Skuggan 4. Detaljplan för. Sala kommun, Västmanlands län Standardförfarande. Planområdets läge. Planhandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skuggan 4. Detaljplan för. Sala kommun, Västmanlands län Standardförfarande. Planområdets läge. Planhandlingar"

Transkript

1 1 (18) Detaljplan för Skuggan 4 Sala kommun, Västmanlands län Standardförfarande PLAN- OCH GENOMFÖRAN DEBESKRIVNING Planområdets läge Planområdets läge markerat med röd cirkel. Planhandlingar Till detaljplanen hör följande handlingar i samrådsskedet: Plankarta med planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning, och remisslista Miljöteknisk markundersökning, Projekterings PM Geoteknik, Dagvattenutredning, SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

2 2 (18) INLEDNING Sammanfattning Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planområdet ligger väster om Banelundsgatan i bostadsområdet Skuggan. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse för enbostadshus med möjlighet till etablering av ca tomter med en minsta fastighetsstorlek på 300 kvm. Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. Skalan på tillkommande bebyggelse ska ansluta till skalan på befintlig bebyggelse i övriga Skuggan. Ett genomförande innebär att oexploaterad skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Skuggan. Området består i dagsläget av skogsmark som i och med planens genomförande ianspråktas för enbostadshus i form av exempelvis friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala. Området är ca 2,5 hektar stort och avgränsas av Banelundsgatan i öst, Dalhemsleden i norr och skogsmark i väst. Planområdet markerat med svart streckad linje.

3 3 (18) PLANPROCESSEN Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att medborgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en planprocess. Samråd Granskning Antagande Laga kraft Samråd Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Förslaget skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. Granskning Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré och på kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under utställningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. Antagande Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft inom tre veckor. Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Mark- och miljödomstolen.

4 4 (18) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Riksintresse Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Väst om planområdet finns område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, Långforsen. Långforsen är en del av silvergruvans damm- och kanalsystem som klassas som en nationellt värdefull vattenmiljö. Översiktliga planer I den fördjupade översiktsplanen, plan för Sala stad, som godkändes våren 2014 och därmed ersätter den kommunomfattande översiktsplanen inom det aktuella området, utpekas planområdet som nytt område för bostäder. Detaljplanens syfte stämmer därmed överens med de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, godkänd Aktuellt planområde är markerat med vit streckad linje.

5 5 (18) Detaljplaner Planområdet omfattas inte av gällande detaljplan. I öst och söder angränsar området till detaljplanelagt område, Stadsplan för Skuggan etapp III (DP 3131), antagen 1971, samt detaljplan för Skuggan (DP 4022), antagen Stadsplanen medger markanvändningen bostadsändamål, fristående hus. Detaljplanen i söder medger främst naturmark och vattenområde, med inslag av bostäder och centrumändamål. Miljöbedömning En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av. Med utgångspunkt i behovsbedömningen anser kommunen att ett genomförande av detaljplanen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 i Miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) inte är nödvändig. Länsstyrelsen har meddelat att de delar kommunens bedömning. Skydd av natur Området omfattas inte av skyddad natur som t.ex. strandskydd, natura 2000 eller naturreservat. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Kommunala beslut i övrigt fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) beslut om att ge,, i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Skuggan, Banelundsgatan, Kristina 4:1.

6 6 (18) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Förutsättningar Marken inom planområdet består av skogsmark som är något kuperad men saknar större höjdskillnader. Genom planområdets västra del sträcker sig en skogsstig som ansluter till den befintliga vandringsleden Gruvdammsrundan/Gröna gången. Förändringar I och med planens genomförande kommer befintlig skogsmark inom planområdet delvis avverkas för att ersättas av tomtmark för bostäder. Ca 0,5 hektar mark i den nordöstra delen av planområdet, samt en mindre markyta i söder planläggs som naturmark (NATUR) med plats för fördröjning och rening av dagvatten. Befintlig skogsstig kommer dras om och placeras väster om planområdet. För att bevara karaktären av en skogsstig regleras i planen ett bebyggelsefritt område mot skogen på 5 meter inom vilket marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter på minst 0,15 meter, mätt på en höjd av 1,0 meter ovan mark (a 1). Bebyggelseområden Förutsättningar Planområdet angränsar till resterande delar av bostadsområdet Skuggan i öst som till större delen består av tomtmark för enbostadshus med tillhörande gator. Här finns bebyggelse i form av villor, kedjehus och radhus uppförda från 1960-talet och fram till idag. Söder om planområdet ligger del av området kring Måns-Ols väg med bebyggelse som succesivt har uppförts och förtätats under ett par hundra år, viss förtätning sker även idag. Området har en lantlig karaktär där merparten av bebyggelsen har en traditionell utformning med rödmålad träpanel och tegeltäckta sadeltak.

7 7 (18) Foto. Banelundsgatan som sträcker sig längs planområdets östra gräns. Planområdet ligger till vänster i bild. (Foto: Tengbom) Foto. Skogsstig i planområdets västra del som dras om och förläggs utanför planområdet. (Foto: Tengbom)

8 8 (18) Förändringar Området planläggs för markanvändningen bostadsändamål (B) med en föreslagen utformning som möjliggör ca nya tomter för enbostadshus i form av t ex friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Fastighetsstorleken regleras till en minsta tillåtna fastighetsarea på 300 kvadratmeter (e 2). Situationsplan. Föreslagen ny dragning av befintlig stig redovisas som orange streckad linje. (Illustration: Tengbom) Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom användningsområdet är 35 % (e1). Byggnadshöjden regleras till högst 6,5 meter vilket syftar till att möjliggör bebyggelse på upp till två våningar.

9 9 (18) Byggnader ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns mot gata (p1) vilket syftar till att säkerställa fri sikt för trafik på gatan. Ett område på 5 meter mot skogen i väst prickmarkeras vilket innebär att marken inte får förses med byggnader. Begränsningen ger ett bebyggelsefritt avstånd mot skogen. Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. I situationsplanen på föregående sida redovisas en tänkbar lösning. 3D vy från sydöst. (Tengbom) 3D vy från nordöst. (Tengbom) Trafik och parkering Planområdet angörs från Dalhemsleden (väg 800) i norr, via Banelundsgatan. Inom planområdet finns i dagsläget inga gator.

10 10 (18) En ny gatuslinga föreslås anläggas för att försörja tillkommande bebyggelse vilket innebär två nya angöringspunkter längs Banelundsgatan. Dessa föreslås placeras i höjd med två befintliga korsningspunkter, Banelundsgatan-Lingongatan samt Banelundsgatan-Blåbärsgatan. Detta ger en naturlig fortsättning på befintligt gatunät med möjlighet att skapa två fyrvägskorsningar. Alla gator i området planläggs som allmän plats (GATA). Parkering ska ske på den egna fastigheten. Gång och cykel Inga gång- och cykelbanor finns inom planområdet. I resterande del av Skugganområdet finns separata gång- och cykelbanor som förbinder Skuggan med bland annat Salas centrala delar. Även utmed Dalhemsleden, norr om Skuggan, finns separat gång- och cykelbana. Inom planområdet föreslås all cykeltrafik ske i gata blandat med biltrafik. Kollektivtrafik Stadsbussen Silverlinjen, Ängshagen Sala Resecentrum Åkra (Skuggan), trafikerar området med avgångar fyra gånger per dag på vardagar och en gång per dag på helgen. Turen måste förbeställas. Närmaste busshållplats är Krokusgatan som ligger ca 350 meter söder om planområdet. Väg 800 (Dalhemsleden) trafikeras av regionbuss, linje 63, som trafikerar sträckan Sala Broddbo Möklinta, med 8-10 avgångar på vardagar. Närmaste hållplats är Banelund som ligger ca 250 meter från planområdets norra del. Sala resecentrum ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet med tåg och bussförbindelser mot bl a Uppsala/Stockholm, Västerås, Avesta och Karlstad. Service Närmaste skola är Lärkbacksskolan, F-6, som ligger ca 2 km sydöst om Skuggan och i centrala Sala, ca 3 km från planområdet, finns ytterligare ett antal grundskolor. Närmaste förskola är Dalhems förskola, sydöst om området, med fyra avdelningar. Ca 1,5 km öster ut ligger Gärdesta förskola med två stora avdelningar. I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet med flera olika gymnasieprogram som till exempel Barn och fritidsprogrammet, El och energiprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. I Saladamm ligger Ösby, Västmanlands naturbruksgymnasium. I centrala Sala finns kommersiell service i form av exempelvis dagligvaruhandel och restauranger. Klimatanpassning Dagvatten Ett genomförande av planen kommer innebära att fler ytor hårdgörs än i dagsläget vilket innebär ökade dagvattenflöden som behöver tas omhand. Dagvattenflödet från området får inte öka i jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge en fördröjningsvolym på totalt 254 m 3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn.

11 11 (18) Recipienten för dagvatten är Lillån som i dagsläget har måttlig ekologisk status och ej uppnår god kemisk status, främst med avseende på bly och blyföroreningar samt dålig hydromorfologi. En ökad föroreningsbelastning på recipienten bör undvikas, dagvattnet bör därmed renas innan det släpps vidare till recipienten. En dagvattenutredning, daterad , har tagits fram för att pröva två alternativa scenarier för framtida dagvattenlösning, scenario 1 infiltration av dagvatten på bevarad naturmark i nordöst, scenario 2 dagvattendamm i områdets södra del. Scenario 1 har bedömts som det bästa alternativet där dagvattnet leds till och infiltreras i en nedsänkt grönyta på befintlig naturmark i den nordöstra delen av planområdet. Denna del av planområdet har bedömts vara mest lämpad för dagvattenhantering då den utgör en befintlig lågpunkt. Dock bör exempelvis markens jordföljd och grundvattennivå undersökas för att fastställa platsens lämplighet som infiltrationsyta. En nedsänkt grönyta är en dagvattenlösning som ger fördröjning och relativt hög reningseffektivitet. En sådan yta har en fördröjningsvolym ovanpå markytan på grund av dess skålade form och en magasinvolym under markytan som beror på det underliggande jordlagrets djup, infiltrationshastighet och porositet. Infiltrationsytan bör avvattnas via en brunn som placeras något upphöjt från lågpunktens marknivå för att undvika stående vatten under längre perioder efter höga flöden. Brunnen förses med en strypning som motsvarar det befintliga dagvattenflödet för att undvika ökad belastning på de befintliga ledningarna. Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas till den nedsänkta infiltrationsytan via makadamdiken eller via ledningar utmed gatorna. Makadamdiken är att föredra före ledningar då dagvattnet kan både fördröjas och till viss del renas i dessa, de kan även hålla en större volym vatten än vanliga diken. Dagvatten som renas enlig scenario 1 förväntas ge lägre halter än de befintliga för samtliga ämnen utom fosfor, kväve och krom som visar på svag ökning. Den årliga belastningen väntas även öka något för dessa ämnen. Genomförda beräkningar visar även på en marginell ökning av årlig belastning av kvicksilver och suspenderad substans. Ytterligare avskiljning av ämnen vars halter och årliga belastning överskrids kan exempelvis erhållas genom anläggning av fler makadamdiken. Generellt sett kommer reningseffekten vara tillräcklig och föroreningstransporten efter bebyggelsen bedöms inte motverka att recipienten Lillån uppnår miljökvalitetsnormerna. Luft Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte överstigas. Hälsa och säkerhet

12 12 (18) Tillgänglighet Inom offentlig platsmark säkrar kommunen att tillkommande gång- och cykelvägar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För byggnader finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet. Störningar Norr om planområdet stäcker sig Dalhemsleden och järnvägen (Dalabanan) som ligger ca 30 respektive 50 meter från plangräns. Dessa kan generera störningar i form av buller. Tillkommande bebyggelse kan komma att generera viss ny trafik som främst kommer belasta Banelundsgatan samt tillkommande gator inom planområdet. En bullerutredning kommer att tas fram under planprocessen. Lek och rekreation Skogsområdet väst om planområdet utpekas i den fördjupade översiktsplanen som värdefull skog, kvartersskog, med stort värde för det dagliga friluftslivet t ex lek, promenad, motion och hundrastning. I västra delen av planområdet finns en skogsstig som ansluter till vandringslederna Gruvdammsrundan/Gröna gången som sträcker sig runt Silvergruvans vattensystem. Längs leden finns informationsskyltar om gruvans vattensystem och andra intressanta sevärdheter, här finns också goda möjligheter till svamp- och bärplockning. Närmaste lekplats är Stora Skuggans lekpark som ligger centralt i Skugganområdet, ca 300 meter från aktuellt planområde. Lekplatsen nyanlades år 2016 och har tema pirater. Bredvid lekplatsen finns även en grusplan för bollspel. Vid Långforsen, ca 500 meter söder om planområdet, ligger Skuggans badplats med omklädningsrum, torrtoa och grillmöjligheter. Längre söderut, vid Måns-Ols väg, ligger Skuggans bad och Långforsbadet med kallbadhus, bryggor och kiosk. Här finns även kanotcentral, möjlighet att hyra trampbåt och roddbåt, samt volleybollplan och handbollsmål. Väster om Långforsbadet ligger Sandvikens badplats med stora gräsytor, gungor och rullstolsramp. I och med planens genomförande tas en del skogsmark i anspråk för bostadsändamål, viss andel skogsmark sparas genom de planerade naturområdena (NATUR) i nordöst och söder. Befintlig skogsstig flyttas och förläggs strax utanför planområdet i väst.

13 13 (18) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan detaljplan Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. Höst 2019 Höst 2019 Vinter 2020 Vinter 2020 Vår 2020 Vår 2020 Vår 2020 KSLU, beslut om samråd Samråd KSLU, beslut om granskning Granskning KS-beslut om godkännande KF-beslut om antagande Laga kraft Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatuombyggnad starta och bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen då planen vinner laga kraft. Markägorförhållanden Planområdet utgörs av del av fastigheten Kristina 4:1 som ägs av Sala kommun. Huvudmannaskap Sala kommun är huvudman för allmän plats gata och naturområde. Sala kommun ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten och avlopp, dagvattenanläggningar och elnät till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för dessa. Avtal Markanvisningsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Avtalet är under framtagande och huvuddragen samt dess konsekvenser kommer att redovisas i granskningsskedet. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt detaljplanen. Fastighetsbildningen ska påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

14 14 (18) Ledningsrätter Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Samråd med exploatör sker efter förvärv av mark, innan dess sker samråd med kommunen. Avtal avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bl.a. tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut. EKONOMISKA FRÅGOR Plankostnad Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som planavgift i bygglovskedet. Exploateringskalkyl och planekonomi Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via anslutningsavgifter för VA och även via löpande förbrukningsintäkter. Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av gator och naturmark samt kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader. Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid p.g.a. av inkomster från försäljning av fastigheter. De största utgifterna initialt är byggande av gata samt kostnader för nyanläggning av vatten och avlopp och saneringskostnader. Anslutningsavgifter Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom respektive ekonomiska ramar. TEKNISKA FRÅGOR Vatten och avlopp Planområdet angränsar till befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och antas kunna ansluta till befintligt nät genom en utökning av verksamhetsområdet. Förprojektering/utredning krävs för att studera anslutningsmöjligheterna mer i detalj. I samband med beslutet om antagande av detaljplanen behöver även beslut fattas om att utöka av verksamhetsområdet. Dagvatten Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas, via ledningar eller makadamdiken, till områdets lågpunkt i nordöst där det kan fördröjas och infiltreras.

15 15 (18) Befintliga dagvattenledningar har i viss mån begränsad kapacitet, dagvattenflödet från området får därför inte öka i jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge en fördröjningsvolym på totalt 254 m 3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn. Uppvärmning Kommande bebyggelse kan ansluta till befintligt fjärrvärmenät. El Område för teknisk anläggning transformatorstation reserveras i anslutning till befintlig miljöstation i områdets nordöstra del (E). Elektroniska kommunikationer Tillkommande bebyggelse antas kunna ansluta till befintligt fibernät. Ledningar Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. el och bredband. Dessa ska beaktas i byggskedet för att undvika skador vid markarbeten samt överbyggnad och framtida problem. Inom område som i planförslaget föreslås användas för bostadsändamål finns underjordiska ledningar som antingen kommer behöva flyttas eller tas bort. Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät AB, Skanova, Lidén data samt Sala kommun. Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u-område (u 1) kan behöva flytttas i samband med detaljplanens genomförande. Avfall Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport Sophantering sker med befintlig miljöbod som ligger inom område med användningen Tekniska anläggningar i plankartan (E), vid Banelundsgatan i nordöstra delen av planområdet. Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av Återbrukskort.

16 16 (18) Geoteknik I Projekterings PM Geoteknik, daterad , framgår att marken till stor del består av friktionsjord på berg. I ca en tredjedel av de undersökta punkterna noterades även lera ovan friktionsjorden. I vissa delar av området förekommer även ett tunnare lager mulljord på ca 0,1 meter i det översta jordlagret. Bergytan har uppmätts ligga på mellan 0,3 och 2,4 meter under mark. Baserat på de geotekniska förutsättningarna kan planerad bebyggelse grundläggas med hel platta av betong direkt på mark. Före grundläggning ska eventuell mulljord samt organiskt material schaktas bort, grundläggning kan därefter utföras på förekommande torrskorpelera, morän eller på packad sprängstensbotten. Inga sättningskänsliga jordar har påträffats Radon Generellt klassas stora delar av Sala som högriskområde för markradonförekomst. Enligt Projekterings PM Geoteknik, daterad , visar utförda mätningar att marken innehåller höga radonhalter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Radonskydd hanteras närmare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken. Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. Enligt Miljöteknisk markundersökning, daterad , visar genomförda undersökningar att det inom området finns förhöjda halter av bly, men de uppmätta halterna överskrider inte Salas platsspecifika riktvärden. Inga föroreningar har påträffats i halter som innebär fara för människors hälsa eller miljö, uppmätta halter utgör därmed inte ett hinder för fortsatt planläggning. Källan till det något förhöjda halterna av bly bedöms vara atmosfärisk deposition från gruvverksamheten i Sala, då inga andra kända verksamheter bedrivits inom området och inget fyllnadsmaterial påträffades vid markundersökningen. Om det i samband med exploatering förekommer tecken på att jord och/eller grundvatten är förorenat rekommenderas att kompletterande provtagning utförs, samt att miljökontoret underrättas. Buller En bullerutredning kommer att tas fram inom ramen för detaljplanearbetet om behov finns.

17 17 (18) Tekniska utredningar Miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, Projekterings PM Geoteknik, Bjerking AB Uppsala, Dagvattenutredning, Geosigma AB, Exploatören bekostar de utredningar som är nödvändiga inför bygglovsprövning. KONSEKVENSER AV DETALJPLANEFÖRSLAGET Miljöaspekter Kulturmiljö Planens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan för kulturmiljön. Naturmiljö Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för bebyggelse vilket innebär att en stor del av skogen inom området kommer behöva avverkas. Rekreation och friluftsliv Planens genomförande kommer att medföra att viss skogsmark tas i anspråk för bostadsändamål, vilket kan medföra viss försämring för möjligheten till rekreation och friluftsliv, tillgängligheten till skogen kommer dock även fortsättningsvis att vara god. De skogsstigar som finns inom planområdets västra del kommer att dras om utanför planområdet. Mark och vatten Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och vattenområden inom, eller i anslutning till, området. Luft Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. Gata och trafik Förslaget innebär att befintligt gatunät kompletteras med en ny gatuslinga som ska försörja tillkommande bebyggelse. Ett ökat antal boende kan innebära viss ökning av trafikflödet, främst på Banelundsgatan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för gata och trafik bli begränsade. Sociala aspekter Barnperspektiv Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till naturområden, lekplats och bad. Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv. Hälsa och säkerhet Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i området vilket kan leda till ökat buller och minskad säkerhet för oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara begränsade med avseende på föreslagna åtgärder.

18 18 (18) MEDVERKANDE Detaljplanen har arbetats fram av samt konsulter från Tengbom. Anton Sjöberg Plan- och utvecklingschef Jasmina Trokic Planarkitekt

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY Fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY Fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Samrådshandling Datum 2011-02-01 1 (10) Antagen 2010-XX-XX Laga kraft 2010-XX-XX Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY Fastigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2

Läs mer

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Dp 616 2016-09-01 2015TK010.56 Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning med tillhörande plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 20 januari 2015 12 februari 2015 ANTAGANDE 24 februari 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Fredsbacken Hov 49:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Kärrbäcksbo 1:66, Ransta

Kärrbäcksbo 1:66, Ransta SALA2001, v 1.0, 2012-04-05 1 (8) 2015-08-10 DNR:2015/307 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för planering och utveckling Detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66, Ransta Sala kommun, Västmanlands län Begränsat

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 PLANBESKRIVNING LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2017-05-31 Dnr 00016/2016

Läs mer

Fastigheten Islingby 3:6

Fastigheten Islingby 3:6 1 (10) DIARIENR: 2016/1449 LAGA KRAFTHANDLING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Plan- och utvecklingsenheten SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\SBF\Planering och Utveckling\PLANERING\Detaljplaner\01 Detaljplaner

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl.

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Antagen av KF 2018-04-26 Laga kraft 2018-05-29 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Upprättad: 2017-09-12

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Ola Andreasson Stadsarkitekt 2018-11-27 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Orienteringskarta 1(8) Innehållsförteckning PLANHANDLINGAR... 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 PLANDATA... 4 Lägesbestämning/ Areal... 4 Markägoförhållanden... 4

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Datum 2017-08-30 Diarienummer 2017-000326 1(8) Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun. Granskningshandling 1(7) PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1 Katrineholms kommun GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor Fasighetsförteckning Grundkarta Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-251 18 E-post: samh.bygg@bollnas.se Planbeskrivning, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Gråsiskan 9 Dnr: 13-6489 Samråd: 24/3 16/4 2015 Granskning:

Läs mer

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad ANTAGANDEHANDLING BYGGNADSKONTORET EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad Byggnadskontoret 2010-03-24 Planområde 1 ANTAGANDEHANDLING EKETÅNGA 2:19, del av. (Vid Svanhallavägen.) Söndrum,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun Upprättad den 5 februari 2019 1 (6) 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet

Läs mer

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bagaren 10 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING 2

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Kalix kommun Norrbottens län Samrådshandling juni 2019 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och huvuddrag... 2 Plandata... 2 Planområdets läge och areal... 2

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-22 Godkänd för

Läs mer

Del av Mamre, kvarteret Durum

Del av Mamre, kvarteret Durum 1 (21) Detaljplan för Del av Mamre, kvarteret Durum Sala kommun, Västmanlands län Standardförfarande PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Planområdets läge, markerat med röd cirkel. Till detaljplanen hör

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

Detaljplan för FUCHSIAN 6

Detaljplan för FUCHSIAN 6 1(11) Granskningshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för FUCHSIAN 6 1 (11) 2(11) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fastighetsreglering där fastigheten kan delas

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde

Tillägg till. Planbeskrivning. Upprättad i januari 2016 av Plan- och byggavdelningen, reviderad mars 2016 Dnr Planområde Tillägg till Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Finnanäs 6:6 m.fl. (Ådala) i Tranås kommun (06-LIN-395) Antagen av kommunfullmäktige 1975-02-17, fastställd av länsstyrelsen 1975-11-07 Detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

- MARK OCH PLANERING Dnr 2014/70 DP/ä 253/343

- MARK OCH PLANERING Dnr 2014/70 DP/ä 253/343 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 2014-10-01 2014-10-31 ANTAGANDE 2015-01-20 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Område vid kyrkan Hov 73:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala län Enkelt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning 2012-10-29 SAMRÅDSHANDLING 2012-10-29 Dnr: 2012.0470.211 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Antagandehandling Februari 2018 Laga kraft 2018-03-23 Ändring av del av stadsplan för del av Askersunds stad, Kv. Skolan m.fl. (Sjötomten 1 och 2) Askersunds kommun Örebro län Tillägg till PLANBESKRIVNING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning. Dnr: 2019/361

Plan- och genomförandebeskrivning. Dnr: 2019/361 o KommunGIS juli 8, 2019 Dnr: 2019/361 Plan- och genomförandebeskrivning Credits not available. 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1:500 Ändring av Detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m fl. Samrådshandling,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till detta planförslaget

Läs mer

PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2019-01-10-2019-01-24 Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl. i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning

Läs mer

BOSTÄDER VID LÄRKVÄGEN Del av fastigheten Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Enkelt planförfarande (5 kap. 7 PBL)

BOSTÄDER VID LÄRKVÄGEN Del av fastigheten Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Enkelt planförfarande (5 kap. 7 PBL) BMN 11.0377 Samrådshandlingar Datum 2011-11-18 DPXXX 1 (11) Antagen 2012-XX-XX Laga kraft 2012-XX-XX Detaljplan för BOSTÄDER VID LÄRKVÄGEN Del av fastigheten Svälthagen 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14

Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14 Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14 Gudmundrå församling Kramfors kommun Ändrad användning, från småindustri till bostäder och verksamhet Standardförfarande Dnr Mob-2017-1340 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Diarienummer PBN 2014-109 214 Detaljplan för Krok 1:15, Örby, Marks kommun, Västra Götalands län MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2015-03-17 Planhandläggare Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Möklinta Prästgård 1:63

Möklinta Prästgård 1:63 1 (10) Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63 Sala kommun, Västmanlands län Standardförfarande Plan- och genomförandebeskrivning Planområdets läge i Möklinta Till detaljplanen hör följande handlingar Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antaget förslag Dnr 2005.248.214 PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Örnen 7 i Klippans kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Förslag till Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, Bodens kommun. PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 27/10 Planområde Plan-

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Del av kvarteret TRÄDGÅRDEN, HAGABERG, Fastigheten Trädgården 4

Del av kvarteret TRÄDGÅRDEN, HAGABERG, Fastigheten Trädgården 4 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 1 (9) DIARIENR: 2013/147 ANTAGANDEHANDLING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Del av kvarteret TRÄDGÅRDEN, HAGABERG, Fastigheten Trädgården 4 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Rockebro 8:9 och del av Rockebro 8:2 i Sommens samhälle Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 244/12

Läs mer

SKOLA, KONTOR MM Fastigheterna Fogden 5 och 10 (Metallen) samt del av Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

SKOLA, KONTOR MM Fastigheterna Fogden 5 och 10 (Metallen) samt del av Svälthagen 1:1. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0554 Samrådshandling Datum 2012-02-15 DP XXX 1 (10) Antagen 2012-XX-XX Laga kraft 2012-XX-XX Detaljplan för SKOLA, KONTOR MM Fastigheterna Fogden 5 och 10 (Metallen) samt del av Svälthagen 1:1

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, plankarta i ett blad med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning. Datum Dnr (8)

Planbeskrivning. Datum Dnr (8) 2019-05-15 2016-223 1 (8) Detaljplan för Gnarps-Berge 12:43 Gnarp Nordanstigs kommun, Gävleborgs län Upprättad av Nordanstigs Kommun Planområdets läge i Gnarp Handlingar som hör till planen: Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande

Tillägg till. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348. Planbeskrivning och genomförande Tillägg till Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad Lantmäteriets register nummer 0687-P348 Antagen av byggnadsnämnden 2009-05-19 med laga kraft 2009-06-23 med genomförandetid till 2019-06-22

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 165 för Hovgården Tavsta Hage, Köpings kommun

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 165 för Hovgården Tavsta Hage, Köpings kommun Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 165 för Hovgården Tavsta Hage, Köpings kommun Upprättad den 5 februari 2019 1 (6) 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Planområde

Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Planområde Tranås kommun Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Upprättad i december 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/09 Planområde Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

LAGA KRAFTHANDLING OMRÅDE FÖR TILLÄGGSPLANEN. Orienteringskarta

LAGA KRAFTHANDLING OMRÅDE FÖR TILLÄGGSPLANEN. Orienteringskarta PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom utpekat område för tilläggsplanen. Endast angiven utnyttjandegrad och placering är tillåten. Tilläggsplanen ska alltid läsas tillsammans med Detaljplan för del av

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd för samråd: SBN

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-12-10 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning 1 (9) Samrådsbeslut, SBU, 2015-06-25 Antagande, KS, 2015-12-0 Laga kraft, 2016-01-0 Detaljplan för Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Rättvik Rättviks kommun Plan- och genomförandebeskrivning Plannr. B 325

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer