Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor"

Transkript

1 NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank

2 Sundsvalls kommun ( Kommunen ) (org nr ) har den 22 december 1993 träffat avtal 1 med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) (tillsammans benämnda Emissionsinstituten ) om uppläggande av ett Medium Term Note Program under vilket Kommunen avser att på kapitalmarknaden upptaga lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år och högst tio år. Genom tilläggsavtal av den 12 maj 2003 inträdde AB SEK Securities som nytt Emissionsinstitut under MTN-programmet. Genom tilläggsavtal av den 15 februari 2006 inträdde Swedbank AB (publ) som nytt Emissionsinstitut. Genom tilläggsavtal av den 27 januari inträdde Svenska Handelsbanken AB (publ) som nytt Emissionsinstitut och Rambeloppet höjdes till fem miljarder ( ) kronor. Rambelopp, räntekonstruktion mm Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s k Medium Term Notes eller MTN, inom ramen för ett högsta sammanlagt, vid var tid utestående, nominellt belopp om fem miljarder ( ) kronor. MTN skall utgöra en del av Kommunens långfristiga finansiering. Sundsvalls kommunstyrelse har 10 november 2003 utfärdat fullmakter för de personer som äger rätt att företräda kommunen vid upptagande av MTN inom av kommunfullmäktige beslutad ram. Varje MTN kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongare). Efter överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstituten kan ränte- eller kapitalbelopp avseende viss MTN komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt aktieindex eller på annat sätt som överenskommes mellan Kommunen och Emissionsinstituten. Allmänna villkor För samtliga MTN som ges ut under detta program skall härtill bilagda Allmänna Villkor gälla. Därjämte skall för varje MTN gälla kompletterande lånevillkor i en för MTN särskild upprättad emissionsbilaga. Upptagande till handel på reglerad marknad, skatt mm Varje enskild MTN kommer, om investeraren så önskar, att inregistreras hos NASDAQ OMX Stockholm AB (tidigare Stockholmsbörsen AB) eller annan svensk reglerad marknad i samband med lånets upptagande. MTN som ges ut under programmet är anslutna till Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) ( Euroclear Sweden ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper), verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 % på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Risker Det finns olika riskfaktorer som kan komma att påverka såväl verksamheten i Kommunen som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Kommunen och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Kommunen och MTN. De risker som brukar nämnas är dels generella marknadsrisker, dels operativa risker, samt kreditrisker. Risker förenande med Kommunens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker, samt operativa risker. Riskerna som aktualiseras för investeraren är kredit- och operativa risker, hänförliga till Kommunen och dess verksamhet. Marknadsrisken är kopplad till obligationerna. Kreditrisk är risken för förluster till följd av att en motpart inte förmår att fullgöra sina åtaganden. Kreditrisken på Kommunen är risken för att denne inte kan återbetala MTNs nominella belopp på förfallodagen. Marknadsrisk är risken för förlust eller sjunkande framtida intäkter till följd av förändringar av räntor, råvarupriser, valuta- och aktiekurser. Dessa, samt övriga svängningar i marknaden kan leda till värdeminskning av Kommunens tillgångar och skulder. Marknadsrisken innebär att innehavaren av MTN inte kan sälja MTN under dess löptid, till samma eller högre pris som det förvärvats för. Detta p.g.a. rörligheten (volatiliteten) i räntan. Operativa risker är risker som är kopplade till fel och brister i produkter, tjänster, bristfällig intern kontroll, bristfälliga tekniska system, oklara ansvarsförhållanden, olika former av brottsliga angrepp, bristande beredskap inför störningar, eller övriga otillåtna beteenden och transaktioner. Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Kommunens kontroll, så som soliditeten i systemet för clearing och avveckling, samt den ekonomiska situationen och utvecklingen både i Sverige och i omvärlden. 1. Med stöd av beslut i Finansutskottet den 24 augusti 1993.

3 Fordringshavare har inte någon säkerhet i Kommunens tillgångar under löptiden (i händelse av Kommunens obestånd kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). De ovan nämnda riskerna utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i MTN. Dock bör framhållas att redogörelsen inte är fullständig och uttömmande. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN. Årsredovisning, ytterligare information Mer information om Kommunen samt tillgång till senast publicerade årsredovisning, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via Kommunens hemsida: För ytterligare information beträffande detta MTN-program samt erhållande av ytterligare noteringsdokument hänvisas till Kommunen eller Emissionsinstituten. Försäkran beträffande noteringsdokumentet Vi har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt vi känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Sundsvall den 27 januari 2011 SUNDSVALLS KOMMUN Distribution av detta noteringsdokument och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av noteringsdokument och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.

4 ALLMÄNNA VILLKOR MEDIUM TERM NOTES utgivna enligt avtal träffat den 22 december 1993 mellan, å ena sidan, Sundsvalls kommun ( Kommunen ) och, å andra sidan, AB SEK Securities 1, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) 2 och Swedbank AB (publ) 3. Nämnda banker och varje emissionsinstitut som ansluter sig till avtalet enligt särskilt tilläggsavtal kallas nedan gemensamt Emissionsinstituten (ettvart av dem Emissionsinstitutet ). Avtalet och eventuella tilläggsavtal kallas nedan gemensamt Avtalet. Enligt Avtalet kan Kommunen upptaga lån på den svenska kapitalmarknaden genom att utge skuldebrev i svenska kronor med en löptid på lägst ett och högst tio år, s k Medium Term Notes. För varje lån upprättas en särskild emissionsbilaga ( Emissionsbilagan ) (se bilaga till dessa villkor för exempel) innehållande för lånet kompletterande lånevillkor, vilka skall gälla tillsammans med dessa villkor. Det sammanlagda nominella beloppet avseende under Avtalet utgivna skuldebrev som vid var tid är utelöpande får ej överstiga fem miljarder ( ) kronor 4 (i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstituten enligt punkt 8.1) 1. DEFINITIONER 1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Administrerande Institut Bankdag Fordringshavare om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Kommunen att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet, enligt Emissionsbilagan; dag som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning för MTN; Kapitalbelopp det belopp som skall betalas av Kommunen på Återbetalningsdagen enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga; Kontoförande Institut bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; Ränteförfallodag(ar) STIBOR Utgivande Institut VPC VP-konto dag(ar) för betalning av ränta, enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga; den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor för depositioner i SEK på interbankmarknaden i Stockholm eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder, i ettvart av fallen för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; Emissionsinstitut genom vilket visst Lån har placerats; Euroclear Sweden AB; värdepapperskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat; Ledarbanken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ); Lån Lånedatum MTN Referens bankerna varje lån av serie 100 omfattande en eller flera MTN som Bolaget upptar under detta MTN-program; dag från vilken ränta skall börja löpa enligt uppgift i varje Emissionsbilaga; skuldförbindelse av det slag som beskrivs i lagen om kontoföring av finansiella instrument och som skall utges eller har utgivits av Kommunen i enlighet med Avtalet; Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ); Återbetalningsdag dag då Kapitalbeloppet avseende visst Lån skall återbetalas enligt uppgift i aktuell Emissionsbilaga. 1.2 Ytterligare definitioner såsom Räntebas, Räntebasmarginal,Räntekonstruktion,Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/-ar,Ränteperiod, Räntesats och Valörer, återfinns i förekommande fall i Emissionsbilagan 2. REGISTRERING AV MTN 2.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VPkonto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. 2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 2.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. 1. Genom tilläggsavtal av den 12 maj 2003 inträdde AB SEK Securities som Emissionsinstitut under MTN-programmet. 2. Genom tilläggsavtal av den 27 januari 2011 inträdde Svenska Handelsbanken AB (publ) som Emissionsinstitut under MTN-programmet. 3. Genom Tilläggsavtal av den 15 februari 2006 inträdde FöreningsSparbanken AB (publ) som Emissionsinstitut under MTN-Programmet. Firman ändrad den 8 september 2006 från FöreningsSparbanken AB (publ) till Swedbank AB (publ). 4. Genom Tilläggsavtal av den 27 januari 2011 höjdes Rambeloppet till fem miljarder ( ) kronor.

5 3. RÄNTEKONSTRUKTION 3.1 Emissionsbilagan anger relevant Räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ: a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Emissionsbilagan. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. c) FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 10.1 skall Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) beräkna ny räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på exakt antal dagar (365/360-dagarsbasis) i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. d) Nollkupong Lånet löper utan ränta. 3.2 För Lån som löper med ränta skall räntan beräknas på nominellt belopp. 3.3 Bolaget kan avtala med Utgivande Institut om annan räntekonstruktion än sådan som angivits i punkt 3.1 ovan. 4. BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA 4.1 Varje Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. 4.2 Lån (som är räntebärande) löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag. 4.3 Betalning av Kapitalbelopp och ränta skall ske till den, som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden (=Avstämningsdagen). 4.4 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insättes respektive översändes beloppet först närmast följande Bankdag; ränta utgår härvid dock endast till och med den ursprungligen angivna förfallodagen. 4.5 Skulle VPC på grund av dröjsmål från Kommunens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret må ha upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. 4.6 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Kommunen och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas. 5. DRÖJSMÅLSRÄNTA 5.1 Vid betalningsdröjsmål avseende Kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar STIBOR med tillägg av fyra procentenheter. Dröjsmålsränta enligt denna punkt 5.1 skall dock aldrig utgå efter lägre räntesats än den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej. 5.2 Beror dröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitut(en) respektive VPC som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock ej utgå efter högre räntesats än den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga. 6. FÖRTIDA INLÖSEN AV MTN 6.1 Emissionsinstituten är berättigade att för Fordringshavarnas räkning förklara varje Lån jämte eventuell upplupen ränta förfallet till betalning omedelbart eller vid den tidpunkt Emissionsinstituten bestämmer om a) Kommunen inte rättidigt erlägger förfallet Kapital- eller räntebelopp avseende Lån; eller b) Kommunen (i något annat avseende än som anges under punkt a)) inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa villkor eller eljest handlar i strid mot dem under förutsättning att Emissionsinstituten har uppmanat Kommunen att vidta rättelse och Kommunen inte inom 15 dagar därefter vidtagit sådan rättelse; dock med rätt för Emissionsinstituten att, om sådan rättelse enligt Emissionsinstitutens bedömning inte är möjlig att vidta, säga upp Lånen utan föregående uppmaning; eller c) Kommunen inte i rätt tid erlägger betalning avseende annat lån som upptagits av Kommunen och lånet ifråga på grund därav sagts upp, eller kunnat sägas upp, till betalning i förtid eller om Uppsägningsbestämmelse saknas eller den uteblivna betalningen skulle utgöra slutbetalning om betalningsdröjsmålet varat i minst 15 dagar; eller d) Kommunen inte inom 15 dagar efter den dag då Kommunen mottagit skriftligt krav, infriat borgen eller garanti för annans lån eller åtagande att såsom uppdragsgivare eller borgensman för uppdragsgivare ersätta någon vad denne utgivit på grund av sådan borgen eller garanti; eller e) Kommunen inställer sina betalningar. Begreppet lån under punkterna c) och d) ovan omfattar även kredit i räkning samt belopp som inte erhållits som lån men som skall erläggas på grund av skuldebrev uppenbarligen avsett för allmän omsättning.

6 6.2 Emissionsinstituten äger säga upp Lån till betalning i förtid på grund av omständighet som anges under punkten 6.1 a) e) ovan endast för det fall att vad som inträffat är av den arten att det enligt Emissionsinstitutens bedömning kan inverka negativt på Fordringshavarnas intressen. 6.3 I fall där rätten att, i enlighet med vad som ovan sagts, kräva betalning i förtid grundas på beslut av domstol eller myndighet erfordras inte att beslutet vunnit laga kraft respektive att tiden för klandertalan utgått. 6.4 Det åligger Kommunen att omedelbart underrätta Emissionsinstituten i fall en omständighet av det slag som anges under punkten 6.1 a) e) ovan skulle inträffa. I brist på sådan underrättelse äger Emissionsinstituten utgå från att någon sådan omständighet inte är för handen. Kommunen skall vid de tidpunkter Emissionsinstituten bestämmer tillställa Emissionsinstituten ett intyg rörande nyssnämnda förhållanden. Kommunen skall vidare lämna Emissionsinstituten de närmare upplysningar som Emissionsinstituten kan komma att begära rörande sådana förhållanden samt på begäran av Emissionsinstituten tillhandahålla alla sådana handlingar som kan vara av betydelse härvidlag. 6.5 Vid förtida inlösen av Lån som ej löper med ränta skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för uppsägning enligt punkt 5.1 till och med aktuellt Låns ursprungliga förfallodag beräknad efter den lägsta av (1) den räntesats till vilken sådant Lån utgavs enligt uppgift från Utgivande Institut och (2) den säljränta som enligt Ledarbanken vid tidpunkten för sådan förtida inlösen gäller för svenska statspapper med motsvarande återstående löptid som sådant Lån. 7. RÄTT ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARNA 7.1 Även utan särskilt uppdrag från Fordringshavarna är Utgivande Institut eller den/de som Utgivande Institut sätter i sitt ställe berättigad/e att i allt som rör genom vederbörande utgivet Lån, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. 8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M 8.1 Kommunen och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet, utökning eller minskning av antalet emissionsinstitut samt utbyte av Emissionsinstitut mot annat institut. 9. MEDDELANDEN 9.1 Meddelanden skall tillställas Fordringshavare i aktuellt Lån under dennes hos VPC registrerade adress. 10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M 10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten respektive VPC ankommande åtgärderna gäller beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Emissionsinstitut eller VPC självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut eller VPC, om de varit normalt aktsamma. Emissionsinstitut respektive VPC ansvarar inte i något fall för indirekt skada Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller VPC på grund av sådan omständighet som anges i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 11. PRESKRIPTION 11.1 Rätten till betalning av Kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Kommunen Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 12. ÄNDRING AV VILLKOR 12.1 Kommunen och Emissionsinstituten äger avtala om ändring av dessa villkor under förutsättning att sådan ändring inte inskränker Kommunens förpliktelse att erlägga betalning enligt punkt 4 eller på annat sätt väsentligen inkräktar på Fordringshavares intressen. Ändring av villkoren skall av Kommunen snarast meddelas i enlighet med punkt UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD 13.1 Om Kommunen ansöker om inregistrering av Lån vid NASDAQ OMX Stockholm AB, eller vid annan reglerad marknad, skall Kommunen vidta de åtgärder som erfordras för att bibehålla registreringen så länge Lånet är utestående. 14. FÖRVALTNINGSREGISTRERING 14.1 För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 15. TILLÄMPLIG LAG. JURISDIKTION 15.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Sundsvall den 22 december 1997 SUNDSVALLS KOMMUN

7 Emissionsbilaga avseende lån nr / / under Sundsvalls Kommuns ( Kommunen ) svenska MTNprogram. För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 22 december 1997 jämte nedan angivna kompletterande villkor. Kompletterande villkor Lån: Lånedatum: / Kapitalbelopp: /nominellt belopp och (i förekommande fall) ett tilläggsbelopp fastställt på basis av utvecklingen av visst index el. dyl./ Återbetalningsdag: / Räntekonstruktion /Fast Ränta/, /Räntejustering/, /FRN/, /Nollkupong/ /Räntesats:/ /Fast Ränta/, /Räntejustering/, /Nollkupong/ /Räntebas:/ /FRN/ /Räntebasmarginal:/ /FRN/ /Räntebestämningsdag:/ /Räntejustering/, /FRN/ /Ränteförfallodag/ -ar: / / /Ränteperiod:/ /Räntejustering/, /FRN/ /Övriga för Lånet särskilda villkor: Utgivande Institut: / /Administrerande Institut / Upptagande till handel på reglerad marknad: / Valör/ -er: / ISIN-kod: / Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp [och ränta]. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter dagen för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts. Sundsvall den [datum] SUNDSVALLS KOMMUN

8 Adresser Sundsvalls kommun Sundsvall Telefon Telefax SEB Merchant Banking Capital Markets, K G Stockholm Telefon Telefax För köp och försäljning Handelsbanken Blasieholmstorg 11, Stockholm Capital Markets Handelsbankens penningmarknadsbord Stockholm Göteborg Malmö Gävle Linköping Regionbanken Stockholm Umeå Nordea Markets Smålandsgatan 17, Stockholm SEK Securities Klarabergsviadukten 61-63, Box 194, Stockholm Swedbank, Large Corporations & Institutions Regeringsgatan 13, Stockholm MTN-Desk Penningmarknad Stockholm Göteborg Malmö Debt Capital Markets Stockholm SEB, Merchant Banking Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm Capital Markets

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea Handelsbanken Capital Markets DNB SEB Swedbank Issuing and

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 19 december 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) ska gälla för lån som Svensk FastighetsFinansiering

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer