Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36

2 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning Delegering av arbetsmiljöuppgifter... 9 Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Planbeställning våren hösten Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Repslagaren 4, ansökan om planbesked Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Stora Lygnö 1:31, olovligt boende, dnr Ankaret 12, Nybyggnad flerbostadshus, dnr Västerbodarna 1:461 (avstyckning från Västerbodarna 1:143), nybyggnad enbostadhus och garage, dnr Ingared 5:225, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Holmängen 1:8, ej bygglovpliktig åtgärd, dnr Färgaren 2, bygglov flerfamiljshus, liten avvikelse, dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Måndagen den 23 februari 2015, kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Olsson (S), ordförande Thomas Pettersson (C), vice ordförande Sara Alfredsson (S) Lars Larsson (S), ej under 29 på grund av jäv. Dennis Jalonen (V) Fredrik Dolff (MP) Björn Dahlin (M) Thorsten Larsson (M) Magnus Martinsson (KD) Rolf Thor (FP) Therese Erlandson (SD) Ove Ödestad (M), ersätter Anna Hedén (M), ej under 22 på grund av jäv. Bo Lundbladh (C), ersätter Anna Hedén (M) under 22. Martin Pehrsson (S), ersätter Tomas Olofsson (S) Lennart Pettersson (S), ersätter Lars Larsson under 29. Lennart Pettersson (S) Irené Jonsson (S) Ulla Dalén (MP) Bo Lundbladh (C) Liselotte Åkerfelt (FP) Barbro Sundström, förvaltningschef Birgitta Wiktorsson-Ekman, planchef Bengt Hellberg, exploateringschef Ola Ljungman, bygglovchef/stadsarkitekt Martin Wollhag, enhetschef ekonomi Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Setterby, enhetschef GIS Utses att justera Thomas Pettersson (C) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 27 feb 2015, kl Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Bo Olsson (S) Thomas Pettersson (C)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A) Förvaltningschefen informerar

6 6 SBN 16 Dnr SBN Årsredovisning 2014 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2014 som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunens styrmodell. Slutlig årsredovisning skall lämnas in till kommunledningskontoret senast fredagen den 6 februari Justerat nämndprotokoll, tillsammans med beslutad årsredovisning, ska skickas till Kommunstyrelsen senast tisdagen den 24 februari Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 13. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 2014 för ansvarsenheterna Samhällsbyggnad samt Exploatering Exp: KS Platina, SBN Platina

7 7 SBN 17 Dnr SBN Flerårsstrategi , samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Enligt styrmodell för Alingsås kommun skall respektive nämnd upprätta en flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi för är framxn utifrån av kommunledningskontoret angivna anvisningar, och kompletteras med uppgifter och information vilka bedöms väsentliga för verksamheten. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 14. Flerårsstrategi för Samhällsbyggnadsnämnden antas. Exp: KS Platina, SBN Platina

8 8 SBN 18 Dnr SBN Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014 Ärendebeskrivning Ernst & Young har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en årlig grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur nämnder mottar, genomför och återredovisar av kommun-fullmäktige beslutade mål och uppdrag. Granskningen har genomförts som en enkätunder-sökning med nämndernas ledamöter samt genom en genomgång av nämndernas protokoll. Revisorerna önskar nu nämndernas synpunkter med anledning av revisionsrapporten. Förvaltningens yttrande Revisorerna framför synpunkter på i första hand vikten av att tydliggöra det löpande arbetet med åtaganden samt att på ett tydligare sätt redovisa åtaganden i samband med tertialuppföljningarna i april, augusti och december. Därutöver uppmanas nämnden att ange förvaltningens åtaganden i flerårsstrategin, eftersom det inte fanns några förvaltningsåtaganden i flerårsstrategin för av nämndens totalt 22 ledamöter har besvarat enkäten varav 10 är ordinarie ledamöter. Således har 71 % av de ordinarie ledamöterna besvarat enkäten, vilket är ett högt resultat. Majoriteten av svaren är positiva avseende såväl internt arbete i nämnden som arbetet mellan nämnd och förvaltning. En stor majoritet anser att beslutsunderlagen från förvaltningen är bra. Ledamöterna är också genomgående svagt positiva till kommunens styrmodell i sin helhet. Nämnden har antagit förvaltningsåtaganden till nämndens åtagande vid våruppföljningen 2014, varför dessa inte återfinns i flerårsstrategin. Förvaltningens åtagande kommer att finnas med i flerårsstrategin för En tydligare redovisning av arbetet med åtagandena i anslutning till kommunens övergripande mål kommer också att ske i anslutning till tertialrapporteringen under I den mån avvikelser i arbetet med antagna åtaganden och ev. uppdrag uppdagas mellan tertialuppföljningarna kommer dessa att rapporteras till nästkommande nämndmöte. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 15. Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens synpunkter och förslag. Exp: Kommunrevisionen, Ernst & Young, Förvaltningschef

9 9 SBN 19 Dnr SBN Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Förvaltningens yttrande I Samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att : ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 16. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

10 10 SBN 20 Dnr SBN Reviderad handlingsplan för förorenade områden - remiss Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden, genom exploateringsavdelningen, har huvudansvaret för det kommungemensamma arbetet med förorenade områden. Handlingsplanens syfte är att samla kunskap kring förorenade områden och att stödja kommunens planering och tillsyn av områden där markföroreningar kan förekomma. Kommunens första handlingsplan för förorenade områden antogs av Kommunfullmäktige i november Denna plan var bl.a. en förutsättning för att kunna söka statsbidrag för sanering efter kommunens båda nedlagda gasverk i kv. Klockan och Ljuset. Sedan planen antogs har mycket hänt, bland annat har saneringarna i kv. Klockan och kv. Ljuset genomförts. Handlingsplanen saknar i dag aktualitet, varför den behöver revideras. Arbetet med revisionen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för miljöskyddskontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret och samhällsbyggandskontoret. Beredning I den föreslagan planen behandlas 36 olika objekt som är av primärt intresse för kommunen som markägare eller ligger inom planeringsområden som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Totalt finns i dag kunskap om knappt 100 förorenade områden i Alingsås Kommun. Planen innehåller syfte, mål och prioriteringar för arbetet med förorenade områden i kommunen de kommande fem åren. Ett stort fokus läggs på sammanhängande områden med komplexa mark- eller ansvarsförhållande och området kring E 20 och A+. I huvudsak förväntas insatser för utredningar och saneringar ske genom exploateringsföretag, men nya resurser för att undersöka förhållandena i Mjörnviken och Gerdska ström föreslås i planen, liksom kostnader för utredning kring tätortsnära skjutbanor. Förslaget till reviderad handlingsplan föreslås bli föremål för remiss till berörda nämnder innan beslut om slutligt förslag till Kommunfullmäktige tas av Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 17.

11 11 Forts SBN 20 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera förslaget till reviderad handlingsplan för förorenade områden till miljöskyddsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Svar på remissen ska lämnas senast 30 april Bilaga: Objektförteckning Exp: MN, TN, KS, BH, BN

12 12 SBN 21 Dnr SBN Planbeställning våren hösten 2018 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en planbeställning för perioden våren 2015 hösten Planbeställningen är en redovisning av vilka planer som prioriteras under de kommande åren. Prioriteringen sker utifrån kommunens investeringstak, samhällsnytta, nya bostäder/företagstomter/arbetstillfällen, planavdelningens arbetsbelastning, datum på inkommen planansökan m.m. Beredning Planbeställningen uppdateras två gånger per år. Den senaste planbeställningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden , 87. De fem nya planuppdrag som fått positivt planbesked under perioden hösten 2014 januari 2015 har förts in i planbeställningen. Även Repslagaren 4 som föreslås få positivt planbesked i februari 2015 har förts in i förslaget till planbeställning. Ytterligare ett nytt planuppdrag är Afzeliiskolan 2 som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om För nya planer som initieras av exploateringsavdelningen har inte förfarandet med planbesked använts. Exploateringsavdelningens önskemål om planläggning har behandlats i den gemensamma beredningen och har därefter tagits med i förslaget till planbeställning (det enda nya uppdraget i denna beställning är Kronan 4 o 12). Varje planuppdrag har fått en ungefärlig tidplan när kommunen kan påbörja planarbetet och när kommunen beräknar att planuppdraget kan antas. Försenad planläggning går inte att överklaga. De som fått positivt planbesked har ingen garanti för att planen efter prövning kommer att antas. Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Jämfört med den tidigare planbeställningen har antalet planer som samhällsbyggnadskontoret kan arbeta med under 2015 minskat betydligt, från drygt 50 till 38. Detta beror på att en kraftig sänkning gjorts av taket för kommunala investeringar. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 19. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planbeställning våren 2015 hösten 2018.

13 13 SBN 22 Dnr SBN Mjölnaren 2, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får negativt planbesked ska det finnas en motivering till beslutet. Ett negativt planbesked går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Mjölnaren Möjliggöra flerbostadshus eller kontor i 2 vån där gällande plan anger komplementbyggnad. Tidigare beslut: Gällande plan från 1986 anger dels en q-märkt komplementbyggnad som inte får förvanskas, dels byggrätt för en ny komplementbyggnad. Negativt planbesked Bedömning: q-märkningen behöver finnas kvar. Nya bostäder/kontor är ur risksynpunkt tveksamt 26,5 m från järnväg. En ny komplementbyggnad skulle passa bättre i miljön än en fasad i 2 vån utan fönster. Bullerskydd av gård kan ske med plank (utan planändring). Stationsgatans anslutning till väg 180-Vänersborgsv kan komma att byggas om (Ta-område i plan). Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 20. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked gällande Mjölnaren 2, med motivering enligt tabell ovan. Yrkanden Bo Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadskontoret.

14 14 Forts SBN 22 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadskontoret. Jäv Ove Ödestad (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 23 Dnr SBN Repslagaren 4, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Repslagaren Möjliggöra tillbyggnad av befintlig skolmatsal/lektionssal i 2 plan. Tidigare beslut: Gällande plan från1986 ger byggrätt för tillbyggnad men bara i ett plan. För byggnaden gäller också en q-bestämmelse. Bedömning: Ansökans läge för tillbyggnad på prickmark är inte lämpligt pga underjordiska ledningar o byggnadens kulturhistoriska värde. Byggrätt kan istället utökas t 2 vån väster om matsalen då ombyggnad av kök behövs. Tillbyggnad anpassas enligt q-bestämmelse. Närstående träd skyddas m bestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 21. Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked gällande Repslagaren 4, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

16 16 SBN 24 Dnr SBN Detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, avbryta planarbetet Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder som kompletteringsbebyggelse där närheten till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelser, service samt rekreationsmöjligheter utgör en stor tillgång. Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 1 oktober- 24 oktober 2014 och ett samrådsmöte ordnades den 15 oktober I en samrådsredogörelse finns inkomna synpunkter sammanställda. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen ansett, och , att syftet med strandskyddsbestämmelserna att bevara rekreationsytor vid sjöar väger tyngre än de nämnda särskilda skälen för ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl enligt bestämmelserna i Miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap, : platsen är redan ianspråkxn; platsen är väl avskild från stranden; anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten; byggnaden behövs för att utvidga pågående verksamhet; platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller ett annat mycket angeläget intresse. Länsstyrelsen bedömer att inga av de särskilda skäl för dispens från strandskyddet är uppfyllda här. Ett av yttrandena angående planförslaget, från Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, inom Göteborgs kommunalförbund, har bedömt att staden istället bör förtätas från centrum och utåt. Det finns lämpligare platser för kompletterande bebyggelse än Sjuhäradsgatan som ligger 2,5 km från centrum. Därmed anser de att tätortsutveckling kan tillgodoses i ett annat område. Beredning Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden. Med hänsyn till gällande strandskydd inom hela planområdet samt en prioritering av kompletterande bostäder närmare tätortens centrum, föreslår kontoret, i enlighet med samrådsredogörelsen, att planhandläggningen avbryts. Enligt 2 kap. 1, 2 PBL, ska kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Planläggningen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 8 miljöbalken ska tillämpas.

17 17 Forts SBN 24 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 22. Samhällsbyggnadsnämnden följer Länsstyrelsens beslut gällande strandskydd, innebärande att allmänna intressen väger tyngre än enskilda intressen, och beslutar därmed att avbryta planarbetet.

18 18 SBN 25 Dnr SBN Långared 7:25, förhandsbesked, nybyggnad av förskola, dnr Ärendet Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av förskola på fastigheten Långared 7:25 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: FABS AB, SMÅLANDSGATAN 1, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. AnXn översiktsplan (ÖP95) anger R16. LÅNGAREDS KYRKBY: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt fördjupad översiktsplan. Särskild hänsyn till landskapsbild, geovetenskap och VA-situationen. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Den planerade byggnadsplatsen ligger inom befintlig ianspråkxn skolgård med kraftigt kuperad tomt i den västra delen. Längs gränsen mot Långared 1:6 finns en rad med stora gamla träd. Träden ska skyddas under byggnationsperiod så att inte trädens rötter och grenverk skadas. På fastigheten finns lokala anläggningar för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Sökanden behöver redovisa att vattenläggningen kapacitetsmässigt klarar den ökade förbrukning som ny förskola medför. På grund av en kraftig marklutning på innegården ser det trångt ut på platsen. Den föreslagna placeringen av förskolan kräver en speciell utformning av byggnaden. Husets utformning och exakt placering ska prövas vidare i ansökan om bygglov Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och en representant för Miljöskyddskontoret. Beredning Tekniska kontoret har inkommit med yttrande och meddelat att avfallshanteringen ska lösas i enlighet med reglerna i avfallsföreskrifterna om vändplats, dragvägar, underlag och lutningar Ärendet har kompletterats med en ny situationsplan med en ny byggnads placering på tomten Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Långared 1:6, Långared 1:44).

19 19 Forts SBN Yttrande utan erinran inkom från sakägare Långared 1: Inga synpunkter från sakägare Långared 1:6 har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 23. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 och 31 Plan- och bygglagen (PBL). Upplysningar Beslut om förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Avgift för förhandsbesked tas ut med kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas Formulär 1. Exp: Sökande, Sakägare fk (Långared 1:44), Sakägare delg.kv,fk (Långared 1:6), PoIT, Akten.

20 20 SBN 26 Dnr SBN Hjälmared 1:76, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av pumpstation, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation. Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, Tekniska Förvaltningen, SVEAGATAN 12, ALINGSÅS. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd (300m) från sjön Lilla Färgen samt områdesplan OB5. Den föreslagna pumpstationen, vars byggnadsyta mäter 4,02 x 4,02 m, har nockhöjden 3,25 m och ett sadeltak med takvinkeln 14º. Fasadmaterial utgörs av panelstrukturerad betong, infärgad i faluröd kulör. Takbeläggning är svart takplåt. En kort tillfarts-/serviceväg anordnas från Färgesundsvägen. Markhöjder enligt sökandens ritning. Beredning , samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. Strandskydd gäller. Strandskyddsdispens tillstyrks. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Platsen är inte inhägnad och hindrar inte tillgängligheten till strandområdet : Ärendet remitterades till berörda sakägare (Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60, 1:54, 1:40) för yttrande. Vid remisstidens utgång förelåg yttranden från Hjälmared 1:76, 1:61, 1:60 och 1:54. Hjälmared 1:61 androg att fasadkulören borde vara mer neutral (grå) ej röd. Hjälmared 1:60 kommenterade att tillfartsvägen borde vara en grusväg for att passa in i omgivningen. Hjälmared 1:54 önskade att pumphuset skulle placeras utanför strandskyddat område eller placeras nordost om Färgesundsvägen meter från fastigheten Hjälmared 1:60 eller, i tredje hand, placeras närmare Färgesundsvägen och längre från fastighet Hjälmared 1:60 med en kortare tillfartsväg. Övriga hörda hade inga invändningar.

21 21 Forts SBN 26 Förvaltningens yttrande Efter att ha tagit del av sakägarutlåtandena har sökanden undersökt möjligheter att justera pumpstationens placering med hänsyn till framkomna synpunkter. De tekniska förutsättningarna innebär dock att någon större förändring av läget inte är möjlig. Placering av stationen utanför strandskyddsområdet är inte tekniskt möjlig. Stationens kulör bedöms kunna justeras för att inte ge ett dominant intryck. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 24. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd och kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c p5 miljöbalken (MB). Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Stationens tillfartsväg skall vara grusad. Fasadkulör bestäms efter samråd med bygglovsarkitekt. Upplysningar Ansök om slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Som underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan lämnas till Samhällsbyggnadskontoret (Bilaga). Beslutet om bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det beslutet vunnit laga kraft. Sökanden erinras on att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning. Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontoret GIS-enhet / ). Lovavgift tas ut med 7904 kronor. Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 8800 kronor. Faktura sänds separat. Exp: Sökande, Sakägare Hjälmared 1:76 Hjälmared 1:61 Hjälmared 1:60 fk, Sakägare Hjälmared 1:54 Rek MB Formulär 1, Sakägare Hjälmared 1:40 delg.kv,fk, Grannar Hjälmared 1:39 fk, GIS-tekniker fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten. Bil.: Kontrollplan

22 22 SBN 27 Dnr SBN Rådstugan 2, bygglov, höjning av skärmtak och nedläggning av cistern, dnr Ärendet Ansökan inkom och avser höjning av skärmtak med ny skyltning ovan tappstation samt demontering av tre underjordiska cisterner för bensin, med påföljande nedläggning av ny cistern, om 50m 3, för Klass 1 bensin 95 oktan. Sökande är: PREEM AB, WARFVINGES VÄG 45, STOCKHOLM. Fastigheten omfattas av detaljplan A468 med beteckning Jm: småindustriändamål. Byggnadsplatsen har besiktigats av bygglovarkitekt och representant för miljöskyddskontoret samt tillsynsförrättare från räddningstjänsten. Beredning Räddningstjänsten avstyrker ansökan då flera brister i fastigheten (med intilliggande byggnad) konstaterats beträffande: - den angränsande byggnadens brandklassning, - säkerhetsavstånd för lossningsplats för tankfordon, - säker passage och parkering för kunder som inte handlar drivmedel - förbudsområde utanför restaurang (således ingen uteservering), - avsaknad av riskutredning för konsekvenser vid brand. Miljöskyddskontoret rekommenderar att startbesked inte lämnas förrän: - dimensionerande beräkningar för oljeavskiljning redovisats, - beredskap beträffande förorenad mark vid schaktning redovisas, - spillzoner redovisats för tankbilar, samt anpassning av zonerna till omständigheterna på platsen : Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret avstyrker ansökan med hänvisning till att lov inte kan beviljas förrän åtgärder vidtas som avhjälper de brister som påpekats av Räddningstjänsten respektive Miljökontoret : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott informerades med förslag till negativ kommunicering : Ärendebeskrivningen med negativ kommunicering översändes till sökanden för yttrande : Vid remisstidens utgång hade inget yttrande inkommit från sökanden.

23 23 Forts SBN 27 Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 25. Ansökan avslås då förutsättningar inte föreligger att på ett ändmålsenligt sätt med Plan och Bygglagens 8 kap 1 (lämplighet för ändamålet) som grund, tillvarata de krav som ställs på en anläggning, med hänsyn till de anmärkningar som gjorts av Räddningstjänst och Miljöskyddskontor. Upplysningar Avgift tas ut med 9822 kronor. Faktura sänds separat. Hur beslut kan överklagas, se Formulär 1. Exp: Sökande Rek MB Formulär 1, PoIT, Akten.

24 24 SBN 28 Dnr SBN Björkekärr 2:28, bygglov, Nybyggnad av enbostadshus med garage, dnr Ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Björkerärr 2:28 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: LEVINSSON TONY OCH FRIDA, AFZELIIVÄGEN 37, ALINGSÅS. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser. AnXn översiktsplan anger R5, R9. R5: Område med bebyggelse tryck. R9: Område med stor rekreationsvärde. Förhandsbesked har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 118. Beslutet har överklagats men Länsstyrelsen beslutade att avvisa överklagandet. Åtgärden följer förhandsbeskedet. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan och fristående garage. Huvudbyggnaden har måtten 15,7 X 9,1 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,0 kvm. Garaget har måtten 4,3 x 8,5 meter, BYA är om 36,5 kvm. Byggnader får fasad i liggande träpanel i vit kulör (S-1000N). Taken utförs av betongpannor i svart. Fönster är av trä målas i vit kulör. Huvudbyggnaden ligger mer än 4,5 meter till fastighetsgränser. Garaget placeras med avståndet 2,0 meter mot Björkekärr 2:29. Infart till fastigheten sker via gemensamhetsanläggning/väg. Miljöskyddskontoret har i delegationsbeslut 511/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning. Ärendet har enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen skickats till berörda sakägare för yttrande. Beredning Miljöskyddskontoret inkom med beslut om avloppsanordning Ärendet har skickats till berörda sakägare för yttrande (Björkekärr 2:25, Björkekärr 2:27, 2:29, S:1) Sakägarintyg utan erinran inkom från Björkekärr 2:27, Björkekärr2:29, S:1)

25 25 Forts SBN Sakägaren Björkekärr 2:25 inkom med yttrandet. Sakägaren har påpekat att från hans synpunkt har markarbetet på fastigheten påbörjats innan bygglov getts. Sakägaren ville vara informerad om de frågorna som gäller tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering av nybildad fastighet. Sakägaren ställer frågor om hur det blir med den befintliga bäcken samt ny slänt närmare hans fastighet Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och markentreprenör Sökanden inkommer med reviderad markplan. Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Efter platsbesök med markentreprenören har det konstaterats att markarbetet på fastigheten inte har påbörjats än. Jordmassor som ligger på tomten idag är jordmassor som har placerats om efter utförande av ny väg. Placeringen är tillfällig och kräver inget marklov. Frågorna om tekniska lösningar av avloppsanordning, markarbete och dränering på fastigheten kommer att lösas i enlighet med PBLs/BBRs krav och tillhör byggherre/entreprenör. Frågorna ska kontrolleras av Samhällsbyggnadskontoret på tekniskt samråd. Enligt reviderad markplan ska bäcken bevaras i befintligt skick och den nya slänten ska utformas med slät lutning mot bäcken. Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde , 26. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har utsetts Leif Isaksson, Skånegatan 17B, Göteborg

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168 Samhällsbyggnadsnämnden 159-168 2 Information och överläggningar... 5 Ekonomisk månadsuppföljning... 6 Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2016... 7 Erska 2:56, ansökan om planbesked... 8 Ändring

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar...5 Årsredovisning 2014...6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden...7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...8

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15 Samhällsbyggnadsnämnden 2-15 2 Information och överläggningar... 5 Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018... 6 Uppföljning av planprocessen "Från remiss till process"... 7 Bananen 6, ansökan

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer