Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara"

Transkript

1 SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen Steg 2 Installera drivrutiner och programvara Installationen är klar! Förvara den här Snabbguiden och den medföljande cd-skivan på en plats där du snabbt och lätt kan nå den för framtida bruk.

2 1 Symboler som används i denna bruksanvisning Varning Var försiktig Olämplig installation Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador. Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka skador på maskinen eller andra föremål. Ikoner för olämplig installation informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen. Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner. Bruksanvisning eller Bruksanvisning för programanvändare Hänvisar till Bruksanvisningen eller Bruksanvisning för programanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.

3 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter Att använda maskinen på ett säkert sätt... 2 Försörjningsbrytarens symboler... 5 Föreskrifter... 6 Komma igång Förpackningens innehåll... 7 Kontrollpanel... 8 Steg 1 Installera maskinen Installera trumman och tonerkassetten Fylla på papper i pappersfacket Ansluta nätkabeln och telefonsladden Ställa in land Välja språk Ställa in datum och tid Ställa in Fax-ID Välja mottagningsläge Ställa in typ av telefonledning Ställ in skärmkontrast Cd-skivans innehåll Medföljande CD-skiva för SP 1200SF Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Steg 2 Installera drivrutin och programvara Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Visa och installera dokumentationen Förbrukningsartiklar och tillbehör Förbrukningsartiklar

4 Säkerhetsföreskrifter Att använda maskinen på ett säkert sätt Förvara dessa instruktioner för framtida referens och läs dem innan du utför något underhåll. Så här väljer du en lämplig plats Placera maskinen på en horisontal, stabil yta som inte vibrerar. Placera maskinen nära ett telefonuttag och ett vanligt jordat vägguttag. Välj en plats där temperaturen är mellan 10 C och 32,5 C och luftfuktigheten mellan 20% och 80% (utan kondensation). Kontrollera att ingen kan snubbla på kablarna som går till maskinen. Placera inte maskinen på en matta. Placera inte maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringar, vatten, kemikalier eller kylskåp. Utsätt inte maskinen för direkt solljus, stark värme, fukt eller damm. Anslut inte maskinen till eluttag som styrs med väggbrytare eller automatiska timers, eller till en krets som förser större apparater med ström, eftersom det kan leda till strömavbrott. Undvik störande källor som högtalare eller basenheter för trådlösa telefoner. Säkerhetsföreskrifter Läs igenom instruktionerna innan du försöker genomföra något underhåll och förvara dem för framtida behov. När du använder telefonutrustningen, följ de grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att minska risken för brand, elstötar och personskador. Använd INTE produkten nära vatten eller i fuktig omgivning. Du bör helst inte använda utrustningen vid åskväder. Det finns en viss risk att du kan drabbas av elstötar. Vi rekommenderar INTE att du använder en förlängningssladd. Anslut aldrig telefonkablar under åskväder. Installera aldrig ett telefonuttag på en våt plats. Om kablar skadas, koppla från maskinen och kontakta en återförsäljare. Placera INTE några föremål på maskinen eller täck för lufthålen. Produkten bör kopplas till en närliggande jordad växelströmskälla med den märkström som anges på dekalen. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. Kasta INTE batterier i öppen eld. De kan explodera. Ta reda på de lokala reglerna för avfallshantering. 2

5 Säkerhetsföreskrifter Varning Innan du rengör maskinen invändigt, ta först bort telefonsladden ur kontakten och sedan elkontakten ur vägguttaget. Använd INTE lättantändliga medel, såsom spray eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol/ammoniak för att rengöra maskinens ineller utsida. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Se Rutinunderhåll för information om hur maskinen rengörs i Bruksanvisningen. Ta INTE i kontakten med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt. Kontrollera alltid att kontakten är ordentligt ansluten. Vissa invändiga maskindelar är mycket varma när maskinen just har använts. Vidrör INTE de skuggade delarna som visas på bilden när du öppnar den främre eller bakre luckan. Undvik personskada genom att inte placera händerna över kanten under dokumentlocket eller skannerlocket som på figuren. 3

6 Säkerhetsföreskrifter Stick INTE in fingrarna i området som visas på bilderna eftersom du kan skada dig. Använd INTE dammsugare för att göra rent efter spilld toner. Det kan göra att tonern fattar eld inuti dammsugaren, vilket kan leda till brand. Avlägsna försiktigt tonerdamm med en torr, luddfri trasa och kasta bort den enligt lokala bestämmelser. Använd de avsedda handtagen när maskinen flyttas. Koppla först ur alla kablar. Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för barn. Fixeringsenheten markeras med en varningsetikett. Avlägsna eller förstör INTE etiketten. Var försiktig Se till att dra ur kontakten från vägguttaget och rengöra pinnarna och området runt dem minst en gång om året. Att låta damm ansamlas på stickkontakten medför risk för brandfara. 4

7 Säkerhetsföreskrifter Försörjningsbrytarens symboler I enlighet med standarden IEC 60417, använder apparaten följande symboler för försörjningsbrytaren: - betyder STRÖM PÅ; - betyder STRÖM AV. När du flyttar maskinen ska du ta tag i handtagen som finns under skannern. Bär INTE maskinen genom att hålla i underkanten. 5

8 Säkerhetsföreskrifter Föreskrifter Återvinningsinformation enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och Batteridirektivet (2006/66/EC) IEC :2007-specifikationer Den här maskinen är en klass 1-laserprodukt enligt definitionen i IEC :2007-specifikationerna. Etiketten nedan förekommer i de länder som stipulerar detta. Maskinen är utrustad med en klass 3B-laserdiod som avger osynlig laserstrålning i skannerenheten. Skannerenheten får inte öppnas under några omständigheter. Inre laserstrålning Våglängd: nm Utmatning: 10 mw max. Laserklass: Klass 3B Varning Bruk av reglage, justeringar eller procedurer som inte klart anges i den här bruksanvisningen kan leda till farlig strålning. KLASS 1 LASERAPPARAT Varning CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Om apparaten används på annat sätt än vad som specificeras i denna Bruksanvisning, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Frånkoppling Denna produkt måste installeras nära ett elektriskt uttag som är lätt åtkomligt. Vid nödfall måste du dra ur kontakten ur elektriska uttaget för att stänga av strömmen helt. Produktmärkning Batterimärkning Endast Europeiska unionen Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig återvinningsstation när det är förbrukat. För produkter där användaren själv kan byta batteri, se bruksanvisningen för information om hur du byter batteri. Alla övriga användare Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna, butiken där produkten köptes, din lokala återförsäljare eller försäljnings- /servicerepresentant. Överensstämmelse med internationella ENERGY STAR Syftet med det internationella ENERGY STAR - programmet är att främja utvecklingen och populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR -partner har Ricoh Company, Ltd. beslutat att denna produkt möter riktlinjerna för energieffektivitet i ENERGY STAR. Radiostörning Denna produkt överensstämmer med EN55022(CISPR utgåva 22)/Klass B. Kontrollera att du använder följande gränssnittskablar när maskinen kopplas till en dator. En USB-kabel som inte är längre än 2,0 meter. 6

9 Komma igång 1 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland. Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen. Varning Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för barn CD-ROMs För drivrutiner För Bruksanvisning och Paper Port Quick Install Guide 1. Automatisk dokumentmatare (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Stöd för utmatningsfack med textsidan nedåt 4. Manuell inmatning 5. Pappersfack 6. Främre lucka 7. Strömbrytare 8. ADF dokumentutmatarens stödflik 9. Maskinens lock Safety booklet AC Power Cord Drum Unit Assembly (including Toner Cartridge) USB cable För användare i Danmark: Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker. För användare i Sverige, Norge och Finland: Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker. Anslut INTE gränssnittskabeln ännu. Gränssnittskabeln skall anslutas när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran. USB-gränssnittskabel Använd inte en USB 2.0 gränssnittskabel som är längre än 2 meter. När du använder en USB-kabel ska du kontrollera att den ansluts till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb. Kartongdelarna kan skilja sig från land till land. 7

10 Komma igång 2 Kontrollpanel Mer information om kontrollpanelen finns i Genomgång av kontrollpanelen, kapitel 1 i Bruksanvisningen. 1 Fax- och telefonknappar: Hook Denna knapp används för att ha en telefonkonversation efter att du har lyft luren under F/T dubbelsignal. När maskinen är ansluten till en telefonväxel, kan du även använda knappen för att komma ut på en extern linje, nå telefonväxeln eller överföra samtal till en sidoapparat. Resolution Ställer in upplösningen för sändningen av ett faxmeddelande. Redial/Pause Slår automatiskt om det sist slagna numret. Den lägger även till en paus vid programmering av snabbval eller vid uppringning av ett nummer manuellt. 2 Snabbvalsknappar Med de här 4 knapparna når du 8 lagrade nummer. Shift Gör att du kan komma åt snabbvalsnummer 5 till 8 när den hålls ner. 3 LCD Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen. 4 Menyknappar: Menu Öppnar menyn där du kan programmera maskinens inställningar. Clear/Back Raderar data som angetts eller avbryter den aktuella inställningen. OK Lagrar inställningar i maskinen. Volymknappar d eller c Tryck när du vill bläddra framåt eller bakåt bland menyalternativ. Tryck när du vill ändra volymen och maskinen är i fax- eller standbyläget. a eller b Tryck när du vill bläddra bland menyer och alternativ. b Search/Speed Dial Ger dig möjlighet att leta efter nummer som är lagrade i uppringningsminnet. Den ger dig även möjlighet att ringa upp lagrade nummer genom att trycka ett tresiffrigt nummer. Reports Skriv ut överföringsrapporten, hjälplistan, telefonindexlistan, faxjournalen, användarinställningar. 5 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar Knapparna används när du ska slå telefon- eller faxnummer och som tangentbord när du skriver information i maskinen. #-knappen byter temporärt uppringningsläge från puls till ton under ett telefonsamtal. 6 Stop/Exit Avbryter en operation eller lämnar en meny. 7 Start Ger dig möjlighet att sända fax, göra kopior och skanna. 8 Lägesknappar: Fax Aktiverar faxläget. Scan Aktiverar skannerläget. (Mer information om skanning finns i Bruksanvisning för programanvändare på cdskivan.) Copy Aktiverar kopieringsläget. 9 Utskriftsknappar: Job Cancel Avbryter ett programmerat utskriftsjobb och tar bort det från maskinens minne. För att avbryta flera utskriftsjobb, håll ned denna knapp tills LCD-skärmen visar Avbryt alla jobb. 8

11 Komma igång 10 Copy knappar: Options Du kan snabbt och enkelt välja temporära inställningar för kopiering. Enlarge/Reduce Förminskar eller förstorar kopior. 9

12 Steg 1 Installera maskinen 1 1 Installera trumman och tonerkassetten 4 Sätt i trumman och tonerkassetten i maskinen. Olämplig installation Anslut INTE gränssnittskabeln. Anslutning av gränssnittskabeln sker vid installation av drivrutinen. 1 Öppna frontluckan. 5 Stäng maskinens främre lucka. 2 Packa upp trumman och tonerkassetten. 3 Skaka dem försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonerpulvret jämnt inuti kassetten. 10

13 Installera maskinen 2 Fylla på papper i pappersfacket 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att papperet ligger plant i facket och inte överstiger linjen som markerar högsta tillåtna arkhöjd (1). 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen. 1 2 Tryck ned den gröna spärren till pappersguiderna och anpassa pappersguiderna efter den pappersstorlek som du använder. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i skårorna. Var försiktig Kontrollera att pappersguiderna rör papperets sidor så att det matas korrekt. Om du inte gör detta kan det orsaka skada på maskinen. 5 Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen. Kontrollera att det är ordentligt isatt i maskinen. 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen. 11

14 Steg 1 Installera maskinen 3 Ansluta nätkabeln och telefonsladden Om du har en extern telefon ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan. 1 Kontrollera att maskinens strömbrytare är avstängd. Anslut nätkabeln till maskinen. 2 Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren. Om du har en extern telefonsvarare ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan. 3 Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt LINE och den andra änden till ett vägguttag. Ställ in mottagningsläget på Ext:Tel/Tsv. Mer information finns i Välja mottagningsläge på sidan 15 och Ansluta till en extern telefonsvarare TSV i kapitel 7 i Bruksanvisningen. Varning Maskinen måste ha en jordad kontakt. Eftersom maskinen jordas via vägguttaget kan du skydda dig från potentiellt farliga elektriska förhållanden i telenätet genom att ha nätkabeln ansluten. Du kan även skydda dig när du flyttar maskinen genom att först koppla bort telefonsladden och sedan nätkabeln. 12

15 Installera maskinen 4 Ställa in land Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet. 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln och slå på strömbrytaren. Tryck på OK. Set Country Press OK Key 2 Tryck på eller och välj land. Landsnamnen som visas på LCD-skärmen beror på modellerna. Sverige Select ab or OK 5 Välja språk 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 0. 4 Välj språk med hjälp av eller och tryck sedan på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. 3 Tryck på OK när rätt land visas på LCD-skärment. 4 LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen. Sverige? 1.Ja 2.Nej 5 Tryck på 1 och gå till steg 6 om rätt land visas på LCD-skärmen. Eller tryck på 2 och gå tillbaka till steg 2 om du vill välja land igen. 6 Maskinen startas om automatiskt efter det att Accepterat visats på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas Var god vänta på LCD-skärmen. 13

16 Steg 1 Installera maskinen 6 Ställa in datum och tid Maskinen visar datum och tid, och om man ställer in Fax-ID läggs det till på varje fax som skickas. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 2. 4 Ange de två sista siffrorna i årtalet med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid År:2008 (skriv t.ex. 0, 8 för 2008.) 5 Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid Månad:03 (skriv t.ex. 0, 3 för mars.) 6 Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid Dag:25 (skriv t.ex. 2, 5.) 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på OK. Datum och tid Tid:15:25 7 Ställa in Fax-ID Du bör ställa in maskinen så att ditt namn och faxnummer läggs till på samtliga sidor som du faxar. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 3. 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Tryck på l om du vill ange "+" för en internationell landskod. Tryck t.ex. på l, 4, 4 och ange resten av numret om du vill skriva "+44" för Storbritannien. Fax-ID Fax:+44XXXXXXXXX 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. (Om du har samma telefon- och faxnummer, ange samma nummer igen.) Fax-ID Tel:+44XXXXXXXXX 6 Ange ditt namn (upp till 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Fax-ID Namn: (skriv t.ex. 1, 5, 2, 5 för 15:25 på eftermiddagen.) 8 Tryck på Stop/Exit. Om du gör fel och vill starta från början, tryck på Stop/Exit och gå tillbaka till steg 1. 14

17 Installera maskinen Ange ditt namn med hjälp av listan nedan. Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som det föregående tecknet trycker du på för att flytta markören till höger. Om du skrivit fel bokstav och vill ändra den, tryck på eller för att flytta markören till den felaktiga bokstaven och tryck sedan på Clear/Back. Tryck på knappen En gång Två gånger Mer information finns i Inmatning av text i bruksanvisningen. 7 Tryck på Stop/Exit. Tre gånger Fyra gånger Fem gånger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 8 Välja mottagningsläge Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv. Välj det Svarsläge som bäst passar dina behov. Vill du använda maskinens telefonfunktioner (om de finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvarare som är anslutna på samma linje som maskinen? Ja Använder du den externa telefonsvararens röstmeddelandefunktion? Nej Vill du att maskinen ska automatiskt svara på fax- och telefonsamtal? Ja Nej Ja Endast fax Varje samtal besvaras som om det vore ett faxmeddelande. Fax/Tel Maskinen kontrollerar linjen och svarar automatiskt på varje samtal. Du hör en signal för att göra dig uppmärksam på inkommande röstsamtal. Manuell Nej Du kontrollerar telefonlinjen och måste själv svara på varje samtal. Ext:Tel/Tsv Telefonsvararen (Tsv) svarar automatiskt på varje samtal. Röstmeddelanden lagras i din externa telefonsvarare (Tsv). Faxmeddelanden skrivs ut automatiskt. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 1. 4 Tryck på eller för att välja läge. Tryck på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. Mer information finns i "Ta emot fax" i kapitel 6 i Bruksanvisningen. 15

18 Steg 1 Installera maskinen 9 Ställa in typ av telefonledning Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med en växel (PABX eller PBX) eller ISDN för att sända och ta emot fax, måste du ändra typ av telefonledning genom att utföra stegen som följer. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 5. 4 Tryck på eller och välj Telefonväxel, ISDN eller Normal. Tryck på OK. Gör ett av följande: Om du väljer ISDN eller Normal, gå till steg 8. Om du väljer Telefonväxel ska du gå till steg 5. 5 Gör ett av följande: Om du vill ändra aktuellt prefixnummer, tryck på 1 och gå till steg 6. Om du inte vill ändra aktuellt prefixnummer, tryck på 2 och gå till steg 8. 8 Tryck på Stop/Exit. PBX och TRANSFER Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till det allmänna telefonnätet. På många kontor används ett centralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Maskinen kan anslutas till de flesta automatiska telefonväxlar (PABX eller PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har enbart stöd för timed break recall (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem (PABX eller PBX) och gör att du kan ansluta till en extern linje och koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du trycker på Hook. Standardinställningen är!. När du trycker på Hook visas! på LCD-skärmen. 6 Ange ditt prefixnummer (högst 5 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, l och!. (Tryck på Hook om du vill visa!.) Du kan inte använda! med någon annan siffra eller tecken. Om ditt telefonsystem kräver ett timed break recall, tryck på Hook för att ange avbrottet. 7 Tryck på eller och välj På eller Alltid och tryck på OK. Om du väljer På kan du öppna en extern linje genom att trycka på Hook (skärmen visar! ). Om du väljer Alltid kan du nå en extern linje utan att trycka på Hook. 16

19 Installera maskinen 10 Ställ in skärmkontrast Du kan ändra kontrasten så att LCD-skärmen ser ljusare eller mörkare ut. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 1. 3 Tryck på 7. 4 Tryck på om du vill öka kontrasten. ELLER Tryck på om du vill minska kontrasten. Tryck på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. 17

20 Cd-skivans innehåll 1 1 Medföljande CD-skiva för SP 1200SF Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Installera Multi-Function Suite Du kan installera programmet Multi-Function Suite och multifunktionsdrivrutinerna. Reparera installationen av Multi-Function Suite (endast USB-användare) Om ett fel inträffar när programsviten Multi-Function installeras kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och installera om Multi-Function Suite. Installera Multi-Function Suite som innehåller skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, ControlCenter3. Installera Paperport 11SE Du kan installera ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. Dokumentation Du kan visa handböcker för SP 1200SF i PDF-format. Snabbguide, Bruksanvisning och Bruksanvisning för programanvändare. Bruksanvisning för programanvändare innehåller anvisningar för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (information om t.ex. utskrift, skanning) För att spara dessa handböcker på din dator, klicka på Installera dokumentation. 18

21 Steg 2 Installera drivrutiner och programvara För användare av USB-kabel Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Visa och installera dokumentationen Skärmbilderna från Windows i denna snabbguide är baserade på Windows XP. 19

22 Steg 2 Installera drivrutin och programvara För användare av USB-kabel (för Windows 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista ) 1 Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Viktigt Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 Installera maskinen på sidorna 10 till Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på Installera Multi-Function Suite. Stäng alla program innan du installerar programsviten Multi-Function Suite. Uppdatera till Windows senaste servicepack innan du installerar programsviten Multi-Function Suite. Se till att använda CD-skivan med namnet Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF 1 Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits. Om det här fönstret inte visas använder du Windows Utforskaren för att köra programmet start.exe från rotmappen på CD-skivan. Klicka på Tillåt när skärmen Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista. 2 Starta datorn. (Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.) 3 Sätt in den medföljande cd-skivan för Windows i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7 när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på datorn klickar du på Ja. 5 När fönstret med licensavtalet för programsvit Multi-Function Suite visas klickar du på Ja om du godkänner licensavtalet. 20

23 Installera drivrutin och programvara 6 Välj Standard och klicka sedan på Nästa. Installationen fortsätter. 9 Klicka på Slutför och starta om datorn. (Du måste logga på med administratörsrättigheter när datorn startats om.) 7 När den här skärmen visas ska du ansluta USB-gränssnittskabeln till datorn och sedan till maskinen. En Installationsdiagnostik körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om Installationsdiagnostik rapporterar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen. Programsviten Multi-Function Suite (inklusive skrivardrivrutinen och skannerdrivrutinen) har installerats och installationen är klar. Olämplig installation Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USBhubb. Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator. 8 Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren. Installationen av drivrutinerna startar automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra, så ha tålamod. Olämplig installation Försök INTE att stänga några skärmar under installationen. 21

24 Steg 2 Installera drivrutin och programvara 1 Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Viktigt Se till att du avslutat instruktionerna för installering av TYPE 1200SF drivrutiner och verktygsprogram på sidorna 20 till 21. Se till att du använder CD-ROM-skivan som heter PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du till Windows Utforskaren och kör programmet start.exe från CD-ROM-skivans rotmapp. För Windows Vista, klicka på Tillåt när Kontroll av användarkonto visas. 1 Sätt i CD-ROM-skivan för Windows som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7, klicka på Ja när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på din dator. 2 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på Installera Paperport(TM) 11SE. 3 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft PaperPort 11SE klickar du på Ja. Installationen av ScanSoft PaperPort 11SE kommer att starta och avslutas automatiskt. 22

25 Installera drivrutin och programvara 1 Visa och installera dokumentationen Viktigt Se till att du avslutat instruktionerna för installering av TYPE 1200SF drivrutiner och verktygsprogram på sidorna 20 till 21. Se till att du använder CD-ROM-skivan som heter PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du till Windows Utforskaren och kör programmet start.exe från CD-ROM-skivans rotmapp. För Windows Vista, klicka på Tillåt när Kontroll av användarkonto visas. 1 Sätt i CD-ROM-skivan för Windows som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7, klicka på Ja när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på din dator. 2 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på Dokumentation. 3 Du kan visa handböcker för SP 1200SF i PDFformat. Snabbguide, Bruksanvisning och Bruksanvisning för programanvändare. Bruksanvisning för programanvändare innehåller anvisningar för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (information om t.ex. utskrift, skanning) För att spara dessa handböcker på din dator, klicka på Installera dokumentation. 23

26 Förbrukningsartiklar och tillbehör 1 1 Förbrukningsartiklar När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information om förbrukningsartiklar till skrivaren kontaktar du din försäljare eller servicerepresentant. Tonerkassett Trumma Tonerkassett SP 1200E Trumenhet SP 1200 (Ca A4-sidor/Letter-sidor) 1 Uppskattad kassettmängd anges i enlighet med ISO/IEC

27 Varumärken Alla varumärken och produktnamn som nämns i handboken är registrerade varumärken tillhörande respektive företag. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

28 M SE

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. MFC-8460N MFC-8860DN Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguide så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-8870DW Snabbguide Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Läs denna snabbguiden innan du gör några inställningar eller installationer. Steg

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer

Snabbguide MFC-9440CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-9440CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-9440CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-9040CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Snabbguide FAX-1820C Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning. Ställa in maskinen Du är

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-5460CN MFC-5860CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Läs mer

Din manual BROTHER DCP-7010

Din manual BROTHER DCP-7010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BROTHER DCP-7010. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Snabbguide MFC-7440N MFC Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide MFC-7440N MFC Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara MFC-7440N MFC-7320 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av

Läs mer

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Snabbguide MFC-885CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide MFC-885CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara MFC-885CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-130C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt. Steg 1 Installera

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. MFC-7420 MFC-7820N Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version B SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installera skrivardrivrutinen. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installera skrivardrivrutinen. Installationen är klar! HL-2035 Snabbguide Laserskrivare Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs den här snabbguiden för att få information om hur installationen ska utföras. Steg 1

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

SP 1200S Bruksanvisning

SP 1200S Bruksanvisning SP 1200S Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna

Läs mer

Snabbguide MFC-9840CDW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide MFC-9840CDW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara MFC-9840CDW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen 1 VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT OBS

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen 1 VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT OBS Produktsäkerhetsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs detta häfte innan du använder

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-bruksanvisning Den grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om din maskin. För mer detaljerad information,

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran. MFC-3240C Innan du börjar använda maskinen måste du installera drivrutinen och ställa in maskinvaran. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

FAX 1190L Bruksanvisning

FAX 1190L Bruksanvisning FAX 1190L Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

LBP-1210 Laserskrivare

LBP-1210 Laserskrivare LBP-1210 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All information i den här

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

MFC-9880 BRUKSANVISNING

MFC-9880 BRUKSANVISNING MFC-9880 BRUKSANVISNING DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar för att

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A BRUKSANVISNING MFC-240C Version A Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort: 1 Serienumret sitter på

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

Din manual BROTHER MFC-7420

Din manual BROTHER MFC-7420 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BROTHER MFC-7420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-7420 och MFC-7820N (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

BRUKSANVISNING. FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien

BRUKSANVISNING. FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien BRUKSANVISNING FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N Version D Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: FAX-2820, FAX-2920 och MFC-7225N

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version A SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-8460N, MFC-8860DN och MFC-8870DW (Ringa

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Snabbguide DCP-110C Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J430W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Anslut produkten till en

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUKSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUKSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7010L och DCP-7025 (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna handbok

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Läs detta häfte innan du använder produkten eller utför underhållsarbete. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till ökad risk för brand, elektrisk stöt,

Läs mer

Snabbguide DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J40 MFC-J45W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J220, MFC-J265W,

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide DCP-330C DCP-540CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-330C DCP-540CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-330C DCP-540CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt. Steg

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Din manual BROTHER DCP-120C

Din manual BROTHER DCP-120C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BROTHER DCP-120C. Du hittar svar på alla dina frågor i BROTHER DCP-120C instruktionsbok

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-250C, MFC-290C och MFC-297C

Läs mer

Nashuatec GelSprinter GX7000. Snabbguide

Nashuatec GelSprinter GX7000. Snabbguide Nashuatec GelSprinter GX7000 Snabbguide Snabbguide till GX7000 Installation av GX7000 Mycket viktigt att skrivaren inte startas innan patronerna har installerats. 1. Ta bort skyddsplast och liknande från

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer