Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/ Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland KARLSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD"

Transkript

1 DIARIENR: UE/ AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/ Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland KARLSTAD Organisationsnr Hemsida LEVERANTÖR OneMed Sverige AB Box Göteborg Organisationsnr Hemsida 2 AVTALETS OMFATTNING Leverantören åtar sig att till Landstinget och kommunerna i Värmland (Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng) leverera, lagerhålla och distribuera inkontinensartiklar (hjälpmedel) i enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för den upphandling som föregått detta avtal, samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud. I leverantörens åtagande ingår följande: Tillhandahålla ett webbaserat elektroniskt beställningssystem för beställning av inkontinensprodukter Mottagning av beställningar från lanstinget och kommunernas förskrivare, avseende inkontinensartiklar Avrop av inkontinensartiklar från landstingets avtalade produktleverantörer Lagerhållning av produkter, där produkterna ägs av leverantören. Betalning av faktura från produktleverantörer Avisering av enskild leverans efter önskemål Leverans av beställda produkter i form av enskild leverans till enskilt boende (inkl ev. plockning, packning/ompackning och etikettering) Leverans av beställda produkter i form av gruppleverans eller personlig gruppleverans till särskilt boende (inkl ev. plockning, packning/ompackning och etikettering) Fakturering av levererade produkter och distribution/frakt till respektive huvudman. (Flera fakturaadresser kan förekomma) Hantering av reklamationer Hämtning av pallar vid nästkommande leverans 1(10)

2 Tillhandahållande av statistik 3 KONTAKTPERSONER LANDSTINGET LEVERANTÖR Ulla Anesäter Peter Ellsén e-post: e-post: telefon: telefon: Carina Levin e-post: telefon: KOMMUNERNA Rose-Marie Andersson e-post: telefon: Avtalsfrågor Torgil Lindgren, upphandlingskonsult Peter Ellsén e-post: e-post: telefon: telefon: AVTALSFORM Detta är ett ramavtal för senare avrop enligt nedan. Andra kommersiella villkor som leverantören bifogat till anbudet skall inte beaktas. Ramavtal med en (1) leverantör Avrop sker från en (1) leverantör som antagits för specifik tjänst 5 AVTALSTID med option om förlängning år. Avisering om förlängning sker senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. 6 AVROP OCH BESTÄLLNING Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att avropa/beställa och leverantören skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden. 6.1 BESTÄLLNINGSRUTIN Beställning av inkontinensprodukter sker via leverantörens elektroniska beställningssystem. 6.2 KUNDTJÄNST Bemannad kundtjänst skall finnas vardagar mellan kl KOMMERSIELLA VILLKOR 7.1 PRISER Pris är angivet som ett enhetligt procentpåslag på produkter. Priset inkluderar samtliga kostnader som kommer att belasta landstinget vid nyttjande av leverantörens tjänster såsom anskaffning, hantering, lagerhållning, frakt, 2(10)

3 emballage, försäkring, tull och miljöavgift, fakturering m.m. av mellan parterna avtalade produkter. Vid eventuella prisförändringar av avtalade inkontinensprodukter efter överenskommelse mellan landstinget och produktleverantör, skall procentpåslag fortsatt beräknas utifrån produktens pris vid avtalsstart. 7.2 PÅSLAG I PROCENT PÅ VARUVÄRDET FÖR LEVERANS Leverans 22 procent 7.3 PRISJUSTERING Priserna är fasta tolv (12) månader fr o m avtalsperiodens början. Prisjustering regleras med hänvisning till index enligt följande: Lagerhantering: Arbetskostnad regleras till 80% (fast del 20%) - SCB:s AKI SNI 2007 kolumn: H för arbetare respektive tjänstemän (50% för arbetare och 50% för tjänstemän) Basmånad: December 2011 Distribution: Transportkostnad regleras till 90% (fast del 10%) - SCB:s Entreprenadindex E84, litt 6011 Transporter Basmånad: December 2011 Vid en eventuell prisjustering regleras priset med 20% av den aktuella indexförändringen avseende Lagerhantering, och 80% av den aktuella indexförändringen avseende Distribution. Beräkning X = Indexförändring avseende Lagerhantering (Förändring arbetare * 0,5) + (Förändring tjänstemän * 0,5) Y = Indexförändring avseende Distribution Z = Prisjustering i % ((X * 0,8) * 0,2) + ((Y * 0,9) * 0,8) = Z Efter överenskommelse om prisjustering gäller den vid prisändringen senast använda indexmånaden som ny basmånad. Begäran om prisjustering skall framställas skriftligt senast 60 dagar före den dag från och med vilken det justerade priset skall börja gälla. Prisjustering får endast ske vid månadsskifte. Prisjustering gäller ej retroaktivt. Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader. Om begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet med verkan sex (6) månader efter det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall det tidigare avtalade priset gälla Prisjustering av Inkontinensprodukter Vid eventuella prisförändringar av avtalade inkontinensprodukter efter överenskommelse mellan landstinget och produktleverantör, skall produkter som lagerhålls av leverantören vid tidpunkten för prisförändringen ej innefattas. (D.v.s. priset som produktleverantören fakturerar leverantören, skall alltid vara det pris med påslag som leverantören fakturerar landstinget) 7.4 LEVERANSVILLKOR 3(10)

4 Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat, lossat och inburet) angiven leveransadress. 7.5 LEVERANSSÄKERHET Gentemot landstinget gäller en leveranssäkerhet på 99%. 7.6 LEVERANSFORM Följande leveransformer skall omfattas av avtalet: Ordinärt boende/enskild leverans Enskild leverans innebär att godset är adresserat till en privatperson och aviseras om mottagaren så önskar. Vid enskild leverans där godset enligt överenskommelse får ställas utanför den boendes dörr (FSU) läggs följesedeln i brevlådan. Chauffören skall då ringa på dörren för att uppmärksamma leveransen, men behöver inte vänta på gensvar. Adressetikett skall placeras över innehållstexten på förpackningen, s k anonym leverans Särskilt boende/gruppleverans Gruppleverans avser samlad leverans till flera brukare och innebär att godset är adresserat till gruppboendet, t ex servicehus. Godset skall avlämnas på anvisad plats. En följesedel skall följa med godset och signeras av mottagaren för att leveransen ska anses giltig Särskilt boende/personlig gruppleverans Personlig gruppleverans är en gruppleverans med personmärkta kollin. Godset skall avlämnas på anvisad plats. En följesedel skall följa med godset och signeras av mottagaren för att leveransen ska anses giltig. 7.7 LEVERANSTID Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress Leverans av lagervaror skall ske inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning. Leverans av anskaffningsvaror skall ske senast 7 arbetsdagar efter inkommen beställning, om inget annat överenskommits. Möjlighet till akutleveranser skall finnas inom 24 timmar mot faktisk fraktkostnad. 7.8 LEVERANSADRESS Leveransadresser avseende särskilt boende för kommunerna redovisas i bilaga LEVERANSFÖRSENING Med angiven leveransdag menas den dag produkten ska vara landstinget/brukaren tillhanda. Om leverans inte kan ske enligt avtalad leveranstid, skall leverantören omgående meddela landstinget, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras. Det åligger leverantören att omedelbart informera landstinget om eventuella leveransproblem/-förseningar avseende avtalade produkter LEVERANSSÄKERHET VITE Leveranssäkerheten till landstinget/slutkund skall vara 99%. Om leverans (delleverans) inte sker på överenskommen tid och sådan försening inte beror på landstinget har landstinget rätt till vite. Leveranssäkerheten mäts fortlöpande per månad av leverantören, dokumenteras och översänds månadsvis till landstinget. Om angiven leveranssäkerhet under en månad understiger 99% sänks ersättningen till säljaren för den aktuella månaden med 1% för varje halv procentenhet (0,5%), som leveranssäkerheten understiger 99%. 4(10)

5 Vid försenad leverans från produktleverantör till leverantören som inte beror på befrielsegrund, har leverantören rätt att av produktleverantören ta ut den faktiska merkostnaden som kan uppstå till följd av delleveranser till kund och ökad administration RETURER Om landstinget önskar returnera en produkt skall detta alltid föregås av kontakt med leverantörens kundtjänst. Eventuell returtransport och ersättningsleverans bekostas av landstinget 7.12 REKLAMATIONER Leverantören skall utan kostnad för landstinget hantera reklamationer, såsom transportskadat, på annat sätt skadat eller fellevererat gods. Utbyte av felaktiga varor eller avhjälpande skall äga rum så snart det är möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som parterna kommer överens om. Eventuella merkostnader i samband med retur eller ersättning bekostas av leverantören LAGERVAROR Leverantören skall lagerhålla varor enligt bilaga ANSKAFFNINGSVAROR På grund av låg förbrukning av vissa produkter behöver dessa inte lagerhållas och betraktas som anskaffningsvaror se bilaga 3. Detta innebär att leverantören kan ta hem dem på anmodan vid beställning FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR Faktureringsvillkor Fakturering skall ske månadsvis och omfatta samtliga uppdrag under föregående månad samt vara specificerad per avropande verksamhet. Varje faktura skall avse faktiskt antal utförda uppdrag under föregående månad. Landstinget betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering Faktureringsadress LANDSTINGET Leverantören skall försäkra sig om beställarens beställarid. All fakturering skall ske till: Landstinget i Värmland BeställarID: Box KARLSTAD Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress. KOMMUNERNA Samlingsfaktura skall skickas till beställande enhet/förvaltning. Specificerade följesedlar skall bifogas samlingsfakturan. Eventuell annan lösning kan överenskommas med respektive kommun efter önskemål. Innehåll Fakturan skall innehålla uppgifter om: Referenskod Förvaltning Följesedelsnummer/Beställningsdatum Varumottagare/arbetsplats Förskrivare/enhet Vara. 5(10)

6 FAKTURAADRESS KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommuns fakturor skall skickas till: Karlstads kommun Box Karlstad Betalningsvillkor Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans Dröjsmålsränta Om landstinget inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f n referensräntan + 8%). Dröjsmålsränta betalas inte för faktura med avvikelse såsom: Beställningsnummer saknas Priser avviker från avtalat pris Felaktig eller ofullständig adress Artikelnummer avviker från avtal Beloppet understiger 100 SEK 8 KVALITET OCH UTFÖRANDE Ingående tjänster enligt detta avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de specifikationer som landstinget fått i samband med upphandlingen. 8.1 LAGAR OCH TILLSTÅND Leverantörens verksamhet skall bedrivas i enlighet med gällande lagar, författningar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Leverantören åtar sig att följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till eventuellt nya lagar och förordningar som berör den typ av tjänst som avtalet avser. 8.2 STANDARDER, KRAV OCH REGELVERK Utförda tjänster ska uppfylla gällande standarder, krav och regelverk enligt tidigare översänd kravspecifikation i tillämpliga delar. 9 MILJÖ Leverantören skall inneha och under avtalstiden vidmakthålla, ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete. Detta innebär att leverantören har en miljöpolicy och ett åtgärdsprogram för miljöarbetet. Båda skall vara relevanta för verksamheten och utgöra grunden för en ständig förbättring av miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet skall utvärderas internt minst en gång årligen då det också uppdateras. Programmet skall innehålla mätbara och tidsatta mål samt ansvarsfördelning. 10 HÅLLBARHET För sterila produkter gäller att minst 2/3 av hållbarhetstiden ska återstå vid leverans om inget annat överenskommits. 11 SORTIMENT Landstinget kan under avtalsperioden förändra sortimentet. 6(10)

7 12 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK Statistik över leveranser skall kvartalsvis, senast 10 dagar efter kvartalsbryt redovisas i samband med fakturering. Redovisningen skall ske i form av tre olika filer till landstinget och omfatta nedanstående: Fil 1 Verksamhet Avdelning/enhet Följesedel/fakturanummer Produkt (artikelnr och benämning) Avropat antal enheter Totalvärdet Fil 2 Leveranssäkerhet Fil 3 Avropande förskrivare Kommun Produkt (artikelnr och benämning) Avropat antal enheter Totalvärdet Statistiken skall levereras i excel-format till kontaktpersoner angivna i bilaga X. Leverantören skall även tillhandahålla statistik till produktleverantörerna. 13 UTBILDNING Leverantören åtar sig om så erfordras att kostnadsfritt informera/utbilda berörd personal i aktuellt beställningssystem, samt vid eventuell implementering av nytt elektroniskt beställningssystem hos leverantören Upplägg och omfattning av övrig eventuell utbildning sker efter överenskommelse. 14 ÖVRIGA VILLKOR 14.1 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för landstinget och leverantören SEKRETESS Offentlighets- och sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårdspersonal anställd av landstinget. Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja landstingets uppgifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma leverantören tillkänna. Med leverantören avses alla personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot landstinget och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna PERSONUPPGIFTSANSVARIG Ett skriftligt avtal upprättas mellan landstinget och leverantören om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslag (1998:204). 7(10)

8 14.4 OMFÖRHANDLING Båda parter har rätt att begära omförhandling av avtalsvillkor om det under avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet grundas på. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten så snart orsak härför föreligger UNDERLEVERANTÖRER Leverantören får ej utan skriftligt godkännande från landstinget byta eller anlita underleverantör för att genomföra del eller delar av uppdraget. Leverantören svarar gentemot Landstinget för eventuella underleverantörer som för egen verksamhet HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, 2. detta avtal med bilagor, 3. eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget, 4. förfrågningsunderlag med bilagor, 5. eventuella kompletteringar av anbudet, 6. anbud med bilagor ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande ANSVAR FÖR SKADA Om landstinget finner brister i leverantörens arbetsresultat, vilka bedöms avvika från fackmannamässigt och professionellt ställda krav eller som är orsakade av ohörsamhet eller oaktsamhet från leverantörens sida, äger landstinget rätt att utan extra kostnad få bristerna tillrättalagda. Landstingets krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i arbetsresultatet skall skriftligen meddelas leverantören utan dröjsmål, dock senast inom tolv månader efter avtalets upphörande. Landstingets godkännande av leverantörens förslag, åtgärder eller arbetsresultat befriar inte leverantören från ansvar för sådana fel eller brister som landstinget inte kunnat upptäcka eller förutse vid tidpunkten för godkännandet. Skador som orsakats av leverantören skall ofördröjligen anmälas till leverantörens försäkringsbolag och landstingets kontaktperson FÖRSÄKRING Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten HÄVNING Landstinget har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande om: leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd. Landstinget har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om: 8(10)

9 leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare, leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom, leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift. Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om: landstinget i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom, landstinget är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE) Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en underleverantör som leverantören har anlitat eller någon annan i tidigare led. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne utan dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part skall informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Vid force majeure hos landstinget skall landstinget ersätta leverantören för de merkostnader som leverantören får vidkännas för att säkra och skydda varan TVIST Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutligen avgöras av svensk allmän domstol där landstinget svarar i tvistemål med tillämpning av svensk rätt. 15 BILAGOR 1. Leveransadresser särskilt boende kommunerna (bifogas ej) 2. Lagervaror (bifogas ej) 3. Anskaffningsvaror (bifogas ej) 9(10)

10 16 UNDERSKRIFTER Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt. För Landstinget För Leverantören Ort och datum Ort och datum Namn Namn Namnförtydligande Namnförtydligande Pia-Britt Hildebrand Upphandlingschef 10(10)

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer