Regionfullmäktige. 25 november 2013 KALLELSE. Kallelsen med handlingar finns på internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionfullmäktige. 25 november 2013 KALLELSE. Kallelsen med handlingar finns på internet"

Transkript

1 Regionfullmäktige KALLELSE 25 november 2013 Kallelsen med handlingar finns på internet

2 Regionfullmäktige kallas till sammanträde i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby måndagen den 25 november 2013 kl Ärenden: 1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop 2. Delårsrapport 2: Strategisk plan och budget Revidering av budget Detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1:28; antagande 6. Detaljplan för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63; antagande 7. Taxa för dispenser för transporttillstånd 8. Förenklade och förändrade patientavgifter 9. Förslag till åtgärder för fullföljande av uppdrag, försäljning av fastigheter, GNEAB 10. Idrottsmuseum på Gotland. Motion av Margareta Persson (M) 11. Analys av regionens ekonomiska situation. Motion av Simon Härenstam (M) 12. Regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2014 (återremitterat från föregående sammanträde) 13. Avsägelser och val av: a) En nämndeman i Gotlands tingsrätt (MP) t.o.m (bordlagt från föregående sammanträde) b) En nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm t.o.m (efter Olof Åström, MP, som avsagt sig uppdraget) c) En ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m (efter Anna Gustafsson, S, som avsagt sig uppdraget) d) En ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m (efter Gunnel Johansson, M, som avsagt sig uppdraget) e) En ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m (efter Daicy Larsson, S, som avsagt sig uppdraget)

3 f) En ledamot, tillika vice ordförande i byggnadsnämnden t.o.m (efter Daniel Bergvall, MP, som avsagt sig uppdraget) g) En ledamot i regionfullmäktiges valberedning fr.o.m t.o.m (efter Daniel Bergvall, MP, som avsagt sig uppdraget) h) Daniel Bergvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige fr.o.m Medborgarförslag; nyinkomna 15. Mats Hedströms (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) om redovisning av anläggningstillgångar m.m. för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. 16. Magnus Jönsons (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) om kontantfri betalning i kollektivtrafiken. Bordlagd från föregående sammanträde 17. Inger Harlevis (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) om asylmottagning i Region Gotland. 18. Ursula Jacobssons (C) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Leif Dahlby (S) om ungdomars psykiska ohälsa och förskrivning av antidepressiva medel. Bordlagd från föregående sammanträde 19. Lars Thomssons (C) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) om kostnader för återtagande av Pjäsen till kommunal regi. 20. Eva Gahnströms (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) om användandet av elbilar inom Region Gotland. 21. Johan Malmros (FP) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) om karriärtjänster för lärare. 22. Information: Socialnämndens beslut , 56, om individrapportering inte verkställda beslut per den 31 mars Socialnämndens beslut , 91, om individrapportering inte verkställda beslut per den 30 juni Eventuella frågor 24. Eventuella nya motioner och interpellationer Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av regionfullmäktiges ärenden. Visby den 16 november 2013 Björn Jansson Ordförande

4 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 2 Delårsrapport 2:2013 januari-augusti och helårsprognos Innehåll Regionstyrelsens förslag , 283 Ledningskontoret Delårsrapport 2:2013 januari-augusti och helårsprognos Regionens revisorers granskning av delårsrapport

5 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 283 Au 261 Delårsrapport 2013:2, januari till och med augusti, samt underlag till månadsrapport för september RS 2013/90 - Delårsrapport 2, 2013, med rättelse Bilaga till delårsrapport 2, 2013 (Resultatmått brukarperspektiv och processperspektiv) - Ledningskontoret (delårsrapport 2:2013 med månadsrapport september) Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Delårsrapporten godkänns Nämnderna ska fortsätta arbetet i enlighet med fullmäktiges beslut , 56, om delårsrapport 1. Nämnderna ska se över möjligheten att vidta åtgärder under år 2013 som ger möjlighet att minska kostnadsmassan år Ledningskontoret har upprättat delårsrapport två för perioden januari till och med augusti Ärendet har till regionstyrelsen kompletteras med månadsrapporten för september. Mot bakgrund av komplettering med månadsrapporten för september och att prognosen från hälso- och sjukvårdnämnden är osäker, utfallet av kömiljarden för augusti är inte säkerställd, beslutade arbetsutskottet att överlämna ärendet utan yttrande. Ledningskontoret presenterade på regionstyrelsens sammanträde tjänsteskrivelse med uppdrag och månadsrapport för september. Åtgärder för nämndernas arbete med positiva ekonomiska resultat redovisas i delårsrapport 2013:1. Ledningskontoret bedömer att arbetet måste fortsätta i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2013, om delårsrapport 2013:1. Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland är vid delår två +74 miljoner kronor (mnkr). Detta beror på den engångsinbetalning på cirka 80 mnkr som avser återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 samt reavinst i samband med försäljning av äldreboenden. Forts. Justerande: Utdragsbestyrkande:

6 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 283 forts. Au 261 Regionens totala resultat för perioden är +12 mnkr. Att det inte är högre beror på att den ökade kostnaden för pensionsskulden, som i sin tur beror på sänkning av RIPSräntan, finns med i perioden. Varken återbetalning av försäkringspremie eller intäkten av fastighetsförsäljningen finns med i periodens resultat. Nämnderna redovisar i sina prognoser ett underskott med totalt -44 mnkr mot budget. Detta är en försämring med 21 mnkr, mot den prognos som presenterades i samband med rapporten för maj. Antalet anställda har ökat med 98 personer vilket i huvudsak beror på att äldreboendet Pjäsen nu drivs i egen regi. Sjukfrånvaron har ökat från 4,3 procent till 4,7 procent. Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september. I jämförelse med delårsrapporten har resultatet förbättrats med 33 mnkr. Förändringen beror på nämndernas prognoser. Se ärende om månadsrapport för september, RS 324. Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten. Justerande: Utdragsbestyrkande:

7 Ledningskontoret Åke Wennerberg Ärendenr RS 2013/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 23 oktober 2013 Regionstyrelsen Delårsrapport 2: 2013 och månadsrapport för september Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige Delårsrapporten godkänns Nämnderna ska fortsätta arbetet i enlighet med regionfullmäktiges beslut , 56, om delårsrapport 1 Nämnderna ska se över möjligheten att vidta åtgärder under år 2013 som ger möjlighet att minska kostnadsmassan år 2014 Bakgrund Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. Totalt prognostiseras ett resultat på 107 Mkr vilket innebär en avvikelse på 109 Mkr jämfört med budget. I jämförelse med delårsrapport 2: 2013 (augusti) har resultatet förbättrats med 33 Mkr. Förändringen beror helt på nämndernas prognoser. Prognoserna för skatteintäkter (oktober) och finansförvaltningen är oförändrade jämfört med delårsrapport 2. Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -10 Mkr. Underskott beräknas för tekniska nämnden (-4 Mkr), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-7 Mkr) samt socialnämnden (-12 Mkr). Överskott beräknas för ledningskontoret inklusive politikerorganisationen (9 Mkr), serviceförvaltningen (3 Mkr), miljö- och hälsoskyddsnämnden (1 Mkr) samt barn- och utbildningsnämnden. Övriga nämnder/förvaltningar prognostiserar nollresultat. Nästa prognos för skatteintäkterna beräknas erhållas Regionfullmäktige har , 56, godkänt de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna med anledning av delårsrapport 1: 2013 enligt följande: Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut och alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Särskilt uppdrag ges till Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

8 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr RS 2013/91 2 (3) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. Hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. De förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 Mkr. Bedömning Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen klaras genom tillfälliga tillskott. Att resultatet är positivt beror på den engångsinbetalning på ca 80 Mkr som avser återbetalning av försäkringspremier (AFA) samt reavinst vid försäljning av äldreboenden. I ett längre perspektiv finns tecken på en underliggande obalans. Jämfört med delårsrapport 2: 2013 har resultatet för nämnderna förbättrats med 34 Mkr. Förbättringen avser i huvudsak hälso- och sjukvårdsnämnden som nu prognostiserar nollresultat jämfört med -30 Mkr i delårsrapporten. Orsaken är främst en positivare bedömning av intäkter från den så kallade kömiljarden. Endast fyra förvaltningar räknar med överskott vid årets slut och av dessa beräknas tre klara att ha en buffert på en procent av nettokostnaden. Samtidigt gäller en ekonomisk inriktning enligt regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget att nämnderna ska arbeta med att se över arbetsprocesser, utbud och bemanning för att säkra att rationaliseringseffekter och därmed ålagda besparingsbeting kan effektueras. Åtgärder för nämndernas arbete mot positiva ekonomiska resultat redovisades i delårsrapport 1:2013. Ledningskontoret bedömer att arbetet måste fortsätta i enlighet med regionfullmäktiges beslut , 56, om delårsrapport 1:2013 Av det prognostiserade resultatet på 107 Mkr beräknas balanskravsresultatet till ca 50 Mkr. Balanskravsresultatet utgör den del av resultatet som kan utnyttjas för eventuella dispositioner i samband med bokslutet. Ledningskontoret föreslår att nämnderna ser över möjligheten att vidta åtgärder under 2013 som ger möjlighet att minska kostnadsmassan år 2014.

9 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr RS 2013/91 3 (3) Resultaträkning, Mkr Prognos 2013 Rev Budget 2013 Bokslut 2012 Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, Mkr Nämnd/förvaltning Budget 2013 Prognos (Helårsavvikelse) Bokslut 2012 Politikerorganisation Ledningskontoret Serviceförvaltningen Tekniska nämnden, varav (Samhällsbyggnadsförvaltningen) (163) (-2) (1) (Teknikförvaltningen) (5) (-2) (1) Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Summa Ledningskontoret Per Lindskog tf regiondirektör

10 Delårsrapport januari-augusti & helårsprognos

11 Region Gotland delårsrapport Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Balanserat styrkort som styrmodell... 4 Princip för redovisning av måluppfyllelse... 5 Signalsystem... 5 Måluppfyllelse för ekonomiperspektivet... 6 Resultat och prognos... 6 Investeringar... 7 Framgångsfaktorer... 7 Måluppfyllelse för brukare/kund- och processperspektivet God hälsa vård på lika villkor Goda sociala villkor under livet God lärmiljö god grund för livslångt lärande Kultur och fritid God bebyggd miljö God infrastruktur God livsmiljö God trygghet och säkerhet Stödjande processer Synpunktshantering Genombrottsområden Arbetslöshetsbekämpning arbete och studier Bättre liv för de mest sjuka äldre Ekonomi i balans Förenkla helt enkelt Medarbetarperspektiv Måluppfyllelse för samhällsperspektivet Uppföljning av arbete mot visionsmålen Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter Regionstyrelsen Ledningskontoret Regionstyrelsen Serviceförvaltningen Tekniska nämnden - Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden Teknikförvaltningen Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientnämnden Överförmyndarnämnden Region Gotlands bolag Sifferdel Bilaga fördjupning genombrottsområden

12 Region Gotland delårsrapport Delårsrapport förvaltningsberättelse Sammanfattning Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Bedömningen är att målet inte uppnås helt. Den ekonomiska helårsprognosen för regionen är vid delåret +74 mkr. Detta beror på den engångsinbetalning på cirka 80 mkr som avser återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 samt reavinst i samband med försäljning av äldreboenden. Regionens totala resultat för perioden är +12 mkr. Att det inte är högre beror på att den ökade kostnaden för pensionsskulden som beror på sänkning av RIPS-räntan finns med i perioden, dock finns varken återbetalningen av försäkringspremie eller intäkten av fastighetsförsäljningen med i periodens resultat. Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med 44 mkr mot budgeten. Det är en försämring mot den prognos som presenterades i samband med majrapporten med 21 mkr. Målet i brukarperspektivet är att Region Gotlands brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Måluppfyllelsen bedöms som gul, dvs det här är vi inte tillräckligt bra på. Det är många verksamheter som genomför brukarundersökningar under hösten varför vi inte kan vara säkra på att målet är uppnått. Där undersökningar genomförts visas på många ställen bra resultat, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Målet i processperspektivet är att Region Gotlands verksamheters processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting. Måluppfyllelsen bedöms som gul dvs. det här är vi inte tillräckligt bra på avseende kvalitet och röd det här är vi inte bra på, åtgärder krävs avseende kostnad. Hälso- och sjukvården har uppnått fortsatt goda resultat när det gäller såväl kömiljarden som vårdgarantin. Sammantaget har Gotland en uppmätt tillgänglighet som tillhör landets främsta avseende läkarbesök i primärvård, barnpsykiatri, specialistmottagningar och operationer. Telefontillgänglighet till primärvården är ett förbättringsområde. Andel elever som i årskurs 9 uppnår målen i alla ämnen har höjts jämfört med 2012 års låga nivå och är nu tillbaka på samma nivå som 2010 och Det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor, något som samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. I genomsnitt uppnår 81 % av eleverna i årskurs 9 målen i alla ämnen, 88 % flickor och 75 % pojkar. Målet är 90 %. Antal anställda har ökat med 98 personer vilket i huvudsak beror på att äldreboendet Pjäsen nu drivs i egen regi. Sjukfrånvaron har ökat från 4,3 % till 4,7 %. 3

13 Region Gotland delårsrapport Balanserat styrkort som styrmodell För att kommunicera de förtroendevaldas viljeinriktning, klargöra vad regionens verksamheter förväntas åstadkomma och i vilken riktning utveckling ska ske, koncentreras de viktigaste budskapen i ett fåtal styrsignaler i ett ledningsverktyg; det balanserade styrkortet. Det är ett verktyg som länkar samman alla nivåer i koncernen och syftar till att få alla att arbeta mot samma mål. Balanserad styrning bygger på ett helhetstänkande på så sätt att samhällsutveckling, resultat från regionens verksamheter, kostnader, brukarupplevelser, medarbetarnas situation och regionens finansiella ställning analyseras samtidigt och i förhållande till varandra. Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort och respektive nämnd har beslutat om nämndstyrkort. Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbilder för fem perspektiv som är gemensamma för hela koncernen. Regionfullmäktige beslutade om ett koncernstyrkort för perioden i april De koncerngemensamma målen i styrkortet är: Samhällsutveckling: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Regionen är enligt kommunallagen skyldig att ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Inom ramen för regionens balanserade styrkort får anses att begreppet God ekonomisk hushållning analyseras. I ekonomiperspektivet redovisas de finansiella målen. 4

14 Region Gotland delårsrapport Princip för redovisning av måluppfyllelse Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet följs upp genom att Region Gotlands ekonomiska läge analyseras utifrån målet att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Brukare/Kund och Processperspektivet Process- och brukar/kundperspektivet i styrkortet kan, enkelt uttryckt, beskriva hur väl Region Gotland skapar nytta för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter brukarna. Det vill säga resultatet av de tjänster som vi åtagit oss vid jämförelse med andra kommuner och landsting. Utgångspunkt för redovisningen är Region Gotlands huvudprocesser och stödprocesser oavsett organisationstillhörighet. Processerna följs upp och analyseras utifrån i vilken utsträckning målen i de båda perspektiven uppnås. Medarbetarperspektivet I medarbetarperspektivet bygger flera av framgångsfaktorerna och mätetalen på den medarbetarenkät som görs under hösten vilket gör att bedömning av måluppfyllelse i medarbetarperspektivet görs vid årsbokslutet. Samhällsutvecklingsperspektiv Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Delmål för Minst bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet I samband med regionstyrelsens budgetberedning i maj 2013 redovisade ledningskontoret aktiviteter som skulle genomföras som ett led i arbetet för att nå visionsmålen. I den här delårsrapporten har åtgärderna följts upp genom att beskriva status på var och en av åtgärderna. Samhällsperspektivet följs upp i sin helhet med framgångsfaktorer och mätetal i årsredovisningen. Signalsystem Hur väl Region Gotland lyckats nå målen visas genom signalfärger som ska tolkas enligt följande. Grön ska tolkas som det här är vi bra på Gul ska tolkas som det här är vi inte tillräckligt bra på Måluppfyllelse för ekonomiperspektivet Röd ska tolkas som det här är vi inte bra på, åtgärder krävs 5

15 Region Gotland delårsrapport Måluppfyllelse för ekonomiperspektivet Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Måluppfyllelsen är gul på gränsen till röd. Ekonomi i balans är ett genombrottsområde under Redovisning av genombrottsområdet sammanfattas på sid 27 och fördjupas i bilagan. Resultat och prognos Den ekonomiska helårsprognosen för regionen är vid delåret +74 mkr. Att resultatet är positivt beror på den engångsinbetalning på cirka 80 mkr som avser återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 samt reavinst i samband med försäljning av äldreboenden. Nästa skatteprognos kommer preliminärt v 42. Nämnderna redovisar i sina årsprognoser totalt ett underskott med 44 mkr mot budgeten. Det är en försämring mot den prognos som presenterades i samband med majrapporten med 21 mkr. Den största förändringen står hälso- och sjukvårdsnämnden för, som hade en nollprognos i maj, men som nu prognostiserar 30 mkr. Även socialnämnden har försämrat sin prognos. Dessa försämringar vägs upp av förbättringar i prognosen hos regionstyrelsens förvaltningar, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Få nämnder väntas enligt prognosen uppnå målet att klara ett överskott motsvarande 1 procent av budgeten Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari augusti uppgår till +45 mkr.. Regionens totala resultat för perioden är +12 mkr. Att det inte är högre beror på att den ökade kostnaden för pensionsskulden, som beror på sänkning av RIPS-räntan, finns med i perioden, dock finns varken återbetalningen av försäkringspremie eller intäkten av fastighetsförsäljningen med i periodens resultat. Den räntebärande långfristiga låneskulden uppgår till 665 mkr, varav skulden i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 310 mkr. Räntekostnaderna för den långfristiga upplåningen på årsbasis prognostiseras till 24 mkr vilket är 7 mkr lägre än budgeterat. Den genomsnittliga räntan på låneportföljen i slutet av augusti uppgick till 3,6 procent. Amortering med 30 mkr har skett under perioden. Nettokostnadsökning Den totala nettokostnadsökningen i perioden, efter finansnetto och med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster som reavinster, reaförluster och förändring av semesterlöneskuld, är 5,3 procent. Nettokostnadsökningen för enbart nämnderna är negativ, -0,6 procent. Kostnadsutvecklingen i finansförvaltningen har alltså varit mycket stor i jämförelse med förra året. Detta beror till allra största del på de engångskostnader och intäkter som skett både i år och förra året. Föregående år hade intäkten från återbetalningen av försäkringspremien inkommit innan augusti. I år kommer den troligen i november, detta innebär att intäkterna förra året var drygt 60 mkr högre. I år är räntekostnaderna drygt 40 mkr högre pga förändringen i RIPS-räntan, 6

16 Region Gotland delårsrapport någon sådan justering skedde inte Sammanlagt ger det en avvikelse mellan åren på drygt 100 mkr. Rensas den totala nettokostnaden för dessa engångshändelser är ökningen i perioden 1,6 procent. Investeringar Den totala investeringsbudgeten för 2013 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag uppgår till 476,8 mkr. Detta är en hög investeringsvolym. Nettoinvesteringar är redovisade med 141,9 mkr för perioden, cirka 30 procent av den totala investeringsbudgeten. Enligt nämndernas/förvaltningarnas uppskattning kommer cirka 289 mkr att ha utnyttjats till årsskiftet se tabell nedan. Tidigare år har utfallet på helår blivit betydligt lägre än prognosen vid delår 2. Årets prognos är dock mer realistisk, men med tanke på historiskt högre prognoser vid delår 2 bedömer ledningskontorets att investeringarna för helåret ändå blir något lägre, som mest runt 270 mkr. Investeringsprognos för helåret 2013 enligt nämnder/förvaltningar (tkr) Nämnd/Förvaltning Investeringsbudget Förbrukat Prognos helår 31/8 RS/LK RS/SF TN/TKF* TN/SBF* BN/SBF MHN/SBF KFN/KFF BUN/BUF GVN/GVF SON/SOF HSN/HSF Totalt samtliga investeringar * Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering, hamnar (i hamnar ingår en del skattefinansierat). Framgångsfaktorer God ekonomisk hushållning Ekonomisk uppföljning har skett enligt fastlagd plan. Uppföljning av måluppfyllelse har gjorts i delår 1 och 2. Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om återhållsamhet och ekonomisk medvetenhet enligt nedan: Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut och alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget. 7

17 Region Gotland delårsrapport Särskilt uppdrag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. Även i samband med beslut kring majrapporten togs beslut att: besparingsarbetet inom nämnderna fortsätter enligt förslaget i delårsrapport 1:2013, (RS , 132). berörda nämnder ska återkomma i delårsrapport 2 med uppföljning av vilka ekonomiska effekter redovisade åtgärder fått. till regionstyrelsens sammanträde i augusti ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits av nämnderna och dess effekter för verksamheten och ekonomin Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet) Resursfördelningsmodell används vid budgetfördelning till skolverksamheten inom förskola, fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola samt hälso- och sjukvård. Arbete pågår att se över möjligheten att införa resursfördelningsmodell även för äldreomsorg. Strategisk planering av investeringar Investeringsnivån för 2013 inklusive kompletteringsnivån ligger på en för hög nivå utifrån egenfinansiering av anslagsfinansierade investeringar. Budgeten kommer inte att utnyttjas. Fortsatt diskussion om realismen i äskanden kontra vad som kan utföras är viktig. Anvisningar och arbete inför budgetering av investeringar framåt utvecklas. Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT och tele) Nya styrregler för gemensamma lokaler kommer att beslutas i september. Gemensam transportorganisation har utarbetats och sjösätts Mätetal redovisning Värdering a) Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt uppgår till 2 % av nettokostnaden Prognosen för 2013 är positiv beroende på engångsintäkter under året. Verksamhetens prognostiserade resultat är negativt gentemot budget. Resultatet uppnår troligen inte målet för resultatnivån. RÖD 8

18 Region Gotland delårsrapport b) Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till 100 % Årets investeringsprognos ligger på 300 mnkr netto, vilket är högre än 2012 (268). De skattefinansierade investeringarna är egenfinansierade, och investeringsvolymen har sjunkit. c) Bibehålla soliditeten på minst 45 % och sätta av för att trygga framtida pensioner Kommenteras inte i delårsrapporten d) Nettokostnadsökning i nivå med jämförbara kommuner/landsting i riket Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland kan inte jämföras med andra kommuner då den innehåller både primärkommunal och landstingskommunal verksamhet. Kostnadsjämförelser per tjänst kommenteras under måluppfyllelsen i processperspektivet. e) Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 % av nettoramen Avsättning till buffert gjordes vid årets början av miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, ledningskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt socialnämnden. Alla har inte avsatt 1 %. f) Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan Alla nämnder har lämnat in rapporter och uppföljningar enligt plan. Delårsrapport har skrivits två gånger under året för perioderna januari mars och januari - augusti. g) Investeringsplanen ska bli mer långsiktig Investeringsprocessen fortsätter att utvecklas. Nya anvisningar utarbetades inför strategisk plan och budget Detta för att ytterligare förtydliga nyinvesteringar och pågående investeringsprojekt. Fortfarande är investeringsplanen för kortsiktig. Lokalförsörjningsprocessen ska utvecklas. GUL Mäts inte i delår 2 VIT GUL GRÖN GUL 9

19 Region Gotland delårsrapport Måluppfyllelse för brukare/kund- och processperspektivet Process- och brukar/kundperspektivet i styrkortet kan, enkelt uttryckt, beskriva hur väl Region Gotland skapar nytta för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter brukarna. Det vill säga resultatet av de tjänster som vi åtagit oss. Målet för brukare/kund perspektivet är att Region Gotlands brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Måluppfyllelsen bedöms som gul dvs. det här är vi inte tillräckligt bra på. Målet för processperspektivet är att Region Gotlands verksamheters processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Måluppfyllelsen för processernas kvalitet bedöms som gul och för kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting som röd. Uppföljningen av målen presenteras utifrån Region Gotlands huvudprocesser. Ett särskilt avsnitt handlar om regionens synpunktshantering. Likaså presenteras förvaltningsövergripande förbättringsarbeten i form av ett antal genombrottsområden. Tabell: Region Gotlands huvudprocesser Region Gotlands huvudprocesser God hälsa vård på lika villkor Goda sociala villkor under livet Kultur och fritid God lärmiljö god grund för livslångt lärande God bebyggd miljö God infrastruktur God livsmiljö God trygghet och säkerhet Stödjande processer 10

20 Region Gotland delårsrapport Så här mäter vi kvalitet Alla förvaltningar har lämnat förslag på vilka tjänster som ska ingå i respektive huvudprocess. Även förslag till mätetal kommer främst från förvaltningar. Ledningskontoret har i vissa fall på egen hand genererat olika mätetal i dialog med sakkunniga på olika områden. I praktiken spelar tillgången på relevanta data av tillräckligt god kvalitet en stor roll för urvalet av mätetal. Vissa av de jämförelser som redovisas har så pass stora kvalitetsbrister att de egentligen bara fungerar för att jämföra den egna utvecklingen över tid. Färgläggning i tabellerna under respektive huvudprocess anger en sammanvägd bedömning av samtliga mått för brukare, tjänstekvalitet samt kostnadsjämförelse. Syftet med färgläggningen är att ge en första signal om utfall. Om underlag saknas är fältet vitt. Huvudprocess Brukarupplevelse Kvalitet Kostnad God hälsa vård på lika villkor GRÖN GRÖN RÖD Goda sociala villkor under livet VIT Mäts helår VIT Mäts helår RÖD Kultur och fritid GRÖN GUL GRÖN God lärmiljö god grund för livslångt lärande För- och grundskola Mäts helår Gymn. vux För- och grundskola Gymn. vux För- och grundskola Gymn. vux God bebyggd miljö GUL GUL VIT God infrastruktur GUL GUL VIT God livsmiljö GRÖN VIT VIT God trygghet och säkerhet GUL GRÖN VIT Stödjande processer VIT Fastighet Mäts helår GRÖN Service förvaltning GUL Fastighet GRÖN Service förvaltning GRÖN Fastighet Service förvaltning 11

21 Region Gotland delårsrapport Process: God hälsa vård på lika villkor Processen God hälsa vård på lika villkor omfattar olika tjänster inom offentlig hälso- och sjukvård på Gotland. Även tandvården ingår i processen. Resultat från primärvård och akutmottagning avser nationella mätningar vilket ger möjlighet att jämföra med andra och över tid. Brukarupplevelse Den nationella patientenkäten visar att det finns det ett gott förtroende för primärvården. Betygen för upplevd tillgänglighet har blivit lägre, vilket främst beror på att telefontillgänglighet sviktat och att en del patienter helst vill tala direkt med en person. Sänkt betyg för kontinuitet kan också utläsas av resultatet. En förklaring kan vara att det har varit ett flertalet vakanta tjänster som ersatts av hyrläkare. Primärvården når inte helt upp till målet som är att vara i paritet med jämförande landsting och årligen förbättras. Resultatet från akutmottagning visar att patienterna är nöjda med bemötandet och har förtroende för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Jämfört med 2010 ses ett tydligt förbättrat resultat. På flertalet av frågorna ger patienterna ett högre betyg än i riket. Det är troligtvis ett resultat av det strukturerade förbättringsarbetet som pågår på akutmottagningen. Flera olika åtgärder har gjorts för att minska väntetiderna, vilket har fått effekt. Resultatet visar också att patienterna upplever tillgängligheten som bra. Nationellt och på Gotland finns fortfarande förbättringsområden inom områdena delaktighet och hur vi informerar patienterna, ex angående väntetider och läkemedelsbiverkningar. Ett område som kräver djupare analys är att kvinnorna ger ett lägre betyg inom samtliga indikatorer. Folktandvårdens resultat visar att patienterna upplever att tjänsterna är av god kvalitet, har en god tillgänglighet, får bra information om munhygien och tandhälsa. Målet uppnås. Förbättringsområden är att ge bättre information om kostnader och att skapa större delaktighet. Kvalitet och kostnad Den gotländska sjukvården har en fortsatt hög produktivitet jämfört med rikets snitt där den specialiserade somatiska och psykiatriska vården ligger högst. Vårdgarantin inom slutenvården har uppfyllts för såväl besök som påbörjad behandling inom 90 dagar. Tillgängligheten till vården på Gotland är fortsatt den bästa i landet främst när det gäller väntetider till operation. Primärvårdens tillgänglighet har försämrats jämfört med motsvarande period 2012 men ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med riket. Dock är det svårare att få en första kontakt med primärvården samma dag. Andelen patienter med såväl vårdrelaterade infektioner som trycksår har minskat och ligger väl under rikets snitt där Gotland har det bästa resultatet i riket när det gäller vårdrelaterade infektioner. 12

22 Region Gotland delårsrapport Kostnaden för den specialiserade somatiska vården ligger högst i landet räknat per invånare, kr/inv. jämfört med Blekinge som har den näst högsta kostnaden på kr/inv. Den här avvikelsen har funnits under flera år men gapet mellan Gotland och övriga har ökat. Primärvårdens nettokostnad per invånare ligger däremot lägre än i riket. Det är bara två landsting som har lägre kostnad per invånare än Gotland. Antalet läkarbesök i psykiatrisk vård har ökat jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret tog psykiatrin hand om flera vårdtunga patienter vilket förklarar varför antal vårdtillfällen minskat trots att antalet vårddagar blivit fler. Medelvårdtiden inom psykiatrin har därmed också ökat. Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård är kronor per invånare. Det är 6 % lägre än genomsnittet i riket. På Akutmottagningen ses ett trendbrott med en minskning av antalet besök jämfört med förra året (-2,8 procent). Det är första gången på många år som besöken inte har ökat. Någon tydlig förklaring har inte kunnat påvisas. Vistelsetiden < 4h akutmottagningen är oförändrat jämfört med 2012 (81 %). Målsättningen är 90 %. Diagram: Volymförändringar inom hälso- sjukvården (procentuell förändring jan-aug ) Antal läkarbesök primärvård Antal läkarbesök somatisk vård Antal läkarbesök psykiatri Antal besök på akutmottagningen -3% Antal operationer Vårddagar somatisk vård -2% Vårddagar psykiatrisk vård Medelvårdtid somatisk vård -2% Vårdtillfällen somatisk vård Medelvårdtid psykiatrisk vård Vårdtillfällen psykiatrisk vård 1% 2% 3% 0,35% -25% 8% 14% 36% Ärenden till patientnämnden Under perioden har ärendevolymen och fördelningen av vårdsynpunkterna varit motsvarande som tidigare år, utom bemötandeärenderna som har ökat från 24 ärenden till 33 i jämfört med föregående år. Patientnämnden har från vården begärt in 41 yttranden med svarsdatum under perioden. Vården har fått fyra veckor på sig att svara. 24 av dessa har inkommit i tid. Tre har varit upp till 14 dagar försenade. Nio har varit mer än 14 dagar försenade. Fem yttranden hade den 31 augusti inte inkommit trots att svarsdatumet passerats. 13

23 Region Gotland delårsrapport Process: Goda sociala villkor under livet Tjänsterna inom processen ska bidra till goda livsvillkor under livet för människor som vistas på Gotland, genom att äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård av god kvalitet erbjuds. Brukarupplevelse Inga nya brukarundersökningar har genomförts. Den senaste undersökningen visade att det finns ett gott förtroende för tjänster som utförs inom socialtjänsten. Resultatet av överförmyndarverksamhetens brukarundersökning visar att 90 procent av de som svarat upplever att tjänsterna har god kvalitet. Ett fortsatt förbättringsområde är tillgängligheten. Kvalitet och kostnad Allt fler personer och hushåll är tvungna att söka ekonomiskt bistånd. En stor del av behovet beror på att de sökande är arbetslösa och antingen saknar arbetslöshetsförsäkring eller har en inkomst av aktivitetsstöd som inte räcker till. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med 7 % jämfört med samma period föregående år. Diagram: Volymförändringar ekonomiskt bistånd (procentuell förändring jan-aug ) Totalt antal biståndsmottagare Antal barn i hushåll med ekonomiskt hushåll Antal hushåll med ekonomiskt bistånd varav i åldern år Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 4% 6% 7% 9% Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn, placeringar av barn och unga i familjehem har ökat kraftigt under detta år. Antalet vårddygn inom missbrukarvården enligt socialtjänstlagen (SOL) har mer än dubblerats jämfört med motsvarande mätning 2012 (från 1968 till 4081). Huvudsakligen beror ökningen på att behovet har ökat samt att ett par personer har varit inlagda under hela året. De kunde ha placerats enligt LVM men man valde det billigare vårdalternativet. Kostnaderna både för missbrukarvård och för insatser riktade mot barn och unga ligger högre på Gotland jämfört med riket och kommungruppen. 14

24 Region Gotland delårsrapport Gotland Turism- och besöksnäringskommuner Alla kommuner Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv LSS-insatserna ligger kvar på i stort sett samma volymer som föregående år, vilket är en lägre nivå än riksgenomsnittet. Antalet platser på särskilt boende är i stort sett oförändrat. Mellan 40 och 50 personer per månad står i kö för att flytta in vilket är ungefär samma som under Under 2014 kommer det nya boendet i Katthammarsvik stå färdigt och förbättra kösituationen och möjliggöra en effektivare vårdkedja. Samtliga hemtjänstinsatser har verkställs inom utlovade tre månader. Hemtjänsttimmarna har minskat under året. Timmarna har minskat dels som ett resultat av sänkta tidsschabloner på vissa insatser och stramare biståndsbedömning men till största delen som ett resultat av att antalet brukare blivit färre. Diagram: Volymförändringar äldreomsorg (procentuell förändring jan-aug ) -18% Antal timmar hemtjänst (inkl natt) -6% Antal brukare hemtjänst (inkl natt) Antal brukare med beslut på särskilt boende 4% Kostnaden för äldreomsorg på Gotland är lägre än i riket och jämfört med kommungrupp. 14 av 220 beslut om särskilt boende har inte verkställts inom utlovade tre månader Överförmyndarverksamhet Ärendemängden och komplexiteten fortsätter att öka. Ett projekt pågår med att finna former för de särskilt komplexa uppdragen samtidigt som kansliet utvecklar rutiner för att säkerställa beslut som fattas av nämnden och dess kansli. En central del i överförmyndarnämndens arbete är att granska ställföreträdarnas årsräkningar. Vid en avstämning i augusti saknades endast 3 av 300 årsräkningar. Det bästa resultatet sedan nämnden inrättades 2006 och sannolikt ett mycket bra resultat även på nationell nivå. 15

25 Region Gotland delårsrapport Process: God lärmiljö god grund för livslångt lärande Processen God lärmiljö utgörs av pedagogiska tjänster från förskola till vuxenutbildning. Med god lärmiljö avses i detta sammanhang såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön för barn, elever och skolpersonal. Det är barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för att alla barn och elever erbjuds en god lärmiljö i likvärdiga verksamheter av god kvalitet som främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande. Resultaten redovisas uppdelade mellan barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Diagrammen nedan visar volymutveckling och kostnad per elev för förskola, grundskola och gymnasieskola. Diagram: Volymtal kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola Antal barn kommunal förskola Antal barn kommunal grundskola Antal årselever kommunal gymnasieskola Diagram: Kostnader per barn/elever folkbokförda på Gotland i förskola, grundskola och gymnasieskola år Gotland Kommungrupp Förskola Grundskola Gymnasieskola Barn- och utbildningsnämnden Brukarupplevelse Inga nya brukarundersökningar har genomförts. De senaste mätningarna visade att både föräldrar och elever i mycket hög grad uppfattar att man är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Dock var det tydligt att bland elever på högstadiet att omdömena om verksamheten är lägre än hos övriga. 16

26 Region Gotland delårsrapport Färre barn står i kö till kommunens förskolor. Kravet att erbjuda en plats inom 4 månader har under året klarats. Antalet som står i kö till kulturskolans verksamhet har sjunkit med 90 elever jämfört med augusti föregående år. 357 elever står i kö och av dessa deltar 84 redan i kulturskolans verksamhet. Kvalitet och kostnad Andelen elever som lämnade grundskolan med fullständiga betyg var läsåret 2012/ %, en relativt kraftig ökning jämfört med läsåret 2011/2012. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat fortsätter öka, något som samtliga verksamheter under nuvarande läsår uppmärksammar inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%) Gotland Flickor Pojkar Norrtälje Kommungrupp Riket Andelen elever med gymnasiebehörighet är i stort sett densamma de tre senaste åren. Gotland ligger i nivå med riksgenomsnittet. Också här finns en stor skillnad mellan pojkar och flickor som tycks bli större för varje år. Elever i åk. 9 med gymnasiebehörighet, andel (%) Gotland Flickor Pojkar Norrtälje Kommungrupp Riket Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Resultatet för läsåret 2012/2013 är det högsta under de senaste fyra åren. Gotlands elever har tidigare haft ett högre resultat än jämförbar kommungrupp och riket. Rikets resultat finns tillgängligt senare under hösten. Meritvärdena visar stora skillnader mellan pojkar och flickor. Skillnaden var tidigare större på Gotland än i jämförbar kommungrupp och i riket. Meritvärde i åk 9 genomsnitt Gotland Flickor Pojkar Norrtälje Kommungrupp Riket

27 Region Gotland delårsrapport Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden Brukarupplevelse Gymnasieskolan har inte genomfört någon brukarundersökning De senaste mätningarna visade att eleverna i mycket hög grad uppfattar att man är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta genomförde Komvux brukarundersökningen med ett positiv resultat i jämförelse med Nöjd kundindex i Folkhögskolans undersökning 2013 har sjunkit något. Nivån är trots detta mycket god. Kvalitet och kostnad Genomsnittligt betygsvärde i ett slutbetyg från gymnasieskolan har varierat mellan14,2-14,3, vilket varit några tiondelar högre än riket sjönk värdet med två tiondelar till 14,0. Denna sänkning var inte att betrakta som försumbar ökade dock resultatet till 14,3 vilket kan tyda på att 2012 var en tillfällig svacka. Tydligt framgår att höjningen i huvudsak är beroende på att pojkarnas resultat har förbättras. Jämförelsetal hos de elever som fick slutbetyg Gotland Totalt 14,3 14,0 14,2 14,3 14,3 Flickor 15,0 14,9 15,1 15,2 15,0 Pojkar 13,8 13,2 13,6 13,5 13,7 Jämförelser > ,8 13,8 Kommungrupp - 13,9 14,0 - - Riket - 14,0 14,0 14,0 14,0 Andel elever med grundläggande behörighet till högskola av de som fick slutbetyg den senaste femårsperioden har varit högre än i riket och jämförbara kommuner. Det är t.o.m. så att pojkar, som har ett lägre resultat än flickor, nått en högre andel än riket och jämförbara kommuner. Andel (%) elever med grundläggande behörighet till högskola av de elever som fick slutbetyg Gotland Totalt Flickor Pojkar Jämförelser > Kommungrupp Riket Folkhögskola Folkhögskolans mål är att deras kvalitetsindex skall var högre än riket, vilket med minsta möjliga marginal inte uppnås Resultatet de senaste två åren är dock så goda att måluppfyllelse får anses råda. Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier års resultat redovisas vid årsbokslutet. 18

28 Region Gotland delårsrapport Process: Kultur och fritid Kultur och fritid omfattar verksamheter som arbetar för att stärka alla människor och människors livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten, meningsfull fritid. Brukarupplevelse Vid den senaste brukarundersökningen som genomfördes våren 2013 får Gotland genomgående höga värden jämfört med de kommuner som ingår i det s.k. Nackanätverket. Det finns inga resultat från brukarundersökningar gällande övriga tjänster. Kvalitet och kostnad Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av tjänsterna har kommit igång. Grunden för analys är lagd genom att flera relevanta mätetal har identifierats. De flesta resultaten kan ännu inte jämföras med andra eftersom det är svårt att hitta jämförbara verksamheter. Däremot kommer det att bli möjligt att jämföra med sig själv över tid. Nedan redovisas förändringar i volym i jämförelse med augusti Diagram: Förändringar i volym 2% 0% antal bad antal gästnätter inom säsongsuthyrningen antal uthyrda timmar i idrottshallar antal fysiska och digitala medialån på biblioteket -5% -17% Antal bad har minskat från 2012, vilket till viss del kan härledas till: Hemsebadets pågående renovering av dess rehab- och barnbassänger. Romabadet har haft stängt 5 veckor under sommaren 2012 och 2013 för periodiskt underhåll, vilket också minskat antalet bad på Romabadet. Sommarens fina väder, vilket minskar efterfrågan på inomhusbad. Antal gästnätter har minskat markant i jfr med motsvarande period Uthyrning av idrottsanläggningar är oförändrat. Biblioteken visar ingen större skillnad i antal utlånade media från förra året. Den lilla skillnaden som ändå finns beror till största del på en förflyttning i utlåning från fysiska lån till digitala lån. Det är överlag en mycket större andel kvinnliga låntagare än manliga. Under perioden jan-aug 2012 var det 68 % kvinnliga låntagare och 22 % manliga, år 2013 var det 65 % kvinnliga låntagare och 23 % manliga. 19

29 Region Gotland delårsrapport Under de senaste fyra åren har ungdomar bosatta på ön i ungdomsgårdarnas primära målgrupp år minskat med 20 %. Verksamheterna i Fårösund, Slite och Lärbro på norra Gotland genomgår en anpassning till målgruppens storlek och behov. Vid jämförelse med Nackanätverket är både tillgänglighet och kostnad på nära nog samma nivå. Generellt besöks gårdarna på vardagar av fler killar medan könsfördelningen är jämnare på fredagskvällar. Killar hänger också kvar vid gårdarna längre upp i åldrarna än vad tjejerna gör. Av totalt antal besökare finns 68 % i Visby och 32 % på övriga Gotland. Det finns inga skillnader mellan pojkar och flickor. Biblioteken har i stort sett samma öppettider som under Almedalsbiblioteket har utökat med 2 timmar på måndagskvällar. Vid jämförelse med rikets kommuner vad gäller tillgänglighet står sig Almedalsbiblioteket bra. Nettokostnaden per fysiskt boklån har ökat något, främst på grund av minskad utlåning. Kostnaden per besökare har minskat på grund av att biblioteken har fler besökare. Utbudet av program och kringverksamheter har ökat och fått en större betydelse som motiv till besök. Antalet besökare har inte längre en direkt koppling till antalet boklån. Kultur Mätningarna av institutionernas resultat har gjorts under våren Det är första gången de rapporterar antalet genomförda aktiviteter varför kommande mätningar kommer att förfinas ytterligare. Mätperioden avser helåret 2012 och mätningarna inklusive jämförelsetal för andra regioner som omfattas av samverkansmodellen kommer att redovisas senare under hösten. 20

30 Region Gotland delårsrapport Process: God bebyggd miljö Processen God bebyggd miljö omfattar planering av markanvändning, bygglovhantering och tillsyn över byggande. Brukarupplevelse Under perioden har Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning genomförts. Undersökningen vänder sig till kundgruppen egna företagare som haft bygglovsärenden under Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Resultatet visar att myndighetsområdet Bygglov får ett NKI-värde på 43, vilket är ett sämre värde än 2011 (52). Övriga kunders upplevelser i de olika kvalitetsdimensionerna planerar man att undersöka under hösten. Kvalitet och kostnad Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 och innebar höga krav på att handläggningen av ett bygglovsärende inte får överstiga 10 veckor. Måttet för kvalitet är handläggningstider. I diagrammet nedan syns resultatet för första halvåret Diagram: Andelen av ärenden som beslutats inom utlovad tid (antal ärenden) 74% 48% 72% 100% Bygglov utom plan, Förhandsbesked (25 st) bostads- och fritidshus (50 st) Bygglov inom plan, planavvikelse (106 st) Planbesked (6 st) Målet att klara de handläggningstider som finns angivna i lagstiftningen uppnås inte förutom för ärendetypen planbesked. Däremot har andelen ärenden som klarat kravet på 10 veckors handläggning klart förbättrats för samtliga ärendetyper. Resultaten visar att det förbättringsarbete som har bedrivits inom samhällsbyggnadsförvaltningen gett mätbara resultat. Några jämförande siffror på handläggningstider i riket har tyvärr inte gått att få fram. Inte heller kostnader och kostnadsjämförelser. För bygglov är den totala mängden inkomna ärenden i nivå med föregående år. 21

31 Region Gotland delårsrapport Process: God infrastruktur Processen God infrastruktur omfattar mark och stadsmiljö, gatu- och väghållning, planuppdrag, kollektivtrafik, vattenproduktion, rening av avloppsvatten, avfallshantering samt hamnverksamhet och geografisk information. Brukarupplevelse Under perioden har Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning genomförts. Undersökningen vänder sig till kundgruppen egna företagare. Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Resultatet visar att myndighetsområdet markupplåtelse ökat sitt NKI-värde från 49 till 55, genomsnittet för samtliga kommuner är 65. En undersökning för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur regionen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshanteringen har genomförts Rent generellt kan sägas att resultaten inom de olika ämnesområdena har sjunkit i jämförelse med resultaten i undersökningen år I jämförelse med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är resultaten ändå i många delar i nivå med eller bättre, med några undantag. Avfallshantering: Kunderna är nöjda med återvinningscentralerna. Däremot är man mindre nöjda med hämtning av hushållsavfall vid bostaden, vilket också är sämre än genomsnittet för samtliga kommuner. Förtroendet för reningsverkens förmåga att klara sitt uppdrag har minskat från 69 % (2007) till 52 % (2013). Inom hamnverksamheten har en brukarundersökning genomförts Svarsfrekvens är låg, 42 % och underlaget kan således inte betecknas som statistiskt säkert. De resultat som ändå redovisas är fortsatt goda i jämförelse med senaste mätningen som gjordes Kvalitet och kostnad Kryssningstrafiken har fungerat mycket bra då vädret varit förhållandevis stabilt. Endast ett (1) anlöp av 6o hittills bokade har tvingats att ställa in. Medeltalet för antal kryssningspassagerare per fartyg har sjunkit något jämfört med Det har varit en uppgång i antalet gästbåtnätter i Visby med 3 % till 7213 (6993) jämfört med fjolåret. Det goda sommarvädret har med stor sannolikhet påverkat uppgången. Övriga Gotland har också haft en uppgång med 14 % till 1161 gästbåtnätter. I Klintehamn invigdes den nya kajen i maj. Spannmålsprodukter har haft ungefär samma volymer på ank./avg. som För skogsindustrin pekar dock siffrorna på en minskning med ~25 %. Minskningen bedöms enligt skogsindustrin bero på världskonjunkturen. 22

32 Region Gotland delårsrapport Kvaliteten på dricksvatten till kund uppfyller uppsatta mål. Den nationella mätningen; Kritik på teknik visar även att man är relativt nöjd med kvaliteten och antalet som upplever störningar på vattenförsörjningen är färre än genomsnittet för de undersökta kommunerna. Det ökade uttaget av dricksvatten under perioden beror dels på den torra sommaren men också på många vattenläckor. Antalet vattenläckor var under perioden januari till augusti ungefär lika många som under hela Process: God livsmiljö Inom processen God livsmiljö finns tjänster såsom tillsyn, rådgivning, information och förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Brukarupplevelse Under perioden har Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning genomförts. Undersökningen vänder sig till kundgruppen egna företagare. Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Resultatet för området miljö- och hälsoskydd är oförändrat, jämfört med år 2011, NKI 60. Inom alla serviceområden i undersökningen har miljö- och hälsoskydd fått godkänt, området information har 63, tillgänglighet 65, bemötande 71 och kompetens 63. Helhetsbedömningen är 72, vilket är en ökning mot föregående år då var 71. Dock är 10 % av företagarna missnöjda med tillgängligheten till hemsidan. En egen kundundersökning som är gjord 2013 bland samtliga kunder visar att kunderna överlag är nöjda med livsmedelstillsynen. Handläggarna bedöms ha hög kompetens och betyget för bemötande och lyhördhet är mycket bra. Kvalitet och kostnad Antalet genomförda, planerade inspektioner av livsmedelsrörelser har ökat från 266 motsvarande period 2012 till 389 år Däremot har antalet genomförda inspektioner/besök av miljöfarlig verksamhet minskat från 221 till 176. Prövningar av enskilda avloppsanläggningar har ökat med 54, från 340 till 394 jämfört med motsvarande period Process: God trygghet och säkerhet Skydd och säkerhet är en förutsättning för hög livskvalitet och trygghet för människor på Gotland. Inom processen God trygghet och säkerhet finns tjänster såsom räddningstjänst och förebyggande räddningstjänst. Brukarupplevelse Under perioden har Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning genomförts. Undersökningen vänder sig till kundgruppen egna företagare. Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. 23

33 Region Gotland delårsrapport Resultatet av undersökningen visar att ämnesområdet brandtillsyn får NKI-värdet 65 vilket är en förbättring i jämförelse med undersökningen 2011 då värdet var 63. De olika serviceområden som undersökts har fått följande värden, information har fått 61, tillgänglighet 63, bemötande 73, kompetens 70, rättsäkerhet 67 och effektivitet 69. För den operativa delen av räddningstjänsten har ingen kundundersökning genomförts. Kvalitet och kostnad Räddningstjänsten redovisar volymmått för att beskriva sina tjänster, se tabell nedan. Volymmått Resultat helår jan-dec 2011 Resultat jan-aug 2012 Resultat jan-aug 2013 Antal larm Antal yttranden från förebyggande räddningstjänst Antal tillsynsbesök enligt LSO och LBE Tillstånd explosiva varor Kvalitetsmålet att nå befolkningen inom 30 minuter uppnås. Däremot uppfylls inte alltid kravet att nå fram med rätt kompetens. Det finns inte alltid full bemanning att tillgå, särskilt inom vissa distrikt. Inga kostnadsjämförelser finns. Process: Stödjande processer Stödjande processer omfattar intern service till regionens förvaltningar. Tjänsterna som ingår är IT och telefoni, ledningsstöd, måltidsförsörjning, logistik och fastighetsförvaltning. Brukarupplevelse Verksamheterna inom serviceförvaltningen har levererat tjänster utifrån de kvalitetsdeklarationer som medföljer respektive överenskommelse. Tjänsternas kvalitet upplevs överlag god och inga större driftstörningar har drabbat kunderna. Kunderna anser också att de är delaktiga och blir respektfullt bemötta. Inte alla kunder upplever att de är tillräckligt informerade om SF:s tjänster och dess innehåll eller att tjänsterna är tillgängliga. Serviceförvaltningen uppger att det finns två huvudorsaker till att kunderna inte upplever tjänsterna som tillgängliga. Den första hänger ihop med svårigheten att nå ut med överenskommelser till alla som använder förvaltningens tjänster. Den andra beror på otydliga roller och ansvar kopplat till förvaltningens uppdrag. Här har förvaltningen uppfattats som fyrkantig och stelbent i anpassningen av tjänsterna. Fastighetsförvaltningsavdelningen har inte genomfört någon kundundersökning under perioden jan aug. En undersökning är planerad att genomföras under hösten

34 Region Gotland delårsrapport Kvalitet och kostnad Serviceförvaltningen som ansvarar för IT och telefoni, ledningsstöd, måltidsförsörjning, logistik deltar i olika nätverk och benchmarkingprogram för att kunna utvärdera om tjänsterna och processerna är effektiva. Jämförelserna visar att städverksamhetens kostnader är förhållandevis låga och att servicenivån är hög. Det är inte helt lätt att jämföra interna tjänster med andra kommuner då det inte alltid är samma innehåll i tjänsten. För att upptäcka skillnader och kvalitetssäkra resultaten är det därför viktigt att delta i de olika nätverk som finns. Servicenivån för tjänsten digital arbetsplats har ökat. 87 % av ärendena i supporten slutförs inom 3 dagar jämfört med 82 % augusti Handläggningstiden för budget- och skuldrådgivning har sänkts. Inom lönehanteringen används produktivitetsmåttet antal utbetalda löner/löneassistent. I augusti 2012 uppmättes 523 och siffran är något högre Tabeller: Volymmått jan-aug 2013 Antal serverade portioner (inkl. vuxenportioner) Resultat jan aug 2012 Resultat jan aug 2013 Grundskola Förskola Fritidshem Gymnasie/vuxenutbildning Volymtal kontakt och besök Resultat jan aug 2012 Resultat jan aug 2013 Antal besökande på regionarkivet Antal samtal till växeln ca Ingen mätning Antal ärenden inom ledningsstöd (PA) Resultat jan aug 2012 Resultat jan aug 2013 PA-support Rekryteringsärenden Vattenförbrukning och elförbrukning 2013 har minskat jämfört med föregående år. Detta går att härleda till genomförda effektiviseringsåtgärder i enskilda byggnader inom ramen för EPCprojektet. Fastighet Värmeförbrukningen har ökat med 2,3 % trots effektiviseringsåtgärder i enskilda byggnader. Orsaken bland annat större byggnader som t.ex. högskolan och södra gymnasieskolorna(solrosen 1). Åtgärder pågår för att minska förbrukningen för dessa byggnader. På sikt kommer södra gymnasieskolorna att kunna sänka sin energiförbrukning kraftigt p.g.a. planerade åtgärder i befintliga byggnader samt den nya gymnasieskolan som ska ersätta F-huset. EPC-projektet förväntas påverka samtliga byggnader med sänkt energiförbrukning i storleksordningen 15 % framöver. 25

35 Region Gotland delårsrapport Diagram: Förbrukning av vatten, värme och el (jan-aug 2013 jmf med jan-aug 2012) elförbrukning per ytenhet (kwh/m2) 46,1 46,2 41, värmeförbrukning per ytenhet (kwh/m2) 70,2 68,7 69,5 vattenförbrukning per ytenhet (lit/m2) 294,6 300,

36 Region Gotland delårsrapport Synpunktshantering En framgångsfaktor i processperspektivet är att bedriva systematisk synpunktshantering. Det finns en gemensam ingång för medborgarna på gotland.se Säg vad du tycker för att lämna synpunkter, förslag, klagomål och beröm. 1 juli 2013 förbättrades möjligheten att särskilja synpunkter från företagare och privatpersoner. Resultat Vid jämförelse med motsvarande period 2012 är antalet synpunkter markant lägre. Totalt har det under perioden inkommit 364 (568 synpunkter 2012). Detta förklaras troligen av att kopplingen till ärendehanteringssystemet W3D3 har varit ur funktion. Allt fler synpunkter, 211 jämfört med 76 år 2012, kommer via den gemensamma ingången Säg vad du tycker på gotland.se. Allt för många synpunktsärenden är fortfarande öppna i ärendehanteringssystemet. Vi vet inte idag vad det beror på. Förhoppningsvis är ärendena i praktiken avslutade men att de fortfarande ligger öppna i systemet av någon anledning. Men det går inte att utesluta att synpunktslämnarna inte fått besked. Genombrottsområden Bakgrund: En framgångsfaktor i processperspektivet är att satsa på verksamhetsutveckling bedriva systematiskt förbättringsarbete. Begreppet genombrott och genombrottsområden har etablerats med syfte att kraftsamla, över förvaltningsgränserna, runt ett antal prioriterade utvecklingsområden och åstadkomma konkreta påvisbara resultat. Med genombrott menas att det bedrivs ett utvecklingsarbete inom ett avgränsat område, med tydligt syfte och tydliga kundorienterade, mätbara mål för förbättringsarbetet. Genombrottsområden identifieras via analys av invärld (t ex årsredovisning), omvärld, de förtroendevaldas fokusområden mm. I mars fattade regionstyrelsen beslut om 2013 års genombrottsområden. Dessa är: En ekonomi i balans Arbetslöshetsbekämpning arbete och studier Förenkla helt enkelt Bättre liv för de mest sjuka äldre Nedan presenteras övergripande syfte med respektive genombrottsområde, vad som ska åstadkommas och en kort beskrivning av nuläget. För en mer fördjupad rapport om respektive genombrottsområden se bilaga. 27

37 Region Gotland delårsrapport Arbetslöshetsbekämpning arbete och studier Övergripande syfte: Att förbättra möjligheten för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad kompetens. Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Förvaltningsövergripande forum där arbetsmarknadsfrågor ska diskuteras för en gemensam utgångspunkt och tydligare dialog med omgivande aktörer samt för att identifiera samverkansområden inom regionen. Bygga upp en enhet för arbetsmarknad där ansvaret kommer att tillfalla gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 200 praktikplatser inom Region Gotland som ska stå till förfogande för personer inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Nuläge: Det har varit en snabb process för att skapa förutsättningar för en ny arbetsmarknadsenhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det finns stabilitet i projektet, planer följs och en person har tillträtt som samordnare av den nya enheten. Av de 200 praktikplatserna är i nuläget 57 tillsatta i form av sysselsättningsplatser och OSA (offentligt skyddad anställning). Bättre liv för de mest sjuka äldre Övergripande syfte: Att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre på Gotland genom nära samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst. Satsningen fokuserar på följande områden: Sammanhållen vård och omsorg Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre God vård i livets slutskede Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Sammanhållen vård och omsorg Utskrivningsklara patienter Mål: Minska utskrivningsklara patienter inom slutenvården. Undvikbar slutenvård. Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september (6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad

38 Region Gotland delårsrapport Återinskrivna inom 30 dagar Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september (6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad 2012 Preventivt arbetssätt Särskilt boende Mål: 95 % av de boende ska ha aktuell riskbedömning Mål: 80 % av de som har risk ska ha förebyggande insatser samt genomförda uppföljning. Primärvård Mål: Påbörja riskbedömning i Senior alert vid besök på vårdcentral för geriatriska riskpatienter Hemsjukvård Mål: Återuppta registrering i Senior alert för hemsjukvårdspatienterna Mål: 80 % av hemsjukvårdspatienterna ska ha aktuell riskbedömning Mål: 50 % av hemsjukvårdspatienterna som har risk ska ha förebyggande åtgärder och genomförda uppföljningar. Trycksår Mål: Andel trycksår ska understiga 10 % hos dem som bor på särskilt boende eller vårdas på lasarettet. Munhälsa Mål: 1000 munhälsobedömning ska ha registrerats i Senior alert. Samtliga på särskilt boenden ska erbjudas munhälsobedömning 2 ggr/år. God vård vid demenssjukdom Primärvård Mål: 30 % (52 personer) av nyinsjuknade personer i demenssjukdom ska registreras i SveDem. Mål: 50 % (26 personer) av de som registrerats i SveDem ska följas upp. Standardiserat arbetssätt vid BPSD Mål: Samtliga demensboende och hälften av övriga särskilda boenden ska vara anslutna till registret. Mål: 300 registreringar ska ske under mätperioden. God läkemedelsbehandling för äldre Minska användningen av olämpliga läkemedel >=75 år och äldre Minska användningen av antipsykotiska läkemedel >=65 år och äldre via apodos Minska användningen av antiinflammatoriska läkemedel>=75 år och äldre Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september(6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad 2012 på varje indikator 29

39 Region Gotland delårsrapport God vård i livets slutskede Täckningsgrad i Svenska palliativregistret Mål: 80 % av dödsfallen registreras. Brytpunktssamtal Mål: 60 % personer och/eller närstående ska ha fått ett eller flera individuellt anpassade informerande samtal att personen befann sig i livets slutskede och vårdens inriktning på livskvalitet och symtomlindring. Ordination av injektionsmedel mot ångest Mål: 70 % ska ha fått en individuell ordination av läkemedel i injektionsform mot ångest. Smärtskattning Mål: 50 % av personer i livets slutskede ska ha fått sin smärta systematiskt skattad med ett validerat smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan. Munhälsa Mål: 70 % av personerna ska ha fått sin munhälsa bedömd och dokumenterad under sista levnadsveckan. Nuläge: För att skapa förutsättningar att nå målen etablerades tidigt i projektet en tydlig ledningsstruktur på alla nivåer inklusive den politiska nivån. Andra framgångsfaktorer är att arbetet leds av två projektledare från respektive förvaltning, riktat nationellt ekonomiskt stöd samt utbildningar och lärande i nationellt nätverk. Redan nu finns resultat som pekar på att målen kommer att uppnås. Ekonomi i balans Övergripande syfte: Ekonomi i balans under året Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013: Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut och alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. Hälso- och sjukvårdsnämnden har att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. De förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. 30

40 Region Gotland delårsrapport Nuläge: Förändring och effektivisering av IT-organisationen, kostnaderna har minskat marginellt. Besparingen ska uppgå till 5 mnkr per år. Översyn av tele- och datorabonnemang, kostnaderna har minskat dock är det svårt att avgöra om det är på helårsbasis. Följa ramavtal, materialkostnaderna har minskat betydligt i jämförelse med Totalt sett har nettokostnaderna minskat med knappt 1 procent, bruttokostnadsökningen är 1,7 och intäktsökningen är 4,2 procent. Försäljning av äldreboenden har beslutats på regionfullmäktige i september. Budgetbeslutet uppnås med råge avseende reavinsten. Övriga försäljningar för att uppnå minskade driftkostnader inom fastighet pågår. I delårsrapporten är den totala årsprognosen för nämnderna -44 mnkr, totalt för regionen är prognosen ett positivt resultat på ca 70 mnkr. Slutsatsen är att regionen inte kommer att ha en ekonomi i balans för 2013, inte heller för 2014 i dagsläget. Resultatet för 2013 kommer troligen att bli positivt totalt sett, men för tredje året i rad befaras ett underskott i nämndsorganisationen. Åtgärder krävs för att få en stabilare ekonomi. Förenkla helt enkelt Övergripande syfte: Att förbättra företagsklimatet på Gotland och skapa en bättre grund för utveckling på Gotland och stärka attraktionskraften för inflyttare/företagare Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013: Uppbyggd företagslotsning Samordnad, integrerad kundtjänst med gemensamma serviceriktlinjer (utan organisatorisk förändring) Förbättrade upphandlingsprocesser inom teknikförvaltningen, TKF och samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF Utbildningar för ledare i förbättringskunskap Utvecklat innehåll i ledarskapsutbildning som innehåller Region Gotlands förväntningar på kultur, attityd och bemötande mot företagare och på företagande Ny servicepolicy Bättre språkbruk och ton i styrdokument som berör företagare Utvecklade samarbetsformer och dialog med företagarna Utvecklad gotland.se och gotland.com 31

41 Region Gotland delårsrapport Nuläge: Förenkla arbetet har lett fram till ökat samarbete framför allt mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, ledningskontoret och Gotlands näringslivs - och etableringsservice AB. Swedish standards institute (SIS) har tagit fram en standard för en lotsprocess. Standarden har används för att synliggöra gapet mellan vad redan finns och vad som behöver utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kraftsamlat för att utveckla processer och minska ledtider, framför allt bygglovshanteringsprocessen. Tyvärr har förbättringsarbetet stoppats upp på grund av minskat tillgång på stöd från serviceförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört flera utbildningssatsningar i kundbemötande. Medarbetarperspektiv Målet för perspektivet Medarbetare och Ledare är: Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar En övergripande bedömning av måluppfyllelsen har inte gjorts då ingen medarbetarundersökning genomförts under perioden. Målet mäts utifrån följande framgångsfaktorer Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer Stärka kompetensförsörjningen på kort och lång sikt Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten Möjliggöra karriärutveckling Säkra likabehandling Framgångsfaktorerna följs upp i årsredovisningen. Uppföljningen görs till stor del genom den årliga regiongemensamma medarbetarenkät som genomförs under oktober. Väsentliga och kritiska händelser Utfallet i årets löneöversyn bedöms öka lönenivån med drygt 3 %. Den lokala löneöversynen är klar med samtliga fackförbund förutom läkarförbundet som kommer att genomföras i slutet av september. Sjuktal Ett trendbrott kan ses vad gäller sjukfrånvaron. Under flera år har sjuktalet sjunkit för att de allra senaste åren ligga på samma nivå. Nu sker en viss ökning, från 4,3 % jan - juli 2012 till 4,7 % jan - 32

42 Region Gotland delårsrapport juli Sjukfrånvaron ökar i hela landet varför det är svårt att dra några slutsatser som är specifika just för regionen. Man behöver se sjukfrånvaron över ett helt kalenderår för att kunna dra några slutsatser. Tabell: antal anställda (månadsanställda) Diff Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tabell: Antal årsarbetare enligt sysselsättningsgrad, (månadsanställda) Diff Tillsvidareanställda 5 159, ,76 +72,65 Visstidsanställda 467,83 473,14 +2,31 Totalt 5 626, ,90 +74,96 Ökningen hänför sig huvudsakligen till äldreboendet Pjäsens övergång från Attendo till regionen ( ). Faktiskt arbetad tid Den faktiskt arbetade tiden för samtliga anställda (månads- och timanställda) har minskat något jämfört med föregående år (0,9 %). Övergången av Pjäsen har marginell effekt då den endast omfattar två månader. Måluppfyllelse för samhällsperspektivet Målet för samhällsperspektivet är att Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Måluppfyllelsen har inte utvärderats inför delårsrapport Vid utvärderingen som gjordes i samband med årsbokslutet 2012 var värderingen gul. Uppföljning av arbete mot visionsmålen MINST BOR PÅ GOTLAND Uppföljning 2012 visade att Gotlands befolkning hade minskat med 67 invånare i jämförelse med 2011 och ny folkmängd var invånare. Den främsta orsaken till befolkningsminskningen var att flyttnettot varit negativt. Invånare år var den mest flyttbenägna åldersgruppen. Ledningskontorets planerade åtgärder 2013 Aktuell befolkningsprognos pekar på att folkmängden kommer vara invånare år Detta visar att krävs kraftfulla åtgärder för att åstadkomma ett trendbrott och öka inflyttnings- och födelsenettot. Status på de planerade åtgärderna Ledningskontoret genomför en kvalitativ undersökning rörande Gotlands attraktivitet som boendeort, både hos dem som står i tur att flytt till Gotland, de som flyttat till Gotland samt de som flyttat från Gotland. Med det gemensamma syftet att locka fler att bli gotlänningar har satsningen som kallas Mötesplats Gotland under Almedalsveckan utökats. Region Gotland och Inspiration Gotland genom inflyttarbyrån samarbetar här för att visa upp Gotland som plats att leva och verka på året runt. 33

43 Region Gotland delårsrapport I dialogmöten och i andra sammanhang har barnomsorgens strategiskt stora betydelse för regionens attraktivitet som etableringsort betonats Ledningskontoret ska arbeta med underlag för framtida befolkningsstrategi Ett bra och nära samarbete med Uppsala universitet är viktigt för att öka attraktiviteten för studenter, både vad gäller Gotland som studieort och som boendeort efter avslutade studier. Folkbokföringskampanjen riktad mot högskolans studenter ska fortsätta. Samarbete med byggmästareföreningen för ny boendemässa ska inledas Ledningskontoret genomför en kvalitativ undersökning rörande Gotlands attraktivitet som boendeort, både hos dem som står i tur att flytt till Gotland, de som flyttat till Gotland samt de som flyttat från Gotland. Barnomsorg är en av de variabler som ska belysas. En rapport är lämnad till regiondirektören i maj och innehållet har diskuterats vid ett frukostmöte för Ledningskontorets medarbetare. En gemensam avsiktsförklaring med identifierade samverkansområden har tagits fram och undertecknas av rektor samt regionstyrelsens ordförande den 6 september. Ledningskontoret har medverkat i studentrekryteringsevenemang i juni. Även i år genomförs den folkbokföringskampanj som ifjol gav 111 nya gotlänningar bland studenter som från och med höstterminen studerar på Campus Gotland. Bearbetning sker genom uppringning och brevutskick. Varje student ger lågt räknat cirka kr (om de har 0 kr i inkomst) GOTLÄNNINGARNAS VÄLSTÅND LIGGER I NIVÅ MED RIKETS GENOMSNITT Uppföljning 2012 visade att Gotlands bruttoregionprodukt/invånare var lägst av Sveriges samtliga län. I stort har Gotland följt rikets utveckling, men på en lägre nivå. Den disponibla inkomsten på Gotland har utvecklats snabbast i Sverige, trots det ligger den lägre än riksgenomsnittet. Entreprenörskapet har varit starkt. Bristen på arbetskraft utpekades som ett problemområde, både på grund av den begränsade arbetsmarknaden och på grund av gotlänningarnas låga utbildningsnivå. Sysselsättningen var lägre hos gotländska kvinnor jämfört med riket. Arbetslösheten var högre hos gotländska män och kvinnor, främst hos de mellan år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade ansökt om att få starta tre yrkesutbildningar hösten 2013, men fick avslag på samtliga. Behovet av fler eftergymnasiala utbildningar kvarstod. Ledningskontorets planerade åtgärder 2013 Status på de planerade åtgärderna Arbetet med projektet Förenkla helt enkelt för att Ledningskontoret arbetar i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen med förbättra samarbetsklimatet med näringslivet ska fortsätta. att genomföra insatserna som finns listade i aktivitetsplanen för projektet. Under året ska servicegarantier för hanteringen av Ledningskontoret effektiviserar hanteringen av företagsstöd i samverkan med Almi Företagspartner i syfte företagsstöd samt en strategi för kulturella och kreativa näringar (KKN) tas fram. Även ny att nå fler intresserade företag. Kontoret stöttar utvecklingen av lokalkapitalbolag på Gotland, som en ny verksamhetsinriktning och affärsplan för Science Park Gotland ska utarbetas. kompletterande form för kapitalisering av företag. Arbetet inom Kompetensplattform Gotland ska fortsätta, följas upp och resultat ska rapporteras. lämnas till regionstyrelsen för ställningstagande under En handlingsplan för kompetensförsörjning på Gotland hösten. Feriejobb till ungdomar ska fortsätta. 200 jobb med avtalsenlig lön tillsätts sommaren Fördelningen flickor och pojkar är relativt jämn. Arbetsformer för jobbkommissionen ska fastställas Beslut har tagits att jobbkommissionsarbetet ska integreras i RegSam. Regionen ska delta i utvecklingen av internationell Region Gotlands bolag Inspiration Gotland arbetar i marknadsföring av Gotland utifrån varumärkesplattformen. besöksnäringen med marknadsföringsinsatser riktade samverkan med Visit Sweden och den gotländska mot Norge, Finland och Tyskland, vilka bland annat finansieras genom beslut i regionstyrelsen. 34

44 Region Gotland delårsrapport Arbetslöshetsbekämpning ska vara ett genombrottsområde Arbete med jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet ska fortsätta. Arbetsmarknadspolitisk strategi och åtgärdsplan ska tas fram under året. Ledningskontoret ska ta fram länsplan för transportinfrastruktur. Syftet är att öka förutsättningarna för egen försörjning samt stärka jämlik hälsa och välfärd. Under 2013 utformas en organisation för arbetsmarknadsenhet som under förutsättning av politiska beslut drivs av GVN från och med En överenskommelse sluts 1 september med Arbetsförmedlingen om ca 200 praktikplatser inom regionens förvaltningar. Arbetet pågår genom metodutveckling av hantering av projekt finansierade med anslaget 1:1, där projekten systematiskt ska hanteras och genomföras med ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Under 2013 prioriteras genombrottsområdet Arbetslöshetsbekämpning, se ovan. Remissutskick t.o.m. september. Behandlas i regionstyrelsen i november. Preliminärt godkännande av regionfullmäktige under våren Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta enligt plan. Fortgår enligt plan. Översyn av bredbandsstrategin regionstyrelsen i oktober. Ledningskontoret ska utarbeta strategi för serviceorter Ledningskontoret har tagit fram underlag som preciserar uppdraget och kommer nu att genomföra en och perifera landsbygdsområden. studie som skall ligga till grund för strategin. 3. GOTLAND ÄR DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN I ÖSTERSJÖN Uppföljning för 2012 visade fortsatt bra statistik över resande till och från Gotland samt över antal inkvarteringar på ön. Logiintäkterna per invånare var bland de högsta i riket, dessutom ökade de förra året. Däremot konstaterades att det var betydligt färre stora möten på Wisby Strand under 2012 än Ledningskontorets planerade åtgärder 2013 Förslag för utvecklad evenemangsservice i samband med berörda aktörer ska utvecklas. Regionens åtagande i Almedalsveckan ska utvecklas. Status på de planerade åtgärderna Till följd av regionstyrelsens beslut rörande evenemangsutredningen så stöttar ledningskontoret uppstart av evenemangsbyrå på Inspiration Gotland samt renodlar rollspel och utvecklar samordning mellan ledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen rörande hantering av evenemang. Under hösten fortsätter arbetet med stärka och utveckla Almedalsveckan. Utvecklingsarbetet syftar till att stärka organisationen, öka det interna samarbetet och utveckla arbetssätt och rutiner. Det syftar även till att förbättra kalendariesystemet, hemsidan och det tryckta programmet. 4. SJÄLVSKATTAD HÄLSA OCH PSYKISKT VÄLBEFINNANDE LIGGER ÖVER RIKSGENOMSNITTET Befolkningens hälsa påverkas främst av de grundläggande livsvillkoren såsom bostadsmiljö, utbildning och arbete. Arbetslöshet är en starkt bidragande orsak till ohälsa. Oroväckande är den ökning som skett de senaste åren samt att majoriteten är ungdomar mellan 18 och 24 år. Det finns även ett samband mellan utbildningsnivå och nedsatt hälsa. Uppföljning 2012 visade att färre gotlänningar hade eftergymnasial utbildning än rikssnittet. Rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och riskabel alkoholkonsumtion är bland de levnadsvanor som bidrar mest till ohälsa och sjukdom. Uppföljning 2012 visade att både rökning och fetma var vanligare bland gotländska kvinnor än genomsnittet bland kvinnor i riket. 35

45 Region Gotland delårsrapport Ledningskontorets planerade åtgärder 2013 Status på de planerade åtgärderna Fortsatt arbete med rökfrihet inom sjukvården. Genombrottsområde arbetslöshetsbekämpning. Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan för att förbättra resultatet. Fortsatt folkhälsoperspektiv i exploateringsarbetet. I samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen ska ledningskontoret följa upp och rapportera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården. Utvecklingen av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer ska analyseras. Tobakspreventiv mottagning, TPM, arbetar en specialistsjuksköterska med främst rök/snusslutarstöd för vuxna, ej remisstvång. Arbetet fortskrider med rökfrihet inför planerade operationer. Syftet är att öka förutsättningarna för egen försörjning samt stärka jämlik hälsa och välfärd. Under 2013 utformas en organisation för arbetsmarknadsenhet som under förutsättning av politiska beslut drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med En överenskommelse sluts 1 september med Arbetsförmedlingen om ca 200 praktikplatser inom regionens förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har bildat en kvalitets- och utvecklingsavdelning. En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställdes i barn- och utbildningsnämnden I samarbete med samhällsbyggnadsenheten på ledningskontoret utvecklas arbetsmetoder för hänsyn till det sociala perspektivet. Inriktning på delaktighet och inflytande i fördjupad översiktsplan samt planprogram med fokus på barn och ungdomar samt äldre. Arbetet med levnadsvanor fungerar bra inom primärvården inklusive barn och mödrahälsovården. Inom lasarettet fokuseras främst rökfri operation och de medicinska specialistmottagningarna. Arbete pågår för att möjliggöra uppföljning via IT. Rutiner för datainsamling och presentation i syfte att kunna följa utvecklingen tagits fram och en ny hemsida för folkhälsostatistik finns på gotland.se. Regionens mat- och måltidspolicy ska följas upp. Uppföljning görs hösten Ledningskontoret ska arbeta vidare med metod för Ny rutin för att följa utvecklingen genom nationella framtida undersökningar om skolungdomars tobaks-, undersökningar har utarbetats. alkohol- och drogvanor. Åtgärdsplanen för att främja barns och ungdomars Lägesuppföljning görs under hösten hälsa med goda matvanor och fysisk aktivitet ska genomföras. Arbetsmodellen för rökfria skolgårdar ska följas upp. Görs under hösten Utvecklingsarbete för att motverka spridning av sexuellt överförbara sjukdomar ska slutrapporteras. Utvecklingsarbete för år är slutrapporterat. Arbetsformer för samverkan med Stockholms läns landsting i frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter inklusive sexuellt överförbara sjukdomar ska utarbetas. Nytt lokalt forum för sex och samlevnad för berörda förvaltningar och organisationer ska prövas. Arbete inom Barnsam och Finsam ska fortsätta. Samverkan sker genom nytt regionalt kunskapsnätverk Stockholm Gotland. Ett nytt Forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring sexualitet och hälsa startat inom Region Gotland/BarnSam. BarnSam utvecklar samverkan för psykisk hälsa (BUSöverenskommelse och samordnade individuella planer), utvecklar stödet till familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter, rutiner kring små barn med avvikande utveckling, utformar web med tydlig vägledning till föräldrar som söker råd och hjälp för sina barn. FinSam bedriver projekt (t ex Unga kvinnor), påverkar strukturer (t ex ArbetsSam) och skapar mötesplatser (t ex frukostmöten och inspirationsdagar). 36

46 Region Gotland delårsrapport Följa upp och rapportera Tryggare Gotlands aktivitetsplan Insatser på övergripande respektive operativ nivå inom områdena Ungdomar, ANDT, Brott och trygghet i offentlig miljö, Brott i nära relation samt Trafiksäkerhet pågår. Uppföljning sker 4 ggr årligen. Med i nätverket är förutom regionen, Polisen och Länsstyrelsen nio övriga aktörer inom olika verksamheter på Gotland. Nuvarande överenskommelse gäller åren med planering för fortsättning. 5. MILJÖ- OCH KLIMATARBETE PÅ GOTLAND RANKAS TOPP TIO I LANDET Gotland placerade sig på plats 53 i tidningen Miljöaktuellt ranking av miljöarbetet i Sveriges kommuner, en förbättring med 15 placeringar jämfört med I kategoriindelningen (som följer SKL:s indelning) placerades sig Gotland på första plats av gruppens 20 kommuner. Region Gotland är ekokommun med miljöprogram och politiskt gällande klimatmål, en miljöinriktad översiktsplan, åtgärdsprogram för enskilda avlopp, egna energikrav vid ny- och tillbyggnad, satsar på lokal naturvård, har separat insamling av matavfall, tillgång till förnybara drivmedel och ställer miljökrav vid upphandling. Regionen är diplomerad som Fairtrade Island. Nuläge för framgångsfaktor Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten : beslut i tekniska nämnden för byggande av membranvattenverk i Herrvik, avslutad förstudie kring regional vattenförvaltning tillsammans med Länsstyrelsen. Klart Vatten-projektet har hittills resulterat i beslut kring 1500 förbättringsåtgärder och cirka 100 förbud/förslag till förbud i 30 socknar. Läge för VA-plan samt Visby vattenskyddsområde; se nedan. För att hamna i topp på Miljöaktuellts kommunjämförelse skulle Region Gotland behöva ha: fler nöjda kunder i miljötillsynen, högre andel skolor med grön flagg, klättra högre i ekomatsligan, delta i skräpplockardagar, miljökrav i resepolicy och strategi för resfria möten, tydligare miljöledningssystem, strategi för grön IT, rutiner för uppföljning av de miljökrav som ställs vid upphandling, bedriva strategiskt arbete enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram samt bedriva miljöutbildning för näringslivet. Planerade åtgärder 2013 Status på de planerade åtgärderna Arbetet med nytt Miljöprogram skall inledas 2013 Formellt beslut togs i regionfullmäktige i juni -13. Utvärdering av tidigare plan har inletts. Resultatet redovisas för plan- och bostadskommittén i nov då också förslag till utformning av ny plan (eller annan typ av program för implementering i koncernens styrkort) presenteras. Fortsatt grön produktion av SF:s tjänster. - Säkerställa beslutet om naturreservat på Södra hällarna. Arbetet med ny energiplan ska fortsätta. Fullfölja Cero-projektet - studie i syfte att minska klimatpåverkan vid tjänste- och egna resor. Fullfölja förstudien Biogasutveckling på Gotland. Godkänd av regionfullmäktige. Överklagandeprocessen ej avslutad. Återremitterad till ledningskontoret av regionstyrelsen. Steg 1 analysdelen klar och avrapporterad inför en fortsättning. Steg 2 Hur blir vi bättre? planeras en workshop till hösten. Förstudien klar och redovisad. Underlag inför utarbetande av ny strategi. Workshop planeras under hösten. 37

47 Region Gotland delårsrapport Regionen ska delta i länsstyrelsens projekt regional vattenplanering. Långsiktsplanen för VA-utbyggnad ska revideras. Skyddsområde för Visby grundvattentäkter. Delta i nätverket Östersjöinitiativet och verka för Gotlands deltagande i nationella och internationella kusthavsprojekt. Övergripande planering av framtida utvecklingen av Visborgsområdet (metodutveckling, miljö- och socialt program för stadsdelen). Förstudien klar. Region Gotland har deltagit i planering och genomförande av arbetet. Länsstyrelsen har varit projektägare och planerar för fortsättning, men är beroende av finansiering från HaV. Behandlas av RS i augusti. Remissredovisning. Workshop den 23/9. Ärendet ligger hos tekniska nämnden för framtagande av slutförslag. Nuvarande förslaget remissbehandlas för närvarande. Workshop 10 11/4 med samtliga parter i nätverket, seminarier under Almedalsveckan, kontaktarbete med centrala myndigheter, deklaration och handlingsplan fastställda, koordinator tack vare finansiering från HaV. Regionfullmäktiges beslut att undersöka konsekvenserna av internt (och externt) krav på miljöcertifiering, gamla miljöbyggprogrammet kommer då upphävas, TF genomför internutb. Seminarium kring miljöcertifiering i okt. Sporthallen Visborg (+ F-huset) blir trol. första objekten som miljöcertifieras. Strukturplan för Visborg (ägs av samhällsbyggnadsförvaltningen) framflyttad. Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter Här följer en kort sammanfattning av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För mer information om nämndernas verksamheter och måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. Regionstyrelsen Ledningskontoret Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +5,8 mnkr. Utöver bufferten om +1,4 Mnkr förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker (vakanser etc.) + 1,4 mnkr, generella anslag som inte beräknas åtgå i budgeterad omfattning (anslag för strategisk utbildning, fackliga företrädare, företagshälsovård, verksamhetsutveckling, medlemsavgifter, partistöd) +2,2 mnkr, samt i övrigt en allmän återhållsamhet +0,8 mnkr. För perioden januari-augusti, uppgår det justerade resultatet till +4,3 mnkr vilket i huvudsak hänförs till bufferten om +1,4 mnkr som ligger som en grund i kontorets resultat och i övrigt till motsvarande anslag som för helårsprognosen. Av kvarvarande investeringsutrymmet på ca 34 mnkr beräknas f n ca 16 mnkr åtgå under året. Investeringsbudgeten omfattar i huvudsak strategiska IT-investeringar. Vid bedömning utifrån styrkortet kan säjas att kontoret ligger över målnivån vad gäller ekonomi, samt medarbetare/ledare. Beträffande övriga perspektiv nås inte riktigt ända fram. Det samlade resultatet för politikerorganisationen prognostiseras till +0,8 mnkr. Regionstyrelsen Serviceförvaltningen För serviceförvaltningen (SF) har 2013 varit ett år präglat av fokus på ekonomi och återhållsamhet och vi prognostiserar ett årsresultat på 3,5 mnkr. Trots detta har vi vid de hittills genomförda NKI-mätningarna nått högre resultat (NKI 72) än föregående år (NKI 68). Under 2013 har vi lagt kraft på att utvärdera och dokumentera uppdrag och regelverk för hur stödtjänsterna ska 38

48 Region Gotland delårsrapport levereras i samspel med beställare och kunder inom ramen för ledningskontorets arbete med ett styrdokument för dessa tjänster. Förra året upplevde vi att förbättringsarbetet på vissa håll hade stannat av men under detta år har flera enheter kunnat påvisa effekterna av sitt förbättringsarbete. Våren 2012 startade vi vårt långsiktiga arbete med att förbättra/stärka mötet med kunden genom att låta alla våra medarbetare genomgå en kundbemötandeutbildning i tre steg. Fokus på denna utbildning var att alla inom serviceförvaltningen är med och skapar en bra upplevelse av våra verksamheter och vad vi levererar. I våras avslutades utbildningen och nu fortgår arbetet ute i verksamheterna i olika former. Tekniska nämnden - Samhällsbyggnadsförvaltningen Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) visar på ett underskott i driftbudgeten med -2,5 mkr. Tekniska nämndens mål är att vidta åtgärder och styra så att det ekonomiska resultatet blir enligt fastställd budget. Tekniska nämndens investeringsutgifter inom SBF beräknas bli 85,5 mkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 93,1 mkr. Investeringsutgifterna för perioden januariaugusti upp-går till 37,4 mkr. Periodens resultat är positivt med tkr vilket kan förklaras av att vissa verksamheter inom nämnden är säsongsberoende. Nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. Nämndens nettodriftkostnader är 2,2 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat. Det kan konstateras att intäkterna har utvecklats i högre takt än kostnaderna, vilket är positivt ur styrningssynpunkt. Intäkterna har ökat med 5,4 % och driftkostnaderna med 2,8 %. Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar på ett negativt resultat med -2,5 mkr. I föregående års delårsrapport var prognosen ett underskott med -9,5 mkr. Resultatet i årsbokslutet blev ett överskott med 1,2 mkr. Förändringar har skett i nämndens ärendehanteringsprocess innebärande att läsplattor införts i tekniska nämnden. Införandet av läsplattor innebär att handlingar till nämnden i fortsättningen distribueras digitalt, vilket kommer att underlätta utskick av handlingar. Det processarbete som prioriterats är att göra en översyn av exploateringsprocessen och att ta fram fungerande processer och rutiner för ärenden inom ramen för överenskommelsen mellan SBF och teknikförvaltningen. Enheten Mark och stadsmiljö har tagit ett stort ansvar för att hitta former för samarbete inom förvaltningen och förenkla processerna vad gäller nedläggning av fiber för utbyggnad av bredband på den gotländska landsbygden. Det är ett omfattande projekt och har under perioden inneburit en fortsatt utmaning. 39

49 Region Gotland delårsrapport Ett helt nytt biljettsystem har införts för kollektivtrafiken. Systemet har många fördelar, vilket kommer att leda till effektivare biljett hantering och underlätta att ta fram statistik. Efter avslutad upphandling har ett nytt avtal skrivits med en ny insamlingsentreprenad för hushållssopor och latrin. Implementeringsarbetet har påbörjats tillsammans med den nye entreprenören med inriktning att arbetet skall börja vid årsskiftet. Undersökningen Kritik på teknik visar att resultaten inom de olika verksamhetsområdena har sjunkit i jämförelse med motsvarande undersökning I jämförelse med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är däremot regionens resultat i många delar i nivå med eller bättre än detta genomsnitt, med några undantag. De i undersökningen ingående verksamheterna är gata, park, vatten och avlopp samt avfallshantering. Antalet anställda inom tekniska nämndens verksamheter har från årsskiftet ökat från 70 st. till 81 st. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 4 st. och visstidsanställda med 7 st. Tekniska nämnden Teknikförvaltningen Den samlade bedömningen är att förvaltningen inte kommer att kunna uppnå ett resultat helt i balans med budget. Det bedömda underskottet har dock minskats sedan föregående prognos. Resultatet för perioden visar ett överskott med 6,8 mkr. Motsvarande period 2012 visade ett resultat som uppgick till -7,1 mkr. Största förändringen visar fastighetsförvaltningen medan övriga verksamheter/uppdrag samtliga uppvisar mindre förbättringar. Resultatet visar fortfarande en intern obalans mellan förvaltningens verksamheter. I resultatet ingår vissa kostnader för uppdrag som ännu inte debiterats fullt ut samt externa intäkter för hamnverksamheten som inte bokförts. Relativt stora kostnader kommer ännu att uppstå som effekt av planerade och beställda PU-arbeten och driftprojekt. Prognosen för hela året 2013 visar ett underskott med ca 2,3 mkr vilket är en förbättring jämfört med prognosen i maj. Brukarnas och kundernas uppfattning om förvaltningens tjänster visar enligt de undersökningar som gjorts senast en marginell förbättring. Förvaltningens omorganisation och nya gestaltning har medfört att det blivit svårare att göra jämförelser med tidigare år vad avser medarbetare och ekonomi. Verksamheternas processer står inför en nystart av processkartläggning och förbättringsarbete. Byggnadsnämnden Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett resultat enligt budget. I föregående års delårsrapport var prognosen ett underskott med -1,8 mkr. Resultatet i årsbokslutet blev ett underskott med -842 tkr. Byggnadsnämndens investeringsutgifter under perioden uppgår till totalt 611 tkr. Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till tkr. Enligt investeringsprognosen kommer investeringsutgifterna att uppgå till c:a tkr. 40

50 Region Gotland delårsrapport Periodens resultat för byggnadsnämnden är negativt med -248 tkr. Nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. Nämndens nettodriftkostnader är 11,1 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat. Förklaringen till de sänkta nettodriftkostnaderna är bl.a. höjda intäkter och sänkta OH-kostnader. Under perioden har det totalt inkommit ungefär samma antal ärenden som under motsvarande period förra året. Andelen ärenden som klarar PBL:s krav på 10 veckors handläggningstid har förbättrats för samtliga ärendetyper i jämförelse med samma period föregående år. Under perioden har detaljplanen för första etappen yttre A-7 vunnit laga kraft. Genom planen har det tillskapats förutsättningar för att producera drygt 200 nya lägenheter i centrala Visby. Under perioden har en kommunlicens för ArcGIS anskaffats, vilket kommer att innebära nya möjligheter i hanteringen och användning av geografisk data inom regionen. Regionfullmäktige har under perioden antagit den fördjupade översiktsplanen (FÖP) Storsudret och Burgsvik. Insikt är en landsomfattande enkätundersökning som genomfördes i SKL:s regi i början på året. Enkäten är en servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag. Resultatet i enkäten visar att myndighetsområdet Bygglov får NKI 43, vilket kan jämföras med 2011 då resultatet var NKI 52. Under våren har alla medarbetare genomgått utbildning i bemötande. Målet med utbildningen har varit att skapa engagemang och samsyn kring hur vi ska bemöta våra kunder. Samtliga medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen är anställda av byggnadsnämnden. Antal anställda som arbetar för Byggnadsnämnden uppgår till 46 st. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar att utfallet för 2013 kommer att bli positivt. Prognosen för 2013 är ett budgetöverskott med 650 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsutgifter under perioden uppgår till totalt 30 tkr. Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 780 tkr. Periodens driftresultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med tkr, vilket bl.a. förklaras av lägre personalkostnader än beräknat. Intäkternas utfall är lägre än budget med -646 tkr. Nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. Nämndens nettodriftkostnadsutveckling jämfört med föregående års delårsperiod är 4,9 % och analyser visar att kostnadsutvecklingen (5,4 %) är högre än intäktsutvecklingen (2,8 %). Miljö- och hälsoskyddsnämnden har infört läsplattor i nämndprocessen. Det innebär att handlingar till nämnden distribueras digitalt. Nämndledamöterna har tillgång till alla handlingar via hemsidan. 41

51 Region Gotland delårsrapport Livsmedelsteamet har infört läsplattor i sin tillsynsprocess vilket har resulterat i att ärendehanteringsprocessen blivit effektivare. Under sommaren har den förebyggande räddningstjänsten deltagit i gemensam tillsyn av krogarna i Visby. Den gemensamma tillsynen har genomförts i samarbete med regionens tillståndsmyndighet för alkohol- och tobak, Länsstyrelsen Gotland och Polisen Gotland. Resultatet av tillsynen var bra. Livsmedelsteamet har infört kontrollkort i sin tillsynsprocess. Om livsmedelsinspektören vid sitt tillsynsbesök konstaterar att det inte förekommer några anmärkningar, så överlämnas ett kontrollkort till kunden direkt vid besöket. Därmed förkortas handläggningstiden avsevärt, vilket är till nytta både för kunden och för verksamheten. Under perioden har en kundenkät genomförts för livsmedelstillsyn och kunderna är överlag nöjda. De tycker att handläggarna har hög kompetens och betyget för bemötande och lyhördhet är mycket bra. Helhetsbedömningen (NKI) har gett betygsindex 72, vilket är en ökning mot föregående år då NKI var 71. Personalstatistiken för perioden januari-augusti 2013 visar att antalet årsarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ökat med 9 anställda (från 155 till 164 anställda). Totalt 37 anställda finns inom miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket är en minskning med en anställd jämfört med december Den genomsnittliga sjukfrånvaron per anställd för perioden är 3,86 %, under samma period föregående år var den genomsnittliga sjukfrånvaron 3,01 %. Ökningen beror på ett större antal långtidssjukskrivna där rehabiliteringsåtgärder har satts in vid behov. Den totala sjukfrånvaron för regionen är 4,72 % Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att klara buffertkravet på 1 %. Kultur- och fritidsnämnden Under perioden januari-augusti har kultur- och fritidsförvaltningen fokuserat på mätning av måluppfyllelse och kvalitet. Arbetet har gett en tydligare bild av förvaltningens omfattande verksamhet som finns över hela ön, större delen av dygnet och för alla åldrar. Syftet med att arbeta med mätetal är att skapa en högre effektivitet internt och på ett bättre sätt anpassa förvaltningens verksamhet till medborgarens behov och önskemål. Exempelvis har förvaltningen arbetat med översyn av stöd- och bidragsgivning, tagit fram en kulturplan för perioden , samverkat med andra förvaltningar gällande utvecklandet av ett filmkluster i Fårösund. Nästa steg i arbetet är att föra dialoger med medborgarna och kunderna för att förankra förändringar och få in mer kunskap om hur förvaltningen på bästa sätt kan skapa värde och nytta. Förvaltningens ekonomi är i balans med reservation för Hemsebadet som kan medföra högre kostnader än budgeterat. 42

52 Region Gotland delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden Det prognostiserade resultatet för 2013 är ett mindre överskott, jämfört med budget, på tkr. Stora krav ställs på huvudmannen utifrån reformerna på skolområdet; skollag, nya kursplaner och lärarlegitimation. Anpassningar måste göras för att klara både det ekonomiska och kvalitetsuppdraget - en likvärdig skola med måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten. Några problemområden i vardagen som behöver hanteras är, att det fortfarande är svårt att rekrytera utbildade förskollärare till förskolan, att ämnesbehörigheten i grundskolan är svårare att tillgodose på enheter med få pedagoger, att insatser för barn och elever med särskilt stöd ökar och att grundskolans svårigheter att hålla budget fortsätter. Förvaltningen har från september 2013 inrättat 14 förstelärarbefattningar för särskilt kvalificerade lärare. Tjänsterna är utformade som tidsbegränsade uppdrag där undervisning är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Förstelärarjänsterna finansieras med statsbidrag. För att kunna använda datorn som ett pedagogiskt verktyg i det vardagliga skolarbetet växer behovet av elevdatorer/surfplattor och att trådlösa nät installeras i grundskolorna och förskolorna. En kostnadsökning motsvarande 43 procent har konstaterats för skolskjutsar vid växelvis boende. År 2009 uppgick kostnaden till 893 tkr och motsvarande kostnad 2012 var 1278 tkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Prognosen för GVN för helåret 2013 är tkr vilket är en förbättring sedan delårsrapport 1 med 690 tkr. Den negativa prognosen betyder att styrkortets mål om en ekonomi i balans för året inte kommer att uppnås för GVN. Nämnden klarar i stort de brukar-/kundmål som finns i styrkortet, enligt de mätningar som genomförts. Bl.a. när det gäller tillgängligheten till utbildning, andel som fullföljer påbörjade studier, hur nöjda eleverna är med den utbildning de får och graden av inflytande över sin utbildning. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet har ökat. Andelen deltagare som hoppar av kurser i den grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildning är i motsvarighet med riket. Den totala genomsnittliga kostnaden för den kommunala gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen per utbildningsplats har ökat. Det genomsnittliga sjuktalet i verksamheterna har också ökat något. Socialnämnden Resultatet för perioden januari till augusti visar ett fortsatt negativt resultat. Prognosen pekar dessutom på ytterligare försämringar under hösten. Det är framför allt insatserna för barn och ungdomar som visar en kraftig ökning och hemsjukvårdens kostnader fortsätter att stiga. Helårsprognosen uppgår till -15 miljoner kronor. I denna prognos ingår 3,5 mnkr i förväntade prestationsersättningar för 2013 inom ramen för området Bättre liv för sjuka äldre. Obalansen för den löpande verksamheten inför kommande år är -18 mnkr. 43

53 Region Gotland delårsrapport Sedan 2012 har socialnämnden en obalans mellan verksamhet och ekonomi. Problemen med obalansen i ekonomin är inte av tillfällig karaktär utan ett långsiktigt problem, som dessutom ökar i takt med att behoven växer. Därför har ett omfattande åtgärdsprogram tagits fram. Trots ansträngd ekonomi fortsätter satsningen på ökad kvaliteten i verksamheten. Några exempel: Inom alla avdelningar pågår ett systematiskt utvecklingsarbete för att ta tillvara synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Brukarmöten hålls kontinuerligt. Värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende har antagits under våren och ytterligare garantier är på väg. Tre så kallade sviktplatser har inrättats vid beroendeenheten för att erbjuda ett lågtröskelboende till personer som vill bryta ett missbruk. Äldreboendet Pjäsen övertogs från Attendo Care 1 juni, vilket medförde att socialförvaltningen fick ytterligare ett 100-tal nya medarbetare. Hälso- och sjukvårdsnämnden Akutmottagningens patientenkät visar resultat som generellt ligger högre än riksgenomsnittet. Hälso- och sjukvården har nöjda patienter. Målet i brukare/kundperspektivet bedöms som uppfyllt. Tillgängligheten till vården på Gotland är fortsatt den bästa i landet främst när det gäller väntetider till operation. Målen för tillgängligheten är högt satta både ur verksamhetssynpunkt och ekonomiska mål. Hittills är målen infriade. Bättre vård för sjuka äldre är ett arbete som berör både hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden och som med gemensamma krafter har tagit ordentlig fart. Flertalet förbättringsarbeten har varit igång under året, akutprocessen, öka andel kvinnor till gynekologisk cellprovtagning, diabetesvården är exempel på några. Processperspektivet bedöms som delvis uppfyllt. Bemanningsläget är fortfarande mycket ansträngt inom vissa områden. Ett antal lyckade rekryteringar gör dock att framtiden ser ljusare ut. Den ekonomiska prognosen pekar mot 30 miljoner kronor i underskott för året. Hälso- och sjukvårdens strategi är att öka intäkterna från statens utpekade satsningsområden, minska kostnader för arbetskraftskostnad, läkemedel och utomlänsvård. Hälso- och sjukvården har en låg nettokostnadsutveckling på 1,3 procent och en kostnadsutveckling på 3 procent. Av den beslutade strategin är framgången störst inom utomlänsvården som minskat kostnaderna med 6,7 miljoner. Patientnämnden Nämnden har en budget på 1201 tkr, utfallet för perioden visar ett nollresultat och budgeten för året är i balans. 44

54 Region Gotland delårsrapport Nämnden Under perioden har nämnden haft tre sammanträden. I januari har vice ordförande deltagit i den 7:e nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm. Kansliet Kanslipersonal har också deltagit i den 7:e nationella patientsäkerhetskonferensen. Kundundersökning Kundundersökning har genomförts gällande 2012 års kunder. Enkäten har skickats till kunder vars ärenden utreddes skriftligt under Överförmyndarnämnden Nyckelord för nämndens arbete perioden januari-juni 2013 har varit ordning och reda. Fokus har varit fortsätt arbete på att stabilisera och gradvis utveckla verksamheten. Kansliet har utarbetat goda rutiner i ärendehanteringen. Det har inneburit påtagligt goda resultat. Resultatet är glädjande, regionens kundundersökningar (våren 2013) visar remarkabla förbättringar jämfört med den förra (2011). Regionens mål är att nöjd-kund-index ska överstiga normvärdet 56. Överförmyndarnämnden får 77 som normvärde. Exempelvis anger 90 procent av de som svarat, att de upplever att tjänsterna har god kvalitet. Ett fortsatt förbättringsområde är tillgängligheten. När allmänheten uppmärksammar Överförmyndarnämnden är det oftast då media rapporterar att JO (helt berättigat) kritiserar nämnden för brister i handläggningen. I det tysta har de senaste åren mycket stora förändringar och ett omfattande utvecklingsarbete genomförts. En central del i Överförmyndarnämndens arbete är att granska ställföreträdarnas årsräkningar. Det är här kansliet kan kontrollera att huvudmännens intressen har tillvaratagits. Då årsräkningar inte inkommit i tid, sker en påminnelse med uppgift att vite kan komma att utgå. Vite har varit aktuellt fler gånger än tidigare år. Vid en avstämning i augusti saknades endast 3 årsräkningar och dessa var under handläggning i form av påminnelse eller vite. Det bästa resultatet sedan nämnden inrättades 2006 och sannolikt ett mycket bra resultat även på nationell nivå. Region Gotlands bolag Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB och Gotlands Stuveri AB undantagits. AB GotlandsHem AB GotlandsHem är ett av Region Gotland helägt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget äger lägenheter, varav 210 stu- 45

55 Region Gotland delårsrapport dentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 349 blockuthyrda lägenheter samt 414 lokaler. Av lägenheterna återfinns lägenheter utanför Visby. AB GotlandsHem redovisar ett halvårsresultat på 14,3 mnkr vilket är 12,3 mnkr högre än motsvarande period i fjol. Under första halvåret 2013 har bolaget investerat för 28,4 mnkr i anläggningstillgångar, samt tagit upp nya lån på 8,4 mnkr. Resultatutveckling på helårsbasis förväntas följa fastlagd budget och nå ägardirektivens avkastningskrav. GotlandsHems kunder är i huvudsak nöjda. I senaste kundundersökningen som genomfördes under våren 2012 var nöjdboendeindex 68 vilket är ett starkt medelbetyg. Nästa mätning görs år Planeringen för sanering av PCB fogar i kvarteret Stäven på Gråbo i Visby pågår och resultat av GotlandsHems överklagan gällande hanteringen av marken i området väntas under hösten. Satsningen på boende för ungdomar har fortsatt och vid halvårsskiftet hade 75 lägenheter förmedlats vilket motsvarar målet. Lägenhetsbeståndet är utökat med 17 lägenheter i det nybyggda området Trilobiten på Galgberget i Visby. Planering av kvarteret Adjutanten på A7 området i Visby är precis påbörjad och upphandling av nybyggnation beräknas starta i september med byggstart Gotlands Energi AB Rörelseresultatet för GEAB-koncernen ligger på 80,3 Mkr vilket är 11,1 mnkr över budget. Utfallet för investeringar är 120,9 mnkr. Budget är 117,4 mnkr. Resultatet är fortsatt starkt inom Värme bland annat på grund av hög försäljningsvolym och låga bränslekostnader. Elnät ligger fortsatt under budget på grund av höga nätförluster (negativ effekt från periodisering vid årsskiftet). Dessutom är intäkterna från nyanslutningar lägre än plan. Fortsatt starkt resultat inom Elhandel i och med övergång till ny inköpsmodell tidigare än plan. Investeringar inom Elnät är något under plan för både ny- och reinvesteringar. Driftstörningar under perioden januari till juni är lägre än föregående år. Kund Resultatet för kundundersökningen NöjdKundIndex, NKI 2013 genomfördes under maj och juni. Resultatet blev 73. Målet i affärsplan 2013 var 73 och förra årets utfall var 72. Nya affärer och utveckling Projektet SmartGridGotland pågår. Det pågår diskussioner med Energimyndigheten om finansieringen av fas två i projektet. Finansieringen beräknas bli klar under hösten. Projekt Produktionsnät pågår. Gotlandslänken diskuterades av flera intressenter i samband under Almedalsveckan. Lokal media uppmärksammade frågan. GEAB och Svenska Kraftnät, SvK arbetar vidare med detaljer i anslutningsavtalet. 46

56 Region Gotland delårsrapport Visby hamn ska enligt dom ha landanslutning för linjetrafik senast Diskussioner och planering är uppstartad mellan Visby hamn och GEAB. GotlandsHem har tecknat avtal med Gotlands Elförsäljning för leverans av el till alla sina anläggningar. Avtalet omfattar över 200 anläggningar till en volym på totalt ca 8 GWh/år och gäller från 1 januari 2014 t o m Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB redovisar ett halvårsresultat på -1,8 mnkr. Bolaget har under perioden arbetat med att öka uthyrningen av Telefonen 5 som bara är uthyrd till en tredjedel men som står för en betydande dela av fastighetsbeståndet som gör att bolaget går med förlust. Några investeringar har inte gjorts under perioden. Arbetet med Donnerska Huset som mötesplats för företagare, besökare och inflyttare har fortsatt och verksamheterna är etablerade och ekonomin i balans. Etableringsservice genom hemsida, utveckling av lotsfunktion och marknadsföring kommer att fortsätta under hösten men på en lägre nivå än planerat pga det ekonomiska läget. Prognosen för helåret 2013 visar på ett underskott på 1,5 till 2 miljoner kronor. Inspiration Gotland AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gotlands- näringslivs och etableringsservice AB. Bolaget redovisar ett halvårsresultat på 3,5 mnkr. Bolaget har under perioden förutom de ordinarie verksamheterna med turistbyrån, Gotland Convention Bureau och Inflyttarbyrån drivit eller varit delaktiga i följande projekt; Internationell marknadsföring i Finland, Norge och Tyskland (Swedish Gotland), Matlandethuvudstaden 2013, Hansa turism och Hansedagarna i Herford, marknadsföring av Gotland i Göteborg och Malmö (projekt air/sea 2013). Vi har också varit delaktiga i ett 15-tal mässor, både för privatturism, möten och inflyttning. Hemsidan gotland.com har arbetats med under perioden och kommer att fortsätta utvecklas under hösten. En långsiktig strategi för bolagets verksamhet har också arbetats fram. Prognos för helåret ser ut att vara i balans med ett mindre överskott. Wisby Strand Congress & Event Gotland AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gotlands- näringslivs och etableringsservice AB. Bolaget äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen är utlagd på ett privat företag. Hela fastigheten är uthyrd och bara mindre investeringar har gjorts under perioden. Bolaget redovisar ett halvårsresultat på -3,2 mnkr. Prognosen för 2013 är ett resultat i jämförelse med år 2012 med ett koncernbidrag på knappt 6,5 milj. kronor. 47

57 Region Gotland delårsrapport Sifferdel På följande sidor redovisas: - Ekonomisk prognos och utfall per nämnd - Budget och utfall per verksamhet - Resultaträkning - Balansräkning - Finansieringsanalys - Redovisningsprinciper 48

58 Sammanställning summa netto per nämnd,mkr Nämnd Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Helårs- Bokslut jan-aug jan-aug jan-aug avvikelse Regionstyrelsen varav Politikerorganisation Ledningskontoret Serviceförvaltningen Tekniska nämnden varav Teknikförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Summa

59 Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2013, mnkr Periodens budget netto Periodens utfall netto Avvikelse mot budget Årsbudget netto 11 Nämnd- och styrelseverksamhet 11,9 10,8-1,1 18,2 12 Stöd till politiska partier 4,6 6,3 1,7 6,9 13 Revision 2,2 1,9-0,2 3,3 14 Nämndadministration 5,1 3,9-1,2 7,7 15 Övrig politisk verksamhet 8,0 8,9 1,0 11,9 1 Politisk verksamhet 31,7 32,0 0,2 48,1 20 Infrastruktur, skydd mm -0,2-1,8-1,6-0,3 21 Fysisk o tekn. planering 13,0 13,4 0,4 19,5 22 Teknisk verksamhet -7,2-10,7-3,5-10,7 23 Särskilda uppdrag skattefinansierade 0,2 0,9 0,7 0,3 24 Gatu- och Väghållning 28,6 33,5 4,9 42,8 25 Parkverksamhet 12,5 14,6 2,0 18,8 26 Näringslivsfrämjande åtgärder 17,4 16,2-1,2 26,2 27 Miljö- och hälsoskydd 6,3 5,4-0,9 9,4 28 Räddningstjänst 30,0 29,2-0,8 45,0 29 Övrig infrastruktur 0,5-0,2-0,7 0,7 2 Infrastruktur, skydd mm 101,1 100,4-0,7 151,7 30 Gemensam verksamhet 3,9 4,0 0,0 5,9 31 Kulturverksamhet 19,9 24,0 4,2 29,8 32 Fenomenalen Sience Center 0,0 0,8 0,8 0,0 35 Biblioteksverksamhet 20,0 19,6-0,4 30,0 36 Fritidsverksamhet 36,0 32,9-3,1 47,2 38 Ungdomsverksamhet 11,0 10,5-0,6 16,6 39 Kulturskolan 7,8 7,8 0,1 11,6 3 Fritid och kultur 98,6 99,5 0,9 141,1 40 Central administration 43,9 38,4-5,5 65,8 41 Förskola 204,4 194,2-10,3 306,6 42 Pedagogisk omsorg 3,2 3,3 0,1 4,8 43 Fritidshem 49,6 52,6 3,0 74,4 44 Förskoleklass 25,1 23,4-1,8 37,7 45 Obligatoriska skolan 343,9 327,6-16,4 525,4 46 Gymnasieutbildning 178,2 173,7-4,5 267,3 47 Vuxenutbildning 18,3 15,6-2,8 27,5 48 Uppdragsutbildning 0,1 0,4 0,3 0,2 49 Folkhögskola 12,5 11,7-0,8 18,8 4 Pedagogisk verksamhet 879,4 840,8-38, ,5 51 Gemensamt socialförvaltningen 42,0 31,7-10,2 63,0 52 Vård och omsorg enl SOL 422,0 423,2 1,2 633,0 53 Insatser enligt LSS 128,3 129,3 1,0 192,4 54 Individ och familjeomsorg 126,3 141,2 14,9 189,5 55 Handläggning 12,1 11,9-0,2 18,1 59 Bostadspolitiska frågor 6,2 5,0-1,1 9,2 5 Vård och omsorg 736,8 742,3 5, ,1 61 Flyktingmottagning 0,0-1,9-1,9 0,0 62 Arbetsmarknadsåtgärder 5,9 4,9-0,9 8,8 6 Särskilt riktade insatser 5,9 3,1-2,8 8,8 71 Näringsliv och bostäder 0,2-0,5-0,7 0,2 72 Hamnverksamhet 2,7 4,8 2,0 4,1 73 Buss- och biltrafik 43,3 44,4 1,1 65,0 74 Vatten och avlopp 0,0-1,8-1,8 0,0 75 Avfallshantering 0,3-2,6-2,9 0,5 79 Lövsta Landsbygdscentrum 3,5 3,5 0,0 5,2 7 Affärsverksamhet 50,0 47,7-2,3 75,0 80 Primärvård 80,9 87,7 6,8 121,3 81 Spec. somatisk vård 381,6 413,9 32,3 597,9 82 Spec. psykiatrisk vård 57,6 52,4-5,2 86,4 83 Tandvård 15,0 14,4-0,6 22,5 84 Övrig hälso- o sjukvård 63,8 58,5-5,3 95,7 85 Medicinsk service 99,0 104,4 5,4 148,4 86 Försörjningsverksamhet 92,4 92,1-0,3 138,6 87 Administrativ service 12,6-0,5-13,0 18,9 8 Hälso- och sjukvård 802,8 822,8 20, ,6 91 Kommungemensam verksamhet 66,5 61,4-5,1 103,3 92 Kommungem. administration 0,0-3,7-3,7 0,0 94 Fastighetsförvaltning 1,2-17,4-18,7 1,8 97 Försörjningsverksamhet -4,5-4,8-0,3 0,0 9 Gemensam verksamhet 63,2 35,4-27,8 105,1 Summa 2 769, ,0-45, ,1

60 Resultaträkning, mkr Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Prognos 2013 Rev Budget 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens totala intäkter not 1 763,6 824, ,6 Verksamhetens totala kostnader not , , ,7 Avskrivningar not 3-150,3-145, ,4 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter not , , , , ,7 Generella statsbidrag och utjämning not 5 668,2 642, , ,0 962,9 Finansiella intäkter not 6 16,0 16,7 20,0 16,0 22,7 Finansiella kostnader not 7-78,2-35,9-93,0-58,0-56,2 Resultat före extraordinära poster 11,8 103,8 74,0-2,0 36,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat not 8 11,8 103,8 74,0-2,0 36,6 * I prognos och reviderad budget ingår interna poster Not 1 - Verksamhetens intäkter Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Försäljningsmedel 22,2 24,7 Avgifter och taxor 289,0 284,1 Hyror och arrenden 84,7 84,1 Bidrag 264,2 245,5 Försäljn av verks och entreprenader 98,9 80,1 Reavinster 4,6 16,4 Övriga intäkter 0,0 89,9 Summa verksamhetens intäkter 763,6 824,8 Not 2 - Verksamhetens kostnader Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Material, inventarier -58,3-49,4 Bidrag, transfereringar -144,4-135,5 Entrepren, köp av verksamhet -507,1-599,2 Konsulter -24,7-49,5 Personalkostnader , ,8 Arbetsgivaravg -417,2-409,5 Förändr pensionsavsättning -24,3-16,9 Utbetalda pensioner -68,3-72,1 Pensionskostn individ del -61,0-59,6 Särskild löneskatt pensioner -51,5-39,3 Förändr semesterlöneskuld 34,5 14,1 Förbrukningsmaterial -199,3-206,6 Reaförlust avyttring tillgångar 0,0 0,0 Övriga verksamhetskostnader* -441,3-323,4 Summa verksamhetens kostnader , ,7 * I beloppet ingår årets leasingavgifter. Leasingavgifter fördelade på belopp och förfallotidpunkt enligt nedan:

61 Operationell leasing (inkl finansiella leasingavtal tecknade före samt finansiella leasingavtal med avtalstid kortare än 36 mån) 11,5 9,8 4,2 Not 3 - Avskrivningar Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Avskrivningar byggnader -97,9-95,0 Avskrivning maskiner och inventarie -52,6-50,1 Nedskrivning av tillgångar 0,2-0,4 Summa avskrivningar -150,3-145,5 Not 4 - Skatteintäkter Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Kommunalskatt, preliminär 2 131, ,9 Slutavräkning 9,7 9,6 Prognos slutavräkning -15,5 35,4 Summa skatteintäkter 2 125, ,9 Not 5 - Statsbidrag och utjämning Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Inkomstutjämning 602,7 559,9 Strukturbidrag 104,7 104,8 Införandebidrag 0,0 0,0 LSS-utjämning 2,5 5,9 Fastighetsavgift 76,8 74,4 Generella statsbidrag 0,0 0,0 Kostnadsutjämning -126,9-115,2 Regleringsbidrag 8,4 12,7 Summa statsbidrag och utjämning 668,2 642,5 Not 6 - Finansiella intäkter Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Utdelning aktier och andelar 10,4 13,4 Ränteintäkter 2,4 2,4 Vinst avyttr finansiella tillgångar 3,0 0,0 Övriga finansiella intäkter 0,2 0,9 Summa finansiella intäkter 16,0 16,7 Not 7 - Finansiella kostnader Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Räntekostn långfristiga lån -16,4-18,0 Räntekostn pensionsavsättn -59,8-15,9 Övriga räntekostn -0,7-1,5 Förlust avyttr finansiella tillgångar -0,3 0,0 Övriga finansiella kostn -1,5-0,8 Kreditivränta 0,5 0,3 Summa finansiella kostnader -78,2-35,9 Not 8 - Periodens resultat, mkr Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2012 Periodens resultat enligt resultaträkningen 11,8 103,8 Reavinster (-4,6) (-16,4) Reavinster mark -3,6-16,4 Balanskravsresultat 8,2 87,4

62 Balansräkning, mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar not 1 17,1 10,6 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar not , ,7 Maskiner och inventarier not 3 300,0 315,7 Finansiella anläggningstillgångar not 4 71,0 69,9 Summa anläggningstillgångar 3 236, ,9 Omsättningstillgångar Förråd not 5 23,1 22,1 Kortfristiga fordringar not 6 367,4 413,1 Kortfristiga placeringar not 7 119,0 111,0 Kassa och bank not 8 9,4 14,1 Summa omsättningstillgångar 518,9 560,3 SUMMA TILLGÅNGAR 3 755, ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital not , ,6 därav årets resultat 11,8 36,6 Avsättningar Avsättning för pensioner not ,2 485,7 Andra avsättningar not 10 19,1 19,1 Summa avsättningar 609,3 504,8 Skulder Långfristiga skulder not ,5 924,1 Kortfristiga skulder not ,2 729,7 Summa skulder 1 487, ,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 755, ,2 STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Borgensförbindelser not , ,6 Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 not , ,6

63 Not 1 - Immateriella anläggningstillgångar, mkr IT-system 17,1 10,6 - varav externt förvärvade 16,2 9,2 - varav internt upparbetade 0,9 1,4 Summa 17,1 10,6 Not 2 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mkr Markreserv 41,2 41,2 Verksamhetsfastigheter 1 644, ,1 Fastigheter affärsverksamhet 865,4 817,4 Publika fastigheter 134,3 138,4 Fastigheter annan verksamhet 33,9 34,7 Pågående investeringar 112,0 122,3 Exploateringsmark 17,0 17,6 Summa 2 848, ,7 Not 3 - Maskiner och inventarier, mkr Maskiner 9,5 9,8 Inventarier 264,8 278,3 Transportmedel och speciella anläggningar 25,7 27,6 Summa 300,0 315,7 Not 4 - Finansiella anläggningstillgångar, mkr Aktier 52,7 52,6 - AB GotlandsHem ( tkr) ( tkr) - Gotlands Energi AB ( tkr) ( tkr) - Gotlands Industrihus AB (210 tkr) (210 tkr) - Gotlands Stuveri AB (210 tkr) (210 tkr) - Almi Företagspartner AB (25 tkr) (25 tkr) - Samtrafiken Sverige (30 tkr) (30 tkr) - InfoMedica (150 tkr) (150 tkr) - Wisby Strövet AB (50 tkr) (50 tkr) - Gotlands Filmfond AB (80 tkr) (80 tkr) Utlämnade lån 5,2 4,9 Övrigt 13,1 12,4 Summa 71,0 69,9 Not 5 - Förråd, mkr Inventerat värde Hjälpmedelscentral 13,1 12,4 Varuförsörjning 3,9 3,9 TKF utförarnas förråd 1,9 1,9 Lövsta gård; lagervaror 2,0 1,5 Lövsta gård; husdjur 2,0 2,2 Försäljning Folkhögskolan 0,2 0,2 Summa 23,1 22,1

64 Not 6 - Kortfristiga fordringar, mkr Statsbidragsfordringar 4,8 7,2 Kundfordringar 49,2 52,8 Interimsfordringar 293,8 320,4 Mervärdesskatt 15,7 29,5 Avräkningar 0,0 0,3 Övrigt 3,9 2,9 Summa 367,4 413,1 Not 7 - Kortfristiga placeringar, mkr Pensionsmedel Aktiefonder 44,9 19,9 Räntefonder 33,5 28,9 Obligationer 40,6 62,2 Summa 119,0 111,0 Not 8 - Kassa och bank, mkr Kassa 0,7 0,8 Bank 8,7 13,3 Summa 9,4 14,1 Not 9 - Eget kapital, mkr Ingående eget kapital 1 646, ,0 varav pensionsreserv 60,9 60,9 varav omstruktureringsreserv 45,7 45,7 Årets resultat 11,8 36,6 Summa 1 658, ,6 Not 10 - Avsättningar, mkr Pensioner 469,7 383,3 Särskild avtalspension och visstidspension 5,3 9,4 Särskild löneskatt pensioner 115,2 93,0 Deponier; åtgärder för efterbehandling 19,1 19,1 Summa 609,3 504,8 Not 11 - Långfristiga skulder, mkr Ingående låneskuld 692,5 737,5 Återföring av föregående års beräknade amorteringar 5,0 5,0 Nya lån 0,0 0,0 Amorteringar och lösen av lån -2,5-45,0 Beräknad amortering följande år -32,5-5,0 Förutbetalda investeringsbidrag 88,4 69,6 Förutbetalda intäkter VA 129,5 124,9 Premieskuld LÖF 36,9 36,9 Övriga långfristiga skulder 0,2 0,2 Summa 917,5 924,1 Not 12 - Kortfristiga skulder, mkr Leverantörsskulder 90,9 108,5 Pensionskostnad individuell del 61,3 90,0 Semesterlöneskuld 163,3 197,9 Interimsskulder 166,5 217,9 Checkräkningskredit 14,3 36,9 Förutbetalda försäljningsinkomster 0,2 0,1 Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering) 2,5 5,0 Personalens källskatt 56,2 46,6 Redovisad moms 0,3 10,0 Upplupna löner 1,3 1,4 Upplupna avgångsvederlag 8,7 12,3 Övrigt 4,7 3,1 Summa 570,2 729,7

65 Not 13 - Borgensförbindelser, mkr Kommunens egna och närstående företag 1 407, ,6 Egna hem 1,8 1,8 Övriga 10,2 10,2 Summa 1 419, ,6 Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till ,5 mkr och totala tillgångar till ,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 234,4 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 220,4 mkr Not 14 - Pensionsförpliktelser, mkr Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt 2 518, ,5 varav löneskatt 491,6 491,1 Förändring 203,3 3,1 Pensionsförpliktelse per 31/ , ,6 varav löneskatt 531,4 491,6

66 Finansieringsanalys, mkr Jan-Aug Den löpande verksamheten Årets resultat 11,8 36,6 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Avskrivningar not 1 150,3 223,4 Avsättningar not 2 104,5 22,2 Realisationsvinster -4,6-22,8 Realisationsförluster 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 262,0 259,4 före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel Förändring av förråd (ökn -, minskn +) not 3-1,0-0,1 Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar (ökn -, minskn +) not 4 37,7-67,0 Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -) not 5-159,5-62,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 139,2 130,2 Investeringar Investeringsutgifter -141,9-268,7 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar not 6 5,6 25,4 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 Investeringsbidrag 0,0 0,0 Övriga investeringsinkomster 0,0 1,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -136,3-242,0 Finansiering Utlåning Ökning långfristiga fordringar not 7-1,1-0,1 Minskning av långfristiga fordringar not 7 0,1 65,2 Upplåning Långfristig upplåning 0,0 36,9 Amortering not 8-30,0-45,0 Förutbetalda intäkter not 9 23,4 52,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,6 109,7 Årets kassaflöde not 10-4,7-2,1

67 Noter till finansieringsanalysen Not 1 - Avskrivningar, mkr Jan-Aug Avskrivningar byggnader 97,9 142,8 Avskrivning maskiner och inventarier 52,6 75,2 Nedskrivning av tillgångar -0,2 5,4 Summa 150,3 223,4 Not 2 - Avsättningar, mkr Jan-Aug Pensionsavsättning inkl löneskatt 104,5 54,0 Reservering LÖF (långfristig skuld) 0,0-36,9 Avsättning återställn pågående deponier 0,0 5,1 Summa 104,5 22,2 Not 3 - Förändring av förråd, mkr Jan-Aug Ingående förrådstillgångar 22,1 22,0 Utgående förrådstillgångar 23,1 22,1 Förändring -1,0-0,1 Not 4 - Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar, mkr Jan-Aug Ingående kortfristiga fordringar 524,1 457,1 Utgående kortfristiga fordringar 486,4 524,1 Förändring 37,7-67,0 Not 5 - Förändring av kortfristiga skulder, mkr Jan-Aug Ingående kortfristiga skulder 729,7 791,8 Utgående kortfristiga skulder 570,2 729,7 Förändring -159,5-62,1 Not 6 - Försäljning av anläggningstillgångar, mkr Jan-Aug Fastigheter och mark 5,2 25,4 Maskiner och inventarier 0,4 0,0 Summa 5,6 25,4 Not 7 - Förändring av långfristiga fordringar Avser utlämnade lån, andelar och medlemsbevis. Not 8 - Amorteringar, mkr Posten avser amorteringar och lösen av lån. Jan-Aug Amortering -2,5-5,0 Lösen av lån -30,0-40,0 Förändring kortfristig del av amortering 2,5 0,0 Summa -30,0-45,0 Not 9 - Förutbetalda intäkter, mkr Jan-Aug Investeringsbidrag 20,1 26,8 Anslutningsavgifter 8,2 31,0 Periodens intäktsförda förutbetalda avgifter/bidrag -4,9-5,1 Summa 23,4 52,7 Not 10 - Förändring av likvida medel, mkr Jan-Aug Likvida medel vid årets början 14,1 16,2 Likvida medel vid årets slut 9,4 14,1 Förändring -4,7-2,1

68 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet reducerat med gjorda avskrivningar. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas för merparten av anläggningstillgångarna. För några fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster tillämpas annuitetsmetoden. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den ej skattefinansierade verksamheten har aktiverats med 0,5 mkr, (internränta 4%). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp (2013: kr). För fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. För övriga investeringar påbörjas avskrivning vid följande årsskifte och inte i samband med att anläggningstillgången tas i bruk under året, vilket avviker från Rådet för kommunal redovisnings anvisningar. Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är externt förvärvade. Finansiella tillgångar Finansiella placeringar i aktier och räntepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Pensionsmedlen har värderats i sin helhet. Investeringsbidrag Investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Investeringsbidrag understigande ett prisbasbelopp (2013: kr) intäktsförs direkt. Pensioner Regionens pensionsförpliktelse redovisas enligt den s k blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade t o m 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och att pensionsutbetalningar avseende ansvarsförbindelsen kostnadsförs i samband med utbetalning. Från 1998 belastar nyintjänade pensioner årets resultat. Även finansiella kostnader och skuldförändring av avsättningen för pensioner intjänade från 1998 och framåt belastar årets resultat.

69 Årets intjänade pensionsavgifter för s k individuell del redovisas som kortfristig skuld och betalas ut till pensionsadministratören i mars följande år. Som avsättning redovisas förmånsbestämd respektive kompletterande ålderspension, visstidspension samt särskild ålderspension. För samtliga pensionsförpliktelser redovisas även särskild löneskatt. Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. En förtroendevald omfattas av avtal för visstidspension som ej är utlöst. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens pensionsadministratör och följer pensionsavtalet KAP-KL samt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld RIPS07. Aktualiseringsgraden för den totala pensionsförpliktelsen uppgår till 95,0%. Avsättning för deponier Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Värdet har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen. Ny värdering kommer att ske i samband med årsbokslutet. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är bokförd som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består av personalens sparade semesterdagar och okompenserad övertid per den 31 december. I skulden ingår även ferielöneskuld och uppehållslöneskuld samt skuld för jour och beredskap. Till skulden har även lagts sociala avgifter motsvarande ordinarie personalomkostnadspålägg på 39,7%. Leasing Samtliga leasingavtal som fanns i regionen på balansdagen har klassificerats som operationella i enlighet med rekommendation 13.1 från Rådet för kommunal redovisning. Årets leasingavgifter liksom framtida leasingavgifter framgår av not 2 i resultaträkningen. Skatteintäkter Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings augustiprognos 2013 för skatteavräkningen 2013 samt justering av skatteavräkning Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen för koncernen upprättas endast i samband med årsredovisningen.

70 Region Gotland delårsrapport Bilaga fördjupning genombrottsområden

71 Delårsrapport 2 område Arbetslöshetsbekämpning arbete och studier 1. Övergripande syfte med genombrottsområdet Att förbättra möjligheten för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad kompetens. 2. Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013? Ny enhet: Enheten för arbetsmarknad Enheten för arbetsmarknad ska startas upp verksamheten påbörjas. Enheten har under hösten Ledningskontorets stöd i form av projektledning men ansvaret för verksamheten tillfaller helt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen from 1 januari En reglementsändring ska genomföras där Socialnämnden friskriver sig ett visst ansvar gällande arbetsmarknadsfrågor, detta ansvar kommer att tillfalla Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En ansökan om ESF- medel till en förstudie ska ske. Förstudien ska undersöka möjligheterna att erbjuda praktikanter extra utbildning för att öka sina möjligheter till nytt arbete. Förvaltningsövergripande forum Initiativ har tagits av Ledningskontoret till ett regioninternt förvaltningsövergripande forum där arbetsmarknadsfrågorna ska diskuteras för en gemensam utgångspunkt och tydligare dialog med omgivande aktörer samt identifiera samverkansområden inom regionen. Berörda förvaltningar utser under hösten deltagare. 3. Nytta för brukare/kunder En samordnad verksamhet med uppdrag att matcha praktikanter med praktikplatser ökar möjligheterna för praktikanterna att hitta nya vägar inom arbetsmarknaden eller till studier. Det utökade antalet praktikplatser inom Region Gotland ger fler människor möjlighet att komma till en arbetsplats som ger nya erfarenheter och referenser, möjlighet att prova nya arbetsområden och sin arbetsförmåga. För att kunna erbjuda ett så gott stöd som möjligt till personer utanför arbetsmarknaden är det av vikt att de tjänstemän som arbetar med arbetsmarknadsfrågor har en gemensam bild av arbetsmarknaden samt om de arbetsmarknadsåtgärder som pågår inom Region Gotland. Det skapar möjlighet till snabbare och effektivare stöd åt brukarna. 4. Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål Jobbkommissionen Den Jobbkommission som startade under hösten 2012 har under året haft 3 möten där syftet har varit att skapa en gemensam bild kring arbetsmarknaden i stort på Gotland. Samordningen har skett av Ledningskontoret. Uppdraget har nu flyttats över till RegSam.

72 Workshop, arbete och studier Under våren höll Ledningskontoret en workshop i ämnet Arbete och studier där Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen, Ledningskontoret, Regionledningen, och Socialförvaltningen deltog. Resultatet blev ett antal identifierade aktiviteter som regiondirektören uppdrog åt Ledningskontoret och respektive förvaltningschefer att genomföra. Överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen En överenskommelse mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen har arbetats fram och undertecknats. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 september i år och innebär att regionen erbjuder ca 200 praktikplatser som står till förfogande för personer inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Ny enhet: Enheten för arbetsmarknad Parallellt med förarbetet till överenskommelsen genomfördes samtidigt en intern utredning kring hur stort antal praktikplatser regionens förvaltningar kan tillhandahålla. Utredningen kom även fram till att samordning av praktikplatser är att rekommendera för bästa resultat i matchningsprocessen mellan praktikant och praktikplats. Samordningsuppdraget har enligt utredningens rekommendationer tilldelats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Chef för verksamheten är rektor för Komvux. För att klara uppdraget har en ramförstärkning tilldelats förvaltningen i samband med budgetberedningen 2013 och den nya enheten ska implementeras under året för att hantera praktiksamordningen. Verksamheten heter Enheten för arbetsmarknad. En person har tillträtt som samordnare. 5. Redovisa ev. redan uppnådda resultat För tillfället är 57 praktikplatser tillsatta i form av sysselsättningsplatser och OSA, Offentligt skyddad anställning.

73 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gerd Silk Cilla Krook Elin Olsson RS 2013/63 Ärendenr 1 (11) Handlingstyp Delår 2 Datum 23 augusti 2013 Bättre liv för de mest sjuka äldre Delårsrapport för genombrottsområdet Övergripande syfte med genombrottsområdet Att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre på Gotland genom nära samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt av de berörda förvaltningarna. Satsningen fokuserar på följande områden: Sammanhållen vård och omsorg Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre God vård i livets slutskede Nytta för brukare Uppföljningssjuksköterskan har sedan 1 april ringt 272 patienter efter hemgång från lasarettet. Det är mycket uppskattat och skapar trygghet för patienten. Vårens nationella mätning om förekomst av trycksår på särskilda boenden visar förbättring jämfört med föregående år. 24 trycksår (5 %) sågs hos de boende jämfört med förra årets resultat på 75 trycksår (12 %)! Det visar att systematiskt arbetssätt med Senior alert ger resultat. Under våren har Stuxgården arbetat med munhälsan hos de boende med demenssjukdom. Efter förbättringsarbetets slut hade samtliga på demensavdelningen (12 personer) en förbättrad munhälsa. Under våren har användandet av antiinflammatoriska läkemedel minskat, vilket innebär att färre äldre gotlänningar riskerar att råka ut för allvarliga biverkningar som sår och blödningar i mag-tarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation och nedsatt njurfunktion. Vårdcentralen Visby Norr har arbetat med förbättringsarbete att identifiera patienter med olämpliga läkemedel och korrigerat deras läkemedelslistor. 750 patienters läkemedelslistor är genomgångna och hos dessa korrigerades listorna hos 350 patienter. Vid kontroll av antal olämpliga läkemedel sågs även en halvering av den allvarligaste formen av läkemedelsinteraktion (Dinteraktion). Under året så har omhändertagandet av patienter i livets slutskede fortsatt förbättrats och bl.a. lindringen av de vanligaste symtomen (rosslig andning, ångest, illamående och smärta) har förbättrats. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post Webbplats Org nr

74 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2 (11) Sammanhållen vård och omsorg Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Utskrivningsklara patienter Mål: Minska utskrivningsklara patienter inom slutenvården. Undvikbar slutenvård. Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september(6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad 2012 Återinskrivna inom 30 dgr Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september(6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad 2012 Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål En analysgrupp har tilsatts med representanter från HSF och SOF. (Chefer, läkare och vårdplanerare). Uppdraget för gruppen är att analysera resultat och ta fram förbättringsförslag. I april började en sjuksköterska ringa upp patienter över 65 år, inom 72 timmar efter hemgång från lasarettet. Syftet är att följa upp hur det gått sedan patienten kom hem, ge råd eller orientera patienten vart han/hon ska vända sig. Ett nytt arbetssätt har tagits fram i form av en larmkedja. Syftet är att tydliggöra för boendeassistenter i hemtjänst vem de ska kontakta för att påkalla att brukaren har försämrats och hur de enkelt ska se till att personen får rätt stödinsatser. En kartläggning är genomförd för att ta reda på om fler patienter kan göra förberedelser inför undersökningar i hemmet istället för att läggas in. En karläggning är genomförd på hur många patienter som skickas tillbaka till lasarettet från korttidsavdelningen på Korpen. Introduktion i metoden Teach back har genomförts. Hittills har 14 undersköterskor och sjuksköterskor och 25 läkare deltagit. Redovisa redan uppnådda resultat Utskrivningsklara. Resultat tom juni visar att genomsnittet/månad 2012 var 171 dagar varav 79 med betalningsansvar. Motsvarande siffror t.o.m. juni 2013 var 113/59 dagar. Uppföljningssjuksköterskan har sedan april 2013 ringt 272 patienter. För 75% har hemgången fungerat bra men resterande har haft varierande problem. En del har inte mått bra, haft bekymmer med mediciner samt inte fått insatser från primärvård/hemtjänst/hemsjukvård i den utsträckning de anser sig ha behövt. Uppringningssjuksköterskan har hänvisat 55 patienter och har för patientens räkning tagit kontakt med andra vårdinrättningar i 15 fall. När det gäller delaktighet i vårdplanering och information vid hemgång ligger Gotland bättre än rikssnittet.

75 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 3 (11) På Gotland ligger nivån på undikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar sämre än rikssnittet. Undvikbar slutenvård Kommentar: Tom juli har Gotland klarat målet 2 av mätperiodens 6 månader Återinläggningar <= 30 dagar. Kommentar: Tom juli har Gotland klarat målet 3 av mätperiodens 6 månader.

76 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 4 (11) Preventivt arbetssätt Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Särskilt boende Mål: 95 % av de boende ska ha aktuell riskbedömning Mål: 80 % av de som har risk ska ha förebyggande insatser samt genomförda uppföljning. Primärvård Mål: Påbörja riskbedömning i Senior alert vid besök på vårdcentral för geriatriska riskpatienter Hemsjukvård Mål: Återuppta registrering i Senior alert för hemsjukvårdspatienterna Mål: 80 % av hemsjukvårdspatienterna ska ha aktuell riskbedömning Mål: 50 % av hemsjukvårdspatienterna som har risk ska ha förebyggande åtgärder och genomförda uppföljningar. Trycksår Mål: Andel trycksår ska understiga 10 % hos dem som bor på särskilt boende eller vårdas på lasarettet. Munhälsa Mål: 1000 munhälsobedömning ska ha registrerats i Senior alert. Samtliga på särskilt boenden ska erbjudas munhälsobedömning 2ggr/år. Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål Senior alert började införas 2010 på Gotland. I princip all hälso- och sjukvårdsverksamhet deltar (Visby lasarett, hemsjukvård och särskilda boendeformer). Inom ramen för den förvaltningsgemensamma förbättringskursen genomfördes förbättringsarbeten gällande munhälsa på särskilt boende och teambedömningar i hemmet i hemsjukvården. Utbildningsdag Mäta för att veta, arrangerades tillsammans med representant från SKL med syfte att stimulera enheter att använda resultat till förbättringar i vården. 70 deltagare kom från Visby lasarett, hemsjukvården, särskilt boende, LSS- boenden och primärvård. Sårvårdsdag genomfördes med syfte att öka kunskap om sår och sårvård. 80 deltagare från sjukvård och socialtjänst deltog. Nätverksträff för lasarettets Senior alertkoordinatorer har genomförts och fem deltog.

77 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 5 (11) Redovisa redan uppnådda resultat På särskilt boende har 87 % av de boende aktuella riskbedömningar i Senior alert. Bedömningar Kommentar Målet med det preventiva arbetet är att samtliga personer med identifierad risk erhåller förebyggande åtgärder som följs upp. Detta uppnås i stort sett och följsamheten blir allt bättre. Munhälsobedömningar Kommentar: 986 munhälsobedömningar genomförts under målperioden på särskilt boende, därav 689 under Nationell punktprevalensmätning Särskilt boende Visby lasarett Våren % 16 % Våren % 12,5 % Kommentar: Förebyggande arbete enligt Senior alert på särskilda boenden har pågått sedan Strukturerat arbetssätt har givit resultat och minskat antalet trycksår. På Visby lasarett har en handlingsplan tagits fram i syfte att minska trycksår.

78 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 6 (11) God vård vid demenssjukdom Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Primärvård Mål: 30 % (52 personer) av nyinsjuknade personer i demenssjukdom ska registreras i SveDem Mål: 50 % (26 personer) av de som registrerats i SveDem ska följas upp Standardiserat arbetssätt vid BPSD Mål: Samtliga demensboende och hälften av övriga särskilda boenden ska vara anslutna till registret Mål: 300 registreringar ska ske under mätperioden Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål En sjuksköterska är anställd på 50% för att stödja verksamheterna i registreringen i SveDem. En utbildningsdag Mäta för att veta, arrangerades tillsammans med representant från SKL med syfte att stimulera enheter att använda resultat till förbättringar i vården. 70 deltagare kom från Visby lasarett, hemsjukvården, särskilt boende, LSS- boenden och primärvård. Återkommande möten med utsedda Svedemkoordinatorer för att ge stöd i att öka registreringen. Sjuksköterskan har varit på vårdcentraler och gjort uppföljningar samt utbildad koordinatorer i detta Utbildning i demens och SveDem har genomförts. 75 deltagare från sjukvård och socialtjänst deltog. Tjugo deltog i utbildning av nya användare i BPSD registret BPSD nätverksträff har genomförts i mars tillsammans med reprensentant från registret för uppföljning och erfarenhetsutbyte och 20 användare deltog. Redovisa redan uppnådda resultat Registrerade demensdiagnoser i primärvård är sex stycken under januariseptember Under 2012 var det tolv patienter som registrerades.

79 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 7 (11) Uppföljning av demensdiagnoser Kommentar: Sjuksköterskans stöd till verksamheterna har gjort att uppföljningar har genomförts under BPSD registret Samtliga demensboenden och hälften av särskilda boenden är anslutna till registret. Kommentar: Tom juni har 173 registreringar gjorts. Bedömning just nu är att målet inte uppnås. Det skiljer sig mellan olika enheter avseende följsamhet i registrering.

80 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 8 (11) God läkemedelsbehandling för äldre Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Minska användningen av olämpliga läkemedel Minska användningen av läkemedel mot psykos Minska användningen av antinflammatoriska läkemedel Mål: Minst 4 av mätvärdena för april-september(6 månader) ska vara bättre än motsvarande månad 2012 på varje indikator Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål Läkemedelskommittén har uppdaterat information riktat till förskrivare och målgrupp. En sjuksköterska har identifierat individer över 75 år som står på olämpliga läkemedel. Genomgången har genomförts på samtliga patienter på Hemse vårdcentral. Vårdcentralen Visby Norr har identifierat patienter med olämpliga läkemedel och korrigerat deras läkemedelslistor. 750 läkemedelslistor är genomgångna och hos dessa korrigerades listorna hos 350 patienter. Vid kontroll av antal olämpliga läkemedel sågs även en halvering av den allvarligaste formen av läkemedelsinteraktion (D- interaktion). Representanter från Läkemedelskommittén har åkt runt till alla vårdcentraler samt lasaretts enheter och informerat om läkemedelsresultat och uppdaterat förskrivare inom området. Redovisa redan uppnådda resultat Olämpliga läkemedel >=75 år och äldre Antal personer Kommentar: Minskning jämfört med föregående år. Regionen ligger lite bättre än genomsnittet för riket

81 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 9 (11) Antipsykotiska läkemedel >=65 år och äldre via apodos Antal personer Kommenter: Regionen ligger betydligt bättre än genomsnittet för riket. Antiinflammatoriska läkemedel >=75 år och äldre Antal personer Kommenter:. Regionen ligger som genomsnittet för riket och en minskning har skett under våren 2013.

82 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 10 (11) God vård i livets slutskede Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret Mål: 80 % av dödsfallen registreras. Brytpunktssamtal Mål: 60 % personer och/eller närstående ska ha fått ett eller flera individuellt anpassade informerande samtal att personen befann sig i livets slutskede och vårdens inriktning på livskvalitet och symtomlindring. Smärtskattning Mål: 50 % av personer i livets slutskede ska ha fått sin smärta systematiskt skattad med ett validerat smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan. Munhälsa Mål: 70 % av personerna ska ha fått sin munhälsa bedömd och dokumenterad under sista levnadsveckan. Ordination av injektionsmedel mot ångest Mål: 70 % ska ha fått en individuell ordination av läkemedel i injektionsform mot ångest. Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål Utbildningsdag tillsammans med representant från registret med tema smärtskattning och munhälsa genomfördes under våren. 30 deltagare från sjukvård och socialtjänst. En uppföljningsdag av förbättringsarbeten på fyra särskilda boenden har genomförts. Med syfte att följa upp handlingsplan förbättringsarbete som togs fram våren För att påverka täckningsgraden har uppdatering av rutiner på lasarettet gjorts. Redovisa redan uppnådda resultat

83 Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 11 (11) Kommentar: Flertalet av målen är uppfyllda och en positiv förbättring 10,8% har uppnåtts.glädjande nog ses att förbättringarna är hållbara över tid. Kommentar: Spindeldiagrammet visar att det finns utvecklingsarbete kvar att göra och arbetet fortgår. Variationer är stora mellan diagnosgupper.

84 Avrapportering genombrottsområde Ekonomi i balans Bakgrund Inför 2013 beslutades att ett genombrottsområde är ekonomi i balans under året. Bakgrunden till beslutet är svårigheten att få verksamheten att rymmas inom den planerade budgetramen. Totalt sett har regionens ekonomi gått ihop under de senare åren. Undantaget är 2011 då en höjning av räntan på pensionsskulden orsakade en kostnadsökning som dock avräknades från balanskravet. Regionens ekonomi baseras till största delen på skatteintäkter och statsbidrag, dessa utgör 77 procent av intäkterna. Förutom detta får regionen en del övriga bidrag kopplade till uppdrag samt taxor och avgifter, tillsammans uppgår detta till 15 procent av totala intäkter. Denna totala intäktsmassa är grunden för hur mycket resurser som finns att tillgå för att bekosta verksamheten. Övriga intäkter är mer av engångskaraktär och är relativt svåra att påverka. Det positiva resultatet för regionen har i stor utsträckning varit beroende av engångshändelser som oftast inte varit kända vid planeringen av årets budget. Exempel på det är återbetalning av försäkringspremie som även kommer att ske i november Ett annat exempel som påverkat negativt är som tidigare nämnt, höjningen av pensionskulden som beror på det låga ränteläget, detta kommer även att påverka årets resultat. Den stora utmaningen för regionen är att få en stabil kostnadsnivå i verksamheten som matchar den planeringsbara intäkten. Det betyder att det finns ett behov av att kunna lägga en budget med marginal som tål svängningar i skatteprognosen under året. En sådan marginal skulle innebära att det inte behöver göras akuta besparingsåtgärder eller åtstramningar under året utan att det finns en mer långsiktig planering som kan följas. Aktiviteter t o m augusti 2013 Inför budgetåret 2013 beslutades om ett antal besparingar och andra åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen. Besparingar Förändring och effektivisering av IT-organisationen Lokaleffektivisering genom försäljning av fastigheter Gemensam vikariehantering Översyn av telefon- och datorabonnemang Följa ramavtal Se över avgifter och taxor Totalt skulle dessa åtgärder minska kostnaderna med 21 mnkr. Andra åtgärder Försäljning av äldreboenden för att frigöra kapital och få reavinst Minskade kostnader för räntor och avskrivningar pga minskade investeringar Totalt skulle dessa åtgärder ge 49 mnkr

85 Med hjälp av ovanstående åtgärder beslutades en budget för 2013 med ett resultat på 6 mnkr, långt under den marginal som är nödvändig. Beslut under året I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om återhållsamhet och ekonomisk medvetenhet enligt nedan: Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut och alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Särskilt uppdrag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. Även i samband med beslut kring majrapporten togs beslut att: besparingsarbetet inom nämnderna fortsätter enligt förslaget i delårsrapport 1:2013, (RS , 132). berörda nämnder ska återkomma i delårsrapport 2 med uppföljning av vilka ekonomiska effekter redovisade åtgärder fått. till regionstyrelsens sammanträde i augusti ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits av nämnderna och dess effekter för verksamheten och ekonomin Vid budgetbeslutet i juni togs besparingen på gemensam vikariehantering bort. Effekter till och med augusti 2013 Förändring och effektivisering av IT-organisationen, kostnaderna har minskat marginellt. Besparingen ska uppgå till 5 mnkr per år. Översyn av tele- och datorabonnemang, kostnaderna har minskat dock är det svårt att avgöra om det är på helårsbasis. Följa ramavtal, materialkostnaderna har minskat betydligt i jämförelse med Totalt sett har nettokostnaderna minskat med knappt 1 procent, bruttokostnadsökningen är 1,7 och intäktsökningen är 4,2 procent. Försäljning av äldreboenden har beslutats på regionfullmäktige i september. Budgetbeslutet uppnås med råge avseende reavinsten. Övriga försäljningar för att uppnå minskade driftkostnader inom fastighet pågår. I delårsrapporten är den totala årsprognosen för nämnderna -44 mnkr, totalt för regionen är prognosen ett positivt resultat på ca 70 mnkr.

86 Slutsats Regionen har inte en ekonomi i balans för 2013, inte heller för 2014 i dagsläget. Resultatet för 2013 kommer troligen att bli positivt totalt sett, men för tredje året i rad befaras ett underskott i nämndsorganisationen. Åtgärder krävs för att få en stabilare ekonomi.

87 Delårsrapport 2 Genombrottsområdet Förenkla helt enkelt Övergripande syfte med genombrottsområdet Att förbättra företagsklimatet på Gotland och skapa en bättre grund för utveckling på Gotland och stärka attraktionskraften för inflyttare/företagare. De kvantitativa målen är: Region Gotland placerar sig på övre halvan i Svensk Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner år Region Gotland når ett NKI på minst 70 av maximalt 100 i SKL:s mätning Insikt år Detta skall ske genom deltagande i SKLs projekt Förenkla helt enkelt, som är ett erbjudande om hjälp till självhjälp, som följer av mätningen Insikt. Region Gotland har i samverkan mellan näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän på berörda förvaltningar tagit fram en handlingsplan för arbetet. Regionstyrelsen antog denna den 30 januari Vad ska åstadkommas och vara klart under 2013 Aktiviteterna i handlingsplanen skall enligt beslutet i regionstyrelsen vara genomförda under 2013, som är indelad i fyra områden. Inom det första områdes Verksamhetsutvecklig och processer så har följande genomförts: En ny process för företagslotsning har skapats Samordnad kundtjänst är genomförd Utveckling av upphandlingsprocessen inom TKF, SBF Följande återstår att genomföra: Ta fram utbildningar för ledare i förbättringskunskap Implementera en ny process för företagslotsning enligt SIS Inom det andra området Kultur, attityder, bemötande - den empatiska byråkraten har följande genomförts: Revidering Region Gotlands servicepolicy och riktlinjer Utbildningsinsats för berörda medarbetare inom SBF har genomförts Följande återstår att genomföra: Följa upp språkbruk och ton i styrdokument som berör företagare Genomföra ledarskapsutbildning så att dessa innehåller Region Gotlands förväntningar på kultur, attityder och bemötande mot företagare och på företagande Servicepolicyn antas av RF och verksamhetsspecifika riktlinjer av respektive nämnd

88 Inom det tredje området Kommunikation och samverkan med företagarna så har följande genomförts: Tre frukostmöten har genomfört i samverkan med näringslivets organisationer Ny hemsida för näringslivs- och etableringsservice inrättad på Följande återstår att genomföra: Genomföra kontinuerliga företagsbesök, minst ett i veckan för berörda tjänstemän Genomföra fyra frukostmöten i samverkan med näringslivets organisationer Förbättra hemsidor för näringslivet på Inom det fjärde området Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser så är alla planerade aktiviteter genomförda, det vill säga följande: Insiktsmätning för 2012 är genomförd Svensk Näringsliv kommunranking av företagsklimatet är genomförd och analyserad Återkoppling av resultatet från ovanstående mätningar och pågående och planerade förbättringsaktiviteter till berörda i samband med företagsfrukosten i maj har genomförts Nytta för brukare/kunder Förenkla helt enkelt ska leda till ökad förståelse för företagarnas villkor och ge snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden, vägledning och tydliga beslut, ett positivt förhållningssätt till företagande samt stärkta medarbetare. Detta skall leda ett bra samspel mellan företagare och Region Gotland och därigenom till nöjda företagarkunder, som kan med stöd av Region Gotland kan fokusera på att utveckla och driva sina företag. Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts för att komma i mål De ovan redovisade genomförda aktiviteterna är de som genomförts som steg på vägen mot att komma i mål. Redovisa eventuella redan uppnådda mål Förbättring rörande NKI, från 57 till 59, och betyg i kvalitetsfaktorer, så som framförallt ett gott bemötande gentemot företagen. Målen för 2015 är dock ännu ej nått, å andra sidan är det inte heller ännu år 2015.

89 Ledningskontoret Ärendenr. 2013/90 Handlingstyp Bilaga delårsrapport 1 (1) Datum Bilaga till delårsrapport Resultatmått brukarperspektiv och processperspektiv Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

90 Brukarupplevelse Färgerna är satta utifrån en helhetsbedömning av måluppfyllelse Senaste mätning Tjänster av god kvalitet Information Delaktighet Respektfullt bemötta Tillgänglighet God hälsa - vård på lika villkor 2012/2013 Goda sociala villkor under livet 2012 Kultur och Fritid 2013 God lärmiljö - god grund för livslångt lärande (BUF) 2012 God lärmiljö - god grund för livslångt lärande (GVF) 2012/2013 God bebyggd miljö 2013 i.u. God infrastruktur (SBF) 2013 i.u. God infrastruktur (TKF) 2013 God livsmiljö 2013 God trygghet och säkerhet 2013 i.u. Stödjande processer (Fastighet) 2011 Stödjande processer (SF) 2013 Bedömning av måluppfyllelse inom processerna God bebyggd miljö, God livsmiljö och God trygghet och säkerhet grundar sig på Insiktsmätningen där man frågar enbart företagare. Sidan 1 av 8

91 Kvalitet Färgerna är satta utifrån en helhetsbedömning av måluppfyllelse GOD HÄLSA - VÅRD PÅ LIKA VILLKOR GODA SOCIALA VILLKOR UNDER LIVET Primärvård, Somatik, Psykiatri Mått Delår 2012 Bokslut 2012 Delår 2013 Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet, dödsfall/ invånare 41,7 st ( ) i.u i.u. Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet/ invånare 36,7 st ( ) 40,0 st ( ) i.u. Undvikbar slutenvård/ invånare 1337 st st i.u. Primärvård Andel läkarbesök inom 7 dagar 96% 95% 98% Andel som får kontakt med primärvården samma dag. 96% 79% 85% Somatisk vård Vårdgaranti, besök inom 90 dagar min 95 % max 98 % min 95 % max 98 % min 97% max 99% Vårdgaranti, behandling påbörjad inom 90 dagar min 97 % max 99 % min 92 % max 99 % min 97 % max 99 % Andel patienter med vårdrelaterade infektioner 6,7% 8,8% 4.2% Andel patienter med trycksår 16% 9% 12.5% Psykiatrisk vård i.u i.u i.u. Akutmottagning Vistelsetid på akut mottagning, andel under 4h 81% 81% 81% Tandvård i.u i.u i.u. Förebyggande hälso- och sjukvård Antibiotikaförskrivning i öppenvård, Antal recept/ 1000 invånare. 369 i.u i.u. Synpunkts och klagomålshantering i.u i.u i.u. Ekonomiskt bistånd (IFO) Antal överklagade beslut i.u Missbrukarvård (IFO) Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 0 av 100 i.u. Andel erfarna socionomer i.u i.u i.u. Utredningar barn och unga (IFO) Bostad med särskild service (LSS) Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 18 av 331 i.u. Andel erfarna socionomer i.u 100% i.u. Andel med ordinarie BBiC-licens i.u 100 i.u. Andel slutförda barnutredningar inom 4 månader i.u 44% i.u. Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 1 av 33 i.u. Andel brukare med genomförandeplan i.u i.u i.u. Daglig verksamhet (LSS) Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 0 av 82 i.u. Andel brukare med genomförandeplan i.u i.u i.u. Särskilt Boende Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 14 av 220 i.u. Andel brukare med genomförandeplan i.u i.u i.u. Personal med lämplig kompetens och utbildning i.u i.u i.u. Hemtjänst Andel icke verkställda beslut inom 3 månader i.u 0 av 2877 i.u. Andel brukare med genomförandeplan i.u i.u i.u. Personal med lämplig kompetens och utbildning i.u i.u i.u. Personalkontinuitet (antal olika personal 14 dagar) i.u 13 i.u. Synpunkts och klagomålshantering i.u i.u i.u. Sidan 2 av 8

92 KULTUR OCH FRITID Inomhusbad Antal timmar/vecka som simhallen har öppet utöver tiden på vardagar. (Kolada/KKiK) Mått Delår 2012 Bokslut 2012 Delår 2013 Totalt antal tillgängliga timmar/vecka för föreningsliv, samtliga bad Totalt antal tillgängliga timmar/vecka för allmänheten, samtliga bad Totalt antal tillgängliga timmar/vecka för skola, samtliga bad Antal simskoleelever som erhållit diplom grundkurs (inkl. skolelever) Antal simskoleelever som erhållit diplom grundkurs (exkl. skolelever) i.u i.u 19 i.u i.u 87 i.u i.u 111,5 i.u i.u 63 i.u i.u 202 i.u i.u 23 Ungdomsgård (inkl Fenix) Antal öppna timmar under normal vecka, endast tider för åldern 13-19, ledare på plats i.u i.u Antal möppna timmar i genomsnitt per ungdomsgård i.u i.u 18,5 Antal öppna timmari veckan på ungdomsgård/1000 inv. i åldern år i.u i.u 34,5 Säsongsuthyrning Genomsnittligt antal tillgängliga gästnätter/vecka perioden vecka i.u 5600 Idrottsanläggningar Antal tillgängliga timmar per idrottshall och vecka i.u i.u 49 Antal tillgängliga timmar /idrottsplats och vecka i.u i.u 94 (konstgräs) Antal tillgängliga timmar/vecka Visby ishall i.u i.u 94 Andel korrekt genomförda uthyrningar idrottshallar 99,30% i.u 99,80% Andel korrekt genomförda uthyrningar idrottsplatser 97,50% i.u 97,50% Andel korrekt genomförda uthyrningar Visby ishall 99,90% i.u 100% Stöd- och bidrag Andel tjejer sammankomster ungdommar i.u i.u 47% Andel killar sammankomster ungdommar i.u i.u 53% Bibliotek Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden på vardagar? 16 i.u 18 Totalt antal öppentimmar per vecka 377 i.u 384 varav antal timmar med självservice 13,5 i.u 13,5 varav antal öppentimmar efter kl 18 vardagar 20 i.u 20 varav antal öppentimmar lördagar 16 i.u 16 varav antal öppentimmar söndagar 4 i.u 4 antal tillgängliga bokbusstimmar per vecka 20 i.u 20 Kultur i.u i.u i.u. Sidan 3 av 8

93 GOD LÄRMILJÖ - GOD GRUND FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Undervisning (grundskola, särskola) Undervisning/ Omsorg Mått Delår 2012 Bokslut 2012 Delår 2013 Andel elever i åk 9 med fullständiga betyg 73% 73% 81% Genomsnittligt merit- värde för elever i åk Andel elever med behörighet till gymnasiet i.u 86,6% 87% Andel elever i årskurs 6 utan betyg A-E i betygsatta ämnen i.u i.u. 16% Andel elever i åk 6 med fullständiga betyg i.u i.u i.u. Andel elever i grundsärskola åk 9 med fullständiga betyg i.u i.u 100% Ranking i SKL:s Öppna jämförelser (grundsk.) Nöjdhetsindex föräldraenkät förskolan i.u 81,4 (2011-års enkät) i.u. Nöjdhetsindex föräldraenkät fritidshem i.u 77,8 (2011 års enkät) i.u. Kulturskola Antal barn i kö till Kulturskolan , varav 12 för unga 357 Utredning särskola Utredningstid med bedömningar inför ev. särskoleplacering Några bedömningar längre än 4 månader pga ej 100 % inom 4 mån läkarbrist i.u. Gymnasieskola Andel elever som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år 82 % (2011) 88% 88% (2012) Genomsnittligt jämförelsetal 14,0 14,0 14,3 Andel elever med minst godkänt i alla kurser 62% i.u 73% Andel elever med grundläggande behörighet till högskola 90% 90% 94% Folkhögskola Studieomdöme 2,65 2,65 i.u. Sammanvägt index för folkhögskolans mål Komvux Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs 80% 80% i.u Grundläggande vuxenutbildning, andel som avbrutit kurs 20% i.u 23% Gymnasial vuxenutbildning/ påbyggnadsutbildning, andel som slutfört kurs 79% 79% i.u Gymnasial vuxenutbildning/ påbyggnadsutbildning, andel som avbrutit kurs 15% i.u 18% GOD BEBYGGD MILJÖ Totalt antal inkomna ärenden i.u i.u i.u. Bygglov utom plan, Andel beslut inom 10 veckor bostads- och fritidshus 66% 71% 74% Förhandsbesked Andel beslut inom 10 veckor 35% 36% 48% Bygglov inom plan, Andel beslut inom 10 veckor planavvikelse 55% 54% 72% Bygglov inom plan, Andel beslut inom 10 veckor planenliga 94% Planbesked Andel beslut inom 4 månader 100% 100% 100% GOD Hamntjänster i.u i.u i.u Vägar i.u i.u i.u Parkverksamhet i.u Lekplatser i.u i.u i.u Vattenproduktion 100 % rent vatten inga otjänliga prover inga otjänliga prover inga otjänliga prover Debiteringsgrad 72% i.u i.u Avfall Andel materialåtervinning i procent. (Nationellt kvalitetsmål = 50 %) i.u 60% i.u Kollektivtrafiken i.u i.u i.u Avlopp Klara utloppsvärden till 100 % i.u 68% i.u GOD LIVSMILJÖ Tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen i.u i.u i.u. Inkomna ärenden Max 5 % av ärendena ändras i högre instans i.u i.u c:a 1% Enskilt avlopp i.u i.u i.u. Sidan 4 av 8

94 GOD TRYGGHET OCH SÄKERHET STÖDJANDE PROCESSER Mått Delår 2012 Bokslut 2012 Delår 2013 Räddningstjänst Andel av befolkningen som nås inom 30 minuter i.u 90% 99% Förebyggande Svar inom 10 dagar räddningstjänst i.u 100% 100% Antal tillsynsbesök enligt plan (LSO, LBE) Ja uppfyllt Ja Tillstånd inom 7 dagar, explosiva varor i.u 100% 100% Fastighets förvaltning Vattenförbrukning per ytenhet (lit/m2) 300, ,6 Värmeförbrukning per ytenhet (kwh/m2) 68, ,2 Elförbrukning per ytenhet (kwh/m2) 46, ,1 Måltider Varmhållningstider, förskola i.u minuter minuter Varmhållningstider, fritidshem i.u i.u minuter Varmhållningstider, gymnasievuxenutbld. i.u i.u minuter Andel ekologiska livsmedel i % av totalt livsmedelsinköp i.u 21,62% 21,05% Andel Gotlands- producerade livsmedel i % av totalt livsmedelsinköp i.u 16,5% 15,60% Andel etiskt märkta livsmedel av totalt livsmedelsinköp i.u 6,0% 6,30% Andel svenskt kött i % av totala köttinköpet i.u 73,0% 82,43% IT- Tele Andel ärenden slutförda inom 3 dagar i.u 83% i.u. Servicenivå DAP Ledningsstöd Logistik 82% i.u 87% Andel samtal besvarade direkt i PA - supporten 29% 63% 37% NKI och 90 93,13 Tillgänglighet, antal besök och framtagna volymer på Regionarkivet i.u 84% 77% Andel samtal i växeln besvarade inom 20 s 70% 70% i.u. Ledtid/plocklista i dagar, Varuförsörjning 1,6 i.u 1,7 Ledtid (medel) i dagar Hjälpmedelscentralen 10,6 i.u 8,4 Sidan 5 av 8

95 Kostnad Färgerna är satta utifrån en helhetsbedömning av måluppfyllelse GOD HÄLSA - VÅRD PÅ LIKA VILLKOR Primärvård Somatisk vård Mått Bokslut 2011 (2010) Bokslut 2012 (2011) Delår 2013 (2012) Kostnad kr/invånare Kostnad kr/ vårdkontakt i.u Kostnad för specialiserad somatisk vård kr/invånare GODA SOCIALA VILLKOR UNDER LIVET Kostnad per konsumerad DRG poäng inom specialiserad somatisk vård i.u Psykiatrisk vård Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård kr/invånare Akutmottagning i.u i.u i.u Tandvård Kostnad för tandvård kr/invånare Förebyggande hälso- och sjukvård i.u i.u i.u Synpunkts och klagomålshantering i.u i.u i.u Ekonomiskt bistånd (IFO) Kostnad per invånare, ek. bistånd, kr Missbrukarvård (IFO) Kostnad kr/invånare vuxna missbrukare i missbruksvård Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/vårddygn Utredningar barn och unga (IFO) Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad per vårddygn i HVB hem, kr/inv i.u i.u i.u Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv i.u Bostad med särskild service (LSS) Kostnad insats LSS och LASS exkl. ersättning från Försäkringskassan, kr/inv år i.u Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år i.u Daglig verksamhet (LSS) Kostnad daglig verksamhet, kr/inv 0-64 år i.u Särskilt Boende Kostnad säbo äldreomsorg exkl lokalkostnad per inv 65+ i.u Kostnad per vårdtagare, kr i.u Kostnad per vårddygn inkl HSL, egen regi, kr i.u Hemtjänst Kostnad kr/per vårdtagare Kostnad kr/beviljad timme egen regi Kostnad kr/per invånare Synpunkts och klagomålshantering i.u i.u i.u Sidan 6 av 8

96 Mått Bokslut 2011 (2010) Bokslut 2012 (2011) Delår 2013 (2012) KULTUR OCH FRITID Inomhusbad Nettokostnad per bad, kr 53,93 54,35 i.u Ungdomsgårdar (inkl Fenix) Nettokostnad per invånare, kr 136,13 134,87 i.u Nettokostnad per öppen timme i.u i.u Nettokostnad per besökare, kr 289,95 402,09 i.u Nettokostnad per invånare, kr 276,64 284,69 i.u Säsongsuthyrning i.u i.u i.u Idrottsanläggningar Nettokostnad per uthyrd timme, idrottshallar i.u i.u 375,22 Nettokostnad per uthyrd timme, idrottsplatser i.u i.u 817,58 Nettokostnad per uthyrd timme, kr - Visby ishall i.u i.u 2 873,35 Stöd och bidrag i.u i.u i.u Bibliotek Nettokostnad per boklån, kr - fysisk litteratur i.u 54,07 55 GOD LÄRMILJÖ - GOD GRUND FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Nettokostnad per fysisk besökare i.u 71,00 62,8 Nettokostnad per besökare, fysiska och digitala i.u 58,00 52,0 Kultur i.u i.u i.u Undervisning (grundskola, särskola) Undervisning/Omsorg Kommunal grundskola kr/elev, exkl. skolskjutsar Undervisningskostnad kr/elev Läromedelskostnad kr/elev Lokalkostnad kr/elev Skolmåltider kr/elev Elevvård kr/elev Skolskjutsar kr/elev i.u Övriga kostnader kr/elev Grundsärskola kr/elev, exkl. skolskjutsar Förskola kr/inskrivet barn Fritidshem kr/inskrivet barn Kulturskola i.u i.u i.u Utredning särskola i.u i.u i.u Gymnasieskola Folkhögskola Gymnasieskola hemkommun kr/elev Undervisningskostnad kr/elev Läromedel kr/elev Skolmåltider kr/elev Elevvård kr/elev Lokalkostnad kr/elev Total kostnad/deltagarvecka i.u Komvux Undervisning personal/deltagarvecka i.u Kostnad per heltidsstuderande totalt i.u Kostnad/heltidsstuderande grundläggande utb GOD BEBYGGD MILJÖ Kostnad/heltidsstuderande gymn. och påbyggnadsutbildning Totalt antal inkomna ärenden i.u i.u i.u Bygglov utom plan, bostads- och fritidshus i.u i.u i.u Förhandsbesked i.u i.u i.u Bygglov inom plan, planavvikelse i.u i.u i.u Planbesked i.u i.u i.u Sidan 7 av 8

97 GOD INFRASTRUKTUR GOD LIVSMILJÖ Mått Bokslut 2011 (2010) Bokslut 2012 (2011) Delår 2013 (2012) Hamntjänster i.u i.u i.u Vägar Vinterväg hållning kr/inv. i.u 211,8 150,1 Enskilda vägar utan statsbidrag kr/inv. i.u 34,5 25,0 Enskilda vägar med statsbidrag kr/inv. i.u 258,9 230,5 Lekplatser Investering kr/inv. i.u 17,5 3,8 Parkverksamhet Nettokostnad/inv i.u i.u i.u Vattenproduktion i.u i.u i.u Avfall i.u i.u i.u Kollektivtrafiken i.u i.u i.u Avlopp i.u i.u i.u Tillsyn enligt Miljöbalken och Intäkt per årsarbetare (tkr) i.u Livsmedelslagen Budgettillskott per årsarbetare (tkr) i.u Inkomna ärenden Totalkostnad per årsarbetare (tkr) i.u Enskilt avlopp Självfinansieringsgrad 59% 60% i.u GOD TRYGGHET OCH Räddningstjänst SÄKERHET Kostnad kr/invånare i.u 815 i.u STÖDJANDE PROCESSER Förebyggande räddningstjänst i.u i.u i.u Fastighetsförvaltning Kostnad för vatten (kr) Kostnad för värme exklusive el för uppvärmning (kr) Kostnad för el (kr) Måltider i.u i.u i.u IT- Tele Prissänkning 0,50% 6% 7 mkr Ledningsstöd i.u i.u i.u Logistik Städkostnad kr per kvm och år på lasarettet i.u 264 i.u Sidan 8 av 8

98 Regionens revisorer Region Gotland UTLÅTANDE (2) Till Regionfullmäktige Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2013 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som regionfullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen ska avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten. Regionens revisorer har översiktligt granskat Region Gotlands delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Resultatet för perioden är positivt med 11,8 mnkr. Den prognos som lämnas i delårsrapporten för helår visar ett positivt resultat motsvarande 74,0 mnkr, vilket är 76,0 mnkr bättre än reviderad budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre reavinster vid försäljning av fastigheter än vad som budgeterats. Revisorernas bedömning: - Delårsrapporten är, i allt väsentligt, upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, utom vad gäller tidpunkt för aktivering av investeringar och exploateringsredovisning. - Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är delvis förenlig med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat, men att åtgärder behöver vidtas för att samtliga mål ska uppnås. Vi kan dock inte uttala oss om graden av måluppfyllelse då flera mål inte följs upp i delårsrapporten. Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Org nr Webbplats

99 Regionens revisorer Region Gotland 2 (2) - Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är delvis förenlig med de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige beslutat. Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte överensstämmer med regionfullmäktiges mål. Däremot kan vi inte uttala oss om graden av måluppfyllese då flera mål inte följs upp i delårsrapporten. För regionens revisorer Stig Pettersson Ordförande

100 Revisionsrapport Carin Hultgren Viveca Karlsson Sandra Volter Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2013 Region Gotland

101 Granskning av delårsrapport 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Revisionskriterier Metod 4 2 Granskningsresultat Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 5 Bedömning Resultatanalys God ekonomisk hushållning Finansiella mål 8 Bedömning Mål för verksamheten 10 Bedömning Nämndernas budgetuppföljning och prognos 11 Oktober 2013 Region Gotland PwC

102 1 Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Resultatet för perioden är positivt med 11,8 mnkr, vilket är 92,0 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. I resultatet ingår realisationsvinster vid försäljning av mark och fastigheter med ca 4,6 mnkr (16,4 mnkr). Årsprognosen är positiv och uppgår till 74,0 mnkr, vilket är 76,0 mnkr bättre än reviderad budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre reavinster avseende fastigheter än vad som budgeterats. I årsprognosen ingår realisationsvinster vid försäljning av mark och fastigheter med ca 117 mnkr. Vidare ingår AFA-medel för åren 2005 och 2006 om ca 80 mnkr. Effekten av sänkningen av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen bedöms uppgå till 63 mnkr. I prognosen ingår ca 50 mnkr avseende kömiljarden. För närvarande bedömer hälso- och sjukvården att utfallet blir betydligt bättre, ca mnkr totalt. Avstämning mot balanskravet görs för perioden. Regionstyrelsen gör däremot ingen egen bedömning av om balanskravet kommer att uppnås på årsbasis. Vi kan därför inte uttala oss om detta. Ett enstaka år med negativt resultat för nämnderna kan man klara av, men i ett längre perspektiv måste budgeten hållas för att de finansiella målen ska nås. Effekten av de särskilda uppdrag som tilldelades de nämnderna som i delårsrapport 1 prognostiserade underskott redovisas inte i föreliggande delårsrapport. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, utom vad gäller tidpunkt för aktivering av investeringar och exploateringsredovisningen. Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av regionfullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Vi bedömer att resultat i delårsrapporten och lämnad prognos delvis är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vi instämmer i Regionstyrelsens bedömning av att målen inom ekonomiperspektivet inte fullt ut kommer att uppnås och att åtgärder behöver vidtas. Vi saknar dock en tydlig uppföljning av samtliga målvärden och graden av måluppfyllelse för de finansiella målsättningarna (målvärdena) inom ekonomiperspektivet för att kunna göra en fullständig bedömning. Oktober 2013 Region Gotland 1 av 12 PwC

103 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av regionfullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Det finns inte något som tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i strategisk plan och budget Vi kan dock inte uttala oss om graden av måluppfyllelse då flera mål inte följs upp i delårsrapporten. Övriga väsentliga iakttagelser Sammanfattning av övriga väsentliga iakttagelser som gjorts med anledning av granskningen av delårsrapporten. Tillgångar (exkl. fastighetsinvesteringar) aktiveras en gång per år vid påföljande årsskifte och inte i samband med att tillgången tas i bruk. Avsteget från god redovisningssed kommenteras i redovisningsprinciperna. Nämndernas resultat borde ha påverkats av kapitalkostnader i form av internränta och avskrivningar. Uppskattningsvis borde avskrivningskostnaderna vara ungefär 2-3 mnkr högre för perioden. En negativ resultatpåverkan med samma belopp. Exploateringsredovisningen följer inte god redovisningssed. Ett arbete pågår inom regionen i syfte att anpassa redovisningen till god redovisningssed. Det finns statsbidrag avseende hälso- och sjukvården som inte har periodiserats i delårsbokslutet pga osäkerhet om faktiskt utfall, bl a patientsäkerhetssatsningen, sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre samt kömiljarden för augusti. Vi rekommenderar regionen att fortsättningsvis göra en periodisering i delårsbokslutet utifrån en uppskattning av beräknat utfall för dessa statsbidrag. En periodisering utifrån kända fakta vid upprättandet av bokslutet torde inneburit en resultatförbättring om ca 2 5 mnkr för perioden. Oktober 2013 Region Gotland 2 av 12 PwC

104 1 Inledning 1.1. Bakgrund Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen innebär därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 1.3 Revisionskriterier Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av regionfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Oktober 2013 Region Gotland 3 av 12 PwC

105 1.4 Metod Granskningen har utförts genom - analys av relevanta dokument - granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning - översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året - översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen - intervjuer med berörda tjänstemän - granskning av om måluppfyllelsen redovisas på sådant sätt att den ger fullmäktige tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse. Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen. Den är mer översiktlig och mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Oktober 2013 Region Gotland 4 av 12 PwC

106 2 Granskningsresultat 2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti vilket är i överensstämmelse med KRL. Regionens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Drift- och investeringsredovisning presenteras per nämnd. Någon sammanställd redovisning upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas halvårsbokslut för de hel- och delägda bolagen AB Gotlandshem, Gotlands Energi AB och Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB. För företagen Gotlands Stuveri AB, Stiftelsen Gotlandsmusiken samt Almi Företagspartner AB sker ingen redovisning med hänvisning till undantagsmöjlighet p.g.a. obetydlig omfattning. Undantaget gäller dock endast för upprättandet av den sammanställda redovisningen. Redovisningen av dessa verksamheter ska i dessa fall inskränkas till att göras inom ramen för den gemensamma förvaltningsberättelsen. Vad gäller anvisningar och interna föreskrifter så har de distribuerats till förvaltningarna. Enligt anvisningarna ska även de hel- och delägda bolagen lämna in sina delårsbokslut till regionen. Vi har granskat ett urval av specifikationer till balansposter samt de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt med följande undantag: Tillgångar (exkl. fastighetsinvesteringar) aktiveras en gång per år vid följande årsskifte och inte i samband med att tillgången tas i bruk. Vid delårsbokslut finns investeringar, till ett värde av 141,7 mnkr, med i balansräkningen som tillgång genom manuell handpåläggning men avskrivning påbörjas inte förrän januari året efter. Avsteget från god redovisningssed kommenteras i redovisningsprinciperna. Nämndernas resultat borde ha påverkats av kapitalkostnader i form av internränta och avskrivningar. Uppskattningsvis borde avskrivningskostnaderna vara ungefär 2-3 mnkr högre för perioden. Det finns statsbidrag avseende hälso- och sjukvården som inte har periodiserats i delårsbokslutet pga osäkerhet avseende faktiskt utfall. Detta avser bl a kömiljarden för augusti, patientsäkerhetssatsningen, sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Vidare har ersättning utifrån rehabiliteringsgarantin periodiserats t o m juni månad. En periodisering utifrån kända fakta vid upprättandet av delårsbokslutet torde innebära en resultatförbättring om ca 2 5 mnkr för perioden. Oktober 2013 Region Gotland 5 av 12 PwC

107 Vidare noteras att exploateringstillgångarna redovisas som anläggningstillgångar, men att det inom regionen pågår ett arbete med att anpassa bokföringen till god redovisningssed. Bedömning I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i föregående stycke, inte framkommit några omständigheter som tyder på att regionens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Granskningen visar att regionens föreskrifter och anvisningar ger förutsättning för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. Vi rekommenderar att regionen ser över sina rutiner för aktivering av anläggningstillgångarna för att få en mer korrekt hantering i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation samt att fortsättningsvis göra en periodisering i delårsbokslutet utifrån en uppskattning av beräknat utfall för de statsbidrag som inte har periodiserats i delårsbokslutet. 2.2 Resultatanalys I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Resultaträkning Delår Delår Förändring Budget Prognos Avvikelse Mot Delår 2013 helår 2013 helår 2013 budget Verksamhetens intäkter 763,6 824,8-61, Verksamhetens kostnader , ,7 37, Avskrivningar -150,3-145,5 4, Verksamhetens nettokostnader , ,4 103, Skatteintäkter 2 125, ,9 29, Statsbidrag och utjämning 668,2 642,5 25, Finansiella intäkter 16,0 16,7-0, Finansiella kostnader -78,2-35,9 42, Resultat före extraordinära poster 11,8 103, Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 11,8 103,8-92, Resultatet för perioden är 11,8 mnkr, vilket är 92 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Observeras bör att i delårsresultatet för år 2012 ingår ersättning från AFA-försäkring om 89,9 mnkr. Motsvarande post saknas i delårsbokslutet för år Samtidigt bör beaktas att i delårsresultatet för 2013 ingår effekten av en Oktober 2013 Region Gotland 6 av 12 PwC

108 ytterligare sänkning av diskonteringsräntan, motsvarande ca 63 mnkr. I periodens resultat 2013 ingår vidare realisationsvinster vid försäljning av mark och fastigheter med ca 4,6 mnkr (16,4 mnkr). Om dessa poster exkluderas så uppvisas ett resultat om 70,2 mnkr (11, mnkr 4,6 mnkr) för perioden 2013 och ett resultat om 2,5 mnkr (103,8 89,9 16,4) för delåret Av bokförda reavinster i delårsbokslutet kommer 3,6 mnkr avräknas resultatet i den balanskravsutredning som görs vid bokslutet. För 1 mnkr kommer avräkning ej ske pga synnerliga skäl, dvs försäljning har skett i syfte att minska regionens kostnader (avser Staren 2 Visby Hus 02). Avstämning mot balanskravet görs för perioden. Regionstyrelsen gör däremot ingen egen bedömning av om balanskravet kommer att uppnås på årsbasis. Årsprognosen är positiv och uppgår till 74,0 mnkr, vilket är 76 mnkr bättre än budget. I prognosen har det inte, enligt uppgift, varit möjligt att beakta ett förbättrat utfall avseende statsbidrag inom hälso- och sjukvården om ca mnkr. Det förbättrade utfallet baseras främst på erhållna statsbidrag avseende kömiljarden för månaderna augusti och september. Noteras att i prognostiserat resultat ingår stora reavinster vid fastighetsförsäljningar (försäljning av äldreboenden) om ca 117 mnkr, ersättning från AFA om ca 80 mnkr avseende återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 samt ökade kostnader för pensioner pga sänkningen av diskonteringsräntan vid beräkning av pensionskulden om 63 mnkr. Av dessa finns budgeterade reavinster om 55 mnkr. Överskottet om 62 mnkr gentemot budget för försäljningarna samt nettot mellan AFA och diskonteringskostnaden (+ 17 mnkr) förklarar den positiva avvikelsen om 76 mnkr gentemot budget. För styrelser och nämnder beräknas för år 2013 ett sammantaget underskott om 44 mnkr mot budget. För Regionstyrelsen beräknas ett överskott om 10 mnkr, medan det för Socialnämnden beräknas ett underskott om 15 mnkr och för Hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott om 30 mnkr. (Se avsnitt 2.5) 2.3 God ekonomisk hushållning Delårsrapporten i Region Gotland är upprättad utifrån regionens styrmodell balanserat styrkort och utgår från perspektiven: Samhällsutveckling Brukarna/kunderna Processer Medarbetare Ekonomi 1 1 Här återfinns framgångsfaktorn God ekonomisk hushållning med tillhörande målnivåer ur ett finansiellt perspektiv. Oktober 2013 Region Gotland 7 av 12 PwC

109 Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort år 2011 som omfattar perioden och respektive nämnd har beslutat om nämndspecifika styrkort. Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbild för fem perspektiv som är gemensamma för hela koncernen. Under ekonomiperspektivet och målet Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv redovisas målen ur ett finansiellt perspektiv och uppföljningen av dessa. Övriga perspektiv presenteras utifrån en uppföljning av de mål och framgångsfaktorer som regionfullmäktige fastställt. Perspektiven brukare/kund och processer följs upp utifrån måluppfyllelse i båda perspektiven sammantaget. Medarbetarperspektivet följs upp först i årsredovisningen. Motivet till detta är att de medarbetarenkäter som ligger till grund för bedömningen genomförs under hösten. Samhällsutvecklingsperspektivet följs upp i sin helhet först i årsredovisningen. Däremot följs ett antal åtgärder upp som regionstyrelsen beslutade om i maj Finansiella mål I delårsrapporten görs en avstämning mot regionens finansiella mål. Uppföljningen är inte fullt ut strukturerad då vissa målvärden följs inte upp inom ekonomiperspektivet. Nedan redovisas måluppfyllelsen för framgångsfaktorn God ekonomisk hushållning med tillhörande målnivåer ur ett finansiellt perspektiv. Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i strategisk plan och budget a) Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt uppgår till 2 procent av nettokostnaden 2. Prognos 2013 Prognosen för 2013 är positiv, +74,0 mnkr, och förklaras av intäkter av engångskaraktär. Vidare prognostiserar verksamheterna ett negativt resultat gentemot budget med -44 mnkr. Prognostiserat resultat +74 mnkr motsvarar 0,9 % av verksamhetenskostnader (7 933 mnkr). Måluppfyllelse Regionstyrelsen bedömer att prognostiserat resultat troligen inte uppnår målets resultatnivå och att åtgärder krävs. I samband med delårsrapport 1 fick de nämnder som prognostiserade underskott ett särskilt uppdrag att till Regionstyrelsen i augusti redovisa vidtagna åtgärder och dess effekt på verksamhet och ekonomi. Vidare ska effekten av vidtagna åtgärder återrapporteras i delårsrapport 2. Effekten av åtgärderna redovisas däremot inte i delårsrapporten. 2 Budgeterade nettokostnader 2012 uppgår till 4 006,0 mnkr och ger ett ekonomiskt resultat på 80,1 mnkr. Oktober 2013 Region Gotland 8 av 12 PwC

110 b) Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till 100 procent. c) Bibehålla soliditeten på minst 45 procent och sätta av för att trygga framtida pensioner. Årets investeringsprognos ligger på 300 mnkr, netto, vilket är en högre nivå jämfört med föregående år (268 mnkr). Regionstyrelsen anger i sin redovisning av måluppfyllelse att skattefinansierade investeringar är egenfinansierade, och att investeringsvolymerna sjunkit. Målet mäts inte i delårsrapport 2. Regionstyrelsen bedömer målet som det är vi inte tillräckligt bra på. Av redovisningen framgår inte tydligt andelen egenfinansierade investeringar. Målet mäts/följs inte upp i delårsrapport 2. d) Nettokostnadsökningen i nivå med jämförbara kommuner/landsting i riket. Målet kan inte följas upp i delåret. Målet mäts/följs inte upp i delårsrapport 2. Nettokostnadsökningen per sista augusti 2013 för nämnderna är negativ och uppgår till -0,6 procent. e) Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 % av budgetramen. f) Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan. g) Investeringsplanen ska bli mer långsiktig Av redovisningen som görs i delårsrapporten kan inte utläsas om målet kommer att uppnås eller inte. Vid årets början avsatte MHN, BN, TN, KFN, GVN samt SON buffert. Vidare avsatte ledningskontoret och serviceförvaltningen en buffert. Alla nämnder har således inte avsatt någon buffert motsvarande 1 procent av nettoramen. Målet uppnås inte i delåret eller i lämnad årsprognos. Alla nämnder har lämnat in rapporter och uppföljningar enligt plan. Utveckling av investeringsprocessen pågår. Investeringsplanen bedöms trots ett antal vidtagna åtgärder vara alltför kortsiktig. Åtgärder som vidtagits avser bl a nya anvisningar har tagits fram inför arbetet med strategisk plan och budget Vidare anges att Lokalförsörjningsprocessen ska utvecklas. Regionstyrelsen bedömer målet som det är vi inte tillräckligt bra på. Regionstyrelsen bedömer målet som uppfyllt. Regionstyrelsen bedömer målet som det är vi inte tillräckligt bra på. Regionstyrelsen gör bedömningen att måluppfyllelsen för målet inom ekonomiperspektivet: Att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv inte är Oktober 2013 Region Gotland 9 av 12 PwC

111 tillräckligt bra utan att åtgärder behövs. I delårsrapporten redovisas inte samtliga målvärden och graden av måluppfyllelse, vilket försvårar denna bedömning. I samband med att Regionstyrelsen behandlade delårsrapport 1 i maj ( 132) fick de nämnder som prognostiserade underskott i uppdrag att till Regionstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vidtagna åtgärder och dess effekt på verksamhet och ekonomi. Vidare ska effekten av vidtagna åtgärder återrapporteras i delårsrapport 2. Effekten av åtgärderna redovisas däremot inte i föreliggande delårsrapport. Bedömning Vi bedömer att resultat i delårsrapporten och lämnad prognos delvis är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vi instämmer i Regionstyrelsens bedömning av att målet inom ekonomiperspektivet inte fullt ut kommer att uppnås. Vi saknar dock en tydlig uppföljning av samtliga målvärden och graden av måluppfyllelse för de finansiella målsättningarna (målvärdena) inom ekonomiperspektivet för att kunna göra en fullständig bedömning Mål för verksamheten Mål för verksamheten ingår i den av Regionfullmäktige fastställda plan och budget för I delårsrapporten redovisar Regionstyrelsen en bedömning av måluppfyllelsen i perspektiven Brukare/kund respektive Process. Bedömning Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen som följs upp och som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Eftersom resultatet är blandat vissa mål (målvärden) har uppnåtts, andra inte och vissa har inte mätts kan vi inte göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Vi har dock inte funnit något som tyder på att måluppfyllelsen för de mål som följs upp inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten i budget 2013, men kan inte uttala oss om graden av måluppfyllelse med ovanstående motivering. Oktober 2013 Region Gotland 10 av 12 PwC

112 2.5 Nämndernas budgetuppföljning och prognos Nämnderna redovisar ett underskott med -44 mnkr mot budget, vilket är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i samband med majrapporten med 21 mnkr. Utfall per sista augusti och prognos för nämndernas driftredovisning 2013 visas i nedanstående tabell: Driftsredovisning per nämnd, mnkr Budget Delår Avvikelse Budget Prognos Avvikelse delår 2013 helår 2013 helår 2013 helår 2013 Regionstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso-och sjukvårdsnämnden Summa Av tabellen framgår att avvikelsen i prognosen mot budget är negativ. Här är det enligt vår bedömning viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter. Ett enstaka år med negativt resultat för nämnderna kan man klara av, men i ett längre perspektiv måste budgeten hållas för att de finansiella målen ska nås. Effekten av de särskilda uppdrag som tilldelades de nämnderna som i delårsrapport 1 prognostiserade underskott redovisas inte i delårsrapporten. Socialnämnden redovisar att insatserna för barn och ungdomar kraftigt ökar och att hemsjukvårdens kostnader fortsätter att öka. Obalansen inför kommande år anges i delårsrapporten vara -18 mnkr. Av delårsrapporten framgår att nämnden har haft en obalans sedan 2102 och att detta är ett långsiktigt problem. Ett omfattande åtgärdsprogram har tagits fram. Effekter av detta för delårsperioden framgår inte av delårsrapporten. Hälso- och sjukvårdsnämndens prognostiserade underskott analyseras inte i delårsrapporten (sid 44). Satsningar som ska göras för att få en ekonomi i balans framgår visserligen men den ekonomiska effekten av dessa framgår inte. Som framgått tidigare i rapporten kommer statsbidraget bli högre än budget avseende kömiljarden vilket positivt påverkar prognostiserat underskott (om mnkr). Vidare pågår enligt uppgift ett arbete med att minska kostnaderna för läkemedel, utomlänsvård och arbetskraft. Oktober 2013 Region Gotland 11 av 12 PwC

113 Viveca Karlsson Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Oktober 2013 Region Gotland 12 av 12 PwC

114 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 3 Strategisk plan och budget Innehåll Regionstyrelsens förslag , 297 Regionstyrelsens arbetsutskott och 11, 278 Nämndernas underlag till strategisk plan och budget april 2013* Beredningsunderlag april 2013* Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning. September 2013 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendation till nämnderna * Utsänt till regionfullmäktiges junisammanträde 2013

115 1 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 297 Au 278 Strategisk plan och budget RS 2013/63 - Regionfullmäktige , 58 - Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning - Kompletterande underlag till strategisk plan och budget - Ledningskontoret , Sammanställning av konsekvensanalyser nämnder, driftbudget - Sammanställning av konsekvensanalys nämnder, driftbudget Nämndernas investeringsäskanden Strategisk plan och budget kap. 4 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna Regionstyrelsens beslut Tekniska nämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2015 komma med förslag som säkerställer att internhyror inte finansierar övrig verksamhet. Ledningskontoret ges i uppdrag att redovisa Region Gotlands arbete med rehabiliteringskedjan och arbetet med den interna rörligheten, inklusive åtgärder till förbättringar. Uppdraget ska senast avrapporteras till budgetberedningen Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för år 2014 samt investeringsbudget för 2015 fastställs. Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden förklaras upprättad. Kommunalskatten höjs med 50 öre. För år 2014 fastställs kommunalskatten till 33:60 per skattekrona. Låneramen, för 2014, för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 miljoner kronor. Regionstyrelsen ges rätten att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner kronor. Regionstyrelsen ges rätten att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor. Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands Eget kapital. Justerande: Utdragsbestyrkande:

116 2 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 REGIONFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILLNÄMNDERNA Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2014-års budget. Detta är extra viktigt då Regionens budgetresultat är lågt. Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika suboptimering. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nyanställningar och återbesättningar ska ske med restriktivitet. Budgetdisciplinen ska hållas. Reservationer Följande reserverade sig till förmån för egna yrkanden om driftbudget: Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Mats-Ola Rödén (FP). Allmänt Budgetavstämningen inleddes med en presentation av utgångsläget för den fortsatta beredningen av strategisk plan och budget Regionstyrelsen deltog i genomgång av de övergripande förutsättningarna., som presenterades av ekonomienheten. Ekonomidirektör Åsa Högberg redovisade konsekvensanalys av att inga äskanden medges, utifrån det uppdrag som fullmäktige gett samtliga nämnder. Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr) Ordförande Åke Svensson (S) presenterade majoritetens, S-MP-V, samlade förslag till driftbudget. Yrk anden Åke Svensson (S) yrkade i enlighet med arbetsutskottets förslag på besparingar 2014 enligt följande: arvode för politiker fryses på 2012-års nivå, minskning av prishöjning för serviceförvaltningen, minskning av buffert för ledningskontoret och minskning av anslag för tomhyra Solrosen. Total besparing 4,2 miljoner kronor, mnkr. Justerande: Utdragsbestyrkande:

117 3 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Ramtillskott yrkades med totalt 46,5 mnkr enligt följande: barn- och utbildningsnämnden för resursfördelningsmodell 5,0 mnkr, skolskjutsar 6,0 mnkr och regionalt stöd 1 mnkr, kultur- och fritidsnämnden simhall Hemse 0,5 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT och evakuering 2,0 mnkr, socialnämnden för resursfördelningsmodell 8,0 mnkr och försörjningsstöd 6,0 mnkr, hälso- och sjukvårdsnämnden ramtillskott 18,0 mnkr och räddningstjänsten 2,0 mnkr. Skattehöjning föreslås med 50 öre (49,5 mkr). Därmed uppnås ett resultat på 3,2 mnkr. Lena Celion (M) yrkade på besparingar enligt följande: Regionstyrelsen behållen lokalbesparing (kvarstår) 10 mnkr. Minskade utgifter för räntor på grund av avbetalning med AFA-medel 2,6 mnkr. Inget inrättande av Naturreservatet Södra Hällarna 0,3 mnkr. Intäkter: Hälso- och sjukvårdsnämnden Kömiljarden 30 mnkr. Tekniska nämnden Höjda VA avgifter 1,0 mnkr. Förslag till ramtillskott: Tekniska nämnden Räddningstjänst 4,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden Skolskjutsar -3,0, Regionalt stöd merkostnad till små skolor på landsbygden - 7,0 mnkr (finansieras centralt). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT och evakuering ordinarie ram 0 mnkr, IT 1-1 datorer 1,2 mnkr. Socialnämnden: I stället för majoritetens satsning på försörjningsstöd satsas 6,0 mnkr på förebyggande sociala åtgärder, utökat anhörigstöd 0,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan fått tillskott på 16,0 mnkr enligt resursfördelningsmodellen. Engångsutbetalning av tidigare gjorda försäkringsinbetalningar (AFA) sker även under 2014 vilket beräknas bli 40 mnkr till Gotland. Även dessa pengar skall användas till amortering för att ytterligare sänka räntekostnaderna. Nej till skattehöjning. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed uppnås ett resultat på 11,1 mnkr. Lars Thomsson (C) yrkade på följande besparingar/intäkter 2014: Ledningskontoret ramminskning 0,8 mnkr, lokalbesparingar 3,0 mnkr, finansförvaltningen AFA-medel 20,0 mnkr. Socialnämnden: Konkurrensutsättning generellt och upphandling av Pjäsen 8,0 mnkr. Tekniska nämnden: samlad organisation VA 2,0 mnkr, inget inrättande av det kommunala Naturreservatet Södra Hällarna 0,5 mnkr. Förslag till ramtillskott/kostnader Barn- och utbildningsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ITsatsningar 2,0 mnkr, Regionalt stöd små skolor på landsbygden 3,0 mnkr. Kostnad för skolskjutsar tas inom befintlig ram. Tekniska nämnden Kollektivtrafik halvtimmestrafik 3,0 mnkr, Botaniska trädgården 0,5 mnkr. Socialnämnden Försörjningsstöd/resursfördelning 8,0 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden Säkrad bemanning primärvården 3,0 mnkr. Uppdrag ges till Justerande: Utdragsbestyrkande:

118 4 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 ledningskontoret att genomföra en strukturutredning, Struktur 2015, där uppdraget är att hitta 50 miljoner kronor i strukturella förändringar inom hela Region Gotlands verksamhet. Merkostnad för badhus Hemse tas inom befintlig ram. Likaså gäller för evakuering. Nej till skattehöjning. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed uppnås ett resultat på 9,2 mnkr. Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på besparingar 2014 enligt följande: Ledningskontoret minskning av buffert 1,8 mnkr, Ramminskning miljö- och hälsoskyddsnämnden tekniska nämnden och byggnadsnämnden 1,8 mnkr. Samt återbetalning av AFA och kömiljarden, tillskott 30,0 mnkr. Reavinst beräknas med 10 mnkr utifrån försäljningslista. Nej till skattehöjning Behållen lokalbesparing 10,0 mnkr. Förslag till ramtillskott: Tekniska nämnden Räddningstjänsten 4,0 mnkr, Botaniska trädgården 0,5 mnkr, Kollektivtrafik 3,0 mnkr, Badstränder 0,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden Regionalt stöd små skolor på landsbygden 3,0 mnkr, Skolskjutsar 6,5 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT 1-1 datorer 1,2 mnkr, riktade utbildningsmedel Idrottsutbildning 0,7 mnkr, Körkortsutbildning 0,1 mnkr, inget ramtillskott för evakuering. Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramtillskott/ lättakut Hemse/Distriktssjuksköterska Burgsvik 2,8 mnkr. I övrigt inget tillskott till hälsooch sjukvårdsnämnden utöver kömiljarden då nämnden inte har något strukturellt underskott. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed uppnås ett resultat på 8,2 mnkr. Proposition och omröstning Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Lena Celions yrkande, Lars Thomssons yrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstnings begärdes. Ordföranden ställde proposition på om arbetsutskottets förslag skulle vara huvudförslag och Lena Celions, Lars Thomsson eller Mats- Ola Rödéns yrkande skulle vara motförslag och fann att arbetsutskottets förslag var huvudförslag och att Lena Celions yrkande var motförslag. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Lena Celions yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Bo Björkman (S), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). 3 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Stefan Wramner (M). 4 ledamöter avstod: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP). Arbetsutskottets förslag hade sålunda vunnit majoritet. Justerande: Utdragsbestyrkande:

119 5 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr) Utgångsläge inför budgetavstämningen Enligt yrkanden Enligt yrkanden Enligt yrkanden S-MP-V M C FP Besparing Arvode för politiker nivå 0,2 0,2 0,2 0,2 SF justering av prishöjning 1,2 1,2 1,2 1,2 Ledningskontoret just. av buffert/ramminskning 0,8 0,8 0,8 1,8 Justering av anslag för tomhyra Solrosen 2,0 2,0 2,0 2,0 Övriga besparingar/intäkter, enligt yrkanden Lokalbesparing 10,0 3,0 10,0 Minskade räntor genom avbetalningar 2,6 Ej inrättande av Naturreservatet Södra Hällarna 0,3 0,5 TN/Samlad organisation VA 2,0 TN/Höjda VA-avgifter 1,0 SON/Konkurrensutsättning generellt och upphandling Pjäsen 8,0 Finansförvaltningen, AFA-medel 20,0 HSN/Kömiljarden 30,0 Kömiljarden, AFA-medel 30 Ramminskning, enligt yrkanden MHN, TN och BUN 1,8 Ramtillskott TN/SBF/räddningstjänst -2,0-4,0-2,0-4,0 KFN/badhus, Hemse -0,5-0,5 0-0,5 BUN/resursfördelningsmodell -5,0-5,0-5,0-5,0 BUN/skolskjutsar -6,0-3,0 0-6,5 BUN/regionalt stöd små skolor -1,0-7,0-3,0-3,0 GVN/IT och evakuering -2, SON/resursfördelningsmodell -8,0-8,0 Se -8,0 SON/försörjningsstöd -6,0 0 Nedan -6,0 HSN/generellt ramtillskott -18,0 0 Övriga Ramtillskott, enligt yrkanden TN/Botaniska trädgården -0,5-0,5 TN/Kollektivtrafik -3,0-3,0 TN/Badstränder -0,5 BUN/GVN/IT-satsningar -2,0 Justerande: Utdragsbestyrkande:

120 6 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 S-MP-V M C FP GVN/1-1 datorer - -1,2-1,2 GVN/Idrottsutbildning -0,7 GVN/Körkortsutbildning -0,1 SON/ Förebyggande sociala åtgärder - -6,0 SON/Utökad anhörigstöd -0,3 SON/Försörjningsstöd/resursfördelning -8,0 HSN/Säkrad bemanning primärvården - -3,0 HSN/Akuten Hemse, D-sköterska B-vik -2,8 Summa -46,3 Skattehöjning 50 öre 49, Reavinst 10 Resultat 3,2 11,1 9,2 8,2 Förslag till investeringsbudget (i miljoner kronor, mnkr) Förslag till investeringsbudget (i mnkr) Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen 42,1 18,1 Ledningskontoret - fast pott 0,1 0,1 - IT-investeringar 20,0 16,0 Serviceförvaltningen - fast pott 2,0 2,0 - lokalförsörjningsplan 20,0 Tekniska nämnden 183,2 166,6 Samhällsbyggnadsförv. anslagsfinansierad v.h. 26,4 30,0 - fast pott, minskning enligt TN:s beslut 0,6 0,6 - VA samt avfall 60,2 65,0 Teknikförvaltningen, lokalförsörjningsplan 35,0 30,0 - fast pott (fordon, maskiner) 8,0 8,0 - Sporthall (pågående byggnation) 41,0 21,0 - Hamnar 12,0 12,0 Byggnadsnämnden 2,0 2,0 - fast pott 2,0 2,0 Justerande: Utdragsbestyrkande:

121 7 (7) Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,2 0,2 - fast pott, minskning enligt MHN:s beslut 0,2 0,2 Kultur- och fritidsnämnden 1,0 1,0 - fast pott 1,0 1,0 Barn- och utbildningsnämnden 37,0 8,5 - fast pott (3+4 mnkr) 7,0 - lokalförsörjningsplan 30,0 7,0 - IT-investeringar 1,5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 25,0 131,5 - fast pott 3,0 3,0 - Sävehuset 22,0 128,0 - IT-investeringar 0 0,5 Socialnämnden 6,0 5,0 - fast pott (3+3 mnkr) 6,0 5,0 Hälso- sjukvårdsnämnden 43,0 21,0 - fast pott (3+15 mnkr) 18,0 18,0 - lokalförsörjningsplan 25,0 0 Investeringsbudget totalt 339,5 393,9 Övriga yr k a nden Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) att tekniska nämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2015 komma med förslag som säkerställer att internhyror inte finansierar övrig verksamhet. Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) och Brittis Benzler (V), att ledningskontoret ges i uppdrag att redovisa Region Gotlands arbete med rehabiliteringskedjan och arbetet med den interna rörligheten, inklusive åtgärder till förbättringar. Uppdraget ska senast avrapporteras till budgetberedningen Ordförande ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och fann att det hade bifallits. Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det hade bifallits. Expedieras: Tekniska nämnden Ledningskontoret HR Justerande: Utdragsbestyrkande:

122 Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Protokoll Au 278 Strategisk plan och budget RS 2013/63 - Regionfullmäktige , 58 - Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning - Kompletterande underlag till strategisk plan och budget - Ledningskontoret , Sammanställning av konsekvensanalyser nämnder, driftbudget, utdelad 7/10 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige Föreliggande förslag till budget för år 2014 fastställs. Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden förklaras upprättad. Kommunalskatten höjs med 50 öre. För år 2014 fastställs kommunalskatten till 33:60 per skattekrona. Allmänt Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för den fortsatta beredningen av strategisk plan och budget Regionstyrelsen deltog i genomgång av de övergripande förutsättningarna., som presenterades av ekonomienheten. Ekonomidirektör Åsa Högberg redovisade konsekvensanalys av att inga äskanden medges, utifrån det uppdrag som fullmäktige gett samtliga nämnder. Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr) Ordförande Åke Svensson (S) presenterade majoritetens, s-mp-v, samlade förslag till driftbudget. Yrkande Åke Svensson (S) yrkade på besparingar enligt följande: arvode för politiker fryses på 2012-års nivå, minskning av prishöjning för serviceförvaltningen, minskning av buffert för ledningskontoret och minskning av anslag för tomhyra Solrosen. Total besparing 4,2 miljoner kronor, mnkr. Budgetförstärkningar yrkades med totalt 46,5 mnkr enligt följande: barn- och utbildningsnämnden för resursfördelningsmodell 5,0 mnkr, skolskjutsar 6,0 mnkr och regionalt stöd 1 mnkr, kultur- och fritidsnämnden simhall Hemse 0,5 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT och evakuering 2,0 mnkr, socialnämnden för resursfördelningsmodell 8,0 mnkr och försörjningsstöd 6,0 mnkr, hälso- och sjukvårdsnämnden ramtillskott 18,0 mnkr och räddningstjänsten 2,0 mnkr. Justerare: Utdragsbestyrkande: 1 (5)

123 Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Protokoll Ordförande ställde proposition på sitt yrkandet om driftbudget och fann att det hade vunnit majoritet. Företrädare för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet avstod från att ta ställning till yrkandet och förklarade att de avser att återkomma vid ärendets behandling i regionstyrelsen. Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr) Utgångsläge inför budgetavstämningen S-MP-V Besparing Arvode för politiker nivå 0,2 SF justering av prishöjning 1,2 Ledningskontoret justering av buffert 0,8 Justering av anslag för tomhyra Solrosen 2 Ramtillskott TN/SBF/räddningstjänst -2 KFN/badhus, Hemses -0,5 BUN/resursfördelningsmodell -5 BUN/skolskjutsar -6 BUN/regionalt stöd -1 GVN/IT och evakuering -2 SON/resursfördelningsmodell -8 SON/försörjningsstöd -6 HSN/generellt ramtillskott -18 Summa -46,3 Skattehöjning 50 öre 49,5 Resultat 3,2 Justerare: Utdragsbestyrkande: 2 (5)

124 Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Protokoll Förslag till investeringsbudget (i miljoner kronor, mnkr) Nämndernas investeringsbudget för år 2014, enligt fullmäktiges beslut uppgår till drygt 329 miljoner kronor. Äskanden för åren uppgår till totalt miljoner kronor. Av 2014 års investeringsbudget avser 279,4 miljoner kronor skattefinansierad verksamhet. Investeringar i affärsdrivande verksamhet, vatten- och avloppsverksamhet uppgår till 50 miljoner kronor. Nämnderna hade i uppdrag att till budgetavstämningen justera och prioritera de följande fyra åren och göra justeringar utifrån en målnivå på totala investeringsutgifter på miljoner kronor. Totalt äskar nämnderna ytterligare investeringsmedel med 65,3 miljoner kronor för år Dels är det tekniska nämnden (TN) som äskar 65 miljoner kronor för fendrar vid färjelåge 5 och 6 i Visby hamn dels gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som äskar kronor för investering i undervisningsmaterial vid evakuering av Sävehuset. Tekniska nämndens hade äskat om ytterligare 3, 5 miljoner kronor för lokalgata Stenhuggaren (Coop). Äskandet återtogs av avdelningschefen för infrastruktur, samhällsbyggnadsförvaltningen, Ann-Sofie Lindskog, i samband med att ärendet skulle föredras för arbetsutskottet den 11 oktober. Två nämnder, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, har minskat sina äskanden med avseende på pott. Tekniska nämnden har gjort en neddragning av potten för samhällsbyggnadsförvaltningen med 1, 4 miljoner kronor, från 2 miljoner kronor. Återstår således kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort en neddragning med kronor och därmed återstår kronor. Ordförande Åke Svensson (S) presenterade förlag till investeringsbudget med inarbetande av förändringar enligt ovan. Yrkande Lars Thomsson (C) yrkade med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Åke Svensson (S) på att investeringen för VA utökas från av fullmäktige beslutade 50 miljoner kronor till 60 miljoner kronor. Ordförande fann att förslaget hade vunnit bifall. Ordförande ställde proposition på förslaget om investeringsbudget som helhet och fann att det hade vunnit majoritet. Företrädare för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet Justerare: Utdragsbestyrkande: 3 (5)

125 Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Protokoll avstod från att ta ställning till förslaget och förklarade att de avser att återkomma vid ärendets behandling i regionstyrelsen. Förslag till investeringsbudget (i mnkr)för år 2014 RF S-MP- V Regionstyrelsen 42,1 -- Ledningskontoret - fast pott 0,1 - IT-investeringar 20,0 Serviceförvaltningen - fast pott 2,0 - lokalförsörjningsplan 20,0 Tekniska nämnden 173,0 183,0 Samhällsbyggnadsförv. anslagsfinansierad v.h. 25,0 26,4 - fast pott, minskning enligt TNs beslut 2,0 0,6 - VA samt avfall 50,0 60,2 Teknikförvaltningen, lokalförsörjningsplan 35, fast pott (fordon, maskiner) 8, Sporthall (pågående byggnation) 41, Hamnar 12,0 -- Byggnadsnämnden 2, fast pott 2,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 0,2 - fast pott, minskning enligt MHNs beslut 0,4 0,2 Kultur- och fritidsnämnden 1, fast pott 1,0 Barn- och utbildningsnämnden 37, fast pott (3+4 mnkr) 7,0 - lokalförsörjningsplan 30,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 25, fast pott 3,0 - Sävehuset 22,0 Justerare: Utdragsbestyrkande: 4 (5)

126 Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Protokoll Socialnämnden 6, fast pott (3+3 mnkr) 6,0 Hälso- sjukvårdsnämnden 43, fast pott (3+15 mnkr) 18,0 - lokalförsörjningsplan 25,0 (FP) Röntgenutrustning och lättakut/närakut Hemse - - Investeringsbudget totalt 329,5 339,5 Övrigt yrkande Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) att tekniska nämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2015 inkomma med förslag som säkerställer att internhyror inte finansierar övrig verksamhet. Justerare: Utdragsbestyrkande: 5 (5)

127 Resultatplan Resultatplan , mkr (löpande priser) 1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar Bokslut 2012 Prognos* 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Bidragsinkomster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen 1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken övriga intäkter och kostnader. Se sid AA Finansieringsbudget nämnderna** kapitalkostnader finansförvaltningen prisökningsreserv personalkostnadsreserv summa Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. 3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter. Se sid BB. 4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSSutjämningsbidrag, strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift. Se sid BB. 5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner. 6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital. * Enligt Delårsrapport (januari- augusti). ** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2014 uppgår till mkr. *** Enligt Ramberäkning RS

128 Finansieringsplan Finansieringsplan , mkr (löpande priser) Den löpande verksamheten Bokslut 2012 Prognos* 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Resultat Avskrivningar Avsättningar för pensioner Realisationsvinster Realisationsförluster Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Investeringsutgifter Inköp av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Övriga investeringsinkomster Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansiering Förändring av långfristiga fordringar Långfristig upplåning Amortering Förutbetalda intäkter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde * Enligt Delårsrapport (januari-augusti)

129 Balansplan Balansplan , mkr (löpande priser) Tillgångar Bokslut 2012 Prognos* 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättningar till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet, %** 43,3 46,7 45,2 44,1 44,2 Soliditet, %*** -22,9-26,4-23,1-20,6-17,7 * Enligt Delårsrapport (januari-augusti) ** Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 *** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år (2694 mkr 2013, mkr 2014, mkr 2015, mkr 2016).

130 Finansieringsbudget 2014 (mkr) Bokslut Budget Budget Konto Övriga intäkter 3213 Återvunna fordringar 0,2 0,0 0,0 382 Realisationsvinster (fastighetsfsg) 22,8 55,0 15, Avkastningskrav resultatenheter 10,0 0,0 10,0 Övrigt 80,1 0,0 0,0 Summa 113,0 55,0 25,0 Kostnader Interndeb arbetsgivaravgift 649,2 664,0 684, Utbet arbetsgivaravgifter -605,9-633,0-650, Interndebitering individuell del 131,6 130,0 135, Pensionsutbetalning individuell del -90,0-92,0-95, Löneskatt individuell del -21,8-22,5-23, Förändring semesterlöneskuld -0,7-10,0-5, Löneskatt utbet pensioner -25,5-25,0-25, Löneskatt pensionsavsättning -10,5-10,0-11, Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL -7,5-2,5-2, Förändring pensionsavsättning -26,9-27,0-38, Förändr garantipensionskuld 1,2 0,0 0, Pensionsutbetalningar -8,2 0,0 0, Pensionsutbetalningar intj före ,2-98,0-100, Förvaltningsavgift pensioner -2,0 0,0 0,0 (ÖKSAP) 5739 Förvaltningsavgift KPA -0,9-1,0-1, Ekologiska livsmedel -1,0-1,0-1, Kundförluster ,0-1,0 796 Intern ränta Geab, AB GotlandsHem 0,0-1,0-1,0 782 Realisationsförlust -1,8 0,0 0, Personalkostnadsreserv 0,0-77,0 0, Reserv oförutsett 0,0 0,0 0,0 Övrigt -14,9 0,0 0,0 Summa -120,9-207,0-134,5 Skatter 801 Kommunalskatt 3 077, , , Skatteavräkning, prognos 42,9 0,0-6,0 Summa 3 120, , ,0 Generella statsbidrag 8210 Inkomstutjämning 839,9 904,0 916,0 822 Strukturbidrag 157,2 158,0 164,0 823 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 824 Regleringsbidrag 18,4 15,0 12,0 826 Bidrag LSS-utjämning 8,9 3,0 2,0 828 Fastighetsavgift 111,3 115,0 118,0 834 Regleringsavgift 0,0-15,0-14,0

131 835 Kostnadsutjämning -172,9-174,0-107,0 Summa 962, , ,0 Finansiella intäkter 8411 Utdelning på aktier och andelar 10,3 9,0 9, Ränta utlämnade lån 0,3 0,1 0, Ränta på utlåning 0,1 0,2 0, Ränta likvida medel 0,4 1,0 1, Ränta pensionsmedelsförvaltning 3,3 2,0 2,0 845 Ränta på kundfordringar 0,7 0,3 0, Avgift borgensåtagande 4,0 3,0 3,0 Övrigt 3,6 0,0 0,0 Summa 22,7 15,6 15,6 Finansiella kostnader 8424 Kreditivränta 0,8 1,5 1, Ränta långfristiga lån -18,6-31,0-25, Ränta beräknad upplåning 0,0-1,0-1, Ränta kortfristiga lån 0,0-1,0-1, Ränta avräkningskonto -2,4-1,3-1, Ränta långfristiga lån, affärsdrivande -12,1 0,0 0, Ränta årets pensionsavsättningar -17,8-18,0-15, Ränta lån pensionsinlösen -2,9-3,5-3, Ränta avsättning LÖF -1,2-3,0-3,0 857 Avgifter banktjänster 0,0-0,4-0,4 Övrigt -1,2 0,0 0,0 Summa -55,4-57,7 49,2 Övrigt** -5,0 - - Totalt 4 038, , ,9 Nämnderna , ,0-4362,0 Fördelade kapitalkostnader 333,0 339,0 Avskrivningar -223,4-214,0-214,0 Prisökningsreserv -1,4 0,0 Centralt reserverade poster* 26,0 6,3 Årets resultat 36,6 5,5 3,2 *Enligt Ramberäkning RS ** Nedskrivning anläggning (-5,0).

132 Ramberäkning 2014 per nämnd/förvaltning, regionstyrelsen REGION GOTLAND Just budget Justeringar Resursfördel- Index- Besparing Ram- Verksamhets Personalkostn- Budget Plan Plan Regionstyrelsen enligt plan ningsmodeller uppräkn* 2014 tillskott förändring 2014 ökning se bilaga se spec se spec se bilaga se spec se spec jmf -14 jmf -14 Regionstyrelsen Politikerorganisation Ledningskontor Serviceförvaltning 0 0 Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Miljö- o hälsoskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Gymn & vuxenutbildnnämnd Socialnämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd Summa nämnder/förvaltn Gemensamt/finansförv Totalt inkl gemensamt * Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.

133 Bilaga till ramberäkning 2014: justeringar av budget 2013 samt indexuppräkning Justeringar Budget 2013 Kap.kostn Ev övriga Löner Just budget Indexupp- Lokal- Internpriser Externa S:a indexbudget 2013 just justeringar räkning, tkr kostn** SF+TKF avtal uppräkning RS RS Politikerorg Politikerorg LK LK SF 0 0 SF TN TN BN BN MHN MHN KFN KFN BUN BUN GVN GVN SON SON HSN HSN Summa Summa Gemensamt Gem/finans ofördelat Totalt Totalt ** Internhyrorna föreslås var oförändrade 2014

134 Ramberäkning 2014 per nämnd/förvaltning Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar Regionstyrelsen NÄMNDERNAS RAMAR Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2013 som påverkar nämnderna: besparing transportorganisationen lokaleffektivisering gemensam vikariehantering avkastningskrav SF Netto INTEGRERAD BUDGET 2013 INKL GEM JUSTERINGAR AV BUDGET 2013 Justering för kapitalkostnader (inv tom ) Jämställdhetssatsning löner Omdisponering semesterlöneskuld RS 66 RS/Ledningskontoret -85 RS/Serviceförvaltningen -425 TN/Samhällsbyggnadsförvaltningen -150 TN/Teknikförvaltningen -300 KFN -85 BUN GVN -380 SON HSN Summa VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR TN: Omdisponering färdtjänstresor RS SON: Omdisponering färdtjänstresor RS RS/LK: Engagemang Hanseförbundet RS KFN: Engagemang Hanseförbundet RS JUSTERAD BUDGET JUSTERINGAR 2014 ENLIGT FLERÅRSPLAN BUN, statsbidrag enl finansieringsprincipen, ny skollag mm TN, tomhyra Solrosen* *Nedjustering med 2 mkr vid höstberedningen RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan BUN - förskola 0 - fler elever grundskola färre barn på fritidshem pedagogisk omsorg 0 GVN - färre elever kommunal gymnasieskola fristående skola interkommunal ersättning 0 HSN: resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling Netto

135 Justeringar resursfördelningsmodell jmf med plan BUN justering förskola justering grundskola justering fritidshem -400 justering pedagogisk omsorg -500 GVN - justering kommunala gymnasieskolan 0 - justering fristående skolan 0 - justering interkommunal ersättning 0 SON -äldreomsorg Summa justering resursfördelningsmodell INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL Externa avtal LK -200 Externa avtal TN Externa avtal KFN -518 Externa avtal BUN Externa avtal GVN -800 Externa avtal SON Externa avtal HSN Indexuppräkning internhyror 0 Serviceförvaltningen Generell prisuppräkning (löneökning motsv 2,5%) Prisjustering för investeringar inom IT Prisjustering till följd av nytt PA system -750 Måltidsförsörjning hyror och kapitalkostnader Måltidsförsörjning prisökning Netto SF Samhällsbyggnadsförvaltningen Ökade lönekostnader TKF -668 Kompensation gata, väg och park Netto SBF Summa interna prisjusteringar och externa avtal BESPARING RS/LK: justering av buffert (0,5%) 850 RAMTILLSKOTT RS/Pol org: valnämnden, val RS/Pol: förtroendevalda revisorer -150 TN/SBF: räddningstjänst KFN: ökad hyra badhus -500 BUN: skolskjutsar BUN: regionalt stöd GVN: inrättande av arbetsmarknadsfunktion GVN: IT satsning och evakuering F-hus SON: försörjningsstöd SON: kompensation ökad hyra äldreboenden RF HSN: generellt ramtillskott Borttagen besparing vikariepool Summa ramtillskott

136 VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 2014 Beslut om budgetomöverföring mellan nämnderna tas senare under hösten GVN: Arbetsmarknadsfunktion SON: Arbetsmarknadsfunktion PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2014 Personalkostnadsökningar motsvarande 2,5% Politikerarvode fryst på nivå 200 Summa RAM BUDGET RAMJUSTERINGAR ÅREN (jmf med budget 2014) Justeras till hösten BUN, resursfördelningsmodell* GVN, resursfördelningsmodell* HSN, resursfördelningsmodell SON, resursfördelningsmodell Summa * Består av: - förskola, BUN grundskola, BUN fritidshem, BUN pedagogisk omsorg, BUN färre elever kommunal gymnasieskola, GVN fristående skola, GVN interkommunal ersättning, GVN TN, tomhyra Solrosen Valnämnden Total summa ramjusteringar

137 Nämndernas investeringsäskanden RS/Ledningskontoret Pott IT-investeringar Reinvestering Underhåll av IT-infrastruktur PC- som tjänst Beslutade/Pågående projekt HR-system RDA inkl e-tjänster Ny IT plattform inom RG Utbyggnad nätkapacitet Utbyggnad trådlöst nät Trafikstyrning datanät Licenser och HW nya nät Volymökning skolan RAKEL 100 Nya projekt Managering mobila enheter Single Sign On och autentisering Nätövervakningsprogram Rambudget Summa IT Summa RS/LK RS/Serviceförvaltningen Pott Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen pågående projekt Romaskolans kök nya äskanden Säveskolans kök Västerhejde skolas kök Sanda skolas kök Stenkyrka skolas kök Endre skolas kök Hemse vc kök Klubbsvampen Norrbackaskolans kök Havdhem skolas kök CPG Strandgärdet TerraNovaskolan Högbyskolan Oasen, Hemse 600 Stånga skola Öja skola Gråbo ÄB 200 Vänge skola 400 Lärbro skola Eskelhem skola 150 Café Korpen 550 Södervärnskolan Akuta åtgärder Norrbacka o Tjelvar Lokalförsörjningsplan 2015 Se nedan Summa investeringar enl lokalförsörjningsplanen Investeringar i maskiner, inventarier Sida 1 Investeringar

138 Akuta åtgärder kök Summa maskiner, inventarier Summa RS/sf Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Pott Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar Mark- och stadsmiljö Pågående projekt Ospec gator o vägar Beläggningsprogram Trafiksäkerhetsåtg enl LTP Enkelt avhjälpta hinder Säkra skolvägar Vby kv Allen Österport Cykelplan Visby Belysn åtgärdsprogram Visborg infrastruktur park Lekutrustning Murgrönan Aktivitetspark Upprustning gravarna 100 Bad & besökpl uppr & förändr Nya äskanden Enskilda vägar förbättrin Broväg cirkulation (klar exploatering) Allegatan Länna cirk Reinvestering belysning Utveckling serviceorter ö Hansegan-Artell cirk Östercentrum syd o norr Innerstadsutveckl Visby Norrgattrondellen Solbergaleden PH-väg Synkronisering signalljus Strandpromenad Slite 600 GC-väg Rävhagen 800 Upprustning parker Summa Mark- och stadsmiljö Kollektivtrafik Nya äskanden Utveckling Visby Busstation Visby Serviceorter hpl mm Hpl-stolpar landsb trafik 500 Summa Kollektivtrafik Räddningstjänsten Nya äskanden Brand o räddnmateriel (pott) Övningsplats Släckbil BAS First responder 300 Lastväxlare, renov stegbil Persontransport 500 Summa Räddningstjänst Summa mark o stadsmiljö, räddningstjänst, kollektivtrafik Summa SBF anslagsfinansierad vht Investeringar i affärsdrivande verksamhet Sida 2 Investeringar

139 VA-verksamhet Pågående projekt Ledningsutb ospec Gnisvärd/Tofta va-ledning V-garn-K-hamn anl valedn VH Botm 1:90 Hallbr 1: Ire By VA förproj Sanering VA-ledn nät Vatten försörjn Gotland Ombyggnad vattenverk F-sund omb vattenverk/pst Ljugarn vattenverk Tingstäde vattenverk UV 500 Tingstäde va-ledn underhåll Omb Reningsverk, vitesförlägg Lunds-Kneippbyn Klintehamn avl renings verk Nya äskanden Fårö vattenförsörjning Fårö-Sudersand ARV Fårösund ARV Kneippbyn Ygne Tingstäde-Lickersh ledn Annelund Pumpstation Roma kyrkby Roma dagvatten Katthammarsvik ARV Kvarnåkersh Klinte ledn Nisseviken vattenverk Lickershamn Vattenverk Ovidkommande vatten Tillägg Rambudget Summa VA Avfallshantering Pågående projekt Återvinningscentraler Avveckl spilloljedepå Gute Nya äskanden Slite deponi 200 Rambudget Summa Avfall Summa affärsdrivande verksamhet Summa samhällsbyggnadsförvaltningen Teknikförvaltningen Fordon och maskiner reinvesteringar (pott) Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen OVK Energibesparande åtgärder EPC Lätt avhjälpta hinder 500 Upprustning skolgårdar Ny reservvattentäkt lasarettet Byte belysning skolor Säkerhetsåtgärder Korpen Reinvesteringar Sopsortering Verksamhetsanpassning Konvertering olja Konvertering el Reinv biobränsleanläggning Sida 3 Investeringar

140 Inlösen paviljonger Kommersiella lokaler Särsk uppdrag, offentliga toaletter Garantiåtgärder projektavdelningen Rambudget Summa lokalförsörjningsplan Övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar Hamnverksamhet (affärsdrivande ) Pågående projekt Förbättringsåtgärder Visby hamn Rep av sponter kajanläggningar Nya äskanden Elanslutning fartyg Summa investeringar Visby Hamnverksamhet (anslagsfinansierad ) Pågående projekt Muddring hamnbassängen inre Muddring inseglingsrännan hamnens del Muddring vändzon Muddring vändzon Rep av kaj, ny spont 360 m (100'/m) Logistikytor hamnorådet Rensmuddring gästhamnen Klinte Summa investeringar Klintehamn Apotekskajen Summa investeringar Slite Katthammarsvik, kaj / pir Förbättringsåtgärder övriga hamnar Kappelshamns hamn Summa investeringar Övrig hamnar Summa hamnverksamhet Summa teknikförvaltningen Summa tekniska nämnden Tekniska nämnden pågående byggnation Sporthall Summa Summa tn inkl byggnation Byggnadsnämnden Pott Summa byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Pott Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Pott Summa kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen Beslutade projekt Romaskolan Västerhejde skola Förskolan Kabyssen Förskolan Holken 500 Förskoleplatser Sida 4 Investeringar

141 Förskolan Roma Nya äskanden Förskolan Kabyssen Romaskolan utrustning 800 Västerhejde skola utrustning 800 Kulturskolan 200 Adjutanten förskola Roma förskola utrustning 200 Tofta förskola inkl tillfälliga lokaler Eskelhem 200 Tofta förskola utrustning Skolgårdar - förskolans utelek Övergripande förstudie, övriga skolenheter 500 Förskolans serveringskök Övriga bygginv/anpassningar Lokalförsörjningsplan 2015 se nedan Summa lokalförsörjningsplan IT-investeringar IKT Strategi - ledning/administration IKT Strategi - moderna digitala klassrum IKT Strategi - bredband landsbygdsskolor IKT Strategi - kringutrustning IKT Strategi - reinv undervisning PC Summa IT investeringar Mindre verksamhetsanpassningar (pott) Investeringar i maskiner, inventarier Pott Summa barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen Hemse folkhögskola Lövsta reningsverk Ombyggnad Sävehuset IT-investeringar Samtliga skolformer Investeringar i maskiner, inventarier Återanskaffning / Inventarier (pott) Summa gvn Socialnämnden Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen Gruppboende Terra Nova Säboplatser Hemse Säbo Visby Mindre verksamhetsanpassningar (pott) Investeringar i maskiner, inventarier Arbetsmiljöåtgärder mm (pott) Summa son Hälso- och sjukvårdsnämnden Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen Mindre ombyggnader (pott) Arbetsmiljöverket, slutenvård Psykiatri slutenvård Akutmott, ortopeden mm Centralkassa och entré Korpen HabRehab Sida 5 Investeringar

142 Lokalförsörjningsplan 2015 se nedan Summa lokalförsörjningsplan Mindre ombyggnader/ lokalanpassningar Investeringar i maskiner, inventarier Övrig medicinteknisk utrustning (pott) Datortomografi utrustning MRT-Kamera, rtg Skelett undersökningsutrust, rtg Intensivvårdsrespiratorer Summa hsn Rambudget lokalförsörjning Investeringsbudget totalt varav affärsdrivande varav anslagsfinansierat Exploateringsinvesteringar Utgifter Inkomster Sida 6 Investeringar

143 Ledningskontoret Åsa Högberg Ärendenr. RS 2013/63 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna Region Gotlands verksamhetsidé är att: Ansvara för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk välfärd Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken Svara för en rättsäker myndighetsutövning som inger förtroende Ansvara för en hållbar regional utveckling som baseras på resurseffektivitet För att klara detta är det av största betydelse att regionen har en balanserad ekonomi som grund för en långsiktig, hållbar och stabil utveckling. Region Gotland tillämpar principerna för målstyrning och använder balanserad styrning som metod. Regionfullmäktige beslutar om den övergripande visionen och de övergripande målen. Nämnderna upprättar utifrån detta egna styrkort för mandatperioden plus ett år och ska regelbundet följa upp framgångsfaktorer och måluppfyllelse. 4.1 Regionens vision och styrkort för mandatperioden Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 den nya visionen för Gotland år 2025: Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. De övergripande målen i visionen som ska uppnås år 2025 för hela Gotland är: Minst invånare bor på Gotland. Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet. Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor. Regionfullmäktige fastställde den 26 april 2011 ett nytt koncernstyrkort för perioden Region Gotlands gemensamma mål för de fem perspektiven i det balanserade styrkortet, och som gäller för samtliga verksamheter under mandatperioden, är: Samhällsutveckling, Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

144 Ledningskontoret Region Gotland 2 (5) Brukare/kunder, Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Processer, Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Medarbetare/ledare, Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Ekonomi, Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Samhällsutveckling Delmål för perspektivet samhällsutveckling under perioden är: Minst bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Nämnderna uppmanas att bidra med aktiviteter inom sina verksamhetsområden för att uppnå delmålen för perioden. Nämnderna uppmanas att förverkliga beslutade verksamhetsnära program, implementera regionövergripande program och planer samt genomföra åtgärder som leder till ökad tillväxt. Nämnderna uppmanas även att bidra till att skapa en utvecklad och mer samordnad företagsservice genom fortsatt arbete med Förenkla helt enkelt. Syftet är att göra ständiga förbättringar inom områdena handläggningstider, tillgänglighet, bemötande samt kommunikation och information. Vidare uppmanas nämnderna att vidta åtgärder utifrån medborgarnas upplevelser enligt medborgarundersökningen, bland annat avseende former för förbättrad dialog och inflytande. Brukare/kunder Nämnderna uppmärksammas på att utvecklingen av systematiska brukarundersökningar ska fortsätta för att fånga brukarnas/kundernas behov och upplevelse av om brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Nämnderna uppmanas att jämföra sina resultat mot tidigare år, mot jämförbara kommuner/landsting och riket. Vidare uppmanas nämnderna att ta fram mål för och följa upp brukarnas/kundernas tillgänglighet till tjänsterna. Med tillgänglighet menas såväl fysisk tillgänglighet som gott bemötande och lättåtkomlig och förståelig information. De nämnder som har myndighetsuppdrag ska fastställa och följa upp mål avseende handläggningstider i form av servicegarantier.

145 Ledningskontoret Region Gotland 3 (5) Processer Nämnderna uppmärksammas på att processerna ska visa resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting. Nämnderna är också ansvariga för att skapa förutsättningar att kommunicera och utveckla gränssnitt mot andra interna och externa verksamheter. Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Fokus ska finnas på att ta fram och redovisa målnivåer för verksamhetens produktivitet, kvalitet och kostnader. Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i jämförelse med andra kommuner, landsting samt nationella mål. Medarbetare & ledare Alla nämnder ska löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom HR-området. Arbetet styrs dels av lagar och avtal, dels av politiska styrdokument. Alla nämnder ska arbeta för att uppnå det övergripande målet medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Nämnderna rekommenderas att aktivt arbeta med att skapa effektiva och attraktiva arbetsplatser med coachande ledare där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje, möjliggöra karriärutveckling och säkra likabehandling. Ett led i detta är att ta fram och genomföra åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäterna. Alla nämnder uppmanas att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner. Ledarnas åtagande har förtydligats. I ledarkontrakten framgår tydligare åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget att leda verksamhet och medarbetare samt ta ansvar för ekonomin. Ekonomi Balanskravet Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska utvecklingen samt medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. Det finansiella målet och framgångsfaktorerna enligt regionens styrkort utgör således grundläggande restriktioner för driftoch investeringsverksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska bedrivas.

146 Ledningskontoret Region Gotland 4 (5) Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Ett sätt är att införa buffertar inom sina budgetramar. Bufferten, för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar, bör uppgå till 1 procent av nettobudgetramen i 2014 års budget. Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans. Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland annat ske genom att nämnd före igångsättande av byggnads- och anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som överstiger 3 mkr ska inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt delegationsbeslut, regionfullmäktige , 65. Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på driftkostnaderna, både negativa och positiva. Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning. Nämnderna ska löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder. 4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv Region Gotlands budgetresultat för 2014 är mycket svagt och förutsätter att utvecklingen under året är stabil. Ökningen av skatteunderlaget de närmaste åren ser ut att förbättras. Det innebär att det finns goda möjligheter för regionen att från 2015 och framåt ha ett budgetresultat på en godkänd nivå. För att detta ska bli verklighet måste nämnderna fortsätta med effektiviseringsarbetet. Det finns under överskådlig tid inte utrymme för expansion av verksamhet. Ledningskontoret följer den samhällsekonomiska utvecklingen som fortfarande är mycket osäker, även om EU-området ser stabilare ut än tidigare. Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att

147 Ledningskontoret Region Gotland 5 (5) nämnderna måste planera för effektivisering av processerna och översyn av utbudet för att kunna möta kostnadstrycket framåt. Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna: Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2014 års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt. Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika suboptimering. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet Budgetdisciplinen ska hållas. 4.3 Kvittering av budgetramar för 2014 Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2014 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef). Detta sker vecka 3, 2014.

148 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 4 Revidering av budget 2013 Innehåll Regionstyrelsens förslag , 314 Ledningskontoret

149 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 314 Au 297 Revidering av budget 2013 RS 2013/586 - (Regionfullmäktige , 86) - Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Budgeten för 2013 revideras genom att realisationsvinster, inom finansförvaltningen, ökas med 8 miljoner kronor till 63 miljoner kronor. Årets resultat blir därmed 6 miljoner kronor. Enligt den modell för finansförvaltning för ökade kapitalkostnader som Region Gotland tillämpar föreligger beslut om tilläggsbudgetering om drygt 8 miljoner kronor. Då budgeten för år 2013 är 6 miljoner kronor uppstår ett negativt budgetresultat om -2 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade i september i år att försälja äldreboenden till en summa av 319 miljoner kronor. Vid försäljningen uppstår en reavinst om 112 miljoner kronor, som till hälften är budgeterad. Resterande överskott ger möjlighet till att höja årets budget med 8 miljoner kronor, för att undvika ett negativt budgetresultat. Ledningskontoret föreslår därför att budget 2013 revideras genom att budgeten för realisationsvinster inom finansförvaltningen ökas med 8 miljoner kronor till 63 miljoner kronor. Årets resultat i den reviderade budgeten blir då 6 miljoner kronor. Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret revidering av budget, inom finansförvaltningen. Justerande: Utdragsbestyrkande:

150 Ledningskontoret Åsa Högberg Ärendenr. RS 2013/586 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Revidering av budget 2013 Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige Ledningskontorets föreslår att budget 2013 revideras genom att budgeten för realisationsvinster inom finansförvaltningen ökas med 8 mnkr till 63 mnkr. Årets resultat i den reviderade budgeten blir då 6 mnkr. Beskrivning Enligt den modell för anslagsfinansiering för ökade kapitalkostnader som Region Gotland tillämpar föreligger ett beslut om tilläggsbudgetering om drygt 8 mnkr. Då budgeten för 2013 är 6 mnkr uppstår ett negativt budgetresultat om -2 mnkr vid beslutet. Regionfullmäktige tog , 86 beslut om att försälja äldreboenden till en summa av 319 mnkr. Vid försäljningen uppstår en reavinst om 112 mnkr som till ungefär hälften är budgeterad. Resterande överskott ger möjlighet till att höja upp årets budget med 8 mnkr för att undvika att Region Gotland har ett negativt budgetresultat. LEDNINGSKONTORET Per Lindskog regiondirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

151 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 5 Detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1:28; antagande Innehåll Regionstyrelsens förslag , 299 Ledningskontoret Byggnadsnämnden , 95 med förslag till detaljplan

152 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 299 Au 280 Detaljplan. Bunge Broungs 1:19 och Matisse 1:28, antagande RS 2013/413 - Miljökonsekvensbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan Plankarta Utlåtande Byggnadsnämnden , 95 - Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Planförslaget för Bunge Broungs 1:19 och Bunge Matisse 1:28 godkänns. Byggnadsnämnden har, i maj, för antagande i fullmäktige godkänt förslaget till detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och Bunge Matisse 1:28. Området, som har en areal på ca 19 hektar, är beläget vid Sandviken, även kallad Bungeviken, ca 2 km sydost från Fårösund. Fastigheten Bunge Broungs är i privat ägo och Bunge Matisse är upplåten med tomträtt till ett bolag. Planen syftar till att återskapa den turistnäring som tidigare fanns i Bungeviken och utveckla denna. Avsikten är att skapa totalt 25 tomter för småhusbebyggelse samt två fastigheter med bostadsenheter för uthyrningsverksamhet, hotell, restaurang och poolområde. Tomterna ska anpassas med stor hänsyn tagen till områdets särskilda egenskaper. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att säkerställa att hänsyn tas till områden med äldre betesmarker under igenväxning med en del skogsområden, våtmarker och alvarmarker. Ledningskontoret har i sitt remissvar poängterat vikten av att närliggande våtmarket skyddas, vilket nu är infört i planbestämmelsen. Kontoret har föreslagit att planförslaget överlämnas till fullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat. Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret godkänt planförslaget. Justerande: Utdragsbestyrkande:

153 Ledningskontoret Jan Von Wachenfeldt Planeringsstrateg Ärendenr KS 2013/413 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 27 juni (2) Regionstyrelsen Förslag till detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och Bunge Matisse 1:28 (Bunge camping), antagande Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner planförslaget som överlämnas till regionfullmäktige för antagande. Bakgrund Byggnadsnämnden beslutade under 95/2013 att godkänna upprättat planförslag för Bunge camping och överlämna förslaget till regionfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att återskapa och utveckla turismnäringen i det område som tidigare utnyttjats för campingverksamhet. Utvecklingen föreslås ske genom att tomter tillskapas för småhusbebyggelse för fritidsboende samt enheter för uthyrningsverksamhet. Totalt redovisar planen 25 nya småhustomter och två fastigheter med bostäder för uthyrningsverksamhet samt område för restaurang och poolområde. Den ena fastigheten, Broungs 1:19, är privatägd medan den andra, Matisse 1:28, ägs av regionen och upplåts idag som tomträtt till ett bolag. Den planerade exploateringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet som antogs av kommunfullmäktige Planområdet berörs av strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Området kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet genom att en gemensamhetsanläggning upprättas för den planerade bebyggelsen. En anslutningspunkt kommer att anvisas vid områdets infart. Vissa delar av planområdet ligger under den av regionen beslutade 2-metersnivån (lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny exploatering i kustzonen) för Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

154 nybebyggelse. I dessa områden krävs därför uppfyllnad när nya byggnader skall anläggas. En MKB har upprättats i syfte att anpassa lokaliseringen av bebyggelsen till områdets naturvärden. I MKB:n poängteras vikten av att närliggande skyddsvärda våtmarker inte får påverkas av exploateringen. Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på berörda riksintressen för friluftslivet. Inte heller bedöms ett plangenomförande medföra någon större påverkan för relevanta miljömål eller miljökvalitetsnormer under förutsättning att åtgärder vidtas för att skydda angränsande våtmarker. För att mer i detalj klarlägga de hydrologiska förutsättningarna och begränsningarna för den föreslagna exploateringen har en utredning genomförts som belyser denna problematik. Utredningen föreslår bland annat att allt dagvatten inom planområdet skall omhändertas lokalt så att den hydrologiska balansen inte påverkas. Sammanfattningsvis kommer utredningen fram till att om de åtgärder som föreslås i utredningen genomförs kan den föreslagna exploateringen genomföras utan att områdets hydrologiska balans påverkas. De yttranden som inkommit under granskningen har förutom en ny planbestämmelse som avser skyddsåtgärder för att säkerställa den hydrologiska balansen enligt ovan samt några smärre redaktionella justeringar inte föranlett några ändringar av tidigare planförslag. Bedömning Regionstyrelsen poängterade i sitt remissvar under samrådsskedet vikten av att närliggande våtmarker skyddas. Genom att ovan nämnda planbetämmelse införts har regionstyrelsens synpunkter tillgodosetts. Ledningskontoret har inget ytterligare att erinra utan föreslår att planförslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat av exploatören och regionen. Per Lindskog T f regiondirektör

155 Byggnadsnämnden Protokoll Region Gotland BN 95 BN au Dnr: PLAN Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1:28 (Bunge camping) Detaljplan Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget. 2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande. Bakgrund Länsstyrelsen ansåg under samrådsfasen i detaljplaneprocessen att en exploatering i våtområdena inte var genomförbar på fastigheten Bunge Broungs 1:19 och därmed att endast det ursprungliga campingområdet (Bunge Mattise 1:28) skulle planläggas. Dock har en markavvattningsstudie tagits fram och detaljplaneförslaget har till utställningen anpassats till vad som framkommit i PM Mark- och vattenförhållanden - Exploatering med bevarande av hydrologisk status. Synpunkter på detaljplaneförslaget har i huvudsak kommit från fastighetsägare till befintliga fritidshus som tycker att den nya exploateringen, dels är för nära och dels att detaljplanen tillåter för stora volymer. Utställning Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden , 153, med beslut om utställning. Planförslaget, daterat har varit utställt för offentlig granskning hos under tiden fr.o.m t.o.m De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett utställningsutlåtande.

156 Byggnadsnämnden Protokoll Region Gotland BN 95, forts BN au Dnr: PLAN Bedömning Planarbetet som under detaljplaneprocessen förändrats både innehålls- och arronderingsmässigt är helt förenligt med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att den nya bebyggelsen anpassats både till den befintliga bebyggelsen och till naturvärdena i första hand i form av våtmarker. Beredande organ Arbetsutskottet har behandlat ärende den 8 maj 2013 och lämnat förslag till beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade yttrat sig i ärendet den 23 april Yrkande Daniel Bergvall (MP) yrkade att fastigheten Bunge Broungs 1:19 som inte avser camping ska utgå ur planförslaget. Upplysningar Telefon Region Gotland , e-post: Postadress: Byggnadsnämnden, Visby

157 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 6 Detaljplan för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63; antagande Innehåll Regionstyrelsens förslag , 301 Ledningskontoret Byggnadsnämnden , 66 med förslag till detaljplan

158 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 301 Au 282 Detaljplan. Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63, antagande RS 2013/39 - Genomförandebeskrivning Detaljplan Plankarta Utlåtande Tekniska nämnden , 211 samråd - Byggnadsnämnden , 66 - Ledningskontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 117, beviljad delegation Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Planförslaget för Ardre Hallute 1:77 och Ardre Nygårds 1:63 godkänns. Byggnadsnämnden har i april, för antagande i fullmäktige, godkänt förslaget till detaljplan för Ardre Hallute och Nygårds 1:63. Planområdet som är beläget i utkanten av de centrala delarna i Ljugarns samhälle omfattar ca 0,75 hektar. Det ansluter mot Storvägen i väster och mot norr, söder och öster finns bostadsbebyggelse. Inom planområdet (Hallute 1:77) har tidigare funnits snickeri och glasmästeri med verksamhet fram till Detaljplanen föreslår att fastigheterna nu upplåts för bostadsändamål i stället för som tidigare industrimark. Totalt kan maximalt 11 bostadsenheter tillkomma inom planområdet. Befintlig snickeribyggnad ska i första hand bevaras i ursprungliga delar och byggs om till bostäder. Ett gestaltningsprogram har tagits fram, då fastigheterna ansluter till kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, för att inordnas i befintligt bebyggelse. Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. I detaljplanen sägs att en förändring från industri- till bostadsändamål inte torde medföra en större belastning än vad en förväntad ny verksamhet av industrikaraktär skulle innebära. Vidare krävs viss sanering av ett begränsat markområde och att denna ska vara genomförd innan detaljplanen träder i kraft. Ledningskontoret har, med stor tvekan, överlämnat planförslaget för godkännande och vidare antagande i fullmäktige. Tvekan grundas på tekniska nämndens syn att så långt möjligt minska den tillkommande belastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn och inte tillåta tomter som är mindre än kvadratmeter. Anm: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har, den 8 augusti i delegationsbeslut, godkänt marken för bostäder efter utvärdering av de saneringsinsatser som gjorts. Exploateringsavtalet för fastigheterna föreslås bli godkänt av regionstyrelsen se au 281. Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att planförslaget godkänns. Justerande: Utdragsbestyrkande:

159 Ledningskontoret Jan Von Wachenfeldt Planeringsstrateg Ärendenr RS 2013/39 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Den 22 augusti (2) Regionstyrelsen Förslag till detaljplan Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63, antagande Förslag till beslut Planförslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande. Bakgrund Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av bostäder i centrala Ljugarn på tidigare planlagd mark för industriändamål. Planändringen föranleds av att tidigare verksamheter, snickerifabrik och glasmästeri, flyttats till andra platser. I planförslaget, som möjliggör 11 nya bostadsenheter, poängteras vikten av att den nya bebyggelsen inordnas i det rådande bebyggelsemönstret i Ljugarn. Som ett led i detta har ett gestaltningsprogram tagits fram. En central fråga är om den tillkommande bebyggelsen, med den belastning det medför, kan anslutas till det kommunala VA-nätet eftersom det nuvarande avloppsreningsverket i Ljugarn är i akut behov av uppgradering. Mot bagrund av detta framförde regionstyrelsen, liksom tekniska nämnden, i sina remissvar att tomtstorleken för varje fastighet skall vara minst 1500 kvm till skillnad mot planförslagets 750 kvm. I samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar sägs att den omvandling från industrimark till bostadsfastigheter med en minsta tomtstorlek på 750 kvm inte torde öka belastningen på det kommunala VA-nätet. En utredning har gjorts med anledning av att det förekommer markföreningar orsakade av utsläpp från tidigare industriverksamheter. Föroreningarna är så omfattande att det krävs saneringsinsatser innan marken är möjlig att bebygga, vilket också poängterades av regionstyrelsen under remissomgången. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

160 Bedömning Ledningskontoret delar tekniska nämndens syn att det är nödvändigt att så långt möjligt minska den tillkommande belastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn genom att, i detta fall, inte tillåta mindre tomtstorlekar än 1500 kvm. Det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att uttala sig säkert om den tillkommande bebyggelsen som möjliggörs av en minskning av minimitomtytan till 750 kvm resulterar i att reningsverket i Ljugarn överbelastas så att omedelbara åtgärder måste vidtas. Ett plangenomförande är således förenat med ett risktagande. När det gäller kravet på sanering av marken har miljö- och hälsoskyddsnämnden i beslut godkänt marken för byggande av bostäder efter utvärdering av de saneringsinsatser som genomförts. Mot bakgrund av att processen gått så långt och att det är positivt att det tillskapas tomter för nya bostäder i Ljugarn överlämnas planförslaget med stor tvekan till regionstyrelsen för beslut om godkännande och vidare antagande i regionfullmäktige. LEDNINGSKONTORET Per Lindskog T f Regiondirektör

161

162 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 7 Taxa för dispenser för transporttillstånd Innehåll Regionstyrelsens förslag , 311 Ledningskontoret Tekniska nämnden , 176

163 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 311 Au 294 Taxa för dispenser för transporttillstånd RS 2013/564 - Tekniska nämnden , Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Taxa för dispenser för transporttillstånd fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag. Indexklausul införs i taxan och tekniska nämnden ges rätt att höja taxan för varje kalenderår i enlighet med förändring i konsumentprisindex (KPI). Taxan fastställs att gälla från och med 1 januari Region Gotland har ansvar för att bevilja dispenser för transporter som sker inom en kommun och som omfattas av dispenskravet i 13 kap. 3 Trafikförordningen. Nuvarande taxa fastställdes av dåvarande kommunfullmäktige i april Tekniska nämnden har föreslagit att taxan för dispenser för transporttillstånd revideras. De föreslår även att en indexklausul införs på så sätt att nämnden får möjlighet att själva ändra taxan med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI). I avsikt att förenkla handläggning för både företag och Region Gotland föreslås att taxan kompletteras med ärendetyperna långa transporter och årsdispenser. Därmed sker även en anpassning till gällande förordning. Nämnden anför att de föreslagna höjningarna och förändringarna är, vid en jämförelse, i nivå med taxorna för andra kommuner och även med Trafikverkets egna taxa. Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget till taxa inklusive att tekniska nämnden ges rätt att höja taxan i enlighet med index, KPI. Kontoret har bedömt att taxeintäkten per år är ca kronor och att taxeförändringen endast kommer att medföra en marginell ökning. Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontorets att taxan fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag och att indexklausul införs med delegation till tekniska nämnden. Justerande: Utdragsbestyrkande:

164 Ledningskontoret Åsa Högberg Ärendenr RS 2013/564 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum (1) Taxa dispenser för transporttillstånd TN 2013/1264 Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige Att fastställa taxan enligt förslag Att införa en indexklausul i taxan Den nya taxan ska gälla fr o m Bakgrund Regionen har ansvar för att bevilja dispenser för transporter som sker inom en kommun och som omfattas av dispenskravet i 13 kap. 3 Trafikförordningen. Kommunfullmäktige fastställde nuvarande taxa, avgifter för vissa transportdispenser s.k transporttillstånd, i april Taxan innehåller inte någon paragraf för indexjustering och avgifterna har därför inte ändrats sedan taxan antogs. Nuvarande förslag innehåller indexklausul vilket skulle medge tekniska nämnden att höja taxan årsvis enligt KPI, basmånad oktober Det har tillkommit ett behov av att komplettera taxan med ärendetyperna årsdispenser och långa transporter. Årsdispenser berör ett fåtal större företag som har ett stort antal tunga transporter. De föreslagna förändringarna av taxan bedöms inte få några större konsekvenser för de sökande. Bedömning Ledningskontoret tillstyrker förslaget till taxan. Ledningskontoret tillstyrker även förslaget till att taxan indexregleras enligt KPI. Taxeintäkten per år är cirka kr, taxeförändringen kommer att generera marginell ökning. LEDNINGSKONTORET Per Lindskog regiondirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

165 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TN 176 Taxa för dispenser för transporttillstånd AU 106 Bakgrund Regionen har ansvar för att bevilja dispenser för transporter som sker inom en kommun och som omfattas av dispenskravet i 13 kap. 3 trafikförordningen. Antalet dispenser på Gotland är fler än för många andra kommuner beroende på att transporter som sker över kommungränser hanteras av Trafikverket. Kommunfullmäktige fastställde nuvarande taxa, avgifter för vissa transportdispenser s.k transporttillstånd, i april Taxan innehåller inte någon paragraf för indexjustering och avgifterna har därför inte ändrats sedan taxan antogs. Antalet dispenser är normalt mellan stycken per år. Kraven på handläggningen av ärenden som rör statliga vägar har ändrats genom att uppgifter skall föras in i Trafikverkets databas och ett yttrande från verket skall inväntas. Det har även tillkommit ett behov av att komplettera taxan med ärendetyperna årsdispenser och långa transporter. Årsdispenser berör ett fåtal större företag som har ett stort antal tunga transporter. Bedömning Eftersom det inte har varit möjligt att justera taxan med index behöver en anpassning av avgifterna göras. I det nya förslaget till taxeregler föreslås att en indexparagraf införs i taxan för att värdesäkra intäkterna över tiden. Avgiftstaxan behöver då inte revideras av regionfullmäktige vid avgiftsjusteringarna. Det finns ett behov att komplettera taxan med ärendetyperna långa transporter och årsdispenser. För att därmed förenkla handläggningen för både företag och regionen samt anpassa taxan till förordningen. Den föreslagna taxan är vid en jämförelse i nivå med taxorna för andra kommuner och med Trafikverkets egen taxa. De föreslagna förändringarna av taxan bedöms inte få några större konsekvenser för de sökande. Det bedöms som lämpligt att den nya taxan börjar träder i kraft från och med årsskiftet, den 1 januari Justerare Utdragsbestyrkande

166 Tekniska nämnden Forts 176 Förslag till ny taxa Avgifter för dispenser för transporttillstånd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för regionens arbete med beviljande av följande dispenser enligt 13 kap. 3 trafikförordningen (1998:1276). Avgifter 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för följande typer av dispenser: Typ av dispens Pris, kr Bred transport 500 Lång transport 500 Tung transport 500 Tillkommer vid skyndsam behandling* 400 Årsdispens * Med skyndsam behandling avses sådant ärende där beslutet inte hinner sändas med vanlig postgång. 3 Avgiften får tas ut i förskott. Övrigt 4 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI). Perioden är oktober till oktober med oktober 2013 som basmånad. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden förslår Regionfullmäktige att anta Taxa för dispenser för transporttillstånd. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari Tekniska nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag Protokollsutdrag: RS+förvaltningens skrivelse Justerare Utdragsbestyrkande

167 Samhällsbyggnadsförvaltningen Region Gotland Ärendenr TN2013/1264 Befintlig taxa AVGIFTER FÖR VISSA TRANSPORTDISPENSER S.K. TRANSPORTTILLSTÅND Antagen av kommunfullmäktige Taxa för uttag av avgifter för kommunens arbete med beviljande av följande dispenser enligt 13 kap. 3 trafikförordningen. Bredd<4,5 m Bredd>4,5 m Tunga trans. Skyndsam behandling* 250:- 500:- 500:- +250:- * Med skyndsam behandling avses sådant ärende där beslutet ej hinner sändas med vanlig postgång. Avgiften får tas ut i förskott. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post Webbplats Org nr

168 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 8 Förenklade och förändrade patientavgifter Innehåll Regionstyrelsens förslag , 312 Ledningskontoret Hälso- och sjukvårdsnämnden , 340

169 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 312 Au 295 Förenklade och förändrade patientavgifter RS 2013/480 - Hälso- och sjukvårdsnämnden , Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteskrivelse Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Patientavgifter fastställs i enlighet med förslag, Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening. Taxan fastställs att gälla från och med 1 januari Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att patientavgifterna ska förenklas och förändras. Förslaget bygger på följande principer: Besök hos sjukvården ska innebära en patientavgift. Styrning av patienter till rätt vård med hjälp av patientavgifter är varken möjlig eller önskvärd. Patienten påverkar inte sitt behov av vård och ska därför inte ha olika avgift beroende på vilket behov som uppstår. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att patientavgifterna fastställas i enlighet med förslag Differentierad avgift läkarbesök, avgiftsfritt barn, avgiftsfritt gynekologisk provtagning. Anm. Förslaget benämns i sin helhet Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening, vilken är den benämning som ledningskontoret valt. Ledningskontoret konstaterar att förslaget, enligt simulering, beräknas till ett inkomstbortfall på ca kronor, förutsatt samma volym och oförändrat sökmönster. Enligt ledningskontoret är därför förslaget i princip kostnadsneutralt. Ledningskontoret tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till förändrade och förenklade patientavgifter. Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag tillstyrks. Forts. Justerande: Utdragsbestyrkande:

170 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 312 forts. Yrkande Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Lena Celion (M), bifall till förslaget Differentierad avgift läkarbesök, differentierad avgift distriktssköterskabesök, avgiftsfritt gynekologisk (screening) provtagning. Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande och fann att det hade avslagits. Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Eva Nypelius yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Bo Björkman (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Arbetsutskottets förslag hade således vunnit majoritet. Justerande: Utdragsbestyrkande:

171 Ledningskontoret Åsa Högberg Ärendenr RS 2013/480 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum (1) Förenklade och förändrade patientavgifter HSN 2013/146 Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige Att fastställa patientavgifter enligt förslag B, Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening. De nya avgifterna ska gälla fr o m Bakgrund Behov av att göra en översyn och förändring av patientavgifter föreligger. Ambitionen har varit att förenkla patientavgifterna för att undvika att de används som en värdering av besöket. Avgiften speglar inte på något sätt kostnaden för besöket. Det kan finnas önskemål om att med patientavgiften styra patienter till rätt vårdnivå. Enligt den patientavgiftsutredning som gjordes 2012 konstateras att det inte finns någon evidens för att sådan styrning föreligger. Förvaltningens grundförslag bygger på följande principer: Besök hos sjukvården ska innebära en patientavgift Styrning av patienter till rätt vård med hjälp av avgifter är varken möjlig eller önskvärd Patienten påverkar inte sitt behov av vård och ska därför inte ha olika avgift beroende på vilka behov som uppstår Olika förslag utifrån förvaltningens grundförslag har funnits, hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att föreslå förslag B, Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening. Bedömning Ledningskontoret tillstyrker förslaget till förändrade och förenklade patientavgifter. Förslaget är enligt simulering beräknad till ett intäktsbortfall på ca kr. Detta förutsätter dock samma volym av besök och ingen förändring i sökmönster. Enligt ledningskontoret är därför förslaget i princip kostnadsneutralt. LEDNINGSKONTORET Per Lindskog regiondirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

172 REGION GOTLAND PROTOKOLL Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvåtdsnämnden 12 juni 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 31 maj 2013 HSN 340 Förenklade och förändrade patientavgifter HSN 2013/146 HSF tjänsteskrivelse angående förslag till nya patientavgifter samt nämndens beslutade förslag till patientavgifter. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa patientavgifter enligt bifogat förslag "Differentierad avgift läkarbesök, avgiftsfritt barn, avgiftsfritt gynokologisk provtagning". De nya avgifterna föreslås gälla from Ordföranden yrkade bifall till förslaget" Differentierad avgift läkarbesök, avgiftsfritt barn, avgiftsfritt gynokologisk provtagning". Eva Nypelius (C) yrkade bifall till förslaget "Differenterad avgift läkarbesök, differentierad avgift distriktssköterskabesök, avgiftsfritt gynokologisk provtagning". Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius förslag och sitt eget och fann att hans förslag hade vunnit bifall. Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes: JA för ordförandes förslag, NEJ för Eva Nypelius förslag. 7 ledamöter röstade JA: Leif Dahlby (S), Jennie Jarve (V), Viveca Bornold (MP), Lennart Peterson (S), Magnus Ekström, (S), Eleonor Wahlgren (S) och Stefaan De Maecker (MP). 6 ledamöter röstade NEJ: Gunnel Johansson (M) Margareta Persson (M) Ann- Christine Waffin (C) Curt Broberg (C), Jan Lindell (FP)och Eva Nypelius (C). Ordförandes förslag hade därmed vunnit bifall. Bakgrund AU 323 Behov av att göra en översyn och förändring av patientavgifter föreligger. I förvaltningens underlag har också funnits en ambition att förenkla patientavgifterna i möjligaste mån. Olika förslag med mindre varianter på förvaltningens grundförslag har diskuterats. Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden AU lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget förslag Expedieras: Ekonomichefen, Yvonne Skovshoved Justeringsma Utdragsbestyrkande

173 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne skovshoved Ärendenr HSN 20XX/xx 1 (3) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 juni 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förenklade och förändrade patientavgifter Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att fastställa patientavgifter enligt förvaltningens grundförslag. De nya avgifterna föreslås gälla from Sammanställning av intäktsförändring av förslagen: Förslag Intäktsförändring exklusive avgiftsfri screening Intäktsförändring inkl. borttagande av avgift för gyn cellprovtagning Förslag A: Förvaltningens grundförslag Förslag B: Diff. Avgift läkarbesök, avgiftsfritt barn. Förslag C. Diff avgift läkarbesök, diff avgift dskbesök priiärvård Intäktsför. inkl. borttagande av avgift för gynscreening och mammografi Simuleringen av intäktsförändring är gjorde utifrån 2012 års besök och hänsyn är inte tagen till förändrade sökmönster eller volymer. Bakgrund Behov av att göra en översyn och förändring av patientavgifter föreligger. I förvaltningens underlag har också funnits en ambition att förenkla patientavgifterna för att i möjligaste mån undvika att patientavgifter används som en värdering av besöket. Exempelvis att ett läkarbesök är mer värt än ett sköterskebesök. Patientavgiften speglar inte på något sätt kostnaden för besöket. Det kan också finnas önskemål om att kunna styra patienter till rätt Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post Webbplats Org nr

174 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 20XX/xx 2 (3) vårdnivå med patientavgifter. I patientavgiftsutredningen som gjordes 2012 konstateras att det inte finns någon evidens för att en sådan styrning föreligger. I den mån den finns så är det sannolikt om patientavgiften är 0 eller inte. Om patientavgiften är exempelvis 100 eller 200 spelar sannolikt en mindre roll än om den är 0 eller 100 kronor. Styrningseffekten minskas sannolikt också pga konstruktionen med högkostnadsskydd som idag gäller from 1100 kronor. Förvaltningens grundförslag bygger på följande principer: Besök hos sjukvården ska innebära en patientavgift. Styrning av patienter till rätt vård med hjälp av patientavgifter är varken möjlig eller önskvärd. Patienten påverkar inte sitt behov av vård och ska därför inte ha olika avgift beroende på vilket behov som uppstår. Förvaltningens huvudförslag är principen att ett besök hos sjukvården kostar 200 kronor, enda undantaget är akutmottagningen, som har en avgift på 400 kronor, telefonkontakt är 100 kronor. I förslaget är avgiften för barn, halv avgift. Detta efter principen att besök hos sjukvården innebär en avgift, även för barn. Region Gotland är idag det enda landsting som har avgift för öppenvårdsbesök gjorda av barn. Ett argument som funnits i andra landsting där patientavgifter för barn tagits bort är att värna barnen vars föräldrar prioriterar bort barnens behov av vård inom familjens hushållsekonomi. Behov finns av att se över avgifterna inom psykiatrin, framförallt då patienter tvångsvårdas eller inte har sjukdomsinsikt om behovet av sjukvård. I samråd med psykiatrin har vissa av dessa avgifter gjorts avgiftsfria. Avgiften för vaccination på 250 kronor är en avgift som många andra landsting tar ut. Avgiften har varit densamma under lång tid utan uppräkning. En risk med att höja avgiften är att patienter vänder sig till andra vårdgivare för att få sin vaccination. En avgiftshöjning till 300 kronor för att få en enhetlig avgift ser förvaltningen inte som något bekymmer. Hembesök förekommer både inom Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Grunden för uttag av patientavgift finns i Hälso- och sjukvårdslagen. Utöver detta finns bland annat förordningen som talar om när det generella statsbidraget ska täcka även patientavgiften, exempelvis häktade. Paragraf 3 i HSL reglerar landstingets ansvar. Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård. 18 i HSL reglerar kommunens ansvar för sjukvård. Där står bland annat följande: En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas

175 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 20XX/xx 3 (3) i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). I 26 regleras vilka avgifter som får tas ut och högkostnadsskydd och där framgår att avgiften för vård enligt 18 (kommunens ansvar), tillsammans med avgiften för hemtjänst och dagverksamhet per månad högst uppgå till ett belopp kopplat till prisbasbelopp. För vårdavgifter för öppen vård enligt HSL i andra fall än det som avses i 18, dvs enligt 3, landstingets ansvar, regleras sedan högkostnadsskyddet enligt det högkostnadsskydd som i dagsläget är 1100 kronor inom ett år. Inom Region Gotland är uppdelningen av ansvaret för vård sådan att SON ansvar för vård enligt 18 och HSN ansvarar för vård enligt 3. Då lagrummen är olika för vård som går under 18 och 3 skulle en sammanblandning av ansvaret för de olika vårdformerna i dom båda nämnderna bli praktiskt och juridiskt svårhanterligt. Om än det också kan upplevas opraktiskt att gränsen mellan kommun och landsting finns trots att Region Gotland är en juridisk person. Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden är också juridiskt två olika vårdgivare, vilket har betydelse i fråga patientsäkerhet, ansvarsfrågor, sekretess, möjlighet att läsa varandras journaler osv. Förslag om att göra screeningverksamhet avgiftsfritt har tagits med då det finns önskemål om att höja deltagandeprocenten inom screeningverksamheten. Screeningverksamhet ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften för mammografi är idag 200 kronor och för gynekologisk cellprovtagning 120 kronor. I förslaget är avgiften för screeningverksamhet borttaget men särredovisat. För gynekologisk cellprovtagning är täckningsgraden 72 procent, se särskild bilaga om gynekologisk cellprovtaning. Intäkten för detta är 248 tkr. För Mammografi var deltagandeprocenten 82 % 2011 och 79 % Intäkten för detta är tkr. Jan-Åke Björklund

176 Förslag till förenklade vårdavgifter inom sjukvården på Gotland_A Förvaltningens grundförslag Simulerad intäkt på 2012 års besök: Nuvarande avgifter Föreslagna avgifter Ambulansavgift Avgiftsbefrielse psykiatri Avgiftsbefrielse gyn screening Avgiftsbefrielse mammografi Totalt intäktsändring Exklusive avgiftsbefrielse screening Besöksavgifter vid sjukvårdande behandlingar i öppenvård Avgiftsbelagda vårdkontakter Besök hos läkare Telefonkontakt med läkare Telefonkontakt med annan vårdpersonal Besök hos annan vårdpersonal Besök på akutmottagningen, Visby lasarett Ambulanssjukvård Röntgenundersökning Provtagning 200 kr 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård. 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård som direkt leder till en läkemedelsförskrivning av läkare. 200 kr 400 kr 400 kr Ingen avgift vid sekundära transporter eller i de fall patienten transporteras till akutmottagningen Visby lasarett, vårdcentral eller annan akutmottagning. 200 kr Gäller endast röntgenundersökning utan direkt samband till ett annat besök. Sk mellanliggande besök. 200 kr Gäller endast provtagning utan direkt samband till ett annat besök. Sk

177 mellanliggande besök. Gruppbesök 100 kr Avgiftsfria vårdkontakter Besök efter akutremiss från läkare i primärvård till akutmottagningen på Visby lasarett. Besök av patient vid vård enligt LRV eller LPT. Besöket skall göras senast 24 timmar efter det besök då remissen utfärdades. Avgiftsfrihet även i de fall patienten bedöms skulle kunna vårdats enligt LPT. Besök hos/av mobila öppenvårdsteamet, Visby lasarett Besked om resultat av undersökning Provtagning/ röntgenundersökning i samband med ett annat besök. Besök i förebyggande vård vid MVC eller BVC Besök för abort- eller preventivmedelsrådgivning Besök vid habiliteringen för barn och ungdomar tom 17 års ålder. Besök hos logoped av barn under 7 år Besök vid psykiatriska kliniken för barn och ungdomar tom 17 års ålder. Besök gällande allmänfarlig sjukdom. Besök i samband med organdonation Enl Smittskyddslagen Gäller donatorn

178 Patientgrupper med avgiftsnedsättningar Barn och ungdom tom 17 år Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt Halv avgift Ingen avgift enligt SFS 1984:908 förordningen om vissa statsbidrag för sjukvård Övriga avgifter och ersättningar Vaccination av riskgrupper, vaccinationskampanjer avseende säsongsinfluensa Avgifter under denna rubrik ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård 0 kr Vilka riskgrupperna är bestäms inför varje vaccinationskampanj av smittskyddsläkaren, efter rekommendation av Socialstyrelsen. I samband med vaccination mot säsongsinfluensan kan personer, med hjärt- och lungsjukdom, som av behandlande läkare rekommenderats att vaccinera sig mot lunginflamation, erbjudas sådan vaccination, utan extra kostnad. Vaccination nya influensan A(H1N1)v Annan vaccination Vaccination, första tillfället Påfyllnad Gynekologisk cellprovtagning Mammografiscreening Egen träning Uteblivande från planerat besök. Uteblivande från planerat besök MVC, preventivmedelsrådgivning Expeditionsavgift vid fakturering 0 kr Gäller samtliga personer 250 kr 100 kr 120 kr 200 kr Om patienten inte har med sig eget vaccin (uttaget på recept), tillkommer kostnad för vaccinet, enligt särskild prislista. 55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan direkt överinseende av sjukvårdspersonal Motsv avg Avg motsv patientavgiften för besöket. Högkostnadsskydd gäller ej. Full uteblivandeavgift även för barn och ungdomar. Avgiften debiteras även vid uteblivande från gruppbesök. 200 kr Ingen uteblivandeavgift vid ungdomsmottagningen 50 kr Vid besök under ord mottagningstid. Om patient ej haft möjlighet att betala p.gr.a sjukvårdens rutiner skall exp.avgift ej tagas ut.

179 1 Förslag till förenklade vårdavgifter inom sjukvården på Gotland_B Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening. Simulerad intäkt på 2012 års besök: Nuvarande avgifter Föreslagna avgifter Ambulansavgift Avgiftsbefrielse psykiatri Avgiftsbefrielse gyn screening Avgiftsbefrielse mammografi Totalt intäktsändring Exklusive avgiftsbefrielse screening Besöksavgifter vid sjukvårdande behandlingar i öppenvård Avgiftsbelagda vårdkontakter Besök hos läkare i specialistvård Besök hos läkare i primärvård Telefonkontakt med läkare Telefonkontakt med annan vårdpersonal Besök hos annan vårdpersonal Besök på akutmottagningen, Visby lasarett Ambulanssjukvård 300 kr Förändring jämfört med förvaltningens grundförslag 200 kr 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård. 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård som direkt leder till en läkemedelsförskrivning av läkare. 200 kr 400 kr 400 kr Ingen avgift vid sekundära transporter eller i de fall patienten transporteras till akutmottagningen Visby lasarett,

180 2 vårdcentral eller annan akutmottagning. Röntgenundersökning Provtagning Gruppbesök 200 kr Gäller endast röntgenundersökning utan direkt samband till ett annat besök. Sk mellanliggande besök. 200 kr Gäller endast provtagning utan direkt samband till ett annat besök. Sk mellanliggande besök. 100 kr

181 3 Avgiftsfria vårdkontakter Besök efter akutremiss från läkare i primärvård till akutmottagningen på Visby lasarett. Besök av patient vid vård enligt LRV eller LPT. Besöket skall göras senast 24 timmar efter det besök då remissen utfärdades. Avgiftsfrihet även i de fall patienten bedöms skulle kunna vårdats enligt LPT. Besök hos/av mobila öppenvårdsteamet, Visby lasarett Besked om resultat av undersökning Provtagning/ röntgenundersökning i samband med ett annat besök. Besök i förebyggande vård vid MVC eller BVC Besök för abort- eller preventivmedelsrådgivning Besök av barn och ungdomar tom 17 års ålder. Förändring jämfört med förvaltningens grundförslag Besök hos logoped av barn under 7 år Besök gällande allmänfarlig sjukdom. Besök i samband med organdonation Enl Smittskyddslagen Gäller donatorn

182 4 Patientgrupper med avgiftsnedsättningar Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt Ingen avgift enligt SFS 1984:908 förordningen om vissa statsbidrag för sjukvård Övriga avgifter och ersättningar Vaccination av riskgrupper, vaccinationskampanjer avseende säsongsinfluensa Avgifter under denna rubrik ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård 0 kr Vilka riskgrupperna är bestäms inför varje vaccinationskampanj av smittskyddsläkaren, efter rekommendation av Socialstyrelsen. I samband med vaccination mot säsongsinfluensan kan personer, med hjärtoch lungsjukdom, som av behandlande läkare rekommenderats att vaccinera sig mot lunginflamation, erbjudas sådan vaccination, utan extra kostnad. Vaccination nya influensan A(H1N1)v Annan vaccination Vaccination, första tillfället Påfyllnad Gynekologisk cellprovtagning Mammografiscreening Egen träning Uteblivande från planerat besök. Uteblivande från planerat besök MVC, preventivmedelsrådgivning Expeditionsavgift vid fakturering 0 kr Gäller samtliga personer 300 kr 100 kr Om patienten inte har med sig eget vaccin (uttaget på recept), tillkommer kostnad för vaccinet, enligt särskild prislista. Förändring jämfört med grundförslag 0 kr Förändring jämfört med grundförslag 200 kr 55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan direkt överinseende av sjukvårdspersonal. Högkostnadsskydd gäller inte. Avgiften är inte grund för högkostnadsskydd. Motsv avg Avg motsv patientavgiften för besöket. Högkostnadsskydd gäller ej. Avgiften är ej grund för högkostnadsskydd. Full uteblivandeavgift även för barn och ungdomar. Avgiften debiteras även vid uteblivande från gruppbesök. 200 kr Ingen uteblivandeavgift vid ungdomsmottagningen 50 kr Vid besök under ord mottagningstid. Avgiften är ej frikortsgrundande. Om patient ej haft möjlighet att betala p.gr.a sjukvårdens rutiner skall exp.avgift ej tas ut.

183 Förslag till förenklade vårdavgifter inom sjukvården på Gotland_Reviderat förslag C Diff avgift läkarbesök och diff avgift dsk primärvård samt avgiftsfri gynekologisk screening Simulerad intäkt på 2012 års besök: Nuvarande avgifter Föreslagna avgifter Ambulansavgift Avgiftsbefrielse psykiatri Avgiftsbefrielse gyn screening Avgiftsbefrielse mammografi Totalt intäktsändring Exklusive avgiftsbefrielse screening Besöksavgifter vid sjukvårdande behandlingar i öppenvård Avgiftsbelagda vårdkontakter Besök hos läkare i specialistvård Besök hos läkare i primärvård Besök hos annan vårdpersonal specialistvård Besök hos annan vårdpersonal primärvård Telefonkontakt med läkare Telefonkontakt med annan vårdpersonal Besök på akutmottagningen, Visby lasarett 300 kr Förändring jämfört med grundförslag 200 kr 200 kr 100 kr Förändring jämfört med grundförslag 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård. 100 kr Avgiften får endast tas ut vid telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård som direkt leder till en läkemedelsförskrivning av läkare. 400 kr

184 Ambulanssjukvård Röntgenundersökning Provtagning Gruppbesök 400 kr Ingen avgift vid sekundära transporter eller i de fall patienten transporteras till akutmottagningen Visby lasarett, vårdcentral eller annan akutmottagning. 200 kr Gäller endast röntgenundersökning utan direkt samband till ett annat besök. Sk mellanliggande besök. 200 kr Gäller endast provtagning utan direkt samband till ett annat besök. Sk mellanliggande besök. 100 kr

185 Avgiftsfria vårdkontakter Besök efter akutremiss från läkare i primärvård till akutmottagningen på Visby lasarett. Besök av patient vid vård enligt LRV eller LPT. Besöket skall göras senast 24 timmar efter det besök då remissen utfärdades. Avgiftsfrihet även i de fall patienten bedöms skulle kunna vårdats enligt LPT. Besök hos/av mobila öppenvårdsteamet, Visby lasarett Besked om resultat av undersökning Provtagning/ röntgenundersökning i samband med ett annat besök. Besök i förebyggande vård vid MVC eller BVC Besök för abort- eller preventivmedelsrådgivning Besök vid habiliteringen för barn och ungdomar tom 17 års ålder. Besök hos logoped av barn under 7 år Besök vid psykiatriska kliniken för barn och ungdomar tom 17 års ålder. Besök gällande allmänfarlig sjukdom. Besök i samband med organdonation Enl Smittskyddslagen Gäller donatorn

186 Patientgrupper med avgiftsnedsättningar Barn och ungdom tom 17 år Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt Halv avgift Ingen avgift enligt SFS 1984:908 förordningen om vissa statsbidrag för sjukvård Övriga avgifter och ersättningar Vaccination av riskgrupper, vaccinationskampanjer avseende säsongsinfluensa Avgifter under denna rubrik ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård 0 kr Vilka riskgrupperna är bestäms inför varje vaccinationskampanj av smittskyddsläkaren, efter rekommendation av Socialstyrelsen. I samband med vaccination mot säsongsinfluensan kan personer, med hjärt- och lungsjukdom, som av behandlande läkare rekommenderats att vaccinera sig mot lunginflamation, erbjudas sådan vaccination, utan extra kostnad. Vaccination nya influensan A(H1N1)v Annan vaccination Vaccination, första tillfället Påfyllnad Gynekologisk cellprovtagning Mammografiscreening Egen träning Uteblivande från planerat besök. Uteblivande från planerat besök MVC, preventivmedelsrådgivning 0 kr Gäller samtliga personer 250 kr 100 kr Om patienten inte har med sig eget vaccin (uttaget på recept), tillkommer kostnad för vaccinet, enligt särskild prislista. Förändring jämfört med grundförslag 0 kr Förändring jämfört med förvaltningens grundförslag 200 kr 55 kr Träning i sjukvårdens lokaler, men utan direkt överinseende av sjukvårdspersonal. Högkostnadsskydd gäller inte. Avgiften är inte grund för högkostnadsskydd. Motsv avg Avg motsv patientavgiften för besöket. Högkostnadsskydd gäller ej. Avgiften är ej grund för högkostnadsskydd. Full uteblivandeavgift även för barn och ungdomar. Avgiften debiteras även vid uteblivande från gruppbesök. 200 kr Ingen uteblivandeavgift vid ungdomsmottagningen

187 Expeditionsavgift vid fakturering 50 kr Vid besök under ord mottagningstid. Avgiften är ej frikortsgrundande. Om patient ej haft möjlighet att betala p.gr.a sjukvårdens rutiner skall exp.avgift ej tagas ut.

188 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 9 Förslag till åtgärder för fullföljande av uppdrag, försäljning av fastigheter, GNEAB Innehåll Regionstyrelsens förslag , 316 Ledningskontoret

189 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 316 Au 299 Förslag till åtgärder för fullföljande av uppdrag, försäljning av fastigheter, GNEAB RS 2013/578 - Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) beviljas tillstånd att sälja bolagets fastighetsinnehav. Regiondirektören ges i uppdrag att, i dialog med GNEAB, arbeta fram ett förslag till hantering av den rådande situationen. Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) har inkommit till regionstyrelsen med skrivelse rörande bolagets svaga ekonomiska situation. GNEAB framhåller i sin skrivelse att företagets ekonomiska situation är mycket ansträngd och att det inte finns något ekonomiskt utrymme för de åtaganden i bolagsordningen och de ägardirektiv som gäller marknadsföring och etableringsservice. Företaget konstaterar att det även vid full uthyrning, inom det befintliga beståndet, inte finns möjlighet att fullfölja uppdraget. Mot bakgrund av detta vill bolaget att ägaren (Region Gotland) ser över möjligheterna till ägartillskott alternativt ändrar uppdraget till bolaget samt att bolaget ges tillstånd att sälja fastighetsinnehavet i delar eller i sin helhet. Ledningskontoret delar bolagets syn på den rådande situationen. Utifrån att bolaget inte kommer att vara ägare till större fastighetsbestånd framöver och att kontoret anser att bolagets roll och verksamhet behöver utredas bedömer kontoret det även som logiskt att sälja de återstående fastigheterna. Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att GNEAB beviljas tillstånd att sälja bolagets fastighetsinnehav. Justerande: Utdragsbestyrkande:

190 Ledningskontoret Stefan Persson Ärendenr RS 2013/578 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 20 september 2013 Regionstyrelsen Åtgärder rörande Gotland näringslivs- och etableringsservice AB (1 bilaga) Förslag till beslut Bolaget beviljas tillstånd att sälja sitt fastighetsinnehav. Regiondirektören uppdras att i dialog med bolaget arbeta fram ett förslag till hantering av den rådande situationen. Bakgrund Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har inkommit till regionstyrelsen med en skrivelse rörande bolagets svaga ekonomiska situation. Bolaget har under flera år en svag ekonomi och klarat sig genom försäljning av fastigheter och nu senast ägarbidrag för förlustteckning. Verksamheten i bolaget skulle enlig plan finansieras genom hyresintäkter från fastigheter, vilka skulle överföras från Region Gotland. Efter genomförd utredning har det visat sig att transaktionskostnaderna, för att tillföra bolaget Region Gotlands kommersiella fastigheter, skulle bli alltför höga för att det skulle kunna vara motiverat ur ett koncernperspektiv. Bolaget har idag två fastigheter kvar; - Telefonen 5 - Hantverket 1 Bolaget upplever sig idag, med hänsyn till den rådande situationer, inte ha några möjligheter att bedriva verksamhet i enlighet med det ägardirektiv bolaget fått från Region Gotland. Med anledning av detta så har styrelsen beslutat tillskriva ägaren med förslag till åtgärd (bilaga 1). Bedömning Efter en genomgång av bolagets ekonomi så delar ledningskontoret bolagets syn på den rådande situationen. Ledningskontoret bedömer det också som Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

191 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr RS 2013/578 2 (2) logiskt att sälja de återstående fastigheterna, då bolaget inte kommer vara ägare av ett större fastighetsbestånd framgent, samt anser att bolagets roll och verksamhet framgent behöver utredas ur ett koncernperspektiv. Ledningskontoret Per Lindskog Tf regiondirektör

192 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 10 Idrottsmuseum på Gotland. Motion av Margareta Persson (M) Innehåll Regionstyrelsens förslag , 309 Motion Ledningskontoret Kultur- och fritidsnämnden , 66

193 MOTION: TILL: Gotland behöver ett idrottsmuseum Regionfullmäktige, Region Gotland Gotland behöver ett idrottsmuseum Som ett led i att lyfta fram Gotland som besöksmål för turister och samtidigt ge gotlänningar tillfälle till intressanta museibesök är denna motion tillkommen. Gotland har en speciell särställning inom Idrotts-Sverige som ett litet distrikt med ovanligt stort idrottsutbud sedan långt tillbaka. Vi har också ensamma tillgång till allt äldre materiel som kan hänföras till pärk och varpa, ett Nationellt ansvar om man så vill. Nämnas kan att FGI (Föreningen Gutnisk Idrott) fyllt 100 år. FGI har värnat den del av idrotten som fanns innan RF-idrotten. Gotland har en Idrottshistorisk förening, grundad 2003, med idag över 160 enskilda medlemmar, tillika eldsjälar. Utdrag ur portalparagrafen i GIF:s stadgar: verka för, att dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling. Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att det på sikt tillskapas ett idrottsmuseum. Idrottshistoriska föreningen hyr idag Badvillan vid Solbergabadet och har där skapat ett mindre och överfullt museum som kontinuerligt tillförs mera idrottshistoriskt materiel. Där arbetar man med att skanna in så mycket materiel som möjligt. Badvillan är också en träffpunkt för medlemmar och andra intresserade och är öppen några timmar/vecka. Omfattningen är samlingar från privatpersoner och föreningar, skrifter, protokoll, utdelade priser i stor mängd mm. Idrottshistoriska föreningen kan ses som en förutsättning för framtida driftlösningar. Därför vill vi nu att Regionen först och främst bistår GIF på något sätt, med lämpliga lokaler så att GIF:s stora skatt kan visas upp för allmänheten i möjlig utsträckning. Därför yrkar jag: att Regionfullmäktige utreder förutsättningarna för ett idrottsmuseum på Gotland. HABLINGBO Margareta Persson (M)

194 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 309 Au 292 Motion. Idrottsmuseum på Gotland RS 2013/128 - Motion Kultur- och fritidsnämnden , 66 - Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Motionen avslås, då ekonomiska ramar saknas för att stödja nya verksamheter. Margareta Persson (M) har i en motion yrkat om att låta utreda förutsättningarna för ett idrottsmuseum på Gotland. Kultur- och fritidsnämnden har låtit utreda förslaget. De konstaterat att hyreskostnaden i snitt för hyrda lokaler är kr per kvadratmeter vilket i enlighet med Gotlands idrottshistoriska förenings önskade ca kvadratmeter skulle bli kronor. Nämnden påpekar att en sådan kostnad inte ryms inom befintliga ramar och att ett årligt ramtillskott på motsvarande belopp skulle behövas. De har dock förslagit att de ska få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett framtida idrottsmuseum på Gotland. Ledningskontoret har bedömt att den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna undersökningen inte ska genomföras då ekonomiska möjligheter saknas. Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås med motiveringen att ekonomiska ramar saknas för att stödja nya verksamheter. Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att motionen avslås. Justerande: Utdragsbestyrkande:

195 Ledningskontoret Britta Samsioe Ärendenr RS 2013/128 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Regionstyrelsen Motion. Idrottsmuseum på Gotland Förslag till beslut Ledningskontoret föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen då ekonomiska ramar saknas för att stödja nya verksamheter. Bakgrund Nya moderaterna har genom Margareta Persson inkommit med en motion där de efterfrågar dels lämliga lokaler och dels bidrag till hyra för de samlingar Gotlands Idrottshistoriska föreningen har. Idag hyr föreningen Badvillan vid Solbergabadet, där man samlar idrottshistoriskt material av betydelse för Gotland. Badvillan, som är öppen några timmar i veckan är också en samlingspunkt för föreningens medlemmar. Gotlands Idrottshistoriska förening vill att Region Gotland bistår med lämpliga lokaler så att samlingarna kan visas upp för allmänheten. Vidare yrkar föreningen att förutsättningarna för ett idrottsmuseum utreds. Bedömning Motionen har lämnats som internremiss till Kultur- och fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en utredning och konstaterar att Gotlands Idrottshistoriska förening önskar lokaler om ca 1000 kvadratmeter. Snittkostnaden för lokalerna är ca kronor/m 2, vilket ger en årskostnad på kr/år. I dagsläget kan Kultur- och fritidsförvaltningen inte stödja föreningen med denna summa då det inte ryms inom förvaltningen befintliga ramar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett framtida idrottsmuseum på Gotland. Ledningskontoret anser att en sådan undersökning inte bör genomföras då det inte finns någon ekonomisk möjlighet att genomföra en uppbyggnad av ett idrottshistoriskt museum. Ledningskontoret Per Lindskog tf regiondirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

196

197 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 11 Analys av regionens ekonomiska situation. Motion av Simon Härenstam (M) Innehåll Regionstyrelsens förslag , 310 Motion Ledningskontoret

198

199 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 310 Au 293 Motion. Analys av Region Gotlands ekonomiska situation RS 2012/683 - Motion Ledningskontoret Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Motionen anses besvarad i den del som avser redovisning av uppföljningar och förändringar som är gjorda efter tidigare analys. Motionen avslås i den del som avser att anlita Sveriges kommuner och landstings analysgrupp i syfte att genomföra en analys. Regionstyrelsens beslut Ledningskontoret ges i uppdrag att utforma förslag till åtgärder och/eller aktivitetslista utifrån Analysgruppens slutsatser. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen våren I en motion från Simon Härenstam (M) föreslås att det ska göras en objektiv analys av Region Gotlands ekonomiska situation och verksamhetens kostnader. I motionen yrkas på att redovisning ska ske av de uppföljningar och förändringar som gjorts efter det tidigare genomförandet av Analysgruppen från Sveriges kommuner och landsting. Yrkande har även gjorts om att en ny intresseanmälan ska göras till Sveriges kommuner och landstings Analysgrupp i syfte att göra en analys av Region Gotlands ekonomi och ekonomistyrning. Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse, kortfattat, redogjort för slutsatser och förbättringsförslag som framkom vid analyser som gjordes av Sveriges kommuner och landsting åren 2002 och Kontoret anser att någon lösning på den ekonomiskt ansträngda situationen inte skulle kunna fås av Sveriges kommuner och landsting. Arbetet bör istället utgå ifrån det som framkommit tidigare. Arbetet med ett nytt styrkort ska under 2014 påbörjas och i detta har den nyvalda majoriteten möjlighet att sätta hårdare tryck på den ekonomiska styrningen i de finansiella målen. Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad i den del som avser redovisning av uppföljningar och som är gjorda efter tidigare analys och att motionen avslås i den del som avser att anliga Sveriges kommuner och landstings analysgrupp i syfte att genomföra en analys. Forts. Justerande: Utdragsbestyrkande:

200 Regionstyrelsen Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott , 11 Rs 310 forts. Au 293 Arbetsutskottet föreslog att uppdrag ges till ledningskontoret att utforma förslag till åtgärder och/eller aktivitetslista utifrån Analysgruppens slutsatser. Uppdraget avrapporteras till budgetberedningen. Expedieras: Ledningskontoret Ekonomi Justerande: Utdragsbestyrkande:

201 Ledningskontoret Åsa Högberg Ärendenr. RS 2012/683 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum Motion. Analys av regionens ekonomiska situation Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad i den del som avser redovisning av uppföljningar och förändringar som är gjorda efter tidigare analys. Regionfullmäktige föreslås avslå motionen i den delen som avser att anlita SKL:s Analysgrupp i syfte att genomföra en ny analys. Bakgrund Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland redovisar för regionfullmäktige de uppföljningar och förändringar som gjorts efter det tidigare genomförandet av Analysgruppen från SKL. Han föreslår också att Region Gotland gör en intresseanmälan till SKL:s Analysgrupp i syfte att genomföra en ny analys av regionens ekonomi och ekonomistyrning. Analysgruppens slutsatser SKL genomförde 2002 och 2005 två analyser av kommunens ekonomiska ställning och arbete. Analyserna presenterades samt Ett antal slutsatser och förbättringsförslag framkom Det ekonomiska läget var dåligt. Resultaten förväntades bli sämre, självförsörjningsgraden försämras och nettokostnaderna öka mer än intäkter. Analysgruppens iakttagelser var att det fanns en hög servicegrad över hela ön vilket gjorde att en del jämförelsetal med andra kommuner låg högt. Svårt med lokalkännedom och litenhet, alla känner alla. Det krävdes tunga fastställda ekonomiska mål. Förslag till finansiella mål: Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning Det ska finnas ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 98 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

202 Ledningskontoret Region Gotland 2 (3) Investeringar ska fullt ut självfinansieras Låneskulden ska minska Strategiska tips för att genomföra besparingar: Samförstånd om omfattning och tidplan Samförstånd om spelregler Intensiv central uppföljning av ekonomi och genomförande jämförelser med andra kommuner Avstamp för en långsiktigt hållbar ekonomi, vad ska styra kommunens planering och verksamhet? Medborgarnas behov av service Den politiska ledningens verksamhetsambitioner Kommunens ekonomiska ramar 2006 Beslut om att följa upp analysgruppens arbete 2002 togs på KS , 118. Det ekonomiska läget var något förbättrat. Planeringsprocessen hade utvecklats, men fortfarande fanns behov av samsyn och ekonomisk medvetenhet. Analysgruppens kalkyl som gjordes i oktober 2005 visade på ett fortsatt resultat som pendlar kring noll, kostnaderna har ökat mer än vad som motiveras av demografin. Trots ökade intäkter klarar inte kommunen sitt resultat. Utvecklingsområden: Planeringsprocessen inklusive mental inställning Tydlighet om buffert och överskott Utveckla helhetstänkande/ansvar Medborgarkontakter och information till personal (massmediakontakter) Verksamhet över hela ön fordrar strategier Vad är gjort Det totala ekonomiska resultatet har varit positivt ett antal år efter analyserna, även nämndsresultatet var positivt till och med Stora besparingar genomfördes i och med Struktur 2007 och bildandet av serviceförvaltningen.

203 Ledningskontoret Region Gotland 3 (3) Försäljning av fastigheter i Visby innerstad gav likviditet och möjliggjorde en minskning av låneskulden. Resursfördelningsmodell har tillämpats avseende skolverksamheten och hälso- och sjukvården. Planeringsprocessen har utökats med dialogmöten i mars för att ge möjlighet till tidigare prioriteringar. Buffert- och överskottsmål finns inskrivet som finansiellt mål i styrkortet. Självfinansiering av skattefinansierade investeringar är ett finansiellt mål. Ledningskontorets yttrande Analysgruppens två genomlysningar med slutsatser har gett mycket information om förbättringsområden för regionen att arbeta med i sin planeringsprocess. En hel del är förändrat sedan 2006, mycket återstår att förbättra. Ett uppdrag till ledningskontoret skulle kunna innehålla att till budgetberedningen 2014 utforma ett förslag till åtgärder/aktivitetslista utifrån Analysgruppens slutsatser. Utgångsläget för regionen att arbeta med utveckling av ekonomistyrning och planeringsprocess är betydligt bättre än det var Exempel på detta är att arbetet med jämförelser har utvecklats, mötesplatserna för kommunikation mellan verksamheterna och regionledningen har blivit fler, koncernledningsgruppen har fått större betydelse i processen samt att resursfördelningsmodeller utvecklas. Att anlita Analysgruppen kostar idag kronor. Ledningskontoret anser inte att regionen skulle få någon lösning på den ekonomiskt trängda situationen av Analysgruppen, utan att man istället bör utgå från det som kommit fram tidigare. Med hjälp av det bör regionen fortsätta det egna arbetet med att förbättra processer och styrning för att förbättra förutsättningarna för en god ekonomi och verksamhet i framtiden. Under 2014 ska arbetet med ett nytt styrkort påbörjas. I det har den nyvalda majoriteten möjlighet att sätta hårdare tryck på den ekonomiska styrningen i de finansiella målen. LEDNINGSKONTORET Per Lindskog regiondirektör

204 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 12 Regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2014 Innehåll Regionstyrelsens förslag , 330 Ledningskontoret Sammanträdesdagar 2014, reviderad

205 Regionstyrelsen Protokoll RS 330 Förslag till sammanträdesordning 2014 RS 2013/620 - Ledningskontoret , rev till regionstyrelsen i september - Fullmäktige , Ledningskontoret Regionstyrelsens beslut Ledningskontorets förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2014 fastställs. Regionstyrelsens sammanträdesdagar: 24 januari, 4 mars, 27 mars, 22 april, 26 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 15 oktober e.m.(val), 30 oktober, 26 november och 17 december. Arbetsutskottets sammanträdesdagar: 14 januari, 3 februari, 18 februari, 11 mars, 18 mars, 3 april, 15 april, 5-7 och 9 maj, 12 maj, 28 maj, 5 juni, 14 augusti, 4 september, 6-8 och 10 oktober, 21 oktober, 11 november och 9 december. Regionstyrelsen förslag till beslut i fullmäktige Fullmäktige föreslås sammanträda följande dagar, 2014: 20 februari, 31 mars, 28 april, 16 juni, 15 oktober f.m. (konstituerande), 27 oktober, 28 november och 15:e december. Om fullmäktige avser att sammanträda vid ytterligare ett tillfälle föreslås 25 augusti. Regionstyrelsen ges i uppdrag att revidera regionfullmäktiges arbetsordning. Samtliga beslut under förutsättning att regeringen beslutar revidera kommunallagen i enlighet med förslag om förändrad mandatperiod. Förslag till sammanträdesordning för 2014 har tidigare behandlats av regionstyrelsen i augusti. Förslaget återremitterades av fullmäktige i oktober med motivering ytterligare försök till anpassning av tider för skolloven. På regionstyrelsens sammanträde presenterades reviderat förslag. Förslaget har av ledningskontoret reviderats utifrån två utgångspunkter. Dels regeringens proposition om Vital demokrati 2013/14:5 dels försök till ytterligare anpassning av tider för skolloven. Det nu presenterade förslaget innebär att även sportlovet är fritt från sammanträden. Forts. Justerare: Utdragsbestyrkande:

206 Regionstyrelsen Protokoll Rs 330 forts. Regeringens förslag, Vital demokrati, innebär bland annat att mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds 15 oktober i stället för, som nu, 1 november, valåret. Förslaget föreslås träda i kraft 1 februari Riksdagsbeslut i enlighet med förslaget förväntas i december. Följande ändringar föreslogs: Arbetsutskottet: 18 februari i stället för 12 februari. Regionstyrelsen: 4 mars i stället för 20 februari, 15 oktober i stället för 3 november (val) och 26 november i stället för 27 november. Tidigare föreslaget extra sammanträdet med regionstyrelsen 17 november utgår i och med anpassningen till regeringsförslaget. Fullmäktige: 20 februari (torsdag) i stället för 24:e februari, 27 oktober i stället för 20 oktober, 15 oktober i stället för 3 november (val) och 28 november (fredag) i stället för 1 december. Justerare: Utdragsbestyrkande:

207 Ledningskontoret Nina Gustavsson Per Lundin Ärendenr RS 2013/620 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober (3) Regionstyrelsen Regionstyrelsens och fullmäktiges sammanträdesordning 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner reviderad sammanträdesordning för regionstyrelsen, Sammanträdesdagar: 24 januari, 4 mars, 27 mars, 22 april, 26 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 15 oktober e.m.(val), 30 oktober, 26 november och 17 december. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige följande sammanträdesdagar, 2014: 20 februari, 31 mars, 28 april, 16 juni, 15 oktober f.m. (konstituerande), 27 oktober, 28 november och 15:e december. Om fullmäktige avser att sammanträda vid ytterligare ett tillfälle föreslås 25 augusti. Regionstyrelsen ges i uppdrag att revidera regionfullmäktiges arbetsordning. Samtliga beslut under förutsättning att regeringen beslutar revidera kommunallagen i enlighet med förslag om förändrad mandatperiod. Sammanfattning Ärendet återremitterades av fullmäktige den 14 oktober med motivering ytterligare försök till anpassning av tider för skolloven. Det reviderade förslaget innebär att även sportlovet är fritt från sammanträden. Bakgrund Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige varje år före december månads utgång bestämma dag och tid för nästföljande års sammanträden. Förslag till sammanträdesordning behandlades av regionstyrelsen i augusti. Förslaget återremitterades av fullmäktige i oktober. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

208 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr RS 2013/620 2 (3) Det reviderade förslaget utgår, som tidigare förslag, från nedanstående förutsättningar: - Kommunallagen som bland annat anger att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång och att budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Lika så gäller för skattesatsen. Om särskilda skäl föreligger kan budgeten fastställas senare dock före december månads utgång. Skattesatsen ska dock alltid fastställas av fullmäktige före november månads utgång. - Regionfullmäktiges arbetsordning som bland annat anger när sammanträdesordningen ska beslutas och att ordinarie sammanträden, som regel, hålls varje månad med undantag för januari och juli. - Skolloven bör hållas fria från sammanträden. Inga sammanträden bör hållas efter midsommar och att juli ska hållas sammanträdesfritt. - Ekonomernas tidsplanering/årsplan. - Sammanträden med Sveriges kommuner och landsting. - Två arbetsutskott till varje sammanträde med regionstyrelsen. Utöver dessa förutsättningar har, i det reviderade förslaget, inarbetats regeringens proposition om Vital demokrati, prop. 2013/14:5. Regeringens förslag innebär bland annat att mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds 15 oktober i stället för, som nu, 1 november, valåret. Förslaget föreslås träda i kraft 1 februari Riksdagsbeslut i enlighet med förslaget förväntas i december. Ledningskontorets reviderade förslag innebär att även sportlovet hålls sammanträdesfritt. Två arbetsutskott infaller dock på skollov; arbetsutskottet 15 april och 21 oktober. Arbetsutskottet 15 april, påsklovet, kan möjligen tidigareläggas till 9 april. Detta har dock inte gjorts då föregående arbetsutskott är 3 april. Följande förändringar föreslås: Arbetsutskottet: 18 februari i stället för 12 februari. Regionstyrelsen: 4 mars i stället för 20 februari, 15 oktober i stället för 3 november (val) och 26 november i stället för 27 november. Föreslaget extra sammanträdet med regionstyrelsen 17 november utgår i och med anpassningen till regeringsförslaget. Fullmäktige: 20 februari (torsdag) i stället för 24:e februari, 27 oktober i stället för 20 oktober, 15 oktober i stället för 3 november (val) och 28 november (fredag) i stället för 1 december.

209 Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr RS 2013/620 3 (3) Bedömning Revidering av tidigare förslag till sammanträdesordning har gjorts dels utifrån försök att ytterligare anpassa sammanträdesordningen för 2014 till skolloven dels utifrån regeringens förslag till ändrig av kommunallagen, vilken förväntas träda i kraft den 1 februari Förslaget innebär att även sportlovet blir fritt från sammanträden. Dock kvarstår två sammanträden med arbetsutskottet på skollov, varav det ena är möjligt att tidigarelägga. Revideringen av sammanträdesordningen, i enlighet med regerings förslag om ändrad mandatperiod, har även inneburit att det sammanträde då fullmäktige fastställer budgeten genomförs i november. Därmed är tillämpningen av kommunallagens skrivning om särskilda skäl inte längre aktuell. Ledningskontoret Per Lindskog tf. regiondirektör

210 Sammanträdesdagar 2014 reviderad version 30 oktober Arbetsutskottet Regionstyrelsen Regionfullmäktige Smtr Dag Smtr Dag Smtr Dag AU 1 14 jan RS 1 24 jan RF 1 20 feb AU 2A 3 feb AU 2B 18 feb RS 2 4 mar RF 2 31 mar AU 3A 11 mar AU 3B 18 mar RS 3 27 mar RS 3 28 apr Årsredovisning AU 4A 3 apr AU 4B +Pbk 15 apr RS 4 22 apr AU 5A 5-7, 9 maj AU 5B 12 maj RS 5 26 maj RF 4 16 jun Budgetramar AU 6A 28 maj AU 6B 5 jun RS 6 19 jun 25 aug? AU 7 14 aug RS 7 28 aug AU 8 +Pbk 4 sep RS 8 25 sep RF 5 27 okt RS 9 15 okt em RF 6 15 okt fm Val KS, KF pres. AU 9A 6-8, 10 okt AU 9B 21 okt RS okt RF 7 28 nov Budgetavstämn AU 10 +Pbk 11 nov RS nov RF 8 15 dec Val nämnder, m.m. AU 11 9 dec RS dec 2015

211 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 13 Avsägelser och fyllnadsval Innehåll b) Olof Åströms (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. c) Anna Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. d) Gunnel Johanssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. e) Daicy Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. f) Daniel Bergvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika vice ordförande i byggnadsnämnden t.o.m g) Daniel Bergvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges valberedning fr.o.m t.o.m h) Daniel Bergvalls (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige fr.o.m t.o.m

212

213

214

215

216

217

218

219 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 14 Medborgarförslag; nyinkomna Innehåll Maud Söderbergs medborgarförslag om aktivitetsstöd till föreningar som arrangerar motionspass för ålderspensionärer. (Inkom ) RS 2013/600 Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. Iréne Magnussons medborgarförslag om pensionärslägenheter/ trygghetsboende i Roma (Inkom ) RS 2013/647 Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden. Lars Lindgrens medborgarförslag om räddningstjänstens handlingsprogram. (Inkom ) RS 2013/683 Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

220

221

222

223 COTI A\I)S KOM Ml'N MEDBORGARFÖRSLAG Till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun VISBY Änr REGION GOTLAND Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. angående Räddningstjänstens handlingsprogram Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. Se bif bilaga Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering Förslagsställare m. m. Du kan inte vara anonym utan det måslfe]gå att Ofullständiga uppgifter kan leda till attlqitt försl Datum Namntecknid Q Q da om du är folkbokförd i Gotlands kommun. inte kan behandlas som ett medborgarförslag. Adress Namnförty di igande Laris lindgr Suderkvior 3 Postadress BURGSVIK E-postadress LALINDGRE TELIA.COM Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag Sidan 1 av 2

224 Bilaga till medborgarförslag. Enligt tidningsartikel (GA 23/10-13) skall handlingsprogram för Räddningstjänsten i Region Gotland fastställas av regionfullmäktige. Jag fäste mig då vid, att planen skall fastställas INFÖR VARJE NY MANDATPERIOD. Kan detta verkligen bidra' till en långsiktig och hållbar plan? Nog finns väl här en uppenbar risk för ryckighet och kortsiktighet, beroende på olika politiska majoriteter vart 4:e år. Jag föreslår, att fullmäktige fastställer en hållbar plan för åtminstone tio år i taget med möjlighet till ev erforderliga justeringar, avhängiga av div olika inriktningar, teknisk utveckling etc med huvudsakligen oförändrad basinriktning. Jag har upplevt en oro bland Räddningstjänstens personal för att de korta avtalsperioderna kommer att medföra osäkerhet, ryckighet, som gör arbetet och organisation oförutsägbara.

225 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende Interpellationer Innehåll Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Mats Hedströms (M) interpellation om redovisning av anläggningstillgångar m.m. för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. RS 2013/655 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Magnus Jönsons (M) interpellation om kontantfri betalning i kollektivtrafiken. RS 2013/553. Bordlagd från föregående sammanträde. Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Inger Harlevis (M) interpellation om asylmottagning i Region Gotland. RS 2013/656 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Leif Dahlbys (S) svar på Ursula Jacobssons (C) interpellation om ungdomars psykiska ohälsa och förskrivning av antidepressiva medel. RS 2013/433. Bordlagd från föregående sammanträde. Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Lars Thomssons (C) interpellation om kostnader för återtagande av Pjäsen till kommunal regi. RS 2013/657 Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Eva Gahnströms (C) interpellation om användandet av elbilar inom Region Gotland. RS 2013/658 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på Johan Malmros (FP) interpellation om karriärtjänster för lärare. RS 2013/659

226 Slite Interpellation: Redovisningen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB Till: Åke Svensson, ordförande Regionstyrelsen I årsredovisningen för Wisby Strand sid 5 framgår det av balansräkningen att de materiella anläggningstillgångarna bland annat består av byggnader och mark. I slutredovisningen av kostnaderna för uppförandet av Wisby Strand finns kostnaderna för bygget av själva byggnaden med. Kostnaden för inköp av mark fanns inte redovisad som en anläggningskostnad i slutredovisningen i uppförandet av Wisby Strand. Vem köpte och hur bokfördes kostnader för markinköpet? När, var, från vem och hur överfördes denna mark som en anläggningstillgång till Wisby Strand? Mats Hedström (M)

227 Visby Interpellation: Kontantfri betalning i kollektivtrafiken Till: Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell skrev jag en motion om införandet av kontantfri betalning på kollektivtrafiken. Syftet med motionen var att effektivisera, förenkla och förbättra arbetsmiljön både för busschaufförer och allmänheten samt att minska rånrisk och andra kostnader som är förknippade med kontanthantering. Från och med i år finns ett nytt kortsystem på kollektivtrafikens bussar men det går fortfarande bara att betala med kontanter. När kommer de kontantlösa systemen att införas på Region Gotlands bussar? Magnus Jönsson (M)

228 Visby Interpellation: Asylmottagning i Region Gotland Till: Regionstyrelsens ordförande, Åke Svensson Region Gotland ska visa solidaritet gentemot dem som tvingas fly förtryck i andra länder. Den senaste statistiken visar ett obefintligt mottagande för Gotlands del avseende asylsökande. Med anledning av det vill jag fråga följande: 1. Anser du att regionen vidtagit tillräckliga åtgärder för att ta emot asylsökande? 2. Avser du att vidta några ytterligare åtgärder i närtid? Antalet inskrivna asylsökande i mottagandet per län i förhållande till befolkning per invånare Inger Harlevi (M)

229 Interpellation Till Hälso - och sjukvårdsnämndens ordförande Ang Ungdomars psykiska ohälsa och förskrivning av antidepressiva medel Gotland ligger högt i statistiken av ungdomars psykiska ohälsa. Vad beror det på att fler och fler ungdomar måste använda antidepressiva medel för att klara vardagen? Borde inte flera resurser sättas in så att kombinationen medicin och samtalsterapi skall gälla? Vad gör regionen för att denna insats sätts in omgående då ungdomen behöver hjälp? (ej leda till självmord) Alva Ursula Jacobsson

230 Interpellation Till Socialnämndens ordförande Hanna Westerén Som ordförande för Socialnämnden har Hanna Westerén ofta offentligt försvarat Region Gotlands återtagande av Pjäsen med orden att det inte skulle bli dyrare och att det inte alls bara beror på ideologi Tidningsuppgifter gör nu gällande att det uppkommit stora merkostnader i samband med återtagandet, vilket i så fall är direkt i motsats till vad Hanna Westerén lovat. Samtidigt vet, vi via budgetsiffror, att kostnaden per vårddygn stigit kraftigt i jämförelse med föregående år, då driften sköttes på entreprenad av Attendo Care. Det indikerar att driftens verkliga kostnad har stigit markant. Därför ställer jag följande frågor. Hur stora är överkostnaderna som har uppkommit i samband återtagandet av Pjäsen till kommunal regi? Vad beror kostnaderna på? Hur stämmer det med de löften du gett att verksamheten skall drivas till samma kostnad och kvalitet i kommunal regi? Hur mycket har dygnskostnaden stigit i jämförelse med när Attendo Care skötte driften, sett i kronor och i procent? Vänge Lars Thomsson

231 INTERPELLATION Till Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson ang. elbilar. I Vision 2025 står det att Gotland ska använda klimatneutral och förnyelsebar energi. En förutsättning för att nå målet är att Regionen, företag och privatpersoner använder förnyelsebara bränslen i sina fordon. När det gäller bussar och arbetsfordon är biogas ett bra alternativ. Personbilar kan köras på biogas, etanol eller el. El är särskilt lämpligt för kortare persontransporter och avstånden på Gotland är inte långa. Med hänvisning till ovanstående frågar jag: 1. På vilket sätt arbetar Region Gotland för att främja användandet av elbilar? 2. Vilken strategi har Region Gotland när det gäller köp och leasing av elbilar? Bro Eva Gahnström

232 Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Karriärtjänster för lärare Region Gotland har tillsatt 14 tjänster som förstelärare. Genom statsbidrag har de lärare som blivit tillsatta fått högre lön. Anställningarna som förstelärare är dock tidsbegränsade, vilket gör att både löneeffekten och tjänsten riskerar att bli en kortsiktig åtgärd. Detta är olyckligt då en långsiktig höjning av lärarnas lönenivå och även permanenta karriärtjänster är önskvärt för att höja läraryrkets status och därmed även kvalitén i skolan. Det är också viktigt att förstelärarna får ett tydligt uppdrag, och tid avsatt för att jobba med frågor som bidrar till att höja elevernas resultat. Varför är förstelärartjänsterna som tillsatts tidsbegränsade anställningar? Vilket uppdrag har förstelärarna? Har förstelärarna fått tid avsatt för att jobba med det utökade uppdraget? Väskinde Johan Malmros (FP) Folkpartiet Liberalerna Gotland Regementsgatan Visby tfn

233 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 22 Information Innehåll Socialnämndens beslut , 56, om individrapportering inte verkställda beslut per den 31 mars Socialnämndens beslut , 91, om individrapportering inte verkställda beslut per den 30 juni 2013.

234

235

236

237

238

239

240

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av Delårsrapport Region Gotland. Revisionsrapport. Anders Haglund Carin Hultgren Åsa Sandgren Sandra Volter.

Granskning av Delårsrapport Region Gotland. Revisionsrapport. Anders Haglund Carin Hultgren Åsa Sandgren Sandra Volter. Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport 2012-08-31 Region Gotland Anders Haglund Carin Hultgren Åsa Sandgren Sandra Volter Region Gotland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Serviceförvaltningens styrkort

Serviceförvaltningens styrkort s styrkort 2014 2015 Fastställt av regionstyrelsen 2013-09-19 Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar och erbjuder effektiva tjänster som skapar värde för kunden. Vision Gotland 2025 Gotland är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31. Timrå kommun Oktober 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Carin Hultgren, Certifierad kommunal revisor Jenny Nyholm Fredrik Birkeland, Revisionskonsulter Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Regionfullmäktige. 23 november 2015 KALLELSE. Kallelsen med handlingar finns på internet

Regionfullmäktige. 23 november 2015 KALLELSE. Kallelsen med handlingar finns på internet Regionfullmäktige KALLELSE 23 november 2015 Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se Regionfullmäktige kallas till sammanträde i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby måndagen den 23 november

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Dagordning för socialnämndens arbetsutskott den 22 november 2013

Dagordning för socialnämndens arbetsutskott den 22 november 2013 Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 13 november 1 (6) Till ledamöterna i och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till arbetsutskott: Datum: Fredagen den 22 november 2013, kl 13.00 cirka 16.30 i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2018-10-09 Rev/18029 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2018 Rapport 12-18 1 2 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-06-30 Krokoms kommun 2007-09-12 Hans Stark *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...1 Inledning...2 Inledning och regelverk...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31. Härnösand kommun Oktober 2015 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson, Certifierad kommunal revisor Viktor Hallström Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Lisbet Östberg Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Surahammars kommun

Granskning av delårsrapport. Surahammars kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Magdalena Bergfors Helene Ellingsen Elisabeth Husdahl Surahammars kommun Oktober Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsrapport januari augusti 2008 Gotlands kommun. Oktober Lars Åke Claesson. Ramona Numelin.

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsrapport januari augusti 2008 Gotlands kommun. Oktober Lars Åke Claesson. Ramona Numelin. REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport januari augusti 2008 Gotlands kommun Oktober 2008 Lars Åke Claesson Ramona Numelin Mats Renborn 1 Innehållsförteckning sid 1. Sammanfattande bedömning...2 2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Deloitte Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Härjedalens Kommun 19 september 2014 Audit.Tax. Consulting. Financial Advisory Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Resultat 4 3. Revisionell

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Granskningsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer