SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl ,15, Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e vice ordförande Birger Backlund, S Britt Carlsson, tjg ersättare Övriga deltagande: Sigrid Lindqvist, byggnadsinspektör, Anne Dahlgren, stadsarkitekt, 164 Marielle Eriksson, byggnadsinspektör, Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 175 Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Hans Moren, ekonom, 180 Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Britt Carlsson Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen, plats och tid: 7 november 2011, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Owen Laws Justerande:... Britt Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes 27 oktober 2011 datum: Datum för anslags 8 november 2011 Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Fannbyn 1:99, Rödön. Ansökan om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för vidare kommunicering med sökanden, när det gäller ny detaljplan för bygglov inglasning av uteplats på enbostadshus Bakgrund Ann Lindberg, Emil Karlssons Väg 14, Dvärsätt, ansöker om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. För området gäller detaljplan. Föreslagen åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser med avseende på att inglasningen av uteplatsen delvis (18 m 2 av totala 24 m 2 ) är placerad på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 september 2011, 150, där man återremitterade ärendet för att få en helhetsbild över området med besök på plats. Bygg- och miljönämnden besökte platsen 27 oktober Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

3 Sammanträdesdatum Sida Landsom 1:10, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 12, plan- och bygglagen (1987:10) för nybyggnad av fritidshus Bakgrund Anders Lundhag, Pelle Lindes Väg 4, Undersåker, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Detaljplan saknas för området. Ärendet har varit utsänt för prövning , till berörda sakägare, Jämtkraft, Jamtli, Skanova och Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Erinran har inkommit från Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Myndighetsnämnden beviljade förhandsbesked 14 juni 2007, 115. Underlag för beslut Situationsplan Fasadritning Ansökan om bygglov Foton Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt Plan- och bygglagen (1987:10) 8 kap 12 bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 plan- och bygglagen (1987:10) och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.

4 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Ett beviljat bygglov innebär inte automatiskt att byggstart får ske. Byggstart får ske efter att bygganmälan har behandlats. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen blivit underrättade. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. (plan- och bygglagen ( 8:33) Utsänt till: sökanden

5 Sammanträdesdatum Sida Åkersjön 1:102, Föllinge. Ansökan om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verksatdslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov enligt plan- och bygglagen 3 kap. 2 (1987:10) Bakgrund Bengt och Madeleine Nordén, Åkersjön 221, FÖLLINGE, ansöker om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verkstadslokal. Sökande har beviljats bygglov 9 augusti 2010, 10/0378, för nybyggnad av garage/verkstadslokal på fastigheten Åkersjön 1:102. Garaget ligger 6,5 meter från allmän väg. I det beviljade bygglovet har de en 4 meter bred garageport på den västra sidan av byggnaden. Den norra delen som ligger mot allmän väg 689, har en vanlig dörr. Trafikverket påpekade att problem kan uppkomma under vinterhalvåret när dörren eventuellt blir överskottad av snöplogen. Nu vill sökanden sätta garageporten på den norra gaveln mot allmänna vägen. Trafikverket har hörts via mail och svarat att de helst inte vill ha en infart så nära vägen. Det ska finnas en säkerhetszon närmast körbanan. Om hastigheten på vägen är 70 km/h ska säkerhetszonen vara minst 7 meter. Hastigheten på aktuell väg är 50 km/h vilket ger en säkerhetszon på minst 3 meter. En säkerhetszon ska utformas så att skador på människor blir så små som möjligt vid avkörning och den ska därför vara fri från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Längs väg 689 är det byggnadsfria avståndet 12 meter. Byggnadsfritt avstånd räknas från vägområdet. Vägområdet är generellt väg, dike, slänt samt ytterligare 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Sökande har informerats via brev 31 augusti 2011, om möjligt avslag på ansökan. De har beretts tillfälle att inkomma med eventuella kompletteringar/upplysningar som kan vara av betydelse för nämndens bedömning. De har inte inkommit med några handlingar.

6 Sammanträdesdatum Sida forts Bedömning Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov eftersom porten kan medföra trafikstörningar på den allmänna vägen och inkräkta på säkerhetszonen längs vägen. Det finns en risk då man flyttar garageöppningen att det blir en parkering med bilar i säkerhetszonen vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Underlag för beslut Situationsplan Fasad, plan, sektionsritning Ansökan om bygglov Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet. Överklagning Beslut får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden

7 Sammanträdesdatum Sida Nya riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsfria åtgärder utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Bygg- och miljönämndens beslut Lagstiftningen definierar inte vad som är en liten tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följande tolkning av dessa begrepp: Liten tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshuset utgör högst 35 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset. En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 40 % av huvudbyggnadens byggnadsarea Bakgrund Syftet med riktlinjerna är att rådgivning och handläggning av bygglovsärenden hanteras lika inom bygg- och miljöavdelningen. Riktliner visar även bygg- och miljönämndens ställningstagande och ska också underlätta för medborgarna att själva informera sig om vad som gäller i de delar av plan- och bygglagen som är tolkningsbara. Plan- och bygglagen föreskriver generellt att bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader och ändra användningsändamål med mera enligt 9 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). I 9 kap 6, plan- och bygglagen (2010:900), finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus om dessa är belägna utanför planlagt område och inte ingår inom sammanhållen bebyggelse. Där är det till exempel tillåtet att utan bygglov: göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter för båda åtgärder som beskrivs ovan gäller att om de grannar som berörs av åtgärden medger den kan åtgärden utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs.

8 Sammanträdesdatum Sida forts DEFINITIONER Byggnadsarea Den yta som byggnaden upptar på marken. I omedelbar närhet av bostadshuset Omfattar en etablerad tomtplats i anslutning till bostadshuset. Komplementbyggnad Med komplementbyggnad avses uthus, garage och andra små byggnader som är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnaden ska vara av den art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden och att den inte ensam kan utgöra skäl för att bilda en ny fastighet. Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

9 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsavgiftsbefriade passivhus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja nedsättning av bygglovsavgiften för passivhus Bakgrund Förfrågan har inkommit till bygg- och miljöavdelningen från de som skall bygga passivhus, om Krokoms kommun tar ut bygglovavgift på passivhus eller inte. Bygg- och miljönämnden diskuterade ärendet 30 mars 2011, 49 och beslutade att uppdra till bygg- och miljöavdelningen att utreda möjligheter att sänka eller betala tillbaka avgift, eller del av avgift för bygglov för passivhus. Bedömning År 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll energibyggnader. Det handlar om att en mycket liten mängd energi ska behöva tillföras för att täcka byggnadens energibehov Med tanke på detta kan vi inte subventionera bygglovsavgiften för passivhus för så småningom kommer alla hus mer eller mindre vara passivhus. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

10 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande tillbyggnad och uppställning av husvagn /husbil. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för tillbyggnad och uppställning av husvagn/husbil Bakgrund Vid besök på campingplatserna i kommunen har bygg- och miljöavdelningen noterat att inte alla campingplatser uppfyller de säkerhetskrav som finns för husvagnsuppställning. Bygg- och miljöavdelningen anser att en riktlinje som reglerar utformningen av husvagnsplatserna är till hjälp för campingägarna i deras säkerhetsarbete och för campinggästernas trygghet. När det byggs spiketält där det förvaras gasoltuber, kläder och som även används som extra sovutrymme är det viktigt att brandspridning förhindras. Det bästa sättet är att upprätthålla ett avstånd mellan husvagnsenheterna på minst 4 meter. Myndighetsnämndens protokoll 26 augusti 2002, 81, 21 oktober 2002, 120 och 24 februari 2003, 7. Bygg- och miljönämndens protokoll 21 juni 2011, 123 och 15 september 2011, 147. Ärendet har varit utsänt till berörda campingägare i frågan. Erinringar har inkommit från Storåns Turistservice, Åkersjöns Camping, Rörvattnets Fiskecamp samt Jämtlands Räddningstjänstförbund. Campingägarna, Jämtlands Räddningstjänstförbund och representanter från Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation har haft möte anordnad av bygg- och miljöavdelningen den 8 jun Underlag till beslut Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Boverkets byggregler 5:7. Allmänt råd: Brandspridning bör försvåras genom begränsning av strålningsnivån. Detta kan åstadkommas genom att uppföra byggnader på ett tillräckligt avstånd från varandra.

11 Sammanträdesdatum Sida forts Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från komplementbyggnader större än 10 m 2, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter. Boverkets byggregler 5:721 Förslag Riktlinjer för tillbyggnader på husvagnar Definitioner enligt bygg- och miljönämnden - En husvagnsenhet definieras som husvagn eller husbil inklusive förtält eller liknande. - En altan är ett trädäck i marknivå. - Ett spiketält är en förstuga i trä till husvagnen. Placering Husvagnsenheter ska placeras minst 4 meter ifrån varandra och andra byggnader för att minska risken för brandspridning. För snabb utrymning ska dragkrok vara riktad mot väg. Tillbyggnadens storlek Tillbyggnader vid husvagnar så kallade spiketält, får vara max 10 m 2, med maximalt mått om 2,5 meter x 4 meter. Totalhöjden får ej överstiga husvagnens höjd + 30 cm. Ett spiketält som står uppställt max 8 månader, är flyttbart och som är max 10 m 2 är bygglovsbefriad enligt denna riktlinje. Vill man som campinggäst ha ett större spiketält än 10 m 2 och en tillbyggnad som ska stå längre än 8 månader krävs bygglov. Altan utanför husvagn är inte bygglovspliktigt. Husvagn/husbiluppställning En husvagn/husbil som står uppställd maximalt 8 månader på en campingplats behöver inte bygglov enligt denna riktlinje.

12 Sammanträdesdatum Sida forts Att söka bygglov Campingägaren ska vara huvudman vid bygglovsansökningar. Brandrisk Eldstad i spiketält eller husvagn är förbjudet. Sluten gasolvärmare är tillåten. Det ska vara maximalt 50 meter till brandsläckare, t ex pulver 6 kg ABC. Orienteringstavla över området ska finnas vid infarten. Där ska framgå var brandsläckningsutrustning är placerad. Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet i dessa delar. Eventuella elinstallationer ska uppfylla elsäkerhetsverkets föreskrifter för utomhusinstallationer. Strandskydd Tillbyggnaden får ej ske mellan husvagn och vattendrag utan att även strandskyddsdispens söks och beviljas om inte campingplatsen har upphävt strandskydd i en detaljplan. * Ett avstånd på 3 meter gäller för fristående tält. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: Campingägare i Krokoms kommun

13 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för solfångare och solceller enligt förslag Bakgrund Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kommunen kan bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men även att dessa kan bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 anges ett antal andra anläggningar än byggnader som omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa. Förslag till Riktlinjer för solfångare och solceller Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5. Bygg- och miljönämnden beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad inom detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta solfångare/solceller på tak och fasad. Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi.

14 Sammanträdesdatum Sida forts Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

15 Sammanträdesdatum Sida Kluk 1:33, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av samlingslokal enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9: Bakgrund Västbygdens byalag, Kougsta 402, Alsen, ansöker om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Ärendet har varit utsänt för prövning 23 september 17 oktober 2011, till berörda fastighetsägare samt Njaarke sameby. Inga erinringar har inkommit. Detaljplan saknas för området. Underlag för beslut Remiss Situationsplan Fasadritning Fasad och planritning Ansökan om bygglov Bedömning Enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9:31. Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdetbestämmelser 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller kraven i 2kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,,17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335)

16 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Efter beviljat bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från lovet vunnit lagakraft, plan- och bygglagen 2010:900 (9:43). Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Se bilaga. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

17 Sammanträdesdatum Sida Storåbränna 1:153, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus enligt 8 kap 12, plan- och bygglagen (1987:10) Bakgrund Jeanette Jonsson, Svartslutet 110, Strömsund, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Då sökanden inte har ansökt om förhandsbesked för lokaliseringsprövning, måste ärendet behandlas i bygg- och miljönämnden. Ärendet har varit utsänt för prövning, 8 juli - 12 augusti 2011, till berörda fastighetsägare, Skanova, Jiingevaerie Sameby samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Berörda sakägare har inte haft något att erinra. Underlag för beslut Ansökan om bygglov Situationsplan Fasad- och planritning Remiss Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen (1987:10) bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 plan- och bygglagen och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

18 Sammanträdesdatum Sida Åflo 1:7, Offerdal. Beslut om byggnadsavgift och tilläggsavgift för olovligt byggande gällande nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggnadsavgift på kronor av Rolf Jonsson, Källgatan 18, Malmköping, för att ha byggt utan att bygglov har beviljats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (1987:10), Bygg- och miljönämnden väcker talan hos Förvaltningsrätten i Härnösand, om att tilläggsavgiften om kronor inte ska tas ut, då utförda åtgärder är att betrakta som ordningsförseelser då bygglov har beviljats i efterhand Bakgrund Fastighetsägare är: Rolf och Aina Helena Jonsson, Källgatan 18, Malmköping En anonym anmälan inkom till bygg- och miljönämnden 31 mars 2011, om att byggnationer pågick på rubricerad fastighet. Vid besiktning 1 april 2011 konstaterades att befintlig byggnad hade rivits och en ny byggnad var under uppförande. Byggnadsinspektören beordrade att byggnationerna skulle upphöra till dess bygglov sökts och beviljats. Fastighetsägaren tillskrevs med beslut om förbud mot att fortsätta arbeten daterad 6 april 2011, I skrivelse till sökanden daterad 6 april 2011, begär bygg- och miljöavdelningen att sökanden ska inkomma med ansökan om bygglov. Fastighetsägaren inkom med ansökan om bygglov 9 april 2011 och bygglov beviljades av bygg- och miljönämnden 21 juni 2011, 120. Foton från inspektion Beslut om bygglov Bedömning Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 planoch bygglagen (1987:10) Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen (1987:10) ska byggnadsavgift bestämmas till belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt fastställd taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats dock minst 2000:-

19 Sammanträdesdatum Sida forts Bygglovavgiften i detta fall utgör 3712 kronor och byggnadsavgiften utgör således 4 x 3712 kronor - = kronor. Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap 7, plan- och bygglagen (1987:10) ska förutom byggnadsavgiften även tilläggsavgift tas ut. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Tilläggsavgiften i detta fall grundas på 56 m 2 10 m 2 = 46 m 2. Tilläggsavgiften utgör således 500 kronor x 46 m 2 = kronor. Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats, om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars finns särskilda skäl. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden Förvaltningsrätten i Härnösand

20 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande (svartbyggen) i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009 har det inkommit 81 anmälan om olovligt byggande, varav 61 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 22 anmälan om olovligt byggande, varav 7 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari oktober 2011 har det inkommit 17 anmälan om olovligt byggande, varav 5 är avslutade Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande i Krokoms kommun

21 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 16 ärenden gällande olovligt byggande strandskydd, varav 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har 2 ärenden inkommit om olovligt byggande av strandskydd Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson informerade hur man kommer att handlägga olovligt byggande när det gäller strandskydd

22 Sammanträdesdatum Sida Information om ovårdade tomter i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 22 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari 31 december 2010, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 2 ärenden är avslutade. Från och med 1 januari 5 oktober 2011, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade tomter i Krokom kommun

23 Sammanträdesdatum Sida Information om fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 9 ärenden. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har det inkommit 1 ärende Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande fallfärdiga byggnader i Krokom kommun

24 Sammanträdesdatum Sida Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar 1 att föreslå kommunfullmäktige att anta i bilaga 1 redovisat förslag till revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel, och att denna taxa träder i kraft den 1 januari att föreslå kommunfullmäktige att upphäva nuvarande taxa för livsmedelskontroll, antagen av kommunfullmäktige 4 april , ändrad 28 april 2010, 34, att den slutar gälla 31 december att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande timavgift beslutad av kommunfullmäktige den 4 april 2007, 24, gäller fram till dess att kommunfullmäktige beslutat om ny timavgift. 4 att upphäva beslut antaget av myndighetsnämnden 14 juni Bakgrund Grunden för hur den offentliga kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras ges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (avgiftsförordningen) och artiklarna i förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger de grundläggande kraven på hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras med avgifter. Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Den svenska avgiftsförordningen anger en skyldighet att ta ut avgifterna för att fullgöra kontrollförordningens krav. Avgiftsförordningen anger också vilka typer av avgifter som kontrollmyndigheten, bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som alla livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av bristande efterlevnad av regelverket, godkännande- och registreringsavgift för att driva livsmedelsverksamhet samt avgift för bemanning vid slakterier, stycknings- och vilthanteringsanläggningar. Den årliga kontrollavgiften ska betalas efter ett särskilt beslut av kontrollmyndigheten. För lokala kontrollmyndigheter gäller även att avgiften ska fastställas efter en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

25 Sammanträdesdatum Sida forts Livsmedelverkets modell för klassning av olika livsmedelsanläggningar Livsmedelsverket har som stöd till kontrollmyndigheterna utvecklat en ny modell för att riskklassa livsmedelsanläggningar och beräkna kontrollavgifter. Syftet med modellen är att kontrollmyndigheterna ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll. Klassningen styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även avgiftens storlek. Även kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt riskrelaterade, utan även de som medför en informationsrelaterad kontroll, ingår. Modellen omfattar samtliga registrerade och godkända livsmedelsanläggningar och består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Dessa tillsammans genererar det underlag som behövs för beräkning av kontrolltid, som därefter fastställs av kontrollmyndigheten. Kontrolltiden motsvarar därefter en avgift som beror på den taxa som tillämpas av kontrollmyndigheten. I Riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livsmedelsanläggningen. I riskmodulen tas hänsyn till typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, omfattning och eventuella känsliga konsumentgrupper. Modulen ger en initial kontrolltid. Behov av ytterligare kontrolltid finns oftast. Det är viktigt att det finns tid till informationsrelaterad kontroll, t.ex. kontroll av märkning. På samtliga livsmedelsanläggningar är det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerande spårbarhets- och återkallelserutiner. Därför ges ett kontrolltidstillägg i informationsmodulen. Den generella klassningen kompletteras därefter med erfarenheter från den offentliga kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulen. I erfarenhetsmodulen bedöms hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen sker regelbundet när nya erfarenheter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i användandet av en tidsfaktor. Årlig avgift Enligt 3 avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen.

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer