SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl ,15, Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e vice ordförande Birger Backlund, S Britt Carlsson, tjg ersättare Övriga deltagande: Sigrid Lindqvist, byggnadsinspektör, Anne Dahlgren, stadsarkitekt, 164 Marielle Eriksson, byggnadsinspektör, Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 175 Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Hans Moren, ekonom, 180 Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Britt Carlsson Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen, plats och tid: 7 november 2011, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Owen Laws Justerande:... Britt Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes 27 oktober 2011 datum: Datum för anslags 8 november 2011 Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Fannbyn 1:99, Rödön. Ansökan om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för vidare kommunicering med sökanden, när det gäller ny detaljplan för bygglov inglasning av uteplats på enbostadshus Bakgrund Ann Lindberg, Emil Karlssons Väg 14, Dvärsätt, ansöker om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. För området gäller detaljplan. Föreslagen åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser med avseende på att inglasningen av uteplatsen delvis (18 m 2 av totala 24 m 2 ) är placerad på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 september 2011, 150, där man återremitterade ärendet för att få en helhetsbild över området med besök på plats. Bygg- och miljönämnden besökte platsen 27 oktober Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

3 Sammanträdesdatum Sida Landsom 1:10, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 12, plan- och bygglagen (1987:10) för nybyggnad av fritidshus Bakgrund Anders Lundhag, Pelle Lindes Väg 4, Undersåker, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Detaljplan saknas för området. Ärendet har varit utsänt för prövning , till berörda sakägare, Jämtkraft, Jamtli, Skanova och Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Erinran har inkommit från Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Myndighetsnämnden beviljade förhandsbesked 14 juni 2007, 115. Underlag för beslut Situationsplan Fasadritning Ansökan om bygglov Foton Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt Plan- och bygglagen (1987:10) 8 kap 12 bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 plan- och bygglagen (1987:10) och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.

4 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Ett beviljat bygglov innebär inte automatiskt att byggstart får ske. Byggstart får ske efter att bygganmälan har behandlats. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen blivit underrättade. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. (plan- och bygglagen ( 8:33) Utsänt till: sökanden

5 Sammanträdesdatum Sida Åkersjön 1:102, Föllinge. Ansökan om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verksatdslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov enligt plan- och bygglagen 3 kap. 2 (1987:10) Bakgrund Bengt och Madeleine Nordén, Åkersjön 221, FÖLLINGE, ansöker om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verkstadslokal. Sökande har beviljats bygglov 9 augusti 2010, 10/0378, för nybyggnad av garage/verkstadslokal på fastigheten Åkersjön 1:102. Garaget ligger 6,5 meter från allmän väg. I det beviljade bygglovet har de en 4 meter bred garageport på den västra sidan av byggnaden. Den norra delen som ligger mot allmän väg 689, har en vanlig dörr. Trafikverket påpekade att problem kan uppkomma under vinterhalvåret när dörren eventuellt blir överskottad av snöplogen. Nu vill sökanden sätta garageporten på den norra gaveln mot allmänna vägen. Trafikverket har hörts via mail och svarat att de helst inte vill ha en infart så nära vägen. Det ska finnas en säkerhetszon närmast körbanan. Om hastigheten på vägen är 70 km/h ska säkerhetszonen vara minst 7 meter. Hastigheten på aktuell väg är 50 km/h vilket ger en säkerhetszon på minst 3 meter. En säkerhetszon ska utformas så att skador på människor blir så små som möjligt vid avkörning och den ska därför vara fri från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Längs väg 689 är det byggnadsfria avståndet 12 meter. Byggnadsfritt avstånd räknas från vägområdet. Vägområdet är generellt väg, dike, slänt samt ytterligare 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Sökande har informerats via brev 31 augusti 2011, om möjligt avslag på ansökan. De har beretts tillfälle att inkomma med eventuella kompletteringar/upplysningar som kan vara av betydelse för nämndens bedömning. De har inte inkommit med några handlingar.

6 Sammanträdesdatum Sida forts Bedömning Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov eftersom porten kan medföra trafikstörningar på den allmänna vägen och inkräkta på säkerhetszonen längs vägen. Det finns en risk då man flyttar garageöppningen att det blir en parkering med bilar i säkerhetszonen vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Underlag för beslut Situationsplan Fasad, plan, sektionsritning Ansökan om bygglov Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet. Överklagning Beslut får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden

7 Sammanträdesdatum Sida Nya riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsfria åtgärder utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Bygg- och miljönämndens beslut Lagstiftningen definierar inte vad som är en liten tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följande tolkning av dessa begrepp: Liten tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshuset utgör högst 35 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset. En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 40 % av huvudbyggnadens byggnadsarea Bakgrund Syftet med riktlinjerna är att rådgivning och handläggning av bygglovsärenden hanteras lika inom bygg- och miljöavdelningen. Riktliner visar även bygg- och miljönämndens ställningstagande och ska också underlätta för medborgarna att själva informera sig om vad som gäller i de delar av plan- och bygglagen som är tolkningsbara. Plan- och bygglagen föreskriver generellt att bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader och ändra användningsändamål med mera enligt 9 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). I 9 kap 6, plan- och bygglagen (2010:900), finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus om dessa är belägna utanför planlagt område och inte ingår inom sammanhållen bebyggelse. Där är det till exempel tillåtet att utan bygglov: göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter för båda åtgärder som beskrivs ovan gäller att om de grannar som berörs av åtgärden medger den kan åtgärden utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs.

8 Sammanträdesdatum Sida forts DEFINITIONER Byggnadsarea Den yta som byggnaden upptar på marken. I omedelbar närhet av bostadshuset Omfattar en etablerad tomtplats i anslutning till bostadshuset. Komplementbyggnad Med komplementbyggnad avses uthus, garage och andra små byggnader som är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnaden ska vara av den art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden och att den inte ensam kan utgöra skäl för att bilda en ny fastighet. Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

9 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsavgiftsbefriade passivhus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja nedsättning av bygglovsavgiften för passivhus Bakgrund Förfrågan har inkommit till bygg- och miljöavdelningen från de som skall bygga passivhus, om Krokoms kommun tar ut bygglovavgift på passivhus eller inte. Bygg- och miljönämnden diskuterade ärendet 30 mars 2011, 49 och beslutade att uppdra till bygg- och miljöavdelningen att utreda möjligheter att sänka eller betala tillbaka avgift, eller del av avgift för bygglov för passivhus. Bedömning År 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll energibyggnader. Det handlar om att en mycket liten mängd energi ska behöva tillföras för att täcka byggnadens energibehov Med tanke på detta kan vi inte subventionera bygglovsavgiften för passivhus för så småningom kommer alla hus mer eller mindre vara passivhus. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

10 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande tillbyggnad och uppställning av husvagn /husbil. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för tillbyggnad och uppställning av husvagn/husbil Bakgrund Vid besök på campingplatserna i kommunen har bygg- och miljöavdelningen noterat att inte alla campingplatser uppfyller de säkerhetskrav som finns för husvagnsuppställning. Bygg- och miljöavdelningen anser att en riktlinje som reglerar utformningen av husvagnsplatserna är till hjälp för campingägarna i deras säkerhetsarbete och för campinggästernas trygghet. När det byggs spiketält där det förvaras gasoltuber, kläder och som även används som extra sovutrymme är det viktigt att brandspridning förhindras. Det bästa sättet är att upprätthålla ett avstånd mellan husvagnsenheterna på minst 4 meter. Myndighetsnämndens protokoll 26 augusti 2002, 81, 21 oktober 2002, 120 och 24 februari 2003, 7. Bygg- och miljönämndens protokoll 21 juni 2011, 123 och 15 september 2011, 147. Ärendet har varit utsänt till berörda campingägare i frågan. Erinringar har inkommit från Storåns Turistservice, Åkersjöns Camping, Rörvattnets Fiskecamp samt Jämtlands Räddningstjänstförbund. Campingägarna, Jämtlands Räddningstjänstförbund och representanter från Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation har haft möte anordnad av bygg- och miljöavdelningen den 8 jun Underlag till beslut Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Boverkets byggregler 5:7. Allmänt råd: Brandspridning bör försvåras genom begränsning av strålningsnivån. Detta kan åstadkommas genom att uppföra byggnader på ett tillräckligt avstånd från varandra.

11 Sammanträdesdatum Sida forts Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från komplementbyggnader större än 10 m 2, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter. Boverkets byggregler 5:721 Förslag Riktlinjer för tillbyggnader på husvagnar Definitioner enligt bygg- och miljönämnden - En husvagnsenhet definieras som husvagn eller husbil inklusive förtält eller liknande. - En altan är ett trädäck i marknivå. - Ett spiketält är en förstuga i trä till husvagnen. Placering Husvagnsenheter ska placeras minst 4 meter ifrån varandra och andra byggnader för att minska risken för brandspridning. För snabb utrymning ska dragkrok vara riktad mot väg. Tillbyggnadens storlek Tillbyggnader vid husvagnar så kallade spiketält, får vara max 10 m 2, med maximalt mått om 2,5 meter x 4 meter. Totalhöjden får ej överstiga husvagnens höjd + 30 cm. Ett spiketält som står uppställt max 8 månader, är flyttbart och som är max 10 m 2 är bygglovsbefriad enligt denna riktlinje. Vill man som campinggäst ha ett större spiketält än 10 m 2 och en tillbyggnad som ska stå längre än 8 månader krävs bygglov. Altan utanför husvagn är inte bygglovspliktigt. Husvagn/husbiluppställning En husvagn/husbil som står uppställd maximalt 8 månader på en campingplats behöver inte bygglov enligt denna riktlinje.

12 Sammanträdesdatum Sida forts Att söka bygglov Campingägaren ska vara huvudman vid bygglovsansökningar. Brandrisk Eldstad i spiketält eller husvagn är förbjudet. Sluten gasolvärmare är tillåten. Det ska vara maximalt 50 meter till brandsläckare, t ex pulver 6 kg ABC. Orienteringstavla över området ska finnas vid infarten. Där ska framgå var brandsläckningsutrustning är placerad. Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet i dessa delar. Eventuella elinstallationer ska uppfylla elsäkerhetsverkets föreskrifter för utomhusinstallationer. Strandskydd Tillbyggnaden får ej ske mellan husvagn och vattendrag utan att även strandskyddsdispens söks och beviljas om inte campingplatsen har upphävt strandskydd i en detaljplan. * Ett avstånd på 3 meter gäller för fristående tält. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: Campingägare i Krokoms kommun

13 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för solfångare och solceller enligt förslag Bakgrund Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kommunen kan bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men även att dessa kan bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 anges ett antal andra anläggningar än byggnader som omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa. Förslag till Riktlinjer för solfångare och solceller Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5. Bygg- och miljönämnden beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad inom detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta solfångare/solceller på tak och fasad. Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi.

14 Sammanträdesdatum Sida forts Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

15 Sammanträdesdatum Sida Kluk 1:33, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av samlingslokal enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9: Bakgrund Västbygdens byalag, Kougsta 402, Alsen, ansöker om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Ärendet har varit utsänt för prövning 23 september 17 oktober 2011, till berörda fastighetsägare samt Njaarke sameby. Inga erinringar har inkommit. Detaljplan saknas för området. Underlag för beslut Remiss Situationsplan Fasadritning Fasad och planritning Ansökan om bygglov Bedömning Enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9:31. Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdetbestämmelser 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller kraven i 2kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,,17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335)

16 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Efter beviljat bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från lovet vunnit lagakraft, plan- och bygglagen 2010:900 (9:43). Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Se bilaga. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

17 Sammanträdesdatum Sida Storåbränna 1:153, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus enligt 8 kap 12, plan- och bygglagen (1987:10) Bakgrund Jeanette Jonsson, Svartslutet 110, Strömsund, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Då sökanden inte har ansökt om förhandsbesked för lokaliseringsprövning, måste ärendet behandlas i bygg- och miljönämnden. Ärendet har varit utsänt för prövning, 8 juli - 12 augusti 2011, till berörda fastighetsägare, Skanova, Jiingevaerie Sameby samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Berörda sakägare har inte haft något att erinra. Underlag för beslut Ansökan om bygglov Situationsplan Fasad- och planritning Remiss Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen (1987:10) bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 plan- och bygglagen och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

18 Sammanträdesdatum Sida Åflo 1:7, Offerdal. Beslut om byggnadsavgift och tilläggsavgift för olovligt byggande gällande nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggnadsavgift på kronor av Rolf Jonsson, Källgatan 18, Malmköping, för att ha byggt utan att bygglov har beviljats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (1987:10), Bygg- och miljönämnden väcker talan hos Förvaltningsrätten i Härnösand, om att tilläggsavgiften om kronor inte ska tas ut, då utförda åtgärder är att betrakta som ordningsförseelser då bygglov har beviljats i efterhand Bakgrund Fastighetsägare är: Rolf och Aina Helena Jonsson, Källgatan 18, Malmköping En anonym anmälan inkom till bygg- och miljönämnden 31 mars 2011, om att byggnationer pågick på rubricerad fastighet. Vid besiktning 1 april 2011 konstaterades att befintlig byggnad hade rivits och en ny byggnad var under uppförande. Byggnadsinspektören beordrade att byggnationerna skulle upphöra till dess bygglov sökts och beviljats. Fastighetsägaren tillskrevs med beslut om förbud mot att fortsätta arbeten daterad 6 april 2011, I skrivelse till sökanden daterad 6 april 2011, begär bygg- och miljöavdelningen att sökanden ska inkomma med ansökan om bygglov. Fastighetsägaren inkom med ansökan om bygglov 9 april 2011 och bygglov beviljades av bygg- och miljönämnden 21 juni 2011, 120. Foton från inspektion Beslut om bygglov Bedömning Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 planoch bygglagen (1987:10) Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen (1987:10) ska byggnadsavgift bestämmas till belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt fastställd taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats dock minst 2000:-

19 Sammanträdesdatum Sida forts Bygglovavgiften i detta fall utgör 3712 kronor och byggnadsavgiften utgör således 4 x 3712 kronor - = kronor. Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap 7, plan- och bygglagen (1987:10) ska förutom byggnadsavgiften även tilläggsavgift tas ut. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Tilläggsavgiften i detta fall grundas på 56 m 2 10 m 2 = 46 m 2. Tilläggsavgiften utgör således 500 kronor x 46 m 2 = kronor. Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats, om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars finns särskilda skäl. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden Förvaltningsrätten i Härnösand

20 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande (svartbyggen) i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009 har det inkommit 81 anmälan om olovligt byggande, varav 61 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 22 anmälan om olovligt byggande, varav 7 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari oktober 2011 har det inkommit 17 anmälan om olovligt byggande, varav 5 är avslutade Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande i Krokoms kommun

21 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 16 ärenden gällande olovligt byggande strandskydd, varav 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har 2 ärenden inkommit om olovligt byggande av strandskydd Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson informerade hur man kommer att handlägga olovligt byggande när det gäller strandskydd

22 Sammanträdesdatum Sida Information om ovårdade tomter i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 22 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari 31 december 2010, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 2 ärenden är avslutade. Från och med 1 januari 5 oktober 2011, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade tomter i Krokom kommun

23 Sammanträdesdatum Sida Information om fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 9 ärenden. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har det inkommit 1 ärende Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande fallfärdiga byggnader i Krokom kommun

24 Sammanträdesdatum Sida Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar 1 att föreslå kommunfullmäktige att anta i bilaga 1 redovisat förslag till revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel, och att denna taxa träder i kraft den 1 januari att föreslå kommunfullmäktige att upphäva nuvarande taxa för livsmedelskontroll, antagen av kommunfullmäktige 4 april , ändrad 28 april 2010, 34, att den slutar gälla 31 december att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande timavgift beslutad av kommunfullmäktige den 4 april 2007, 24, gäller fram till dess att kommunfullmäktige beslutat om ny timavgift. 4 att upphäva beslut antaget av myndighetsnämnden 14 juni Bakgrund Grunden för hur den offentliga kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras ges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (avgiftsförordningen) och artiklarna i förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger de grundläggande kraven på hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras med avgifter. Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Den svenska avgiftsförordningen anger en skyldighet att ta ut avgifterna för att fullgöra kontrollförordningens krav. Avgiftsförordningen anger också vilka typer av avgifter som kontrollmyndigheten, bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som alla livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av bristande efterlevnad av regelverket, godkännande- och registreringsavgift för att driva livsmedelsverksamhet samt avgift för bemanning vid slakterier, stycknings- och vilthanteringsanläggningar. Den årliga kontrollavgiften ska betalas efter ett särskilt beslut av kontrollmyndigheten. För lokala kontrollmyndigheter gäller även att avgiften ska fastställas efter en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

25 Sammanträdesdatum Sida forts Livsmedelverkets modell för klassning av olika livsmedelsanläggningar Livsmedelsverket har som stöd till kontrollmyndigheterna utvecklat en ny modell för att riskklassa livsmedelsanläggningar och beräkna kontrollavgifter. Syftet med modellen är att kontrollmyndigheterna ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll. Klassningen styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även avgiftens storlek. Även kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt riskrelaterade, utan även de som medför en informationsrelaterad kontroll, ingår. Modellen omfattar samtliga registrerade och godkända livsmedelsanläggningar och består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Dessa tillsammans genererar det underlag som behövs för beräkning av kontrolltid, som därefter fastställs av kontrollmyndigheten. Kontrolltiden motsvarar därefter en avgift som beror på den taxa som tillämpas av kontrollmyndigheten. I Riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livsmedelsanläggningen. I riskmodulen tas hänsyn till typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, omfattning och eventuella känsliga konsumentgrupper. Modulen ger en initial kontrolltid. Behov av ytterligare kontrolltid finns oftast. Det är viktigt att det finns tid till informationsrelaterad kontroll, t.ex. kontroll av märkning. På samtliga livsmedelsanläggningar är det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerande spårbarhets- och återkallelserutiner. Därför ges ett kontrolltidstillägg i informationsmodulen. Den generella klassningen kompletteras därefter med erfarenheter från den offentliga kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulen. I erfarenhetsmodulen bedöms hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen sker regelbundet när nya erfarenheter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i användandet av en tidsfaktor. Årlig avgift Enligt 3 avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten, kl 10.00-11.45, 13.00-16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 14.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.30 12.30, 13:15 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa kl 08.30 12.00, 13.00-15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Markus Färnström, M Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa och Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00, 13.00-16.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-02-04 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Jim Salomonsson S Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-10-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-10-18 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 12.15, 13.15 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 24 april 2014, kl 08.30 10.35. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 24 april 2014, kl 08.30 10.35. Beslutande 1(17) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 24 april 2014, kl 08.30 10.35. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande, 25-31, 33-38 Lars-Erik Carlsson (V) 32 Hans Lindqvist

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 11.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande Bernt

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer