Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information Handikapphissar - produktinformation Produktinformation angående rullstolshissar - Låglyftande typ A - Låglyftande typ B - Trapphissar med plattform för persontransport

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumerrtbeteckning Tekniska byråns information nr 96 c1i Dokumentets datum Arendebeteckning :s BYGGNADSSTYRELSEN L5001 Projektnamn (ev förkortat) Handikapphissar Projektledare, upphovsman(män), konsult( er), etc Uppdragsgivare Gerd Rosenberg, Th, projektledare William M. Pardon, ark SAR, RIBA, författare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån Husbygg nadssektionen Dokumentets titel Handikapphissar - produktinformation Huvudinnehåll Produktinformationen behandlar rullstolshissar, såväl låglyftande typ A och B enligt Arbetarskyddstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, som trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationen innehåller alla erforderliga uppgifter för att rätt val av hiss skall kunna göras från fall till fall. Alla fakta har redovisats så enhetligt som möjligt för att underlätta jämförelse mellan de olika fabrikaten och hisstyperna. Nyckelord Hissar, handikapp, låglyftande hiss typ A, låglyftande hiss typ B, trapphissar, lyftanordningar, transporter, produktinformation, tekniska data Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång Svenskbyggtjänst Stockholm sidor Göteborg Sekretessuppgifter Malmö Umeå Red Henrik Waldenström, TBL Q Byggnadsstyrelsen 1988 Ref Gerd Rosenberg Postadress Besöksadress Godsadress Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan STOCKHOLM Telefon Telex Bu i Id S

3 TEKNISKA BYRÅNS INFORMATION NR 9 6 Handikapphissar -produktinformation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte/Målgrupp Begränsning Uppläggning Litteratur 4 A ÖVERSIKT 5 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER 6 Planering Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Lyftanordningar i offentlig miljö Byggnadensförutsättningar Byggnadens användning Brandskyddskrav Service Nödsignal, hisstelefon Anbudsinfordran ochupphandling Bidrag Underlag Mått och utrymmesbehov Klimatskydd Dö rröppni ngsautomatik Manöverdan 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT, TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Allmän beskrivning Trappans form Mått och utrymmesbehov Måttagning Belysning

4 B PRODUKTINFORMATION 15 t PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 16 1:1 Cibes-Hissen typ 7000 Cibes AB 16 1:2 GK Hiss typ 80H - 330H 18 1:3 GK Hiss AB GK Hiss typ M ac :4 CK Hiss AB Globus Handikapphiss typ Al 22 Globus Transportteknik AB 1:5 Hiss typ L Ingenjörsfirman Jan Johansson AB 1:6 Kalea Liften typ A 26 Kalea Hissar AB 1:7 MPA Hissen typ IA 28 1:8 Motala Portautomatik AB Namihissen :9 Nami Försäljning AB, ITKAB Tollarpshissen typ A 32 1:10 Nami Försäljning AB NTD Rullstolshiss typ A 34 NTD-Hiss 1:11 Vertivator Al 25,175, 250, 320 eller 400 Skandinaviska onolit AB 36 2 PODU GRUPP 2 RULLSTOLSHISSAR LGLYFTANDE TYP B (utan schakt) 38 2:1 Boras låglyfttyp Boras Elektroniska Verkstad AB. 2:2 Cibes-Hissen typ B Cibes AB 2:3 Devehissen LHR 1200/ Devehissar Alvesta AB, Devehissar Stockholm AB 2:4 vertikal Handikapphiss typ B1 44 Globus Transportteknik AB 2:5 Kalea Liften typ B 46 Kalea Hissar AB 2:6 Trapplift"utomhustrappan" 48 Kordaverken AB 2:7 Marco Rullstoishiss I, II, III 50 Marco MaterialhanteringAB 2:8 MPA Hissen typ 282-UB 52 Motala Portautomatik AB 2:9 Tollarpshissen typ B 54 Nami Försäljning AB

5 2:10 NTD Rullstolshiss typ B NTD Hiss 2:11 Smålandslyften typ B Nya Jönköpings Lyft AB 2:12 Hisstrappan Movex Elevator KB 2:13 Vertivator B 130 (180) Skandinaviska Monolift AB PRODUKTGRUPP 3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM 64 3:1. Globus Handikapphiss för trappor, typ Globus Transportteknik AB 3:2 H i ro Kalea Hissar AB 3:3 Hiro Kalea Hissar AB 3:4 Hiro Kalea Hissar AB, 3:5 Korda Trapphiss 72 Kordaverken AB 3:6 MPA TA 74 Motala Portautomatik AB 3:7 MPA T 76 Motala Portautomatik AB 3:8 MPA T 78 Motala Portautomatik AB 3:9 Handi lift typ II 80 MPR AB 3:10 Perfekta 82 MPR AB 3:11 Monolift MPk-2, MPk Skandinaviska Monolift AB 3:12 Monolift MP - R 86 Skandinaviska Monolift AB 3:13 Monolift MPt 2 88 Skandinaviska Monolift AB 3:14 RT-Trapplift "automat" 90 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:15 RT-Trapplift "manuell" 92 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:16 Vimec 11, Vimec Unilift AB 3:17 Vimec E Unilift AB, GK Hiss AB

6 4 INLEDNING Bakgrund Handikappanpassning av befintliga byggnader har under senare år allt mer aktualiserats. Det är inte alltid möjligt att installera reguljär hiss. En godtagbar handikappanpassning kan emellertid i många fall åstadkommas genom att installera en rullstolshiss eller trapphiss. Syfte/Målgrupp Denna produktinformation gäller rullstolshissar, låglyftande, typ A och B enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/1978 samt trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationenskall vara ett hjälpmedel för fastighetsfärvaltare/beställare vid anbudsinfordranoch val av produkt. Begränsning 1 denna produktinformationredovisas endast: - De låglyftande rullstolshissar för inomhus - eller utomhusbruk som fyller samtliga krav enligt Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr 130/ 1978 "Rullstolshissar, Iåglyftande". - De trapphissar för persontransport som fyller samtliga krav enligt Svensk Standard SS 1995 "Hissar-trapphissar för persontransport" De flesta av de redovisade hissarna harstuderats på plats under sommaren De installerade hissarna var besiktigade av Statens Anläggningsprovning (SA). Provning eller bedömning av säkerhetsskäl har ej gjorts vid framtagning av denna produktinformation eftersom kravet alltid är att hissen skall besiktigas av SA i samband med installationen. De flesta hissarna är dessutom typgodkända av SA. Uppgifter beträffande de tre olika produktgrupperna har infordrats genom en enkät med blanketter som distribuerades till hissfirmorna. Svar inkom i november 1987 och uppgifterna i produktsammanställningen bygger helt på firmornasegna uppgifter. Uppläggning Hissarna redovisas under tre produktgruppers en produktsammanställning. Inom vissa fabrikat finns flera varianter av produkter. Varje produkt redovisas'fär sig med bild och text. Litteratur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, Rullstolshissar. Svensk Standard SS 1995, Hissar-Trapphissar för persontransport. Byggnadsstyrelsens Krav och Råd för Mark och Hus, häfte A, B, D och S. Handikappinstitutet. Produktinformation angående rullstols- och trapphissar.

7 A ÖVERSIKT

8 6 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER Planering Vid handikappanpassning av offentliga byggnader bör helst en hiss installeras. Ar detta ej möjligt kan låglyftande rullstolshiss eller trapphiss för persontransport komma ifråga. Vilken typ av handikapphiss som skall väljas måste avgöras från fall till fall. Rullstolshissar och trapphissar är avsedda för att göra befintliga byggnader tillgängliga för personer med rörelsehinder. Vid nybyggnadskall byggnaden utformas så att alla nivåskillnader kan tas upp med vanlig personhiss. Säkerhetsföreskrifter, För rullstolshissar som omfattas av ASS anvisning nr 130/1978 tillstånd, besiktning men som inte fallur under yrkesinspektionens tillsyn skall utöver bygglov även ett särskilt medgivande sökas hos byggnadsnämnden innan anordningen får uppföras. För arbetsplatser skall yrkesinspektören lämna sitt medgivande. Innan den installerade rullstolshissen får tas i bruk skall den besiktigas av SA. För trapphissar finns rekommendationer i Svensk Standard SS Besiktning utförs av SA innan trapphissen får tas i bruk. Det är hissägarens skyldighet att tillse att rulstolshiss och trapphiss underkastas regelbundet återkommande besiktning och tillsyn. Lyftanordningar i En lyftanordning i offentlig miljö skall kunna användas av många offentlig miljö olika människor - även av personer med svåra funktionsnedsättningar. Den måste därför vara generellt utformad och ha en hög grad av automatik. I offentlig miljöfinns risk både för olyckor på grund av att användaren är ovan vid lyftanordningen samt för åverkan. Oppna rullstolshissar utan schakt, typ B och trapphissar får därför bara användas i offentlig miljö på följande villkor: - Hissen skall placeras så att den inte kan förmodas bli utsatt för avsiktlig åverkan. - Manövrering av hissen får bara ske efter hänvändelse till receptionist, vaktmästare eller annan person som kan övervaka användningen. Där så kan vara befogat installeras kodlås. Hissen måste alltså i praktiken hållas låst och antingen göras nyckelmanövrerad eller spärras via en extra manöverströmbrytare i t ex receptionen. Rullstolshissar med schakt, typ A, är mera skyddade mot olyckor och åverkan och får därför användas utan dessa inskränkningar.

9 Byggnadens förutsätt- Möjligheten att installera handikapphiss måste bedömas med känningar syn till följande punkter: - Konstruktion. - Estetiska värderingar. - Tillräckligt utrymme för installation av handikapphiss samt för avoch påkörning. - Elinstallation - är den tillräcklig? - Ombyggnadsbehov. 7 Byggnadens användning Brandskyddskrav Vid val av hiss ge akt på om verksamheten i byggnaden eventuellt leder till tunga transporter av kontorsmateriel eller om tung elektrisk, utomhusrullstol skall beredas tillträde, exempelvis i museer. Märklast på 400 kg kan i vissa fall behövas. Hisschakt med tillhörande hissmaskinrum skall enligt gällande föreskrifter anordnas inom egen brandcell. Krav på egen brandcell finns inte om: - Hisschaktet är beläget helt inom ett trapphus eller invid ett trapphus och har schaktdörrar till detta. - Hisschaktet inte ger ökat skydd mot brandspridning i jämförelse med andra spridningsvägar - t ex genom öppen förbindelse mellan våningsplan. Service Garanterad service måste finnas. Nödsignal, hisstelefon Nödsignal eller helst hisstelefon skall finnas så att hjälp kan erhållas dygnet om. Anbudsinfordran och Byggnadsstyrelsen köper vanligtvis rullstolshissar och trapphissar diupphandling rekt av leverantören, exempelvis genom förupphandling. I anbudsinfordran skall ställas krav på service samt att varje installerad hiss märks med skylt med telefonnummer till servicefirma. Det är mycket viktigt att servicen fungerar. Invändigt och utvändigt mått måste klargöras vid anbudsinfordran. Måttagning inför beställning av trapphiss är så speciell att den måste göras av hissfabrikanten. Vid anbudsinfordran måste också hissfabrikantens leveransvillkor observeras - är det leverans fritt fabrik eller inklusive montage. Hissleverantören kan kanske inte skicka montörer över hela Sverige utan åtar sig montage endast inom en viss region. Hissentreprenören upprättar och levererar fullständiga ansökningshandlingar till SA senast två månader efter beställning. Kopia på följebrev sänds till byggnadsstyrelsen. Registrering hos SA skall ske i byggnadsstyrelsens namn.

10 8 Är hissen typgodkänd av SA behövs ingen provbelastning vid SA:s besiktning i samband med installationen. Installerar man en hiss som inte är typgodkänd måste den provbelastas vid SA:s provning. Bidrag För offentlig miljö finns bidragsmöjligheter för installation av lyftanordning endast när det gäller ombyggnad av allmänna samlingslokaler. Bidraget söks hos bostadsstyrelsen som också informerar om vilka lokaler som räknas som allmänna samlingslokaler. Vid individuell anpassning av arbetsplats kan bidrag sökas hos länsarbetsnämnden. Underlag För alla sorters rullstolshissar gäller att underlaget måste vara stabilt och ha en god bärighet. Skruvhissar kan t ex placeras på plintar eller gjutet fundament och förankras med expanderbultar. Hissar med hydrauldrivet saxlyftbord måste ha en grop med gjutet betongfundament. Utomhus måste eventuella gropar och försänkningar vara väl dränerade samt gärna försedda med värmekabel. Mått och utrymmesbehov Hissarnas mått varierar. En del tillverkare kan skräddarsy hissen efter kundernas önskemål. Se mått i produktsammanställningen. 1 offentlig miljö bör hissens invändiga mått (hissflakets mått) vara minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss med schakt, typ A, och minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss utan schakt, typ B. Den fria dörröppningen skall vara minst 0,8 m. De angivna måttentar hänsyn till eventuell på lastplanet medföljande vårdare. Vid sidan av färdbana för trapphiss bör finnas ett fritt utrymme på minst 0,2 m. Förekommer gångtrafik samtidigt som hissen körs bör minst 0,5 m bred passage finnas. Vid livlig gångtrafik erfordras dock betydligt större mått. De flesta rullstolshissar är genomgångshissar kortsidan och ut på den andra., man kör in på ena I det fall hissdörrarna placeras i vinkel måste hissen breddas och ha måtten 1,4 x 1,4 m.

11 Framför hissdörrarna behövs 1,5 x 1,5 m fri horisontell yta för att en rullstolsbunden person skall kunna öppna dörren och svänga in i hissen. Vid sidan om dörrens öppningssida skall finnas 0,7 m fritt utrymme När rullstolshiss placeras vid trappa måste trapplanet vara utformat enligt figurerna. RÄCKE MINST 1500, HELST 2000 RÄCKE L L 7001 HISS 700 RÄCKE HISS HISS Klimatskydd Placeras rullstolshiss utomhus skall alltid inbyggnad eller skärmtak ordnas.

12 lo Dörröppningsautomatik Är hissdörren försedd med dörräppningsautomatik måste följande mätt för placering av manöverdon utanför hissdörren beaktas. Mått i mm Mellan manöverdon och sidovägg skall avståndet vara minst 400 mm. För en rullstolsbunden person är det svårt att nå en knapp som är placerad för långt in i en vinkel mellan två väggar. Manöverdon Både rullstolshissar och trapphissar körs av säkerhetsskäl med hålldon (s kdödmansgrepp). Det innebär att man måste hålla en knapp eller spak intryckt under hela färden, kanske sekunder. Detta ställer stora krav på god utformning av manöverdonen. Många personer har förutom gångsvårigheter även nedsatt kraft och rörlighet i händerna.

13 11 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr , Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshiss typ A får användas i offentlig miljö utan övervakning eller låsning. Allmän beskrivning En låglyftande rullsstolshiss typ A är inbyggd i schakt och liknar en vanlig hiss. Den går emellertid saktare. Lyfthöjden är enligt ASS anvisningar max 4 m. Dispens kan i vissa fall erhållas för något större lyfthöjd. Schaktväggarna kan i det övre planet gå ända upp till tak eller sluta 1,1 m över golv. Se sidan 7 beträffande brandskyddskrav. Belysning Rullstolshissen skall ha god belysning både inuti hisschaktet och utanför hissdörrarna. 0 'r rh' 7

14 12 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Riktlinjerför utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar 130/1978,Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktningi samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshisstyp B får i offentlig miljö endast användas av person med nyckel, eller efter hänvändelse till reception. Allmän beskrivning En Iåglyftande rullstolshiss typ B är en öppen lyftplattform med grindar och skyddsräcke. 1 offentlig miljö bör skydd omkring hela rullstolshissen ordnas. Belysning God belysning skall finnas i och omkring rullstolshissen.

15 13 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till tillstånd, besiktning till säkerhet och funktion ges i Svensk Standard SS 1995 Hissar - Trapphissar för persontransport. Vidare ges anvisningar om provning. En trapphiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. 1 offentlig miljö skall trapphissen hållas låst och bara kunna användas av behörig person med nyckel eller efter hänvändelse till reception/vaktmästare som övervakar användningen. Allmän beskrivning En trapphiss är en lyftanordning för transport i lutande, ej helt omsluten färdbana'mellan stannplan. Trapphissplattformen rör sig längs en skena som är monterad på väggen eller på stöd i trappan. Nar trapphissen inte används fälls plattformen upp mot väggen. Hissen parkeras nedanför eller ovanför trappan. Trapphissar med plattform finns med manuell eller automatisk uppoch nerfalining axplattform och eventuella bommar. Automatik är att föredra. Trapphiss med plattform bör i offentlig miljö förses med fällbar sits. Trapphiss med ståplattform eller med stol bör ej användas i offentlig miljö och behandlas ej i denna produktinformation. Trapphiss kan installeras utan omfattande ingrepp i en byggnad. Den tar liten plats när den inte används. En trapphiss kan ge en acceptabel handikappanpassning i en byggnad där det ej går att installera annan typ av hiss. Kostnad för automatik ingår inte alltid i grundpriset. Trappans form I detta sammanhang kan nämnas tre typer av trappa: - rak trappa, - råk trappa med vitplan, - svängd trappa. Alla typer av trapphiss kan installeras i rak trappa.

16 14 Mått och utrymmesbehov Minimått för trapphissar med olika utformning framgår av SS Av produktsammanställningen framgår de olika trapphissarnas alla mått och även hur stor plats trapphissen tar på bredden vid uppfällt och nerfällt läge. Trapphissar kräver i de flesta fall stor plats för att stanna vid nedre stannplan. Man måste räkna med plattformens längd inklusive nedfälld klaff på avåkningssidan. Plattformen till trapphiss avsedd för rak rappa landar inte omedelbart framför trappan utan 0,3-0,4 m tillkommer. En trapphiss som klarar svängd trappa är möjlig att svänga i exempelvis 90 vinkel vid nedre stannplan. På det sättet kan man köra av från plattformen åt ett annat håll och det krävs inte så mycket utrymme. HISS Manöveryta för av- och påkörning beräknas till 1,5 x 1,5 m i offentlig miljö. Måttagning Införbeställning avtrapphiss måste alltid inmätning av trappan göras av hissfabrikanten. Belysning Trappan skall ha god belysning. Belysningen skall kunnatändas från både övre och nedre stannplan. Qb r

17 B PRODUKTINFORMATION

18 16 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:1 CIBES-HISSEN TYP A 7000 Cibes AB Box Solna Tel p Användningsområde Modellen är avsedd i första hand för inomhusbruk. Vid utomhusuppställning monteras värmelement i maskinrummet och kunden klär in schaktet med värmeisolerande material samt tätskikt. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,16 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp 50 mm djup grop eller 50 mm hög ramp.

19 17 Krav beträffande underlag Avjämnat, motsvarande stålslipad betong. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i ett ca 350 mm djupt utrymme utefter ena långsidan av schaktet. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 7 m utan svårigheter. Antal stannplan 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1480 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1373 x 1586 mm. Man ö verströmställare Normalt ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Schaktväggar och dörrfronter är grundmålade. Lyftplattans väggsida är pulverlackad i ljusbeige färg och golvet ärbelagt med gummimatta i beige färg som standard. Andra färger kan fås mot pristillägg.

20 18 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:2 GK HISS TYP 80H - 330H GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel u Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. -Leveranstid Garantitid veckor. 2 år. Märkström 3 x 220 /380 V,16 A säkring.

21 19 Drivsystem Hydrauliskt (saxbord). Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop Krav beträffande underlag Grop erfordras. Gropdjup mm. Betongplatta eller dylikt. r Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är placerat i apparatskåp utanför hissschaktet. Lyfth ö jd Max 3,3 m. Antal stannplan 2-4 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg (vid dispens 750 kg). Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlästningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 0,05 m/s - 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1100 x 1400 mm x2500 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x 1) 1200 x 1500 mm x 2600 mm. Om hisschaktets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörrö ppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits och kan inte heller kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschakt och dörrar är grundmålade.

22 20 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:3 GK HISS TYP MAC 3 GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel n 0 i 0 WIT /1/ Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 2 år Märkström 3 x 220/380 V,16 A säkring Drivsystem Skruvdrift

23 21 Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Groptramp 70 mm djup grop eller 70 mm hög ramp. Krav beträffande underlag Inga. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i schaktet. Lyfthöjd Över 4 m tekniskt möjlig. Antal stannplan 5-6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med överlastningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 1,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) 1100 x 1400 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l) 1550 x1550 mm.öm hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, med detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Brandklassning av dörrar Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschaktet är grundmålat för färdigbehandling. Anmärkning Hissen kan levereras enligt kundens önskemål beträffande storlek.

24 22 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:4 GLOBUS HANDIKAPPHISS TYP Al Grobus Transportteknik AB Svalstavägen Nyköping Tel Användningsområde Modellen är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 5-6 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Kedjedrift. Schakt Självbärande konstruktion. Kan fås med olika alternativ. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Grop erfordras inte. Mindre ramp behövs. Krav beträffande underlag Betongplatta.

25 23 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras vid övre stannplan på valfri sida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 10 m. Antal stannplan 3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd. Märkhastighet 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1200 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1300 x 1400mm. Mindre vid specialbygge. Om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas ocksåschaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manäversträmställare är ej nyckelmanävrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen är lackerad i zinkprimer och kulörlack. Standardkulör beige, men hissen kan även lackeras efter kundens önskemål.

26 24 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:5 HISS TYP G L 5-40 Ingenjörsfirman Jan Johansson AB Kabelgatan KUNGSBACKA Tel Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 6-8 veckor. Garantitid 1-tår. Märkström 3 x V,16 A säkring. Drivsystem Indirekt, kedjehydraulik. Schakt Självbärande schakt som ingår i hissleveransen. Grop Grop erfordras. Gropdjup mm. Krav beträffande underlag Jämnt och bärande.

27 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet finns i separat levererat maskinrumsskåp. 25 Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 6 m. Antal stannplan 2-3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 500 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1200 x 1700 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmåttökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l ) ' 1600 x 1700 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelman övrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg Modellen levereras i grundmålad plåt. osv

28 26 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:6 KALEA LIFTEN TYP A Kalea Hissar AB Frätallsgatan Västra Frölunda Tel J 77< Användningsområde Hissen är avsedd för inomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 1-2år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen.

29 27 Grop Grop erfordras. Gropdjup 80 mm. Krav beträffande underlag Betongplatta. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är inbyggt inom schaktets långsida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 8 m. Antal stannplan 6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlastningsskydd, detta kan anordnas. men Märkhastighet ca 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) Schaktets yttermått (b x I) 1100 x 1470 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm x 1650 mm. Om hissflakets breddmått ökas samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Grundmålad eller elförzinkad vid leverans.

30 28 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:7 MPA HISSEN TYP IA Motala Portautomatik AB Box Motala Tel m r Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år.

31 29 Märkström 1 x 380 V, 10 A säkring. Drivsystem Snäckväxel och styrda rullkedjor. Schakt Självbärande stålkonstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Ramp erfordras Krav beträffande underlag Plan yta. Hissmaskineriets placering Fyra valmöjligheter på schaktets långsidor i övre plan. Lyfthöjd Tekniskt ingen begränsning. Antal stannplan Max 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 300 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 900 x 1450 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1150 x 1550 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Nyckelmanävrerad. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har därräppningsautomatik. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Målning i MPA standardfärg eller enligt kundens önskemål. Alternativt inklädnad med av kunden önskat material.

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar;

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar H 14, BFS 2012:11

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar H 14, BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Innehåll

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor Byggnadsstyrelsens informationer Kombikontor Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens informationer T:115 Dokumentets datum 1990-07 Ärendebeteckning 504-269187 5 BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER

Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07. Brandtätningar INFORMATIONER Byggnadsstyrelsens informationer T:149 1993-07 Brandtätningar INFORMATIONER Dokumentets utgivare AS BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc Gunnilla Billgren, Th Lars-Göran Liljedahl,

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Service. Svenska Mässans Servicekatalog

Service. Svenska Mässans Servicekatalog Service Svenska Mässans Servicekatalog Innehåll Register A till Ö 3 Så här beställer du 4 Monterpaket 5-14 Artikelpaket 15-16 Vägg Ljus & tross dörr 17-18 Mattor 19-21 Vägg & dörr 22 Bord & stolar 23-27

Läs mer