Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara"

Transkript

1 SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen Steg 2 Installera drivrutiner och programvara Installationen är klar! Förvara den här Snabbguiden och den medföljande cd-skivan på en plats där du snabbt och lätt kan nå den för framtida bruk.

2 1 Symboler som används i denna bruksanvisning Varning Var försiktig Olämplig installation Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador. Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka skador på maskinen eller andra föremål. Ikoner för olämplig installation informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen. Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner. Bruksanvisning eller Bruksanvisning för programanvändare Hänvisar till Bruksanvisningen eller Bruksanvisning för programanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.

3 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter Att använda maskinen på ett säkert sätt... 2 Försörjningsbrytarens symboler... 5 Föreskrifter... 6 Komma igång Förpackningens innehåll... 7 Kontrollpanel... 8 Steg 1 Installera maskinen Installera trumman och tonerkassetten Fylla på papper i pappersfacket Ansluta nätkabeln och telefonsladden Ställa in land Välja språk Ställa in datum och tid Ställa in Fax-ID Välja mottagningsläge Ställa in typ av telefonledning Ställ in skärmkontrast Cd-skivans innehåll Medföljande CD-skiva för SP 1200SF Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Steg 2 Installera drivrutin och programvara Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Visa och installera dokumentationen Förbrukningsartiklar och tillbehör Förbrukningsartiklar

4 Säkerhetsföreskrifter Att använda maskinen på ett säkert sätt Förvara dessa instruktioner för framtida referens och läs dem innan du utför något underhåll. Så här väljer du en lämplig plats Placera maskinen på en horisontal, stabil yta som inte vibrerar. Placera maskinen nära ett telefonuttag och ett vanligt jordat vägguttag. Välj en plats där temperaturen är mellan 10 C och 32,5 C och luftfuktigheten mellan 20% och 80% (utan kondensation). Kontrollera att ingen kan snubbla på kablarna som går till maskinen. Placera inte maskinen på en matta. Placera inte maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringar, vatten, kemikalier eller kylskåp. Utsätt inte maskinen för direkt solljus, stark värme, fukt eller damm. Anslut inte maskinen till eluttag som styrs med väggbrytare eller automatiska timers, eller till en krets som förser större apparater med ström, eftersom det kan leda till strömavbrott. Undvik störande källor som högtalare eller basenheter för trådlösa telefoner. Säkerhetsföreskrifter Läs igenom instruktionerna innan du försöker genomföra något underhåll och förvara dem för framtida behov. När du använder telefonutrustningen, följ de grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att minska risken för brand, elstötar och personskador. Använd INTE produkten nära vatten eller i fuktig omgivning. Du bör helst inte använda utrustningen vid åskväder. Det finns en viss risk att du kan drabbas av elstötar. Vi rekommenderar INTE att du använder en förlängningssladd. Anslut aldrig telefonkablar under åskväder. Installera aldrig ett telefonuttag på en våt plats. Om kablar skadas, koppla från maskinen och kontakta en återförsäljare. Placera INTE några föremål på maskinen eller täck för lufthålen. Produkten bör kopplas till en närliggande jordad växelströmskälla med den märkström som anges på dekalen. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. Kasta INTE batterier i öppen eld. De kan explodera. Ta reda på de lokala reglerna för avfallshantering. 2

5 Säkerhetsföreskrifter Varning Innan du rengör maskinen invändigt, ta först bort telefonsladden ur kontakten och sedan elkontakten ur vägguttaget. Använd INTE lättantändliga medel, såsom spray eller organiska lösningar/vätskor som innehåller alkohol/ammoniak för att rengöra maskinens ineller utsida. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Se Rutinunderhåll för information om hur maskinen rengörs i Bruksanvisningen. Ta INTE i kontakten med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt. Kontrollera alltid att kontakten är ordentligt ansluten. Vissa invändiga maskindelar är mycket varma när maskinen just har använts. Vidrör INTE de skuggade delarna som visas på bilden när du öppnar den främre eller bakre luckan. Undvik personskada genom att inte placera händerna över kanten under dokumentlocket eller skannerlocket som på figuren. 3

6 Säkerhetsföreskrifter Stick INTE in fingrarna i området som visas på bilderna eftersom du kan skada dig. Använd INTE dammsugare för att göra rent efter spilld toner. Det kan göra att tonern fattar eld inuti dammsugaren, vilket kan leda till brand. Avlägsna försiktigt tonerdamm med en torr, luddfri trasa och kasta bort den enligt lokala bestämmelser. Använd de avsedda handtagen när maskinen flyttas. Koppla först ur alla kablar. Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för barn. Fixeringsenheten markeras med en varningsetikett. Avlägsna eller förstör INTE etiketten. Var försiktig Se till att dra ur kontakten från vägguttaget och rengöra pinnarna och området runt dem minst en gång om året. Att låta damm ansamlas på stickkontakten medför risk för brandfara. 4

7 Säkerhetsföreskrifter Försörjningsbrytarens symboler I enlighet med standarden IEC 60417, använder apparaten följande symboler för försörjningsbrytaren: - betyder STRÖM PÅ; - betyder STRÖM AV. När du flyttar maskinen ska du ta tag i handtagen som finns under skannern. Bär INTE maskinen genom att hålla i underkanten. 5

8 Säkerhetsföreskrifter Föreskrifter Återvinningsinformation enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och Batteridirektivet (2006/66/EC) IEC :2007-specifikationer Den här maskinen är en klass 1-laserprodukt enligt definitionen i IEC :2007-specifikationerna. Etiketten nedan förekommer i de länder som stipulerar detta. Maskinen är utrustad med en klass 3B-laserdiod som avger osynlig laserstrålning i skannerenheten. Skannerenheten får inte öppnas under några omständigheter. Inre laserstrålning Våglängd: nm Utmatning: 10 mw max. Laserklass: Klass 3B Varning Bruk av reglage, justeringar eller procedurer som inte klart anges i den här bruksanvisningen kan leda till farlig strålning. KLASS 1 LASERAPPARAT Varning CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Om apparaten används på annat sätt än vad som specificeras i denna Bruksanvisning, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Frånkoppling Denna produkt måste installeras nära ett elektriskt uttag som är lätt åtkomligt. Vid nödfall måste du dra ur kontakten ur elektriska uttaget för att stänga av strömmen helt. Produktmärkning Batterimärkning Endast Europeiska unionen Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig återvinningsstation när det är förbrukat. För produkter där användaren själv kan byta batteri, se bruksanvisningen för information om hur du byter batteri. Alla övriga användare Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna, butiken där produkten köptes, din lokala återförsäljare eller försäljnings- /servicerepresentant. Överensstämmelse med internationella ENERGY STAR Syftet med det internationella ENERGY STAR - programmet är att främja utvecklingen och populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR -partner har Ricoh Company, Ltd. beslutat att denna produkt möter riktlinjerna för energieffektivitet i ENERGY STAR. Radiostörning Denna produkt överensstämmer med EN55022(CISPR utgåva 22)/Klass B. Kontrollera att du använder följande gränssnittskablar när maskinen kopplas till en dator. En USB-kabel som inte är längre än 2,0 meter. 6

9 Komma igång 1 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland. Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen. Varning Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika risk för kvävning skall dessa påsar förvaras oåtkomligt för barn CD-ROMs För drivrutiner För Bruksanvisning och Paper Port Quick Install Guide 1. Automatisk dokumentmatare (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Stöd för utmatningsfack med textsidan nedåt 4. Manuell inmatning 5. Pappersfack 6. Främre lucka 7. Strömbrytare 8. ADF dokumentutmatarens stödflik 9. Maskinens lock Safety booklet AC Power Cord Drum Unit Assembly (including Toner Cartridge) USB cable För användare i Danmark: Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker. För användare i Sverige, Norge och Finland: Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker. Anslut INTE gränssnittskabeln ännu. Gränssnittskabeln skall anslutas när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran. USB-gränssnittskabel Använd inte en USB 2.0 gränssnittskabel som är längre än 2 meter. När du använder en USB-kabel ska du kontrollera att den ansluts till USB-porten på datorn och inte till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb. Kartongdelarna kan skilja sig från land till land. 7

10 Komma igång 2 Kontrollpanel Mer information om kontrollpanelen finns i Genomgång av kontrollpanelen, kapitel 1 i Bruksanvisningen. 1 Fax- och telefonknappar: Hook Denna knapp används för att ha en telefonkonversation efter att du har lyft luren under F/T dubbelsignal. När maskinen är ansluten till en telefonväxel, kan du även använda knappen för att komma ut på en extern linje, nå telefonväxeln eller överföra samtal till en sidoapparat. Resolution Ställer in upplösningen för sändningen av ett faxmeddelande. Redial/Pause Slår automatiskt om det sist slagna numret. Den lägger även till en paus vid programmering av snabbval eller vid uppringning av ett nummer manuellt. 2 Snabbvalsknappar Med de här 4 knapparna når du 8 lagrade nummer. Shift Gör att du kan komma åt snabbvalsnummer 5 till 8 när den hålls ner. 3 LCD Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen. 4 Menyknappar: Menu Öppnar menyn där du kan programmera maskinens inställningar. Clear/Back Raderar data som angetts eller avbryter den aktuella inställningen. OK Lagrar inställningar i maskinen. Volymknappar d eller c Tryck när du vill bläddra framåt eller bakåt bland menyalternativ. Tryck när du vill ändra volymen och maskinen är i fax- eller standbyläget. a eller b Tryck när du vill bläddra bland menyer och alternativ. b Search/Speed Dial Ger dig möjlighet att leta efter nummer som är lagrade i uppringningsminnet. Den ger dig även möjlighet att ringa upp lagrade nummer genom att trycka ett tresiffrigt nummer. Reports Skriv ut överföringsrapporten, hjälplistan, telefonindexlistan, faxjournalen, användarinställningar. 5 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar Knapparna används när du ska slå telefon- eller faxnummer och som tangentbord när du skriver information i maskinen. #-knappen byter temporärt uppringningsläge från puls till ton under ett telefonsamtal. 6 Stop/Exit Avbryter en operation eller lämnar en meny. 7 Start Ger dig möjlighet att sända fax, göra kopior och skanna. 8 Lägesknappar: Fax Aktiverar faxläget. Scan Aktiverar skannerläget. (Mer information om skanning finns i Bruksanvisning för programanvändare på cdskivan.) Copy Aktiverar kopieringsläget. 9 Utskriftsknappar: Job Cancel Avbryter ett programmerat utskriftsjobb och tar bort det från maskinens minne. För att avbryta flera utskriftsjobb, håll ned denna knapp tills LCD-skärmen visar Avbryt alla jobb. 8

11 Komma igång 10 Copy knappar: Options Du kan snabbt och enkelt välja temporära inställningar för kopiering. Enlarge/Reduce Förminskar eller förstorar kopior. 9

12 Steg 1 Installera maskinen 1 1 Installera trumman och tonerkassetten 4 Sätt i trumman och tonerkassetten i maskinen. Olämplig installation Anslut INTE gränssnittskabeln. Anslutning av gränssnittskabeln sker vid installation av drivrutinen. 1 Öppna frontluckan. 5 Stäng maskinens främre lucka. 2 Packa upp trumman och tonerkassetten. 3 Skaka dem försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonerpulvret jämnt inuti kassetten. 10

13 Installera maskinen 2 Fylla på papper i pappersfacket 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att papperet ligger plant i facket och inte överstiger linjen som markerar högsta tillåtna arkhöjd (1). 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen. 1 2 Tryck ned den gröna spärren till pappersguiderna och anpassa pappersguiderna efter den pappersstorlek som du använder. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i skårorna. Var försiktig Kontrollera att pappersguiderna rör papperets sidor så att det matas korrekt. Om du inte gör detta kan det orsaka skada på maskinen. 5 Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen. Kontrollera att det är ordentligt isatt i maskinen. 3 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen. 11

14 Steg 1 Installera maskinen 3 Ansluta nätkabeln och telefonsladden Om du har en extern telefon ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan. 1 Kontrollera att maskinens strömbrytare är avstängd. Anslut nätkabeln till maskinen. 2 Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren. Om du har en extern telefonsvarare ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan. 3 Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt LINE och den andra änden till ett vägguttag. Ställ in mottagningsläget på Ext:Tel/Tsv. Mer information finns i Välja mottagningsläge på sidan 15 och Ansluta till en extern telefonsvarare TSV i kapitel 7 i Bruksanvisningen. Varning Maskinen måste ha en jordad kontakt. Eftersom maskinen jordas via vägguttaget kan du skydda dig från potentiellt farliga elektriska förhållanden i telenätet genom att ha nätkabeln ansluten. Du kan även skydda dig när du flyttar maskinen genom att först koppla bort telefonsladden och sedan nätkabeln. 12

15 Installera maskinen 4 Ställa in land Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet. 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln och slå på strömbrytaren. Tryck på OK. Set Country Press OK Key 2 Tryck på eller och välj land. Landsnamnen som visas på LCD-skärmen beror på modellerna. Sverige Select ab or OK 5 Välja språk 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 0. 4 Välj språk med hjälp av eller och tryck sedan på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. 3 Tryck på OK när rätt land visas på LCD-skärment. 4 LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen. Sverige? 1.Ja 2.Nej 5 Tryck på 1 och gå till steg 6 om rätt land visas på LCD-skärmen. Eller tryck på 2 och gå tillbaka till steg 2 om du vill välja land igen. 6 Maskinen startas om automatiskt efter det att Accepterat visats på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas Var god vänta på LCD-skärmen. 13

16 Steg 1 Installera maskinen 6 Ställa in datum och tid Maskinen visar datum och tid, och om man ställer in Fax-ID läggs det till på varje fax som skickas. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 2. 4 Ange de två sista siffrorna i årtalet med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid År:2008 (skriv t.ex. 0, 8 för 2008.) 5 Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid Månad:03 (skriv t.ex. 0, 3 för mars.) 6 Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Datum och tid Dag:25 (skriv t.ex. 2, 5.) 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på OK. Datum och tid Tid:15:25 7 Ställa in Fax-ID Du bör ställa in maskinen så att ditt namn och faxnummer läggs till på samtliga sidor som du faxar. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 3. 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Tryck på l om du vill ange "+" för en internationell landskod. Tryck t.ex. på l, 4, 4 och ange resten av numret om du vill skriva "+44" för Storbritannien. Fax-ID Fax:+44XXXXXXXXX 5 Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. (Om du har samma telefon- och faxnummer, ange samma nummer igen.) Fax-ID Tel:+44XXXXXXXXX 6 Ange ditt namn (upp till 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Fax-ID Namn: (skriv t.ex. 1, 5, 2, 5 för 15:25 på eftermiddagen.) 8 Tryck på Stop/Exit. Om du gör fel och vill starta från början, tryck på Stop/Exit och gå tillbaka till steg 1. 14

17 Installera maskinen Ange ditt namn med hjälp av listan nedan. Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som det föregående tecknet trycker du på för att flytta markören till höger. Om du skrivit fel bokstav och vill ändra den, tryck på eller för att flytta markören till den felaktiga bokstaven och tryck sedan på Clear/Back. Tryck på knappen En gång Två gånger Mer information finns i Inmatning av text i bruksanvisningen. 7 Tryck på Stop/Exit. Tre gånger Fyra gånger Fem gånger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 8 Välja mottagningsläge Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv. Välj det Svarsläge som bäst passar dina behov. Vill du använda maskinens telefonfunktioner (om de finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvarare som är anslutna på samma linje som maskinen? Ja Använder du den externa telefonsvararens röstmeddelandefunktion? Nej Vill du att maskinen ska automatiskt svara på fax- och telefonsamtal? Ja Nej Ja Endast fax Varje samtal besvaras som om det vore ett faxmeddelande. Fax/Tel Maskinen kontrollerar linjen och svarar automatiskt på varje samtal. Du hör en signal för att göra dig uppmärksam på inkommande röstsamtal. Manuell Nej Du kontrollerar telefonlinjen och måste själv svara på varje samtal. Ext:Tel/Tsv Telefonsvararen (Tsv) svarar automatiskt på varje samtal. Röstmeddelanden lagras i din externa telefonsvarare (Tsv). Faxmeddelanden skrivs ut automatiskt. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 1. 4 Tryck på eller för att välja läge. Tryck på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. Mer information finns i "Ta emot fax" i kapitel 6 i Bruksanvisningen. 15

18 Steg 1 Installera maskinen 9 Ställa in typ av telefonledning Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med en växel (PABX eller PBX) eller ISDN för att sända och ta emot fax, måste du ändra typ av telefonledning genom att utföra stegen som följer. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 0. 3 Tryck på 5. 4 Tryck på eller och välj Telefonväxel, ISDN eller Normal. Tryck på OK. Gör ett av följande: Om du väljer ISDN eller Normal, gå till steg 8. Om du väljer Telefonväxel ska du gå till steg 5. 5 Gör ett av följande: Om du vill ändra aktuellt prefixnummer, tryck på 1 och gå till steg 6. Om du inte vill ändra aktuellt prefixnummer, tryck på 2 och gå till steg 8. 8 Tryck på Stop/Exit. PBX och TRANSFER Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till det allmänna telefonnätet. På många kontor används ett centralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Maskinen kan anslutas till de flesta automatiska telefonväxlar (PABX eller PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har enbart stöd för timed break recall (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem (PABX eller PBX) och gör att du kan ansluta till en extern linje och koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du trycker på Hook. Standardinställningen är!. När du trycker på Hook visas! på LCD-skärmen. 6 Ange ditt prefixnummer (högst 5 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på OK. Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, l och!. (Tryck på Hook om du vill visa!.) Du kan inte använda! med någon annan siffra eller tecken. Om ditt telefonsystem kräver ett timed break recall, tryck på Hook för att ange avbrottet. 7 Tryck på eller och välj På eller Alltid och tryck på OK. Om du väljer På kan du öppna en extern linje genom att trycka på Hook (skärmen visar! ). Om du väljer Alltid kan du nå en extern linje utan att trycka på Hook. 16

19 Installera maskinen 10 Ställ in skärmkontrast Du kan ändra kontrasten så att LCD-skärmen ser ljusare eller mörkare ut. 1 Tryck på Menu. 2 Tryck på 1. 3 Tryck på 7. 4 Tryck på om du vill öka kontrasten. ELLER Tryck på om du vill minska kontrasten. Tryck på OK. 5 Tryck på Stop/Exit. 17

20 Cd-skivans innehåll 1 1 Medföljande CD-skiva för SP 1200SF Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Installera Multi-Function Suite Du kan installera programmet Multi-Function Suite och multifunktionsdrivrutinerna. Reparera installationen av Multi-Function Suite (endast USB-användare) Om ett fel inträffar när programsviten Multi-Function installeras kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och installera om Multi-Function Suite. Installera Multi-Function Suite som innehåller skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, ControlCenter3. Installera Paperport 11SE Du kan installera ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. Dokumentation Du kan visa handböcker för SP 1200SF i PDF-format. Snabbguide, Bruksanvisning och Bruksanvisning för programanvändare. Bruksanvisning för programanvändare innehåller anvisningar för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (information om t.ex. utskrift, skanning) För att spara dessa handböcker på din dator, klicka på Installera dokumentation. 18

21 Steg 2 Installera drivrutiner och programvara För användare av USB-kabel Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Visa och installera dokumentationen Skärmbilderna från Windows i denna snabbguide är baserade på Windows XP. 19

22 Steg 2 Installera drivrutin och programvara För användare av USB-kabel (för Windows 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista ) 1 Installera TYPE 1200SF-drivrutiner och hjälpprogram Viktigt Kontrollera att du har fullföljt instruktionerna i steg 1 Installera maskinen på sidorna 10 till Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på Installera Multi-Function Suite. Stäng alla program innan du installerar programsviten Multi-Function Suite. Uppdatera till Windows senaste servicepack innan du installerar programsviten Multi-Function Suite. Se till att använda CD-skivan med namnet Drivrutiner och hjälpprogram för SP 1200SF 1 Stäng av och koppla bort maskinen från eluttaget och datorn om en gränssnittskabel redan har anslutits. Om det här fönstret inte visas använder du Windows Utforskaren för att köra programmet start.exe från rotmappen på CD-skivan. Klicka på Tillåt när skärmen Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista. 2 Starta datorn. (Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter.) 3 Sätt in den medföljande cd-skivan för Windows i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7 när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på datorn klickar du på Ja. 5 När fönstret med licensavtalet för programsvit Multi-Function Suite visas klickar du på Ja om du godkänner licensavtalet. 20

23 Installera drivrutin och programvara 6 Välj Standard och klicka sedan på Nästa. Installationen fortsätter. 9 Klicka på Slutför och starta om datorn. (Du måste logga på med administratörsrättigheter när datorn startats om.) 7 När den här skärmen visas ska du ansluta USB-gränssnittskabeln till datorn och sedan till maskinen. En Installationsdiagnostik körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om Installationsdiagnostik rapporterar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen. Programsviten Multi-Function Suite (inklusive skrivardrivrutinen och skannerdrivrutinen) har installerats och installationen är klar. Olämplig installation Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USBhubb. Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator. 8 Anslut nätkabeln till ett eluttag. Slå på strömbrytaren. Installationen av drivrutinerna startar automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra, så ha tålamod. Olämplig installation Försök INTE att stänga några skärmar under installationen. 21

24 Steg 2 Installera drivrutin och programvara 1 Installerar ScanSoft PaperPort 11SE för Windows Viktigt Se till att du avslutat instruktionerna för installering av TYPE 1200SF drivrutiner och verktygsprogram på sidorna 20 till 21. Se till att du använder CD-ROM-skivan som heter PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du till Windows Utforskaren och kör programmet start.exe från CD-ROM-skivans rotmapp. För Windows Vista, klicka på Tillåt när Kontroll av användarkonto visas. 1 Sätt i CD-ROM-skivan för Windows som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7, klicka på Ja när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på din dator. 2 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på Installera Paperport(TM) 11SE. 3 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft PaperPort 11SE klickar du på Ja. Installationen av ScanSoft PaperPort 11SE kommer att starta och avslutas automatiskt. 22

25 Installera drivrutin och programvara 1 Visa och installera dokumentationen Viktigt Se till att du avslutat instruktionerna för installering av TYPE 1200SF drivrutiner och verktygsprogram på sidorna 20 till 21. Se till att du använder CD-ROM-skivan som heter PaperPort 11SE och dokumentation för SP 1200SF Om det här fönstret inte öppnas, öppnar du till Windows Utforskaren och kör programmet start.exe från CD-ROM-skivans rotmapp. För Windows Vista, klicka på Tillåt när Kontroll av användarkonto visas. 1 Sätt i CD-ROM-skivan för Windows som erhålls i CD-ROM-enheten. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk. För Windows 7, klicka på Ja när dialogrutan Kontroll av användarkonto visas på din dator. 2 CD-ROM-skivans huvudmeny visas. Klicka på Dokumentation. 3 Du kan visa handböcker för SP 1200SF i PDFformat. Snabbguide, Bruksanvisning och Bruksanvisning för programanvändare. Bruksanvisning för programanvändare innehåller anvisningar för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (information om t.ex. utskrift, skanning) För att spara dessa handböcker på din dator, klicka på Installera dokumentation. 23

26 Förbrukningsartiklar och tillbehör 1 1 Förbrukningsartiklar När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information om förbrukningsartiklar till skrivaren kontaktar du din försäljare eller servicerepresentant. Tonerkassett Trumma Tonerkassett SP 1200E Trumenhet SP 1200 (Ca A4-sidor/Letter-sidor) 1 Uppskattad kassettmängd anges i enlighet med ISO/IEC

27 Varumärken Alla varumärken och produktnamn som nämns i handboken är registrerade varumärken tillhörande respektive företag. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

28 M SE

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer