Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information Handikapphissar - produktinformation Produktinformation angående rullstolshissar - Låglyftande typ A - Låglyftande typ B - Trapphissar med plattform för persontransport

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumerrtbeteckning Tekniska byråns information nr 96 c1i Dokumentets datum Arendebeteckning :s BYGGNADSSTYRELSEN L5001 Projektnamn (ev förkortat) Handikapphissar Projektledare, upphovsman(män), konsult( er), etc Uppdragsgivare Gerd Rosenberg, Th, projektledare William M. Pardon, ark SAR, RIBA, författare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån Husbygg nadssektionen Dokumentets titel Handikapphissar - produktinformation Huvudinnehåll Produktinformationen behandlar rullstolshissar, såväl låglyftande typ A och B enligt Arbetarskyddstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, som trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationen innehåller alla erforderliga uppgifter för att rätt val av hiss skall kunna göras från fall till fall. Alla fakta har redovisats så enhetligt som möjligt för att underlätta jämförelse mellan de olika fabrikaten och hisstyperna. Nyckelord Hissar, handikapp, låglyftande hiss typ A, låglyftande hiss typ B, trapphissar, lyftanordningar, transporter, produktinformation, tekniska data Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet - Omfång Svenskbyggtjänst Stockholm sidor Göteborg Sekretessuppgifter Malmö Umeå Red Henrik Waldenström, TBL Q Byggnadsstyrelsen 1988 Ref Gerd Rosenberg Postadress Besöksadress Godsadress Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan STOCKHOLM Telefon Telex Bu i Id S

3 TEKNISKA BYRÅNS INFORMATION NR 9 6 Handikapphissar -produktinformation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte/Målgrupp Begränsning Uppläggning Litteratur 4 A ÖVERSIKT 5 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER 6 Planering Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Lyftanordningar i offentlig miljö Byggnadensförutsättningar Byggnadens användning Brandskyddskrav Service Nödsignal, hisstelefon Anbudsinfordran ochupphandling Bidrag Underlag Mått och utrymmesbehov Klimatskydd Dö rröppni ngsautomatik Manöverdan 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Allmän beskrivning Belysning 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT, TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, tillstånd, besiktning Allmän beskrivning Trappans form Mått och utrymmesbehov Måttagning Belysning

4 B PRODUKTINFORMATION 15 t PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 16 1:1 Cibes-Hissen typ 7000 Cibes AB 16 1:2 GK Hiss typ 80H - 330H 18 1:3 GK Hiss AB GK Hiss typ M ac :4 CK Hiss AB Globus Handikapphiss typ Al 22 Globus Transportteknik AB 1:5 Hiss typ L Ingenjörsfirman Jan Johansson AB 1:6 Kalea Liften typ A 26 Kalea Hissar AB 1:7 MPA Hissen typ IA 28 1:8 Motala Portautomatik AB Namihissen :9 Nami Försäljning AB, ITKAB Tollarpshissen typ A 32 1:10 Nami Försäljning AB NTD Rullstolshiss typ A 34 NTD-Hiss 1:11 Vertivator Al 25,175, 250, 320 eller 400 Skandinaviska onolit AB 36 2 PODU GRUPP 2 RULLSTOLSHISSAR LGLYFTANDE TYP B (utan schakt) 38 2:1 Boras låglyfttyp Boras Elektroniska Verkstad AB. 2:2 Cibes-Hissen typ B Cibes AB 2:3 Devehissen LHR 1200/ Devehissar Alvesta AB, Devehissar Stockholm AB 2:4 vertikal Handikapphiss typ B1 44 Globus Transportteknik AB 2:5 Kalea Liften typ B 46 Kalea Hissar AB 2:6 Trapplift"utomhustrappan" 48 Kordaverken AB 2:7 Marco Rullstoishiss I, II, III 50 Marco MaterialhanteringAB 2:8 MPA Hissen typ 282-UB 52 Motala Portautomatik AB 2:9 Tollarpshissen typ B 54 Nami Försäljning AB

5 2:10 NTD Rullstolshiss typ B NTD Hiss 2:11 Smålandslyften typ B Nya Jönköpings Lyft AB 2:12 Hisstrappan Movex Elevator KB 2:13 Vertivator B 130 (180) Skandinaviska Monolift AB PRODUKTGRUPP 3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM 64 3:1. Globus Handikapphiss för trappor, typ Globus Transportteknik AB 3:2 H i ro Kalea Hissar AB 3:3 Hiro Kalea Hissar AB 3:4 Hiro Kalea Hissar AB, 3:5 Korda Trapphiss 72 Kordaverken AB 3:6 MPA TA 74 Motala Portautomatik AB 3:7 MPA T 76 Motala Portautomatik AB 3:8 MPA T 78 Motala Portautomatik AB 3:9 Handi lift typ II 80 MPR AB 3:10 Perfekta 82 MPR AB 3:11 Monolift MPk-2, MPk Skandinaviska Monolift AB 3:12 Monolift MP - R 86 Skandinaviska Monolift AB 3:13 Monolift MPt 2 88 Skandinaviska Monolift AB 3:14 RT-Trapplift "automat" 90 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:15 RT-Trapplift "manuell" 92 Rolf Thulin Ingenjörsfirma AB 3:16 Vimec 11, Vimec Unilift AB 3:17 Vimec E Unilift AB, GK Hiss AB

6 4 INLEDNING Bakgrund Handikappanpassning av befintliga byggnader har under senare år allt mer aktualiserats. Det är inte alltid möjligt att installera reguljär hiss. En godtagbar handikappanpassning kan emellertid i många fall åstadkommas genom att installera en rullstolshiss eller trapphiss. Syfte/Målgrupp Denna produktinformation gäller rullstolshissar, låglyftande, typ A och B enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/1978 samt trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS Produktinformationenskall vara ett hjälpmedel för fastighetsfärvaltare/beställare vid anbudsinfordranoch val av produkt. Begränsning 1 denna produktinformationredovisas endast: - De låglyftande rullstolshissar för inomhus - eller utomhusbruk som fyller samtliga krav enligt Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr 130/ 1978 "Rullstolshissar, Iåglyftande". - De trapphissar för persontransport som fyller samtliga krav enligt Svensk Standard SS 1995 "Hissar-trapphissar för persontransport" De flesta av de redovisade hissarna harstuderats på plats under sommaren De installerade hissarna var besiktigade av Statens Anläggningsprovning (SA). Provning eller bedömning av säkerhetsskäl har ej gjorts vid framtagning av denna produktinformation eftersom kravet alltid är att hissen skall besiktigas av SA i samband med installationen. De flesta hissarna är dessutom typgodkända av SA. Uppgifter beträffande de tre olika produktgrupperna har infordrats genom en enkät med blanketter som distribuerades till hissfirmorna. Svar inkom i november 1987 och uppgifterna i produktsammanställningen bygger helt på firmornasegna uppgifter. Uppläggning Hissarna redovisas under tre produktgruppers en produktsammanställning. Inom vissa fabrikat finns flera varianter av produkter. Varje produkt redovisas'fär sig med bild och text. Litteratur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, Rullstolshissar. Svensk Standard SS 1995, Hissar-Trapphissar för persontransport. Byggnadsstyrelsens Krav och Råd för Mark och Hus, häfte A, B, D och S. Handikappinstitutet. Produktinformation angående rullstols- och trapphissar.

7 A ÖVERSIKT

8 6 0:0 ALLMÄNT INFORMATION, KRAV OCH REKOMMENDATIONER Planering Vid handikappanpassning av offentliga byggnader bör helst en hiss installeras. Ar detta ej möjligt kan låglyftande rullstolshiss eller trapphiss för persontransport komma ifråga. Vilken typ av handikapphiss som skall väljas måste avgöras från fall till fall. Rullstolshissar och trapphissar är avsedda för att göra befintliga byggnader tillgängliga för personer med rörelsehinder. Vid nybyggnadskall byggnaden utformas så att alla nivåskillnader kan tas upp med vanlig personhiss. Säkerhetsföreskrifter, För rullstolshissar som omfattas av ASS anvisning nr 130/1978 tillstånd, besiktning men som inte fallur under yrkesinspektionens tillsyn skall utöver bygglov även ett särskilt medgivande sökas hos byggnadsnämnden innan anordningen får uppföras. För arbetsplatser skall yrkesinspektören lämna sitt medgivande. Innan den installerade rullstolshissen får tas i bruk skall den besiktigas av SA. För trapphissar finns rekommendationer i Svensk Standard SS Besiktning utförs av SA innan trapphissen får tas i bruk. Det är hissägarens skyldighet att tillse att rulstolshiss och trapphiss underkastas regelbundet återkommande besiktning och tillsyn. Lyftanordningar i En lyftanordning i offentlig miljö skall kunna användas av många offentlig miljö olika människor - även av personer med svåra funktionsnedsättningar. Den måste därför vara generellt utformad och ha en hög grad av automatik. I offentlig miljöfinns risk både för olyckor på grund av att användaren är ovan vid lyftanordningen samt för åverkan. Oppna rullstolshissar utan schakt, typ B och trapphissar får därför bara användas i offentlig miljö på följande villkor: - Hissen skall placeras så att den inte kan förmodas bli utsatt för avsiktlig åverkan. - Manövrering av hissen får bara ske efter hänvändelse till receptionist, vaktmästare eller annan person som kan övervaka användningen. Där så kan vara befogat installeras kodlås. Hissen måste alltså i praktiken hållas låst och antingen göras nyckelmanövrerad eller spärras via en extra manöverströmbrytare i t ex receptionen. Rullstolshissar med schakt, typ A, är mera skyddade mot olyckor och åverkan och får därför användas utan dessa inskränkningar.

9 Byggnadens förutsätt- Möjligheten att installera handikapphiss måste bedömas med känningar syn till följande punkter: - Konstruktion. - Estetiska värderingar. - Tillräckligt utrymme för installation av handikapphiss samt för avoch påkörning. - Elinstallation - är den tillräcklig? - Ombyggnadsbehov. 7 Byggnadens användning Brandskyddskrav Vid val av hiss ge akt på om verksamheten i byggnaden eventuellt leder till tunga transporter av kontorsmateriel eller om tung elektrisk, utomhusrullstol skall beredas tillträde, exempelvis i museer. Märklast på 400 kg kan i vissa fall behövas. Hisschakt med tillhörande hissmaskinrum skall enligt gällande föreskrifter anordnas inom egen brandcell. Krav på egen brandcell finns inte om: - Hisschaktet är beläget helt inom ett trapphus eller invid ett trapphus och har schaktdörrar till detta. - Hisschaktet inte ger ökat skydd mot brandspridning i jämförelse med andra spridningsvägar - t ex genom öppen förbindelse mellan våningsplan. Service Garanterad service måste finnas. Nödsignal, hisstelefon Nödsignal eller helst hisstelefon skall finnas så att hjälp kan erhållas dygnet om. Anbudsinfordran och Byggnadsstyrelsen köper vanligtvis rullstolshissar och trapphissar diupphandling rekt av leverantören, exempelvis genom förupphandling. I anbudsinfordran skall ställas krav på service samt att varje installerad hiss märks med skylt med telefonnummer till servicefirma. Det är mycket viktigt att servicen fungerar. Invändigt och utvändigt mått måste klargöras vid anbudsinfordran. Måttagning inför beställning av trapphiss är så speciell att den måste göras av hissfabrikanten. Vid anbudsinfordran måste också hissfabrikantens leveransvillkor observeras - är det leverans fritt fabrik eller inklusive montage. Hissleverantören kan kanske inte skicka montörer över hela Sverige utan åtar sig montage endast inom en viss region. Hissentreprenören upprättar och levererar fullständiga ansökningshandlingar till SA senast två månader efter beställning. Kopia på följebrev sänds till byggnadsstyrelsen. Registrering hos SA skall ske i byggnadsstyrelsens namn.

10 8 Är hissen typgodkänd av SA behövs ingen provbelastning vid SA:s besiktning i samband med installationen. Installerar man en hiss som inte är typgodkänd måste den provbelastas vid SA:s provning. Bidrag För offentlig miljö finns bidragsmöjligheter för installation av lyftanordning endast när det gäller ombyggnad av allmänna samlingslokaler. Bidraget söks hos bostadsstyrelsen som också informerar om vilka lokaler som räknas som allmänna samlingslokaler. Vid individuell anpassning av arbetsplats kan bidrag sökas hos länsarbetsnämnden. Underlag För alla sorters rullstolshissar gäller att underlaget måste vara stabilt och ha en god bärighet. Skruvhissar kan t ex placeras på plintar eller gjutet fundament och förankras med expanderbultar. Hissar med hydrauldrivet saxlyftbord måste ha en grop med gjutet betongfundament. Utomhus måste eventuella gropar och försänkningar vara väl dränerade samt gärna försedda med värmekabel. Mått och utrymmesbehov Hissarnas mått varierar. En del tillverkare kan skräddarsy hissen efter kundernas önskemål. Se mått i produktsammanställningen. 1 offentlig miljö bör hissens invändiga mått (hissflakets mått) vara minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss med schakt, typ A, och minst 0,9 x 1,4 m för en rullstolshiss utan schakt, typ B. Den fria dörröppningen skall vara minst 0,8 m. De angivna måttentar hänsyn till eventuell på lastplanet medföljande vårdare. Vid sidan av färdbana för trapphiss bör finnas ett fritt utrymme på minst 0,2 m. Förekommer gångtrafik samtidigt som hissen körs bör minst 0,5 m bred passage finnas. Vid livlig gångtrafik erfordras dock betydligt större mått. De flesta rullstolshissar är genomgångshissar kortsidan och ut på den andra., man kör in på ena I det fall hissdörrarna placeras i vinkel måste hissen breddas och ha måtten 1,4 x 1,4 m.

11 Framför hissdörrarna behövs 1,5 x 1,5 m fri horisontell yta för att en rullstolsbunden person skall kunna öppna dörren och svänga in i hissen. Vid sidan om dörrens öppningssida skall finnas 0,7 m fritt utrymme När rullstolshiss placeras vid trappa måste trapplanet vara utformat enligt figurerna. RÄCKE MINST 1500, HELST 2000 RÄCKE L L 7001 HISS 700 RÄCKE HISS HISS Klimatskydd Placeras rullstolshiss utomhus skall alltid inbyggnad eller skärmtak ordnas.

12 lo Dörröppningsautomatik Är hissdörren försedd med dörräppningsautomatik måste följande mätt för placering av manöverdon utanför hissdörren beaktas. Mått i mm Mellan manöverdon och sidovägg skall avståndet vara minst 400 mm. För en rullstolsbunden person är det svårt att nå en knapp som är placerad för långt in i en vinkel mellan två väggar. Manöverdon Både rullstolshissar och trapphissar körs av säkerhetsskäl med hålldon (s kdödmansgrepp). Det innebär att man måste hålla en knapp eller spak intryckt under hela färden, kanske sekunder. Detta ställer stora krav på god utformning av manöverdonen. Många personer har förutom gångsvårigheter även nedsatt kraft och rörlighet i händerna.

13 11 0:1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) Föreskrifter Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar nr , Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshiss typ A får användas i offentlig miljö utan övervakning eller låsning. Allmän beskrivning En låglyftande rullsstolshiss typ A är inbyggd i schakt och liknar en vanlig hiss. Den går emellertid saktare. Lyfthöjden är enligt ASS anvisningar max 4 m. Dispens kan i vissa fall erhållas för något större lyfthöjd. Schaktväggarna kan i det övre planet gå ända upp till tak eller sluta 1,1 m över golv. Se sidan 7 beträffande brandskyddskrav. Belysning Rullstolshissen skall ha god belysning både inuti hisschaktet och utanför hissdörrarna. 0 'r rh' 7

14 12 0:2 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP B (utan schakt) Föreskrifter Riktlinjerför utförande, installation och användning med hänsyn till säkerhet och funktion ges i Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar 130/1978,Rullstolshissar. En rullstolshiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktningi samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. Rullstolshisstyp B får i offentlig miljö endast användas av person med nyckel, eller efter hänvändelse till reception. Allmän beskrivning En Iåglyftande rullstolshiss typ B är en öppen lyftplattform med grindar och skyddsräcke. 1 offentlig miljö bör skydd omkring hela rullstolshissen ordnas. Belysning God belysning skall finnas i och omkring rullstolshissen.

15 13 0:3 TRAPPHISSAR FÖR PERSONTRANSPORT TRAPPHISSAR MED PLATTFORM Säkerhetsföreskrifter, Riktlinjer för utförande, installation och användning med hänsyn till tillstånd, besiktning till säkerhet och funktion ges i Svensk Standard SS 1995 Hissar - Trapphissar för persontransport. Vidare ges anvisningar om provning. En trapphiss som är typgodkänd eller har godkänts av SA genom besiktning i samband med installationen bedöms ha en tillfredsställande teknisk konstruktion och säkerhet. 1 offentlig miljö skall trapphissen hållas låst och bara kunna användas av behörig person med nyckel eller efter hänvändelse till reception/vaktmästare som övervakar användningen. Allmän beskrivning En trapphiss är en lyftanordning för transport i lutande, ej helt omsluten färdbana'mellan stannplan. Trapphissplattformen rör sig längs en skena som är monterad på väggen eller på stöd i trappan. Nar trapphissen inte används fälls plattformen upp mot väggen. Hissen parkeras nedanför eller ovanför trappan. Trapphissar med plattform finns med manuell eller automatisk uppoch nerfalining axplattform och eventuella bommar. Automatik är att föredra. Trapphiss med plattform bör i offentlig miljö förses med fällbar sits. Trapphiss med ståplattform eller med stol bör ej användas i offentlig miljö och behandlas ej i denna produktinformation. Trapphiss kan installeras utan omfattande ingrepp i en byggnad. Den tar liten plats när den inte används. En trapphiss kan ge en acceptabel handikappanpassning i en byggnad där det ej går att installera annan typ av hiss. Kostnad för automatik ingår inte alltid i grundpriset. Trappans form I detta sammanhang kan nämnas tre typer av trappa: - rak trappa, - råk trappa med vitplan, - svängd trappa. Alla typer av trapphiss kan installeras i rak trappa.

16 14 Mått och utrymmesbehov Minimått för trapphissar med olika utformning framgår av SS Av produktsammanställningen framgår de olika trapphissarnas alla mått och även hur stor plats trapphissen tar på bredden vid uppfällt och nerfällt läge. Trapphissar kräver i de flesta fall stor plats för att stanna vid nedre stannplan. Man måste räkna med plattformens längd inklusive nedfälld klaff på avåkningssidan. Plattformen till trapphiss avsedd för rak rappa landar inte omedelbart framför trappan utan 0,3-0,4 m tillkommer. En trapphiss som klarar svängd trappa är möjlig att svänga i exempelvis 90 vinkel vid nedre stannplan. På det sättet kan man köra av från plattformen åt ett annat håll och det krävs inte så mycket utrymme. HISS Manöveryta för av- och påkörning beräknas till 1,5 x 1,5 m i offentlig miljö. Måttagning Införbeställning avtrapphiss måste alltid inmätning av trappan göras av hissfabrikanten. Belysning Trappan skall ha god belysning. Belysningen skall kunnatändas från både övre och nedre stannplan. Qb r

17 B PRODUKTINFORMATION

18 16 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:1 CIBES-HISSEN TYP A 7000 Cibes AB Box Solna Tel p Användningsområde Modellen är avsedd i första hand för inomhusbruk. Vid utomhusuppställning monteras värmelement i maskinrummet och kunden klär in schaktet med värmeisolerande material samt tätskikt. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,16 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp 50 mm djup grop eller 50 mm hög ramp.

19 17 Krav beträffande underlag Avjämnat, motsvarande stålslipad betong. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i ett ca 350 mm djupt utrymme utefter ena långsidan av schaktet. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 7 m utan svårigheter. Antal stannplan 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1480 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1373 x 1586 mm. Man ö verströmställare Normalt ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Schaktväggar och dörrfronter är grundmålade. Lyftplattans väggsida är pulverlackad i ljusbeige färg och golvet ärbelagt med gummimatta i beige färg som standard. Andra färger kan fås mot pristillägg.

20 18 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:2 GK HISS TYP 80H - 330H GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel u Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. -Leveranstid Garantitid veckor. 2 år. Märkström 3 x 220 /380 V,16 A säkring.

21 19 Drivsystem Hydrauliskt (saxbord). Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop Krav beträffande underlag Grop erfordras. Gropdjup mm. Betongplatta eller dylikt. r Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är placerat i apparatskåp utanför hissschaktet. Lyfth ö jd Max 3,3 m. Antal stannplan 2-4 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg (vid dispens 750 kg). Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlästningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 0,05 m/s - 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1100 x 1400 mm x2500 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x 1) 1200 x 1500 mm x 2600 mm. Om hisschaktets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörrö ppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits och kan inte heller kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschakt och dörrar är grundmålade.

22 20 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:3 GK HISS TYP MAC 3 GK Hiss AB Skeppsbroplatsen Göteborg Tel n 0 i 0 WIT /1/ Användningsområde Modellen är avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 2 år Märkström 3 x 220/380 V,16 A säkring Drivsystem Skruvdrift

23 21 Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Groptramp 70 mm djup grop eller 70 mm hög ramp. Krav beträffande underlag Inga. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras i schaktet. Lyfthöjd Över 4 m tekniskt möjlig. Antal stannplan 5-6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med överlastningsskydd, men sådant kan installeras. Märkhastighet 1,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) 1100 x 1400 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l) 1550 x1550 mm.öm hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, med detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Brandklassning av dörrar Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen levereras färdigmålad, hisschaktet är grundmålat för färdigbehandling. Anmärkning Hissen kan levereras enligt kundens önskemål beträffande storlek.

24 22 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:4 GLOBUS HANDIKAPPHISS TYP Al Grobus Transportteknik AB Svalstavägen Nyköping Tel Användningsområde Modellen är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 5-6 veckor. Garantitid 2 år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Kedjedrift. Schakt Självbärande konstruktion. Kan fås med olika alternativ. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Grop erfordras inte. Mindre ramp behövs. Krav beträffande underlag Betongplatta.

25 23 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet placeras vid övre stannplan på valfri sida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 10 m. Antal stannplan 3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 400 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd. Märkhastighet 0,08 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1000 x 1200 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1300 x 1400mm. Mindre vid specialbygge. Om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas ocksåschaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manäversträmställare är ej nyckelmanävrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Hissen är lackerad i zinkprimer och kulörlack. Standardkulör beige, men hissen kan även lackeras efter kundens önskemål.

26 24 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:5 HISS TYP G L 5-40 Ingenjörsfirman Jan Johansson AB Kabelgatan KUNGSBACKA Tel Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 6-8 veckor. Garantitid 1-tår. Märkström 3 x V,16 A säkring. Drivsystem Indirekt, kedjehydraulik. Schakt Självbärande schakt som ingår i hissleveransen. Grop Grop erfordras. Gropdjup mm. Krav beträffande underlag Jämnt och bärande.

27 Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet finns i separat levererat maskinrumsskåp. 25 Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 6 m. Antal stannplan 2-3 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 500 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med äverlastningsskydd Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 1200 x 1700 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmåttökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x l ) ' 1600 x 1700 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Modellens manöverströmställare är ej nyckelman övrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej dörröppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg Modellen levereras i grundmålad plåt. osv

28 26 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:6 KALEA LIFTEN TYP A Kalea Hissar AB Frätallsgatan Västra Frölunda Tel J 77< Användningsområde Hissen är avsedd för inomhusbruk. Leveranstid veckor. Garantitid 1-2år. Märkström 3 x 380 V,10 A säkring. Drivsystem Skruvdrift. Schakt Självbärande konstruktion. Schakt ingår i hissleveransen.

29 27 Grop Grop erfordras. Gropdjup 80 mm. Krav beträffande underlag Betongplatta. Hissmaskineriets placering Hissmaskineriet är inbyggt inom schaktets långsida. Lyfthöjd Tekniskt möjlig upp till ca 8 m. Antal stannplan 6 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast kg. Överlastningsskydd Modellen är ej utrustad med äverlastningsskydd, detta kan anordnas. men Märkhastighet ca 0,15 m/s. Hissflakets mått (b x I) Schaktets yttermått (b x I) 1100 x 1470 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm x 1650 mm. Om hissflakets breddmått ökas samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manö verströmställare Manöverströmställare är ej nyckelmanövrerad, men detta kan anordnas. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har ej därräppningsautomatik, men den är förberedd för detta. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Grundmålad eller elförzinkad vid leverans.

30 28 1 PRODUKTGRUPP 1 RULLSTOLSHISSAR, LÅGLYFTANDE TYP A (med schakt) 1:7 MPA HISSEN TYP IA Motala Portautomatik AB Box Motala Tel m r Användningsområde Modellen av avsedd både för inomhus- och utomhusbruk. Leveranstid 8-10 veckor. Garantitid 2 år.

31 29 Märkström 1 x 380 V, 10 A säkring. Drivsystem Snäckväxel och styrda rullkedjor. Schakt Självbärande stålkonstruktion. Schakt ingår i hissleveransen. Grop/ramp Ramp erfordras Krav beträffande underlag Plan yta. Hissmaskineriets placering Fyra valmöjligheter på schaktets långsidor i övre plan. Lyfthöjd Tekniskt ingen begränsning. Antal stannplan Max 5 stannplan. Möjlighet till vinkelavkörning Hissdörrarna kan anordnas så att avkörning med rullstol kan ske i vinkel. Märklast 300 kg. Överlastningsskydd Modellen är utrustad med överlastningsskydd. Märkhastighet Ca 0,1 m/s. Hissflakets mått (b x 1) 900 x 1450 mm. Vid placering av hissdörrar i vinkel måste hissflakets breddmått ökas till 1400 mm. Schaktets yttermått (b x I) 1150 x 1550 mm.om hissflakets breddmått ökas i samband med vinkelavkörning ökas också schaktets yttermått. Manöverströmställare Nyckelmanävrerad. Dörröppningsautomatik Standardmodellen har därräppningsautomatik. Fällbar sits Modellen är ej utrustad med fällbar sits, men kan kompletteras med sådan. Brandklassning av dörrar Hissdörrarna kan fås brandklassade. Ytbehandling, målning, färg osv Målning i MPA standardfärg eller enligt kundens önskemål. Alternativt inklädnad med av kunden önskat material.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motala 6000 LS Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Stor invändigt, liten på utsidan Motala 6000 LS är en hiss med hastigheten 0,15m/s. Detta innebär

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

designade hisslösningar

designade hisslösningar designade hisslösningar SKRUVDRIVNA LÅGFARTSHISSAR FRÅN LIFTS 2 en hiss som SMÄLTER IN Lifts är en ledande utvecklare och leverantör av lågfartshissar. Produktsortimentet omfattar ett brett urval modeller,

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar och villahissar Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram

Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Produktinformation Fasadpersienner Modellprogram Standardfärg profiler Naturanodiserad aluminium Fasadpersienn A80 Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och värmeavskärmning

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco Plattformshissar och Villahissar. Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar enklare, mer valmöjligheter och till lägre kostnad. Aritco

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Underlätta tillvaron på alla nivåer

Underlätta tillvaron på alla nivåer NEXT LEVEL Underlätta tillvaron på alla nivåer 2 Eleganta hisslösningar Kalea Lifts är en ledande leverantör och produkt utvecklare av hissar för människor med nedsatt rörlighet. I produkt utbudet ingår

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

GETO Van III Skåpsbyggsats

GETO Van III Skåpsbyggsats L Kvalitetstestad Flexibel o prisvärd GETO Van III Skåpsbyggsats TITGEMEYER Tf1495S(0308)1 GETO Van III levereras som komplett byggsats med en säker transportlösning. Det ger en kostnadseffektivt hantering

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner

Läs mer

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk Raka Trappor för utomhus- och inomhusbruk Raka trappor Weland raka trappor standard tillverkas av stål och används främst inom industrin och som utrymningstrappor i olika byggnader. Raka trappor är som

Läs mer

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar För trygg miljö Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar RÄCKEN Räcken - för dig som vill vara på den säkra sidan äcken behövs i många olika miljöer, ute och inne; i bostäder och industrier. De leder

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön.

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Dekorativa staket 5 Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Staket Lisbon Med ledstång. Smälter perfekt in i alla omgivningar samtidigt som det bibehåller

Läs mer

FH 6x2 luftfjädring Frysbil Bussbygg

FH 6x2 luftfjädring Frysbil Bussbygg FH 6x2 luftfjädring Frysbil Bussbygg Bussbygg THERMOMAX, FRC skåp, med Thermo King T-1000R 50 Frysisolering och öppningsbar sida. Utförande och utrustning enligt bifogade specifikationer. Specifikation

Läs mer

RAKA TRAPPOR på kort tid

RAKA TRAPPOR på kort tid RAKA TRAPPOR på kort tid Ställbar trappa med 5 dagars leveranstid. Måttanpassad trappa med 10 dagars leveranstid. 5-DAGARSTRAPPA UTAN PLAN Ställbar trappa för olika lutningar med automatiskt inställda

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten

Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten Ett företag i Levinsgruppen Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten Levins informerar om H10! Här kommer lite kortfattad information gällande H10. 1. Alla hissar med slagdörrar skall förses med klämriskskyltar,

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Id nr. 1051. Samtliga skåp är certifierade enligt SS-3492. 5 års garanti mot fabrikationsfel på skåpet. 1 års garanti på låsfunktionen.

Id nr. 1051. Samtliga skåp är certifierade enligt SS-3492. 5 års garanti mot fabrikationsfel på skåpet. 1 års garanti på låsfunktionen. HYLLSKÅP SS-3492 SP11 SP33 Modell Höjd Bredd Djup Vikt SP 11 450 350 400 45 SP 22 750 420 300 75 SP 33 750 550 400 80 SP 44 750 650 550 110 SP 66 1250 420 300 93 SP 77 1500 420 400 135 SP 88 1500 550 400

Läs mer

Produkter och priser 2009

Produkter och priser 2009 Print Reklam Skyltsystem Banderoller Original Dekaler Fordonsdekor Fönsterdekor Car Wrapping Roll-ups Hemsidor Snäppramar Ljuslådor Gatupratare m.m. Produkter och priser 2009 print reklam skyltsystem Chefen

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut.

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut. Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten Välkommen ut. Tillbakablickar och utsikter Balkonger ger liv. Rätt byggda och använda är de ett viktigt tillskott till boendet; estetiskt, socialt och praktiskt.

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Statligt ramavtal Säker förvaring Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Avtalsnummer 96-41-2014:005. Gäller: 2015-02-17 t.o.m 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista 1.

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Informationstavlor & glasmontrar

Informationstavlor & glasmontrar 0903 Informationstavlor & glasmontrar Jansson & Partner AB Gamla Brovägen 22 132 40 SALTSJÖ-BOO Tel. 08-717 22 86 Fax 08-715 82 30 info@jansson-partner.se www.jansson-partner.se 2 Om Jansson & Partner

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter.

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter. Electrum 3 Kortfakta Adress: Isafjordsgatan 28 Anläggninsnummer: A0276002 Byggår: 1998 Arkitekt: White Arkitekter Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH, Swedish ICT och

Läs mer

HÄFLA LÄTTDURK. - alternativet för överlägsen byggekonomi. www.hafla.se

HÄFLA LÄTTDURK. - alternativet för överlägsen byggekonomi. www.hafla.se HÄFLA LÄTTDURK - alternativet för överlägsen byggekonomi www.hafla.se HÄFLA LÄTTDURK 2 Häfla lättdurk är ett tåligt lågviktsmaterial för beläggning av tex. plattformar, bjälklag, gångbanor, bassängtäckning

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska AGILE och CS 80 Magneo Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska Agile och CS 80 Magneo AGILE och CS 80 Magneo Manuella och automatiska skjutdörrar Praktiska och utrymmesbesparande inomhuslösningar.

Läs mer

Villiger underjordsbehållare

Villiger underjordsbehållare Villiger underjordsbehållare Med välkänd schweizisk kvalitet har familjen Villiger sedan 1984 utvecklat det som idag är Europas bredaste sortiment av produkter för krantömning och underjordsinsamling av

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - K O N T O R Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar så

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer