FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07"

Transkript

1 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

2 FORSKNINGSMETODIK MÅL Att ge en bred introduktion så att ni själva kan fördjupa er inom valda områden. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

3 FORSKNINGSMETODIK Vem är Björn Fagerström? - Pharmadule Emtunga - MDH Adj. Prof. - Barn Fru Villa Volvo (visst låter det spännande) - Göteborg Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

4 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER avrundning NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

5 Då kör vi igång! The greatest gift is not being afraid to question - Ruby Dee

6 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Centrala delar i forskning (dock med olika synsätt)

7 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Gräver vi horisontellt eller vertikalt Context A Context B Horizontal Vertical Fagerström, 2004

8 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Definitioner av centrala begrepp ontologi Antagande för den värld vi lever i. epistemologi metod Epistemologi av Grekiskans episte me: kunskap, dvs. läran om kunskapen eller kunskapsteori. Metoder, regler, värderingar och dolda antaganden spelar en viktig roll när vår karta över verkligheten ritas. Metod kommer av grekiskans Méthodos: längs en väg. I ett forskningsmetodiskt perspektiv där man arbetar med insamling av data kanske ordet metod bäst kan översättas med tillvägagångssätt för datainsamlande. modell En modell är en begreppsmässig representation av alla de egenskaper som inryms i ett sakförhållande och som är viktiga för det problem som skall undersökas. empiri Empiri kommer av Grekiskans empeiria: Erfarenhet, empirisk betyder således erfarenhetsmässig. En teori förklarar givna fakta i motsats till empirin som blott konstaterar dem [Åsberg, 1998].

9 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Positivism / Hermeneutik / Systemsynsätt (Det finns fler / undergrupper) PARADIGM POSITIVISM HERMENEUTIK SYSTEMSYNSÄTT T

10 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Förklaringar paradigm Vedertagen praxis som tillämpas i vetenskapssamhället. Produktutveckling saknar entydigt paradigm. positivism Vetenskaplig rationalitet, kunskapen är empiriskt prövbar. Förklaringar kan ses som orsak verkan (1 1). Positivismen betraktar människan som ett objekt. Objektiva mätningar utgör rättesnöret. Ett rationalistiskt synsätt är dualistiskt, individ och verklighet kan tolkas var för sig. hermeneutik Människan och världen är relaterade till varandra genom personens upplevelse av världen. Hermeneutiken kan översättas till tolkningsläran. Tolkning måste ske i förhållande till sin kontext. I ett tolkande perspektiv tar man även hänsyn till tyst kunskap. I ett tolkande perspektiv delas inte individ och verklighet upp. systemsynsätt Systemteorin är ett svar på positivismen, för att kunna hantera mer komplexa problem. Systemteori avser ett system där en grupp av komponenter (naturliga eller artefakter) som växelverkar genom relationer. Förklaring och förståelse nås genom kartläggning av finalitetssamband, vilket innebär, att man söker någon verkan genom att finna någon ändamålsinriktad drivkraft.

11 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt Environment Element Relationship System boundary Input Output Structure Time (Evolution of the system) Function = [Output Input] (purpose)

12 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system Distributed product development (Operative level: Project level) Customer or end-user The Competitive Environment Main Supplier Interface between Main and Sub-suppliers Sub Supplier Product planning Project Process Project planning Product development Organization Product Product development Manufacturing /assembly Marketing & Sales Other processes Co-ordination and communication Interfaces and integration Information and Knowledge Stakeholders and requirements Methods and tools Etc. Production Marketing & Sales Other processes Visions, strategies, goals, etc. Common Visions, strategies and goals Visions, strategies, goals, etc. Fagerström, 2004

13 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system Machine system Operator Behaviours: Transformation domain Transformation Output Universal virtues Organ domain Organ Function (effects) Properties Parts domain Part Task Properties Theory of Domains (Andreasen, 1998)

14 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system

15 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system SUPPLY DEMAND Producer/ grower Shipper/ exporter Integrated Carriers Forwarder Airline Agent Government approval Consignees/ importer Distributor Retail shops/ resturants Consumers NEED Demand info Shipment track & trace Efficient loading & carriage multiple product Temperature maintenance & monitoring Purchasing assistance Product information Increased shelf life Higher quality Quality guarantees & info ADDED VALUE Product quality Information Fresh = Unbroken cool-chain Temperature & product quality throughout the supply chain BRAND Product information: how to treat, buy, and use Purchasing & selling: where to find, price, quality level, customs, insurance, etc.

16 Ur ett vetenskapligt perspektiv: Vad är en stor avgörande skillnad mellan ett x-jobb och en avhandling? Övning 1 2 & 2 : 3 min Vetenskap handlar om att skapa ny unik kunskap. Giere, 1988

17 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

18 FORSKNINGSPROCESSEN En förenklad bild av forskningsprocessen Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

19 FORSKNINGSPROCESSEN Min personliga syn på hur jag erhåller ny kunskap (KOLB:s learning cycle) 1. Experience 4. Experimentation 2. Reflection 3. New approach Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

20 FORSKNINGSPROCESSEN Systemteorins forskningsprocess (exempel - påminner om förra)

21 FORSKNINGSPROCESSEN Induktion vs deduktion Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology Hermeneutik Positivism

22 FORSKNINGSPROCESSEN Induktion vs deduktion induktion deduktion abduktion Induktion som är vanligt i ett tolkande perspektiv innebär erfarenhetsgrundad slutledning, dvs. då man utifrån iakttagelser av verkligheten söker komma fram till konsekvenser som allmänna regler. Deduktion innebär att det skall gå att pröva empiriskt. En deduktiv ansats utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse Abduktion är ett mellanting, som torde vara den metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade undersökningar. Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet ifråga.

23 FORSKNINGSPROCESSEN Tydliggör er roll i processen & tidsperspektivet Researcher Process Establishment History Present Future Of company Val av problem/forskningsfrågor styr antal gånger, hur ofta & hur länge ni behöver vara hos studieobjektet

24 FORSKNINGSPROCESSEN Det finns många synsätt för modeller (viktigt beskriv ert ställningstagande) Modeller som exakta avbilder av verkligheten eller med syfte att tolka och bättre förstå verkligheten, viktig principiell skillnad

25 FORSKNINGSPROCESSEN En modell för att tolka knowledge management vid PU i samverkan Specific Explicit Network Suborganisational Organisational Personal Tacit Contextual Fagerström, B. and Olsson, L-E. (2002). Knowledge Management in Collaborative Product Development. The Journal of Systems Engineering, Vol. 5, No. 4, pp

26 FORSKNINGSPROCESSEN SSM Modell för att tolka viktiga interface vid PU i samverkan Main supplier Define criteria for evaluation of the system. Efficiency, success factors Common objectives (intensions, visions)...shared definitions and goals...mutual communication and trust...integration and knowledge exchange Interfaces between processes Interface 1 Interface 2 Interface 3 Order process (production included) Product planning Product development process Interfaces related to the Product development process Technology development process Interface 4 Interface 5 Interface 6 Monitor operation of the system How integration is conducted Take control action Sub-suppliers Description of interfaces 1.The interface between the product development process and the order process. This interface covers a lot of dimensions to take into consideration, such as what should be integrated, when integration takes place, who is coordinated and whose work is integrated. 2. The interface between product planning and the product development process. The product planning is a more strategic process for selecting and starting different product development projects. The main objective for the interface is to clarify the project description and criteria for evaluation of the progress in the project. 3. The interface between the technology development process and the product development process. The interface should support decisions for what type of new technology should be implemented and when it should be implemented in the product development project. 4. The interface between upstream/downstream activities. This dimension describes when integration between different tasks takes place. 5. The interface between different organizational functions, which could be both internal and external. This dimension focus on organizational task integration, related to the object, what is integrated. The interface also covers who is coordinated and whose work is integrated. 6. The interface between different sub-systems has similarities to the organisational structure. This dimension is related to the product architecture and describes what is integrated. Fagerström, B. and Jackson, M. (2002). Efficient Collaboration Between Main and Sub-suppliers. Computers in Industry, Vol. 49, No. 1, pp

27 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

28 DATAINSAMLING Kvalitativ forskning vs kvantitativ forskning? Det finns inte kvalitativ eller kvantitativ forskning! Det är data man samlar in som är kvalitativ eller kvantitativ

29 DATAINSAMLING Metoder för att samla in data Data kan insamlas med t ex.: [Radcliffe och Lee, 1991; Yin, 1994] Intervjuer (öppna / slutna) Deltagande observationer Enkäter (kan kombineras med intervjuer) Arkiv material (skall alltid eftersökas) Videoupptagningar (kan kännas obekvämt för studieobjektet) Produkter, ritningar, QA-dokument, m.m. Loggböcker Det är dock viktigt att ha klart för sig datainsamlingsmetod innan man skall samla in och analysera data, så att man inte samlar in för mycket och fel data [Blessing et al., 1997; Yin, 1994]

30 DATAINSAMLING Vilken metod skall jag välja? Entydigt svar svårt att ge, subjektivitet finns Vilka frågeställningar / hypoteser har jag? Vilken tid finns tillgänglig? (glöm inte att data skall bearbetas) Etiska överväganden, objektivitetsproblem? Överväg multipla datainsamlingsmetoder Behövs longitudinellt material? Tillgänglighet på relevanta studieobjekt Finns det material vi skall ta fram redan?

31 DATAINSAMLING Intervjuundersökningens sju stadier [Kvale, 1997] Tematisering. Formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för undersökningen innan intervjuandet börjar. Undersökningens varför och vad bör klargöras innan frågan om hur metoden ställs. Planering. Planera för alla undersökningens sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och med beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring från talspråk till skriftspråk. Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. Verifiering. Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Reliabilitet hänför sig till resultatens konsistens, och validitet till om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt.

32 DATAINSAMLING Kvalitets kriterier för en intervju [Kvale, 1997]. Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren. Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp. Intervjun är självkommunicerande den är en historia i sig som knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar.

33 En vanligt återkommande fråga: Hur mycket data skall jag samla in? Theory Övning 2 2 & 2 : 3 min New Scientific - Det finns inget exakt svar Knowledge - Det Research beror till Process Case stor del av synsätt (pres. tidigare) Studies - Objective(s) Kan vara mättnad Goal Vision Research - Kan vara Statistiskt säkerställd Question(s) Methodological -O.s.v. Approach New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

34 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

35 TOLKA INTERVJUMATERIAL Hur skall jag presentera mina intervjuer för andra läsare? 1. Hemlighåll inte texten!, bör finnas tillgänglig 2. Använd gärna citat från dem ni intervjuat, det gör texten mer levande och ger läsaren en möjlighet att vara med att tolka och bedöma era slutsatser.

36 TOLKA INTERVJUMATERIAL Två principer för att tolka intervjumaterial 1 Sök mönster och återkommande fenomen utan förutbestämd modell 2 Använd en på förhand definierad modell för att tolka resultatet. Fundera gärna på detta innan ni gör intervjuerna

37 TOLKA INTERVJUMATERIAL Exempel på alternativ 2 för att tolka intervjutext Some sub-suppliers felt that it was not enough today to develop and deliver products. Rather, one had to be able to contribute knowledge of many aspects. This is illustrated below: There is an increasing amount of knowledge that is not connected to the product, such as financing, knowledge for the end user and knowledge for the whole value-chain. Common definitions and terms are important not only for communication between main and sub-suppliers, but also for exchanging knowledge. The interviewed companies looked quite positively on visiting each other and getting a mutual understanding of each other s processes (contextual knowledge).

38 TOLKA INTERVJUMATERIAL Försök att alltid komma så nära källan som möjligt Theory Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal New Scientific Knowledge Vision New Practical Knowledge Exempel: Ni läser artikel av annan forskare, som ni sedan använder i er forskning. Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology? Era resultat/ artikel DETTA ÄR BA L LITE TEXT I S I STÖRSTA ALLMÄNHET.? Mvh Björn?? DETTA ÄR BA L LITE TEXT I S I STÖRSTA ALLMÄNHET. Mvh Björn? Mr/Ms X som Vill ta del av Era resultat Annan forskares artikel

39 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

40 SUMMERING DATAINSAMLING Bra att tänka på 1 Lång / kort studie (styr vilka slutsatser ni kan dra) 2:a ordningens subjektivitet (en risk) Er roll i undersökningsprocessen Tidsaxlar Enhet för analys (process, organisation, etc.) Researcher Process Establishment History Present Future Of company

41 SUMMERING DATAINSAMLING Bra att tänka på 2 Använd gärna multiple-method Beskriv noggrant hur ni gått till väga (tolkat). Beskriv studieobjektet

42 TOLKA INTERVJUMATERIAL Övning 3 Läs sidan 1 & 2 Består av genomförda intervjuer med öppna frågor 1 Huvudleverantör (HL) och 6 underleverantörer (UL) SME Tolka texten (1) Kan ni se några återkommande mönster/fenomen? (2) Går det att dra några slutsatser? (3) Brister? (4) Övriga reflektioner?

43 Den som inte blickar bakåt och inte ser framåt måste se upp T. Danielsson

44 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

45 KVALITETSSÄKRING Det är många delar i forskningen som skall hänga samman Theory 3. Theoretical consistency 2. Research conformability Research community Engineers related to the research 4. Acceptance by experienced engineers Research team Models & Methods Engineering community 1. Empirical dependability Research Process 5. Result Transferability Real World 6. Model consistency Fagerström, 2004

46 KVALITETSSÄKRING De mest frekventa begreppen är trots allt: (dock lite för smalt synsätt ) validitet Validitet handlar om vi undersöker vad som var avsett att undersökas. Validitet är kopplat till det synsätt man har. P: Validitet kan definieras genom frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? [Kvale, 1997]. H: Validering är mer än bekräftelse; den är en process genom vilken man söker utveckla mer välgrundade tolkningar av observationerna [Kvale, 1997]. S: En avgörande validitetskontroll enligt systemsynsättet ligger i vilka effekter man kan få genom att tillämpa mätresultaten i vägledande syfte. reliabilitet Graden av överensstämmelse mellan olika forskares mätningar av samma fenomen [Andersson, 1994].

47 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

48 INFORMATION OCH KUNSKAP Vad är det för skillnad på data / information / kunskap / visdom? DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM

49 INFORMATION OCH KUNSKAP Definitioner data / information / kunskap / visdom? Data representerar observationer och fakta, ur något sammanhang, och är därför inte direkt meningsfullt användbara. Information handlar om att placera data i ett meningsfullt sammanhang. Kunskap är när vi tror på och ser ett värde i den information som skapats, genom kommunikation, användande eller genom någon slutsats [Zack, 1999]. Kunskap kan även beskrivas som, länkning av den information som krävs för att skapa en större kontext [Frank, 1999]. Visdom är en form av metanivå, där vi kan förstå underliggande mönster som vi fått genom erfarenhet. Visdom är nästan omöjlig att dela. Kompetens kan anses vara en kombination av kunskap, skicklighet och färdighet [Sandberg, 1994].

50 INFORMATION OCH KUNSKAP Vad kan man lagra i datorer? DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM 00% 0%

51 There s a big difference between owning a lot of data about customers and owning customers experience - Information Anxiety 2

52 KOMMUNIKATION En enkel modell för att förstå kommunikation 1963 Olika typer: face-to-face, video-conferencing, telephone, document and . Tre typer av problem Technical level relates to how accurate the transport of the signal can be. The semantic level is reflected by whether the actual symbols transfer the intended meaning. The last level, effectiveness, concerns to which degree the receiver absorbs and uses the information in the desired way.

53 KOMMUNIKATION Kompletterande modell för att förstå kommunikation The process of verbal communication is rather complex. In verbal communication, information is summarised (a lot of information excluded) in what is called incitation. This information is then transferred to the other part. The other party provides new information (excitation) to what has been communicated, associated with his experiences, knowledge, etc. (Nörretranders, 1993). When two people communicate, the actual words and their meaning are just a small part of a huge spectrum of influences taking place.

54 KOMMUNIKATION Övning 4 1) Indelning i två grupper A & B 2) En A och B arbetar tillsammans. 3) Totalt 4 övningar med återsamling emellan 4) Ni har 5 skarpa minuter på er per övning. 5) B stannar inne och A går ut 6) Björn ger instruktioner till A och B. Då kör vi

55 KOMMUNIKATION Återkoppling 1) Bandler & Grinder (NLP): Psykolog och matematiker 2) Summerade samman kommunikationsforskning. 3) En viktig del är ramar. The meaning that any event has depends upon the frame in which we perceive it. When we change frame, we change meaning. (Reframing)

56 KOMMUNIKATION Olika typer av ramar och kompetenser 1) Samtalsramar 2) Tidsramar 3) Aktivitetsramar 4) Valda sanningar 1) Hålla 2) Glida 3) Sätta 4) Byta SLUTSATS Ta kommandot över dina ramar

57 Nu är det dags att koka ihop några slutsatser

58 AVRUNDNING Några tips inför uppsats- och projektarbete Klargör syfte och mål. Bakgrund till problemställningen, tydliggör behovet Teori, vad har andra gjort. Definiera problemet och avgränsa. Formulera forskningsfrågor eller hypoteser Välj/definiera metod (motivera val av datainsamlingsmetod, beskriv studieobjekten, tänk på att andra skall kunna repetera era studier med liknande resultat, enhet för analys, o.s.v.) Presentera resultatet (Gärna citat från intervjuer) Diskutera resultatet (Har andra dragit samma slutsatser) Dra slutsatser baserat på er studie (ej för breda )

59 AVRUNDNING Litteratur Alvesson, M. and Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Andersson, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. ISBN Lund: Studentlitteratur. Arbnor, I. and Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Beer, S. (1985). Diagnosing the system for organizations. Wiley & Sons, King s Lynn, England. Bender B, Reinicke T, Wünsche T. Applications of Methods from Social Sciences in Design Research. Proceedings of Design2002. Dubrovnik, Croatia; Blessing LTM, Chakrabarti A, Wallace KM. An Overview of Descriptive Studies in Relation to a General Design Research Methodology. In: Frankenberg E, Badke- Schaub P, Birkhofer H. The key to successful product development. Berlin: Springer Verlag; 1998, p Búrca, S. and Loughlin, D.M. (1995). The Grounded Theory Alternative in Business Network Research. DCUBS Research Papers No.4, ISSN X., Dublin, Ireland. Buur, J. A. (1990). Theoretical approach to mechatronic design (PhD-thesis). Institute of Engineering Design, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark. Checkland, P. and Scholes, J. (1999). Soft Systems methodology. John Wiley & Sons, England. De Landa, M. (1997). Thousands years of nonlinear history. Zone books, New York, USA. Giere, R.N. (1988). Explaining science, a cognitive approach. The University of Chicago Press, Chicago, USA. Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, California, USA. Gummesson, E. (1999). Total relationship marketing. Butterworth-Heinemann, MA, USA. Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research. Sage publications, London England. Haack, S. (1978). Philosophy of logics. University of Cambridge, New York, USA. Holme, I. and Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Kolb, D. (1984). Experiental Learning. Prentice-Hall, NJ, USA. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Larsson, S. and Norén, L. (1999). Företagsekonomiska tankemodeller (in swedish). Bokförlaget BAS, Handelshögskolan, Göteborg, Sweden. Norén, L. (1995). Tolkande företagsekonomisk forskning (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Nörretranders, T. (1993). Märk världen (in swedish). Bonniers, Viborg, Denmark. Radcliffe, D.F. and Lee, T.Y. (1991). Observing engineering designers at work. International Mechanical Engineering Congress, Sydney, Australia. Rolf, B (1991). Profession, Tradition och Tyst kunskap. ISBN Övre Dalkarlshyttan: Bokförlaget Nya Doxa AB. Sandberg, J. (1994). Human Competence at Work (PhD-Thesis). BAS ekonomiska förening, Göteborg, Sweden. Sandberg, J. and Targama, A. (1998). Ledning och förståelse (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Von Wright, G. H. (1993). Myten om framsteget, tankar , med en intellektuell självbiografi (in Swedish). Bonnier, Norway. Yin, R. K. (1994). Case Study Research, Design and Methods. SAGE Publications, London. Åsberg, R. (1998). Ontologi, Epistemologi och metodologi. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universitet.

60 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning

Optik. Montage. Elektronik. Priser. Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas. med polyuretan packning 217 mm 672 mm 317 mm 672 mm 317 mm 183 mm Högtryck gjuten aluminium Elektrolytpolerad relfektor pressad i aluminium Kupan slagtålig polykarbonat eller glas Montering på en vertikal stolpe eller ett horisontellt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer