Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015"

Transkript

1 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefürbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifran budgeten och baseras på samma forutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fürbundets skolor. Som fordelnings grund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till adminisftativa kostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasielorbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gyf. se Hemsida Orgnr

2 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Kunskapsnavet 2015 med: kr per elevfür Estetiska programrnet exkhnive innktrringenrn'sik FÖR KALMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

3 MISSry 20t4-rr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Bollerups Lantbruksinstitut & Naturbruksgymnas um, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fürutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fordelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadres s. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieforbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Org nr

4 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20t4-rt-28 GYF 2014/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Bollerups Lantbruksinstitut & Naturbruksgymnasium med: Det belopp som riksprislistan anger fiir Naturbruksprogrammet rön T TMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Jo Hfüansson Förbundschef Roger Tordhall Controller Ekonomichef

5 MISSIV 2014-rr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Galmare lnternationella Skola, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beråikning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieförbundets egna enheter. $ 2. Om lterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som anvåinds vid fiirdelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition 2008 I 09 :17 I 38. Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagnel iusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gyf.se Hemsida Orgnr

6 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förslag till beslut 2014-ll-28 GYF Styrelsen beslutar om ett bidrag till Calmare Internationella Skola 2015 med: kr per elev für Ekonomþrogranrnet kr per elev for Naturvetenskapsprogranrrret kr per elev für Samhällsvetenskapsprogarmnet kr per elev für Tekniskaprogranrnet kr per elev ftir Preparandutbildning kr per elev für Språkintoduktion FOR KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Ekonomichef

7 MISSIV 20r4-rr-28 Arendebeteckning GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieforbund Bidrag till fristående gymnasieskola Dag Hammarskölds Gymnasiet, Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfordelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som g rmnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid färdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieforbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post se Hemsida Orgnr

8 KALMARSUNDS GYMNASIEFöRBUND 20r4-tt-28 GYF 20t4/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Dag Hammarskölds Gymnasiet 2015 med: kr per elev fiir Estetiska prograrrrnet exkh sive inrfttningen musft kr per elev frir Naturvetenskapsprogranrnet kr per elev for Individueft alternativ kr per elev für Språkintoduktion FOR KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND J Hfüansson Roger Tordhall Carjna Förbundschef Conholler Ekonomichef

9 MISSIV 20t4-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen for Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Dans och Musikal i Lund, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ft)rordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursñrdelningen från gymnasieförbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ft)rutsättningar som gymnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skoloma. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid lordelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. rörsun nsrontoret Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Orgnr

10 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tt-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Dans och Musikal i Lund 2015 med: kr per elev für Estetiska programrnet exkh sive inrktningenmusft kr per elev für Estetiska progranrnet inrktningenmusk rön TaTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

11 MISSry 2014-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen ftir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Djurgymnas et Stockholm, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasielorbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beråikning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fürutsättningar som g rmnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de füstående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till lorbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning für skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefärbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieforbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. pöneuniosrontoret Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post se Hemsida Org nr

12 KALMARSI.INDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Djurgymnasiet Stockholm 2015 med Det belopp som rksprislistan anger for Natubruksprograrrrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Förbundschef Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

13 MISSry 2014-tl-28 GYF 20r4l0st Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen for Kalmarsunds gymnasieforbund Bidrag till fristående gymnasieskola Europaskolan Utbildnin g, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma forutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid flordelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition D irutöver tillkommer ersättning ftr skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds glmrnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kahnar Tel E-pos t Hemsida Orgnr

14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-ll-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Europaskolan Utbildning 2015 med: kr per elev für Naturvetenskapsprogranrnet rön TRTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Tordhall Controller Ekonomichef

15 MISSIV 2014-rl-28 I GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Canna C erafi ani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasi eforbund Bidrag till fristående gymnasieskola ForshagaAkademin, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resurslordelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma lorutsättningar som g rmnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. S om fordelnings grund används rikspri sli stan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : D irutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds g imnasiefiirbunds fakturerings adres s. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefürbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksad ress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post gyf. se Hemsida Orgnr

16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förslag till beslut 2014-lt-28 GYF Styrelsen beslutar om ett bidrag till ForshagaAkademin 2015 med: Det belopp som rksprislistan anger ftir Natrnbn ksprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND åkansson Roger Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

17 MISSIV 20r4-rr-28 I GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller C anna Cerafiani, ekonomichef Styrelsen lor Kalmarsunds gymnasiefürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Fria Läroverken Sverige, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som g mnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av ftirbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till forbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning for skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). F akturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasi elorbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postâdress Box 865, Kalmar Tel E-post Hemsida Org nr

18 KALMARSLINDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Fria Läroverken i Sverige 2015 med: kr per elev fiir Samhällsvetenskapsprogranrnet FOR KALMARSUND S GYMNASIEFORBUND Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

19 MISSry 20t4-rr-28 I GYF 20t4/ Handläggare Roger Tordhall, controller C anna Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasielorbund Bidrag till fristående gymnasieskola Elajo Technical Education Center, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifran budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgangspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som ftirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds g rmnasiefiirbunds fakturerings adress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Orgnr

20 KALMARSI-INDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tl-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Elajo Technical Education Center 2015 med: kr per elev frir El- och energþrograrrrne pön TaTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Tordhall Controller Ekonomichef

21 MISSIV 2014-tt-28 I Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller C arina C er afrani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola H ushål ln ingssällskapet, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieforbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av lorbundets elevpengsystem, som används vid fürdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Håinvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning for skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds fakturerin gsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-pos t Hemsida Org nr

22 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tl-28 GYF 20t Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Hushållningssällskapet 2015 med: Det belopp som rftsprislistan anger for Natubruksprogranrnet Separata avtal ftir varje elevpå Yrkesintoduktion FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

23 MISSry 20r4-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsskolan, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fìirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfiirdelningen från gymnasieforbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieflorbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds fakturerin gsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post se Hemsida Org nr

24 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tt-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Kunskapsskolan 2015 med: 80 47I kr per elev frir Natr rveterskapsprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Roger Tordhall Controller Carina Ekonomichef

25 MISSIV 20r4-tt-28 GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasi efürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Nordens Tekn i kerinstitut, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfiirdelningen från gymnasieft)rbundet. Utdrag ur {ärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ñrdelning av bidragen utgörs av forbundets elevpengsystem, som används vid lordelningen av resurser till fürbundets skolor. S om fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post se Hemsida Orgnr

26 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20t4-tt-28 GYF 20t4/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Nordens Teknikerinstitut 2015 med: kr per elev für Estetiska prograrrrnet exkh sive inrkfiringenmusft r.ön T.IMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Håkansson Roger Tordhall Controller Ceraf,rani Ekonomichef

27 MISSry 2014-rt-28 Arendebeteckning cyf 20l4l0s2t Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafiani, ekonomi chef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Plusgymnas et, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgangspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av forbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som flordelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : D irutöver tillkommer ersättning lor skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefürbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBTJNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postâdress Box 865, Kalmar Tel E-post Hemsida Orgnr

28 KALMARSI-INDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-lt-28 GYF 20t4lj52l Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Plusgymnasiet 2015 med: kr per elev für Hantverksprogranrnet kr per elev für Samhällsvetenskapsproganrnet kr per elev for Ekonomþrograrrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Håkansson Roger Tordhall Controller Ekonomichef

29 MISSIV 2014-tr-28 Ä,rendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen lor Kalmarsunds gymnasi efiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Praktiska Sverige, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid lordelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som ftirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition :I7 l 38. Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gymnasi se Hemsida Orgnr 8324O1-6453

30 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF 2014/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Praktiska Sverige 2015 med: kr per elev für Byæ- och anläggningsprogranrnet exkhsive inrktrringen anläggningsfordon kr per elev fiir El- och energþrogranrnet kr per elev für Fordon- och üansportprograrrrnet exklwive innftfiringen transport kr per elev fiir Hantverksprogrannrret kr pe. elev für Handels- och administratiorsprogranrnet kr per elev ftir VVS- och åstigþetsprograrrrnet kr per elev fiir Vård- och omsorgsprograrrrnet Separata avtal frir varje elevpå Yrkesinfodr ktion Skoherkets åstställda bidrag per elev fiir Sjöårtsutbildning Det belopp som rksprislistan anger fiir Nahnbruksprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Roger Tordhall Conholler anl Ekonomichef

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 KUNGÖRELSE 2015-06-04 2014-06-04 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid

Läs mer

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa redovisningen enligt lag om insyn

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-01-09

KALLELSE. Datum 2015-01-09 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2015-01-09 Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN augusti 2014 Adress: Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08 555 100 00 Fax: 08 566 316 00 arbitration@chamber.se www.sccinstitute.se - 2 INLEDNING Syftet med dessa Riktlinjer för

Läs mer