Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36

2 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning Delegering av arbetsmiljöuppgifter... 9 Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Planbeställning våren hösten Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Repslagaren 4, ansökan om planbesked Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Stora Lygnö 1:31, olovligt boende, dnr Ankaret 12, Nybyggnad flerbostadshus, dnr Västerbodarna 1:461 (avstyckning från Västerbodarna 1:143), nybyggnad enbostadhus och garage, dnr Ingared 5:225, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Holmängen 1:8, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Färgaren 2, bygglov flerfamiljshus, liten avvikelse, dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Måndagen den 23 februari 2015, kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Olsson (S), ordförande Thomas Pettersson (C), vice ordförande Sara Alfredsson (S) Lars Larsson (S), ej under 29 på grund av jäv. Dennis Jalonen (V) Fredrik Dolff (MP) Björn Dahlin (M) Thorsten Larsson (M) Magnus Martinsson (KD) Rolf Thor (FP) Therese Erlandson (SD) Ove Ödestad (M), ersätter Anna Hedén (M), ej under 22 på grund av jäv. Bo Lundbladh (C), ersätter Anna Hedén (M) under 22. Martin Pehrsson (S), ersätter Tomas Olofsson (S) Lennart Pettersson (S), ersätter Lars Larsson under 29. Lennart Pettersson (S) Irené Jonsson (S) Ulla Dalén (MP) Bo Lundbladh (C) Liselotte Åkerfelt (FP) Barbro Sundström, förvaltningschef Birgitta Wiktorsson-Ekman, planchef Bengt Hellberg, exploateringschef Ola Ljungman, bygglovchef/stadsarkitekt Martin Wollhag, enhetschef ekonomi Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Setterby, enhetschef GIS Utses att justera Thomas Pettersson (C) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 27 feb 2015, kl Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Bo Olsson (S) Thomas Pettersson (C)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A) Förvaltningschefen informerar

6 6 SBN 16 Dnr SBN Årsredovisning 2014 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2014 som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunens styrmodell. Slutlig årsredovisning skall lämnas in till kommunledningskontoret senast fredagen den 6 februari Justerat nämndprotokoll, tillsammans med beslutad årsredovisning, ska skickas till Kommunstyrelsen senast tisdagen den 24 februari Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 13. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 2014 för ansvarsenheterna Samhällsbyggnad samt Exploatering Exp: KS Platina, SBN Platina

7 7 SBN 17 Dnr SBN Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Enligt styrmodell för Alingsås kommun skall respektive nämnd upprätta en flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi för är framxn utifrån av kommunledningskontoret angivna anvisningar, och kompletteras med uppgifter och information vilka bedöms väsentliga för verksamheten. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 14. Flerårsstrategi för Samhällsbyggnadsnämnden antas. Exp: KS Platina, SBN Platina

8 8 SBN 18 Dnr SBN Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014 Ärendebeskrivning Ernst & Young har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en årlig grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur nämnder mottar, genomför och återredovisar av kommun-fullmäktige beslutade mål och uppdrag. Granskningen har genomförts som en enkätunder-sökning med nämndernas ledamöter samt genom en genomgång av nämndernas protokoll. Revisorerna önskar nu nämndernas synpunkter med anledning av revisionsrapporten. Förvaltningens yttrande Revisorerna framför synpunkter på i första hand vikten av att tydliggöra det löpande arbetet med åtaganden samt att på ett tydligare sätt redovisa åtaganden i samband med tertialuppföljningarna i april, augusti och december. Därutöver uppmanas nämnden att ange förvaltningens åtaganden i flerårsstrategin, eftersom det inte fanns några förvaltningsåtaganden i flerårsstrategin för av nämndens totalt 22 ledamöter har besvarat enkäten varav 10 är ordinarie ledamöter. Således har 71 % av de ordinarie ledamöterna besvarat enkäten, vilket är ett högt resultat. Majoriteten av svaren är positiva avseende såväl internt arbete i nämnden som arbetet mellan nämnd och förvaltning. En stor majoritet anser att beslutsunderlagen från förvaltningen är bra. Ledamöterna är också genomgående svagt positiva till kommunens styrmodell i sin helhet. Nämnden har antagit förvaltningsåtaganden till nämndens åtagande vid våruppföljningen 2014, varför dessa inte återfinns i flerårsstrategin. Förvaltningens åtagande kommer att finnas med i flerårsstrategin för En tydligare redovisning av arbetet med åtagandena i anslutning till kommunens övergripande mål kommer också att ske i anslutning till tertialrapporteringen under I den mån avvikelser i arbetet med antagna åtaganden och ev. uppdrag uppdagas mellan tertialuppföljningarna kommer dessa att rapporteras till nästkommande nämndmöte. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 15. Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens synpunkter och förslag. Exp: Kommunrevisionen, Ernst & Young, Förvaltningschef

9 9 SBN 19 Dnr SBN Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Förvaltningens yttrande I Samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att : ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 16. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

10 10 SBN 20 Dnr SBN Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden, genom exploateringsavdelningen, har huvudansvaret för det kommungemensamma arbetet med förorenade områden. Handlingsplanens syfte är att samla kunskap kring förorenade områden och att stödja kommunens planering och tillsyn av områden där markföroreningar kan förekomma. Kommunens första handlingsplan för förorenade områden antogs av Kommunfullmäktige i november Denna plan var bl.a. en förutsättning för att kunna söka statsbidrag för sanering efter kommunens båda nedlagda gasverk i kv. Klockan och Ljuset. Sedan planen antogs har mycket hänt, bland annat har saneringarna i kv. Klockan och kv. Ljuset genomförts. Handlingsplanen saknar i dag aktualitet, varför den behöver revideras. Arbetet med revisionen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för miljöskyddskontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret och samhällsbyggandskontoret. Beredning I den föreslagan planen behandlas 36 olika objekt som är av primärt intresse för kommunen som markägare eller ligger inom planeringsområden som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Totalt finns i dag kunskap om knappt 100 förorenade områden i Alingsås Kommun. Planen innehåller syfte, mål och prioriteringar för arbetet med förorenade områden i kommunen de kommande fem åren. Ett stort fokus läggs på sammanhängande områden med komplexa mark- eller ansvarsförhållande och området kring E 20 och A+. I huvudsak förväntas insatser för utredningar och saneringar ske genom exploateringsföretag, men nya resurser för att undersöka förhållandena i Mjörnviken och Gerdska ström föreslås i planen, liksom kostnader för utredning kring tätortsnära skjutbanor. Förslaget till reviderad handlingsplan föreslås bli föremål för remiss till berörda nämnder innan beslut om slutligt förslag till Kommunfullmäktige tas av Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 17.

11 11 Forts SBN 20 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera förslaget till reviderad handlingsplan för förorenade områden till miljöskyddsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Svar på remissen ska lämnas senast 30 april Bilaga: Objektförteckning Exp: MN, TN, KS, BH, BN

12 12 SBN 21 Dnr SBN Planbeställning våren hösten 2018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en planbeställning för perioden våren 2015 hösten Planbeställningen är en redovisning av vilka planer som prioriteras under de kommande åren. Prioriteringen sker utifrån kommunens investeringstak, samhällsnytta, nya bostäder/företagstomter/arbetstillfällen, planavdelningens arbetsbelastning, datum på inkommen planansökan m.m. Beredning Planbeställningen uppdateras två gånger per år. Den senaste planbeställningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden , 87. De fem nya planuppdrag som fått positivt planbesked under perioden hösten 2014 januari 2015 har förts in i planbeställningen. Även Repslagaren 4 som föreslås få positivt planbesked i februari 2015 har förts in i förslaget till planbeställning. Ytterligare ett nytt planuppdrag är Afzeliiskolan 2 som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om För nya planer som initieras av exploateringsavdelningen har inte förfarandet med planbesked använts. Exploateringsavdelningens önskemål om planläggning har behandlats i den gemensamma beredningen och har därefter tagits med i förslaget till planbeställning (det enda nya uppdraget i denna beställning är Kronan 4 o 12). Varje planuppdrag har fått en ungefärlig tidplan när kommunen kan påbörja planarbetet och när kommunen beräknar att planuppdraget kan antas. Försenad planläggning går inte att överklaga. De som fått positivt planbesked har ingen garanti för att planen efter prövning kommer att antas. Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Jämfört med den tidigare planbeställningen har antalet planer som samhällsbyggnadskontoret kan arbeta med under 2015 minskat betydligt, från drygt 50 till 38. Detta beror på att en kraftig sänkning gjorts av taket för kommunala investeringar. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 19. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planbeställning våren 2015 hösten 2018.

13 13 SBN 22 Dnr SBN Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får negativt planbesked ska det finnas en motivering till beslutet. Ett negativt planbesked går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Mjölnaren Möjliggöra flerbostadshus eller kontor i 2 vån där gällande plan anger komplementbyggnad. Tidigare beslut: Gällande plan från 1986 anger dels en q-märkt komplementbyggnad som inte får förvanskas, dels byggrätt för en ny komplementbyggnad. Negativt planbesked Bedömning: q-märkningen behöver finnas kvar. Nya bostäder/kontor är ur risksynpunkt tveksamt 26,5 m från järnväg. En ny komplementbyggnad skulle passa bättre i miljön än en fasad i 2 vån utan fönster. Bullerskydd av gård kan ske med plank (utan planändring). Stationsgatans anslutning till väg 180-Vänersborgsv kan komma att byggas om (Ta-område i plan). Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 20. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked gällande Mjölnaren 2, med motivering enligt tabell ovan. Yrkanden Bo Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadskontoret.

14 14 Forts SBN 22 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadskontoret. Jäv Ove Ödestad (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 23 Dnr SBN Repslagaren 4, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Repslagaren Möjliggöra tillbyggnad av befintlig skolmatsal/lektionssal i 2 plan. Tidigare beslut: Gällande plan från1986 ger byggrätt för tillbyggnad men bara i ett plan. För byggnaden gäller också en q-bestämmelse. Bedömning: Ansökans läge för tillbyggnad på prickmark är inte lämpligt pga underjordiska ledningar o byggnadens kulturhistoriska värde. Byggrätt kan istället utökas t 2 vån väster om matsalen då ombyggnad av kök behövs. Tillbyggnad anpassas enligt q-bestämmelse. Närstående träd skyddas m bestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 21. Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked gällande Repslagaren 4, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

16 16 SBN 24 Dnr SBN Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder som kompletteringsbebyggelse där närheten till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelser, service samt rekreationsmöjligheter utgör en stor tillgång. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 1 oktober- 24 oktober 2014 och ett samrådsmöte ordnades den 15 oktober I en samrådsredogörelse finns inkomna synpunkter sammanställda. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen ansett, och , att syftet med strandskyddsbestämmelserna att bevara rekreationsytor vid sjöar väger tyngre än de nämnda särskilda skälen för ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl enligt bestämmelserna i Miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap, : platsen är redan ianspråkxn; platsen är väl avskild från stranden; anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten; byggnaden behövs för att utvidga pågående verksamhet; platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller ett annat mycket angeläget intresse. Länsstyrelsen bedömer att inga av de särskilda skäl för dispens från strandskyddet är uppfyllda här. Ett av yttrandena angående planförslaget, från Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, inom Göteborgs kommunalförbund, har bedömt att staden istället bör förtätas från centrum och utåt. Det finns lämpligare platser för kompletterande bebyggelse än Sjuhäradsgatan som ligger 2,5 km från centrum. Därmed anser de att tätortsutveckling kan tillgodoses i ett annat område. Beredning Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden. Med hänsyn till gällande strandskydd inom hela planområdet samt en prioritering av kompletterande bostäder närmare tätortens centrum, föreslår kontoret, i enlighet med samrådsredogörelsen, att planhandläggningen avbryts. Enligt 2 kap. 1, 2 PBL, ska kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 8 miljöbalken ska tillämpas.

17 17 Forts SBN 24 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 22. Samhällsbyggnadsnämnden följer Länsstyrelsens beslut gällande strandskydd, innebärande att allmänna intressen väger tyngre än enskilda intressen, och beslutar därmed att avbryta planarbetet.

18 18 SBN 25 Dnr SBN Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Ärendet Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av förskola på fastigheten Långared 7:25 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: FABS AB, SMÅLANDSGATAN 1, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. AnXn översiktsplan (ÖP95) anger R16. LÅNGAREDS KYRKBY: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad översiktsplan. Särskild hänsyn till landskapsbild, geovetenskap och VA-situationen. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Den planerade byggnadsplatsen ligger inom befintlig ianspråkxn skolgård med kraftigt kuperad tomt i den västra delen. Längs gränsen mot Långared 1:6 finns en rad med stora gamla träd. Träden ska skyddas under byggnationsperiod så att inte trädens rötter och grenverk skadas. På fastigheten finns lokala anläggningar för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Sökanden behöver redovisa att vattenläggningen kapacitetsmässigt klarar den ökade förbrukning som ny förskola medför. På grund av en kraftig marklutning på innegården ser det trångt ut på platsen. Den föreslagna placeringen av förskolan kräver en speciell utformning av byggnaden. Husets utformning och exakt placering ska prövas vidare i ansökan om bygglov Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och en representant för Miljöskyddskontoret. Beredning Tekniska kontoret har inkommit med yttrande och meddelat att avfallshanteringen ska lösas i enlighet med reglerna i avfallsföreskrifterna om vändplats, dragvägar, underlag och lutningar Ärendet har kompletterats med en ny situationsplan med en ny byggnads placering på tomten Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Långared 1:6, Långared 1:44).

19 19 Forts SBN Yttrande utan erinran inkom från sakägare Långared 1: Inga synpunkter från sakägare Långared 1:6 har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 23. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 och 31 Plan- och bygglagen (PBL). Upplysningar Beslut om förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Avgift för förhandsbesked tas ut med kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas Formulär 1. Exp: Sökande, Sakägare fk (Långared 1:44), Sakägare delg.kv,fk (Långared 1:6), PoIT, Akten.

20 20 SBN 26 Dnr SBN Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation. Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, Tekniska Förvaltningen, SVEAGATAN 12, ALINGSÅS. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300m) från sjön Lilla Färgen samt områdesplan OB5. Den föreslagna pumpstationen, vars byggnadsyta mäter 4,02 x 4,02 m, har nockhöjden 3,25 m och ett sadeltak med takvinkeln 14º. Fasadmaterial utgörs av panelstrukturerad betong, infärgad i faluröd kulör. Takbeläggning är svart takplåt. En kort tillfarts-/serviceväg anordnas från Färgesundsvägen. Markhöjder enligt sökandens ritning. Beredning , samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. Strandskydd gäller. Strandskyddsdispens tillstyrks. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Platsen är inte inhägnad och hindrar inte tillgängligheten till strandområdet : Ärendet remitterades till berörda sakägare (Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60, 1:54, 1:40) för yttrande. Vid remisstidens utgång förelåg yttranden från Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60 och 1:54. Hjälmared 1:61 androg att fasadkulören borde vara mer neutral (grå) ej röd. Hjälmared 1:60 kommenterade att tillfartsvägen borde vara en grusväg for att passa in i omgivningen. Hjälmared 1:54 önskade att pumphuset skulle placeras utanför strandskyddat område eller placeras nordost om Färgesundsvägen meter från fastigheten Hjälmared 1:60 eller, i tredje hand, placeras närmare Färgesundsvägen och längre från fastighet Hjälmared 1:60 med en kortare tillfartsväg. Övriga hörda hade inga invändningar.

21 21 Forts SBN 26 Förvaltningens yttrande Efter att ha tagit del av sakägarutlåtandena har sökanden undersökt möjligheter att justera pumpstationens placering med hänsyn till framkomna synpunkter. De tekniska förutsättningarna innebär dock att någon större förändring av läget inte är möjlig. Placering av stationen utanför strandskyddsområdet är inte tekniskt möjlig. Stationens kulör bedöms kunna justeras för att inte ge ett dominant intryck. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 24. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd och kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c p5 miljöbalken (MB). Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Stationens tillfartsväg skall vara grusad. Fasadkulör bestäms efter samråd med bygglovsarkitekt. Upplysningar Ansök om slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas till Samhällsbyggnadskontoret (Bilaga). Beslutet om bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det beslutet vunnit laga kraft. Sökanden erinras on att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontoret GIS-enhet / ). Lovavgift tas ut med 7904 kronor. Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 8800 kronor. Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Sakägare Hjälmared 1:76 Hjälmared 1:61 Hjälmared 1:60 fk, Sakägare Hjälmared 1:54 Rek MB Formulär 1, Sakägare Hjälmared 1:40 delg.kv,fk, Grannar Hjälmared 1:39 fk, GIS-tekniker fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten. Bil.: Kontrollplan

22 22 SBN 27 Dnr SBN Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser höjning av skärmtak med ny skyltning ovan tappstation samt demontering av tre underjordiska cisterner för bensin, med påföljande nedläggning av ny cistern, om 50m 3, för Klass 1 bensin 95 oktan. Sökande är: PREEM AB, WARFVINGES VÄG 45, STOCKHOLM. Fastigheten omfattas av detaljplan A468 med beteckning Jm: småindustriändamål. Byggnadsplatsen har besiktigats av bygglovarkitekt och representant för miljöskyddskontoret samt tillsynsförrättare från räddningstjänsten. Beredning Räddningstjänsten avstyrker ansökan då flera brister i fastigheten (med intilliggande byggnad) konstaterats beträffande: - den angränsande byggnadens brandklassning, - säkerhetsavstånd för lossningsplats för tankfordon, - säker passage och parkering för kunder som inte handlar drivmedel - förbudsområde utanför restaurang (således ingen uteservering), - avsaknad av riskutredning för konsekvenser vid brand. Miljöskyddskontoret rekommenderar att startbesked inte lämnas förrän: - dimensionerande beräkningar för oljeavskiljning redovisats, - beredskap beträffande förorenad mark vid schaktning redovisas, - spillzoner redovisats för tankbilar, samt anpassning av zonerna till omständigheterna på platsen : Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret avstyrker ansökan med hänvisning till att lov inte kan beviljas förrän åtgärder vidtas som avhjälper de brister som påpekats av Räddningstjänsten respektive Miljökontoret : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott informerades med förslag till negativ kommunicering : Ärendebeskrivningen med negativ kommunicering översändes till sökanden för yttrande : Vid remisstidens utgång hade inget yttrande inkommit från sökanden.

23 23 Forts SBN 27 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 25. Ansökan avslås då förutsättningar inte föreligger att på ett ändmålsenligt sätt med Plan och Bygglagens 8 kap 1 (lämplighet för ändamålet) som grund, tillvarata de krav som ställs på en anläggning, med hänsyn till de anmärkningar som gjorts av Räddningstjänst och Miljöskyddskontor. Upplysningar Avgift tas ut med 9822 kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas, se Formulär 1. Exp: Sökande Rek MB Formulär 1, PoIT, Akten.

24 24 SBN 28 Dnr SBN Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Björkerärr 2:28 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: LEVINSSON TONY OCH FRIDA, AFZELIIVÄGEN 37, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser. AnXn översiktsplan anger R5, R9. R5: Område med bebyggelse tryck. R9: Område med stor rekreationsvärde. Förhandsbesked har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 118. Beslutet har överklagats men Länsstyrelsen beslutade att avvisa överklagandet. Åtgärden följer förhandsbeskedet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan och fristående garage. Huvudbyggnaden har måtten 15,7 X 9,1 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,0 kvm. Garaget har måtten 4,3 x 8,5 meter, BYA är om 36,5 kvm. Byggnader får fasad i liggande träpanel i vit kulör (S-1000N). Taken utförs av betongpannor i svart. Fönster är av trä målas i vit kulör. Huvudbyggnaden ligger mer än 4,5 meter till fastighetsgränser. Garaget placeras med avståndet 2,0 meter mot Björkekärr 2:29. Infart till fastigheten sker via gemensamhetsanläggning/väg. Miljöskyddskontoret har i delegationsbeslut 511/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning. Ärendet har enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen skickats till berörda sakägare för yttrande. Beredning Miljöskyddskontoret inkom med beslut om avloppsanordning Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Björkekärr 2:25, Björkekärr 2:27, 2:29, S:1) Sakägarintyg utan erinran inkom från Björkekärr 2:27, Björkekärr2:29, S:1)

25 25 Forts SBN Sakägaren Björkekärr 2:25 inkom med yttrandet. Sakägaren har påpekat att från hans synpunkt har markarbetet på fastigheten påbörjats innan bygglov getts. Sakägaren ville vara informerad om de frågorna som gäller tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering av nybildad fastighet. Sakägaren ställer frågor om hur det blir med den befintliga bäcken samt ny slänt närmare hans fastighet Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och markentreprenör Sökanden inkommer med reviderad markplan. Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Efter platsbesök med markentreprenören har det konstaterats att markarbetet på fastigheten inte har påbörjats än. Jordmassor som ligger på tomten idag är jordmassor som har placerats om efter utförande av ny väg. Placeringen är tillfällig och kräver inget marklov. Frågorna om tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering på fastigheten kommer att lösas i enlighet med PBLs/BBRs krav och tillhör byggherre/entreprenör. Frågorna ska kontrolleras av Samhällsbyggnadskontoret på tekniskt samråd. Enligt reviderad markplan ska bäcken bevaras i befintligt skick och den nya slänten ska utformas med slät lutning mot bäcken. Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 26. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har utsetts Leif Isaksson, Skånegatan 17B, Göteborg

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer