NORDISKA SEKRETARIATET -det nordiska samarbetsorganet för juridiska studentföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISKA SEKRETARIATET -det nordiska samarbetsorganet för juridiska studentföreningar"

Transkript

1 Oslo 30 oktober 2008 (slutlig uppdatering) Protokoll över det Nordiska Sekretariatets årsmöte 2008 i Uppsala 25 september 2008, Övre Slottsgatan 3, 0162 Uppsala, Sverige Närvarande: Aksel Bjørnvall (President för det Nordiska Sekretariatet; int.sek Oslo) Hanna Anagrius (int.sek Uppsala) Ketill Einarsson (int.sek Orator) Cornelius Konow Rieber-Mohn (int.sek Bergen) Helena Mellström (int.sek Stockholm) Maria Nyberg (int.sek Codex) Anne Oksala (int.sek Lex) Anssi Suominen (int.sek Artikla) Jon Toivo Hansen (representant København) Mathilda Umenmark (int.sek Göteborg) Jesse Viljanen (int.sek Pykälä) De juridiska föreningarna i Århus och Tromsø var inte representerade på mötet. Varje förening som på årsmötet representeras av dess internationella sekreterare har en röst, likaså sekretariatets president. Övriga representanter åtnjuter endast talerätt (Stadgarna 12 ). Röstlängden fastställdes till 10 röster. 1 Presidenten förklarar mötet öppnat Nordiska Sekretariatets President Aksel Bjørnvall förklarade mötet öppnat kl Val av sekreterare Maria Nyberg från Codex valdes till mötessekreterare 3 Godkännande av kallelsen Kallelsen till mötet ansågs stadgeenligt utlyst och godkändes av samtliga närvarande. 4 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes utan några ändringar 5 Presidentens årsberättelse Sittande President Aksel Bjørnvall redogjorde för hur samarbetet har fungerat under det senaste året. Han har besökt alla 14 veckor sedan tillträdandet, i tillägg till Culpa Cup, och konstaterade att varje vecka tillfört något nytt. Han konstaterade även att det råder en bra anda mellan föreningarna, och gladde sig över att det i de nordiska veckorna deltagit såväl nya som mer rutinerade gäster.

2 Under ordförandemötet i Lex framkom att flera ordförande tycks ha en annan syn på intveckor än de internationella sekreterarna. Bjørnvall ansåg dock att mötet genom förklaringar och diskussioner sist och slutligen förhoppningsvis var en positiv upplevelse. Slutligen konstaterade Bjørnvall att han har utarbetat ett nytt souveniravtal, och skrivit den utlovade historiken över det nordiska samarbetet. Det har varit ett stort och intressant projekt i och med att samarbetet har rötter redan i 1800-talet. Historiken är nu publicerad på nordiskvecka.net, men finns tills vidare enbart på norska. Bjørnvall bad personer intresserade att hjälpa till med översättning att tala med honom. 6 Medlemmar i sekretariatet Det nordiska sekretariatet har för närvarande 13 medlemmar: Juristforeningen i Tromsø Artikla r.y., Rovaniemi Juristklubben Codex r.f., Helsingfors Lex r.y., Åbo Pykälä r.y., Helsingfors Juridisk Selskab i Århus Juridiska föreningen i Göteborg Juridiska föreningen i Stockholm Juridiska föreningen i Uppsala Ingen av ovanstående medlemmar har meddelat önskan att lämna det Nordiska Sekretariatet. Bjørnvall konstaterade dock att ingen egentlig förening för närvarande tycks verka i Tromsø, och att ingen representant deltagit i sekretariatets två senaste möten, varvid föreningen automatiskt utträder ur samarbetet. Bjørnvall påpekade att föreningen bör stödas och uppmuntras av sekretariatet om den åter inleder verksamhet. Toivo Hansen meddelade att han varit i kontakt med tidigare ordförande för Juridiska föreningen i Lund, vilken inte hade verkat motvilligt inställd till Sekretariatets verksamhet utan rentav intresserad av att så småningom komma med i samarbetet igen. Även Anagrius hade via sin ordförande hört att Lund visat positivt intresse. Mellström meddelade att Juridiska föreningen i Örebro hört av sig och frågat om sekretariatets verksamhet. Hon överväger därför att bjuda in föreningen till den nordiska veckan i Stockholm i år. Mellström tog även upp Umeå, som har en juridisk fakultet

3 men sannolikt är alldeles för liten för att ha resurser att bli fullvärdig medlem. Däremot trodde hon att de kunde vara intresserade av observatörsstatus. Einarsson meddelade att lagfakulteten vid University of Reykjavik även verkat nyfikna på samarbetet, men konstaterade dels att de knappast har intresse av att bli medlemmar och ordna nordiska veckor, dels att det kanske inte finns tillräcklig efterfrågan för att ordna två veckor på Island. Toivo Hansen meddelade att två nya lagfakulteter grundats i Aalborg och Odense, och representanter från dem inbjuds till Köpenhamns nordiska vecka. Problemet med dessa är dock att utbildningen är inriktad på affärsjuridik och ekonomi, varvid den examen som erhålls där inte är in enlighet med Sekretariatets nuvarande stadgar. Toivo Hansen uttryckte dock en förhoppning om att alla dessa nya föreningar skulle välkomnas till veckor i mån av möjlighet för att bekanta sig med samarbetet. Här påminde Bjørnvall som sammanfattning de närvarande om den möjlighet som finns för intresserade föreningar att delta i samarbetets verksamhet med observatörsstatus. En diskussion fördes om hur och i vilken omfattning inbjudande av nya föreningar till nordiska veckor skall ske. Oksala föreslog att alla medlemsföreningar skall erbjudas två platser, varefter kvarvarande platser om så önskas kan reserveras för andra gäster. Toivo Hansen framförde en önskan om att alla föreningar också skulle göra så, eftersom det ligger i allas intresse att få med också nya gäster och medlemmar. Sålunda enades mötet om följande beslut: Den internationella sekreteraren bestämmer själv om gäster från andra föreningar än Sekeretariatets medlemmar bjuds in. Om så sker skall alla medlemsföreningar garanteras två platser, därefter kan platser reserveras för andra föreningar på bekostnad av medlemmarna så att även varje icke-medlemsförening erbjuds minst två platser. Nyberg invände dock att Codex på grund av sin storlek knappast kan ta emot mer än 20 gäster i framtiden heller. Umenmark meddelade att även Göteborg åtminstone i år kommer att vara tvungen att begränsa deltagarantalet pga. svårigheter att ordna ackommodering. Beslöts att föreningar med svårigheter att följa detta beslut eller Sekretariatets stadgar skall kontakta presidenten. Bjørnvall förklarade en paus kl Mötet fortsatte kl Fastställande av veckornas placering Konstaterades att de flesta veckorna av tradition har en självskriven placering. Viljanen meddelade att Pykälä år 2009 undantagsvis ordnar sin vecka v. 16 på grund av påskhelgen. Toivo Hansen meddelade att Köpenhamn i år prövar ett lite nytt koncept och därför har utvidgat sin vecka med en dag. Einarsson meddelade att Orators vecka

4 2009 kommer att ordnas (to-ti) då föreningen har en tradition att ordna sin årsfest ett visst datum. Konow Rieber-Mohn meddelade att Bergens vecka pga. en liknande tradition även i år måste ordnas v.4, varvid hattrick på våren inte blir möjligt. Detta beklagades av de närvarande. Veckorna för det närmaste året fastställdes enligt följande: 2008: Codex v : Bergen v. 4 Oslo v. 41 Århus v. 6 Artikla v. 43 Orator v. 7-8 København v. 44 Lex v. 11 Göteborg v. 46 Pykälä v. 16 Stockholm v. 48 Uppsala v. 39 Umenmark och Mellström meddelade att det pga. svagt intresse i de egna föreningarna och svårigheter med finansiering är möjligt att de inte i år kan ordna veckor. De lovade dock försöka och göra sitt allra bästa för att ordna upp saken. 8 Ordförandemötets uttalande Bjørnvall presenterade det skriftliga uttalande som tillställts Sekretariatet efter ordförandemötet i Åbo. Det har även skickats ut på de internationella sekreterarnas e- postlista för kommentarer, varvid knappt hälften av sekreterarna svarat. Bjørnvall tackade för responsen och konstaterade att uttalandet kan indelas i två delar och föreslog att de behandlas skilt. A. Participants of Nordic weeks Konstaterades att de förslag till regler gällande deltagande i nordiska veckor redan omfattas av Sekretariatets stadgar, som i viss mån rentav är strängare. Nyberg och Toivo Hansen, vilka deltog i mötet, påpekade att detta uttalande till stor del utgör en kompromiss mellan två falanger på mötet. B. Code of Conduct Bjørnvall inledde med att påminna mötet om att ordförandemötet inte har någon beslutanderätt, men att sekreterarna som underlydande till ordförandena har en skyldighet att diskutera saken på deras uppmaning. Vidare konstaterade han att det centrala i denna del av uttalandet var uppmaningen att grunda en granskningskommitté ( revision group ) inom sekretariatet med uppgift att lösa och motverka uppkomsten av problem. Oksala ansåg att det inte finns ett behov av en sådan grupp, då de som berörs bör och sannolikt vill tar upp ärendet sinsemellan. Mellström påpekade att en tanke bakom detta säkert är att en förening skall ha fler personer att vända sig till om problem

5 uppstår, vilket också är till hjälp i en situation där presidenten kan anses jävig. Umenmark uttryckte sin besvikelse över att man som vuxna människor inte verkar lita på varandra eller vara villiga att ta i problem och lösa dem utan en särskilt tillsatt grupp. Anagrius ansåg att man hellre borde verka för att problem aldrig uppstår än utgå från att de gör det och grunda denna kommitté. Mellström ansåg att denna kommitté skall ses som en preliminär lösning tills man lyckas åtgärda de attityder som kanske är det egentliga problemet, varvid Nyberg inflikade att grundandet av en kommitté är alltför invecklat om det bara skall ses som preliminärt. Toivo Hansen påpekade att denna kommitté inte skulle kunna göra mer än presidenten, dvs. stöda och hjälpa att föra en dialog mellan föreningarna, och föreslog att samma reslutat kanske kunde uppnås genom att oftare ordna int.sek-möten. Bjørnvall bad de närvarande att också tänka på hur kommittén skall sammanträda och vem som skall betala eventuella resor. Därefter skedde en omröstning. Rösterna föll 5-5, varvid Presidentens röst avgjorde att en kommitté skall bildas. Därefter diskuterades huruvida denna kommittés uppgifter skall inskrivas i stadgarna och vilket ansvar kommittén skall ha för att lösa konflikter. Viljanen påpekade att det borde vara ganska självklart att föreningarna vill att samarbetet fungerar, och att det därmed är onödigt att inskriva något i stadgarna. Mellström ansåg att det ändå vore bättre att ha ens några riktlinjer inskrivna, eftersom denna fråga tycks vara så avgörande för ordförandena. Mötet enades därefter om att kommitténs mål och arbetsuppgifter inskrivs i stadgarna. Bjørnvall förklarade en kort paus kl Mötet fortsatte kl Nya formulär Bjørnvall presenterade en ansökningsblankett som används i Juristforeningen i Oslo för gäster som vill åka på nordiska veckor. I denna räknas bland annat upp vilka förpliktelser och regler som gäller under veckan samt hur man förbinder sig till betalning, och den sökande skall underteckna blanketten för att alls få delta. Toivo Hansen ansåg att idén var mycket bra och påpekade att de flesta tänker efter lite mer då de skriftligen måste underteckna något. De övriga deltagarna instämde, och förslaget godkändes enhälligt. Mötet diskuterade därefter kort vilken ersättningsskyldighet en anmäld gäst som inte deltar har, och det beslöts att organiserande int.sek bedömer hur stor skada som orsakats av bortfallet, och denna skada skall sedan på basis av ansökningsformuläret ersättas av den anmälda, med hjälp av den anmälande föreningen. Skadan bör rimligen vara mindre än priset på veckan. Bjørnvall föreslog vidare att en broschyr om det nordiska samarbetet skulle göras, som kunde delas ut både till intreserade intveckoresenärer och nya studerande.

6 Han föreslog att den skulle innehålla både praktisk information och lite regler vilka man kunde hänvisa till i ansökningsblanketten. Mötet ansåg idén vara mycket bra och beslöt att den sittande och den nya Presidenten utformar en broschyr inom år Nordiska veckor Bjørnvall föreslog att man under denna punkt skulle ta upp två frågor; dels innehåll och längd, dels de nordiska veckornas rykte. Förslaget godkändes av alla närvarande. 1. Innehåll och längd Det konstaterades allmänt att det är bra att det i stadgarna är inskrivet att veckorna skall ha ett juridiskt tema det är viktigt att hålla fast vid det och inte bara fokusera på festerna. Anagrius ansåg dock att något borde göras så att man inte väljer samma teman. Det konstaterades dock vara svårt eftersom det ibland kan vara svårt att bestämma sitt tema i god tid, och int.sek-mötena inträffar så sällan att möjligheterna till dialog försvåras. Toivo Hansen föreslog därför att var och en då temat är fastslaget meddelar presidenten om detta. Vidare beslöts att föreningar som inte vill eller har möjlighet att ordna en hel vecka (5 dagar) skall kontakta presidenten så snabbt som möjligt. Umenmark väckte frågan om vissa traditionella evenemang, såsom hyttetur, skall anses obligatoriska. Efter kort diskussion beslöts att programmet är helt upp till den internationella sekreteraren, men att något slags årsfest gärna skall ingå. Mellström och Umenmark undrade även om det på grund av deras finansiella svårigheter kan godkänas att alkoholdryckerna inte är gratis under deras veckor. Mötet konstaterade att även sådana frågor bör vara upp till organiserande int.sek; Bjørnvall uppmanade dem dock att gå ut med denna information i sina inbjudningar. Priset på nordiska veckor diskuterades, och det konstaterades att ingen övre gräns finns. Mötet var dock enigt om att ett sådant inte behövs då utgångspunkten alltid skall vara att priset är så lågt som möjligt. Bjørnvall tillade att en maximisumma lätt kunde förvrängas och ses som ett fastslaget pris. 2. De nordiska veckornas rykte Det konstaterades allmänt att de nordiska veckornas rykte för tillfället inte är så gott. Bjørnvall menade att detta beror på missförstånd bland andra studerande som inte vet vad samarbetet går ut på. Lösningen på detta problem är att på olika sätt ge ut mera information om Sekretariatets verksamhet. Einarsson påpekade att det också är väldigt viktigt att varje int.sek berättar för dem han eller hon skickar ut om hurdan veckan är samt hur man skall bete sig på den. Oksala sade att vi själva är de starkaste förebilderna, och att en ganska strikt linje därför måste hållas en lång tid framöver så att de allmänna attityderna kan ändras. Toivo Hansen påpekade vikten av att inte göra

7 veckorna till insider -evenemang, utan också rikta sig till nya medlemmar och s.k. rookies. Nyberg inflikade att insidergrupper lätt skapar ett tryck på nya deltagare att bete sig illa för att få uppmärksamhet och bli accepterade. Om ryktet hos sponsorer konstaterades att särskilt Sverige har haft stora problem då de nordiska gästerna gjort sig ökända på olika sätt. Dessutom är förhållandet till sponsorer svårare att ändra på än förhållandet till andra studerande. Umenmark ansåg att det största problemet inte är att deltagarna skulle vara fulla, utan snarare att många är bakfulla, trötta och inte alls lyssnar på besök. Bjørnvall ansåg att ett totalt alkoholförbud ändå inte är den bästa lösningen; många blir vaknare, beter sig bättre och deltar mer aktivt om de får något litet att dricka. Toivo Hansen påpekade vikten av att vara ett gott exempel för andra, dra tydligare gränser för gästerna samt tala på förhand med både gästerna och byråerna så att spelreglerna är klara för alla. Dessutom föreslog han att man på förhand också skulle tala med byråerna om hurdan presentation som är ändamålsenliga, för att undvika t.ex. långa mörka PowerPoint-presentationer utan något att äta eller dricka. 11 Culpa Cup Plats och tidpunkt för nästa sommars Culpa Cup diskuterades. Oksala tog preliminärt på sig värdskapet å Lex vägnar, men lovade bekräfta efter att ha kontrollerat budgeten och fått ett godkännande av nästa års int.sek och styrelse. Bjørnvall förklarade en paus kl Mötet fortsatte kl Sekretariatets stadgar Man kom överens om att avlägsna Tromsø som en medlemsförening i stadgarna. Toivo Hansen presenterade tre förslag till ändringar av Nordiska Sekretariatets stadgar. För det första förslog han att de engelska stadgarna skall ges tolkningsföreträde och användas framom de svenska, eftersom engelskan behärskas av alla, på en ungefär lika nivå. För det andra föreslog han att det i stadgarna skall inskrivas att Presidentens årsrapport bör ingå i mötets föredragningslista. Slutligen föreslog han att en kassa på max 2000 skulle grundas genom ansökingar om stöd från nordiska företag och institutioner. En kassörspost skulle instiftas, till vilken en int.sek skulle väljas, och denna person skulle även kunna utgöra dne tredje medlemmen i granskningskommittén. Efter en kort diskussion om hur denna ekonomi skulle skötas, vad pengarna skulle användas till och andra praktiska frågor beslöts att denna fråga lämnas till följande möte för vidare behandling.

8 Bjørnvall väckte frågan om Presidentperioden borde förkortas, eftersom den kan kännas lite lång, i alla fall om en åker på alla veckorna. Toivo Hansen påpekade att en kortare mandatperiod skulle göra det svårare att hinna påbörja och slutföra projekt. Mellström föreslog att en vice presidentpost skulle instiftas, vars uppgifter skulle vara att bistå presidenten i dennes uppgifter, enligt överenskommelser sinsemellan. De närvarande understödde förslaget enhälligt och med stort gillande. Beslöts ändra 9 som följande: Nordiska sekretariatet skall hålla möte minst två gånger per år. Vid det konstituerande mötet skall ny President, Vice president och medlem av granskningskommittén väljas. Vid det andra mötet skall mål och beslut från senaste möte uppföljas och utvärderas. Mötena roterar mellan föreningarna i den ordning som de Nordiska Veckorna infaller under året med sex Nordiska Veckors mellanrum om inte annat bestäms på mötet. Beslöts göra följande tillägg i 10.3: De juridiska föreningarna skall så långt som möjligt betala resan till det konstituerande mötet för den internationella sekreteraren eller den som representerar föreningen i dennes ställe. Beslöts avlägsna 10.4, vari stadgas om sanktioner för frånvaro vid sekretariatets möten, i sin helhet. Beslöts tillfoga ett nytt kapitel Granskningskommitté mellan nuvarande kapitel 3 och 4 med följande innehåll: ny 13 Inom Nordiska Sekretariatet verkar en granskningskommitté bestående av President, Vice president och en medlem. Samtliga medlemmar väljs på det konstituerande mötet och innehar sin post till följande konstituerande möte. Medlemmarna skall så långt som möjligt vare från olika Nordiska länder och föreningar. ny 14 Granskningskommittén skall arbeta för att effektivt lösa problem och verkställa övriga uppgifter som tilldelas dem av mötet. Kommittén kan ge råd och informera de internationella sekreterarna om händelser. Utöver detta skall Vice presidenten assistera Presidenten i dennas uppdrag.

9 Beslöts tillfoga följande till slutet av nuvarande 14: i) övervaka de nordiska veckornas prisnivå j) kontakta förening som visar tecken på inaktivitet eller ointresse och stöda denna i att aktivare ta del i samarbetet. Beslöts tillfoga en ny paragraf mellan nuvarande 16 och 17: Presidenten skall aktivt medverka för att lösa eventuella konflikter mellan föreningar eller dess medlemmar samt bistå föreningarna i att driva in eventuella skulder som uppkommit inom samarbetet. Beslöts göra följande ändringar till nuvarande 17: 17.2: Den internationella sekreteraren kan begränsa antalet gäster från de andra juridiska föreningarna. Kriterierna för begränsning bestäms av den internationella sekreteraren, men varje förening bör dock garanteras två platser. Om detta inte är möjligt bör Presidenten kontaktas för godkännande. [ ] 17.3: En deltagare i Nordisk vecka skall anmälas via sändande föreningens int.sek. Denna person skall vara studerande medlem av sändande föreningen. I andra hand kan även färdigblivna medlemmar av den sändande föreningen komma på fråga. [ ] Medlemsföreningarnas studerande medlemmar kan i egenskap av nordiska gäster inte åsidosättas, varvid studerande medlem skall ha förtur före färdig medlem, vilken har förtur före personlig gäst. Beslöts att President och Vice president ser över stadgarna som helhet och framlämnar ett förslag till grundlig revidering och översättning till engelska vid nästa möte. 13 Souveniravtalet Bjørnvall redogjorde för arbetet med det nya souveniravtalet - Foreningssouveniravtalen - och uppmanade alla att noga bekanta sig med avtalet samt se till att den egna föreningens medlemmar känner till reglerna och vem som undertecknat avtalet. 14 Nordiska Sekretariatets hemsida Bjørnvall uppmanade alla att använda hemsidan nordiskvecka.net mera, samt kontrollera att en länk till hemsidan finns på den egna föreningens hemsidor. 15 Val av ny president Bjørnvall meddelade att han fått två formella nomineringar till Presidentposten, Anne Oksala från Lex och Jon Toivo Hansen från København. Mötet beslöt enhälligt att den som inte väljs till President tillägnas den nya posten som Vice president. Till bägge

10 kandidaterna ställdes frågor, bl.a. Hur många veckor tänker du åka på?, Skrämmer det att hålla tal på årsfester? och Hur lyckas du kombinera nyttjande av alkohol och bevarande av allmän koll och ansvarskänsla? Efter sluten omröstning valdes Anne Oksala till ny President för samarbetet under mandatperioden med rösterna 7/3. Bjørnvall gratulerade Oksala och överlämnade en bubbelflaska. 16 Övriga frågor Toivo Hansen presenterade en proposition om allmänna värden och linjer för verksamheten. Propositionen godkändes enhälligt som sekretariatets program, och det beslöts att den inkluderas i den kommande broschyren. Oksala önskade ta upp de stölder som inträffat på sistone. Hon ansåg att oklara omständigheter kring souveniravtalet varit den största orsaken, och föreslog att ett totalförbud för alla former av befrianden och stölder skulle införas för ett år. Konow Rieber-Mohn och Bjørnvall motsatte sig kraftigt detta och påpekade att befriandet av souvenirer är en gammal studentikos tradition med mycket långa anor, och att det stölder inom och utanför souveniravtalet inte får dras över samma kam. Flera representanter för föreningar som inte undertecknat avtalet påpekade att avtalet som det nu är verkar vara en huvudregel som flera av föreningarna tagit avstånd från, vilket orsakar förvirring. Därför skulle även det allmänna stjälandet minska om huvudregeln vore att det under inga former är godtagbart. Toivo Hansen ansåg att ett tillfälligt avskaffande av souveniravtalet inte löser några problem, men föreslog att avtalet skulle avlägsnas ur stadgarna och uppgöras separat utanför dessa. Konow Rieber-Mohn och Bjørnvall påpekade att detta hällar inte ville lösa något, och att bästa lösning var att informera bättra om det nya souveniravtalet, gärna genom den nya informationsbroschyren. Då mötet inte kunde enas om ett beslut lämnades förslaget åt följande möte för vidare diskussion. 17 Datum för nästa möte Bjørnvall föreslog att man i enlighet med de nya besluten skulle hålla nästa möte i samband med nordisk vecka i Bergen v. 4. Förslaget understöddes av samtliga, och Konow Rieber-Mohn godkände det för Bergens del. 18 Presidenten förklarar mötet avslutat Nordiska Sekretariatets President emeritus Aksel Bjørnvall förklarade mötet avslutat kl Maria Nyberg Aksel Bjørnvall Codex internationella sekreterare Nordiska Sekretariatets President

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Stämman hölls på Ljungalid, långfredag den 10 april 2009. Antal deltagare på stämman var 61 personer enligt närvarolista. 1 Stämmans

Läs mer

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 1. Mötet öppnas av CK-ansvarig. Öppning av mötet kl 12.00 ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 Förslag till dagordning 2. De tolv traditionerna läses. - Traditionerna är de som gör

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april MATIX - Management av Tillväxtföretag Antagningsprocess 2013 Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april Välkommen att söka till MATIX! För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Guide till påverkanstorg

Guide till påverkanstorg Guide till påverkanstorg Inledning Påverkanstorg är en mötesform som arbetades fram av Scouterna. Flera organisationer, stora som små, använder mötesformen. I den här guiden får du först en kort presentation

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER

FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER Till utbildningsarrangören Då utbildningsmaterialet för ordningsvakter uppdaterades beslutade sig arbetsgruppen för att utarbeta

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Protokoll bomöte 2014-11-05

Protokoll bomöte 2014-11-05 Protokoll bomöte 2014-11-05 1. Mötets öppnande Ordförande välkomnade alla grannar till höstens bomöte och förklarade mötet öppnat. 2. Hänt sedan förra bomötet. Ordförande berättade om aktiviteter och vad

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum 1 Namn, hemort och språk Föreningens namn är Studeranderådet vid Ålands lyceum och dess hemort är Mariehamn. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden

Läs mer

Acceptera inte MTRs lönesänkning!

Acceptera inte MTRs lönesänkning! Mitt i City - Bladet som vägrar hålla tyst! Nummer 1 2010-10-17 Ansvarig utgivare: Tim Söderström Prenumeration: tim@timsoderstrom.se Webbplats: timsoderstrom.se Acceptera inte MTRs lönesänkning! Mot bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Vice, Bengt Pettersson Sekreterare: Adjugerad Johan Persson Närvarande ledarmöter:

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Luxor,Kårallen Datum: 2010-04-21 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET Att starta en lokalförening är varken svårt eller betungande och det finns många fördelar för både den regionala och nationella verksamheten. För det regionala planet

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR Klubben stiftades den 29 september 1922 och har sin hemort i Stockholm. Stadgarna antogs 1923 och har reviderats: 1927, 1933, 1935, 1943, 1949, 1955, 1959, 1962, 1967, 1968,

Läs mer

Kommer du med på en resa?

Kommer du med på en resa? Kommer du med på en resa? Presentation av Odd Fellow Orden och Logen Nr 10 Sibbesborg 10.10 Kommer Du med på en resa? Världen är fylld av möjligheter inom olika hobbyer och föreningar. Du har kanske bekantat

Läs mer

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt

TP #1. fördjupning - vadå anställd? TP # 1: Anställa på rätt sätt TP #1 Foto: Cladio Bresciani/TT Vadå anställd? Jag har ju inte skrivit på något. Allt om Juridiks fördjupningar är precis som det låter. Vi går på djupet i månadens ämne genom att förklara bakgrunden till

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Joakim Skoog Närvarande:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Reviderad 2012-03-15 Bakgrund Den 1 januari 2009 ersattes Barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. -1- (6) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s Kongress 2013. Han vände

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28.

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Närvarande: Per Jönsson, Patrik Nietlisbach, Lasse Nilsson, Linda Lindgren, Karin Andersson, Henning Westgård, Mikael Kjellman, Emil Selin, Pernilla

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Frånvarande - Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 22 augusti 2012, Östervägen

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar

Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr: 533 Medling vid ungdomsbrott Svårigheter med polisens ansvar Emelie Brodin Hanna Rolinder Abstract Rapporten

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 6.11.2013 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. STADGAR för bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby antagna 2015-10-07. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar.

STADGAR. Nordiska samarbetskommittén (NSK) kan fastställa ytterligare riktlinjer gällande implementeringen av dessa normalstadgar. STADGAR Stadgar för NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND (NIPÅ), nedan kallad för institutionen. Stadgarna är fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-K) den 23 oktober 2015, och gällande från den 1 januari 2016.

Läs mer

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR Albanska Författare, Artister och Skapare Papa Klementi XI Albani Föreningen i Sverige ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Paragraf 1 Med denna lag definieras: inrättandet Albanska Författare, Artister och Skapare

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Närvarande Frånvarande Karin Renström, ordförande () Wolfgang Liepack, sekreterare (WL) Roger Johansson (RJ) Jens

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen 19.3. 2010 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen Författare Arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen. Ordförande: Tuomo Antila, sekreterare: Sofia Rajamäki och

Läs mer

2. Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes efter några mindre korrigeringar av utskickat förslag.

2. Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes efter några mindre korrigeringar av utskickat förslag. Protokoll CS-möte 23-24 april 2016 Närvarande Carl Fredrik Johansson, ordförande Håkan Jalling Per-Olov Larsson Cajsa Lindberg Sebastian Mauritsson Daniel Svensson Håkan Winfridsson Ofelia Eriksson (adjungerad)

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Lokförarbladet. 2016, apans år. SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52

Lokförarbladet. 2016, apans år. SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52 Lokförarbladet SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52 2016, apans år. Presentation av kandidaterna inför årsmötet ISS och övergångsavtalet. Långtidssjukskriven? Våra skor. Nytt år, nya utmaningar, nya vänner

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Lördagen den 16 januari 2010

Lördagen den 16 januari 2010 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 16 januari 2010, kl. 12.00-19.30 17 januari 20109, kl. 09.00 16.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Birgitta

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer