SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS"

Transkript

1 GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 december 2008 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Swedbank ABs ( Banken ) (i) program för Medium Term Notes, (ii) program för warranter samt (iii) program för bevis. Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till Prospektet, varje dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån, warrant eller bevis. Prospektet och de dokument som blivit en del av Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på Bankens hemsida ( och kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken ansvarar för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Banken känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även Bankens styrelse för innehållet i Prospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt Bankens styrelse känner till, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. En investering i de värdepapper som erbjuds i Prospektet är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidan 7 och följande sidor i Prospektet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. Arrangör Swedbank Markets

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 7 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänt Olika lånestrukturer Allmänna villkor Mall A för Slutliga Villkor Mall B för Slutliga Villkor PROGRAM FÖR WARRANTER Allmänt Aktiewarranter Indexwarranter Allmänna villkor Mall för Slutliga Villkor PROGRAM FÖR BEVIS Allmänt Olika strukturer för bevis Mall för Slutliga Villkor Swedbank AB Införlivande av information... 63

3 Sammanfattning Allmänt Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt ( Prospektet ). Varje beslut om att investera i värdepapper utgivna härunder skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Prospektet innehåller information om Swedbank AB (publ) ( Banken ) och Bankens program för Medium Term Notes, program för warranter samt program för bevis. Swedbank AB Swedbank erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting. Banken har ledande positioner på sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Utanför hemmamarknaderna har koncernen närvaro i Danmark, Finland, Japan, Kina, Luxemburg, Norge, Ryssland, Ukraina, Spanien och USA. Resultat- och balansräkning för Swedbankkoncernen (sammandrag) Mkr Jan-Sep Helår Helår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkningsdata Mdkr 30-sep 31-dec 31-dec Total utlåning Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägt belopp för kredit- och marknadsrisker*

4 4 Riskfaktorer Risk vid köp av värdepapper enligt detta Prospekt är förknippad dels med den risk investeraren tar genom att vara kreditexponerad mot banken, dels med den värdepappersspecifika risken. Med risk avses här en händelse som kan påverka värdet på placeringen negativt. Exempel på risk relaterad till Banken är kreditrisk och finansiella risker i Bankens positioner, operativa risker, förändringar i det för Banken gällande legala regelverket, händelser i omvärlden och konkurrens. Exempel på värdepappersspecifik risk är förändringar i marknadsvärde (volatilitet), utebliven avkastning och/eller slutlikvid, kursrörelser, ränterisk och risk för förtida återbetalning. Beskrivningen av riskfaktorer i Prospektet är inte uttömmande. Värdepapper emitterade under detta Prospekt omfattas ej av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Inte heller omfattas Värdepapper emitterade under detta Prospekt av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl Försäljningsrestriktioner Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet samt slutliga villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av värdepapper som utges under Prospektet i strid med ovanstående kan komma att anses som ogiltigt. MTN-programmet Emittent: Rambelopp: Värdepapper: Slutliga Villkor Valuta: Löptid: Lånens status i förmånsrättshänseende: Emissionskurs: Ränte- / avkastningsstrukturer: Swedbank AB (publ) SEK eller motvärdet därav i EUR Värdepapperen utgör ensidiga skuldförbindelser som registrerats enligt lag om kontoföring av finansiella instrument och utges av Banken under detta MTN-program i den valör och med de villkor som framgår av Slutliga Villkor Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren som upprättas för varje lån som tas upp under MTN-programmet Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) Lägst 30 dagar Lån är, om inte annat anges i Slutliga Villkor, icke säkerställda förpliktelser för Banken och skall i förmånsrättshänseende rangordnas lika (pari passu) med övriga oprioriterade fordringar på Banken. Enligt punkt 9 i Allmänna Villkor kan Banken även ge ut förlagsbevis som i händelse av konkurs för Banken är efterställda Bankens övriga oprioriterade fordringar Värdepapper kan emitteras till nominellt belopp (par) eller till underkurs alternativt överkurs Medium Term Notes ( MTN ) kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av en viss aktie, obligation, valuta, råvara, index

5 5 eller någon annan faktor ( Relevant Faktor ) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktieindexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer eller kreditderivatobligationer Återbetalning / Förtida inlösen: Skatt: Central värdepappersförvarare: Upptagande till handel vid reglerad marknad: Återbetalning sker på den dag som anges i Slutliga Villkor för aktuellt lån. Om det föreligger rätt för Banken eller investeraren att påkalla förtida inlösen anges förutsättningarna för detta i Slutliga Villkor VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär A-skatt, för närvarande 30% på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo VPC AB I det fall det anges i Slutliga Villkor att MTN ska upptas till handel vid reglerad marknad skall MTN registreras vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad som Banken bestämmer Program för warranter Banken har under detta program för warranter möjlighet att ge ut aktiewarranter och indexwarranter av europeisk typ med automatisk lösen genom kontant slutavräkning på slutdagen. Värdet av en aktiewarrant är knutet till kursutvecklingen för en underliggande aktie, medan värdet av en indexwarrant är beroende av utvecklingen för ett underliggande aktieindex. I tillämpliga fall är värdet även beroende av kursutvecklingen mellan referensvalutan och SEK. En aktiewarrant respektive indexwarrant ges ut antingen som en köpwarrant eller säljwarrant. En köpwarrant ger innehavaren rätt att på slutlikviddagen av Banken erhålla slutlikvid i SEK beräknad på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla slutlikvid om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje warrant med viss beteckning som ges ut under programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller flera warranter med olika beteckning. I Slutliga Villkor anges för varje warrant bl a typ av warrant (aktiewarrant/indexwarrant, köp- eller säljwarrant), underliggande aktie respektive index, lösenpris respektive lösenindex, slutdag, multiplikator och det högsta antal som kan komma att ges ut. Slutliga Villkor för warranter som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens hemsida ( Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kommer att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad eller handelsplats, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Warranterna kommer att anslutas till VPC ABs kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Program för bevis Banken har under detta program för bevis möjlighet att löpande ge ut bevis av olika slag. Värdet av ett bevis är knutet till värdeutvecklingen för en viss underliggande tillgång, t ex en viss aktie,

6 6 obligation, valuta, råvara, index eller annan Relevant Faktor. Värdet av ett bevis kan också vara knutet till värdeutvecklingen av en kombination av dessa underliggande tillgångar. Ett bevis ger innehavaren rätt att på slutlikviddagen av Banken erhålla slutlikvid i SEK beräknad på visst sätt. Avgörande för slutlikvidens storlek är värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Ett bevis kan även vara konstruerat så att det, utöver slutlikvid, under löptiden berättigar till en kupong vid ett eller flera tillfällen. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för varje bevis med viss beteckning som ges ut under programmet. I Slutliga Villkor anges för varje bevis bl a vilken underliggande tillgång som slutlikvid och eventuell kupong är relaterad till och sättet för beräkning av slutlikvid respektive kupong. Slutliga Villkor för bevis som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens hemsida ( Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Banken kommer att inge ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad av vissa bevis vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad eller handelsplats, enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Bevisen kommer att anslutas till VPC ABs kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.

7 7 Riskfaktorer Allmänt Värdet av olika MTN, bevis och warranter (nedan gemensamt kallade Värdepapper ) utgivna enligt detta Prospekt påverkas bland annat av nedanstående risker. Även om dessa utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i ett Värdepapper, bör framhållas att redogörelsen inte är fullständig och uttömmande. Presumtiva investerare uppmanas även läsa den detaljerade information som återges på annan plats, eller som det refereras till, i detta Prospekt och Slutliga Villkor och bilda sig en egen uppfattning om lämpligheten av en placering i aktuellt Värdepapper. Varje investerare bör: a) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för en meningsfull bedömning av relevant Värdepapper, dess fördelar och risker och den information som återfinns i eller genom hänvisning till detta Prospekt eller annat tillämpligt tillägg; b) ha tillgång till och kunskap om lämpligt analyshjälpmedel för att kunna bedöma den särskilda finansiella situation som en investering i ett Värdepapper ger upphov till, samt dess betydelse för investerarens samlade tillgångar och skulder; c) ha tillräcklig finansiell styrka och likviditet för att bära den risk en investering i ett Värdepapper innebär; d) ha full förståelse för villkoren för ett Värdepapper och vara förtrogen med hur relevanta finansiella marknader fungerar; och e) ha kunskap att utvärdera (på egen hand eller genom rådgivare) möjliga scenarion för omvärldens utveckling, makroekonomi, räntor, aktiekurser och andra faktorer som kan påverka placeringen och dess risk. Vissa Värdepapper är komplexa finansiella instrument där syftet med ett förvärv kan vara att reducera risk eller höja avkastningen genom ett beräknat, genomtänkt och passande tillägg av risk till den samlade portföljen. En investerare ska inte investera i ett Värdepapper som är ett komplext finansiellt instrument såvida inte denne besitter den sakkunskap (själv eller genom rådgivare) som krävs för att bedöma hur dess värde utvecklas under ändrade förhållanden och den påverkan det har på investerarens sammanlagda portfölj. Legala restriktioner vid en placering Investeringsverksamheten för vissa investerare kan vara underkastad olika rättsliga eller andra begränsningar, beroende på t ex lagstiftning eller interna beslut. Varje investerare skall ha kännedom om de regler och begränsningar som gäller och huruvida en investering i ett aktuellt Värdepapper är en tillåten placering. Risker förenade med Värdepapper emitterade under detta Prospekt Kreditrisk på Banken Innehavare av Värdepapper har en kreditrisk på Banken, vilket innebär att belopp som en innehavare skall erhålla är beroende av att Banken kan infria sina åtaganden. Bankens kreditvärdighet granskas fortlöpande av f n tre oberoende internationella kreditvärderingsinstitut. Kreditvärderingen anges i form av en s k rating som är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Nedanstående tabell anger den ratingskala som används av respektive kreditbedömningsinstitut för lång upplåning. Bankens rating för lång upplåning är markerad med fetstil i nedanstående tabell. En rating är ingen rekommendation att köpa, sälja eller behålla Värdepapper och en rating kan omprövas eller dras tillbaka vid vilken tidpunkt som helst.

8 8 Moody's Standard & Poors Fitch Rating för lång upplåning Rating för lång upplåning Rating för lång upplåning Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3... AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-... AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-... Värdepapper emitterade under detta Prospekt omfattas ej av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Inte heller omfattas Värdepapper emitterade under detta Prospekt av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl. Ett instrument som inte omfattas av den statliga garantin får en högre kreditrisk än ett instrument som omfattas av garantin. Beträffande inverkan på likviditeten avseende Värdepapper utgivna under detta Prospekt, se nedan under Övriga risker förknippade med Värdepapper Andrahandsmarknaden. I likhet med andra banker hanterar och bedömer Banken systematiskt olika typer av risk i den löpande affärsverksamheten såsom kreditrisk, finansiella risker (marknads- och likviditetsrisk) och operativ risk. Inom Banken sker en löpande kontroll och uppföljning av att Bankens riskexponering är förenlig med av styrelsen beslutad policy och riktlinjer. Banken anser att nedanstående faktorer kan negativt påverka Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med villkoren för respektive Värdepapper. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot Banken och att ställda säkerheter inte täcker Bankens fordran. Bankens kreditrisk uppstår i första hand genom utlåning till kunder, men även genom garantiåtaganden, derivatkontrakt och värdepappershandel. På senare tid har risken för ökade kreditförluster ökat till följd av bl a förändrade finansiella risker och omvärldsfaktorer (se nedan under respektive rubrik för mer utförlig information om dessa risker). Finansiella risker Finansiella risker indelas i marknadsrisker och likviditetsrisker. Med marknadsrisk avses risken för att förändringar i räntor, valuta- samt aktiekurser leder till att värdet av Bankens nettotillgångar, inklusive derivat, minskar. Ökade riskpremier på värdepapper utgivna av andra motparter än stater och fallande börskurser har påverkat marknadsvärdena på Bankens obligationsinnehav, derivat och aktier negativt under hösten Likviditetsrisker syftar på risken för att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Under tredje kvartalet 2008 eskalerade kreditoron på de globala finansiella marknaderna. Mot slutet av kvartalet upphörde de globala penning- och kapitalmarknaderna i princip att fungera, vilket skapade en likviditetskris för hela det finansiella systemet. Detta påverkade Banken liksom andra aktörer negativt. Operativa risker Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller en yttre händelse. Det kan röra sig om risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga

9 9 angrepp och bristande beredskap inför störningar. Operativa risker existerar i alla delar av Bankens verksamhet. Legala förutsättningar Bankens affärsverksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn. På senare år har många lagar och förordningar som Banken har att följa tillkommit eller ändrats. Framtida förändringar av regelverket, inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få en negativ effekt och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamheten och på det ekonomiska resultatet. Bankens affärsverksamhet och resultat påverkas även av nya och förändrade lagar, förordningar och andra regler beslutade av olika myndigheter i Sverige, EU och utländska stater och myndigheter. Omvärldsfaktorer Bankens affärsverksamhet är beroende av kundernas efterfrågan på bank-, finans- och finansiell service och kundernas förtroende för Banken. Utlåningsvolymen är beroende av kundernas framtidstro, marknadsräntor och andra faktorer som påverkar kundernas ekonomiska situation. Banken bedriver en omfattande verksamhet i huvudsak i Sverige och har en dominerande ställning i Baltikum. Banken bedriver även verksamhet i de övriga nordiska länderna samt ett antal övriga länder. Bankens lönsamhet kan påverkas negativt då vissa av dessa länders ekonomiska läge försämrats, och då förutsättningarna för tradingverksamhet och därtill relaterade faktorer förändrats. Exempelvis kan en utveckling med höjda räntor öka risken för kreditförluster och/eller innebära att viljan att uppta nya lån minskar. Nyhetsrapportering från den globala finanskrisen samt ökad ryktesspridning har bidragit till oro bland bankkunder på alla Swedbanks hemmamarknader. Konkurrens Banken möter en stark konkurrens inom alla områden och marknader. Konkurrenterna utgörs av lokala och internationella finansiella institutioner och banker, försäkringsbolag etc. Även om Banken anser sig ha en stark position och ställning för att möta konkurrensen, kan ingen försäkran ges för att ökad konkurrens inte på ett negativt sätt påverkar Banken inom ett eller flera områden som Banken verkar. Rättsliga åtgärder Banken är för närvarande inte part i tvistemål eller i domstol med anledning av dess normala affärsverksamhet eller eljest, som menligt kan påverka Bankens finansiella styrka. Banken kan dock ej lämna någon försäkran om att det i framtiden ej görs anspråk eller vidtas rättsliga åtgärder (inklusive regleringar) mot Banken som kan få betydande ogynnsam effekt på Bankens finansiella ställning, resultat eller marknadsposition. Marknadsrisk förknippad med Värdepapper Med marknadsrisk menas risken för att förändringar av aktiekurser, räntor, valutakurser, råvaror, företags kreditvärdighet eller andra faktorer (var och en benämnd Relevant Faktor ) negativt påverkar värdet på aktuellt Värdepapper. Marknadsrisken varierar kraftigt mellan olika slag av Värdepapper beroende på dess struktur. Banken kan utge Värdepapper där avkastning och/eller det belopp som ska erläggas på återbetalningsdagen (eller motsvarande) bestäms av ett index eller en formel där Relevant Faktor ingår. Banken kan även ge ut Värdepapper där Banken ska erlägga belopp i annan valuta än svenska kronor (SEK). En investerare bör känna till att: a) marknadsvärdet för ett sådant Värdepapper kan vara förenat med hastiga och kraftiga förändringar (starkt volatilt); b) avkastning och/eller slutlikvid kan utebli, helt eller delvis; c) utbetalning av nominellt belopp, slutlikvid respektive avkastning kan ske vid olika tidpunkter; d) det belopp som betalas på återbetalningsdagen kan understiga det belopp som erlagts för ett Värdepapper eller att erlagt belopp kan förloras i sin helhet;

10 10 e) en Relevant Faktor kan vara föremål för kraftiga kursrörelser som inte följer förändringen i ränta, valuta, index etc; f) om en Relevant Faktor kopplas till ett Värdepapper i förening med deltagandegrad större eller mindre än 100 procent eller en multiplikator större eller mindre än ett (1), kommer effekten av en förändring av Re levant Faktor som inverkar på återbetalt belopp eller avkastningen att bli förstorad eller förminskad (se Särskilda risker gällande vissa MTN MTN med hög deltagandegrad eller multiplikator ); g) tidpunkten för en förändring av Relevant Faktor har ofta betydelse för ett Värdepappers värde och avkastning. I allmänhet gäller att ju tidigare en förändring av Relevant Faktor inträffar, desto större blir effekten på värdet; h) ett Värdepapper med tak (cap), golv (floor), eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan ha ett mer eller mindre volatilt marknadsvärde jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument beroende på aktuellt värde på Relevant Faktor och återstående tid till dess slutlikvid förväntas erläggas; och i) ett Värdepapper vars värde på något sätt är relaterat till fast ränta medför risken att efterföljande ränteändringar kan ha en negativ effekt på marknadsvärdet på aktuellt Värdepapper. Övriga risker förknippade med Värdepapper Andrahandsmarknaden Även om ett Värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats är det ofta ingen betydande handel i Värdepapperet, vilket kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklats en marknad kommer likviditeten att försämras. Därför kan det vara fördyrande och förknippat med svårigheter att snabbt sälja ett Värdepapper eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Detta kan särskilt vara fallet med Värdepapper som är särskilt känsliga för förändringar i Relevant Faktor, strukturerade för ett speciellt ändamål eller strategi eller strukturerade för att tillgodose särskilda behov hos en begränsad kategori investerare. Denna typ av Värdepapper har i allmänhet en mer begränsad andrahandsmarknad och högre volatilitet i priset jämfört med konventionella skuldebrev. Bristande likviditet kan ha en kännbar negativ effekt på marknadsvärdet för ett Värdepapper. Ett Värdepapper med barriärstruktur kan uppvisa kraftigt avvikande värdeutveckling i förhållande till utvecklingen för Relevant Faktor. Även om Banken återbetalar nominellt belopp på återbetalningsdagen kan en försäljning dessförinnan innebära en kapitalförlust. Beroende på hur Värdepapper är konstruerat påverkas värdet på andrahandsmarknaden olika i förhållande till utvecklingen för Relevant Faktor. Värdepapper emitterade under detta Prospekt omfattas inte av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl. Det kan inte uteslutas att Värdepapper utgivna under Prospektet till följd härav får sämre likviditet jämfört med ett motsvarande instrument som omfattas av den statliga garantin. Om Banken har rätt att återbetala ett Värdepapper i förtid Vissa slag av Värdepapper (MTN och bevis) kan ha villkor som ger Banken möjlighet att återbetala detta i förtid. Förtida återbetalning innebär typiskt sett en begränsning av Värdepapperets marknadsvärde. Under en period då Banken har möjlighet att besluta om förtida återbetalning kommer marknadsvärdet för dessa Värdepapper sannolikt ej att märkbart överstiga återbetalningskursen. Detta kan även inträffa före sådan period om förtida återbetalning.

11 11 Banken förväntas återbetala ett Värdepapper i förtid när dess marknadsvärde är högre än motsvarande återbetalningskurs. Vid dessa tillfällen kan investeraren sakna möjlighet att återinvestera det återbetalda beloppet till samma villkor som återbetalt Värdepapper. Investeraren bör överväga risken i händelse av förtida återbetalning, eller vid en utebliven förväntad förtida återbetalning, i ljuset av andra alternativa placeringsmöjligheter vid placeringstillfället. Justering och ändrade villkor Banken äger rätt att under vissa särskilda omständigheter justera eller ändra ursprungliga villkor. Händelser som kan föranleda justeringar eller ändringar i villkoren är exempelvis att Relevant Faktor upphör att beräknas, ändrade förutsättningar för Bankens riskavtäckning t.ex. genom ändrad lagstiftning eller annan av Banken vid emissionstillfället ej förutsebar händelse inträffar. Banken äger även rätt att justera uppenbara skrivfel i villkoren. I Slutliga Villkor för respektive Värdepapper framgår reglerna som tillämpas vid olika händelser. EMU Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (EMU) före förfallodagen för Värdepapper, kan detta eventuellt få en negativ effekt för innehavare av Värdepapper. Det är möjligt att Sverige före förfallodagen för Värdepapper ansluts till EMU och att Euro blir den lagliga valutan i Sverige. Om detta sker kommer alla belopp denominerade i svenska kronor att erläggas i motvärdet av Euro, det kan bli tillåtet eller krävas enligt lag att utestående Värdepapper skall konverteras till Euro och att ytterligare andra åtgärder skall vidtas avseende sådant Värdepapper, samt att det inte längre finns tillgänglig offentligt visade värden för Relevant Faktor eller förändringar i det sätt varpå Relevant Faktor beräknas, kvoteras och publiceras. En övergång till Euro kan även åtföljas av andra effekter på Relevant Faktor som kan få en negativ effekt för innehavare av Värdepapper. Valutakursrisk och valutarestriktioner Banken erlägger nominellt belopp och avkastning på ett Värdepapper som regel i SEK. I de fall annan valuta förekommer kan detta medföra vissa risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker från investerarens egen valuta vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan jämfört med den valuta placeringen är denominerad, minskar placeringens värde för denne investerare. Regeringar och myndigheter kan införa valutakontroller/-regleringar som får negativ effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av Värdepapper erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än förväntat. Politisk risk Med politisk risk menas en politisk händelse, t ex en åtgärd från en myndighet, allmänt moratorium, krig eller uppror som omöjliggör, fördyrar eller fördröjer ett planerat skeende såsom en överföring av betalningsvaluta eller ett avtals fullgörande. Den politiska risken är ofta inte så stor på väletablerade västmarknader men gör sig desto mer kännbar på mindre utvecklade marknader och länder med politisk instabilitet. Banken utger Värdepapper där värdeutvecklingen är kopplad till Relevant Faktor med exponering mot sådana marknader och länder. Om en politisk händelse inträffar som gör det olagligt eller innebär ökade kostnader för Bankens riskhantering avseende ett visst Värdepapper kan Banken tvingas att avsluta och återbetala Värdepapperet i förtid. Om Värdepapperet återbetalas i förtid bestäms återbetalningskursen av gällande svensk marknadsränta för en löptid motsvarande Värdepapperets återstående löptid, samt av villkoren för att avveckla bankens riskavtäckning. Detta kan innebära att återbetalat belopp blir lägre än det lägsta belopp som enligt villkoren annars skulle ha erlagts vid löptidens slut.

12 12 En politisk händelse kan även innebära att ett Värdepapper förlorar hela sin koppling till Relevant Faktor, men fortsätter att löpa fram till ordinarie dag för återbetalning. Detta kan innebära en plötslig och kraftig försämring av Värdepapperets marknadsvärde och att detta värde därefter endast följer marknadsräntornas utveckling. Ändrad lagstiftning Villkoren för ett Värdepapper baseras på vid utgivandet gällande svensk lag. Inga garantier kan lämnas avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning kan få efter utgivandet av relevant Värdepapper. Särskilda risker gällande vissa MTN En MTN är ett skuldebrev. Den typ av MTN som kan utges enligt detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Ett antal av dessa kännetecknas av att de kan innebära särskild risk för en investerare. Nedan beskrivs de vanligaste strukturerna och de särskilda riskerna med dessa. Aktieindexobligationer och andra MTN med koppling till Relevant Faktor En aktieindexobligation eller annan MTN med koppling till Relevant Faktor innehåller flera olika beståndsdelar och därmed olika typer av riskexponering. Eftersom risken varierar beroende på struktur och Relevant Faktor är det viktigt att varje placerare förstår hur utvecklingen av Relevant Faktor påverkar värdet av aktuell MTN innan placering sker. MTN med hög deltagandegrad eller multiplikator Deltagandegrad och multiplikator uttrycker hur stor del av en förändring av Relevant Faktor som påverkar avkastningen på slutdagen. En deltagandegrad över 100 procent eller en multiplikator över 1 innebär att avkastningen på slutdagen påvekas mer än förändringen av Relevant Faktor. Om dessa faktorer understiger 100 procent respektive 1 påverkas avkastingen på slutdagen mindre än förändringen av Relevant Faktor. Riskexponering mot Relevant Faktor avgörs således av deltagandegrad eller multiplikator. Ju högre deltagandegrad eller multiplikator desto större exponering mot Relevant Faktor, vilket normalt innebär större kurssvängningar för MTN vid förändringar av marknadsvärdet för Relevant Faktor. Om värdeutvecklingen för Relevant Faktor varit negativ är det dock inte ovanligt att kursen för MTN påverkas i mindre utsträckning av värdeförändringar av Relevant Faktor. Särskilt gäller detta om den återstående löptiden är kort. MTN med förutbestämd avkastning I det fall en MTN innehåller en förutbestämd avkastning är riskexponeringen mot Relevant Faktor mindre jämfört med liknande struktur utan förutbestämd avkastning. Detta innebär att utvecklingen av Relevant Faktor kan ha mindre betydelse för en MTNs värde. MTN med tak för Relevant Faktor I vissa fall kan en MTNs konstruktion innebära att värdeutvecklingen för Relevant Faktor endast påverkar en MTNs värde upp till en viss nivå. Detta innebär Relevant Faktors värde överstigande detta s k tak inte påverkar utfallet på ifrågavarande MTN. Det påverkar även prissättningen under löptiden på andrahandsmarknaden. Avgörande för hur mycket värdeförändringen av Relevant Faktor påverkar priset för MTN beror på återstående löptid och aktuellt värde för Relevant Faktor i förhållande till de s k taket. Cliquéstrukturer En cliquéstruktur innebär att beräkning av avkastningen sker genom att mäta Relevant Faktors värdeförändring i olika perioder. Detta innebär att flera startvärden och slutvärden fastställs under löptiden. Det utfall som respektive period genererar används därefter för att beräkna den slutliga avkastningen. I de fall där varje period har ett tak för positiva utfall men verkligt utfall tas med för negativa utfall, kan värdet på MTN minska kraftigt vid betydande negativa värdeförändringar av Relevant Faktor medan en MTNs värde ökar betydligt långsammare vid kraftigt positiv värdeökning av Relevant Faktor.

13 13 Omvända cliquéstrukturer En omvänd cliquéstruktur innebär att avkastningen endast påverkas av Relevant Faktors negativa värdeförändring. En från början fastställd avkastningsprocent minskas med varje mätperiods procentuella negativa värdeutveckling. Detta innebär att positiv värdeutveckling inte ger en högre avkastning än den på förhand fastställda och att negativ värdeutveckling minskar den fastställda procentsatsen. Prisutvecklingen under löptiden kan därför variera kraftigt beroende på stora negativa värden och/eller risken för negativa värden. Barriärstrukturer En MTN med barriärstruktur innebär att avkastningen påverkas om och när värdet på Relevant Faktor uppgår till en viss nivå, s k barriär eller brytpunkt. Eftersom en barriärträff kan innebära att avkastning erhålls, ökar, minskar eller helt uteblir är det mycket viktigt att placeraren har vetskap om och förstår hur en MTNs värde påverkas av att en viss barriär träffats. Priset på andrahandsmarknaden beror främst på återstående löptid och aktuellt värde på Relevant Faktor i förhållande till barriär/-er. Vid kort återstående löptid och om värdet på Relevant Faktor ligger nära en barriär, kan priset variera mycket kraftigt. Digitala strukturer En digital struktur innebär att avkastning erhålls/inte erhålls vid ett visst värde för Relevant Faktor. Detta innebär att en MTNs pris kan variera kraftigt om aktuellt värde för Relevant Faktor ligger nära det värde som innebär avkastning eller inte. Det gäller speciellt vid kort återstående löptid. Om värdet ligger långt ifrån behöver värdeförändringar av Relevant Faktor inte nämnvärt påverka priset för MTN. Kreditderivatstrukturer En MTNs avkastning kan vara relaterad till kreditrisken i ett bolag, land eller korgar med bolag och olika länder (kreditportfölj). Risken består i att något av bolagen/länderna inte kan infria sina åtaganden gentemot sina borgenärer i enlighet med gällande avtal, s k kredithändelse. Ju fler bolag/länder som ingår i kreditportföljen desto större är sannolikheten för att en kredithändelse kommer att inträffa under MTNs löptid. Hur stor inverkan en kredithändelse har på värdet för en MTN varierar mellan olika slags kreditderivatstrukturer. Beräkning av slutvärde För att minska risken vid beräkning av slutvärde fastställs detta ofta som ett genomsnitt av värdet för Relevant Faktor vid ett antal mätpunkter under en bestämd tidsperiod. Detta innebär att kraftiga förändringar av värdet för Relevant Faktor får mindre betydelse för slutvärdet ju fler mättillfällen som ägt rum. En MTNs pris blir mindre och mindre volatilt ju fler mättillfällen som ingår i beräkningen av slutvärde. Det innebär även att värdet för Relevant Faktor på slutdagen i regel är högre eller lägre än fastställt slutvärde. Övriga MTN Variable Rate Notes (VRN) med multiplikator eller annan hävstångsfaktor MTN med variabel ränta kan vara volatila investeringar. Om de struktureras med multiplikator överstigande 1 eller annan hävstångsfaktor, eller innehåller caps och floors, eller kombinationer av dessa instrument eller andra liknande instrument, kan deras marknadsvärde vara mer volatilt jämfört med de Värdepapper som inte innehåller dylika instrument. Omvänd Floating Rate Notes (FRN) En omvänd FRN har en ränta som motsvarar en fast räntesats minus en räntesats som baseras på någon referensränta, t ex STIBOR. Marknadsvärdet för dessa MTN är i allmänhet mer volatilt jämfört med marknadsvärdet för en konventionell FRN med samma referensränta. Detta följer av att en höjd referensränta inte bara minskar räntan för aktuell MTN, utan det kan även innebära en höjning av aktuellt ränteläge, vilket påverkar marknadsvärdet negativt för aktuell MTN. Fast/ rörlig ränta En MTN kan löpa med en ränta som skiftar från fast till rörlig eller från rörlig till fast ränta. När Banken har rätt att genomföra en sådan omläggning, kommer detta att påverka and-

14 14 rahandsmarknaden och marknadsvärdet på MTN eftersom Banken förväntas genomföra omläggningen när det medför en lägre ränta för Banken. Om Banken ändrar från fast till rörlig ränta vid ett sådant tillfälle, är normalt skillnaden mellan fast/rörlig ränta för MTN mindre fördelaktig jämfört med rådande skillnad på jämförbara FRN kopplad till samma ränta. Dessutom kan den nya rörliga räntan vid var tid vara lägre jämfört med andra MTN. Om Banken ändrar från rörlig till fast ränta i en sådan situation, är antagligen den fasta räntan lägre än rådande ränta på aktuell MTN. MTN utgivna till under- eller överkurs Marknadskursen för Värdepapper kopplade till Relevant Faktor som utgivits till kraftig överkurs i förhållande till nominellt belopp har en benägenhet att fluktuera mer i kurs jämfört med konventionella räntebärande värdepapper. Generellt gäller att ju längre återstående löptid desto större kurssvängningar jämfört med konventionella räntebärande Värdepapper. Bankens förpliktelser enligt förlagsbevis En MTN kan utges som förlagsbevis med begränsad löptid och skall i händelse av Bankens konkurs eller likvidation medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar efter övriga icke efterställda fordringar mot Banken med undantag av fordringar på grund av andra förlagslån eller skuldförbindelser med begränsad löptid med vilka MTN skall medföra lika rätt till betalning. Det kan även förekomma att tidigare utgivna förlagsbevis med begränsad löptid vid en konkurs eller likvidation ska prioriteras före senare utgivna förlagsbevis. Särskilda risker gällande warranter En warrant är inget skuldebrev. Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att erlägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris. Om detta pris avviker från relevant marknadspris på ett ofördelaktigt sätt innebär detta att investeraren kan förlora hela eller delar av den erlagda premien. Warrantens konstruktion innebär vidare att även en måttlig kursförändring på den underliggande tillgången kan få ett kraftigt genomslag - såväl positivt som negativt i kursen för warranten, s k hävstångseffekt. Stora krav ställs därför på investerarens kompetens och på bevakning av kursutvecklingen på warranten och den underliggande tillgången. Med hänsyn till hävstångseffekten bör investeraren fortlöpande överväga lämpligt försäljningstillfälle för innehavda warranter. Värdet på warranten är beroende av flera faktorer utom Bankens kontroll och påverkan. Bland viktigare faktorer som påverkar warrantens värde kan nämnas följande. a) Marknadspriset /-värdet på underliggande tillgång i förhållande till lösenpris är den faktor som har störst påverkan på en warrants värde. Hur mycket warrantens pris påverkas beror bl a på återstående löptid och skillnaden mellan aktuellt pris/värde och lösenpris. b) Volatiliteten är ett uttryck för kursrörelsen och förändringar av volatiliteten för underliggande tillgång påverkar warrantens värde. Historisk volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den underliggande tillgången har fluktuerat under en viss given tidsperiod. Det är den förväntade volatiliteten som påverkar värdet på en warrant. Förväntad volatilitet visar hur mycket priset/värdet på den underliggande tillgången förväntas fluktuera under warrantens återstående löptid. Den implicita volatiliteten är ett uttryck för hur mycket en warrant kostar uttryckt i form av volatilitet. En höjd förväntad volatilitet innebär en högre implicit volatilitet och därmed ett högre värde på warranten. På motsvarande sätt innebär en lägre förväntad volatilitet att den implicita volatiliteten sjunker och värdet på warranten minskar. I perioder med relativt stor osäkerhet, t ex i samband med bolagsrapporter, kan den förväntade volatiliteten justeras mycket och plötsligt. Vid sådana tillfällen kan en warrants värde och den implicita volatiliteten kraftigt förändras.

15 15 c) I priset för en warrant ligger en uppskattning av den underliggande tillgångens eventuella utdelningar. Vid förväntad höjd utdelning minskar värdet för en köpwarrant medan en säljwarrants värde ökar. På motsvarande sätt innebär förväntningar om lägre utdelningar att värdet på en köpwarrant ökar och värdet på en säljwarrant minskar. Vid extraordinära utdelningar justeras warrantens villkor så att den extraordinära utdelningen ej ska påverka warrantens värde. Justeringen sker i enlighet med villkoren för warranten och marknadspraxis. d) Händelser som påverkar aktiemarknaden generellt, t ex ekonomiska, finansiella och politiska händelser, kan innebära, förutom värdeförändringen i underliggande tillgång och förväntad volatilitet e t c, att likviditeten i marknaden och/eller underliggande tillgång försämras och att skillnaden mellan en warrants köp- och säljpris (spread) ökar. e) Höjda marknadsräntor innebär att värdet på en köpwarrant stiger och värdet på en säljwarrant minskar. På motsvarande sätt innebär sänkta marknadsräntor att värdet på en köpwarrant minskar och att värdet på en säljwarrant ökar. f) Ju längre återstående löptid desto högre värde för en warrant. Återstående löptid påverkar även hur mycket de övriga faktorerna ovan inverkar på en warrants värde. Särskilda risker gällande bevis Ett bevis är inget skuldebrev, vilket innebär att slutlikvid och eventuell kupong kan ha en annan innebörd och beräknas på ett annat sätt jämfört med ett skuldebrev. Den typ av bevis som kan utges i enlighet med detta Prospekt ryms inom ett brett spektrum av olika strukturer. Vad som ovan angivits om risker gällande MTN och warranter gäller även bevis. Ett antal av de olika strukturerna kännetecknas av att de kan innebära särskild risk för investerare eftersom hela eller delar av placerat belopp kan gå förlorat. Investeraren bör därför särskilt uppmärksamma denna risk och förvissa sig om att vederbörande besitter erforderlig kompetens och att risktagandet är förenligt med investerarens totala ekonomi samt eventuella särskilt gällande bestämmelser för investeraren.

16 16 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Allmänt Banken har under detta program för Medium Term Notes ( MTN-programmet ) möjlighet att löpande uppta lån i svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) inom ett vid varje tid högsta utestående belopp om SEK SEXTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. Banken förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Beslut om att uppta lån under MTN-programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Syftet med de lån som utges under MTN-programmet är att erbjuda Bankens kunder efterfrågade placeringsprodukter samt att erhålla medel för Bankens allmänna verksamhet. Under MTN-programmet kan Banken emittera Medium Term Notes som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). Banken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av viss aktie, obligation, valuta, råvara, index eller någon annan faktor ( Relevant Faktor ) eller kombinationer av dessa. Nyssnämnda MTN emitteras i form av t ex aktieindexobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer eller kreditderivatobligationer. För ytterligare information, se nedan under rubriken Lånestrukturer. Villkor som inte anges i Prospektet skall anges i de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) som upprättas för varje lån som tas upp under MTN-programmet. Slutliga Villkor kan innefatta en eller i vissa fall flera serier för ett lån. I Slutliga Villkor regleras bl a lånets eller en series nominella belopp, MTNs valörer och tillämplig metod för avkastnings- eller ränteberäkning. Slutliga Villkor för lån som erbjuds allmänheten eller tas upp till handel inges till Finansinspektionen. Slutliga Villkor kommer att offentliggöras samt finnas tillgängliga på Bankens hemsida ( Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas genom något av Bankens kontor. Lån upptas mot utgivande av obligationer eller förlagsbevis. Varje lån representeras av Medium Term Notes i valörer om normalt SEK 1 000, , eller eller EUR 100, 1 000, eller eller hela multiplar därav. Lån som ges ut under programmet i EUR tilldelas lånenummer och lån i SEK tilldelas lånenummer från 101 och uppåt. MTN erbjuds, om inte annat anges i Slutliga Villkor, alla kategorier investerare inklusive privatpersoner och företag. Innehavare av MTN representerar sig själva i sin egenskap av fordringshavare gentemot Banken och företräds sålunda inte av någon särskild på förhand bestämd organisation eller ombud. Banken kommer att inge ansökan om upptagande till handel av MTN vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknad enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Lån som utges ansluts till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. VPC verkställer om inte annat anges i Slutliga Villkor avdrag för preliminär A-skatt, f n 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha MTN. I övrigt har, såvitt Banken känner till, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i MTN emitterade under detta program. Tilldelning av MTN kommer vid överteckning att ske i den ordning inkomna anmälningssedlar registreras. Information efter ett erbjudande lämnas i förekommande fall på Bankens hemsida

17 17 Olika lånestrukturer Nedan angivna lånestrukturer är en beskrivning av de vanligast förekommande strukturerna som Banken emitterar under MTN-programmet. Andra strukturer och varianter av nedan nämnda strukturer kan förekomma. I Slutliga Villkor för respektive lån ges en närmare beskrivning av relevant struktur och i Slutliga Villkor ges även detaljerad information om hur avkastningen skall beräknas. En lånestruktur kan även vara en hybrid av nedanstående eller andra liknande strukturer, t ex att avkastningen är kopplad till flera olika tillgångsslag såsom aktier, ränta eller annan Relevant Faktor. Avkastningsberäkningen sker på samma sätt som i nedan nämnda strukturer, t ex en aktieindexobligation och ränteobligation. Exempelvis kan en hybrids avkastning beräknas som ett aktieindex procentuella uppgång multiplicerad med det antal dagar som en viss ränta ej överstigit en viss barriär dividerat med antal dagar i relevant avkastningsperiod. De optionsstrukturer som beskrivs på sidorna kan ingå som komponenter i de nedan angivna lånestrukturerna. En närmare beskrivning av struktur och detaljerad information om hur avkastning beräknas återfinns i Slutliga Villkor för respektive lån. Ränteobligationer I denna grupp ingår olika typer av obligationer där avkastning erhålls i form av periodvis utbetald ränta eller obligationerna säljs till en kurs understigande nominellt belopp och avkastning erhålls på återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det nominella beloppet, s k nollkupongskonstruktion. Räntan kan vara fast, rörlig (FRN) eller variabel (VRN). Andra lånestrukturer vars avkastning baseras på ränta och/eller ränteutveckling kan förekomma, t ex så kallade ränteintervallobligationer, räntebarriärobligationer och räntedifferensobligationer. I en ränteintervallobligation är avkastningen till exempel villkorad av att en angiven ränta eller ett ränteindex håller sig inom vissa förutbestämda intervall. En räntebarriärobligations avkastning villkoras av att en angiven ränta eller ränteindex håller sig under eller över en viss förutbestämd räntenivå. Avkastningen på en räntedifferensobligation baseras på skillnaden mellan olika räntor med olika bindningstid och/eller räntor i olika valutor. Lån kan även struktureras så att avkastningsberäkningen förändras under löptiden. Exempelvis kan avkastning utgå som en förutbestämd ränta under löptidens första år för att därefter övergå till att vara villkorad av differensen mellan två olika räntor. Aktieindexobligationer m m En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen för en eller flera aktiemarknader i form av en aktie eller aktieindex eller en korg av aktier eller aktieindex. I vissa fall förekommer s k förutbestämd avkastning, vilket innebär att Banken alltid erlägger en viss avkastning förutom eventuell aktierelaterad avkastning. En aktieindexobligation kan struktureras så att avkastningen ökar om relevant aktiemarknad utvecklats positivt eller negativt. I vissa strukturer kan avkastningen vara relaterad till underliggande marknads värdeförändring i absoluta tal och om värdeförändringen är positiv eller negativ har i dessa strukturer ingen betydelse. De aktieindexobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En aktieindexobligation med förutbestämd avkastning har en mindre exponering mot aktiemarknaden, vilket innebär att avkastningen har en mindre och/eller begränsad koppling till aktiemarknadens utveckling. Detta innebär i sin tur att en gynnsam utveckling av aktiemarknaden påverkar aktieindexobligationens värde i mindre utsträckning men att man alltid erhåller avkastning, även om aktiemarknaden utvecklas negativt. Hur mycket av aktiemarknaden utveckling som får tillgodoräknas vid beräkningen av avkastning bestäms

18 18 av den s k deltagandegraden. Om deltagandegraden överstiger 100 procent innebär detta att avkastningen (beräknad på nominellt belopp) blir större än aktiemarknadens uppgång. Aktieindexobligationer kan även konstrueras så att t ex underliggande aktiekurser och indexvärden avläses vid flera tidpunkter för beräkning av avkastning. Det kan gälla bestämmande av start- respektive slutvärde men även att löptiden uppdelas i ett antal perioder och att utfallet för dessa perioder sedan adderas vid beräkning av aktieindexobligationens procentuella avkastning. I vissa av dessa strukturer har endast negativa periodutvecklingar betydelse vid beräkning av avkastningens storlek. Det kan även vara så att det positiva utfallet för en period begränsas till en viss högsta procentuell utveckling. Avkastningens storlek kan även kopplas till ett eller flera särskilda villkor, t ex att underliggande index inte får eller måste överstiga en viss nivå under löptiden eller vid en viss tidpunkt. Marknaderna kan även representeras av en fond eller korgar därav, alternativt annan typ av index, t ex ett fastighetsindex. Kreditderivatobligationer För en kreditderivatobligation är avkastningen kopplad till kreditrisken i ett eller flera bolag, länder eller ett index. I en kreditderivatobligation utnyttjas olika låntagares kreditvärdighet och den ränteskillnad som föreligger med anledning av kreditvärdigheten. Ju sämre kreditvärdighet desto högre ränta och den möjliga avkastningen i en kreditderivatobligation ökar. Samtidigt ökar sannolikheten för att en kredithändelse skall inträffa som reducerar avkastningen, eftersom avkastningens storlek är beroende av antalet kredithändelser. Som kredithändelse räknas t ex konkurs eller betalningsdröjsmål avseende finansiell skuld eller betalningsrekonstruktion av finansiell skuld. Varje kredithändelse reducerar avkastningens storlek och avkastning kan helt utebli om alltför många kredithändelser inträffat. Nominellt belopp återbetalas dock alltid. Exponeringen mot kredithändelser kan vara uppdelad i perioder, t ex årsvis, eller under hela löptiden. Även utbetalning av avkastning kan ske årsvis eller som ett engångsbelopp tillsammans med nominellt belopp på återbetalningsdagen. En kreditderivatobligation kan även vara strukturerad så att en viss förutbestämd avkastning alltid erhålls oberoende av antalet kredithändelser och när dessa inträffat. Hedgefondobligationer För en hedgefondobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för en eller flera hedgefonder eller ett eller flera hedgefondindex. Hedgefonder har olika typ av placeringsinriktning och olika grad av risk och ett hedgefondindex kan avse olika typer av hedgefonder. En närmare beskrivning av den eller de hedgefonder och eller hedgefondindex som ingår i en hedgefondobligation framgår av Slutliga Villkor. De hedgefondobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En hedgefondobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller hedgefondobligationer. Råvaruobligationer För en råvaruobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen på en eller flera råvarumarknader. Varje marknad representeras av en råvara, råvaruindex eller en korg av råvaror eller råvaruindex. De råvaruobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En råvaruobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller råvaruobligationer. Valutaobligationer För en valutaobligation är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för en eller flera valutor eller index. De valutaobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nomi-

19 19 nellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En valutaobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller valutaobligationer. Blandportföljobligationer För en blandportföljobligation är avkastningen kopplad till värdeutvecklingen för ett antal portföljer, index, korgar eller motsvarande som innehåller olika tillgångslag med varierande vikt, t ex aktier, valutor, räntor och råvaror. De blandportföljobligationer som emitteras av Banken återbetalas med nominellt belopp och eventuell avkastning samt i förekommande fall förutbestämd avkastning. En blandportföljobligation kan struktureras på samma sätt som en aktieindexobligation varför i tillämpliga delar det som angivits ovan för aktieindexobligationer även gäller blandportföljobligationer.

20 20 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för lån som Swedbank AB (publ), org nr , ( Banken ) emitterar på kapitalmarknaden under detta program för Medium Term Notes genom att utge obligationer eller förlagsbevis i svenska kronor ( SEK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid om lägst en månad, s k Medium Term Notes. Det sammanlagda nominella beloppet av förlagsbevis och obligationer som utgivits under programmet och som vid varje tid är utestående får ej överstiga SEK SEXTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR såvida inte annat följer av punkt 2 näst sista stycket nedan. För varje lån upprättas slutliga villkor ( Slutliga Villkor ), vilka tillsammans med dessa allmänna villkor utgör fullständiga villkor för lånet. Andra allmänna villkor gäller för lån utgivna under tidigare prospekt för detta program. Relevant prospekt med allmänna villkor framgår av Slutliga Villkor/Emissionsbilaga för varje lån. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Slutliga Villkor, gälla. Affärsdag Bankdag EURIBOR Fordringshavare Kapitalbelopp Kontoförande Institut Lån Lånedatum MTN dag då överenskommelse träffats om placering av MTN; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den räntesats som kl anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej anges Bankens bedömning av den räntesats som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN; enligt Slutliga Villkor - det belopp varmed Lån skall återbetalas på Återbetalningsdagen; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; varje lån, omfattande en eller flera MTN, som Banken upptar enligt dessa villkor; enligt Slutliga Villkor dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; enligt Slutliga Villkor obligation eller förlagsbevis. MTN utgör skuldbevis som registrerats enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Banken i enlighet med dessa villkor;

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av prospektet: 13 november 2015 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt innehåller information om Sparbanken

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 3 februari 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6791 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 18 december 2006 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABTOMX6F SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 677, serie B utgiven av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABTSVE16F SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2015 Diarienummer: 15-14775 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT 4 mars 2016 Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Distribution av detta noteringsdokument

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Carnegie Warranter. Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter

Carnegie Warranter. Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter Carnegie Warranter Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter 19 februari 2008 2 Grundprospekt Detta grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter ( Emissionsprogrammet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus www.danskebank.se Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus 2 DANSKE BANK Intressant placering till begränsad risk Observera att en investering i Ränteobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank

Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE

Läs mer

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch Foto: NordicPhotos Autocall Norden Switch Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Knapp ökning ger utdelning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Svenska Handelsbanken

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 517. Slutliga Villkor Lån 517

Swedbank ABs. SPAX Lån 517. Slutliga Villkor Lån 517 Slutliga Villkor Lån 517 Swedbank ABs SPAX Lån 517 Valutakorgar - Återbetalningsdag 2009-02-18 (SWEOFV12) - SPAX Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 2 december 2011 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis Arrangör Swedbank Detta prospekt ( Prospektet

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 3 juni 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Autocall Svenska Bola

Autocall Svenska Bola Autocall Svenska Bolag är en placering med inriktning mot tre svenska bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som vill ha en exponering mot utvecklingen för dessa bolags aktier. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker Warranter Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 5 juli 2016 Slutliga

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 24 maj 2016 Slutliga Villkor - Dessa Slutliga

Läs mer

Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015

Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015 Kapitalskyddad Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 Tecknas till och med den 25 september 2015 Obligation Nordiska Bolag Tillväxt 13 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för tio

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 589. Slutliga Villkor Lån 589

Swedbank ABs. SPAX Lån 589. Slutliga Villkor Lån 589 Slutliga Villkor Lån 589 Swedbank ABs SPAX Lån 589 Valutaintervall - Återbetalningsdag 2013-12-17 Serie A (SWEOVALI1) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer