SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl ,15, Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e vice ordförande Birger Backlund, S Britt Carlsson, tjg ersättare Övriga deltagande: Sigrid Lindqvist, byggnadsinspektör, Anne Dahlgren, stadsarkitekt, 164 Marielle Eriksson, byggnadsinspektör, Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 175 Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Hans Moren, ekonom, 180 Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Britt Carlsson Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen, plats och tid: 7 november 2011, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Owen Laws Justerande:... Britt Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes 27 oktober 2011 datum: Datum för anslags 8 november 2011 Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Fannbyn 1:99, Rödön. Ansökan om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för vidare kommunicering med sökanden, när det gäller ny detaljplan för bygglov inglasning av uteplats på enbostadshus Bakgrund Ann Lindberg, Emil Karlssons Väg 14, Dvärsätt, ansöker om bygglov för inglasning av uteplats på enbostadshus. För området gäller detaljplan. Föreslagen åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser med avseende på att inglasningen av uteplatsen delvis (18 m 2 av totala 24 m 2 ) är placerad på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 september 2011, 150, där man återremitterade ärendet för att få en helhetsbild över området med besök på plats. Bygg- och miljönämnden besökte platsen 27 oktober Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

3 Sammanträdesdatum Sida Landsom 1:10, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt 8 kap. 12, plan- och bygglagen (1987:10) för nybyggnad av fritidshus Bakgrund Anders Lundhag, Pelle Lindes Väg 4, Undersåker, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Detaljplan saknas för området. Ärendet har varit utsänt för prövning , till berörda sakägare, Jämtkraft, Jamtli, Skanova och Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Erinran har inkommit från Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Myndighetsnämnden beviljade förhandsbesked 14 juni 2007, 115. Underlag för beslut Situationsplan Fasadritning Ansökan om bygglov Foton Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt Plan- och bygglagen (1987:10) 8 kap 12 bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 plan- och bygglagen (1987:10) och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.

4 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Ett beviljat bygglov innebär inte automatiskt att byggstart får ske. Byggstart får ske efter att bygganmälan har behandlats. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen blivit underrättade. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. (plan- och bygglagen ( 8:33) Utsänt till: sökanden

5 Sammanträdesdatum Sida Åkersjön 1:102, Föllinge. Ansökan om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verksatdslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov enligt plan- och bygglagen 3 kap. 2 (1987:10) Bakgrund Bengt och Madeleine Nordén, Åkersjön 221, FÖLLINGE, ansöker om ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av garage/verkstadslokal. Sökande har beviljats bygglov 9 augusti 2010, 10/0378, för nybyggnad av garage/verkstadslokal på fastigheten Åkersjön 1:102. Garaget ligger 6,5 meter från allmän väg. I det beviljade bygglovet har de en 4 meter bred garageport på den västra sidan av byggnaden. Den norra delen som ligger mot allmän väg 689, har en vanlig dörr. Trafikverket påpekade att problem kan uppkomma under vinterhalvåret när dörren eventuellt blir överskottad av snöplogen. Nu vill sökanden sätta garageporten på den norra gaveln mot allmänna vägen. Trafikverket har hörts via mail och svarat att de helst inte vill ha en infart så nära vägen. Det ska finnas en säkerhetszon närmast körbanan. Om hastigheten på vägen är 70 km/h ska säkerhetszonen vara minst 7 meter. Hastigheten på aktuell väg är 50 km/h vilket ger en säkerhetszon på minst 3 meter. En säkerhetszon ska utformas så att skador på människor blir så små som möjligt vid avkörning och den ska därför vara fri från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Längs väg 689 är det byggnadsfria avståndet 12 meter. Byggnadsfritt avstånd räknas från vägområdet. Vägområdet är generellt väg, dike, slänt samt ytterligare 0,5 meter vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Sökande har informerats via brev 31 augusti 2011, om möjligt avslag på ansökan. De har beretts tillfälle att inkomma med eventuella kompletteringar/upplysningar som kan vara av betydelse för nämndens bedömning. De har inte inkommit med några handlingar.

6 Sammanträdesdatum Sida forts Bedömning Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om ändring av beviljat lov eftersom porten kan medföra trafikstörningar på den allmänna vägen och inkräkta på säkerhetszonen längs vägen. Det finns en risk då man flyttar garageöppningen att det blir en parkering med bilar i säkerhetszonen vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Underlag för beslut Situationsplan Fasad, plan, sektionsritning Ansökan om bygglov Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet. Överklagning Beslut får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden

7 Sammanträdesdatum Sida Nya riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsfria åtgärder utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse enligt 9 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900). Bygg- och miljönämndens beslut Lagstiftningen definierar inte vad som är en liten tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följande tolkning av dessa begrepp: Liten tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshuset utgör högst 35 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset. En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 40 % av huvudbyggnadens byggnadsarea Bakgrund Syftet med riktlinjerna är att rådgivning och handläggning av bygglovsärenden hanteras lika inom bygg- och miljöavdelningen. Riktliner visar även bygg- och miljönämndens ställningstagande och ska också underlätta för medborgarna att själva informera sig om vad som gäller i de delar av plan- och bygglagen som är tolkningsbara. Plan- och bygglagen föreskriver generellt att bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader och ändra användningsändamål med mera enligt 9 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900). I 9 kap 6, plan- och bygglagen (2010:900), finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus om dessa är belägna utanför planlagt område och inte ingår inom sammanhållen bebyggelse. Där är det till exempel tillåtet att utan bygglov: göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter för båda åtgärder som beskrivs ovan gäller att om de grannar som berörs av åtgärden medger den kan åtgärden utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs.

8 Sammanträdesdatum Sida forts DEFINITIONER Byggnadsarea Den yta som byggnaden upptar på marken. I omedelbar närhet av bostadshuset Omfattar en etablerad tomtplats i anslutning till bostadshuset. Komplementbyggnad Med komplementbyggnad avses uthus, garage och andra små byggnader som är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnaden ska vara av den art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden och att den inte ensam kan utgöra skäl för att bilda en ny fastighet. Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

9 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande bygglovsavgiftsbefriade passivhus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja nedsättning av bygglovsavgiften för passivhus Bakgrund Förfrågan har inkommit till bygg- och miljöavdelningen från de som skall bygga passivhus, om Krokoms kommun tar ut bygglovavgift på passivhus eller inte. Bygg- och miljönämnden diskuterade ärendet 30 mars 2011, 49 och beslutade att uppdra till bygg- och miljöavdelningen att utreda möjligheter att sänka eller betala tillbaka avgift, eller del av avgift för bygglov för passivhus. Bedömning År 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll energibyggnader. Det handlar om att en mycket liten mängd energi ska behöva tillföras för att täcka byggnadens energibehov Med tanke på detta kan vi inte subventionera bygglovsavgiften för passivhus för så småningom kommer alla hus mer eller mindre vara passivhus. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

10 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande tillbyggnad och uppställning av husvagn /husbil. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för tillbyggnad och uppställning av husvagn/husbil Bakgrund Vid besök på campingplatserna i kommunen har bygg- och miljöavdelningen noterat att inte alla campingplatser uppfyller de säkerhetskrav som finns för husvagnsuppställning. Bygg- och miljöavdelningen anser att en riktlinje som reglerar utformningen av husvagnsplatserna är till hjälp för campingägarna i deras säkerhetsarbete och för campinggästernas trygghet. När det byggs spiketält där det förvaras gasoltuber, kläder och som även används som extra sovutrymme är det viktigt att brandspridning förhindras. Det bästa sättet är att upprätthålla ett avstånd mellan husvagnsenheterna på minst 4 meter. Myndighetsnämndens protokoll 26 augusti 2002, 81, 21 oktober 2002, 120 och 24 februari 2003, 7. Bygg- och miljönämndens protokoll 21 juni 2011, 123 och 15 september 2011, 147. Ärendet har varit utsänt till berörda campingägare i frågan. Erinringar har inkommit från Storåns Turistservice, Åkersjöns Camping, Rörvattnets Fiskecamp samt Jämtlands Räddningstjänstförbund. Campingägarna, Jämtlands Räddningstjänstförbund och representanter från Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation har haft möte anordnad av bygg- och miljöavdelningen den 8 jun Underlag till beslut Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Boverkets byggregler 5:7. Allmänt råd: Brandspridning bör försvåras genom begränsning av strålningsnivån. Detta kan åstadkommas genom att uppföra byggnader på ett tillräckligt avstånd från varandra.

11 Sammanträdesdatum Sida forts Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från komplementbyggnader större än 10 m 2, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter. Boverkets byggregler 5:721 Förslag Riktlinjer för tillbyggnader på husvagnar Definitioner enligt bygg- och miljönämnden - En husvagnsenhet definieras som husvagn eller husbil inklusive förtält eller liknande. - En altan är ett trädäck i marknivå. - Ett spiketält är en förstuga i trä till husvagnen. Placering Husvagnsenheter ska placeras minst 4 meter ifrån varandra och andra byggnader för att minska risken för brandspridning. För snabb utrymning ska dragkrok vara riktad mot väg. Tillbyggnadens storlek Tillbyggnader vid husvagnar så kallade spiketält, får vara max 10 m 2, med maximalt mått om 2,5 meter x 4 meter. Totalhöjden får ej överstiga husvagnens höjd + 30 cm. Ett spiketält som står uppställt max 8 månader, är flyttbart och som är max 10 m 2 är bygglovsbefriad enligt denna riktlinje. Vill man som campinggäst ha ett större spiketält än 10 m 2 och en tillbyggnad som ska stå längre än 8 månader krävs bygglov. Altan utanför husvagn är inte bygglovspliktigt. Husvagn/husbiluppställning En husvagn/husbil som står uppställd maximalt 8 månader på en campingplats behöver inte bygglov enligt denna riktlinje.

12 Sammanträdesdatum Sida forts Att söka bygglov Campingägaren ska vara huvudman vid bygglovsansökningar. Brandrisk Eldstad i spiketält eller husvagn är förbjudet. Sluten gasolvärmare är tillåten. Det ska vara maximalt 50 meter till brandsläckare, t ex pulver 6 kg ABC. Orienteringstavla över området ska finnas vid infarten. Där ska framgå var brandsläckningsutrustning är placerad. Jämtlands Räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet i dessa delar. Eventuella elinstallationer ska uppfylla elsäkerhetsverkets föreskrifter för utomhusinstallationer. Strandskydd Tillbyggnaden får ej ske mellan husvagn och vattendrag utan att även strandskyddsdispens söks och beviljas om inte campingplatsen har upphävt strandskydd i en detaljplan. * Ett avstånd på 3 meter gäller för fristående tält. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: Campingägare i Krokoms kommun

13 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för solfångare och solceller enligt förslag Bakgrund Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kommunen kan bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men även att dessa kan bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 anges ett antal andra anläggningar än byggnader som omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa. Förslag till Riktlinjer för solfångare och solceller Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5. Bygg- och miljönämnden beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad inom detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta solfångare/solceller på tak och fasad. Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi.

14 Sammanträdesdatum Sida forts Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet

15 Sammanträdesdatum Sida Kluk 1:33, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av samlingslokal enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9: Bakgrund Västbygdens byalag, Kougsta 402, Alsen, ansöker om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal. Ärendet har varit utsänt för prövning 23 september 17 oktober 2011, till berörda fastighetsägare samt Njaarke sameby. Inga erinringar har inkommit. Detaljplan saknas för området. Underlag för beslut Remiss Situationsplan Fasadritning Fasad och planritning Ansökan om bygglov Bedömning Enligt plan- och bygglagen 2010:900, 9:31. Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdetbestämmelser 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller kraven i 2kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13,,17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335)

16 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Efter beviljat bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från lovet vunnit lagakraft, plan- och bygglagen 2010:900 (9:43). Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Se bilaga. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

17 Sammanträdesdatum Sida Storåbränna 1:153, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus enligt 8 kap 12, plan- och bygglagen (1987:10) Bakgrund Jeanette Jonsson, Svartslutet 110, Strömsund, ansöker om bygglov för att uppföra ett fritidshus. Då sökanden inte har ansökt om förhandsbesked för lokaliseringsprövning, måste ärendet behandlas i bygg- och miljönämnden. Ärendet har varit utsänt för prövning, 8 juli - 12 augusti 2011, till berörda fastighetsägare, Skanova, Jiingevaerie Sameby samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Berörda sakägare har inte haft något att erinra. Underlag för beslut Ansökan om bygglov Situationsplan Fasad- och planritning Remiss Bedömning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen (1987:10) bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 plan- och bygglagen och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

18 Sammanträdesdatum Sida Åflo 1:7, Offerdal. Beslut om byggnadsavgift och tilläggsavgift för olovligt byggande gällande nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en byggnadsavgift på kronor av Rolf Jonsson, Källgatan 18, Malmköping, för att ha byggt utan att bygglov har beviljats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (1987:10), Bygg- och miljönämnden väcker talan hos Förvaltningsrätten i Härnösand, om att tilläggsavgiften om kronor inte ska tas ut, då utförda åtgärder är att betrakta som ordningsförseelser då bygglov har beviljats i efterhand Bakgrund Fastighetsägare är: Rolf och Aina Helena Jonsson, Källgatan 18, Malmköping En anonym anmälan inkom till bygg- och miljönämnden 31 mars 2011, om att byggnationer pågick på rubricerad fastighet. Vid besiktning 1 april 2011 konstaterades att befintlig byggnad hade rivits och en ny byggnad var under uppförande. Byggnadsinspektören beordrade att byggnationerna skulle upphöra till dess bygglov sökts och beviljats. Fastighetsägaren tillskrevs med beslut om förbud mot att fortsätta arbeten daterad 6 april 2011, I skrivelse till sökanden daterad 6 april 2011, begär bygg- och miljöavdelningen att sökanden ska inkomma med ansökan om bygglov. Fastighetsägaren inkom med ansökan om bygglov 9 april 2011 och bygglov beviljades av bygg- och miljönämnden 21 juni 2011, 120. Foton från inspektion Beslut om bygglov Bedömning Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 planoch bygglagen (1987:10) Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen (1987:10) ska byggnadsavgift bestämmas till belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt fastställd taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats dock minst 2000:-

19 Sammanträdesdatum Sida forts Bygglovavgiften i detta fall utgör 3712 kronor och byggnadsavgiften utgör således 4 x 3712 kronor - = kronor. Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap 7, plan- och bygglagen (1987:10) ska förutom byggnadsavgiften även tilläggsavgift tas ut. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Tilläggsavgiften i detta fall grundas på 56 m 2 10 m 2 = 46 m 2. Tilläggsavgiften utgör således 500 kronor x 46 m 2 = kronor. Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats, om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars finns särskilda skäl. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Utsänt till: sökanden Förvaltningsrätten i Härnösand

20 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande (svartbyggen) i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009 har det inkommit 81 anmälan om olovligt byggande, varav 61 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 22 anmälan om olovligt byggande, varav 7 ärenden är avslutade samt 2 ärenden är överklagade. Från och med 1 januari oktober 2011 har det inkommit 17 anmälan om olovligt byggande, varav 5 är avslutade Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande i Krokoms kommun

21 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2010 har det inkommit 16 ärenden gällande olovligt byggande strandskydd, varav 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har 2 ärenden inkommit om olovligt byggande av strandskydd Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande gällande strandskydd i Krokoms kommun. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson informerade hur man kommer att handlägga olovligt byggande när det gäller strandskydd

22 Sammanträdesdatum Sida Information om ovårdade tomter i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 22 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari 31 december 2010, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 2 ärenden är avslutade. Från och med 1 januari 5 oktober 2011, har det inkommit 7 ärenden angående ovårdade tomter. 1 ärende är avslutat Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade tomter i Krokom kommun

23 Sammanträdesdatum Sida Information om fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Från och med 1 januari december 2009, har det inkommit 9 ärenden. 1 ärende är avslutat. Från och med 1 januari oktober 2011, har det inkommit 1 ärende Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande fallfärdiga byggnader i Krokom kommun

24 Sammanträdesdatum Sida Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar 1 att föreslå kommunfullmäktige att anta i bilaga 1 redovisat förslag till revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel, och att denna taxa träder i kraft den 1 januari att föreslå kommunfullmäktige att upphäva nuvarande taxa för livsmedelskontroll, antagen av kommunfullmäktige 4 april , ändrad 28 april 2010, 34, att den slutar gälla 31 december att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande timavgift beslutad av kommunfullmäktige den 4 april 2007, 24, gäller fram till dess att kommunfullmäktige beslutat om ny timavgift. 4 att upphäva beslut antaget av myndighetsnämnden 14 juni Bakgrund Grunden för hur den offentliga kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras ges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (avgiftsförordningen) och artiklarna i förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger de grundläggande kraven på hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras med avgifter. Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Den svenska avgiftsförordningen anger en skyldighet att ta ut avgifterna för att fullgöra kontrollförordningens krav. Avgiftsförordningen anger också vilka typer av avgifter som kontrollmyndigheten, bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som alla livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av bristande efterlevnad av regelverket, godkännande- och registreringsavgift för att driva livsmedelsverksamhet samt avgift för bemanning vid slakterier, stycknings- och vilthanteringsanläggningar. Den årliga kontrollavgiften ska betalas efter ett särskilt beslut av kontrollmyndigheten. För lokala kontrollmyndigheter gäller även att avgiften ska fastställas efter en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

25 Sammanträdesdatum Sida forts Livsmedelverkets modell för klassning av olika livsmedelsanläggningar Livsmedelsverket har som stöd till kontrollmyndigheterna utvecklat en ny modell för att riskklassa livsmedelsanläggningar och beräkna kontrollavgifter. Syftet med modellen är att kontrollmyndigheterna ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll. Klassningen styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även avgiftens storlek. Även kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt riskrelaterade, utan även de som medför en informationsrelaterad kontroll, ingår. Modellen omfattar samtliga registrerade och godkända livsmedelsanläggningar och består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Dessa tillsammans genererar det underlag som behövs för beräkning av kontrolltid, som därefter fastställs av kontrollmyndigheten. Kontrolltiden motsvarar därefter en avgift som beror på den taxa som tillämpas av kontrollmyndigheten. I Riskmodulen värderas olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livsmedelsanläggningen. I riskmodulen tas hänsyn till typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, omfattning och eventuella känsliga konsumentgrupper. Modulen ger en initial kontrolltid. Behov av ytterligare kontrolltid finns oftast. Det är viktigt att det finns tid till informationsrelaterad kontroll, t.ex. kontroll av märkning. På samtliga livsmedelsanläggningar är det dessutom viktigt att kontrollera att det finns fungerande spårbarhets- och återkallelserutiner. Därför ges ett kontrolltidstillägg i informationsmodulen. Den generella klassningen kompletteras därefter med erfarenheter från den offentliga kontrollen av anläggningen, med hjälp av erfarenhetsmodulen. I erfarenhetsmodulen bedöms hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringen sker regelbundet när nya erfarenheter av aktuell verksamhet gjorts och resulterar i användandet av en tidsfaktor. Årlig avgift Enligt 3 avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen.

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa och Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00, 13.00-16.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, kl 08.00-15.00 Ledamöter Ersättare Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Markus Färnström, M, Owen Laws,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-01-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Styrhytten Centrumhuset Krokom kl 08.00 12.00, 13 15.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30-12.00, 13.00-14.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 - Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2013 kl 08.30 10.40. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Eilert Karlsson (S) Miriam Tolvanen (FP) Kent Wallin

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer