SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-12-09"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Kerstin Landy, S Bernt Ingebrigtsén, S Övriga deltagande: Rickard Eriksen, byggnadsinspektör, Sigrid Lindqvist, byggnadsinspektör, Nina Olofsson, byggnadsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, , Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Judith Hult Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: Måndagen den 13 december 2010, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Göte W Swén Justerande:... Judith Hult ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes datum: 9 december 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 14 december 2010 nedtagande: 3 januari 2011 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Uppföljning av ekonomiska rapporter och mål. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av oktober-november månad 2010 gällande ekonomiska rapporter och mål Bakgrund Avdelningschef Anna Holmer lämnar information om ekonomisk rapporter och mål för oktober-november månad 2010 daterad 9 december

3 Sammanträdesdatum Sida Behovsutredning för Bygg- och miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar godta utredningen daterad 23 november Bygg- och miljönämnden beslutar att avdelningschef Anna Holmer får i uppgift att se över finansieringen för ytterligare en tjänst som miljöoch hälsoskyddsinspektör Bakgrund Syftet med behovsutredningen är att bedöma tillsynsbehovet inom nämndens verksamhetsområden samt de resurser som krävs för att bedriva fullgod tillsyn/kontroll samt övergripande arbete. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 23 november Avdelningschef Anna Holmer redogör för ärendet

4 Sammanträdesdatum Sida Mo 1:61, Alsen. Begäran om handräckning hos Kronofogdemyndigheten för rivning av fallfärdig byggnad. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 13, att ansökan handräckning hos Kronofogdemyndigheten för rivning av fallfärdig byggnad. Rättelse skall ske genom att byggnaden rives i sin helhet. Åtgärderna skall utföras på bekostnad av ägaren till fastigheten Mo 1: Bakgrund Fastighetsägare: Ronny Bergström, Box 56, Trångsviken. Vid besiktning den 10 juni 2009 har konstaterats att på rubricerade fastighet finns ett bostadshus som är i behov av underhåll. Bygg- och miljönämnden anmodade fastighetsägaren 23 juni 2009 att redogöra för vilka åtgärder som planeras. Fastighetsägaren, Ronny Bergström, redogjorde då i en skrivelse till bygg- och miljönämnden att byggnaden skulle rivas under 2010, förmodligen tidigare. 22 september 2010 gjordes ett nytt besök på plats och man kunde konstatera att rivning ej påbörjats. Byggnaden har sedan 2009 förfallit ytterligare så till den grad att bygg- och miljönämnden nu bedömer att det föreligger rasrisk. Bifogat denna skrivelse finns fotografier från det senaste besöket. (Bilaga 1). Beslutsunderlag Bygg- och miljönämnden fattade den 20 september 2010 beslut att förelägga ägaren av Mo 1:61 om rivning av byggnaden. Tillämplig lagstiftning Enligt plan- och bygglagen 10 kap 12, Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att rättelse sker när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15, 16 första stycket eller 17. Lag (1991:871) Plan- och bygglagen 10 kap 16 Om en byggnad är förfallen eller om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får bygg- och miljönämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnaden eller anläggningen.

5 Sammanträdesdatum Sida forts Sådant föreläggande får enligt Plan- och bygglagen 10 kap 18 förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom bygg- och miljönämndens försorg på den försumliges bekostnad. Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom bygg- och miljönämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår. I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förordnas att beslutet skall gälla omedelbart. Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras. Plan- och bygglagen 10 kap 14 I de fall som avses i f- byggnadsnämnden, i stället för att ansöka om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning. Plan- och bygglagen 10 kap 13 Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Bestämmelser om sådan handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1991:871) Plan- och bygglagen 10 kap 12 Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att rättelse sker när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15, 16 första stycket eller 17. Lag (1991:871) Bedömning Bygg- och miljönämnden bedömer byggnaden på fastigheten Mo 1:61, vara i sådant skick att fara för allmänheten kan uppstå. Fastighetens placering, centralt i Trångsviken, medför att barn kan ta sig in i fastigheten och riskera skada sig i den undermåliga byggnaden. Byggnadsinspektör Rickard Eriksen redogör för ärendet. Överklagan Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt 13 kap 2 planoch bygglagen. Ett skriftligt överklagande skall skickas till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag beslutet erhållits. I beslutet skall den klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Bygg- och miljönämnden vidarebefordrar överklagan till länsstyrelsen. Rätt att överklaga har i detta fall den som beslutet angår Utsänt till. Fastighetsägaren och Kronofogdemyndigheten

6 Sammanträdesdatum Sida Silje 7:1, Rödön. Olovligt byggande av timmerhus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att timmerhuset bedöms vara för produktionen av jordgubbar, och är således inte bygglovspliktig Bakgrund Fastighetsägare: Jan Moberg, Silje 602, Krokom. Den 4 september 2006 inkom till myndighetsnämnden anonym anmälan om olovligt byggande av timmerhus. Myndighetsnämnden beslutade den 16 oktober 2006, 201, att sökanden skulle inkomma med ansökan om lov samt att byggnadsavgift tas ut med fyra gånger normal bygglovavgift. Sökanden överklagade myndighetsnämndens beslut den 8 november Länsstyrelsen beslutade 24 april 2007, dnr , att upphäva myndighetsnämndens beslut och återförvisar ärendet för ny handläggning. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 11 november Byggnadsinspektör Rickard Eriksen redogör för ärendet Utsänt till: fastighetsägaren

7 Sammanträdesdatum Sida Smedsåsen 1:290, Näskott. Beslut om särskild avgift för olovlig installation av braskamin och rökrör i enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar ta ut en särskild avgift på kronor av Märith Forss, Smedjevägen 13, Nälden, för att ha utfört installation utan att bygganmälan har inlämnats Bakgrund Fastighetsägare: Märith Forss, Smedjevägen 13, Nälden. Miljö- och byggnämnden vid Krokoms kommun har fått in ett sakkunnigintyg daterat 29 januari 2008 från Sotarbolaget i Jämtland gällande installation av eldstad och rökrör i rubricerad fastighet. Enligt vårt diariesystem finns ingen bygganmälan registrerad för installation av eldstad och rökrör på aktuell fastighet. Fastighetsägaren uppmanas genom skrivelse den 24 september 2008 att inkomma med bygganmälan och till denna tillhörande handlingar. 8 december 2008 inkom en bygganmälan på eldstad. 17 november 2010 har beslut om kontrollplan och kvalitetsansvarig godkänts. Enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 2 plan- och bygglagen är installation eller väsentlig ändrig av eldstad och rökrör bygganmälanspliktigt. Särskild avgift skall tas ut enligt 10 kapitlet 6 plan- och bygglagen om en överträdelse sker genom att arbetet utförs utan kvalitetsansvarig och om någon underlåter att göra en bygganmälan när sådan anmälan skall göras. I enlighet med Bygg- och miljönämndens beslut 3 juni 2008, 27, skall särskild avgift utgå med en tjugondels prisbasbelopp. Byggnadsinspektör Rickard Eriksen redogör för ärendet.

8 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt 13 kap 2 planoch bygglagen. Ett skriftligt överklagande skall skickas till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag beslutet erhållits. I beslutet skall den klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Bygg- och miljönämnden vidarebefordrar överklagan till länsstyrelsen. Rätt att överklaga har i detta fall den som beslutet angår Utsänt till. Fastighetsägaren

9 Sammanträdesdatum Sida Revidering av policy för riktlinjer gällande bygglovsbefriad tillbyggnad och komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag nr 2. Lagstiftningen definierar inte vad som är en mindre tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följande tolkning av dessa begrepp: Mindre tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshus utgör högst 35 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset. En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 40 % av huvudbyggnadens byggnadsarea Bakgrund Syftet med riktlinjerna är att rådgivning och handläggning av bygglovsärenden hanteras lika inom bygg- och miljöavdelningen. Riktlinjer visar även bygg- och miljönämndens ställningstagande och ska också underlätta för medborgarna att själva informera sig om vad som gäller i de delar av plan- och bygglagen som är tolkningsbara. Plan- och bygglagen föreskriver generellt att bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader och ändra användningsändamål med mera enligt 8 kap 1. Inom detaljplanerade områden råder dessutom en rad mera detaljerade krav och begränsningar enligt 8 kap 3.

10 Sammanträdesdatum Sida forts I 8 kap 4 b finns vissa undantag för en och tvåbostadshus om dessa är belägna utanför planlagt område och inte ingår i samlad bebyggelse. Där är det till exempel tillåtet att utan bygglov: göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5m. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank, i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5m. för båda åtgärder som beskrivs ovan gäller att om de grannar som berörs av åtgärden medger den kan åtgärden utföras närmare gränsen än 4,5m utan att bygglov krävs. Förslag 1 Lagstiftningen definierar inte vad som är en mindre tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följand tolkning av dessa begrepp: Mindre tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshus utgör högst 40 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset. En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 45 % av huvudbyggnadens byggnadsarea. Förslag 2 Lagstiftningen definierar inte vad som är en mindre tillbyggnad eller hur stor en komplementbyggnad kan vara. Bygg- och miljönämnden gör följande tolkning av dessa begrepp: Mindre tillbyggnad innebär att tillbyggnaden av bostadshus utgör högst 35 % av byggnadsarean från den ursprungliga utformningen, som godkänts i beviljat bygglov. Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset.

11 Sammanträdesdatum Sida forts En komplementsbyggnads byggnadsarea får utgöra högst 40 % av huvudbyggnadens byggnadsarea. DEFINITIONER Byggnadsarea Den yta som byggnaden upptar på marken. I omedelbar närhet av bostadshuset Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader om inte annat anges i översiktsplan eller områdesbestämmelse. Man får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. I omedelbar närhet av bostadshuset definieras till att omfatta en för trädgård etablerad tomtplats i anslutning till bostadshuset. Det tillförda får inte dominera över det ursprungliga huset. Komplementbyggnad Med komplementbyggnad avses uthus, garage, förråd, växthus och andra mindre byggnader, allt under förutsättning att det finns en huvudbyggnad som är ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnaden ska vara av den art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden och att den inte ensam kan utgöra skäl för att bilda en ny fastighet. Enligt regeringens proposition (1985/86:1 s. 276) ska tillbyggnadens karaktär av komplement till den befintliga byggnaden starkt betonas. Tillskottet får inte vara så betydande att det kommer dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten. Befintligt byggnadsbestånd definieras som den ianspråktagna byggrätten, det vill säga den som förekom i det ursprungliga inkomna bygglovet till nämnden, eller om sådant inte finns den bebyggelse som fanns på fastigheten vid planoch bygglagens ikraftträdande, 1 juli 1987.

12 Sammanträdesdatum Sida forts Samlad bebyggelse Inom område med samlad bebyggelse gäller samma bygglovplikt för nybyggnad av komplementbyggnader samt tillbyggnad för nybyggnad av komplementbyggnad som inom detaljplan. I plan- och bygglagen har begreppet samlad bebyggelse en särskild betydelse. Det har definierats i bostadsutskottets utlåtande, BOU 1986/87:8 s 12, som bebyggelsegrupper om hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller som enbart åtskiljs av väg, parkmark eller liknande och där detaljplan saknas. Mark till en fastighet, som är bebyggs med ett småhus, skall i sin helhet utgöra tomtmark som fastigheten har en areal som inte överstiger två hektar, fastighetstaxeringslagen Avd. 1.2 kap 4 i paragrafstyrelsens lydelse En bedömning av om det går att lägga ut en tänkt tomtplats som är större än två hektar kring varje hus skall göras. Om inte detta är möjligt föreligger samlad bebyggelse. Situationer kan uppstå där byggnader på stora fastigheter är så placerade att de ligger i närheten av varandra. Avsikten borde då vara att man skall bedöma om det går att lägga ut en tänkt tomplats som är större än två hektar krig varje hus. Om inte detta är möjligt föreligger samlad bebyggelse. Utöver dessa föreslås enstaka bebyggda tomter som gränsar till planlagt område ingå i samlad bebyggelse. Vidare menas med hus inte bara bostadshus utan även andra byggnader, som inte utgör komplementbyggnader till bostäder, som butiker och industribyggnader och liknande (inte komplementbyggnader). Bostadsutskottets utlåtande kan även tolkas som att parkeringsplatser, kyrkogårdar, samfälld mark av olika slag i form av ytor som normalt utgör en del av bymiljön skall inräknas. Byggnadsinspektör Rickard Eriksen redogör för ärendet. Bygg- och miljönämndens beslut 6 november 2009, 139 upphör att gälla från och med 9 december

13 Sammanträdesdatum Sida Hissmon 1:205, Rödön Återbetalning av särskild avgift samt beslut om tilläggsavgift för olovligt byggande (ändring av garage till bostad). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att återbetala särskild avgift om kronor till Torgny Persson, Backvägen 12, Krokom, eftersom särskild avgift inte skall tas ut i det här fallet. Bygg- och miljönämnden väcker talan hos Förvaltningsrätten i Härnösand, om att tilläggsavgift inte ska tas ut då utförda åtgärder är att betrakta som ordningsförseelser då byggnadsåtgärderna är medgivna i detaljplan och att bygglov har beviljats Bakgrund Fastighetsägare: Torgny Persson, Backvägen 12, Krokom. Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 september 2010, 120, beslutade nämnden att en byggnadsavgift på kronor samt särskild avgift på kronor skulle tas ut av fastighetsägaren Torgny Persson, Backvägen 12, Krokom, för att ha byggt utan att bygglov har inlämnats till bygg- och miljöavdelningen. I efterhand har dock nämnden kommit fram till att särskild avgift inte skulle tas ut i det här fallet eftersom en särskild avgift skall tas ut i andra fall än som avses i plan- och bygglagen 10 kap. 4 första stycket; Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, skall en byggnadsavgift tas ut. Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 PBL. Enligt 10 kap 7 PBL ska en tilläggsavgift tas ut när en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock 10 kvadratmeter frånräknas. Tilläggsavgiften i detta fall skulle således bli 19 m 2-10 m 2 = 9 m kronor x 9 m 2 = kronor. Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges om det finns särskilda skäl.

14 Sammanträdesdatum Sida forts Bygglov för ändring av garage till bostad är beviljat 5 juli 2010, 10/0304. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 25 november Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet Utsänt till: sökanden och Förvaltningsrätten i Härnösand.

15 Sammanträdesdatum Sida Ås-Hov 1:38. Beslut om byggnadsavgift och tilläggsavgift för olovligt byggande av inglasad altan. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen, att ta ut en byggnadsavgift av Kjell Ullström, Hovvägen 6, Ås på kronor för att han har byggt utan att bygglov har beviljats. Bygg- och miljönämnden väcker talan hos Förvaltningsrätten i Härnösand, om att tilläggsavgift inte ska tas ut då utförda åtgärder är att betrakta som ordningsförseelser då byggnadsåtgärderna är medgivna i detaljplan och att bygglov har beviljats Bakgrund Fastighetsägare: Kjell och Margareta Ullström, Hovvägen 6, Ås. Ansökan om bygglov för inglasad veranda inkom 25 oktober Vid besök på fastigheten Ås-Hov 1:38, 2 november 2010, konstaterades att åtgärder som enligt bestämmelserna i 8 kap 1 plan- och bygglagen är bygglovpliktiga, redan vidtagits utan att sådant lov beviljats. Bygglovsärendet skickades ut för grannhörande till och med 23 november Fastighetsägaren tillskrevs 8 november 2010 där kännedom av åtgärden redovisades. Bygglovet är beviljat 24 november 2010, 10/0646. Bedömning Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 planoch bygglagen. Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen ska byggnadsavgift bestämmas till belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt fastställd taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats dock minst 2000:-

16 Sammanträdesdatum Sida forts Bygglovavgiften i detta fall utgör 832:- och byggnadsavgiften utgör således 4 x 832:- = 3328:- Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap 7 plan- och bygglagen ska förutom byggnadsavgiften även tilläggsavgift tas ut. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. Tilläggsavgiften i detta fall grundas på 22 m 2 10 m 2 = 12 m 2. Tilläggsavgiften utgör således 500:-x 12 m 2 = 6 000:- Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats, om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars finns särskilda skäl. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. Byggnadsinspektör Nina Olofsson redogör för ärendet. Övriga upplysningar Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt 13 kap 2 planoch bygglagen. Ett skriftligt överklagande skall skickas till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag beslutet erhållits. I beslutet skall den klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Bygg- och miljönämnden vidarebefordrar överklagan till länsstyrelsen. Rätt att överklaga har i detta fall den som beslutet angår Utsänt till. Fastighetsägare och Förvaltningsrätten i Härnösand.

17 Sammanträdesdatum Sida Information/läggs till handlingarna. Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist informerar om riktlinjer för solfångare och solceller inom och utanför detaljplanelagt område i Krokoms kommun. Syftet med riktlinjer är att visa bygg- och miljönämndens ställningstagande och ska också underlätta för medborgarna att själva informera sig om vad som gäller i de delar av plan- och bygglagen som är tolkningsbara. Syftet är även att rådgivning och handläggning av bygglovsärenden hanteras lika inom bygg- och miljöavdelningen. Bygg- och miljöchef Anna Holmer informerar om Offerdals-Ede 1:11. Kommunicering av förslag till beslut kommer att ske så att ärendet kan tas upp på nämndens sammanträde den 27 januari Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson handlägger ärendet

18 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Bygg- och miljöavdelningen har påbörjat handläggningen av ytterligare 4 stycken olovligt byggande ( 28 stycken olovligt byggande är påbörjade till och med 9 december 2010) Bakgrund Ordförande Göte W Swén vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun

19 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan, kvalitetsansvarig, slutbevis, rivningsanmälan, rivningslov, trafikärenden med mera Dnr 10/0538 Almås 2:2, Offerdal. Ansökan om bygglov för komplettering av befintlig telestation med reservkraftscontra. Sökande: TeliaSonera Sverige Net Fast. Box 1613, Uppsala. Dnr 10/0643 Alsens-Hov 3:4. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Sören Olausson, Alsen 159, Alsen. Dnr 10/0449 Aspås-Gärde 1:12. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Anmälan slutbevis. Sökande: Mats Engström, Gärdevägen 16 B, Aspås. Dnr 09/0296 Aspåsnäset 1:34, Aspås. Ansökan ändring av tidigare beviljat bygglov, mindre ändring. Sökande: Ingrid Roth, Aspåsnäset 2423, Krokom.

20 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0086 och 10/0677 Byn 1:4, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av förskola Sånghusvallen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola (altan med skärmtak). Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0459 Byn 1:146, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av garage. Sökande: Ulrica Burström, Önsjön 307, Ås. Dnr 10/0660 Byn 1:197, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Pedro Arvidsson, Stallbacken 53, Ås. Dnr 08/0559 Byn 1:214, Ås. Ansökan ändring av tidigare beviljat bygglov, mindre ändring. Sökande: Mats Modin, Storgatan 53, Östersund. Dnr 10/0659 Byn 1:231, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Elisabet Strömqvist, Koltrastvägen 1, Ås. Dnr 10/0590 Byn 1:235, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Bengt Eveby, Koltrastvägen 9, Ås.

21 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0639 Byn 1:290, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Jörgen Waldemarsson, Kopparslagargränd 33, Östersund. Dnr 10/0636 Byn 1:291, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Håkan Hagström, Risslersgatan 25, Frösön. Dnr 10/0439 Byn 1:301, Ås. Ansökan ändring av tidigare beviljat bygglov (2 st). Sökande: Jon Hansson, Orionvägen 24, Östersund. Dnr 10/0655 Fannbyn 1:126, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och carport. Sökande: Fredrik Karlsson, Dvärsättsvägen 62, Dvärsätt. Dnr 09/0089 Fannbyn 2:8, Rödön. Anmälan slutbevis för nybyggnad av förskola. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0631 Föllinge-Backen 2:91. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Marcus Hurtig, Kråkbacken 11, Föllinge. Dnr 09/0767 Hissmoböle 2:332, Rödön. Ansökan ändring av tidigare beviljat bygglov. Ändrad användning av f d postlokal till gym. Sökande: Krokomsbostäder, Krokom.

22 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0667 Hissmoböle 2.333, Rödön. Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av skolbyggnad till gym. Sökande: Bygg & VVS Sen Eric Frid AB, Hissmovägen 6, Krokom. Dnr 10/0169 Hägra 3:24, Rödön. Tillstånd brandfarlig vara. Beviljat till och med 31 december Sökande: Jämtkraft AB, Box 394, Östersund. Dnr 10/0682 Kingstamo 1:15, Näskott. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Gunnel Elfström, Kingsta 515, Nälden. Dnr 10/0378 Kluk 1:30, Alsen. Ansökan om tillstånd för drivmedelsanläggning. Beviljat till och med 17 juni Sökande: Västbygdens Konsumentförening, Kluk 188, Alsen. Dnr 06/0668 Del av Nordannälden 9:4, Näskott. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Johan Pettersson, Nordannälden 356, Krokom. Dnr 10/0650 Nordannälden 10:7, Näskott. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av fritidshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Tage Zetterberg, Gröns väg 116, krokom. Dnr 10/0601 Landön 4:23, Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Sökande: Svensk Fjällröding, c/o Hushållningssällskap, Härnösand.

23 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0653 Smedsåsen 1:134, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tak över uteplats. Sökande: Gunilla Hedsten, Tallstigen 3, Nälden. Dnr 10/0641 Smedsåsen 1:273, Näskott. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Kurt Westner, Pumparvägen 17, Nälden. Dnr 08/0714 Smedsåsen 1:290, Näskott. Bygganmälan, kontrollplan för installation av braskamin. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Märith Forss, Smedjevägen 13, Nälden. Dnr 10/0583 Storbacken 1:1, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni GSM. Sökande: TeliaSonera Mobile Networks AB, c/o Byggrådgivning AB, Nygatan 52 A, Skellefteå. Dnr 10/0209 Storåbränna 1.99, Föllinge. Anmälan slutbevis för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Sökande: Thomas Lindberg, Grönvägen 1, Hammerdal. Dnr 10/0678 Sörbyn 2:26, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Hans Uibo, Birka Strand 64, Ås.

24 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0697 Täng 2:48, Ås. Anmälan slutbevis för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Christina och Ola Ravald, Domarvägen 20, Ås. Dnr 10/0488 Valsjön 1:208, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av utedass. Sökande: Skansen Klintaberg, Örjan Sedin, Skansen Klintaberg, Valsjöbyn. Dnr 10/0166 Vången 1:7, Alsen. Tillstånd brandfarlig vara, igångsättningsbeslut. Beviljat Sökande: Stiftelsen Wången, Vången 1300, Nälden. Dnr 09/0103 Ytterån 2:22, Näskott. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Johan Karlsson, Ytterån 2642, Nälden. Dnr 10/0632 Åkersjön 1:157, Föllinge. Ansökan om bygglov för tillbyggnad, tak över uteplats samt nybyggnad av förråd. Sökande. Stefan Frykklöf, Fjällbyn 381, Föllinge. Dnr 10/0615 Ås-Hov 1:38. Ansökan om bygglov för tak och väggar över uteplats/veranda på enbostadshus. Sökande: Kjell Ullström, Hovvägen 6, Ås. Dnr 10/0577 och 10/0600 Ösa 5:10, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inbyggnad av altan samt installation av braskamin. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad + parkeringsplats. Sökande: Björn Fransson, Ösavägen 113, Ås.

25 Sammanträdesdatum Sida forts 4 stycken beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

26 Sammanträdesdatum Sida Delgivning bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Fastighetsreglering berörande Smedsåsen 1:197, 1:230 och 1:251. Godkännande av förrättning. Skrivelse till Trafikverket beträffande ombyggnad av väg E 14 till mötesfri landsväg. Skrivelse till Jämtland/Härjedalens Cykelförbund beträffande ombyggnad av väg E 14 till mötesfri landsväg, delen Lugnvik-Krokom. Skrivelse till Polismyndigheten beträffande trafiksituationen i Krokoms centrum. Skrivelse till Trafikverket angående Inget vägsalt i Krokoms kommun. Beslut från Skogsstyrelsen Rise 3:7, Offerdal Beslut biotopskyddsområde. Beslut från Länsstyrelsen Hastighetsbegränsning på väg 677, Änge. Hastighetsbegränsning på väg 745, Kattstrupeforsen. Hastighetsbegränsning på väg 757, Forsåsen. Information från Boverket Information om certifierade kontrollansvariga i nya plan- och bygglagen. Information från Transportsstyrelsen Trafik och väg.

27 Sammanträdesdatum Sida forts Underrättelse med mera från Lantmäterimyndigheten Ledningsrättsupplåtelse för tryckavloppsledningar i Storsjön mellan Ås-Göviken. Fastighetsreglering berörande Bakvattnet 1:54 och 1:55, avstyckning från Bakvattnet 1:55 samt anläggningsförrättning berörande Bakvattnet ga:1 och ga:2. Sammanläggning av Faxnälden 2:38 och 2:39. Avstyckning från Gräfte 2:29. Avstyckning från Häggsjön 1:189 samt fastighetsreglering berörande Bakvattnet 1:6 och Häggsjön 1:189. Avstyckning från Nordannälden 1:16. Avstyckning från Nordannälden 4:19. Avstyckning från Raftälven 2:3. Fastighetsreglering berörande Rödöns-Vejmon 1:9 och 1:10. Fastighetsreglering berörande Smedsåsen 1:197, 1:230 och 1:251. Fastighetsreglering berörande Valne 2:24 och 2:27 samt Fastighetsbestämning mellan Valne 2:13, 2:24 och 2:27. Avstyckning från Valsjön 1:67. Avstyckning från Östersem 4:

28 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Aspås-Lien 3:16. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Kristian Olsson, Asplienvägen 17, Aspås. Dnr Aspåsnäset 1:56, Aspås. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Ronny Olsson, Aspåsnäset 59, Krokom. Dnr Bergom 1:1, Rödön. Anmälan om värmepump (jord). Sökande: Ingrid Sidén Lindholm, Bergom 1603, Dvärsätt. Dnr Fannbyn 1:126, Rödön. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Fredrik Karlsson, Dvärsättsvägen 62, Dvärsätt. Dnr Offerdals-Ede 1:2. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Mats Olofsson, Ede 214, Offerdal. Dnr Slåtte 2:16, Alsen. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Sökande: Glenn Hansson, Bryddstigen 25, Gävle. Dnr Smedsåsen 1:317, Näskott. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Leif Heggenes, Återvändsgränd 5, Nälden.

29 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr Åflo 3:65, Offerdal. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Sökande: Jan Bergdahl, Bleckåsvägen 4, Offerdal. Dnr Åkersjön 1:415, Föllinge. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Sökande: Ola Johansson, Stamsele 325, Strömsund. Livsmedel Dnr Almås 2:9, Offerdal. Registrering av livsmedelsanläggnig. Beslut. Sökande: Gesunda Resort AB u.n.t. Sportstyle Resorts AB, Gesundaberget, Sollerön. Dnr och 2010/ Föllinge-Backen 2:115. Registrering av livsmedelsanläggning. Beslut. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Beslut. Sökande: Krokoms kommun, Kostenheten, Krokom. Dnr Föllinge Prästbord 1:26. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Beslut. Sökande: IB-FISK Föllinge, Lägdenvägen 12, Föllinge. Dnr Hållskaven 1:25, Ås. Registrering av livsmedelsanläggning. Beslut. Sökande: Potatislagret i Ås AB, Stamvägen 76, Östersund. Dnr Rödöns-Säter 3:9. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Beslut. Sökande: Skärvångens Bymejeri AB, Pl 130, Föllinge

30 Sammanträdesdatum Sida Delgivning bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Protokoll från Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 69/10, beträffande detaljplan, del av Ås-Hov 1:173, Sjövillan Byskogen. Protokoll från Krokoms kommun, Kommunstyrelsen 138/10; fördelning av och principer för indexreserv, budget Protokoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige 80/10; delårsrapport per juni Protokoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige 87/10; överlåtelse av tillståndsgivning, avseende brandfarliga och explosiva varor, till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Skrivelse till Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen och Krokomsbostäder beträffande systemtillsyn avseende egenkontroll för fastigheter i Krokoms kommun. Delegationsbeslut brandfarlig vara från Krokoms kommun, bygglovenheten Hägra 3:24. Delegationsbeslut brandfarlig vara från Krokoms kommun, Bygglovenheten Kluk 1:30. Almås 2:9, Offerdal Yttrande avseende alkoholservering. Aspås Prästbord 1:4 Ansökan om radonbidrag. Faxnnälden 2:42, Näskott Skrivelse offentlig kontroll av livsmedelsanläggning. Kaxås 7:9, Offerdal Skrivelse åtalsanmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Rödöns-Säter 3:9 Skrivelse tillägg till befintlig registrering av livsmedelsanläggning. Yttrande avseende alkoholservering. Rösta 3:4, 5:2 m fl, Ås Yttrande angående detaljplan. Silje 3:4, Rödön Yttrande avseende alkoholservering. Valsjön 1:95, Hotagen Yttrande avseende alkoholservering. Ytterån 1:77, Näskott Yttrande avseende alkoholservering. Ytterån 2:16, Näskott Skrivelse, åtalsanmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Ytterån 5:11, Näskott Yttrande, nybyggnad enbostadshus. Ytterån 14:1, Näskott Kontrollrapport livsmedel. Ålviken 1:20, Laxsjö Yttrande förhandsbesked nybyggnad fritidshus. Ås-Hov 1:4 Yttrande avseende alkoholservering. Ås-Hov 1:49 Kontrollrapport livsmedel.

31 Sammanträdesdatum Sida forts Änge 1:125, Offerdal Kontrollrapport livsmedel. Tillstånd från Polismyndigheten i Jämtlands län Tångeråsen 1:16 mellan Valla och Kävåsen, skjutbana. Österulfsås 3:2, Offerdal, skjutbana. Beslut och meddelande från Länsstyrelsen i Jämtlands län Landön 3:35, Offerdal Rännön 1:59, Offerdal Sandviken 1:48, Föllinge Ytterån 4:32,Näskott Beslut, tillstånd till allmän kameraövervakning. Remiss, ansökan om tillstånd till fortsatt sand- och moräntäkt. Beslut, förprövning av djurstall. Beslut, grävningsarbeten. Nyhetsbrev från Livsmedelsverket Nyhetsbrev nummer 4 i Riksprojekt 2010 Listeria monocytogenens i kyld ätfärdig mat. VA-Ingenjörerna Hägra 3:4 Recipientprovtagning 2010 vid Hissmofors kompostanläggning. Rapportering från SP Sveriges provnings- och Forskningsinstitut Rörvattnet 1:107, Hotagen Redovisning av bensinstationer där Valsjön 1:89, Hotagen kontroll av gasåterföringssystem Ytterån 2:16, Näskott utförts från 1 december

32 Sammanträdesdatum Sida Ansökan om bidrag till kastrering av katter för år Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bidra med några pengar till kastrering av katter för år 2011, eftersom nämnden anser att det inte är ett kommunalt ärende Bakgrund Från Djurskyddet Jämtlands län, genom ordföranden Rolf Eriksson, Fjällgatan 35 B, Frösön, föreligger skrivelse daterad 1 december 2010, med begäran om bidrag med valfritt belopp till kastrering av katter för år Kastreringskampanjen kommer att genomföras under tiden 14 februari 31 mars Utsänt till: sökanden

33 Sammanträdesdatum Sida 33

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Markus Färnström, M Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-10-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-10-02 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.30 12.30, 13:15 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-11-25

Förbundsdirektion 2015-11-25 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-11-25 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30-14.45 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) 2009-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) 2009-06-16 SAMMTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) 2009-06-16 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Arne Elowson (c), ordförande Johan Barnekow (m), 1:e v ordf Leif Nilsson (s), 2:e v ordf Bengt Troedsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45 1 (45) BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf. Torbjörn Stensson (obunden), vice ordf. Hans Nordlund

Läs mer

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C)

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer