Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015"

Transkript

1 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefürbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifran budgeten och baseras på samma forutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fürbundets skolor. Som fordelnings grund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till adminisftativa kostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasielorbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gyf. se Hemsida Orgnr

2 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Kunskapsnavet 2015 med: kr per elevfür Estetiska programrnet exkhnive innktrringenrn'sik FÖR KALMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

3 MISSry 20t4-rr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Bollerups Lantbruksinstitut & Naturbruksgymnas um, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fürutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fordelning av bidragen utgörs av förbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadres s. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieforbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Org nr

4 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20t4-rt-28 GYF 2014/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Bollerups Lantbruksinstitut & Naturbruksgymnasium med: Det belopp som riksprislistan anger fiir Naturbruksprogrammet rön T TMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Jo Hfüansson Förbundschef Roger Tordhall Controller Ekonomichef

5 MISSIV 2014-rr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Galmare lnternationella Skola, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beråikning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieförbundets egna enheter. $ 2. Om lterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som anvåinds vid fiirdelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition 2008 I 09 :17 I 38. Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagnel iusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gyf.se Hemsida Orgnr

6 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förslag till beslut 2014-ll-28 GYF Styrelsen beslutar om ett bidrag till Calmare Internationella Skola 2015 med: kr per elev für Ekonomþrogranrnet kr per elev for Naturvetenskapsprogranrrret kr per elev für Samhällsvetenskapsprogarmnet kr per elev für Tekniskaprogranrnet kr per elev ftir Preparandutbildning kr per elev für Språkintoduktion FOR KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Ekonomichef

7 MISSIV 20r4-rr-28 Arendebeteckning GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieforbund Bidrag till fristående gymnasieskola Dag Hammarskölds Gymnasiet, Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfordelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som g rmnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid färdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieforbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd füskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post se Hemsida Orgnr

8 KALMARSUNDS GYMNASIEFöRBUND 20r4-tt-28 GYF 20t4/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Dag Hammarskölds Gymnasiet 2015 med: kr per elev fiir Estetiska prograrrrnet exkh sive inrfttningen musft kr per elev frir Naturvetenskapsprogranrnet kr per elev for Individueft alternativ kr per elev für Språkintoduktion FOR KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND J Hfüansson Roger Tordhall Carjna Förbundschef Conholler Ekonomichef

9 MISSIV 20t4-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen for Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Dans och Musikal i Lund, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ft)rordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursñrdelningen från gymnasieförbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ft)rutsättningar som gymnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skoloma. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid lordelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. rörsun nsrontoret Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Orgnr

10 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tt-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Dans och Musikal i Lund 2015 med: kr per elev für Estetiska programrnet exkh sive inrktningenmusft kr per elev für Estetiska progranrnet inrktningenmusk rön TaTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förbundschef Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

11 MISSry 2014-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen ftir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Djurgymnas et Stockholm, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasielorbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beråikning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fürutsättningar som g rmnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de füstående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fürdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till lorbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning für skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefärbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieforbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. pöneuniosrontoret Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post se Hemsida Org nr

12 KALMARSI.INDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Djurgymnasiet Stockholm 2015 med Det belopp som rksprislistan anger for Natubruksprograrrrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Förbundschef Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

13 MISSry 2014-tl-28 GYF 20r4l0st Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen for Kalmarsunds gymnasieforbund Bidrag till fristående gymnasieskola Europaskolan Utbildnin g, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma forutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid flordelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition D irutöver tillkommer ersättning ftr skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds glmrnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kahnar Tel E-pos t Hemsida Orgnr

14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-ll-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Europaskolan Utbildning 2015 med: kr per elev für Naturvetenskapsprogranrnet rön TRTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Tordhall Controller Ekonomichef

15 MISSIV 2014-rl-28 I GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Canna C erafi ani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasi eforbund Bidrag till fristående gymnasieskola ForshagaAkademin, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resurslordelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma lorutsättningar som g rmnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. S om fordelnings grund används rikspri sli stan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : D irutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds g imnasiefiirbunds fakturerings adres s. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefürbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksad ress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post gyf. se Hemsida Orgnr

16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Förslag till beslut 2014-lt-28 GYF Styrelsen beslutar om ett bidrag till ForshagaAkademin 2015 med: Det belopp som rksprislistan anger ftir Natrnbn ksprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND åkansson Roger Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

17 MISSIV 20r4-rr-28 I GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller C anna Cerafiani, ekonomichef Styrelsen lor Kalmarsunds gymnasiefürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Fria Läroverken Sverige, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och ftirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som g mnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunema skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av ftirbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till forbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning for skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). F akturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasi elorbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postâdress Box 865, Kalmar Tel E-post Hemsida Org nr

18 KALMARSLINDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tr-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Fria Läroverken i Sverige 2015 med: kr per elev fiir Samhällsvetenskapsprogranrnet FOR KALMARSUND S GYMNASIEFORBUND Tordhall Controller Carina Cerafiani Ekonomichef

19 MISSry 20t4-rr-28 I GYF 20t4/ Handläggare Roger Tordhall, controller C anna Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasielorbund Bidrag till fristående gymnasieskola Elajo Technical Education Center, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om füstående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifran budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasiefiirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgangspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som ftirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning ftir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds g rmnasiefiirbunds fakturerings adress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post Hemsida Orgnr

20 KALMARSI-INDS GYMNASIEFÖRBUND 20r4-tl-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Elajo Technical Education Center 2015 med: kr per elev frir El- och energþrograrrrne pön TaTMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Tordhall Controller Ekonomichef

21 MISSIV 2014-tt-28 I Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller C arina C er afrani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola H ushål ln ingssällskapet, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieforbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av lorbundets elevpengsystem, som används vid fürdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 Yo per elev och program). Håinvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning for skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds fakturerin gsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-pos t Hemsida Org nr

22 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tl-28 GYF 20t Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Hushållningssällskapet 2015 med: Det belopp som rftsprislistan anger for Natubruksprogranrnet Separata avtal ftir varje elevpå Yrkesintoduktion FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Roger Tordhall Controller Cerafiani Ekonomichef

23 MISSry 20r4-tr-28 Arendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsskolan, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fìirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfiirdelningen från gymnasieforbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ l. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasieflorbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fürbundets elevpengsystem, som används vid fiirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som fürdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 % per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan ski ckas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds fakturerin gsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel E-post se Hemsida Org nr

24 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tt-28 GYF Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Kunskapsskolan 2015 med: 80 47I kr per elev frir Natr rveterskapsprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Roger Tordhall Controller Carina Ekonomichef

25 MISSIV 20r4-tt-28 GYF 2014/ Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafiani, ekonomichef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasi efürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Nordens Tekn i kerinstitut, Bakgrund Skollagen (2011:185) och fiirordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfiirdelningen från gymnasieft)rbundet. Utdrag ur {ärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ñrdelning av bidragen utgörs av forbundets elevpengsystem, som används vid lordelningen av resurser till fürbundets skolor. S om fiirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 o/o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefürbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasieftirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post se Hemsida Orgnr

26 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 20t4-tt-28 GYF 20t4/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Nordens Teknikerinstitut 2015 med: kr per elev für Estetiska prograrrrnet exkh sive inrkfiringenmusft r.ön T.IMARSUNDS GYMNAS IEFÖRBUND Håkansson Roger Tordhall Controller Ceraf,rani Ekonomichef

27 MISSry 2014-rt-28 Arendebeteckning cyf 20l4l0s2t Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafiani, ekonomi chef Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Plusgymnas et, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursfürdelningen från gymnasiefiirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma fiirutsättningar som gymnasieftirbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgangspunkt vid fiirdelning av bidragen utgörs av forbundets elevpengsystem, som används vid ftirdelningen av resurser till fiirbundets skolor. Som flordelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativakostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition : D irutöver tillkommer ersättning lor skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasiefiirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefürbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den 10:de varje månad. FORBTJNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postâdress Box 865, Kalmar Tel E-post Hemsida Orgnr

28 KALMARSI-INDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-lt-28 GYF 20t4lj52l Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Plusgymnasiet 2015 med: kr per elev für Hantverksprogranrnet kr per elev für Samhällsvetenskapsproganrnet kr per elev for Ekonomþrograrrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND J Håkansson Roger Tordhall Controller Ekonomichef

29 MISSIV 2014-tr-28 Ä,rendebeteckning GYF Handläggare Roger Tordhall, controller Carina Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen lor Kalmarsunds gymnasi efiirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Praktiska Sverige, 2015 Bakgrund Skollagen (2011:185) och fürordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet styr resursftirdelningen från gymnasieftirbundet. Utdrag ur fiärde kapitlet, beräkning av bidrag: $ 1. Bidraget beräknas utifrån budgeten och baseras på samma ftirutsättningar som gymnasiefürbundets egna enheter. $ 2. Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. $ 13. Kommunerna skall redovisa hur bidraget är framräknat. Redovisning av beräkning Utgångspunkt vid ftirdelning av bidragen utgörs av fiirbundets elevpengsystem, som används vid lordelningen av resurser till ftirbundets skolor. Som ftirdelningsgrund används riksprislistan. Vid beräkning av bidraget till administrativa kostnader har en schablon använts (3 %o per elev och program). Hänvisning görs till proposition :I7 l 38. Därutöver tillkommer ersättning fiir skolmåltider (3 900 kronor/elev och program). Fakturan skickas till Kalmarsunds gymnasieftirbunds faktureringsadress. Bidraget betalas ut till berörd friskola under sista veckan i varje månad. För att gymnasiefiirbundet skall hinna handlägga bidraget måste fakturan inkommit senast den lo:de varje månad. FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel l5 00 E-post gymnasi se Hemsida Orgnr 8324O1-6453

30 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 2014-tr-28 GYF 2014/ Förslag till beslut Styrelsen beslutar om ett bidrag till Praktiska Sverige 2015 med: kr per elev für Byæ- och anläggningsprogranrnet exkhsive inrktrringen anläggningsfordon kr per elev fiir El- och energþrogranrnet kr per elev für Fordon- och üansportprograrrrnet exklwive innftfiringen transport kr per elev fiir Hantverksprogrannrret kr pe. elev für Handels- och administratiorsprogranrnet kr per elev ftir VVS- och åstigþetsprograrrrnet kr per elev fiir Vård- och omsorgsprograrrrnet Separata avtal frir varje elevpå Yrkesinfodr ktion Skoherkets åstställda bidrag per elev fiir Sjöårtsutbildning Det belopp som rksprislistan anger fiir Nahnbruksprogranrnet FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Roger Tordhall Conholler anl Ekonomichef

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Datum Dnr Beslut Anmärkning Nr i del ordning 2013-01-20 2013-575 Grundbelopp enligt Internbudget

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15 m 167/2013 Stadsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Reg.dat. 2013-11-04 Avsändare SKOLVERKET Handläggare Kristina Hellström 168/2013 Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan Reg.dat.

Läs mer

GYF 2015/

GYF 2015/ TJANSTESKRIVELSE 2015-12-09 GYF 2015/0640-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller C anna Cerafi ani, ekonomichef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasiefürbund Bidrag till fristående gymnasieskola Academy

Läs mer

Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium

Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium 1 (s) Handläggare Caroline Johansson 0480-451514 caroline.j ohansson@ gyf. se Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Utredning och konsekvensanalys, Olands Gymnasium Bakgrund Kalmarsunds gymnasieftirbund

Läs mer

2016-05-t1 GYF 201510548-04.04

2016-05-t1 GYF 201510548-04.04 Förha nd I i n gs protokol I Dah m Arendebeteckning I (3) 2016-05-t1 GYF 201510548-04.04 Lokalt kollektivavtal enligt Bilaga 6 t ll HOK l2 Lärarnas arbetstidsförläg g n i n g. Parter Kalmarsunds gymnasieftirbund

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-09 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.45 Omfattning 80-89 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Marcus Johansson (C) Inger Sundbom (S) Övriga deltagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 11 ONSDAG NOVEMBER KL 9-14 2015 För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2015 - Programvalsblankett Här kryssar du i vilket program du vill gå på under de olika passen

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 5 december 2014, kl. 9.00 15.30 Kansliets lokaler Paragrafer 56 86 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Förbundskontoret, klockan 09.00-1 1.30

Förbundskontoret, klockan 09.00-1 1.30 Sfyrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL 2014-0r-30 1 Plats och tid Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ovriga deltagande Ersättare Förbundskontoret, klockan 09.00-1 1.30 $$ 1-5,7, 10 Mona Jeansson

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-03-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-03-10 1 2015-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.20 Omfattning 9-17 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Björn Andreen

Läs mer

20t6-04-2r 2. Sammanträdesdatum Sida

20t6-04-2r 2. Sammanträdesdatum Sida KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20t6-04-2r 2 $37 GYF 201610095-02.10 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Dag Hammarskjöldgymnas et om godkännande som huvudman för

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1 2014-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.45 Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Utredning och konsekvensanalys, Stage4you Academy

Utredning och konsekvensanalys, Stage4you Academy I (7) 20rs-09-t6 Arendebeteckning GYF 2015/0452-10.0r Handläggare Caroline Johansson 0480-45t514 caroline j ohans son@gyf. se Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieffirbund Utredning och konsekvensanalys,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV. kl För mer information besök gyf.se

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV. kl För mer information besök gyf.se VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2017 ONSDAG 8 NOV kl. 9-14 För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2017 - Programvalsbroschyr Här kryssar du i vilket program du vill gå på under de olika passen och

Läs mer

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904

Registrator Box Stockholm. Ert dnr :904 1 (5) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2016 ONSDAG NOVEMBER KL För mer information besök gyf.se

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEDAGEN 2016 ONSDAG NOVEMBER KL För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2016 9 ONSDAG NOVEMBER KL 9-14 VÄLKOMMEN TILL För mer information besök gyf.se GYMNASIEDAGEN 2016 - Programvalsblankett Här kryssar du i vilket program du vill gå på under de olika passen

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G Utbildningsdepartementet Gymnasieenheten Anna Barklund Telefon 08-405 5264 li Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 49 24 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 5 A 208.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017 STARTAR EJ -HT 17 Handels- och administrationsprogrammet, Jensen Gymnasium Helsingborg 15 0 STARTAR EJ HT -17 Hantverksprogrammet - Hudvård SPA och Hudvård, Drottning Blankas Gymnasieskola 0 0 Bygg- och

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

20ts GYF 2015/

20ts GYF 2015/ I (s) TJÄNSTESKRIVELSE Arendebeteckning 20ts-12-22 GYF 2015/0671-10.01 Handläggare Carina Cerafiani Joachim Håkansson Styrelsen für Kalmarsunds gymnasiefiirbund Framställan från CIS Kalmar AB gällande

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 Lediga platser 216,3 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 167,5 202,5

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-08-18 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.25 Omfattning 37-47 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Björn Andreen

Läs mer

Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola Inkomna remisser om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola 2011-03-14 Löpnr Skolinsp diarienr Anordnare Kommun Utökn ja/nej Program Inriktning 1 773 Viktor Rydbergs skolor Stockholm Utökn

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 0 212,8 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 122,5 192, Ekonomiprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 1 (6) Handläggare Chatharina Gustafsson Skolinspektionen 0480-45 15 01 Registrator chatharina.gustafsson@gyf.se Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige?

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Pernilla Bremer Processledare Gysam 0243-248048 Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Inledning Gysams ledningsgrupp beslutade

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Analys av förslaget att lämna över lt-verksamheten. Bakgrund. Två olika perspekt v, tekniskt respektive pedagogiskt I (17) UNDERLAG Datum 20r5-ll-r3

Analys av förslaget att lämna över lt-verksamheten. Bakgrund. Två olika perspekt v, tekniskt respektive pedagogiskt I (17) UNDERLAG Datum 20r5-ll-r3 UNDERLAG 20r5-ll-r3 I (17) Arendebeteckning Handläggare Carina Cerafiani Kerstin Berg Per Svensson Styrelsen for Kalmarsunds gymnasieforbund Erbjudande att Iämna över IT- och kostverksamhet från Kalmarsunds

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2016-05-17 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.40-15.30 Omfattning 56-67 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Bjarne Ringdahl (S) Marcus Johansson (C) Jan-Olof Forslund (S) Övriga

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

Förbundskontoret, klockan 09.00-13.15.

Förbundskontoret, klockan 09.00-13.15. GYMNASIEFORBUND Styrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2t4-9-25 1 Plats och tid Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl för justering

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-12-10 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 16 december 2015 kl 8.30 Lokal Fyran GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-02-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2015-02-10 1 2015-02-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.00 Omfattning 1-8 ande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Sofie Gustafsson Fohlin

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

2015-ll-10 1. Sammanträdesdatum Sida. taa. KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Arbetsutskottet SAMMANTRÁDESPROTOKOLL $75

2015-ll-10 1. Sammanträdesdatum Sida. taa. KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Arbetsutskottet SAMMANTRÁDESPROTOKOLL $75 i KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND i SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 2015-ll-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan I 3.00- I 5.20 Omfattning $75 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordfiirande Britt Dicksson

Läs mer

Förbundskontoret, klockan 09.00-12.15

Förbundskontoret, klockan 09.00-12.15 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRADESPROTOKOLL 2014-03-20 1 Plats och tid Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl Förbundskontoret, klockan

Läs mer

Syftet är att de specificerade dokumenten skall styras enligt de krav som anges i ISOstandarden

Syftet är att de specificerade dokumenten skall styras enligt de krav som anges i ISOstandarden Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2016-04-12 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-14.55. Omfattning 36-55 ande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Bjarne Ringdahl (S), ersättare för Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-05-23 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-05-23 1 2013-05-23 1 Plats och tid Mjölnergymnasiet kl. 13.00 15.20 Omfattning 46-54 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP) Birgitta Axelsson Edström (V) Linda Blomdahl

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-09 BUN 2014/0788 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan Förslag till beslut

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program

Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Bilaga 1 Sammanställning av ansökningar om huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dnr: Skolinsp. Dnr. Utbf. Huvudman Skola Område Avser Program Stockholms stad 32-2011:757 11-455/1069 Nordiska

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BY- OCH ANLÄNINSPRORAMMET 02:06 02:10 01:03 01:05 02: 98 94 02:94 88 02:88 01:12 01:14 01:16 01:18 01:20 02:87 03:86 03:76 86 03:70 Alströmergymnasiet 03:09 Aranäsgymnasiet 48 Bräckegymnasiet 03:61 Hvilan

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, Slutantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 107.5 176.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Stig Persson (S) Ylva Hällblad (S) Ylva Granqvist (S) Birgitta Nordlöw (FP) Annette Andreen (M) Anders Johnsson (S)

Stig Persson (S) Ylva Hällblad (S) Ylva Granqvist (S) Birgitta Nordlöw (FP) Annette Andreen (M) Anders Johnsson (S) KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20t4-08-28 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 09.00-1 2. 1 0 Omfattning $$ 46-s4 ande Ledamöter Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP) Birgitta

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till 2014-10-31

Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till 2014-10-31 Sida 1 av 5 utskriftsdatum: Nya ärenden, Barn- kultur och utbildningsnämnd Avser perioden: 2014-10-01 till Datum 2014-10-01 Diarienr. BKU 2014/274 Diariebtkn. 303 Gymnasieskola Ärendemening Anmälan jml

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-01-14.

1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-01-14. 1 (l) Datum 2015-02-lr Handläggare Ingegerd Andersson 0480-45 15 00 ingegerd. andersson@ gyf. se Styrelsen fiir Kalmarsunds gymnasieftirbund Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Protokoll från Centrala

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer