Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor"

Transkript

1 NOTERINGSDOKUMENT 4 mars 2016 Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Distribution av detta noteringsdokument och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av noteringsdokument och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.

2 BESKRIVNING AV MTN-PROGRAMMET Sundsvalls kommun ( Kommunen ) (org nr ) har träffat avtal, ursprungligen daterat 22 december 1993 och därefter ändrat genom tilläggsavtal, med AB Svensk Exportkredit (publ), Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans benämnda Emissionsinstituten ) om uppläggande av ett Medium Term Note Program under vilket Kommunen avser att på kapitalmarknaden uppta lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år och högst tio år. Definitioner som används nedan i beskrivningen framgår av Allmänna Villkor om inte annat följer av sammanhanget. Rambelopp, räntekonstruktion m.m. Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes eller MTN, inom ramen för ett högsta sammanlagt, vid var tid utestående, nominellt belopp om åtta miljarder ( ) kronor. MTN skall utgöra en del av Kommunens långfristiga finansiering. Sundsvalls kommunstyrelse har 1 december 2014 utfärdat fullmakter för de personer som äger rätt att företräda kommunen vid upptagande av MTN inom av kommunfullmäktige beslutad ram. Varje MTN kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongare). Efter överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstituten kan ränte- eller kapitalbelopp avseende viss MTN komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt aktieindex eller på annat sätt som överenskommes mellan Kommunen och Emissionsinstituten. Allmänna Villkor För MTN utgivna under MTN-programmet skall härtill bilagda Allmänna Villkor gälla. Där jämte skall för MTN gälla kompletterande lånevillkor i för varje lån särskilt upprättad emissionsbilaga. Pris Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. I detta fall används inte förfarande med teckning och teckningsperiod. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) försorg i Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ) system. Marknadspriset är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Avgifter Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av MTN fastställs vid köp och försäljning. Upptagande till handel på reglerad marknad m.m. Kommunen kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på den reglerade marknaden vid NASDAQ Stockholm AB eller annan svensk reglerad marknad i samband med lånets upptagande. MTN som ges ut under programmet är anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Skatt Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv och försäljning av MTN som ges ut under MTN-programmet och därvid rådfråga skatterådgivare. Euroclear Sweden AB eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30% på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Status MTN är icke säkerställda förpliktelser och skall i förmånsrättshänseende rangordnas lika (pari passu) med Kommunens övriga icke säkerställda, oprioriterade förpliktelser. Kommuner är enligt lag förhindrade att utnyttja sin egendom som säkerhet för lån. 2 (9)

3 Risker Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i Kommunen som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Kommunen och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Kommunen och MTN. De riskfaktorer som är aktuella är bland annat kreditrisk, marknadsrisk, risken för sviktande beskattningsunderlag, politisk risk samt operativa risker. För investeraren är kreditrisk, risken för sviktande beskattningsunderlag, politisk risk och operativa risker hänförliga till Kommunen och dess verksamhet medan marknadsrisken främst är kopplad till värdepappersslaget obligationer. Kreditrisken på Kommunen innebär risken för att Kommunen inte kan betala ränta eller återbetala kapitalbelopp på förfallodag. Denna risk kan i sin tur härledas från risker förenade med Kommunens verksamhet som hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär risken för att en motpart till Kommunen inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Kommunens finansiella ställning påverkas även av förändrat underlag för beskattning, såsom antal invånare och företag inom Kommunen. Därtill är Kommunen utsatt för viss politisk risk, vilket bland annat innebär risken för regulatoriska förändringar som väsentligen ändrar Kommunens rätt att ta ut skatt av Kommunens invånare. Operativa risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Kommunens kontroll, såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och övriga svängningar i marknaden kan leda till en värdeminskning av Kommunens tillgångar och skulder. Marknadsrisken innebär även att innehavaren av MTN på grund av rörligheten i räntan inte kan sälja MTN under dess löptid eller att dessa inte kan säljas till samma eller högre pris som de förvärvats för. Övriga risker kan vara t.ex. refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sina betalningsåtaganden till en ökad kostnad eller inte alls. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Kommunens tillgångar under löptiden (i händelse av Kommunens obestånd kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Även om dessa risker utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i MTN, bör framhållas att redogörelsen inte är fullständig eller uttömmande. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN. Rating Kommunen har av Standard & Poor s placerats i ratingkategori AA+ för långfristig upplåning och A-1+ för kortfristig upplåning samt erhållit en nordisk kortfristig rating i ratingkategori K-1. Varje MTN-investerare rekommenderas att inhämta information om aktuell rating, då dessa kan vara föremål för ändring. Årsredovisning, ytterligare information Mer information om Kommunen samt tillgång till senast publicerade årsredovisning, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via Kommunens hemsida, För ytterligare information beträffande MTN-programmet samt erhållande av ytterligare noteringsdokument hänvisas till Kommunen eller Emissionsinstituten. Försäkran beträffande noteringsdokumentet Kommunen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt vi vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Sundsvall den 4 mars 2016 SUNDSVALLS KOMMUN 3 (9)

4 ALLMÄNNA VILLKOR MEDIUM TERM NOTES utgivna enligt avtal träffat den 22 december 1993 mellan, å ena sidan, Sundsvalls kommun ( Kommunen ) och, å andra sidan, AB Svensk Exportkredit (publ) 1, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) 2 och Swedbank AB (publ) 3. Nämnda banker och varje emissionsinstitut som ansluter sig till avtalet enligt särskilt tilläggsavtal kallas nedan gemensamt Emissionsinstituten (ettvart av dem Emissionsinstitutet ). Avtalet och eventuella tilläggsavtal kallas nedan gemensamt ( Avtalet ). Enligt Avtalet kan Kommunen upptaga lån på den svenska kapitalmarknaden genom att utge skuldebrev i svenska kronor med en löptid på lägst ett och högst tio år, s.k. Medium Term Notes. För varje lån upprättas en särskild emissionsbilaga ( Emissionsbilagan ) (se bilaga till dessa villkor för exempel) innehållande för lånet kompletterande lånevillkor, vilka skall gälla tillsammans med dessa villkor. Det sammanlagda nominella beloppet avseende under Avtalet utgivna skuldebrev som vid var tid är utelöpande får ej överstiga åtta miljarder ( ) kronor 4 (i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstituten enligt punkt 8.1) 1. DEFINITIONER 1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Administrerande Institut Bankdag Fordringshavare om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Kommunen att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet, enligt Emissionsbilagan; dag som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning för MTN; Kapitalbelopp det belopp som skall betalas av Kommunen på Återbetalningsdagen enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga; Kontoförande Institut bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; Ledarbanken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ); Lån varje lån av serie 100 omfattande en eller flera MTN som Bolaget upptar under detta MTN-program; Ränteförfallodag(ar) STIBOR Utgivande Institut VPC VP-konto Återbetalningsdag dag(ar) för betalning av ränta, enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga; den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor för depositioner i SEK på interbankmarknaden i Stockholm eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder, i ettvart av fallen för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; Emissionsinstitut genom vilket visst Lån har placerats; Euroclear Sweden AB; värdepapperskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat; dag då Kapitalbeloppet avseende visst Lån skall återbetalas enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga. 1.2 Ytterligare definitioner såsom Räntebas, Räntebasmarginal, Räntekonstruktion, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/-ar, Ränteperiod, Räntesats och Valörer, återfinns i förekommande fall i Emissionsbilagan Lånedatum MTN Referens bankerna dag från vilken ränta skall börja löpa enligt uppgift i varje Emissionsbilaga; skuldförbindelse av det slag som beskrivs i lagen om kontoföring av finansiella instrument och som skall utges eller har utgivits av Kommunen i enlighet med Avtalet; Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ); 2. REGISTRERING AV MTN 2.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VPkonto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. 2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 2.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. 1. Genom tilläggsavtal av den 12 maj 2003 inträdde AB SEK Securities som Emissionsinstitut under MTN-programmet (numera Emissionsinstitut genom AB Svensk Exportkredit (publ) sedan AB SEK Securities fusionerats genom absorption den 5 december 2014 med AB Svensk Exportkredit (publ) som övertagande bolag). 2. Genom tilläggsavtal av den 27 januari 2011 inträdde Svenska Handelsbanken AB (publ) som Emissionsinstitut under MTN-programmet. 3. Genom Tilläggsavtal av den 15 februari 2006 inträdde FöreningsSparbanken AB (publ) som Emissionsinstitut under MTN-programmet. Firman ändrad den 8 september 2006 från FöreningsSparbanken AB (publ) till Swedbank AB (publ). 4. Genom Tilläggsavtal av den 27 januari 2011 höjdes Rambeloppet till SEK fem miljarder ( ). Genom Tilläggsavtal av den 4 februari 2015 höjdes Rambeloppet till SEK åtta miljarder ( ). 4 (9)

5 3. RÄNTEKONSTRUKTION 3.1 Emissionsbilagan anger relevant Räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ: a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Emissionsbilagan. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. c) FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 10.1 skall Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) beräkna ny räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på exakt antal dagar (365/360-dagarsbasis) i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. d) Nollkupong Lånet löper utan ränta. 3.2 För Lån som löper med ränta skall räntan beräknas på nominellt belopp. 3.3 Bolaget kan avtala med Utgivande Institut om annan räntekonstruktion än sådan som angivits i punkt 3.1 ovan. 4. BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA 4.1 Varje Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. 4.2 Lån (som är räntebärande) löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag. 4.3 Betalning av Kapitalbelopp och ränta skall ske till den, som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden (=Avstämningsdagen). 4.4 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insättes respektive översändes beloppet först närmast följande Bankdag; ränta utgår härvid dock endast till och med den ursprungligen angivna förfallodagen. 4.5 Skulle VPC på grund av dröjsmål från Kommunens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret må ha upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. 4.6 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Kommunen och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas. 5. DRÖJSMÅLSRÄNTA 5.1 Vid betalningsdröjsmål avseende Kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar STIBOR med tillägg av fyra procentenheter. Dröjsmålsränta enligt denna punkt 5.1 skall dock aldrig utgå efter lägre räntesats än den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej. 5.2 Beror dröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitut(en) respektive VPC som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock ej utgå efter högre räntesats än den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga. 6. FÖRTIDA INLÖSEN AV MTN 6.1 Emissionsinstituten är berättigade att för Fordringshavarnas räkning förklara varje Lån jämte eventuell upplupen ränta förfallet till betalning omedelbart eller vid den tidpunkt Emissionsinstituten bestämmer om a) Kommunen inte rättidigt erlägger förfallet Kapital- eller räntebelopp avseende Lån; eller b) Kommunen (i något annat avseende än som anges under punkt a)) inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa villkor eller eljest handlar i strid mot dem under förutsättning att Emissionsinstituten har uppmanat Kommunen att vidta rättelse och Kommunen inte inom 15 dagar därefter vidtagit sådan rättelse; dock med rätt för Emissionsinstituten att, om sådan rättelse enligt Emissionsinstitutens bedömning inte är möjlig att vidta, säga upp Lånen utan föregående uppmaning; eller c) Kommunen inte i rätt tid erlägger betalning avseende annat lån som upptagits av Kommunen och lånet ifråga på grund därav sagts upp, eller kunnat sägas upp, till betalning i förtid eller om Uppsägningsbestämmelse saknas eller den uteblivna betalningen skulle utgöra slutbetalning om betalningsdröjsmålet varat i minst 15 dagar; eller d) Kommunen inte inom 15 dagar efter den dag då Kommunen mottagit skriftligt krav, infriat borgen eller garanti för annans lån eller åtagande att såsom uppdragsgivare eller borgensman för uppdragsgivare ersätta någon vad denne utgivit på grund av sådan borgen eller garanti; eller e) Kommunen inställer sina betalningar. Begreppet lån under punkterna c) och d) ovan omfattar även kredit i räkning samt belopp som inte erhållits som lån men som skall erläggas på grund av skuldebrev uppenbarligen avsett för allmän omsättning. 5 (9)

6 6.2 Emissionsinstituten äger säga upp Lån till betalning i förtid på grund av omständighet som anges under punkten 6.1 a) e) ovan endast för det fall att vad som inträffat är av den arten att det enligt Emissionsinstitutens bedömning kan inverka negativt på Fordringshavarnas intressen. 6.3 I fall där rätten att, i enlighet med vad som ovan sagts, kräva betalning i förtid grundas på beslut av domstol eller myndighet erfordras inte att beslutet vunnit laga kraft respektive att tiden för klandertalan utgått. 6.4 Det åligger Kommunen att omedelbart underrätta Emissionsinstituten i fall en omständighet av det slag som anges under punkten 6.1 a) e) ovan skulle inträffa. I brist på sådan underrättelse äger Emissionsinstituten utgå från att någon sådan omständighet inte är för handen. Kommunen skall vid de tidpunkter Emissionsinstituten bestämmer tillställa Emissionsinstituten ett intyg rörande nyssnämnda förhållanden. Kommunen skall vidare lämna Emissionsinstituten de närmare upplysningar som Emissionsinstituten kan komma att begära rörande sådana förhållanden samt på begäran av Emissionsinstituten tillhandahålla alla sådana handlingar som kan vara av betydelse härvidlag. 6.5 Vid förtida inlösen av Lån som ej löper med ränta skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för uppsägning enligt punkt 5.1 till och med aktuellt Låns ursprungliga förfallodag beräknad efter den lägsta av (1) den räntesats till vilken sådant Lån utgavs enligt uppgift från Utgivande Institut och (2) den säljränta som enligt Ledarbanken vid tidpunkten för sådan förtida inlösen gäller för svenska statspapper med motsvarande återstående löptid som sådant Lån. 7. RÄTT ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARNA 7.1 Även utan särskilt uppdrag från Fordringshavarna är Utgivande Institut eller den/de som Utgivande Institut sätter i sitt ställe berättigad/e att i allt som rör genom vederbörande utgivet Lån, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. 8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M 8.1 Kommunen och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet, utökning eller minskning av antalet emissionsinstitut samt utbyte av Emissionsinstitut mot annat institut. 9. MEDDELANDEN 9.1 Meddelanden skall tillställas Fordringshavare i aktuellt Lån under dennes hos VPC registrerade adress. 10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M 10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten respektive VPC ankommande åtgärderna gäller beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Emissionsinstitut eller VPC självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut eller VPC, om de varit normalt aktsamma. Emissionsinstitut respektive VPC ansvarar inte i något fall för indirekt skada Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller VPC på grund av sådan omständighet som anges i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 11. PRESKRIPTION 11.1 Rätten till betalning av Kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Kommunen Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av lag (1981:130) om preskriptions bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 12. ÄNDRING AV VILLKOR 12.1 Kommunen och Emissionsinstituten äger avtala om ändring av dessa villkor under förutsättning att sådan ändring inte inskränker Kommunens förpliktelse att erlägga betalning enligt punkt 4 eller på annat sätt väsentligen inkräktar på Fordringshavares intressen. Ändring av villkoren skall av Kommunen snarast meddelas i enlighet med punkt UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD 13.1 Om Kommunen ansöker om inregistrering av Lån vid NASDAQ OMX Stockholm AB, eller vid annan reglerad marknad, skall Kommunen vidta de åtgärder som erfordras för att bibehålla registreringen så länge Lånet är utestående. 14. FÖRVALTNINGSREGISTRERING 14.1 För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 15. TILLÄMPLIG LAG. JURISDIKTION 15.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Sundsvall den 22 december 1997 SUNDSVALLS KOMMUN 6 (9)

7 MALL FÖR EMISSIONSBILAGA Emission av [beskrivning av obligationerna] under Sundsvalls Kommuns svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 22 december 1997 jämte nedan angivna kompletterande villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller nedan i dessa kompletterande villkor. [Dessa kompletterande villkor ersätter kompletterande villkor daterade den [DD månad ÅÅÅÅ], varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK [ ] från SEK [ ] till [SEK] [ ].] Kompletterande villkor 1. Lånenummer: [ ] (i) tranche: 2. Kapitalbelopp: (i) för Lånet: [ ] (ii) för tranche 1: [följande trancher]: [ ] [ ] 3. Pris: [ ] % 4. Lånedatum: [DD månad ÅÅÅÅ] 5. Likviddag: [Lånedatum] [DD månad ÅÅÅÅ] 6. Valuta: SEK 7. Valör och multiplar därav: [ ] 8. Återbetalningsdag: [DD månad ÅÅÅÅ] 9. Räntekonstruktion: [Fast ränta] [Räntejustering] [Rörlig ränta (FRN)] [Nollkupong] 10. Fast Ränta [Tillämpligt] [Ej tillämpligt] (i) Räntesats: [ ] % per år (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker till denna punkt) (ii) Ränteberäkningsmetod: [30/360] [faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar] [specificera detaljer] (iii) Ränteförfallodagar: (iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: 11. Rörlig räntekonstruktion (FRN): [Årligen] [annan frekvens] den [ ], första gången den [ ] och sista gången [den [ ]] [på Återbetalningsdagen], dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. (Obs! Ovan förändras i händelse av förkortad eller förlängd Ränteperiod) [Ej tillämpligt] [specificera detaljer] (i) Räntebas: [ ] månad[er] STIBOR [Tillämpligt] [Ej tillämpligt] (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker till denna punkt) [Den första kupongen kommer att interpoleras mellan [ ] månaders STIBOR och [ ] månaders STIBOR.] (ii) Räntebasmarginal: [+/-][ ] % (iii) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den [ ] 7 (9)

8 (iv) Ränteberäkningsmetod: [(faktiskt antal dagar/360)] [specificera detaljer] (v) Ränteperiod: (vi) Ränteförfallodagar: (vii) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: Tiden från den [ ] till och med den [ ] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [ ] månad[er] med slutdag på en Ränteförfallodag Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den [ ]och sista gången den [ ], dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag[, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag]. [Ej tillämpligt] [specificera detaljer] 12. Räntejustering: [Tillämpligt] [Ej tillämpligt] (i) Villkor för Räntejustering: (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker till denna punkt) [specificera detaljer] 13. Nollkupongslån: [Tillämpligt] [Ej tillämpligt] (i) Villkor för Nollkupongslån: 14. Övriga villkor relaterade till Räntekonstruktion: 15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: 16. Utgivande Institut: [ ] (Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker till denna punkt) [specificera detaljer] [Ej tillämpligt] [specificera detaljer] [NASDAQ Stockholm AB] [specificera detaljer] 17. Administrerande Institut: [Nordea Bank AB (publ)] [AB Svensk Exportkredit (publ)] [Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)] [Svenska Handelsbanken AB (publ)] [Swedbank AB (publ)] 18. ISIN: SE[ ] 19. Övriga villkor: [Ej tillämpligt] [specificera detaljer] Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp [och ränta]. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter dagen för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts. Sundsvall den [DD månad ÅÅÅÅ] SUNDSVALLS KOMMUN 8 (9)

9 KONTAKTUPPGIFTER EMITTENTEN Sundsvalls kommun Norrmalmsgatan Sundsvall Telefon Telefax LEDARBANKEN Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Investment Banking, DCM Origination EMISSIONSINSTITUTEN AB Svensk Exportkredit (publ) Klarabergsviadukten 61-63, Box 194, Stockholm, Nordea Bank AB (publ) Smålandsgatan 17, Stockholm, Capital Markets, Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Markets, Fixed Income Svenska Handelsbanken AB (publ) Blasieholmstorg 11, Stockholm, Capital Markets Handelsbankens Penningmarknadsbord Stockholm Göteborg Malmö Gävle Linköping Regionbanken Stockholm Umeå Swedbank AB (publ) Landsvägen 40, Sundbyberg, Swedbank Large Corporates & Institutions MTN-Desk Penningmarknad Stockholm Göteborg Malmö (9)

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1)

1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) 1996 ÅRS FÖRSTA PREMIEOBLIGATIONSLÅN (96:1) ALLMÄNNA VILLKOR SAMMANFATTNING Låntagare: Lånebelopp: Försäljningssätt: Vinstutlottning: Svenska staten genom Riksgäldskontoret. Låntagaren förbehåller sig

Läs mer

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 10 februari 2012 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank 1 Sundsvalls kommun

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av prospektet: 13 november 2015 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt innehåller information om Sparbanken

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program 1(24) Finansinspektionens diarienummer 15-13644 Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s ( Loomis ) MTN-program, godkänt

Läs mer

Kommuncertifikat. SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Kommuncertifikat. SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Noteringsdokument daterat den 5 maj 2011 Kommuninvest i Sverige AB (publ) garanterat av vissa svenska kommuner och landsting Kommuncertifikat SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Läs mer

Bankcertifikat SEK 40.000.000.000

Bankcertifikat SEK 40.000.000.000 NOTERINGSDOKUMENT 7 mars 2013 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Bankcertifikat SEK 40.000.000.000 Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Issuing

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Företagscertifikat SEK

Företagscertifikat SEK Företagscertifikat SEK 25.000.000.000 Villkor i sammandrag Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) har i enlighet med bemyndigandet i styrelsebeslutet av den 25 mars 2004 träffat avtal med

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2015 Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR NOTERINGSDOKUMENT 4 maj 2012 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bankcertifikat SEK 3.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Arrangör SEB Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 3 februari 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 21 SEPTEMBER 2015 SSAB AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank DNB Nordea SEB

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 18 FEBRUARI 2013 KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut SEB Swedbank Markets Issuing and Paying Agent Distribution

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske Bank Nordea SEB

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE

Läs mer

VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:2 OM HÖGST 12.500.000 EURO

VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:2 OM HÖGST 12.500.000 EURO VILLKOR FÖR ASSA ABLOY AB:S KONVERTIBLER SERIE 2006/2011:2 OM HÖGST 12.500.000 EURO 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag dag som affärsbanker

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK

Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK INFORMATIONSBROSCHYR 13 september 2016 Specialfastigheter Sverige AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 4.000.000.000 Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea Swedbank

Läs mer

Bankcertifikat. SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK

Bankcertifikat. SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK Noteringsdokument daterat den 2 september 2014 Ålandsbanken Abp Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag

Läs mer

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6)

Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Styrelsens för A-Com AB (publ) förslag till beslut om Konvertibelprogram att ersätta av årsstämman beslutat konvertibelprogram 2010/2013 (punkt 6) Den 10 juni 2010 beslutade årsstämman i A-Com AB (publ)

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Antal teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) måndagen den 11 maj 2015 Styrelsen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Informationsbroschyr Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK 8 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag samt övrig information

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet.

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet. Styrelsens och Nominerings- och Ersättningskommitténs för Redbet Holding AB (publ) (org nr 556685-0755) förslag till årsstämman 2010 om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 Motiv

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Korgbevis "Modellportfölj 2005-11-11" Slutdag 2006-02-28 Med FöreningsSparbankens Korgbevis Modellportfölj 2005-11-11 erbjuds möjligheten att ta del av värdeförändringen

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Modern Times Group MTG AB (publ)

Modern Times Group MTG AB (publ) Informationsbroschyr Modern Times Group MTG AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag samt

Läs mer

Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR

Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR Daterat: 21 maj 2014 Nordic Commercial Paper Programme SEK 8.000.000.000 eller motsvarande i EUR Arrangör Emissionsinstitut Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea Swedbank Issuing and Paying

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 februari 2016 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000

LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000 Informationsbroschyr LINKÖPINGS STADSHUS AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 2.000.000.000 Arrangör Nordea Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Issuing and Paying Agent

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat Noteringsdokument daterat den 14 september 2016 Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kommuncertifikat. SEK eller motvärdet därav i EUR

Kommuncertifikat. SEK eller motvärdet därav i EUR Noteringsdokument daterat den 18 maj 2018 Kommuninvest i Sverige AB (publ) garanterat av vissa svenska kommuner och landsting Kommuncertifikat SEK 50 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Läs mer

Huddinge kommun. Kommuncertifikat SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank. Emissionsinstitut. Issuing and Paying Agent

Huddinge kommun. Kommuncertifikat SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank. Emissionsinstitut. Issuing and Paying Agent Huddinge kommun Kommuncertifikat SEK 2 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag Låntagare: Rambelopp: Valörer: Valuta: Löptid: Registrering:

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Informationsbroschyr 19 november 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 2.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK

DIÖS FASTIGHETER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 NOVEMBER 2017 DIÖS FASTIGHETER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Swedbank Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Informationsbroschyr Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag samt övrig information Låntagare: Rambelopp:

Läs mer

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 december 2008 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

MEDICOVER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank NORDEA. Emissionsinstitut NORDEA SEB

MEDICOVER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank NORDEA. Emissionsinstitut NORDEA SEB INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 11 juni 2019 MEDICOVER AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank NORDEA Emissionsinstitut NORDEA SEB Issuing and Paying

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Bankcertifikat. SEK med möjlighet att emittera i SEK

Bankcertifikat. SEK med möjlighet att emittera i SEK Noteringsdokument daterat den 26 september 2018 Ålandsbanken Abp Bankcertifikat SEK 10 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent Villkor i sammandrag

Läs mer