Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker"

Transkript

1 Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker Det svenska regelverket kring arbetsmiljölagen, miljöbalken, ordningslagen, lag om skydd mot olycka, plan- och bygglagen, samt ellagen är något som alla som arbetar på site måste känna till gällande sina specifika arbetsuppgifter. Arbetsmiljöregler vid bygg och anläggningsarbete kräver att rollerna som byggherre, ställföreträdare, Bas P samt Bas U är fastslagna och att alla är insatta i vem som har vilken roll. Byggherren har det övergripande ansvaret gällande arbetsmiljön på site, och kan i vissa fall utse ersättare i form av uppdragsföretag/ställföreträdare som har arbetsgivaransvar vid fördelning av uppgifter etc. Bas-P har ansvar för planering och projektering av vindkraftbygget medan Bas- U har ansvaret gällande utförandet av arbetet. Det är viktigt att upprätta avtal med konsulter, entreprenörer, leverantörer etc. där det förtydligas att de har arbetsmiljöansvaret för de aktiviteter de utför. De måste också få utrymme att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt och därför är det viktigt att tidsplaner hålls. Byggherren som har samordningsansvaret måste ha god kommunikation med representanter för de olika företag som arbetar på site och utför de olika momenten. Oavsett vilken nationalitet de har, så är engelska det gemensamma kommunikationsmedlet för att undvika missförstånd. Detta gäller speciellt under byggfasen där människor och företag från olika nationaliteter möts. Arbetsgivaren/byggherren ska utforma en god säkerhetskultur och arbetsorganisationen skall utformas så att god arbetsmiljö kan upprätthållas för alla företagen på site. Det kan vara genom att vara ett föredöme för de övriga entreprenörerna, vara ledande gällande riskanalyser/ kontroller, utbyta erfarenheter eller hålla regelbundna arbetsplatsträffar som t.ex. ett morgonmöte där alla får relevant information gällande dagens händelser. Säkerhetszoner I svensk lagstiftning finns inget generellt säkerhetsavstånd eller avstånd till byggnader som styr var ett vindkraftverk får byggas. Men frågor om hälsa och säkerhet ska prövas i samband med bygglovsprövning och förhandsbesked enligt bestämmelser i plan- och bygglagen. Säkerheten för omgivningen ingår även i prövningen enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler i kap. 2. Vid tillståndsprövningen ska den sökande i sin ansökan föreslå skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs för att bedöma hur Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap följs (enligt 22 kap 1 miljöbalken) och den tillståndsgivande myndigheten (kommun eller länsstyrelse) ska i tillståndsbeslutet ta ställning till om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga. Personsäkerheten inne i ett vindkraftverk såsom stegar, brandsläckare och hiss ska inspekteras regelbundet. Andra vanliga risker vid arbete inne i ett vindkraftverk kan vara fall från höjd, extrema påfrestningar på kroppen vid klättring i stege, elolycka, brand eller dåliga arbetsställningar i trånga utrymmen, främst då vid arbete i maskinhuset (nacellen) samt hubben. I vissa fall finns det också risk för omgivande personer som vistas runtomkring det område där ett vindkraftverk står.

2 Det är byggherrens ansvar att se till att kraven enligt plan- och bygglagen och/eller miljöbalken följs när ett vindkraftverk byggs. Kommunens byggnadsnämnd (eller motsvarande) är tillsynsmyndighet. Arbetsmiljöfrågor i byggfasen av en vindkraftpark regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3, Byggnads och anläggningsarbete, som omfattar alla arbeten som sker vid uppförande, underhåll och rivning av en byggnad eller en anläggning. I driftfasen ligger ansvaret för säkerheten för omgivningen kring ett vindkraftverk på ägaren av vindkraftverket eller alternativt den som är verksamhetsutövare. Säkerhetsavstånd vid risk för snöras och iskast Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta på högre höjder även om det också kan uppträda vid speciella väderförhållanden såsom dimma, hög luftfuktighet följt av frost eller underkylt regn. Det bör tas fram underlag och en bedömning redan vid förstudien av en vindkraftsetablering angående hur nedisningen på platsen kommer att se ut, för att kunna få in så mycket information som möjligt redan i ett tidigt skede. I en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker med 48 vindkraftverk som ligger i Strömsunds kommun har Länsstyrelsen (som här var den tillståndsgivande myndigheten) beslutat om att det vid t.ex. risk för att snö och is skall falla ned från vindkraftverket, skall sitta skyltar runt om i den omgivande terrängen, som varnar allmänheten gällande detta. Men möjligheterna samt behovet av att utrusta verken med särskilda issensorer eller avisningsutrustning bör också övervägas där det kan vara befogat. En bedömning av verkens förmåga att upprätthålla säkerhetssystemen och klara av isoch andra riskfyllda förhållanden, som råder i kallt klimat, måste också vägas in. De servicetekniker som skall närma sig ett vindkraftverk under isiga förhållanden ska bära hjälm och om möjligt fjärrstyra verket, så att det är stoppat en stund innan man närmar sig verket, för att minimera risken för att träffas av flygande is. Dessutom bör de närma sig med stor försiktighet, så att de inte hamnar i riskzon för fallande is från blad eller nacell. Bilen bör också parkeras så att den inte står under bladen eller nacellen samt så att det inte finns risk att vinden för med sig flygande isbitar som kan träffa bil, eller människa. Fronten på bilen bör dessutom alltid peka i färdriktning ut från platsen för att man lätt ska kunna evakuera i händelse av nödläge. I bild 4 illustreras den zon runt vindkraftverket när det är i drift och som under särskilda väderförhållanden kan innebära risk för att bli träffad av is.

3 Bild 4. Bilden visar i vilken riktning isen statistiskt sett tar vägen när ett vindkraftverk är i drift och i släpper från roterande delar. Som man kan se så är risken för att träffas av is, obefintligt om man närmar sig vindkraftverket rakt framifrån. Detta eftersom vinden blåser på framsidan kommer den också att ta med eventuell lös is och slunga den i vindens riktning. Bilden hämtad från Svensk Vindenergis Hälsa och Säkerhetseminarium från 26mars Det är tillverkarens skyldighet i enlighet med maskindirektivet, att informera om risker som inte kunnat byggas bort, såsom t.ex. iskast 1. De kommenderade riskavståndet gällande iskast när vindkraftverket är igång, bygger på förhållandet mellan rotordiameter och navhöjd och beskrivs genom en formel 2 : d = (D + H) x 1.5 Där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H nav höjd [m]. Exempel: d=(90+90)*1,5 d=270m Riskavståndet är här i exemplet 270m. (Observera att detta endast bör ses som ett riktvärde.) Säkerhet vid lyft Att gå under hängande last är strikt förbjudet i branschen, då det är förenat med livsfara om helaeller delar från lasten skulle lossna och fall ned. Detta gäller både lyft med kranar, truckar, hjullastare etc. Förbudet gäller i och omkring lasten där det finns fara för att den ska kunna falla ned och skada personer i det omkringliggande området. Skydds avstånd vid risk för åska och blixtar Det är strikt förbjudet att vistas i ett vindkraftverk när åskan går och det finns risk för blixtnedslag i verket. Även om själva vindkraftverket är skyddat med åskledare gäller förbudet ändå i och omkring verket. Detta eftersom vindkraftverket är den högsta punkten på platsen och sannolikheten för nedslag då är stor. Vissa företag har regeln att man inte får vistas i ett vindkraftverk inom en timme efter att åskan dragit förbi, eftersom spänning från ett blixtnedslag eventuellt skulle kunna lagras i vindkraftverket en stund efteråt. 1 Iskast; när is och snö lossnar från ett vindkraftverks blad när det snurrar och därmed slungas iväg, ibland över hundra meter från vindkraftverket Detta sker oftast när det byggs på för mycket is eller när temperaturen är gynnsam för snö och is att lossna. 2 Formel för beräkning av riskavstånd vid risk för iskast, är hämtad från Elforsk rapport 04:13 Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat nedisning, iskast och avisning,

4 Risk för fallande föremål När man klättrar/arbetar i ett vinkdraftverk finns risk för att tappa verktyg, material etc. som då kan utgöra fara för den som befinner sig under föremålet. Det är därför viktigt att stänga luckor, säkra verktyg och knäppa fickor/väskor för att minimera risken för att föremål kan tänkas falla ned och utgöra fara för annan person. Även grus under skorna när man klättrar kan orsaka skada/obehag om personen under skulle råka få grus i ögonen under klättringen. Därför är det bra att ta för vana att kontrollera sina skosulor och ev. ta bort löst grus, innan man påbörjar klättring. Det finns en studie gjord i Holland gällande sannolikheten att ett vindkraftverk kan tappa en del av t.ex. bladet. Studien presenteras i Environmental risk och windturbines in the Neatherlands. I rapporten står att läsa att det finns en 95 % risk att 1 av 4000 vindkraftverk kan tappa någon del under ett år. Det har visat sig att det lägsta avståndet där någon del har lossnat och slungats iväg är 500m. Det finns in nuläget ingen officiell statistik över skador eller olyckor förknippat med vindkraftverk, även om man får anta att de flesta företag för någon typ av statistik över skador förknippade med verksamheten. Säkerhetsavstånd kraftledning Skyddsavståndet skall vara så stort att vindkraftverket eller dess delar såsom blad etc. inte skall kunna falla ned och utgöra fara, men heller inte orsaka skada på kraftledning och därigenom bidra till permanent skada. Avståndet mellan jordningspunkterna på vindkraftverket och kraftledningsstolpe måste vara tillräckligt för att inte störa varandra. Dessutom måste man kunna flyga över kraftledningen och göra inspektionsrundor utan risk för skada. Därför skall vindkraftverken vara utmärkta på flygkarta samt ha flygsljus monterade där färg och utseende är beroende av höjden. Säkerhetsavstånd till infrastrukturanläggningar Enligt plan och bygglagen ska byggnader och andra bygglovspliktiga anläggningar som vindkraftsverk placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten (3 kap 2 PBL). Vid etablering av vindkraftverk behöver därför hänsyn tas till hur dessa påverkar luftfart, sjöfart, järnvägar och vägar samt tekniska system kopplade till dessa. Det är också viktigt att ta hänsyn till den framtida utvecklingen av trafiksystemen med hänvisning till utpekande av riksintresse enligt 3 kap 8 MB. Väg Vid allmänna vägar ska vindkraftverk lokaliseras och utformas så att de inte lockar bilisternas uppmärksamhet från trafiken. Med tanke på säkerheten bör vindkraftverk i möjligaste mån placeras så att de anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg bör vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter. I områden där det finns risk för iskast måste även denna risk beaktas. Järnväg Vid etablering av vindkraftverk bör avståndet mellan spår mitt och ett vindkraftverk vara minst vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern) plus 20 meter. Avståndet bör dock alltid vara minst 50 meter. Hänsyn bör även tas till risken för iskast. Luftfart Vindkraftverk som är högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid varje enskild etablering. Ligger det planerade verket inom en flygplats MSA-yta (Minimum Sector Altitude), ska flygplatshållaren ges tillfälle att yttra sig i egenskap av sakägare. En flyghinderanalys kan beställas av t.ex. LFV. Även då ett

5 vindkraftverk inte ligger inom en MSA-yta ska analysen göras för att skydda CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) t.ex. navigeringsfyrar. Sådan utrustning ägs ofta av LFV och då utgör de sakägare i frågan. Försvarsmaktens flygplatser och navigeringsanläggningar skyddas genom att Försvarsmakten är remissinstans i bygglovsprocessen alternativt processen tillstånd enligt miljöbalken. Då vindkraftverk anses vara ett flyghinder och därmed kan utföra fara för flygsäkerheten ska en flyghinderanmälan göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan man börjar resa ett vindkraftverk (Luftfartslagen 2010: ). Det gäller vindkraftverk som är högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter inom annat område. Av samma skäl måste vindkraftverk som är högre än 45 meter vara utrustade med hinderljus, både under byggnads- och driftfasen. Det åligger den som har driftansvar för verket att dessa krav tillgodoses i enlighet med TSFS 2013:9. Sjöfart Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bör i ett tidigt skede ges tillfälle att delta i samrådsprocessen om vindkraftparker till havs för att ge synpunkter på föreslagen lokalisering och utformning och om den förväntade påverkan på fartygstrafiken. När området för lokalisering ligger inom område utpekat för riksintresse för sjöfart ska också Trafikverket delta i samrådsprocessen Det krävs inget bygglov enligt PBL för att uppföra en vindkraftsetablering i vattenområde när denna har fått tillstånd enligt miljöbalken. En anmälan enligt 6 kap. 5 plan och bygg-förordningen måste dock göras. Eventuella störningar på utmärkningen för sjöfarten måste uppmärksammas, till exempel att hinderljusen kan störa fyrljus eller att torn kan skymma sjösäkerhetsanordningar. Det gäller även vindkraftsetableringar på land som kan orsaka störningar för sjöfarten. Vindkraftparker måste lokaliseras och utformas med hänsyn till sjöfartens etablerade trafikstråk in och ut från hamnarna samt fartygstrafiken längs våra kuster. Lokalisering i farleder kan begränsa och omöjliggöra nuvarande och framtida trafik samt att trafik tvingas till omvägar som inte bidrar till ett transporteffektivt transportsystem. Skyddsavstånd till lager och rörledningar med brandfarliga och explosiva varor Det är även viktigt att undvika risken för att vindkraftverk som faller skadar transmissionsledningar för naturgas, gasolcisterner, oljecisterner och förråd med brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten för samhällsberedskap anser att skyddet är tillräckligt om vindkraftverket placeras lika långt från objektet som vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotordiametern). Risk vid helikoptertransport Ibland ligger vindkraftparkerna så till att helikoptertransport är det enklaste och snabbaste sättet att ta sig dit för att göra service eller felavhjälpning. Det kan också vara så att man under själva bygget av vindkraftparken måste anlita helikoptertransporter för att underlätta arbetet. Att vistas runt en helikopter som är igång kan vara förenligt med vissa risker. Därför är det bra att vara medveten om hur man ska bete sig i och omkring en helikopter. Det finns olika fält runt helikoptern där det är bra eller mindre bra att befinna sig. Se bild 5. Dessutom finns några hållpunkter som kan vara bra att känna till om man skall uppehålla sig i närheten av en helikopter eller om man själv skall åka med. Var beredd på en kraftig vind från rotorn när helikopter lyfter eller landar. Smågrus kan lätt bli till flygande projektiler som kan skada personer/föremål som uppehåller sig i närheten av en landande eller lyftande helikopter. Endast piloten öppnar och stänger dörrarna. Invänta alltid pilotens instruktioner angående bagage, verktyg, samt av- och påstigning.

6 När man närmar sig helikoptern som har rotorbladen igång skall man huka ned sig och hålla i lösa föremål. Efter av- eller ombordstigning ska man snabbt förflytta sig ca 30m bort från helikoptern för att undvika att skadas. All last i helikoptern skall hållas i eller surras fast för att undvika att kastas omkring. Bild 5. Bilden illustrerar vilka säkerhetszoner som finns runt en helikopter samt hur säkra de är att vistas i. Bilden hämtad , från Grön zon = säker att vistas i. Gul zon= acceptabelt att vistas i så länge man är uppmärksam. Röd zon= förbjudet att vistas i. Stor risk för personskada! Arbetsmiljöarbete och rutiner på site För att det skall fungera bra med arbetet på en vindkraftpark, oavsett om det är under uppbyggnad, service perioden, om det finns många olika yrkeskategorier och nationaliteter representerade på siten eller om det är en relativt ny bransch i Sverige, så har branschföretagen 3 sammanställt några tips på olika rutiner, listor och blanketter för att underlätta arbetet. Ansvarig arbetsledning bör informera om arbetsplatsens regler på t.ex. morgonmöte och hålla säkerhetsgenomgångar. Informationen ska gå ut till all berörd personal på site och bör bl.a. innehålla nedanstående information. (Informationen bör uppdateras när nya personer/företag anländer till site om det påverkar relevant information i foldern såsom telefon nr. eller kontaktpersoner etc.). Det är dock viktigt att poängtera att olika siter runt om i Sverige kan ha olika specificerade krav på vad som gäller. Som vindkraftarbetare är man alltid skyldig att följa de krav som finns specificerade för just den site som man arbetar på för tillfället. Generellt All information måste vara lättillgänglig och på lämpligt språk så att alla förstår och kan ta del av informationen. Arbetsledaren leder och ansvarar för den dagliga genomgången om de aktuella arbetsmomenten. Arbetsmiljöplanen bör delas ut och diskuteras (Se exempel i bilaga 4, Arbetsplan Bockstigen ). Riskhanteringslistor upprättas för de olika arbetsmomenten (se bilaga 5 Arbetsmiljöfaror Vindkraftmiljö ). En arbetsplatsinformationfolder i fickformat bör delas ut till alla berörda på site. I den ska det bl.a. finnas information om kontaktuppgifter till nyckelpersoner på site i händelse av olycka, säkerhetsföreskrifter, information angående avfallshantering, underlag för enklare riskanalys, information om skyddsutrustning, samt information om företagets policy i olika frågor som berör sitearbetet. Information skall enligt branschen också ges gällande Riskhantering -montage/resning torn (bilaga 6.) 3 Uppgifterna är hämtade från arbetet med Arbetsmiljö och säkerhet inom arbetsområdet vindkraft

7 Muntliga/skriftliga arbetsplatsgenomgångar inför kommande arbetsmoment bör hållas oberoende av vem som skall göra arbetet. Det är dock viktigt att de hålls på ett språk som alla förstår. Larmplan ska sitta uppsatt för allas information med aktuella telefonnummer, koordinater för vindkraftverken/kontor/återsamlingsplats/andra nyckelpunkter. Utrymningsvägar skall vara utmärkta samt även var första-hjälpen-utrustning och ev. hjärtstartare finns. Det bör vara väl skyltat inne i vindkraftverken så att alla kan se vad som gäller på svenska/engelska/annat lämpligt språk. Speciella arbetsmiljöfrågor för arbetsplatsen bör behandlas särskilt t.ex. "vilda djur i området". Hur beter man sig vid möte med vilda djur i området? Finns speciella naturområden inom parken som är extra känsliga - hur hanteras det på bästa sätt? Funktionskontroll av kommunikationsradio telefon bör ske dagligen i samband med t.ex. ett morgonmöte. Området där man arbetar skall vara upplyst enligt gällande normer. Kontroller av fordon till- och från- samt på site Kontroll av giltiga körkort, dokumentation kring lyftkranar, lyftstroppar, fordon samt övriga certifikat för den arbetsuppgift som ska utföras, kan ske på site. Därför bör dokumentation gällande detta kontrolleras innan ankomst till site och bör finnas lättillgängligt för ev. kontroll. Det skall finas information angående hastighetsbegränsningar till/från samt på site. Det är mycket viktigt att se till att de följs. Då en av de största olycksriskerna har visat sig vara vid persontransporter/transporter. Andra specifika regler såsom reglering av trafiken inom området. t.ex. störst går först, tillstånd för att vistas inom vissa skyddszoner/avgränsade områden, när varningsljus skall användas, mobilstelefonanvändning under färd, att hjälm/väst och övrig skyddsutrustning används korrekt, rökning förbjuden i bilarna/inom vissa områden etc. bör specificeras och ges utförlig information om. Detta kontrolleras kontinuerligt av säkerhetspersonal på site. Alla fordon på site skall vara godkända enl. svensk lag, vad gäller dubbdäck, skatt, försäkring, besiktning etc. Information gällande ev. andra krav på utrustning av fordon inom arbetsområdet t.ex. krav på 4-hjulsdrift, snökedjor vid vinterväglag/halka, körning i extrema med- och motlut, hjälpfordon etc. bör ges till all personal i tidigt skede. Personligt ansvar och personlig skyddsutrustning Arbetsgivaren tillhandahåller arbetstagarens personliga skyddsutrustning såsom hjälm, skyddsskor, synliga kläder (jacka, byxor, väst, handskar), selar, eller annan CE-märkt skyddsutrustning. Arbetstagarens ansvar är att se till att det används korrekt. Drogpolicy Branschen enas om nolltolerans avseende alkohol och droger på arbetstid, där varje enskild har ansvar för sig själv och sina medarbetare. Kost och hälsa Den ansvarige arbetsledaren ser till att alla får de raster och den vila som arbetstidslagen kräver. Även här bör varje enskild ha ansvar för sig själv och sina medarbetare. Det är upp till var och en att se till att rapportera in de fel, incidenter, olyckor eller brister som upptäcks, till närmaste chef.

8 Riskanalyser, metodbeskrivning och beredskapsplan Riskområden För varje delmoment i arbetet görs riskanalyser enligt arbetsplatsens rutiner. Nya arbetsuppgifter kräver ny metodbeskrivning och ny riskanalys. Nya arbetsmetoder skall vara godkända av HSE-ansvarig 4 som brukar finnas representerad på site. Alla skall känna till beredskapsplanen om olyckor, skador, sjukdom, fara eller annan krissituation uppstår. Se tips på riskanalys bilaga 7, Säker jobbanalys och förenklad SJA bilaga 8. Den ansvariga chefen (SM -site managern) på plats har också ett ansvar i att se till att omhänderta den drabbade och ev. andra medarbetare som kan behöva stöd. SM skall också informera både arbetsmiljöverket och ev. andra myndigheter om händelsen. Dessutom kan man behöva kontakta anhöriga m.m. Exempel på checklista gällande vad som skall göras vid större omfattande olycka finns i bilaga 9. Checklista för åtgärder vid större arbetsplatsolycka. Vid tunga och höga lyft skall det finnas avspärrningar och ev. även inhägnad där endast certifierad personal får vistas inom området. Riskområdet skall vara upplyst enligt gällande normer. Vid nedisning och risk för iskast - Gör riskanalys och undvik om möjligt riskområdet. Inom riskområdet: Hjälm är obligatorisk om man måste vistas där. Varna gällande riskerna för allmänheten, skyltar, bommar etc. Brandutrustning, samt nöddusch och förbandslåda ska finnas lättåtkomligt på site. Vid arbete med kemikalier skall rätt skyddsutrusning för ändamålet användas. Vid arbete med el skall man i första hand försöka arbeta utan spänning och iaktta stor försiktighet samt ha rätt behörighet för uppgiften. Hörselskydd skall användas vid risk för höga ljud eller buller. Skyddsglasögon, vibrationsdämpande handskar etc. skall finnas tillgängligt vid behov. Larmplan Vindkraftverken namnsätts med koordinater, som lämnas till berörda myndigheter. Larmnummer och koordinater skall finnas i varje vindkraftverk och på kartor över området. Utrymningsvägar och uppsamlingsplatser ska vara klart och tydligt utmärkta. Larmplanen ska vara väl känd för alla som är verksamma på arbetsplatsen. Alla ska ha ett inplastat kort i fickformat med larmnummer, uppdaterad telefonlista till ansvariga på site, karta med koordinater för räddningsplats, förstahjälpen fakta, stödfrågor vid arbetsplatsolycka, koordinaterna för vindkraftverken etc. För att kunna upprätthålla ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete för alla medarbetare på site bör arbetsgivare tillsammans med skyddsombud utföra skyddsronder regelbundet, där man aktivt åker ut och tittar på arbetsmiljön ur säkerhetssynpunkt. Exempel på saker som kan vara bra att titta på under ronden bifogas (se bilaga.10), men det finns många olika fler modeller att arbeta med. Det viktiga är att det genomförs regelbundet och att ev. fel och brister åtgärdas och följs upp. 4 HSE ansvarig förkortning på Health and Safety ansvarig. Ser till att säkerheten på site efterlevs, genomför säkerhetsgenomgångar och gör regelbundna kontroller tillsammans med Site Manager (Platsansvarig) på site.

9 Nordisk Vindkrafts erfarenheter gällande arbetsmiljö och säkerhet från byggnationen av Havsnäs vindkraftpark I Havsnäs, Strömsunds kommun i Jämtlands län har två bolag, HG Capital och Nordisk Vindkraft byggt 48 vindkraftverk som färdigställdes år Nordisk Vindkraft arbetade under en tid därefter med att ta fram en guide Havsnäs Wind Farm A guide on Health and Safety (se bild 6). Guiden är skriven på engelska, med medel från Energimyndigheten. Materialet är en översikt med reflektioner över arbetsmiljön och säkerheten på vindkraftsiten under uppbyggnationen av parken. I materialet kan man följa hela arbetesprocessen från planering till färdig vindkraftpark. Nordisk Vindkraft har i detta arbete reflekterat över säkerhetsrutiner, regler och utmaningar de stött på under arbetets gång. Materialet har sammanställts i en drygt 70 sidor lång folder baserad på intervjuer med personer som varit involverade i arbetet med byggnationen av parken. Utifrån dessa erfarenheter har Nordisk Vindkraft tagit fram råd och tips när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. I länken nedan kan man läsa hela den ursprungliga utredningen på engelska. Se länk Bild 6. Visar framsidan på det material Nordisk Vindkraft tagit fram på engelska i ämnet hälsa och säkerhet vid en vindkraftsetablering. Se länk I foldern vill vi (författarna) även uppmärskamma läsaren på delar som vindkraftbranschen anser viktiga. God kommunikation trots olika nationaliteter och bakgrund bland de som arbetar på site, samt nödvändigheten i att följa givna regler och rutiner som finns på arbetsplatsen är viktiga ingredienser för en god arbetsmiljö. Författarna har även valt att ta med en förkortad version som översatts till svenska (se bilaga 11). Översättningen har kommit till efter önskemål från vindkraftteknikerutbildningarna, branschen och Energimyndigheten. Den visar på exempel ur den engelska versionen, och är översatt av Per Estliden, engelsklärare på YH Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund. Observera att detta endast är valda delar ur studien, vi rekommenderar dock att materialet läses i sin helhet på engelska för att få bättre förståelse för processen.

Vindkraft - Arbetsmiljö och säkerhet

Vindkraft - Arbetsmiljö och säkerhet 1 (14) Vindkraft - Arbetsmiljö och säkerhet Vilka olycksrisker är viktiga att ta hänsyn till vid en vindkraftetablering? Vem ansvarar egentligen för säkerheten kring ett vindkraftsverk och vilka regler

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Arbetsmiljö och säkerhet inom arbetsområdet Vindkraft

Arbetsmiljö och säkerhet inom arbetsområdet Vindkraft EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Arbetsmiljö och säkerhet inom arbetsområdet Vindkraft Projektnr 34250-1 Slutrapport sammanställd av Karin Liinasaari, Börje Johansson, Tommy Jönsson, Marcus Carlström, Strömsunds

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Ang. Vindkraftverkens säkerhet och riskavstånd till väg och järnväg

Ang. Vindkraftverkens säkerhet och riskavstånd till väg och järnväg Ang. Vindkraftverkens säkerhet och riskavstånd till väg och järnväg Olika myndigheter föreskriver följande riskavstånd/skyddsavstånd från vindkraftverk till väg och järnväg vilket inneburit och innebär

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Stockholm 150512 Agenda Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Allmänt Del 1 Fakta Bildad: 1 JAN 2009 Tillhör: Lokalisering: Huvudkontor: Näringsdepartementet 13 st orter Norrköping Medarbetare:

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 2015-10-01 Maria Majtorp Slipskäraren Holding Jakobsbergsgatan 22 111 44 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 Ni har

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer i fjällen Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer i fjällen förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Smidesgruppen 14 december 2016 Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Varför ett arbetsmiljöarbete? Omsorg Arbetsmiljö som produktionsfaktor Marknads- och intressentkrav Rekrytering Lagar, regler och avtal 2 Lagar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling Nyckelfärdigt vindkraftverk samt avtal för service och underhåll, drift och övervakning samt administration av vindkraftverket TEKNISKA FÖRESKRIFTER Göteborg 2011-10-20 Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Läs mer

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Trafikverket region syd Sara Lundgren, tel: 010-124 27 43 sara.lundgren@trafikverket.se Natalia Bielak Arenskogh, tel: 010-123 59 71 natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Kapitel 1. Lagar och förordningar

Kapitel 1. Lagar och förordningar Kapitel 1. Lagar och förordningar Maskindirektivet och standardiseringsarbetet EU:s organ för att övervaka arbetsmiljön inom EU heter The Labour Inspectors Commity och för att få samma tolkning av det

Läs mer

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun 2014-02-26 VKS Vindkraft Sverige AB Ann-Sofi Laurin Strandvägen 169 591 46 MOTALA Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun Ni har sänt

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Bilaga 14 Miljökonsekvensbeskrivning Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Utredning av tekniska och ekonomiska möjligheter för radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer