Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank"

Transkript

1 Scania CV AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 13 miljarder kronor med borgen utfärdad av Scania AB (publ) Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS SWEDBANK MARKETS SEB MERCHANT BANKING 1

2 Begäran om godkännande av prospektet har ingivits till Finansinspektionen och detta grundprospekt ( Prospekt ) har i enlighet med Lag om handel med finansiella instrument (1991:980) erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om 12 månader från godkännandet i enlighet med Artikel 5.4 i Direktiv 2003/71/EG ( prospektdirektivet ) och 2 kapitlet 25,26 i Lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Det erinras om att sådant godkännande och registrering av Finansinspektionen inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET Scania CV AB (publ) (org.nr ), ( Bolaget ) med säte i Södertälje, Sverige, ansvarar för Prospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Scania CV AB (publ) för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat Bolagets finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. Som del av detta Prospekt ingår även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som Bolaget kan komma att göra samt Slutliga Villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Prospekt. Södertälje den 9 januari 2007 Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.= 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET... 2 SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER... 7 Finansiell riskhantering inom Scania-gruppen... 7 Valutarisk... 7 Ränterisk... 7 Kreditrisk... 8 Marknadsrisker... 8 Legala risker... 9 Statliga regleringar... 9 Informationsrisk... 9 Aktuella anbudsförfaranden... 9 Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet... 9 Beskrivning av Scania CV AB:s (publ) MTN program PRODUKTBESKRIVNING Räntekonstruktioner Inlösen Status Form av värdepapper samt identifiering Börsregistrering Försäljning YTTERLIGARE DEFINITIONER BORGENSÅTAGANDE FÖR MTN ALLMÄNNA VILLKOR MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR SCANIA CV AB (publ) Produktmix Historik Investeringar Sammanfattande beskrivning av verksamheten Vision och affärsidé Scanias strategi Information om tendenser Verkställande ledning Styrelsen och dess arbete Revisorer Aktiekapital Större aktieägare Historisk Finansiell information Väsentliga förändringar i emittentens finansiella situation eller ställning på marknaden 42 Väsentliga Avtal, Rättsliga förfaranden och förlikningsförfaranden Bolagets mål och syfte Jurisdiktion HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING ADRESSER

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en inledning till detta Prospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Prospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor gälla. Om yrkande hänförligt till uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds och att civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inbegripet en översättning av denna, och begärt att den skall bli anmäld, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet. Emittent: Scania CV AB (publ) (org. nr: ) ( Bolaget ). Scania CV AB utvecklar och tillverkar lastbilar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och kundfinansiering. Den 31 december 2005 uppgick Scania CV AB:s totala tillgångar till SEK 78,2 miljarder. Bolagets aktiekapital uppgår till 100 mkr uppdelat på aktier. Samtliga aktier innehavs av Scania AB. Styrelsen består vid dagen för detta Grundprospekt av 9 ledamöter med Bernd Pischetsrieder som ordförande. Den verkställande ledningen utgörs av Leif Östling - Koncernchef och Verkställande Direktör Jan Ytterberg - Group Vice President och CFO Per Hallberg - Group Vice President Hans-Christer Holgersson - Group Vice President Hasse Johansson - Group Vice President Per-Erik Lindquist - Group Vice President Utnämnda revisor är Caj Nackstad och Jan Birgerson. Antalet anställda i Bolaget uppgår till drygt anställda. Borgensman: Scania AB (publ), org. nr: , ( Borgensmannen ). Scania AB är ett holdingbolag och moderbolaget till Scania CV AB. Bolagets aktiekapital uppgår till mkr uppdelat på aktier. De största ägarna är Volkswagen AG, Investor och MAN AG. Styrelsen i Scania AB upprätthåller identiska befattningar i Scania CV AB. Den verkställande direktören i Scania AB och den övriga företagsledningen upprätthåller identiska befattningar i Scania CV AB. Utnämnda revisor är Caj Nackstad och Jan Birgerson Ledarbank: Emissionsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Swedbank AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta MTN-program. 4

5 Emissionslikvidens användande: Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering och vänder sig till investerare på kapitalmarknaden. Belopp: MTN programmets rambelopp är SEK eller motvärdet därav i euro. Typ av värdepapper: Lån emitteras i dematerialiserad form hos VPC AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Valuta: Status: Emissionskurs: Återbetalningsdag: Återbetalning: Ränta: Valör: Förtida inlösen: Skatter: Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ). Lån emitteras som icke efterställda lån. Lån kan emitteras till par eller under/över par. Enligt Slutliga Villkor, den dag då Kapitalbeloppet avseende Lån ska återbetalas. Lån kan återbetalas till par eller till annat Kapitalbelopp (definierat i en formel eller på annat sätt) enligt specifikation i Slutliga Villkor. Lån kan vara räntebärande eller icke räntebärande. Lån emitteras i de valörer som anges i Slutliga Villkor. Lån kan återbetalas i förtid om, och under de förutsättningar som anges i Slutliga Villkor. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Jurisdiktion: Lån och all därtill hänförlig avtalsdokumentation skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Rating: Börsregistrering: Scania CV AB (publ) har erhållit rating A- av Standard & Poor s för sin upplåning under MTN-programmet. Om Lån som emitteras under MTN programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. För Lån där det anges i Slutliga Villkor att börsregistrering ska ske, kommer ansökan om inregistrering ske vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs. Riskfaktorer: Riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i Bolaget som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Bolaget och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Bolaget och MTN. Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina 5

6 betalningsförpliktelser. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på fastigheter och övriga tillgångar kan leda till en minskning av värdet av Bolagets tillgångar och skulder. Övriga risker kan vara tex refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sina likviditetsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Risker förenade med MTN hänför sig bland annat till komplexiteten hos de olika konstruktionerna av de utgivna MTN, såsom marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde eller volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bolagets tillgångar under löptiden (i händelse av Bolagets konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN. Slutliga Villkor: Clearingsystem: Slutvillkor som gäller för varje MTN kommer specificeras i tillämpliga Slutliga Villkor. De Slutliga Villkor som gäller för varje Lån kommer därför att vara desamma som häri bifogade mall men med de tillägg, ändringar eller ersättningar som är aktuella för det specifika Lånet. VPC AB. Försäljningsrestriktioner: Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Finansiell information: Resultaträkning i sammandrag angivet i SEK mkr Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag angivet i SEK mkr Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda Säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser/Garantier Övriga Åtaganden

7 RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka Bolagets förpliktelser i samband med utgivande av MTN. Risker som beskrivs är dels generella marknadsrisker, dels huvudsakliga risker förenade med lån utgivna under MTN-programmet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN och Bolaget garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. Varje investerare bör ta del av hela Prospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN. Finansiell riskhantering inom Scania-gruppen Scania är i sin verksamhet utöver affärsrisker, exponerad för olika finansiella risker. De finansiella risker som är av störst betydelse är valuta-, ränte-, refinansierings-, och kreditrisker, vilka samtliga regleras i en av Scanias styrelse fastställd finanspolicy. Kreditrisken avseende kundengagemang hanteras, inom fastställda ramar, decentraliserat genom lokala kreditbedömningar. Beslut om större kreditengagemang tas i centrala kreditkommittéer. Övriga risker hanteras främst centralt av Scanias treasuryenhet. Finanspolicyn slår fast att de finansiella riskerna ska minimeras och tillgången till likviditet säkerställas. Den centrala treasuryenheten mäter dagligen risken på utestående positioner, vilka hanteras inom fastställda limiter enligt finanspolicyn. Valutarisk Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom Scanias resultat- och balansräkning på följande sätt: Resultatet påverkas när intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till svenska kronor. Balansräkningen påverkas när tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till svenska kronor. Under 2005 utgjorde Scanias försäljning till länder utanför Sverige 94 (94) procent. Eftersom en stor andel av produktionen sker i Sverige med kostnaderna denominerade i svenska kronor, medför detta att Scania har stora nettoinflöden i utländska valutor. Totala nettointäkter i utländska valutor motsvarade under 2005 cirka SEK 22 (20) miljarder. De största flödesvalutorna var EUR och GBP. Baserat på 2005 års intäkter och kostnader i utländska valutor medför en procentenhets förändring av den svenska kronan mot övriga valutor, exklusive valutasäkringar, en rörelseresultatpåverkan på årsbasis om cirka MSEK 220 (200). Scanias policy är att säkra valutaflöden under en tidsperiod som motsvarar bedömd orderbok fram till betalningstillfället. Säkringsperioden tillåts dock variera mellan 0 och 12 månader. I hanteringen av valutarisken använder sig Scania av prognostiserade framtida kassaflöden. Säkring av valutarisker sker främst genom försäljning av valuta på termin, men även genom valutaoptioner. Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till MSEK -410 (65). Kassaflödeseffekten bedöms inträffa samtidigt som resultateffekten. För att säkerställa effektivitet och riskkontroll sker upplåning i Scanias dotterbolag i stor utsträckning genom den centrala treasuryenheten främst i EUR och SEK och överförs sedan till dotterbolagen i form av interna lån i dotterbolagens lokala valutor. Genom valutaswapavtal konverteras lånen centralt till utlåningsvalutorna. Inom Kundfinansieringen ska tillgångar finansieras av skulder i samma valuta. Scanias nettotillgångar i utländsk valuta uppgick vid utgången av 2005 till MSEK (8 900). Utländska nettotillgångar i dotterbolag säkras i normalfallet inte. I den mån dotterbolag har betydande monetära nettotillgångar i lokal valuta kan dock säkring ske. Vid årets slut samt vid utgången av 2004 var inga utländska nettotillgångar säkrade. Ränterisk Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor påverkar kassaflödet eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder. För Scanias tillgångar och skulder som löper med rörlig ränta får en förändring av marknadsräntor en direkt effekt på kassaflödet, medan för fastförräntade tillgångar och skulder påverkas istället portföljens verkliga värde. Vid utgången av 2005 bestod Scanias räntebärande 7

8 tillgångar främst av tillgångar inom segmentet Kundfinansiering och till viss del av kortfristiga placeringar och likvida medel. Räntebärande skulder bestod i huvudsak av lån, i stor utsträckning avsedda att finansiera utlåningen inom Kundfinansieringsverksamheten och i mindre omfattning att finansiera rörelsekapitalet inom Fordon och Service. För att hantera ränteriskerna används främst räntederivat i form av ränteswapavtal. Upplåningen inom Fordon och Service används främst för finansiering av rörelsekapital. För att motsvara omsättningshastigheten på rörelsekapitalet används en kort räntebindningstid på låneportföljen. Scanias policy för ränterisker inom segmentet Fordon och Service är att räntebindningen på nettoskulden i normalfallet ska vara 6 månader, dock kan avvikelser göras mellan 0 till 24 månader. Nettoskulden var MSEK 269 (854) vid utgången av Låneportföljen inom Fordon och Service uppgick till MSEK (3 050) och den genomsnittliga räntebindningen understeg 6 månader. I nettoskulden ingår även derivat som säkrar upplåningen till ett nettovärde på MSEK 405. Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till MSEK (2 196) och den genomsnittliga räntebindningen på denna understeg 1 månad. Givet samma låneskuld, kortfristiga placeringar, likvida medel och samma räntebindningstider som vid årsskiftet 2005/2006 skulle en förändring av marknadsräntan med 100 räntepunkter (1 procentenhet) förändra räntekostnaderna inom Fordon och Service med cirka MSEK 15 (25), samt ränteintäkterna med cirka MSEK 25 på årsbasis. De korta räntebindningstiderna gör att låneportföljens samt kortfristiga placeringars och likvida medels verkliga värde inte nämnvärt skulle påverkas. Scanias policy för ränterisker inom segmentet Kundfinansiering är att utlåning och upplåning ska matchas avseende ränta och förfallotidpunkt. Scanias totala upplåning exklusive upplupna räntor samt verklig värdejustering på två obligationer uppgick vid årsskiftet till MSEK (25 613) och den effektiva räntan på upplåningen till 3,9 (3,5) procent. Kreditrisk Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran. Den övervägande delen av kreditrisken för Scania avser fordringar på kunder. Scanias försäljning är fördelad på ett stort antal slutkunder med stor geografisk spridning, vilket begränsar koncentrationen av kreditriskerna. Marknadsrisker Marknaden för Scanias produkter, särskilt vad avser marknaden för tunga lastbilar, har varit utsatt för betydande variationer i efterfrågan orsakade av konjunkturcykler i allmänhet och den industriella utvecklingen i synnerhet. Det går inte med säkerhet att uttala sig om den tunga fordonsindustrins framtida utveckling, inte heller om tidpunkten för eller graden av väsentliga förändringar i de ekonomiska förhållanden som kan påverka den tunga fordonsindustrin. Konkurrensen mellan tillverkare av tunga lastbilar, bussar och motorer är intensiv. Scanias produkter är utsatta för en påtaglig konkurrens avseende tunga lastbilar, bussar och motorer tillhandahållna av andra producenter. Denna konkurrens kan komma att ha betydande följder dels på de priser Scania erhåller för sina produkter, dels på Scanias framtida försäljningsvolymer. Flera av Scanias konkurrenter har större finansiella respektive marknads- och verksamhetsresurser än Scania. Därutöver har vissa konkurrenter en bredare geografisk täckning, framför allt i Nordamerika. Någon garanti kan inte lämnas för Scanias möjligheter att i framtiden konkurrera framgångsrikt. På vissa marknader har priserna på tunga lastbilar från tid till annan fluktuerat kraftigt under korta tidsperioder. Dessa prisfluktuationer är orsakade av ett flertal faktorer, däribland kortvariga fluktuationer i efterfrågan, brist på vissa komponenter, skiftningar i underliggande ekonomiska förhållanden, förändringar i importbestämmelser, stora lager och ökad konkurrens. Det lämnas ingen garanti för att sådana prisfluktuationer inte fortsätter eller inte uppträder på marknader som tills idag inte varit utsatta för sådana fluktuationer. Fortsatta prisfluktuationer på vissa marknader kan periodvis påverka Scanias resultat negativt. 8

9 Legala risker Koncernen är part i legala processer och därtill hänförliga anspråk som är normalt för verksamheten. Bolagets ledning har dock gjort bedömningen att det slutliga utfallet av dessa processer inte kommer att ha någon materiell inverkan på koncernens finansiella ställning. Dessutom förekommer krav och anspråk normala för verksamheten som ej leder till legala processer. Bolagets ledning har gjort bedömningen att ej heller sådana krav och anspråk kommer att ha någon materiell inverkan på koncernens finansiella ställning. Krav och anspråk gentemot koncernen, inklusive krav och anspråk som leder till legala processer, kan avse immaterialrättsliga intrång, fel och brister i levererade produkter inklusive produktskadeansvar, eller annat rättsligt ansvar för bolag inom koncernen. Statliga regleringar Liksom sina konkurrenter i den tunga fordonsindustrin, påverkas Scania av statliga regleringar gällande transportindustrin, inklusive säkerhet och miljö, fordonsutformning, kostnader och tillgång till finansiering och import och andra restriktioner gällande internationell handel. Dessa regleringar kan få negativa effekter på Scanias verksamhet. Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information så som kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. I händelse av bedömning gjord utifrån felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan Scanias ekonomiska ställning och rörelseresultat påverkas negativt. Aktuella anbudsförfaranden Den 18 september 2006, lämnade MAN AG ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Scania AB. Scanias styrelse har enhälligt beslutat att inte stödja det föreslagna erbjudandet. I skrivande stund ligger erbjudandet från MAN AG kvar. Scanias huvudägare Volkswagen och Investor har avvisat erbjudandet. Om det aktuella budet genomförs skulle detta kunna få en negativ inverkan på bolagets kreditbetyg. Det kan i sin tur få konsekvenser för Scanias finansieringskostnader. Om kreditbetyget försämras tillräckligt mycket, kan detta under vissa förutsättningar dessutom föranleda förtidsinlösen av en emitterad obligation under Scanias EMTN-program. Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet Lån under MTN-programmet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa MTN kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Riskbedömning Varje presumtiv investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje Lån gällande Slutliga Villkor; göra en bedömning av fördelarna och riskerna med att placera i MTN och utifrån den information som finns i detta Prospekt eller till information vilken hänvisas till i detta Prospekt eller varje härtill hörande tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska verktyg för att mot bakgrund av sin egen särskilda ekonomiska situation utvärdera en placering i MTN och den betydelse MTN kommer att få för investerarens hela placeringsportfölj; 9

10 (iii) (iv) (v) ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en placering i MTN medför, inklusive MTN med kapitalbelopp och ränta som betalas i en eller flera valutor eller där valutan för kapital eller räntebetalningar skiljer sig från den presumtive investerarens valuta; vara bekant med hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och kunna utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) möjliga scenarier för ekonomiska faktorer, räntefaktorer och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära ifrågavarande risker. Vissa MTN har strukturen av komplexa finansiella instrument. Institutionella placerare investerar ofta i dessa komplexa finansiella instrument för att reducera risk eller förbättra avkastning med ett klart uppfattat, bedömt, lämpligt risktillägg till deras samlade portföljer. En presumtiv investerare bör inte investera i MTN som har strukturen av ett komplext finansiellt instrument om denne inte har sakkunskap (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) att utvärdera hur Lånet kommer att utvecklas under ändrade förhållanden. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN MTN med lösenmöjlighet för Bolaget I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för Bolaget till förtida inlösen av MTN minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa MTN. Så länge Bolaget kan välja att förtidsinlösa MTN kommer marknadsvärdet på dessa MTN i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. Bolaget kan förväntas att lösa MTN när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på MTN. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de MTN som löses utan kan kanske göra detta endast till en betydligt lägre ränta. Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. Lån utgivna med avkastning kopplad till utvecklingen av till exempel aktiekurs eller Index Bolaget kan utge MTN med ränta som bestäms genom hänvisning till ett eller fler underliggande index, till förändringar i en eller fler underliggande aktier eller råvarupriser, till förändringar i växelkurser eller andra faktorer beskrivna i för Lånet aktuella Slutliga Villkor. Därutöver kan Bolaget även utge MTN som är knutna till utvecklingen hos en referensenhet eller referensenhetens förpliktelser. Presumtiva placerare bör vara medvetna om att: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) marknadsvärdet för sådana MTN kan vara mycket volatilt; de kanske inte är räntebärande eller de kan komma att upphöra att vara räntebärande; betalning av kapital och ränta kan infalla vid en annan tidpunkt än förväntat; det värde som betalas till Innehavare av MTN vid inlösen kan både vara högre och lägre än värdet av den ursprungliga placeringen och kan under vissa förhållanden vara noll; inlösenbelopp samt avkastning kan vara föremål för betydande fluktuationer som kanske inte korrelerar med ändringar i räntor, index eller andra i Slutliga Villkor specificerade underliggande faktorer; om inlösenbelopp och/eller ränta är beräknad utifrån ovan beskrivna underliggande faktorer på MTN i samband med en multipel och denna innehåller någon annan hävstångsfaktor kommer sannolikt inverkan av förändringar på kapital eller ränta som skall betalas att förstoras; och 10

11 (vii) tidpunkterna för förändringar av beräkningsgrunder kan påverka investerarnas faktiska avkastning även om den genomsnittliga nivån ligger i överensstämmelse med deras förväntningar. I allmänhet gäller att ju tidigare en påverkande förändring inträffar desto större blir effekten på avkastningen. MTN med variabel ränta MTN med variabel ränta kan vara en volativ placering. Om Lånet enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan marknadsvärdet för MTN utgivna med sådana villkor vara än mer volatilt än marknadsvärdet på värdepapper som inte innehåller dessa element. MTN med omvänd rörlig ränta MTN med omvänt rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärdet på dessa MTN är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra MTN med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). MTN med omvänt rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på MTN utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa MTN i negativ riktning. MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som Bolaget i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bolagets möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom Bolaget kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om Bolaget konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om Bolaget konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för Bolagets MTN. MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på värdepapper som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande värdepapper med jämförbara löptider. Generella risker med MTN Nedan ges en kort beskrivning av vissa risker som generellt sett är förenade med MTN. Lagändringar Detta Prospekt samt Allmänna Villkor för MTN-programmet är baserade på svensk lag som gäller på dagen för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. 11

12 Generella risker relaterade till marknaden Nedan ges en kort beskrivning av de huvudsakliga marknadsriskerna, såsom likviditetsrisk, valutakursrisk, ränterisk och kreditrisk. Andrahandsmarknaden generellt För MTN existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För Lån med komplexa strukturer kan det vid emissionstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Lånet. Ränterisk Placering i MTN med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna negativt kan påverka värdet av MTN med fast ränta. Generellt gäller att ju längre löptid på värdepappren kan innebära högre risk. Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på Lån utgivet under MTN-programmet. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i Lånet. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Juridiska överväganden kan begränsa vissa placeringar Vissa investerares placeringsverksamhet regleras av lagar och bestämmelser om placering samt granskning eller reglering av vissa myndigheter. Varje presumtiv investerare bör rådgöra med sin juridiske rådgivare eller ansvarig tillsynsmyndighet för att besluta om och i vilken omfattning de har möjlighet att investera i MTN. 12

13 Beskrivning av Scania CV AB:s (publ) MTN program Detta MTN-program utgör en ram under vilket Bolaget, i enlighet med styrelsens beslut fattat den 7 november 1996, avser att upptaga lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år och högst tio år inom ramen för ett högsta sammanlagt vid varje tid utestående nominellt belopp av TRETTON MILJARDER ( ) svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). Lån upptagna under Bolagets MTN-program har förmånen av en borgen från Scania AB (publ) ( Borgensmannen ). Borgensmannen borgar så som för egen skuld för Bolagets samtliga nuvarande och framtida förpliktelser gentemot Fordringshavarna och Emissionsinstituten enligt Avtalet, MTNprogrammet och alla därunder upptagna Lån, dock med den begränsningen att Borgensmannens åtaganden enligt borgen inte omfattar förpliktelser i den utsträckning sådana åtaganden skulle utgöra säkerhet som står i strid med 21 kap. 5 aktiebolagslagen (2005:551) eller värdeöverföring i strid med 17 kap. 3 aktiebolagslagen (2005:551). Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Lån under MTN-programmet kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). Bolaget har dessutom möjlighet att emittera Lån där ränte- eller kapitalbelopp kan komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index, annan underliggande tillgång eller dylikt. För samtliga Lån som ges ut under detta program skall härtill bilagda Allmänna Villkor gälla. Därjämte skall för varje Lån gälla kompletterande slutliga villkor vilka tillsammans med de allmänna villkoren utgör fullständiga villkor för respektive lån ( Slutliga Villkor ). Varje Lån som utges under programmet tilldelas ett lånenummer av serie 100 och Lån i euro tilldelas ett lånenummer av serie 200. Lån kommer, när så anges i Slutliga Villkor, att inregistreras vid Stockholmsbörsen AB eller annan börs i samband med Lånets upptagande. Priset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Lån som ges ut under programmet kommer att anslutas till VPC AB:s ( VPC ) kontobaserade system. Fysiska värdepapper kommer därför inte att utges. VPC eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Vid investering i obligationer utgivna under Scania CV AB:s (publ) MTN-program tar investeraren en risk på Scania CV AB (publ). Scania CV AB (publ) har erhållit rating A- av Standard & Poor s för sin upplåning under MTNprogrammet. Om Lån som emitteras under MTN programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Scania CV AB (publ) har utsett Skandinaviska Enskilda Banken ( Ledarbank ), Danske Bank A/S, Danmark Sverige Filial, Swedbank AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) till emissionsinstitut i MTN-programmet. MTN medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Prospekt, i pappersformat eller elektroniskt media, hänvisas till Scania CV AB (publ) eller emissionsinstituten. Prospektet hålls även 13

14 tillgängligt vid Finansinspektionen och Stockholmsbörsen AB. Slutliga Villkor offentliggörs vid erbjudande till allmänheten på Scania CV AB:s (publ) respektive utgivande instituts hemsidor. PRODUKTBESKRIVNING Nedan följer en beskrivning och exempel av vanliga konstruktioner och termer som förekommer vid utgivande av Lån i 3 Allmänna villkor under detta program. Om andra avkastningskonstruktioner än nedan beskrivna utges kommer tilläggsprospekt att upprättas. Konstruktionen av varje Lån framgår av Slutliga Villkor och ska gälla tillsammans med för MTNprogrammet gällande Allmänna Villkor. Räntekonstruktioner För Lån utgivna under MTN-programmet framgår den aktuella Räntekonstruktionen för det specifika Lånet i dess Slutliga Villkor. Under programmet finns möjlighet att i enlighet med Allmänna Villkor 3 utge Lån med olika räntekonstruktioner och dessa specificeras då i för det aktuella Lånet tillhörande Slutliga Villkor. Normalt emitteras dock Lån med någon av nedan beskrivna räntekonstruktioner. Lån med fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen på utestående nominellt belopp från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas vanligen på 360/360-dagarsbasis (360/360). Denna dagberäkning beskrivs utförligare nedan. Med Ränteförfallodag för fast ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag om inte annat föreskrivs i Slutliga Villkor. Lån med räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesatsen justeras periodvis och tillkännages på sätt som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis. Lån med rörlig ränta (FRN) Om Lån i Slutliga Villkor anges vara Lån med rörlig ränta ska räntan på det utestående beloppet beräknas periodvis utifrån den rörliga Räntebas, med tillägg eller avdrag för Räntebasmarginal, som anges i Slutliga Villkor. Räntan erläggs vanligen i efterskott på 365-dagarsbasis (365/360) eller på något av nedan beskrivna beräkningssätt. Med Ränteförfallodag för rörlig ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntebas för rörlig ränta Avser den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR för Lån i SEK och EURIBOR för lån i EUR. Med STIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller - om sådan notering ej finns - (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Bolaget motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade utlåningsräntor för depositioner av SEK 14

15 för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller - om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm. Med EURIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på Telerates sida 248 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers kvoterade utlåningsräntor till ledande affärsbanker i Europa för depositioner av EUR för aktuell period eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning av den ränta ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; Om referensräntan vid en viss tidpunkt och med avseende på Lån med rörlig ränta, i de Slutliga Villkor specificeras som en annan än STIBOR, kommer räntan för sådana Lån att specificeras och fastställas i enlighet med Slutliga Villkor för Lånet. Lån utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) Lånet löper utan ränta eller s.k. nollkupongskonstruktion d v s Lånet säljs till en kurs understigande nominellt belopp där avkastningen erhålls på Återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det Nominella beloppet. Lån med aktie- och/eller indexbaserad avkastning Avkastningen på Lånet är kopplad till utvecklingen på underliggande marknad/tillgång/index/aktier. I samtliga fall återbetalas Lånet till sitt Nominella Belopp. Avkastningen kan i vissa fall beräknas som ett Tilläggsbelopp (se avsnittet Ytterligare Definitioner) som utbetalas på Återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek kan även vara beroende av andra faktorer såsom övre och undre avkastningsgräns vilket specificeras i Slutliga Villkor. I andra fall betalas avkastningen löpande under Lånets löptid med den justering som beräknas på grund av underliggande index, exempelvis konsumentprisindex. I Slutliga Villkor för varje sådant lån fastställs exakt hur avkastningen beräknas och vilken underliggande marknad/tillgång/index/aktier som styr Lånets avkastning och tidpunkten för avkastningens betalning. Lån med realränta Lånet löper med inflationsskyddad ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. För varje Ränteperiod fastställs ett inflationsskyddat räntebelopp och på Återbetalningsdagen även ett inflationsskyddat Kapitalbelopp som beräknas i enlighet med Lånets Slutliga villkor. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig och beräknas på sätt som anges ovan under rubrikerna Fast ränta respektive Rörlig ränta. För ett Lån med realränta kan Återköp under vissa förutsättningar bli aktuellt. Dagberäkning av ränteperiod Utöver nedan beskrivna metoder för beräkning av dagar, kan andra konstruktioner anges i de Slutliga Villkoren. 360/360- dagarsbasis innebär att man utgår från att året består av 360 dagar som i sin tur fördelas på 12 månader om vardera 30 dagar och därefter divideras med 360. I vissa fall benämns detta även 30/360 eller Bond Basis. 365/360-dagarsbasis eller Actual/360 innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med

16 Actual/365 eller Actual/Actual innebär att det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365 (eller, om någon del av ränteperioden infaller under ett skottår, summan av (a) det faktiska antalet dagar i den delen av ränteperioden som infaller under ett skottår delat med 366 och (b) det faktiska antalet dagar i den del av ränteperioden som inte infaller under skottåret delat med 365). Actual/365 (Fixed) innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365. Interpolering bestämning av ränta inom två kända variabler enligt vad som beskrivs i Slutliga Villkor. Inlösen Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Denna dag framgår av Slutliga Villkor och kan vara förenad med villkor eller åtagande av det slag som framgår nedan eller ytterligare specificeras i Slutliga Villkor. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget (Call) Om möjlighet för Bolaget till förtida inlösen (emittentens Call) specificerats i Slutliga Villkor kan Bolaget, i enlighet med vad som föreskrivs i Slutliga Villkor, tidigarelägga Återbetalningsdagen för del eller hela Kapitalbeloppet. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare (Put) Om möjlighet för Fordringshavare till förtida inlösen (Investerares Put) specificeras i Slutliga Villkor kan Fordringshavare, i enlighet med vad som föreskrivs i Slutliga Villkor, tidigarelägga Återbetalningsdagen för del eller hela Kapitalbeloppet. Status Om inte annat anges i gällande Slutliga Villkor utgör Lånet en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bolagets övriga, existerande eller framtida oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. Form av värdepapper samt identifiering MTN är en skuldförbindelse i dematerialiserad form. Lån skall för Fordringshavares räkning registreras hos VPC på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. MTN-programmet är anslutet hos VPC AB och Lånets Slutliga Villkor innehåller det från VPC erhållna internationella numret för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). VPC har adress: VPC AB, Box 7822, SE Stockholm, Sweden. Börsregistrering Enligt Allmänna Villkor skall eventuell börsregistrering anges i Slutliga Villkor och om Lån ska distribueras på reglerad marknad kommer ansökan att inges till Stockholmsbörsen AB eller annan börs. I Slutliga Villkor angiven marknadsplats kommer efter erhållande göra en egen bedömning och därefter medge eller avslå att Lån registreras. 16

17 Försäljning Försäljning sker genom att Utgivande Emissionsinstitut erhåller ett emissions och försäljningsuppdrag och Utgivande Emissionsinstitut har i egenskap av Emissionsinstitut inget relevant intresse i emissionen. I detta fall används inte förfarande med teckning och teckningsperiod. Köp och försäljning av värdepapper sker över den marknadsplats som värdepappren är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall administrerande Instituts) försorg i VPC-systemet. Priset varierar hela tiden beroende på marknadsförhållandena. YTTERLIGARE DEFINITIONER Vid utgivande av vissa strukturerade lån under MTN-programmet såsom när avkastning beräknas utifrån utvecklingen av en eller flera Aktier eller ett eller flera Index, kan nedanstående definitioner förekomma. Utöver dessa definitioner kan ytterligare definitioner framgå av de till Lånet aktuella Slutliga Villkoren eller tillhörande bilaga. Omräkningsfaktor är det tal som visar hur stor del av till exempel Akties eller Index kursuppgång som beaktas vid beräkning av avkastningen. En högre omräkningsfaktor ger en större del av Akties eller Index uppgång. Omräkningsfaktorn fastställs av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) vid tidpunkt som framgår av Slutliga Villkor. Aktie avser den eller de i Slutliga Villkor angivna Aktien/Aktierna. Index avser det eller de i Slutliga Villkor angivna Index. Korg betyder en korg sammanställd av till exempel de Aktier eller de Index som anges i Slutliga Villkor. Korgandel avser andelsvärde för till exempel respektive Aktie eller respektive Index angivna i Slutliga Villkor, dividerat med dess Startvärde. Värderingstidpunkt menas för respektive Aktie och Index tidpunkten då dess officiella stängningskurs beräknas, denna dag framgår av Slutliga Villkor. Stängningsvärde avser värdet av respektive Aktie eller respektive Index vid Värderingstidpunkten, som i samtliga fall fastställs av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut). Startvärde avser det Stängningsvärde för respektive Aktie alternativt respektive Index på Startdag- /arna som anges i Slutliga Villkor och som i samtliga fall fastställs av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut). Slutvärde avser Stängningsvärdet av respektive Aktie alternativt respektive Index på Stängningsdag/-arna, som i samtliga fall fastställs av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut). Aritmetiska genomsnitt betyder att man adderar alla Stängningsvärden och sedan dividerar med antalet Stängningsvärden för att få ett genomsnittsvärde. Startdag avser den dag/de dagar enligt Slutliga Villkor då Startvärdet fastställs. Stängningsdag betyder, med avseende på Aktie eller Index, vart och ett av de datum, som fastställts i Slutliga Villkor, då värde för respektive Index eller Aktie ska avläsas/bestämmas. Tilläggsbelopp avser det belopp som utifrån utvecklingen på en eller flera Aktier eller Index utveckling, utöver Nominellt belopp, kan komma att utbetalas på Återbetalningsdagen. 17

18 Maximal Avkastning avser det högsta Tilläggsbelopp som utöver Nominellt belopp kan komma att utbetalas på Återbetalningsdagen. Minimal Avkastning avser det lägsta Tilläggsbelopp som utöver Nominellt belopp kan komma att utbetalas på Återbetalningsdagen. Marknadsavbrott avseende Aktie eller Index föreligger om det på Börsdag inträffar någon av följande händelser: (i) (ii) upphörande av eller inskränkning i handeln med sådan Aktier eller aktier som ingår i något Index som enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning är väsentlig; eller upphörande av eller inskränkning i handeln med options- eller terminskontrakt relaterade till sådan Aktie eller Index vilka handlas på relevant options- eller terminsmarknadsbörs och som enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning är väsentlig. I detta sammanhang avseende marknadsavbrott för Index respektive Aktie skall en begränsning av handeln som införs på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt börsen anses utgöra Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott, enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning, inträffat på någon Start- eller Stängningsdag, skall sådan Start- eller Stängningsdag för berört Index respektive berörd Aktie vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger, dock att om Marknadsavbrott föreligger på sammanlagt mer än åtta Börsdagar skall värdet av berört Index respektive berörd Aktie fastställas av Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut). Om beräkning eller offentliggörande av någon Aktie eller Index skulle upphöra och ett jämförbart alternativ, enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning, inte kan beräknas och offentliggörs, eller om sättet att beräkna något Index eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning, äger Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) göra sådana justeringar i beräkningen såsom Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av detta Index grundad på hur detta tidigare beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av detta Index vid beräkning av Korgandel, Korg, Startvärde och eller Slutvärde. Om värdet för Index eller Aktie blir korrigerat för en Börsdag inom de av respektive Börs uppställda tider för avveckling, men inte senare än tre Börsdagar efter sista Stängningsdagen, skall Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) göra motsvarande korrigering. Om, enligt Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) bedömning, utspädning eller koncentration sker med avseende på någon av Aktierna, äger Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) göra sådana justeringar i beräkningen av Startvärde, Slutvärde, eller antalet aktier avseende berörd Aktie samt andra justeringar avseende berörd Aktie som Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) bedömer lämpliga. Vid fusion, förvärv, nationalisering, konkurs eller liknande förhållande med avseende på någon av Aktierna, äger Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) göra sådana justeringar avseende berörd Aktie som Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) bedömer lämpliga (detta kan medföra att för berörd Aktie erhålls nya aktier och/eller kontanter och/eller andra värdepapper än aktier och/eller andra tillgångar). Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Instituts) åtagande att fastställa Index respektive värdet av Aktierna kan istället, på Utgivande Instituts (i förekommande fall 18

19 Administrerande Institut) begäran, verkställas av den välrenommerade bank eller annan sådan finansiell institution som Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) utser. 19

20 BORGENSÅTAGANDE FÖR MTN Nedan återges Scania AB:s (publ) borgensåtagande för lån som emitteras under MTN-programmet. Borgensförbindelsen förvaras hos SEB Merchant Banking, Debt Capital Markets, KG 3, Stockholm. BORGENSFÖRBINDELSE Scania CV AB (publ) ( Bolaget ), å ena sidan, samt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 1, Swedbank AB (publ) 2, Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) (gemensamt kallade Emissionsinstituten, ettvart av dem Emissionsinstitut ) 3, å andra sidan, har den 3 december 1996 träffat avtal ( Avtalet ) om uppläggande av ett marknadslåneprogram under vilket Bolaget avser att på den svenska kapitalmarknaden uppta Lån i svenska kronor med en löptid av lägst ett år och högst tio år. Lånen upptas genom utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Notes, inom ramen för ett högsta sammanlagt vid var tid utestående nominellt belopp av tretton miljarder ( ) kronor ( Rambeloppet ) 4. Utöver häri gjorda definitioner skall de definitioner som intagits i Avtalet och därtill fogade allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) äga tillämpning på denna borgensförbindelse. För varje Lån skall Allmänna Villkor gälla. Därjämte skall för varje Lån lånevillkoren i den för Lånet särskilt upprättade Slutliga Villkor gälla. Borgensmannen har tagit del av och godkänt Avtalet och Allmänna Villkor. 1. För rätta fullgörandet av Bolagets samtliga förpliktelser enligt Avtalet och alla därunder upptagna Lån tecknar Scania AB (publ), org. nr: , ( Borgensmannen ) härmed borgen såsom för egen skuld. 2. Borgensmannen skall tillställa Emissionsinstituten delårsrapporter och årsredovisningar avseende Koncernen så snart dessa blivit tillgängliga. Borgensmannen skall vidare omedelbart informera Emissionsinstituten om händelse inträffar av väsentlig betydelse för Bolagets och/eller Borgensmannens utveckling. Förändras i väsentlig omfattning Bolagets och/eller Borgensmannens ägarförhållanden, ställning, resultatutveckling, likviditets- eller finansieringssituation skall Borgensmannen omedelbart informera Emissionsinstituten härom. Borgensmannen skall vid anfordran även tillhandahålla sådan annan information om Bolaget och Borgensmannen, som Emissionsinstituten under avtalstiden och därefter så länge något Lån är utestående skäligen kan komma att begära. Borgensmannen skall dock endast vara skyldig att lämna information och underrättelse i den mån så kan ske utan att Borgensmannen överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med de börser där Borgensmannens aktier är noterade eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift. 3. I denna punkt avses med Koncernen den koncern i vilken Borgensmannen är moderbolag och med Koncernbolag varje bolag som ingår i Koncernen. 1 Genom anslutningsbrev av den 27 september 2004 inträdde Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som Emissionsinstitut under programmet. 2 Firman ändrad från Sparbanken Sverige AB (publ) den 24 november 1997 samt ändrade till Swedbank AB (publ) f o m 8 september Genom anslutningsbrev av den 24 juni 2002 inträdde Nordea Bank Sverige AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) som Emissionsinstitut underprogrammet. 4 Genom tilläggsavtal II av den 30 juni 1999 infördes möjlighet för Bolaget att även utge MTN i EUR och Rambeloppet höjdes till SEK sju miljarder ( ) eller motvärdet därav i EUR. Borgensmannen har tagit del av och godkänt tilläggsavtal II. Genom tilläggsavtal III av den 13 februari 2003 höjdes Rambeloppet till SEK TRETTON MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR. Borgensmannen förklarade i bilaga till tilläggsavtal III att Borgensförbindelsen även omfattar tilläggsavtalet och i övrigt gäller på oförändrade villkor. 20

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 14 december 2012 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 1,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM

Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. Rikshem AB (publ) MTN-PROGRAM Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 28 november 2008 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information om Länsförsäkringar

Läs mer

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT 4 mars 2016 Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Distribution av detta noteringsdokument

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat Noteringsdokument daterat den 18 september 2014 Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat SEK 10.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 31 maj 2016 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av prospektet: 13 november 2015 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt innehåller information om Sparbanken

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 3 februari 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS

SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 december 2008 SWEDBANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES PROGRAM FÖR WARRANTER PROGRAM FÖR BEVIS Detta prospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 februari 2016 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program 1(24) Finansinspektionens diarienummer 15-13644 Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Loomis AB (publ):s ( Loomis ) MTN-program, godkänt

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2015 Diarienummer: 15-14775 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Husqvarna AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor svenska kronor för eller motvärdet därav i euro.

Husqvarna AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor svenska kronor för eller motvärdet därav i euro. Godkänt och Publicerat: 21 maj 2012 Husqvarna AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 5 miljarder kronor svenska kronor för eller motvärdet därav i euro Ledarbank Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1019. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1019 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 3 juni 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 15 JUNI 2009 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABTOMX6F SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 2010-10-22 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ) Ledarbank

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-14105 Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 677, serie B utgiven av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS SWEDBANK MARKETS

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer