DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten i Uppsalas dom den 18 oktober 2011 i mål nr , se bilaga A SAKEN Ersättning för kostnader avseende personlig assistans enligt lagen (1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, fastställer att han har rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans från och med den 3 april Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Ersättningsgilla kostnader har förelegat för tid från och med den 3 april Frågan om rätt till utbetalning av retroaktiv ersättning har avgjorts i RÅ 2000 not. 176 och RÅ 2006 ref. 76. I målen läggs det vikt vid att det på ett tidigt stadium av ansökningsförfarandet gjordes klart att ett bestämt fristående organ var avsett att fungera som arbetsgivare åt assistenterna och därmed som anordnare av assistansen. ; AB har haft i uppdrag att agera samordnare för ; assistans. Anställningsavtal mellan bolaget och. föräldrar föreligger sedan år Kopia på anställningsavtal och uppdragsavtal ingavs i samband med ansökan om personlig assistans. Förvaltningsrätten har således fel i att anställningsavtal inte har förebringats. Förutsättningar för utbetalning av retroaktiv ersättning är härmed uppfyllda. Krav om att man ska visa upp lönebesked och underlag från Skatteverket strider mot gällande praxis. Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad (nedan nämnden) bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Äveh om de personliga assistenternas arbetsgivare under förfluten tid har beviljat den funktionshindrade anstånd med betalning av avgift och att detta inte utgör hinder för rätt till ersättning enligt LSS, så anser nämnden att det ändå måste styrkas att assistansen har utförts och att den funktionshindrade har haft en uppkommen kostnad härav. Nämnden anser att 1 varken i målet eller tidigare har visat att assistansen faktiskt har utförts eller av vem och i så fall under vilken tid så vitt avser den i målet retroaktiva tiden. Det finns t.ex. ingen tidredovisning för den aktuella tidsperioden. Varför nämnden har efterfrågat lönebesked och underlag från Skatteverket

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr är för att se om utbetalning av lön faktiskt har skett från AB för den aktuella tidsperioden. Nämnden är dock medveten om att dessa omständigheter ensamma inte är avgörande för om rätt till retroaktiv ersättning kan föreligga eller inte. Om utbetalning av lön för påstådd utförd personlig assistans inte har skett för den i målet aktuella tidsperioden till föräldrarna så kan frågan ställas hur föräldrarna i så fall har ordnat sin försörjningsförmåga under samma tidsperiod. Att uppvisa anställningsavtal från år 2007 styrker inte att assistans faktiskt har utförts under tiden 3 april januari Trots att anställningsavtal fanns redan år 2007 påstås inte att anställda assistenter har utfört arbete för tiden före den 3 april Det är enligt nämnden inte styrkt att har fått en uppkommen kostnad med anledning av uppvisade anställningsavtal. AB skulle i så fall kunna visa att bolaget som arbetsgivare har betalat ut lön m.m. för den i målet aktuella tiden samt till vilka personliga assistenter. I nämndens utredning inför beslutet den 30 januari 2009 framgår bl.a. följande av dokumentationen från ett hembesök den 19 januari 2009 där. hans mamma samt en representant från assistansbolaget var närvarande. "Mamman berättade att de inte riktigt har bestämt vilka som ska bli anställda som personliga assistenter. Det kommer att bli familjemedlemmar men det kan även bli utomstående personer till en del". Detta uttalande pekar enligt nämndens mening på att mamma vid denna tidpunkt inte uppfattade sig själv som anställd som personlig assistent. Det är vidare inte trovärdigt att assistenter har varit anställda och nu snart fyra år efteråt har en lönefordran som inte skulle vara reglerad. Nämnden vidhåller att det inte förrän den 30 januari 2009 är styrkt att det har uppkommit en kostnad för för personliga assistenter.

4 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 9 2 LSS, i tillämplig lydelse, kan en enskild få biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. Enligt 9 a tredje stycket LSS anses som kostnad för personlig assistans enligt 9 2 inte i något fall ersättning som den enskilde själv lämnar till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med. I förarbetena till denna bestämmelse anges att detta innebär att om den funktionshindrade önskar ha någon som han lever i hushållsgemenskap med som personlig assistent, och inte själv vill stå för kostnaden, så måste kommunen eller ett annat fristående organ vara arbetsgivare/uppdragsgivare för assistenten (prop. 1994/95:77 s. 23). Enligt praxis kan ersättning för kostnader för personlig assistans enligt LSS lämnas för tid före beslutsdagen. Förutsättningarna för att ersättning ska kunna utgå är att assistans faktiskt har lämnats under den aktuella tiden samt att den har gett upphov till en kostnad som är av ersättningsgill natur Qfr. RÅ 2000 not. 176). har genom nämndens beslut beviljats personlig assistans fr.o.m. den 30 januari Frågan i målet är om 'har rätt till retroaktiv ersättning för kostnader för personlig assistans för tiden den 3 april januari För att en sådan rätt ska föreligga krävs att. faktiskt fått assistans och att den lämnats av föräldrarna som anställda av ett fristående organ. Av handlingarna i målet framgår att och med den 1 juli 2007 är anställda av 5 båda föräldrar från AB som personliga assistenter. Enligt anställningsavtalen är de timanställda som personliga

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr assistenter att hjälpa och biträda hjälptagaren i enlighet med det behov som.fastställs av berörd myndighet. I uppdragsavtalet mellan l och anges att det för varje månad ska ges in tidrapporter till bolaget över den föregående månadens förbrukade assistans. Kammarrätten konstaterar att det i rättsfallet RÅ 2000 not. 176, som har åberopats av, var ostridigt att assistans hade lämnats i enlighet med de månadsräkningar som hade getts in i samband med ansökan. I förevarande mål har några tidrapporter avseende förbrukad assistans inte getts in. Det finns inte heller några uppgifter om i vilken utsträckning föräldrar faktiskt har utfört arbete som personliga assistenter anställda av AB. Vidare har ; mor i januari 2009 uppgett att det ännu inte är bestämt vilka som ska anställas som personliga assistenter. Mot denna bakgrund kan det enligt kammarrättens mening inte anses framgå att har erhållit någon ersättningsgill assistans under den aktuella perioden. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Eva Schön-Engqvist kammarrättsråd ordförande Cecilia Landelius kammarrättsråd Åke Kärnell adjungerad ledamot referent Anna Bergman föredragande

6 Bilaga A 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 1 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun Sociala nämndernas stab Västerås ÖVERKLAGAT BESLUT Nämndens för funktionshindrade i Västerås kommun beslut den 19 november 2009 SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet Dok.Id Postadress Box Uppsala Besöksadress Kungsgatan 49 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-12:00 13 :00-16:30

7 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA BAKGRUND Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun (nämnden) avslog den 3 april 2008 ' ansökan om personlig assistent enligt LSS från och med den 26 juli Efter överklagande av beslutet beviljade Länsrätten i Västmanlands län honom personlig assistans avseende hygien och klädsel med 11,24 timmar per vecka och överlämnade åt nämnden att beräkna hjälpbehovet avseende måltider, kommunicering och övriga behov. I övrigt avslogs överklagandet (dom den 18 december 2008 i mål nr ). Nämnden beslutade därefter den 30 januari 2009 att bevilja personlig assistans med 19,75 timmar per vecka. Efter överklagande beviljade Länsrätten i Västmanlands län ytterligare personlig assistans med 13,56 timmar per vecka. Länsrätten återförvisade må- Jet i den del som rörde rätt till retroaktiv ersättning från och med den 3 april 2008 för ytterligare utredning (dom den 3 november 2009 i mål nr ). Nämnden har i det nu överklagade beslutet beviljat! personlig assistans med 143 timmar och 20 minuter per månad från och med den 30 januari Beslut motiveras i huvudsak med att rätt till retroaktiv ersättning föreligger från den 30 januari 2009, vilket är det datum beviljades personlig assistans efter länsrättens dom i december YRKANDEN M.M. yrkar att han medges retroaktiv ersättning för personlig assistans från och med den 3 april Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Nämndens bedömning är felaktig då behov av personlig assistans har förelegat och faktiskt kommit igång från och med den 3 april Frågan om rätt till utbetalning av retroaktiv ersättning har av-

8 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA gjorts av Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2000 not. 176 och RÅ 2006 ref. 76. Enligt domstolens mening bör avgörande vikt tillmätas de förhållanden som faktiskt rådde när assistansen lämnades. Nämndens handläggare hade redan vid tiden för ansökan haft kännedom om att han dagligen erhöll hjälp med sina dagliga rutiner. Det har även på ett tidigt stadium gjorts klart för nämnden att l AB fungerar som anordnare av den personliga assistansen. Det finns härmed inga hinder för utbetalning av retroaktiv ersättning från den 3 april Kostnaden för de personliga assistenterna har funnits sedan detta datum och lönerna ska betalas ut enligt överenskommelse med de personliga assistenterna. Nämnden bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Då Länsrätten i Västmanlands läns beslut från december 2008 fattades i nära anslutning till flera storhelger beviljades. personlig assistans först den 30 januari 2009 och en faktisk kostnad för personlig assistans har uppkommit från detta datum. Under tidsperioden den 3 april - den 17 december 2008 kan det inte rimligtvis ha uppkommit några kostnader då länsrätten inte hade fattat något beslut i ärendet. Det ifrågasätts starkt att AB har betalat ut någon lön till föräldrarna eller haft några kostnader för sociala avgifter under år 2008 fram till länsrättens dom. Föräldrarna anställdes som personliga assistenter från januari Finns det inga verifierade kostnader bedöms det inte föreligga någon rätt till retroaktiv ersättning från och med den 3 april Nämnden anser att t AB ska styrka att kostnader för löneutbetalningar och sociala avgifter har uppkommit under perioden 3 april - 17 december ; genmäler bl.a. följande. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska kravet att assistansen ska ha medfört en kostnad för den funktionshindrade som är av ersättningsgill natur ha blivit uppfyllt redan i och med att arbetet utfördes. Det bör däremot normalt inte krävas att också kontant betalning ska ha skett före beslutsdagen. Det faktum att assisten-

9 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA tens arbetsgivare under den förflutna tiden har beviljat den funktionshindrade anstånd med betalning av avgift i avvaktan på beslut bör inte vara något hinder mot utbetalning. : bor med sina föräldrar och det finns ingen annan som har tillgodosett hans hjälpbehov än föräldrarna. Anställningsavtal mellan bolaget och föräldrarna föreligger sedan år Förutsättningarna för utbetalning av retroaktiv ersättning är härmed uppfyllda. Det krav nämnden ställer upp såsom lönebesked och underlag från Skatteverket är oskäliga och strider mot praxis och lagens intention. SKÄL Frågan i målet är i om har rätt till retroaktivt ekonomiskt stöd för utförd assistans från och med den 3 april Nämnden har bl.a. anfört att någon faktiskt kostnad inte kan ha uppstått förrän nämnden fattade beslut om ersättning för personlig assistans den 30 januari Genom att Länsrätten i Västmanlands län meddelade dom den 18 december 2008 kan i vart fall ingen kostnad ha uppkommit under perioden 3 april - 17 december Förvaltningsrätten konstaterar att retroaktiv ersättning för utförd assistans innebär att ersättningen ska kunna utges för tid före det att ett beslut att bevilja insatsen fattades, dock under förutsättning att det för tid före beslutet har förelegat en ersättningsgill kostnad (RÅ 2000 not. 176, RÅ 2005 ref. 85 och RÅ 2006 ref. 76). Förvaltningsrätten kan inte finna annat än att innebörden i Länsrätten i Västmanlands läns dom i december 2008 var att nämnden skulle utreda om ersättningsgilla kostnader förelegat för tid från och med den 3 april Vilka uppgifter eller handlingar som krävs för styrkandet av ersättningsgilla kostnader framgår varken av LSS eller rättspraxis utan måste, enligt förvaltningsrättens mening, bedömas från fall till fall. Av utredningen i målet framgår bl.a. att bor tillsammans med sina föräldrar och att det är de som utför hans assistans. Med hänsyn till att 9 a LSS bl.a.

10 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA föreskriver att ersättning som den enskilde själv lämnar till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med inte anses utgöra kostnad för personlig assistans,,finner förvaltningsrätten att det t.ex. vore lämpligt att : styrker det av Assistansbolaget uppgivna anställningsförhållandet. Det finns dock inte något krav på att kontant betalning måste ha skett före beslutsdagen (se RÅ 2000 not. 176). Eftersom begär retroaktiv utbetalning är det upp till honom att styrka att förutsättningarna för sådan utbetalning är uppfyllda. Av handlingarna i målet framgår inte annat än att har haft åtskilliga tillfällen att inkomma med underlag till styrkande av nu aktuellt krav. Då inte anställningsavtal eller annan utredning har förebringats kan förvaltningsrätten inte finna annat än att och Assistansbolaget inte har visat att förutsättningarna för retroaktiv utbetalning är uppfyllda. Överklagandet ska därmed avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lA) Peter Lif rådman I avgörandet har även nämndemännen Nils Forsell, Per Nylen och Gunilla Thorsell deltagit. Målet har föredragits av Lolita Ekelund.

11 Bilaga 1 HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltn ingsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. det beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 00 0,...' N

12 Bilaga B Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; I. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. DV681 Formulär 1

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö Mål nr 6495-14 1 SÖKANDE Samsung Electronics Nordic AB, 556445-4345 Box 1235 164 28 Kista Ombud: Advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Advokatfirman Cederquist KB

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer