Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36

2 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning Delegering av arbetsmiljöuppgifter... 9 Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Planbeställning våren hösten Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Repslagaren 4, ansökan om planbesked Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Stora Lygnö 1:31, olovligt boende, dnr Ankaret 12, Nybyggnad flerbostadshus, dnr Västerbodarna 1:461 (avstyckning från Västerbodarna 1:143), nybyggnad enbostadhus och garage, dnr Ingared 5:225, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Holmängen 1:8, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Färgaren 2, bygglov flerfamiljshus, liten avvikelse, dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Måndagen den 23 februari 2015, kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Olsson (S), ordförande Thomas Pettersson (C), vice ordförande Sara Alfredsson (S) Lars Larsson (S), ej under 29 på grund av jäv. Dennis Jalonen (V) Fredrik Dolff (MP) Björn Dahlin (M) Thorsten Larsson (M) Magnus Martinsson (KD) Rolf Thor (FP) Therese Erlandson (SD) Ove Ödestad (M), ersätter Anna Hedén (M), ej under 22 på grund av jäv. Bo Lundbladh (C), ersätter Anna Hedén (M) under 22. Martin Pehrsson (S), ersätter Tomas Olofsson (S) Lennart Pettersson (S), ersätter Lars Larsson under 29. Lennart Pettersson (S) Irené Jonsson (S) Ulla Dalén (MP) Bo Lundbladh (C) Liselotte Åkerfelt (FP) Barbro Sundström, förvaltningschef Birgitta Wiktorsson-Ekman, planchef Bengt Hellberg, exploateringschef Ola Ljungman, bygglovchef/stadsarkitekt Martin Wollhag, enhetschef ekonomi Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Setterby, enhetschef GIS Utses att justera Thomas Pettersson (C) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 27 feb 2015, kl Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Bo Olsson (S) Thomas Pettersson (C)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A) Förvaltningschefen informerar

6 6 SBN 16 Dnr SBN Årsredovisning 2014 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2014 som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunens styrmodell. Slutlig årsredovisning skall lämnas in till kommunledningskontoret senast fredagen den 6 februari Justerat nämndprotokoll, tillsammans med beslutad årsredovisning, ska skickas till Kommunstyrelsen senast tisdagen den 24 februari Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 13. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 2014 för ansvarsenheterna Samhällsbyggnad samt Exploatering Exp: KS Platina, SBN Platina

7 7 SBN 17 Dnr SBN Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Enligt styrmodell för Alingsås kommun skall respektive nämnd upprätta en flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi för är framxn utifrån av kommunledningskontoret angivna anvisningar, och kompletteras med uppgifter och information vilka bedöms väsentliga för verksamheten. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 14. Flerårsstrategi för Samhällsbyggnadsnämnden antas. Exp: KS Platina, SBN Platina

8 8 SBN 18 Dnr SBN Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014 Ärendebeskrivning Ernst & Young har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en årlig grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur nämnder mottar, genomför och återredovisar av kommun-fullmäktige beslutade mål och uppdrag. Granskningen har genomförts som en enkätunder-sökning med nämndernas ledamöter samt genom en genomgång av nämndernas protokoll. Revisorerna önskar nu nämndernas synpunkter med anledning av revisionsrapporten. Förvaltningens yttrande Revisorerna framför synpunkter på i första hand vikten av att tydliggöra det löpande arbetet med åtaganden samt att på ett tydligare sätt redovisa åtaganden i samband med tertialuppföljningarna i april, augusti och december. Därutöver uppmanas nämnden att ange förvaltningens åtaganden i flerårsstrategin, eftersom det inte fanns några förvaltningsåtaganden i flerårsstrategin för av nämndens totalt 22 ledamöter har besvarat enkäten varav 10 är ordinarie ledamöter. Således har 71 % av de ordinarie ledamöterna besvarat enkäten, vilket är ett högt resultat. Majoriteten av svaren är positiva avseende såväl internt arbete i nämnden som arbetet mellan nämnd och förvaltning. En stor majoritet anser att beslutsunderlagen från förvaltningen är bra. Ledamöterna är också genomgående svagt positiva till kommunens styrmodell i sin helhet. Nämnden har antagit förvaltningsåtaganden till nämndens åtagande vid våruppföljningen 2014, varför dessa inte återfinns i flerårsstrategin. Förvaltningens åtagande kommer att finnas med i flerårsstrategin för En tydligare redovisning av arbetet med åtagandena i anslutning till kommunens övergripande mål kommer också att ske i anslutning till tertialrapporteringen under I den mån avvikelser i arbetet med antagna åtaganden och ev. uppdrag uppdagas mellan tertialuppföljningarna kommer dessa att rapporteras till nästkommande nämndmöte. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 15. Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens synpunkter och förslag. Exp: Kommunrevisionen, Ernst & Young, Förvaltningschef

9 9 SBN 19 Dnr SBN Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Förvaltningens yttrande I Samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att : ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 16. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

10 10 SBN 20 Dnr SBN Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden, genom exploateringsavdelningen, har huvudansvaret för det kommungemensamma arbetet med förorenade områden. Handlingsplanens syfte är att samla kunskap kring förorenade områden och att stödja kommunens planering och tillsyn av områden där markföroreningar kan förekomma. Kommunens första handlingsplan för förorenade områden antogs av Kommunfullmäktige i november Denna plan var bl.a. en förutsättning för att kunna söka statsbidrag för sanering efter kommunens båda nedlagda gasverk i kv. Klockan och Ljuset. Sedan planen antogs har mycket hänt, bland annat har saneringarna i kv. Klockan och kv. Ljuset genomförts. Handlingsplanen saknar i dag aktualitet, varför den behöver revideras. Arbetet med revisionen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för miljöskyddskontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret och samhällsbyggandskontoret. Beredning I den föreslagan planen behandlas 36 olika objekt som är av primärt intresse för kommunen som markägare eller ligger inom planeringsområden som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Totalt finns i dag kunskap om knappt 100 förorenade områden i Alingsås Kommun. Planen innehåller syfte, mål och prioriteringar för arbetet med förorenade områden i kommunen de kommande fem åren. Ett stort fokus läggs på sammanhängande områden med komplexa mark- eller ansvarsförhållande och området kring E 20 och A+. I huvudsak förväntas insatser för utredningar och saneringar ske genom exploateringsföretag, men nya resurser för att undersöka förhållandena i Mjörnviken och Gerdska ström föreslås i planen, liksom kostnader för utredning kring tätortsnära skjutbanor. Förslaget till reviderad handlingsplan föreslås bli föremål för remiss till berörda nämnder innan beslut om slutligt förslag till Kommunfullmäktige tas av Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 17.

11 11 Forts SBN 20 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera förslaget till reviderad handlingsplan för förorenade områden till miljöskyddsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Svar på remissen ska lämnas senast 30 april Bilaga: Objektförteckning Exp: MN, TN, KS, BH, BN

12 12 SBN 21 Dnr SBN Planbeställning våren hösten 2018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en planbeställning för perioden våren 2015 hösten Planbeställningen är en redovisning av vilka planer som prioriteras under de kommande åren. Prioriteringen sker utifrån kommunens investeringstak, samhällsnytta, nya bostäder/företagstomter/arbetstillfällen, planavdelningens arbetsbelastning, datum på inkommen planansökan m.m. Beredning Planbeställningen uppdateras två gånger per år. Den senaste planbeställningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden , 87. De fem nya planuppdrag som fått positivt planbesked under perioden hösten 2014 januari 2015 har förts in i planbeställningen. Även Repslagaren 4 som föreslås få positivt planbesked i februari 2015 har förts in i förslaget till planbeställning. Ytterligare ett nytt planuppdrag är Afzeliiskolan 2 som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om För nya planer som initieras av exploateringsavdelningen har inte förfarandet med planbesked använts. Exploateringsavdelningens önskemål om planläggning har behandlats i den gemensamma beredningen och har därefter tagits med i förslaget till planbeställning (det enda nya uppdraget i denna beställning är Kronan 4 o 12). Varje planuppdrag har fått en ungefärlig tidplan när kommunen kan påbörja planarbetet och när kommunen beräknar att planuppdraget kan antas. Försenad planläggning går inte att överklaga. De som fått positivt planbesked har ingen garanti för att planen efter prövning kommer att antas. Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Jämfört med den tidigare planbeställningen har antalet planer som samhällsbyggnadskontoret kan arbeta med under 2015 minskat betydligt, från drygt 50 till 38. Detta beror på att en kraftig sänkning gjorts av taket för kommunala investeringar. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 19. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planbeställning våren 2015 hösten 2018.

13 13 SBN 22 Dnr SBN Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får negativt planbesked ska det finnas en motivering till beslutet. Ett negativt planbesked går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Mjölnaren Möjliggöra flerbostadshus eller kontor i 2 vån där gällande plan anger komplementbyggnad. Tidigare beslut: Gällande plan från 1986 anger dels en q-märkt komplementbyggnad som inte får förvanskas, dels byggrätt för en ny komplementbyggnad. Negativt planbesked Bedömning: q-märkningen behöver finnas kvar. Nya bostäder/kontor är ur risksynpunkt tveksamt 26,5 m från järnväg. En ny komplementbyggnad skulle passa bättre i miljön än en fasad i 2 vån utan fönster. Bullerskydd av gård kan ske med plank (utan planändring). Stationsgatans anslutning till väg 180-Vänersborgsv kan komma att byggas om (Ta-område i plan). Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 20. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked gällande Mjölnaren 2, med motivering enligt tabell ovan. Yrkanden Bo Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadskontoret.

14 14 Forts SBN 22 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadskontoret. Jäv Ove Ödestad (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 23 Dnr SBN Repslagaren 4, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Repslagaren Möjliggöra tillbyggnad av befintlig skolmatsal/lektionssal i 2 plan. Tidigare beslut: Gällande plan från1986 ger byggrätt för tillbyggnad men bara i ett plan. För byggnaden gäller också en q-bestämmelse. Bedömning: Ansökans läge för tillbyggnad på prickmark är inte lämpligt pga underjordiska ledningar o byggnadens kulturhistoriska värde. Byggrätt kan istället utökas t 2 vån väster om matsalen då ombyggnad av kök behövs. Tillbyggnad anpassas enligt q-bestämmelse. Närstående träd skyddas m bestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 21. Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked gällande Repslagaren 4, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

16 16 SBN 24 Dnr SBN Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder som kompletteringsbebyggelse där närheten till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelser, service samt rekreationsmöjligheter utgör en stor tillgång. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 1 oktober- 24 oktober 2014 och ett samrådsmöte ordnades den 15 oktober I en samrådsredogörelse finns inkomna synpunkter sammanställda. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen ansett, och , att syftet med strandskyddsbestämmelserna att bevara rekreationsytor vid sjöar väger tyngre än de nämnda särskilda skälen för ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl enligt bestämmelserna i Miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap, : platsen är redan ianspråkxn; platsen är väl avskild från stranden; anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten; byggnaden behövs för att utvidga pågående verksamhet; platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller ett annat mycket angeläget intresse. Länsstyrelsen bedömer att inga av de särskilda skäl för dispens från strandskyddet är uppfyllda här. Ett av yttrandena angående planförslaget, från Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, inom Göteborgs kommunalförbund, har bedömt att staden istället bör förtätas från centrum och utåt. Det finns lämpligare platser för kompletterande bebyggelse än Sjuhäradsgatan som ligger 2,5 km från centrum. Därmed anser de att tätortsutveckling kan tillgodoses i ett annat område. Beredning Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden. Med hänsyn till gällande strandskydd inom hela planområdet samt en prioritering av kompletterande bostäder närmare tätortens centrum, föreslår kontoret, i enlighet med samrådsredogörelsen, att planhandläggningen avbryts. Enligt 2 kap. 1, 2 PBL, ska kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 8 miljöbalken ska tillämpas.

17 17 Forts SBN 24 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 22. Samhällsbyggnadsnämnden följer Länsstyrelsens beslut gällande strandskydd, innebärande att allmänna intressen väger tyngre än enskilda intressen, och beslutar därmed att avbryta planarbetet.

18 18 SBN 25 Dnr SBN Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Ärendet Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av förskola på fastigheten Långared 7:25 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: FABS AB, SMÅLANDSGATAN 1, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. AnXn översiktsplan (ÖP95) anger R16. LÅNGAREDS KYRKBY: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad översiktsplan. Särskild hänsyn till landskapsbild, geovetenskap och VA-situationen. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Den planerade byggnadsplatsen ligger inom befintlig ianspråkxn skolgård med kraftigt kuperad tomt i den västra delen. Längs gränsen mot Långared 1:6 finns en rad med stora gamla träd. Träden ska skyddas under byggnationsperiod så att inte trädens rötter och grenverk skadas. På fastigheten finns lokala anläggningar för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Sökanden behöver redovisa att vattenläggningen kapacitetsmässigt klarar den ökade förbrukning som ny förskola medför. På grund av en kraftig marklutning på innegården ser det trångt ut på platsen. Den föreslagna placeringen av förskolan kräver en speciell utformning av byggnaden. Husets utformning och exakt placering ska prövas vidare i ansökan om bygglov Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och en representant för Miljöskyddskontoret. Beredning Tekniska kontoret har inkommit med yttrande och meddelat att avfallshanteringen ska lösas i enlighet med reglerna i avfallsföreskrifterna om vändplats, dragvägar, underlag och lutningar Ärendet har kompletterats med en ny situationsplan med en ny byggnads placering på tomten Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Långared 1:6, Långared 1:44).

19 19 Forts SBN Yttrande utan erinran inkom från sakägare Långared 1: Inga synpunkter från sakägare Långared 1:6 har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 23. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 och 31 Plan- och bygglagen (PBL). Upplysningar Beslut om förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Avgift för förhandsbesked tas ut med kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas Formulär 1. Exp: Sökande, Sakägare fk (Långared 1:44), Sakägare delg.kv,fk (Långared 1:6), PoIT, Akten.

20 20 SBN 26 Dnr SBN Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation. Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, Tekniska Förvaltningen, SVEAGATAN 12, ALINGSÅS. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300m) från sjön Lilla Färgen samt områdesplan OB5. Den föreslagna pumpstationen, vars byggnadsyta mäter 4,02 x 4,02 m, har nockhöjden 3,25 m och ett sadeltak med takvinkeln 14º. Fasadmaterial utgörs av panelstrukturerad betong, infärgad i faluröd kulör. Takbeläggning är svart takplåt. En kort tillfarts-/serviceväg anordnas från Färgesundsvägen. Markhöjder enligt sökandens ritning. Beredning , samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. Strandskydd gäller. Strandskyddsdispens tillstyrks. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Platsen är inte inhägnad och hindrar inte tillgängligheten till strandområdet : Ärendet remitterades till berörda sakägare (Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60, 1:54, 1:40) för yttrande. Vid remisstidens utgång förelåg yttranden från Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60 och 1:54. Hjälmared 1:61 androg att fasadkulören borde vara mer neutral (grå) ej röd. Hjälmared 1:60 kommenterade att tillfartsvägen borde vara en grusväg for att passa in i omgivningen. Hjälmared 1:54 önskade att pumphuset skulle placeras utanför strandskyddat område eller placeras nordost om Färgesundsvägen meter från fastigheten Hjälmared 1:60 eller, i tredje hand, placeras närmare Färgesundsvägen och längre från fastighet Hjälmared 1:60 med en kortare tillfartsväg. Övriga hörda hade inga invändningar.

21 21 Forts SBN 26 Förvaltningens yttrande Efter att ha tagit del av sakägarutlåtandena har sökanden undersökt möjligheter att justera pumpstationens placering med hänsyn till framkomna synpunkter. De tekniska förutsättningarna innebär dock att någon större förändring av läget inte är möjlig. Placering av stationen utanför strandskyddsområdet är inte tekniskt möjlig. Stationens kulör bedöms kunna justeras för att inte ge ett dominant intryck. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 24. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd och kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c p5 miljöbalken (MB). Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Stationens tillfartsväg skall vara grusad. Fasadkulör bestäms efter samråd med bygglovsarkitekt. Upplysningar Ansök om slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas till Samhällsbyggnadskontoret (Bilaga). Beslutet om bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det beslutet vunnit laga kraft. Sökanden erinras on att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontoret GIS-enhet / ). Lovavgift tas ut med 7904 kronor. Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 8800 kronor. Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Sakägare Hjälmared 1:76 Hjälmared 1:61 Hjälmared 1:60 fk, Sakägare Hjälmared 1:54 Rek MB Formulär 1, Sakägare Hjälmared 1:40 delg.kv,fk, Grannar Hjälmared 1:39 fk, GIS-tekniker fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten. Bil.: Kontrollplan

22 22 SBN 27 Dnr SBN Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser höjning av skärmtak med ny skyltning ovan tappstation samt demontering av tre underjordiska cisterner för bensin, med påföljande nedläggning av ny cistern, om 50m 3, för Klass 1 bensin 95 oktan. Sökande är: PREEM AB, WARFVINGES VÄG 45, STOCKHOLM. Fastigheten omfattas av detaljplan A468 med beteckning Jm: småindustriändamål. Byggnadsplatsen har besiktigats av bygglovarkitekt och representant för miljöskyddskontoret samt tillsynsförrättare från räddningstjänsten. Beredning Räddningstjänsten avstyrker ansökan då flera brister i fastigheten (med intilliggande byggnad) konstaterats beträffande: - den angränsande byggnadens brandklassning, - säkerhetsavstånd för lossningsplats för tankfordon, - säker passage och parkering för kunder som inte handlar drivmedel - förbudsområde utanför restaurang (således ingen uteservering), - avsaknad av riskutredning för konsekvenser vid brand. Miljöskyddskontoret rekommenderar att startbesked inte lämnas förrän: - dimensionerande beräkningar för oljeavskiljning redovisats, - beredskap beträffande förorenad mark vid schaktning redovisas, - spillzoner redovisats för tankbilar, samt anpassning av zonerna till omständigheterna på platsen : Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret avstyrker ansökan med hänvisning till att lov inte kan beviljas förrän åtgärder vidtas som avhjälper de brister som påpekats av Räddningstjänsten respektive Miljökontoret : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott informerades med förslag till negativ kommunicering : Ärendebeskrivningen med negativ kommunicering översändes till sökanden för yttrande : Vid remisstidens utgång hade inget yttrande inkommit från sökanden.

23 23 Forts SBN 27 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 25. Ansökan avslås då förutsättningar inte föreligger att på ett ändmålsenligt sätt med Plan och Bygglagens 8 kap 1 (lämplighet för ändamålet) som grund, tillvarata de krav som ställs på en anläggning, med hänsyn till de anmärkningar som gjorts av Räddningstjänst och Miljöskyddskontor. Upplysningar Avgift tas ut med 9822 kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas, se Formulär 1. Exp: Sökande Rek MB Formulär 1, PoIT, Akten.

24 24 SBN 28 Dnr SBN Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Björkerärr 2:28 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: LEVINSSON TONY OCH FRIDA, AFZELIIVÄGEN 37, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser. AnXn översiktsplan anger R5, R9. R5: Område med bebyggelse tryck. R9: Område med stor rekreationsvärde. Förhandsbesked har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 118. Beslutet har överklagats men Länsstyrelsen beslutade att avvisa överklagandet. Åtgärden följer förhandsbeskedet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan och fristående garage. Huvudbyggnaden har måtten 15,7 X 9,1 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,0 kvm. Garaget har måtten 4,3 x 8,5 meter, BYA är om 36,5 kvm. Byggnader får fasad i liggande träpanel i vit kulör (S-1000N). Taken utförs av betongpannor i svart. Fönster är av trä målas i vit kulör. Huvudbyggnaden ligger mer än 4,5 meter till fastighetsgränser. Garaget placeras med avståndet 2,0 meter mot Björkekärr 2:29. Infart till fastigheten sker via gemensamhetsanläggning/väg. Miljöskyddskontoret har i delegationsbeslut 511/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning. Ärendet har enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen skickats till berörda sakägare för yttrande. Beredning Miljöskyddskontoret inkom med beslut om avloppsanordning Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Björkekärr 2:25, Björkekärr 2:27, 2:29, S:1) Sakägarintyg utan erinran inkom från Björkekärr 2:27, Björkekärr2:29, S:1)

25 25 Forts SBN Sakägaren Björkekärr 2:25 inkom med yttrandet. Sakägaren har påpekat att från hans synpunkt har markarbetet på fastigheten påbörjats innan bygglov getts. Sakägaren ville vara informerad om de frågorna som gäller tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering av nybildad fastighet. Sakägaren ställer frågor om hur det blir med den befintliga bäcken samt ny slänt närmare hans fastighet Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och markentreprenör Sökanden inkommer med reviderad markplan. Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Efter platsbesök med markentreprenören har det konstaterats att markarbetet på fastigheten inte har påbörjats än. Jordmassor som ligger på tomten idag är jordmassor som har placerats om efter utförande av ny väg. Placeringen är tillfällig och kräver inget marklov. Frågorna om tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering på fastigheten kommer att lösas i enlighet med PBLs/BBRs krav och tillhör byggherre/entreprenör. Frågorna ska kontrolleras av Samhällsbyggnadskontoret på tekniskt samråd. Enligt reviderad markplan ska bäcken bevaras i befintligt skick och den nya slänten ska utformas med slät lutning mot bäcken. Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 26. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har utsetts Leif Isaksson, Skånegatan 17B, Göteborg

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-08 71-91

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-08 71-91 Samhällsbyggnadsnämnden 71-91 2 Information och överläggningar... 5 Beslut om utbyggnad av torg, busshållplats och cirkulationsplats i Stadsskogens centrum... 6 Genneved 6:30, fråga om kommunalt förvärv...

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23 Samhällsbyggnadsnämnden 1-23 2 Flerårsstrategi 2014-2016 för samhällsbyggnadsnämnden... 7 Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer