FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07"

Transkript

1 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

2 FORSKNINGSMETODIK MÅL Att ge en bred introduktion så att ni själva kan fördjupa er inom valda områden. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

3 FORSKNINGSMETODIK Vem är Björn Fagerström? - Pharmadule Emtunga - MDH Adj. Prof. - Barn Fru Villa Volvo (visst låter det spännande) - Göteborg Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

4 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER avrundning NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

5 Då kör vi igång! The greatest gift is not being afraid to question - Ruby Dee

6 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Centrala delar i forskning (dock med olika synsätt)

7 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Gräver vi horisontellt eller vertikalt Context A Context B Horizontal Vertical Fagerström, 2004

8 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Definitioner av centrala begrepp ontologi Antagande för den värld vi lever i. epistemologi metod Epistemologi av Grekiskans episte me: kunskap, dvs. läran om kunskapen eller kunskapsteori. Metoder, regler, värderingar och dolda antaganden spelar en viktig roll när vår karta över verkligheten ritas. Metod kommer av grekiskans Méthodos: längs en väg. I ett forskningsmetodiskt perspektiv där man arbetar med insamling av data kanske ordet metod bäst kan översättas med tillvägagångssätt för datainsamlande. modell En modell är en begreppsmässig representation av alla de egenskaper som inryms i ett sakförhållande och som är viktiga för det problem som skall undersökas. empiri Empiri kommer av Grekiskans empeiria: Erfarenhet, empirisk betyder således erfarenhetsmässig. En teori förklarar givna fakta i motsats till empirin som blott konstaterar dem [Åsberg, 1998].

9 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Positivism / Hermeneutik / Systemsynsätt (Det finns fler / undergrupper) PARADIGM POSITIVISM HERMENEUTIK SYSTEMSYNSÄTT T

10 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Förklaringar paradigm Vedertagen praxis som tillämpas i vetenskapssamhället. Produktutveckling saknar entydigt paradigm. positivism Vetenskaplig rationalitet, kunskapen är empiriskt prövbar. Förklaringar kan ses som orsak verkan (1 1). Positivismen betraktar människan som ett objekt. Objektiva mätningar utgör rättesnöret. Ett rationalistiskt synsätt är dualistiskt, individ och verklighet kan tolkas var för sig. hermeneutik Människan och världen är relaterade till varandra genom personens upplevelse av världen. Hermeneutiken kan översättas till tolkningsläran. Tolkning måste ske i förhållande till sin kontext. I ett tolkande perspektiv tar man även hänsyn till tyst kunskap. I ett tolkande perspektiv delas inte individ och verklighet upp. systemsynsätt Systemteorin är ett svar på positivismen, för att kunna hantera mer komplexa problem. Systemteori avser ett system där en grupp av komponenter (naturliga eller artefakter) som växelverkar genom relationer. Förklaring och förståelse nås genom kartläggning av finalitetssamband, vilket innebär, att man söker någon verkan genom att finna någon ändamålsinriktad drivkraft.

11 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt Environment Element Relationship System boundary Input Output Structure Time (Evolution of the system) Function = [Output Input] (purpose)

12 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system Distributed product development (Operative level: Project level) Customer or end-user The Competitive Environment Main Supplier Interface between Main and Sub-suppliers Sub Supplier Product planning Project Process Project planning Product development Organization Product Product development Manufacturing /assembly Marketing & Sales Other processes Co-ordination and communication Interfaces and integration Information and Knowledge Stakeholders and requirements Methods and tools Etc. Production Marketing & Sales Other processes Visions, strategies, goals, etc. Common Visions, strategies and goals Visions, strategies, goals, etc. Fagerström, 2004

13 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system Machine system Operator Behaviours: Transformation domain Transformation Output Universal virtues Organ domain Organ Function (effects) Properties Parts domain Part Task Properties Theory of Domains (Andreasen, 1998)

14 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system

15 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIK Systemsynsätt: Exempel på system SUPPLY DEMAND Producer/ grower Shipper/ exporter Integrated Carriers Forwarder Airline Agent Government approval Consignees/ importer Distributor Retail shops/ resturants Consumers NEED Demand info Shipment track & trace Efficient loading & carriage multiple product Temperature maintenance & monitoring Purchasing assistance Product information Increased shelf life Higher quality Quality guarantees & info ADDED VALUE Product quality Information Fresh = Unbroken cool-chain Temperature & product quality throughout the supply chain BRAND Product information: how to treat, buy, and use Purchasing & selling: where to find, price, quality level, customs, insurance, etc.

16 Ur ett vetenskapligt perspektiv: Vad är en stor avgörande skillnad mellan ett x-jobb och en avhandling? Övning 1 2 & 2 : 3 min Vetenskap handlar om att skapa ny unik kunskap. Giere, 1988

17 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

18 FORSKNINGSPROCESSEN En förenklad bild av forskningsprocessen Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

19 FORSKNINGSPROCESSEN Min personliga syn på hur jag erhåller ny kunskap (KOLB:s learning cycle) 1. Experience 4. Experimentation 2. Reflection 3. New approach Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

20 FORSKNINGSPROCESSEN Systemteorins forskningsprocess (exempel - påminner om förra)

21 FORSKNINGSPROCESSEN Induktion vs deduktion Theory New Scientific Knowledge Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal Vision New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology Hermeneutik Positivism

22 FORSKNINGSPROCESSEN Induktion vs deduktion induktion deduktion abduktion Induktion som är vanligt i ett tolkande perspektiv innebär erfarenhetsgrundad slutledning, dvs. då man utifrån iakttagelser av verkligheten söker komma fram till konsekvenser som allmänna regler. Deduktion innebär att det skall gå att pröva empiriskt. En deduktiv ansats utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse Abduktion är ett mellanting, som torde vara den metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade undersökningar. Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet ifråga.

23 FORSKNINGSPROCESSEN Tydliggör er roll i processen & tidsperspektivet Researcher Process Establishment History Present Future Of company Val av problem/forskningsfrågor styr antal gånger, hur ofta & hur länge ni behöver vara hos studieobjektet

24 FORSKNINGSPROCESSEN Det finns många synsätt för modeller (viktigt beskriv ert ställningstagande) Modeller som exakta avbilder av verkligheten eller med syfte att tolka och bättre förstå verkligheten, viktig principiell skillnad

25 FORSKNINGSPROCESSEN En modell för att tolka knowledge management vid PU i samverkan Specific Explicit Network Suborganisational Organisational Personal Tacit Contextual Fagerström, B. and Olsson, L-E. (2002). Knowledge Management in Collaborative Product Development. The Journal of Systems Engineering, Vol. 5, No. 4, pp

26 FORSKNINGSPROCESSEN SSM Modell för att tolka viktiga interface vid PU i samverkan Main supplier Define criteria for evaluation of the system. Efficiency, success factors Common objectives (intensions, visions)...shared definitions and goals...mutual communication and trust...integration and knowledge exchange Interfaces between processes Interface 1 Interface 2 Interface 3 Order process (production included) Product planning Product development process Interfaces related to the Product development process Technology development process Interface 4 Interface 5 Interface 6 Monitor operation of the system How integration is conducted Take control action Sub-suppliers Description of interfaces 1.The interface between the product development process and the order process. This interface covers a lot of dimensions to take into consideration, such as what should be integrated, when integration takes place, who is coordinated and whose work is integrated. 2. The interface between product planning and the product development process. The product planning is a more strategic process for selecting and starting different product development projects. The main objective for the interface is to clarify the project description and criteria for evaluation of the progress in the project. 3. The interface between the technology development process and the product development process. The interface should support decisions for what type of new technology should be implemented and when it should be implemented in the product development project. 4. The interface between upstream/downstream activities. This dimension describes when integration between different tasks takes place. 5. The interface between different organizational functions, which could be both internal and external. This dimension focus on organizational task integration, related to the object, what is integrated. The interface also covers who is coordinated and whose work is integrated. 6. The interface between different sub-systems has similarities to the organisational structure. This dimension is related to the product architecture and describes what is integrated. Fagerström, B. and Jackson, M. (2002). Efficient Collaboration Between Main and Sub-suppliers. Computers in Industry, Vol. 49, No. 1, pp

27 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

28 DATAINSAMLING Kvalitativ forskning vs kvantitativ forskning? Det finns inte kvalitativ eller kvantitativ forskning! Det är data man samlar in som är kvalitativ eller kvantitativ

29 DATAINSAMLING Metoder för att samla in data Data kan insamlas med t ex.: [Radcliffe och Lee, 1991; Yin, 1994] Intervjuer (öppna / slutna) Deltagande observationer Enkäter (kan kombineras med intervjuer) Arkiv material (skall alltid eftersökas) Videoupptagningar (kan kännas obekvämt för studieobjektet) Produkter, ritningar, QA-dokument, m.m. Loggböcker Det är dock viktigt att ha klart för sig datainsamlingsmetod innan man skall samla in och analysera data, så att man inte samlar in för mycket och fel data [Blessing et al., 1997; Yin, 1994]

30 DATAINSAMLING Vilken metod skall jag välja? Entydigt svar svårt att ge, subjektivitet finns Vilka frågeställningar / hypoteser har jag? Vilken tid finns tillgänglig? (glöm inte att data skall bearbetas) Etiska överväganden, objektivitetsproblem? Överväg multipla datainsamlingsmetoder Behövs longitudinellt material? Tillgänglighet på relevanta studieobjekt Finns det material vi skall ta fram redan?

31 DATAINSAMLING Intervjuundersökningens sju stadier [Kvale, 1997] Tematisering. Formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för undersökningen innan intervjuandet börjar. Undersökningens varför och vad bör klargöras innan frågan om hur metoden ställs. Planering. Planera för alla undersökningens sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och med beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring från talspråk till skriftspråk. Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. Verifiering. Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Reliabilitet hänför sig till resultatens konsistens, och validitet till om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt.

32 DATAINSAMLING Kvalitets kriterier för en intervju [Kvale, 1997]. Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren. Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp. Intervjun är självkommunicerande den är en historia i sig som knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar.

33 En vanligt återkommande fråga: Hur mycket data skall jag samla in? Theory Övning 2 2 & 2 : 3 min New Scientific - Det finns inget exakt svar Knowledge - Det Research beror till Process Case stor del av synsätt (pres. tidigare) Studies - Objective(s) Kan vara mättnad Goal Vision Research - Kan vara Statistiskt säkerställd Question(s) Methodological -O.s.v. Approach New Practical Knowledge Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology

34 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

35 TOLKA INTERVJUMATERIAL Hur skall jag presentera mina intervjuer för andra läsare? 1. Hemlighåll inte texten!, bör finnas tillgänglig 2. Använd gärna citat från dem ni intervjuat, det gör texten mer levande och ger läsaren en möjlighet att vara med att tolka och bedöma era slutsatser.

36 TOLKA INTERVJUMATERIAL Två principer för att tolka intervjumaterial 1 Sök mönster och återkommande fenomen utan förutbestämd modell 2 Använd en på förhand definierad modell för att tolka resultatet. Fundera gärna på detta innan ni gör intervjuerna

37 TOLKA INTERVJUMATERIAL Exempel på alternativ 2 för att tolka intervjutext Some sub-suppliers felt that it was not enough today to develop and deliver products. Rather, one had to be able to contribute knowledge of many aspects. This is illustrated below: There is an increasing amount of knowledge that is not connected to the product, such as financing, knowledge for the end user and knowledge for the whole value-chain. Common definitions and terms are important not only for communication between main and sub-suppliers, but also for exchanging knowledge. The interviewed companies looked quite positively on visiting each other and getting a mutual understanding of each other s processes (contextual knowledge).

38 TOLKA INTERVJUMATERIAL Försök att alltid komma så nära källan som möjligt Theory Research Process - Objective(s) - Research Question(s) Case Studies Methodological Approach Goal New Scientific Knowledge Vision New Practical Knowledge Exempel: Ni läser artikel av annan forskare, som ni sedan använder i er forskning. Real World Ontology Empirical data Knowledge process Epistemology? Era resultat/ artikel DETTA ÄR BA L LITE TEXT I S I STÖRSTA ALLMÄNHET.? Mvh Björn?? DETTA ÄR BA L LITE TEXT I S I STÖRSTA ALLMÄNHET. Mvh Björn? Mr/Ms X som Vill ta del av Era resultat Annan forskares artikel

39 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

40 SUMMERING DATAINSAMLING Bra att tänka på 1 Lång / kort studie (styr vilka slutsatser ni kan dra) 2:a ordningens subjektivitet (en risk) Er roll i undersökningsprocessen Tidsaxlar Enhet för analys (process, organisation, etc.) Researcher Process Establishment History Present Future Of company

41 SUMMERING DATAINSAMLING Bra att tänka på 2 Använd gärna multiple-method Beskriv noggrant hur ni gått till väga (tolkat). Beskriv studieobjektet

42 TOLKA INTERVJUMATERIAL Övning 3 Läs sidan 1 & 2 Består av genomförda intervjuer med öppna frågor 1 Huvudleverantör (HL) och 6 underleverantörer (UL) SME Tolka texten (1) Kan ni se några återkommande mönster/fenomen? (2) Går det att dra några slutsatser? (3) Brister? (4) Övriga reflektioner?

43 Den som inte blickar bakåt och inte ser framåt måste se upp T. Danielsson

44 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

45 KVALITETSSÄKRING Det är många delar i forskningen som skall hänga samman Theory 3. Theoretical consistency 2. Research conformability Research community Engineers related to the research 4. Acceptance by experienced engineers Research team Models & Methods Engineering community 1. Empirical dependability Research Process 5. Result Transferability Real World 6. Model consistency Fagerström, 2004

46 KVALITETSSÄKRING De mest frekventa begreppen är trots allt: (dock lite för smalt synsätt ) validitet Validitet handlar om vi undersöker vad som var avsett att undersökas. Validitet är kopplat till det synsätt man har. P: Validitet kan definieras genom frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? [Kvale, 1997]. H: Validering är mer än bekräftelse; den är en process genom vilken man söker utveckla mer välgrundade tolkningar av observationerna [Kvale, 1997]. S: En avgörande validitetskontroll enligt systemsynsättet ligger i vilka effekter man kan få genom att tillämpa mätresultaten i vägledande syfte. reliabilitet Graden av överensstämmelse mellan olika forskares mätningar av samma fenomen [Andersson, 1994].

47 AGENDA Dagens presentation (raster vid behov) introduktion till forskningsmetodik forskningsprocessen datainsamling DET BREDA PERSPEKTIVET VIKTIGA BEGREPP HUR GÅR MAN TILL VÄGA? FOKUS PÅ SYSTEMSYNSÄTT OLIKA METODER FOKUS PÅ INTERVJUER tolka intervjumaterial TVÅ OLIKA PRINCIPER TÄNK EFTER FÖRST summering datainsamling övning: tolka intervjumaterial LÖSA TEXT, TOLKA, DISKUTERA VIKTIGA LÄRDOMAR ATT HA MED! kvalitetssäkring Information och kunskap OLIKA BEGREPP ATT TÄNKA PÅ kommunikation DEFINITIONER ÖVNING avrundning TIPS PÅ VÄGEN CHECKLISTA DEFINITIONER OCH BEGREPP SKILLNADER NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR

48 INFORMATION OCH KUNSKAP Vad är det för skillnad på data / information / kunskap / visdom? DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM

49 INFORMATION OCH KUNSKAP Definitioner data / information / kunskap / visdom? Data representerar observationer och fakta, ur något sammanhang, och är därför inte direkt meningsfullt användbara. Information handlar om att placera data i ett meningsfullt sammanhang. Kunskap är när vi tror på och ser ett värde i den information som skapats, genom kommunikation, användande eller genom någon slutsats [Zack, 1999]. Kunskap kan även beskrivas som, länkning av den information som krävs för att skapa en större kontext [Frank, 1999]. Visdom är en form av metanivå, där vi kan förstå underliggande mönster som vi fått genom erfarenhet. Visdom är nästan omöjlig att dela. Kompetens kan anses vara en kombination av kunskap, skicklighet och färdighet [Sandberg, 1994].

50 INFORMATION OCH KUNSKAP Vad kan man lagra i datorer? DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM 00% 0%

51 There s a big difference between owning a lot of data about customers and owning customers experience - Information Anxiety 2

52 KOMMUNIKATION En enkel modell för att förstå kommunikation 1963 Olika typer: face-to-face, video-conferencing, telephone, document and . Tre typer av problem Technical level relates to how accurate the transport of the signal can be. The semantic level is reflected by whether the actual symbols transfer the intended meaning. The last level, effectiveness, concerns to which degree the receiver absorbs and uses the information in the desired way.

53 KOMMUNIKATION Kompletterande modell för att förstå kommunikation The process of verbal communication is rather complex. In verbal communication, information is summarised (a lot of information excluded) in what is called incitation. This information is then transferred to the other part. The other party provides new information (excitation) to what has been communicated, associated with his experiences, knowledge, etc. (Nörretranders, 1993). When two people communicate, the actual words and their meaning are just a small part of a huge spectrum of influences taking place.

54 KOMMUNIKATION Övning 4 1) Indelning i två grupper A & B 2) En A och B arbetar tillsammans. 3) Totalt 4 övningar med återsamling emellan 4) Ni har 5 skarpa minuter på er per övning. 5) B stannar inne och A går ut 6) Björn ger instruktioner till A och B. Då kör vi

55 KOMMUNIKATION Återkoppling 1) Bandler & Grinder (NLP): Psykolog och matematiker 2) Summerade samman kommunikationsforskning. 3) En viktig del är ramar. The meaning that any event has depends upon the frame in which we perceive it. When we change frame, we change meaning. (Reframing)

56 KOMMUNIKATION Olika typer av ramar och kompetenser 1) Samtalsramar 2) Tidsramar 3) Aktivitetsramar 4) Valda sanningar 1) Hålla 2) Glida 3) Sätta 4) Byta SLUTSATS Ta kommandot över dina ramar

57 Nu är det dags att koka ihop några slutsatser

58 AVRUNDNING Några tips inför uppsats- och projektarbete Klargör syfte och mål. Bakgrund till problemställningen, tydliggör behovet Teori, vad har andra gjort. Definiera problemet och avgränsa. Formulera forskningsfrågor eller hypoteser Välj/definiera metod (motivera val av datainsamlingsmetod, beskriv studieobjekten, tänk på att andra skall kunna repetera era studier med liknande resultat, enhet för analys, o.s.v.) Presentera resultatet (Gärna citat från intervjuer) Diskutera resultatet (Har andra dragit samma slutsatser) Dra slutsatser baserat på er studie (ej för breda )

59 AVRUNDNING Litteratur Alvesson, M. and Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Andersson, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. ISBN Lund: Studentlitteratur. Arbnor, I. and Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Beer, S. (1985). Diagnosing the system for organizations. Wiley & Sons, King s Lynn, England. Bender B, Reinicke T, Wünsche T. Applications of Methods from Social Sciences in Design Research. Proceedings of Design2002. Dubrovnik, Croatia; Blessing LTM, Chakrabarti A, Wallace KM. An Overview of Descriptive Studies in Relation to a General Design Research Methodology. In: Frankenberg E, Badke- Schaub P, Birkhofer H. The key to successful product development. Berlin: Springer Verlag; 1998, p Búrca, S. and Loughlin, D.M. (1995). The Grounded Theory Alternative in Business Network Research. DCUBS Research Papers No.4, ISSN X., Dublin, Ireland. Buur, J. A. (1990). Theoretical approach to mechatronic design (PhD-thesis). Institute of Engineering Design, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark. Checkland, P. and Scholes, J. (1999). Soft Systems methodology. John Wiley & Sons, England. De Landa, M. (1997). Thousands years of nonlinear history. Zone books, New York, USA. Giere, R.N. (1988). Explaining science, a cognitive approach. The University of Chicago Press, Chicago, USA. Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, California, USA. Gummesson, E. (1999). Total relationship marketing. Butterworth-Heinemann, MA, USA. Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research. Sage publications, London England. Haack, S. (1978). Philosophy of logics. University of Cambridge, New York, USA. Holme, I. and Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Kolb, D. (1984). Experiental Learning. Prentice-Hall, NJ, USA. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Larsson, S. and Norén, L. (1999). Företagsekonomiska tankemodeller (in swedish). Bokförlaget BAS, Handelshögskolan, Göteborg, Sweden. Norén, L. (1995). Tolkande företagsekonomisk forskning (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Nörretranders, T. (1993). Märk världen (in swedish). Bonniers, Viborg, Denmark. Radcliffe, D.F. and Lee, T.Y. (1991). Observing engineering designers at work. International Mechanical Engineering Congress, Sydney, Australia. Rolf, B (1991). Profession, Tradition och Tyst kunskap. ISBN Övre Dalkarlshyttan: Bokförlaget Nya Doxa AB. Sandberg, J. (1994). Human Competence at Work (PhD-Thesis). BAS ekonomiska förening, Göteborg, Sweden. Sandberg, J. and Targama, A. (1998). Ledning och förståelse (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik (in swedish). Studentlitteratur, Lund, Sweden. Von Wright, G. H. (1993). Myten om framsteget, tankar , med en intellektuell självbiografi (in Swedish). Bonnier, Norway. Yin, R. K. (1994). Case Study Research, Design and Methods. SAGE Publications, London. Åsberg, R. (1998). Ontologi, Epistemologi och metodologi. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universitet.

60 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Lars Gunnerholm LGY Konsult AB Ordförande i AG3 Mätning lars.gunnerholm@telia.com 070 671 66 89 Lite om innehållet i presentationen, syftet är att ge

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare

Idag. EDAA35: Utvärdering av programvarusystem. Mål. Innehåll. Kursmoment. Lärare EDAA35: Utvärdering av programvarusystem MARTIN HÖST Idag Intro till kursen Forskningsmetodik Att sätta mål i studier Mål Innehåll Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs,

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer