställningen. 1 offentlig miljö bör hissens invändiga mått (hissflakets mått) vara minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss med schakt, typ A, och minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss utan schakt, typ B. Den fria dörröppningen skall vara minst 0,8 m. De angivna måttentar hänsyn till eventuell på lastplanet medföljande vårdare. Vid sidan av färdbana för trapphiss bör finnas ett fritt utrymme på minst 0,2 m. Förekommer gångtrafik samtidigt som hissen körs bör minst 0,5 m bred passage finnas. Vid livlig gångtrafik erfordras dock betydligt större mått. De flesta rullstolshissar är genomgångshissar kortsidan och ut på den andra., man kör in på ena I det fall hissdörrarna placeras i vinkel måste hissen breddas och ha måtten 1,4 x 1,4 m.

11 Framför hissdörrarna behövs 1,5 x 1,5 m fri horisontell yta för att en rullstolsbunden person skall kunna öppna dörren och svänga in i hissen. Vid sidan om dörrens öppningssida skall finnas 0,7 m fritt utrymme När rullstolshiss placeras vid trappa måste trapplanet vara utformat enligt figurerna. RÄCKE MINST 1500, HELST 2000 RÄCKE L L 7001 HISS 700 RÄCKE HISS HISS Klimatskydd Placeras rullstolshiss utomhus skall alltid inbyggnad eller skärmtak ordnas.

12 lo Dörröppningsautomatik Är hissdörren försedd med dörräppningsautomatik måste följande mätt för placering av manöverdon utanför hissdörren beaktas. Mått i mm Mellan manöverdon och sidovägg skall avståndet vara minst 400 mm. För en rullstolsbunden person är det svårt att nå en knapp som är placerad för långt in i en vinkel mellan två väggar. Manöverdon Både rullstolshissar och trapphissar körs av säkerhetsskäl med hålldon (s kdödmansgrepp). Det innebär att man måste hålla en knapp eller spak intryckt under hela färden, kanske sekunder. Detta ställer stora krav på god utformning av manöverdonen. Många personer har förutom gångsvårigheter även nedsatt kraft och rörlighet i händerna.

13 11 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr , Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshiss typ A får användas i offentlig miljö utan övervakning eller låsning. Allmän beskrivning En låglyftande rullsstolshiss typ A är inbyggd i schakt och liknar en vanlig hiss. Den går emellertid saktare. Lyfthöjden är enligt ASS anvisningar max 4 m. Dispens kan i vissa fall erhållas för något större lyfthöjd. Schaktväggarna kan i det övre planet gå ända upp till tak eller sluta 1,1 m över golv. Se sidan 7 beträffande brandskyddskrav. Belysning Rullstolshissen skall ha god belysning både inuti hisschaktet och utanför hissdörrarna. 0 'r rh' 7

14 12 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Riktlinjerför utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar 130/1978,Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktningi samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshisstyp B får i offentlig miljö endast användas av person med nyckel, eller efter hänvändelse till reception. Allmän beskrivning En Iåglyftande rullstolshiss typ B är en öppen lyftplattform med grindar och skyddsräcke. 1 offentlig miljö bör skydd omkring hela rullstolshissen ordnas. Belysning God belysning skall finnas i och omkring rullstolshissen.

15 13 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till tillstånd, besiktning till säkerhet och funktion ges i Svensk Standard SS 1995 Hissar - Trapphissar för persontransport. Vidare ges anvisningar om provning. En trapphiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. 1 offentlig miljö skall trapphissen hållas låst och bara kunna användas av behörig person med nyckel eller efter hänvändelse till reception/vaktmästare som övervakar användningen. Allmän beskrivning En trapphiss är en lyftanordning för transport i lutande, ej helt omsluten färdbana'mellan stannplan. Trapphissplattformen rör sig längs en skena som är monterad på väggen eller på stöd i trappan. Nar trapphissen inte används fälls plattformen upp mot väggen. Hissen parkeras nedanför eller ovanför trappan. Trapphissar med plattform finns med manuell eller automatisk uppoch nerfalining axplattform och eventuella bommar. Automatik är att föredra. Trapphiss med plattform bör i offentlig miljö förses med fällbar sits. Trapphiss med ståplattform eller med stol bör ej användas i offentlig miljö och behandlas ej i denna produktinformation. Trapphiss kan installeras utan omfattande ingrepp i en byggnad. Den tar liten plats när den inte används. En trapphiss kan ge en acceptabel handikappanpassning i en byggnad där det ej går att installera annan typ av hiss. Kostnad för automatik ingår inte alltid i grundpriset. Trappans form I detta sammanhang kan nämnas tre typer av trappa: - rak trappa, - råk trappa med vitplan, - svängd trappa. Alla typer av trapphiss kan installeras i rak trappa.

16 14 Mått och utrymmesbehov Minimått för trapphissar med olika utformning framgår av SS Av produktsammanställningen framgår de olika trapphissarnas alla mått och även hur stor plats trapphissen tar på bredden vid uppfällt och nerfällt läge. Trapphissar kräver i de flesta fall stor plats för att stanna vid nedre stannplan. Man måste räkna med plattformens längd inklusive nedfälld klaff på avåkningssidan. Plattformen till trapphiss avsedd för rak rappa landar inte omedelbart framför trappan utan 0,3-0,4 m tillkommer. En trapphiss som klarar svängd trappa är möjlig att svänga i exempelvis 90 vinkel vid nedre stannplan. På det sättet kan man köra av från plattformen åt ett annat håll och det krävs inte så mycket utrymme. HISS Manöveryta för av- och påkörning beräknas till 1,5 x 1,5 m i offentlig miljö. Måttagning Införbeställning avtrapphiss måste alltid inmätning av trappan göras av hissfabrikanten. Belysning Trappan skall ha god belysning. Belysningen skall kunnatändas från både övre och nedre stannplan. Qb r

17 B PRODUKTINFORMATION

18 16 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:1 CIBES-HISSEN TYP A 7000 Cibes AB Box Solna Tel p Användningsområde Modellen är avsedd i första hand för inomhusbruk. Vid utomhusuppställning monteras värmelement i maskinrummet och kunden klär in schaktet med värmeisolerande material samt tätskikt. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,16 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp 50 mm djup grop eller 50 mm hög ramp.

19 17 Krav beträffande underlag Avjämnat, motsvarande stålslipad betong. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i ett ca 350 mm djupt utrymme utefter ena långsidan av schaktet. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 7 m utan svårigheter. Antal stannplan 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1480 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1373 x 1586 mm. Man ö verströmställare Normalt ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Schaktväggar och dörrfronter är grundmålade. Lyftplattans väggsida är pulverlackad i ljusbeige färg och golvet ärbelagt med gummimatta i beige färg som standard. Andra färger kan fås mot pristillägg.

20 18 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:2 GK HISS TYP 80H - 330H GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel u Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. -Leveranstid Garantitid veckor. 2 år. Märkström 3 x 220 /380 V,16 A säkring.

21 19 Drivsystem Hydrauliskt (saxbord). Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop Krav beträffande underlag Grop erfordras. Gropdjup mm. Betongplatta eller dylikt. r Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är placerat i apparatskåp utanför hissschaktet. Lyfth ö jd Max 3,3 m. Antal stannplan 2-4 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg (vid dispens 750 kg). Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlästningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 0,05 m/s - 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1100 x 1400 mm x2500 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x 1) 1200 x 1500 mm x 2600 mm. Om hisschaktets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörrö ppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits och kan inte heller kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschakt och dörrar är grundmålade.

22 20 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:3 GK HISS TYP MAC 3 GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel n 0 i 0 WIT /1/ Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 2 år Märkström 3 x 220/380 V,16 A säkring Drivsystem Skruvdrift

23 21 Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Groptramp 70 mm djup grop eller 70 mm hög ramp. Krav beträffande underlag Inga. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i schaktet. Lyfthöjd Över 4 m tekniskt möjlig. Antal stannplan 5-6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med överlastningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 1,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) 1100 x 1400 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l) 1550 x1550 mm.öm hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, med detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Brandklassning av dörrar Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschaktet är grundmålat för färdigbehandling. Anmärkning Hissen kan levereras enligt kundens önskemål beträffande storlek.

24 22 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:4 GLOBUS HANDIKAPPHISS TYP Al Grobus Transportteknik AB Svalstavägen Nyköping Tel Användningsområde Modellen är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 5-6 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Kedjedrift. Schakt Självbärande konstruktion. Kan fås med olika alternativ. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Grop erfordras inte. Mindre ramp behövs. Krav beträffande underlag Betongplatta.

25 23 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras vid övre stannplan på valfri sida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 10 m. Antal stannplan 3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd. Märkhastighet 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1200 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1300 x 1400mm. Mindre vid specialbygge. Om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas ocksåschaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manäversträmställare är ej nyckelmanävrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen är lackerad i zinkprimer och kulörlack. Standardkulör beige, men hissen kan även lackeras efter kundens önskemål.

26 24 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:5 HISS TYP G L 5-40 Ingenjörsfirman Jan Johansson AB Kabelgatan KUNGSBACKA Tel Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 6-8 veckor. Garantitid 1-tår. Märkström 3 x V,16 A säkring. Drivsystem Indirekt, kedjehydraulik. Schakt Självbärande schakt som ingår i hissleveransen. Grop Grop erfordras. Gropdjup mm. Krav beträffande underlag Jämnt och bärande.

27 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet finns i separat levererat maskinrumsskåp. 25 Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 6 m. Antal stannplan 2-3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 500 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1200 x 1700 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmåttökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l ) ' 1600 x 1700 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelman övrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg Modellen levereras i grundmålad plåt. osv

28 26 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:6 KALEA LIFTEN TYP A Kalea Hissar AB Frätallsgatan Västra Frölunda Tel J 77< Användningsområde Hissen är avsedd för inomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 1-2år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen.

29 27 Grop Grop erfordras. Gropdjup 80 mm. Krav beträffande underlag Betongplatta. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är inbyggt inom schaktets långsida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 8 m. Antal stannplan 6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlastningsskydd, detta kan anordnas. men Märkhastighet ca 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) Schaktets yttermått (b x I) 1100 x 1470 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm x 1650 mm. Om hissflakets breddmått ökas samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Grundmålad eller elförzinkad vid leverans.

30 28 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:7 MPA HISSEN TYP IA Motala Portautomatik AB Box Motala Tel m r Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år.

31 29 Märkström 1 x 380 V, 10 A säkring. Drivsystem Snäckväxel och styrda rullkedjor. Schakt Självbärande stålkonstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Ramp erfordras Krav beträffande underlag Plan yta. Hissmaskineriets placering Fyra valmöjligheter på schaktets långsidor i övre plan. Lyfthöjd Tekniskt ingen begränsning. Antal stannplan Max 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 300 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 900 x 1450 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1150 x 1550 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Nyckelmanävrerad. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har därräppningsautomatik. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Målning i MPA standardfärg eller enligt kundens önskemål. Alternativt inklädnad med av kunden önskat material.

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motala 6000 LS Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motaladörren Hisskorgsdörrarna i Motala 6000 LS är i öppet läge helt dolda då de är inbyggda i sidoväggarna.

Läs mer

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motala 6000 LS Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Stor invändigt, liten på utsidan Motala 6000 LS är en hiss med hastigheten 0,15m/s. Detta innebär

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Transportsystem, hissar mm

Transportsystem, hissar mm REFERENS Transportsystem, hissar mm Allmän beskrivning Hissar i skolor ska vara anpassade för elever, personal och besökare med funktionshinder. Hissar bör även kunna användas av vaktmästare och servicepersonal.

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Standardfärg profiler Naturanodiserad aluminium Fasadpersienn A80 Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Smarta funktioner för optimerad installation

Smarta funktioner för optimerad installation Smarta funktioner för optimerad installation Din stil, ditt val, din personlighet, din Flow Flow är den enda trapphissen på marknaden som Det går dessutom att svänga runt hörnet uppe klarar att färdas

Läs mer

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus Den svenska kvalitetslösningen Tryggt och bekvämt för hyresgästerna I många flervåningshus saknar de boende alternativ till trapporna för att

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också.

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. S wedish Quality lifts Egentillverkning av måttanpassade plattformshissar sedan 1980. Nytt djupare format skapar transportmöjlighet för dubbelpall Våra driftsäkra

Läs mer

LOW-UP - Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM

LOW-UP - Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Benämning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser Förebyggande av olyckor. Riskanalys. Uppställningsplatsen.. El anslutning Sidor 2 BESKRIVNING

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB 1 Kap 5:11 Olika typer av dimensionering Vanliga bostadshus under 16 våningar Begreppet alternativ utformning har utgått. Höga byggnader

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

CIBES TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

CIBES TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS CIBES TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS 2 INNEHÅLL 4 CIBES TWO Det första du märker med TWO är hur liten plats den tar. Trapphissen är kompakt men har en säker konstruktion. 6 du kan fortfarande använda trappan

Läs mer

Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter

Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter A-HISSAR 400-2000 Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter att kalla till valt plan. Knapparna

Läs mer

KALEA TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

KALEA TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS KALEA TWO DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS INNEHÅLL 4 KALEA two Det första du märker med Kalea TWO är hur liten plats den tar. Trapphissen är kompakt men har en säker konstruktion. 6 du kan fortfarande använda

Läs mer

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS KALEA ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS INNEHÅLL 4 Kalea One Dess eleganta design passar perfekt in i ditt hem 6 Idealisk för branta och smala trappor Kalea ONE hanterar med enkelhet branta lutningar vilket

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar och villahissar Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka och svängda trappor.

Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka och svängda trappor. STOLTRAPPHISS - 260 Stoltrapphiss 260 - de Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka och svängda trappor. Introduktion. Den ultimata trapphissen för flexibilitet - det är Starla. Starla

Läs mer

Tillträdeskontroll 84

Tillträdeskontroll 84 84 Tillträdeskontroll Parkeringsbommar och stolpar 2 BPE Kraftfull, enskild parkeringsbom med robust -benssystem. Classic och BPE-modellerna används för att säkra enskilda parkeringsrutor och är tillverkade

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

designade hisslösningar

designade hisslösningar designade hisslösningar SKRUVDRIVNA LÅGFARTSHISSAR FRÅN LIFTS 2 en hiss som SMÄLTER IN Lifts är en ledande utvecklare och leverantör av lågfartshissar. Produktsortimentet omfattar ett brett urval modeller,

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco Plattformshissar och Villahissar. Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Utrymingstrappor 2. Industritrappor 8

Utrymingstrappor 2. Industritrappor 8 Trappor MEISER Trappor 1 Utrymingstrappor 2 Utrymningsvägar 4 Spiraltrappor 5 Raka trappor 6 Raka trappor med stöd 7 Industritrappor 8 Industritrappor 10 Spiraltrappor 11 Plattformar 12 Vindeltrappor 13

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar enklare, mer valmöjligheter och till lägre kostnad. Aritco

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport Produktkatalog - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport 2 FÖRETAGSPRESENTATION Tänk dig en värld full av hinder... En värld där du själv inte kan bestämma vilka hus, butiker, restauranger

Läs mer

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen MC 2000 Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga Den svenska kvalitetslösningen Stort utbud av tillval Ingen Motala MC2000 är den andra lik eftersom

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:2 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar; Utkom från

Läs mer

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING

KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR. SNABB och ENKEL MONTERING KVALITET SÄKERHET FUNKTION MONTERINGS ANVISNING FLEXY ALUMINIUM STÄLLNINGAR SNABB och ENKEL MONTERING Monteringsanvisning FLEXY Steens Mekaniska har lång erfarenhet och stora kunskaper om byggbranschen

Läs mer

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE UPP &NER HISSAR HISSAR FÖR ALLA BEHOV Bygghissar används i första hand för att transportera två olika saker material och personal. Valet av bygghiss är på många sätt en säkerhetsoch arbetsmiljöfråga. Att

Läs mer

Hissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringsservice (VYP) och Jyrki Heinonen

Hissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringsservice (VYP) och Jyrki Heinonen Hissar Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om nivåskillnader: Då en nivåskillnad som är lika hög eller högre än våningshöjden ordnas med en trappa, skall anordnas en rörelsefri

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

NIMEX AB BOX 94 FABRIKSGATAN 1 S-565 33 MULLSJÖ TEL +46-392-387 00 FAX +46-392-387 90 INFO@NIMEX.SE WWW.NIMEX.SE

NIMEX AB BOX 94 FABRIKSGATAN 1 S-565 33 MULLSJÖ TEL +46-392-387 00 FAX +46-392-387 90 INFO@NIMEX.SE WWW.NIMEX.SE Fasadpersienn A80 Totalmått Bredd, ytterkant geider Genomföringsvinkel 45 till 90 Totalmått Höjd Avstånd geiderhållare. Standard 65 mm Teknisk information. Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Spiraltrappor och raka trappor. för alla miljöer - ute och inne

Spiraltrappor och raka trappor. för alla miljöer - ute och inne Spiraltrappor och raka trappor för alla miljöer - ute och inne Innehåll Sida Spiraltrappor för utrymning och tillgänglighet 3-4 Spiraltrappor för industrimiljö 5 Spiraltrappor med skyddsburar 6 Spiraltrappor

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Riktlinjer för vindskydd

Riktlinjer för vindskydd Riktlinjer 1 Riktlinjer för vindskydd Gäller i Högsby, Hultsfreds och Vimmerby kommuner Beslutad i miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-08, MBN 42/2017 Beslutad i Myndighetsnämnden 2017-XX-XX, MN Riktlinjer

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 12 2014-05-13 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Bring/Citymail, Fria

Läs mer

CIBES ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS

CIBES ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS CIBES ONE DIN DISKRETA STOLTRAPPHISS 2 INNEHÅLL 4 CIBES ONE Dess eleganta design passar perfekt in i ditt hem 6 Idealisk för branta och smala trappor Kalea ONE hanterar med enkelhet branta lutningar vilket

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00 Entresolplan Utöka golvytan Weland entresolplan Med Weland entresolplan kan du utnyttja lokalens hela volym till att utöka golvytan. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utnyttja den befintliga lokalens

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB

RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Man brukar säga att man lär så länge man lever. Häfla Bruk har en lång historia och under drygt 300 år har erfarenhet, kunskap

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0 Handling LSU2012-0469 Sidantal (9) Ver. 1.0 Landstingsservice Landstinget i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING...3

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Schindler 2600 Det bästa sättet att agera med intelligens är genom erfarenhet. Våra lasthissar är ett bevis på det.

Schindler 2600 Det bästa sättet att agera med intelligens är genom erfarenhet. Våra lasthissar är ett bevis på det. Det bästa sättet att agera med intelligens är genom erfarenhet. Våra lasthissar är ett bevis på det. Schindler last- och specialhissar Med är man flexibel. Hissen anpassar sig efter dina krav, från storlek

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk Raka Trappor för utomhus- och inomhusbruk Raka trappor Weland raka trappor standard tillverkas av stål och används främst inom industrin och som utrymningstrappor i olika byggnader. Raka trappor är som

Läs mer

Västerbottens läns landsting; hissprogram. Västerbottens läns landsting hissprogram. Umeå 2008-10-10 White arkitekter AB antal sidor: 17

Västerbottens läns landsting; hissprogram. Västerbottens läns landsting hissprogram. Umeå 2008-10-10 White arkitekter AB antal sidor: 17 Västerbottens läns landsting; hissprogram Västerbottens läns landsting hissprogram Umeå 2008-10-10 White arkitekter AB antal sidor: 17 Västerbottens läns landsting; hissprogram 2 innehållsförteckning innehållsförteckning

Läs mer

Underlätta tillvaron på alla nivåer

Underlätta tillvaron på alla nivåer NEXT LEVEL Underlätta tillvaron på alla nivåer 2 Eleganta hisslösningar Kalea Lifts är en ledande leverantör och produkt utvecklare av hissar för människor med nedsatt rörlighet. I produkt utbudet ingår

Läs mer

Handikappramper. 2 www.weland.se 0371-344 00

Handikappramper. 2 www.weland.se 0371-344 00 Handikappramper Handikappramper Weland tillverkar stabila, säkra och lättmonterade handikappramper av hög kvalitet. Handikappramperna tillverkas av stål, men vi kan även leverera ramper i aluminium. 2

Läs mer

GETO Van III Skåpsbyggsats

GETO Van III Skåpsbyggsats L Kvalitetstestad Flexibel o prisvärd GETO Van III Skåpsbyggsats TITGEMEYER Tf1495S(0308)1 GETO Van III levereras som komplett byggsats med en säker transportlösning. Det ger en kostnadseffektivt hantering

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

Hissar. och. November. serie bör även kunna. användas med nyckelbrytare. projektansvarige. inte ett mail till. driftsäkra samt.

Hissar. och. November. serie bör även kunna. användas med nyckelbrytare. projektansvarige. inte ett mail till. driftsäkra samt. RÅDGIVANDE REFERENS Hissar och inredning Allmän beskrivning Hissar i skolor ska vara anpassade för elever, Om SISAB:s referenser personal och besökare med funktionshinder. Hissar SISAB:s referenser är

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar För trygg miljö Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar RÄCKEN Räcken - för dig som vill vara på den säkra sidan äcken behövs i många olika miljöer, ute och inne; i bostäder och industrier. De leder

Läs mer

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 TECHNI STAGE den lätta, robusta och flexibla scenen. Begreppet att utföra snabba och säkra montage, är TECHNI STAGE den perfekta lösningen där du skapar alla dina teatrala

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav.

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav. Modell H80 Ergosafe H80 har horisontell rörelse och är mest lämpad att användas inomhus samt är vår vanligast förekommande modell. Som standard levereras luckan med 6 mm lamellglas, impulsstyrning, mjukstart/

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB FÖRRÅDS- och GARAGEINREDNINGAR Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka

Läs mer

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR 1. Inledning Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) meddelar med stöd av 56 i elsäkerhetslagen (410/1996) kompletterande anvisningar

Läs mer