ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000."

Transkript

1 Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Nordea SEB Emissionsinstitut Danske Bank Swedbank Issuing and Paying Agent Nordea

2 Företagscertifikatprogram SEK Ord som har definierats i "Allmänna Villkor" skall ha samma betydelse i nedanstående "Villkor i sammandrag samt övrig information. Villkor i sammandrag samt övrig information Emittenter: Borgensmannen: Rambelopp: Valörer: Valuta: Löptid: Avkastning: ASSA ABLOY AB (publ) (org.nr ) och ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) (org.nr ) (gemensamt kallade Bolagen, ettvar av dem Bolaget ). ASSA ABLOY AB (publ). Det högsta sammanlagda nominella belopp av Företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK FEM MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. Nominellt SEK EN MILJON ( ) eller EUR ETTHUNDRA TUSEN ( ) eller hela multiplar därav. Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ). Minst en (1) dag och högst ett (1) år. Företagscertifikat utges som diskonteringspapper och emitteras till ett belopp understigande det nominella värdet av Företagscertifikatet. Avkastningen på Företagscertifikatet är skillnaden mellan emissionspriset och nominellt belopp som betalas på förfallodagen. Avgifter, etc: Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av Företagscertifikat fastställs vid köpet av Företagscertifikatet. Form av värdepapper samt registrering: Emissionsinstitut: Issuing and Paying Agent: Företagscertifikaten utges i dematerialiserad form och är anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper utfärdas. Varje Företagscertifikat med samma förfallodag åsätts från Euroclear Sweden ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Företagscertifikat skall för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden på VP-konto. Nordea Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Finland Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ). Nordea Bank AB (publ).

3 Marknad: Emissionsinstituten utbjuder, för Bolagens räkning, Företagscertifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller andrahandsmarknad i Företagscertifikaten genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstituten upprätthåller marknad i Företagscertifikaten så länge de bedömer att Företagscertifikaten och av svenskt bolag utgivna certifikat kan placeras till normala marknadsvillkor. Rätt att företräda företagscertifikatinnehavare: Borgen: Villkor: Företagscertifikatets ställning i förmånsrättshänseende: Emissionsinstituten äger rätt att företräda företagscertifikatinnehavarna i allt som rör Företagscertifikaten. Borgensmannen har tecknat borgen såsom för egen skuld för Företagscertifikat emitterade av ASSA ABLOY Financial Services AB (publ). För Företagscertifikaten skall gälla allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) som återges i denna Informationsbroschyr. Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet är icke säkerställda förpliktelser för Bolagen som i förmånsrättshänseende är att jämställa med (pari passu) respektive Bolags övriga oprioriterade skulder. Negativklausul: Vart och ett av Bolagen har förbundit sig gentemot Emissionsinstituten att inte ställa säkerhet för annat penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptas av Bolagen, dock att Borgensmannen får utfärda ansvarsförbindelse för sådant lån. Risker: Ett antal faktorer påverkar eller kan komma att påverka om en investerare erhåller återbetalning av ett Företagscertifikats nominella belopp på förfallodagen. Det finns ett antal faktorer (risker) som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten i Bolagen och som därmed kan komma att påverka de Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet. Vidare finns det risker förenade med företagscertifikat i allmänhet. Risker förenade med Bolagens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker, men det finns även andra risker såsom till exempel operationella risker och likviditetsrisker. Kreditrisken avser risken för att Bolagen inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken definieras som en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på Bolagens tillgångar leder till en minskning av värdet av Bolagens tillgångar. Likviditetsrisk innebär risken för att Bolagen endast kan fullgöra betalningsförpliktelser till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationell risk är risker kopplade till fel och brister i produkter

4 och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Riskerna i Bolagens verksamhet är relevanta för investerare i Företagscertifikaten eftersom investerare alltid har en kreditrisk på Bolagen, innebärande att Bolagens fortsatta ekonomiska välstånd, vilka kan komma att påverkas av bland annat vad som beskrivits ovan, är en förutsättning för att återbetalning av Företagscertifikatets nominella belopp ska ske på förfallodagen. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till företagscertifikat i allmänhet och omständigheter utanför Bolagens kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort. Investerarna har ingen säkerhet i Bolagens tillgångar och skulle vara oprioriterade borgenärer i händelse av Bolagens konkurs. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i företagscertifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i företagscertifikat, och vid osäkerhet rådgöra med finansiell rådgivare. Ovanstående är endast en kortfattad och icke uttömmande redogörelse av vissa riskfaktorer som är hänförliga till Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet och är inte avsett att utgöra grund för ett beslut, eller en rekommendation, att investera i Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet. Kreditvärderingsbetyg/Rating: Företagscertifikatprogrammet har av Standard and Poor s placerats i ratingkategori, K-1. Det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating då den kan vara föremål för ändring. Försäljningsrestriktioner: Personer som tillhandahålls denna informationsbroschyr förpliktigar sig i förhållande till Bolagen och aktuellt Emissionsinstitut att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler i varje land och jurisdiktion där de köper, erbjuder, säljer eller levererar Företagscertifikat eller innehar eller distribuerar sådant erbjudandematerial, i samtliga fall på deras egen bekostnad och risk. Beskattning: Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv, innehav och försäljning av Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet och därvid rådfråga skatterådgivare. Information: Mer information om ASSA ABLOY AB (publ) samt tillgång till senast publicerade årsredovisning, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via dess hemsida, Information om ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) såsom årsredovisning kan erhållas från Ledarbanken.

5 Härutöver hänvisas till Allmänna Villkor för Företagscertifikaten som återfinns i sin helhet nedan. Bolagen har vidtagit alla skäliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i informationsbroschyren, såvitt Bolagen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 30 oktober 2013 ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ)

6 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT utgivna enligt avtal daterat den 18 maj 2001 ( Dealeravtalet ) mellan ASSA ABLOY AB (publ), (org nr ) och ASSA ABLOY Financial Services AB (publ), org nr ( ) (gemensamt kallade Bolagen, ettvart av dem Bolaget ), å ena sidan, samt Nordea Bank AB (publ) 1 ( Ledarbanken ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Finland Abp 2, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) 3 och Swedbank AB (publ) 4, (gemensamt kallade Emissionsinstituten, ettvart av dem Emissionsinstitut ), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal ( IPA-avtalet ) daterat den 18 maj 2001 mellan Bolagen och Nordea Bank AB (publ) ( IPA ). Dealeravtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt Avtalen. 1 Tidigare Nordbanken AB (publ) 2 Inträdde som Emissionsinstitut genom tilläggsavtal III daterat 28 maj Utträdde som Emissionsinstitut genom tilläggsavtal V daterat 30 oktober Inträdde som Emissionsinstitut genom tilläggsavtal IV daterat 27 augusti DEFINITIONER 1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa Allmänna Villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Affärsdag Bankdag Borgensmannen Dotterbolaget EUR dag då överenskommelse om placering av Företagscertifikat träffas mellan Utgivande Bolag och vederbörande Emissionsinstitut; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; Borgensmannens åtagande, enligt Bilaga 3, att såsom för egen skuld svara för Dotterbolagets rätta fullgörande av samtliga förpliktelser under Dealeravtalet, IPA-avtalet och Allmänna Villkor samt därunder utgivna Företagscertifikat; ASSA ABLOY AB (publ) (org nr ); ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) (org nr ); euro; EURIBOR Euroclear Sweden Borgensförbindelsen Fordringshavare Företagscertifikat 5 Tidigare VPC AB. den räntesats som publiceras av Reuters på sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som c:a kl 11:00 på aktuell räntebestämningsdag erbjuds till ledande banker för depositioner i EUR på interbankmarknaden i Europa för veckolån i EUR eller om EURIBOR ej fastställs eller publiceras för viss period Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp i EUR på interbankmarknaden i Stockholm; Euroclear Sweden AB (org nr ) 5 ; den som är antecknad på VPkonto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat; ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolagen i enlighet med dessa

7 Koncernen Koncernbolag Kontoförande Institut Nominellt Belopp Rambelopp villkor; varje bolag som ingår i Koncernen; den koncern i vilken ASSA ABLOY AB (publ) är moderbolag; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Företagscertifikat; det belopp i SEK eller EUR som enligt respektive Företagscertifikat skall betalas på förfallodagen; SEK FEM MILJARDER ( ) 6 eller dess motvärde i EUR utgörande det högsta sammanlagda Nominella Belopp av Företagscertifikat som vid varje tid får vara utestående (i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstituten enligt punkt 8.1) varvid Företagscertifikat i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Företagscertifikat publiceras av Reuters på sida SEKFIX= (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen; Utgivande Bolag Utgivande Institut VP-konto 2. BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i SEK eller om STIBOR ej fastställes eller ej publiceras för viss period Ledarbankens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp i SEK på interbankmarknaden i Stockholm; det Bolag för vilket visst Företagscertifikat skall utges eller har utgetts; det av Emissionsinstituten, genom vilket visst Företagscertifikat skall utges eller har utgetts på marknaden; avstämningskonto där respektive Fordringshavares innehav av Företagscertifikat är registrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument. 2.1 Företagscertifikat utfärdas inom ramen för Rambeloppet i valörer om nominellt SEK en miljon ( ), eller hela multiplar därav, eller i valörer om nominellt EUR etthundratusen ( ), eller hela multiplar därav, och löper på minst en (1) dag och högst ett (1) år. 2.2 Utgivande Bolag förbinder sig härmed att, på sätt som anges nedan, till Fordringshavare betala Företagscertifikatets Nominella Belopp i enlighet med dessa villkor på Företagscertifikatets förfallodag. 3. REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M M SEK STIBOR svenska kronor; den räntesats som publiceras av Reuters på sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl på aktuell räntebestämningsdag noteras av banker i Sverige på 6 Rambeloppet höjdes genom tilläggsavtal I daterat 18 januari 2002 från SEK TRE MILJARDER ( ) till SEK FEM MILJARDER ( ) 3.1 Företagscertifikaten skall för Fordringshavares räkning registreras på VPkonto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Företagscertifikat skall riktas till Kontoförande Institut. 3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Företagscertifikat skall låta registrera sin rätt till betalning.

8 4. ÅTERBETALNING 4. 1 Företagscertifikatets Nominella Belopp betalas i den valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare vid av Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas ( Avstämningsdagen ) Utgivande Bolag har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Företagscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Utgivande Bolag tillhandahåller IPA erforderliga medel härför. 4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom Euroclear Swedens försorg på förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag. 4.4 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Utgivande Bolags sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nyss sagts, betalas ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. 4.5 Om Utgivande Bolag ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, skall Utgivande Bolag ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.4 nedan. 4.6 Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Utgivande Bolag, IPA och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Utgivande Bolag, IPA eller Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet 7 Lydelsen ändrades genom tilläggsavtal II daterat 14 februari kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas. 5. FÖRTIDA INLÖSEN M M 5.1 Om a) IPA inte i rätt tid av Utgivande Bolag erhållit erforderliga medel för inlösen av utgivet Företagscertifikat; eller b) något av Bolagen, annat Koncernbolag eller Borgensmannen inte i rätt tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av något av Bolagen, annat Koncernbolag eller Borgensmannen och det nominella beloppet för sådant lån uppgår till minst EUR (eller motvärdet därav i annan valuta); eller c) annan väsentlig omständighet föreligger eller inträffar som enligt Emissionsinstitutens bedömning kan äventyra något av Bolagens eller Borgensmannens förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Emissionsinstitut eller IPA enligt Avtalen eller gentemot Fordringshavare; eller d) Borgensmannen inte fullgör sina förpliktelser enligt Borgensförbindelsen, äger Emissionsinstituten, för Fordringshavarnas räkning, säga upp utelöpande Företagscertifikat till omedelbar betalning. 5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen t o m Företagscertifikatets ursprungliga förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Företagscertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger på företagscertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid. 5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på actual/360-dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av a) den räntesats, till vilken Företagscertifikatet utgavs och

9 b) beträffande Företagscertifikat utgivet i SEK, STIBOR eller, beträffande Företagscertifikat utgivet i EUR, EURIBOR första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller - om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka - genomsnittet av de STIBOR/EURIBOR-satser som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar, i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat. 5.4 Beror dröjsmål enbart av sådant hinder för Emissionsinstituten, IPA och/eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den, till vilken Företagscertifikatet utgavs. 6. BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARE Utan att särskilt uppdrag från Fordringshavare behöver åberopas är Emissionsinstituten - eller den som Emissionsinstituten sätter i sitt ställe - berättigade att i allt som rör Företagscertifikat, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. Ettvart av Emissionsinstituten skall äga rätt till ersättning av Fordringshavare för kostnader och arbete i samband därmed i den mån sådan ersättning inte erlägges av Utgivande Bolag såsom varande i första hand betalningsskyldigt härför. 7. MEDDELANDEN Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress. 8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M 8.1 Bolagen och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet. 8.2 Bolagen och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. Bolaget och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut. I sådana fall skall därefter med Emissionsinstituten avses även sådant ytterligare institut och med IPA nytt sådant Kontoförande Institut. 8.3 Innehållet i Dealeravtalet, IPA-avtalet och/ eller de Allmänna Villkoren för Företagscertifikat får inte ändras utan Borgensmannens skriftliga godkännande. 9. FÖRVALTARREGISTRERING För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR 10.1 Emissionsinstitut, IPA och/eller Euroclear Sweden är inte ansvariga för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstituten, IPA och/eller Euroclear Sweden om Emissionsinstitut, IPA och/eller Euroclear Sweden varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA respektive Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 11. BORGENSFÖRBINDELSE För rätta fullgörandet av ASSA ABLOY Financial Services AB:s (publ) förpliktelser enligt Avtalen och utestående Företagscertifikat har ASSA ABLOY AB (publ) utfärdat en borgensförbindelse i form av borgen såsom för egen skuld.

10 12. LAG; JURISDIKTION 12.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid svensk domstol. Första instans skall vara Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande. Stockholm den 18 maj 2001 ASSA ABLOY AB (PUBL) ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB (PUBL)

11 ASSA ABLOY (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) Attn: Treasury Box SE STOCKHOLM Telefon: För köp och försäljning kontakta Nordea Bank AB (publ)/ Nordea Bank Finland Apb Nordea Markets Smålandsgatan 17, SE STOCKHOLM Stockholm Göteborg Malmö Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Danske Bank Markets Norrmalmstorg 1, SE STOCKHOLM Stockholm Köpenhamn Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Merchant Banking, Capital Markets Kungsträdgårdsgatan 8, SE , STOCKHOLM Stockholm Göteborg Malmö Swedbank AB (publ) Large Corporates & Institutions Regeringsgatan 13, SE STOCKHOLM Penningmarknad Stockholm Göteborg Malmö Issuing and Paying Agent Nordea Bank AB (publ) Capital Markets and Treasury Operations, C STOCKHOLM Telefon: Telefax:

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 Distribution av detta dokument och erbjudandet av Lån kan i vissa jurisdiktioner

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer