SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa och Mus-Ollerummet kl , Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e vice ordförande Birger Backlund, S Gabriella Carlsson, S Bernt Ingebrigtsen, S, ej tjg ersättare Britt Carlsson, S, ej tjg ersättare Övriga deltagande: Elin Novén, planingenjör, Anne Dahlgren, stadsarkitekt, 60 Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 61 Marielle Eriksson, byggnadsinspektör, 62 Virpi Nordell, byggnadsinspektör, 63 och 80 Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Eivor Jonsson, sekreterare, Utses att justera: Judit Hult Justeringens Krokoms kommunhus, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: fredagen den 11 maj 2012, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Owen Laws Justerande:... Judit Hult ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Samma nträdes datum: Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 12 maj 2012 nedtagande: 29 maj 2012 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida 2 BoM 56 Ändring av detaljplan för delar av Byn 1:4 med flera, ändrat huvudmannaskap för allmän plats i Byskogen Ås. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta planförslaget med ändrat huvudmannaskap för allmän plats i Byskogen Ås, enligt 5 kap. 30 plan- och bygglagen (1987:10) Bakgrund Avsikten med planändringen är att införa enskilt huvudmannaskap i Byskogenområdet (förutom Åsvägen där Trafikverket är väghållare) i likhet med vad som gäller för hela kommunen i övrigt förutom i Krokoms tätort. Planändringen avser endast ändrat huvudmannaskap för allmän plats (vägar, grönområden, belysning och dylikt). I övrigt fortsätter gällande detaljplan, Byn 1:4 med flera i Ås (laga kraft ), gälla som tidigare. 12 december 2000, 248 togs det beslut i Myndighetsnämnden att denna planändring skulle sändas ut på samråd. Det beslutet förnyades 17 december 2002, 147 av Myndighetsnämnden. Av olika skäl genomfördes inte planändringen och nytt beslut om samråd togs 6 september 2007, 143 av Myndighetsnämnden. 17 juni 2008, 41 beslutade Bygg- och miljönämnden om utställning av detaljplanen. Planändringen antogs aldrig efter utställningen. Eftersom det har gått cirka tre år sedan planen var på utställning har processen varit tvungen att tas om från början. Detaljplaneändringen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 20 maj och den 24 juni 2011 och utställt för allmänheten mellan den 23 november och den 22 december Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna planförslaget 8 februari 2012, 3. Det har under processens gång inkommit en hel del synpunkter mot planförslaget.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 BoM 56 forts Bygg- och miljönämnden beslutar den 27 mars 2012, 38, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, då föredragande handläggare inte kunde närvara på grund av sjukdom. Underlag för beslut Planingenjör Elin Novéns utlåtande daterad 23 januari Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet

4 Sammanträdesdatum Sida 4 BoM 57 Glösa 1:8, Alsen. Information om förhandsbesked för nybyggnad av camping. Bakgrund Gunnel Jonsson, Glösa 311, Alsen, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av camping. I campingen ingår stugor, servicehus, husvagnsplatser samt grillplatser och lekpark. Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet

5 Sammanträdesdatum Sida 5 BoM 58 Rörvattnet 1:136, Hotagen. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen (2010:900) beslutar bygg- och miljönämnden tillåta den sökta åtgärden. Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande daterad 10 april 2012 samt Jämtkrafts yttrande daterad 5 april 2012 skall beaktas. Avgiften för förhandsbesked är kronor (i enlighet med taxa fastställd av Krokoms kommun, kommunfullmäktige, daterad 4 maj 2011, 49). Faktura för förhandsbesked skickas separat Bakgrund Tiago Costa, Av. Gaspar de Lemos 363, Wsa 11 Rio de Janeiro, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus, väster om byn Rörvattnet. Platsen ligger i ett tidigare skogsbeklätt område öster om ett planområde för fritidshusbebyggelse, vilket inte är exploaterat. Egen brunn för vatten och avlopp i form av trekammarbrunn med efterföljande infiltration planeras. Infart sker från enskild väg. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Jiingevaerie Sameby, Krokoms kommun fastigheter samt miljöenheten. Jämtkraft skriver i sitt yttrande att de har luftledning över tomten (24 kv ledning). Minsta avstånd från byggnad till luftledning 24 kv är 5 meter från yttersta fas. På kartan syns att avståndet är längre. Men om ledningen eventuellt behöver flyttas beroende på ändringar av byggplanerna och byggnaderna planeras närmare ledningen än 5 meter bekostas ledningsflytten av exploatören. Rekommendationer enligt översiktsplan Område för tillkommande stugbybebyggelse.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 BoM 58 forts Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 11 april Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet. Övriga upplysningar Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla. Bygglov ska inkomma och får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett beslut om bygglov enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked, och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

7 Sammanträdesdatum Sida 7 BoM 59 Lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning på Genvägen i Krokom. Bygg- och miljönämndens beslut Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 10 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). På Genvägen mellan Offerdalsvägen och 150 meter öster om Offerdalsvägen får fordon föras endast i östlig färdriktning. Denna författning träder i kraft den 1 juni Bakgrund Regeringen beslutade den 17 juni 2010 en förordning om ändringar i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Ändringen trädde i kraft den 1 juli Från den dagen ska trafikföreskrifter kungöras genom publicering på en särskild webbplats. Ändringarna i förordningen innebär bland annat följande: * De trafikföreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt än på webbplatsen ska publiceras på webbplatsen senast den 31 december * Har trafikföreskrifterna inte publicerats på webbplatsen senast då upphör de att gälla. Ett beslut om lokal trafikföreskrift om körriktning på Genvägen togs av Byggnadsnämnden 11 mars 1992, 45. Föreskriften har inte publicerats på den särskilda webbplatsen, och har därför upphört. Beslutet som togs 11 mars 1992 angav: Nämnden beslutar enkelrikta Genvägen, delen Sparbanken-Offerdalsvägen, så att trafik från Offerdalsvägen mot sjukhuset tillåts.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 BoM 59 forts Remiss har skickats till Polismyndigheten och Krokoms kommun, fastighetsenheten (väghållare). Ingen erinran har inkommit Kopia till: Krokoms kommun, fastighetsenheten Polismyndigheten i Jämtlands län

9 Sammanträdesdatum Sida 9 BoM 60 Information om olika trafikärenden i Krokoms kommun. Arktiekt Anne Dahlgren informerar om - Väg Änge Valne - Trafikverkets förslag att få bort tung trafik på Offerdalsvägen i Krokom. - Arbetsplanen mitträcket E 14 från Lugnvik Krokom. - Träff Trafikverket Krokoms kommun angående trafikfrågor i Krokoms kommun. - Sånghusvallen Ås, gång och cykelväg från Arons dunge och fram till slutet av Byskogen

10 Sammanträdesdatum Sida 10 BoM 61 Östersem 2:10, Ås. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Med stöd av miljöbalken (1998:808), 7 kap. 18 b och med hänvisning till miljöbalken, 7 kap 18 C punkt 1 beviljar bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Villkor för dispensen: Tomtplatsens gräns mot stranden är fastighetsgränsen. Avgiften för strandskyddsdispens är kronor (i enlighet med taxa fastställd av Krokoms kommun, kommunfullmäktige, daterad 4 maj 2011, 49). Faktura för strandskyddsdispens skickas separat Bakgrund Anna Werme, Stenhuggargränd 1, Östersund, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, med en byggarea om 112,6 m 2. På fastigheten finns sedan tidigare ett fritidshus vilket innebär att fastigheten redan är ianspråktagen. Den nya byggnaden placeras ca 10 meter närmare strand jämfört med befintlig byggnad. Byggnaden önskas placerad ca 30 meter från strand vilket är på samma avstånd från strand som angränsande fastigheters bostadshus/fritidshus. Ny byggnad behöver också placeras på denna plats med anledning av buller från järnväg. Enskild avloppsanläggning planeras enligt separat ansökan. Bebyggelse enligt ansökan innebär igen ytterligare begräsning av allmänhetens tillgänglighet till stranden. Åtgärden bedöms heller inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter. Enligt miljöbalken 1998:808, 7 kap råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten. Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken 7 kap. 18.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 BoM 61 forts Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 23 april Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet. Övriga upplysningar Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas. En beviljad strandskyddsdispens innebär att platsen kan vara möjlig att bebyggas. Denna positiva strandskyddsdispens medför dock inte rätt att påbörja byggnadsarbetet i de fall där bygglov krävs. Bygglov ska inkomma och får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett beslut om bygglov enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked, och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden Länsstyrelsen i Jämtlands län

12 Sammanträdesdatum Sida 12 BoM 62 Störåsen 2:8, Föllinge. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bygdegård. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bygdegård med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag,kent Didriksson. Den kontrollansvariga är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige den 4 maj 2011, 49). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Bakgrund Störåsens Bygdegårds- och Idrottsförening, Störåsen 1106, Föllinge, har ansökt om bygglov för tillbyggnad av bygdegård På 33 m 2. Ärendet har varit utsänt för prövning 28 mars 18 april 2012, till berörda sakägare, Jiingivaere sameby och Störåsens sågförening. Inga invändningar har inkommit. Bedömning Bygg och miljönämnden bedömer att det inte finns några hinder för att bevilja bygglov för tillbyggnaden. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 11 april Byggnadsinspektör Marielle Eriksson redogör för ärendet.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 BoM 62 forts Övriga upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära en byggsanktionsavgift på kronor. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse skickas ut av handläggaren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

14 Sammanträdesdatum Sida 14 BoM 63 Granbo 2:12, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt torn för radiokommunikation och en teknikbod. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett 60 m högt torn för radiokommunikation och en teknikbod, enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen (1987:10). Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av Krokoms kommun, kommunfullmäktige den 4 maj 2011, 49). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat Bakgrund Trafikverket ICT, Borlänge, ansöker om bygglov för nybyggnad av ett 60 meter högt torn för radiokommunikation och en teknikbod. Bygg- och miljönämnden har besökt platsen den 15 september Närvarande vid besiktningen var fastighetsägare: Staffan Jönsson, Ulf Berglund, Margareta och Sten Rentzhog samt Eva Höglund. Fastighetsägare har tidigare haft invändningar på tidigare ansökt plats för uppsättning av torn och teknikbod. Trafikverket och fastighetsägare har träffats för eventuellt ny placering. Trafikverket har därefter inkommit med ansökan om bygglov för ny placering. Ärendet har varit utsänt för prövning 8 mars 29 mars 2012, till berörda fastighetsägare, Jovnevaeri och Njaarke sameby samt Försvarsmakten. Synpunkter har inkommit från fastighetsägare daterad 24 mars Ärendet har kungjorts i Länstidningen och Östersundsposten den 19 mars Kommunicering har gjorts med sökande den 11 april Svar har inkommit från sökande daterad 12 april Lagstiftning Ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan skall enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen (1987:10) bifallas om, förutom annat, åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 planoch bygglagen (1987:10) och kan antas uppfylla vissa angivna krav i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10).

15 Sammanträdesdatum Sida 15 BoM 63 forts Övriga upplysningar Bygganmälan samt kvalitetsansvarig har lämnats in samtidigt med bygglovet. Ett beviljat bygglov innebär inte automatiskt att byggstart får ske. Byggstart får ske efter att bygganmälan har behandlats. Byggsamråd krävs ej. Utstakning kan ske genom den sökandes försorg. Sökande är skyldig att informera sig om ledningars läge (t ex el och tele) före igångsättning. Anmälan om arbetets färdigställande ska göras till bygg- och miljönämnden. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen blivit underrättade. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt 8 kap. 33 plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet. Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

16 Sammanträdesdatum Sida 16 BoM 64 Meddelande om nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden. Inga nya motioner och medborgarförslag har inkommit till bygg- och miljönämnden Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden

17 Sammanträdesdatum Sida 17 BoM 65 Meddelande om ej färdigberedda ärenden gällande inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden. Inga ej färdigberedda ärenden finns hos bygg- och miljönämnden gällande motioner och medborgarförslag Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden

18 Sammanträdesdatum Sida 18 BoM 66 Information om olovlig åtgärd (svartbyggen) i Krokoms kommun. Från och med 2002 till och med 1 maj 2011, finns 21 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj 2011 till 31 december 2011 finns 9 ärenden enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari april 2012 finns 5 anmälningar enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovlig åtgärd i Krokoms kommun

19 Sammanträdesdatum Sida 19 BoM 67 Information om olovligt byggande gällande strandskydd enligt miljöbalken i Krokoms kommun. Från och med 2002 till och med 31 december 2010, finns 12 ärenden enligt miljöbalken. Från och med 1 januari december 2011, finns 3 ärenden enligt miljöbalken. Från och med 1 januari april 2012, finns 2 ärenden enligt miljöbalken Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande av strandskydd i Krokoms kommun

20 Sammanträdesdatum Sida 20 BoM 68 Information om ovårdade tomter i Krokoms kommun. Från och med 2002 till och med 1 maj 2011, finns 25 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj 2011 till och med 31 december 2011, finns 6 ärenden enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari 2012 till och med 25 april 2012, finns ett ärende enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade tomter i Krokoms kommun

21 Sammanträdesdatum Sida 21 BoM 69 Information om ovårdade byggnader i Krokoms kommun. Från och med 2000 till och med 1 maj 2011, finns 8 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj december 2011, har inga nya anmälningar inkommit enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari 2012 till och med 25 april 2012, har inga nya anmälningar inkommit enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade byggnader i Krokoms kommun

22 Sammanträdesdatum Sida 22 BoM 70 Uppföljning av revisorernas tidigare granskningar gjorda Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna Bakgrund Enligt revisorernas sammanfattning är målet med revisorernas arbete, inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder vidtagits från kommunens sida. Krokoms kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att göra en uppföljande studie av de granskningar som genomfördes under 2009, för att utreda hur de synpunkter och förslag till åtgärder revisorerna lämnade i sina revisionsrapporter har behandlats av respektive nämnd och om åtgärderna har genomförts i verksamheterna. Vår revisionella bedömning är att nämnderna i övervägande del har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina granskningar

23 Sammanträdesdatum Sida 23 BoM 71 Revidering av plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 10 besluta att anta revidering av plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa enligt bilagt förslag, och att den gäller från och med den 1 augusti Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2011, 49, plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Förslaget till taxan har utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och följde till stor del den taxa som togs fram av Svenska Kommunförbundet Det framgår direkt av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden får enligt taxan bland annat ta ut en avgift för kommunicering, det vill säga underrättelse till berörda sakägare, vilket innebär att sakägare får en remiss tillsänt sig för eventuellt yttrande. Efter en tids användning har handläggare konstaterat att avgiften inte är proportionell mot vare sig arbetsinsats eller antal underrättelser som skickas ut. Aktuell revidering föreslås ske i plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, tabell 3 Underrättelse och expediering enligt bilaga 1. Ändringarna är kursiverade och rödfärgade. I taxan kommer de tre första kolumnerna att finnas med, övriga (nuvarande och ny kostnad) finns med i förslag till beslut endast för information. Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Kopia till: Kommunfullmäktige

24 Sammanträdesdatum Sida 24 BoM 72 Revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump och strandskyddsdispens. Förslag till beslutar 1 Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 miljöbalken besluta att anta revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump och strandskyddsdispens enligt punkterna 2-4, och gäller från och med den 1 augusti Prövning av ansökan enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: * Bergvärmepump (4 tim) * Övriga anläggningar (4 tim) 3 Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: * Bergvärmepump (1 tim) * Övriga anläggningar (1 tim) 4 Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. (6 tim) Bakgrund Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3b kommunallagen, som har följande lydelse, Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Enligt miljöbalken 27 kap 1 första stycket är det kommunfullmäktige som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 BoM 72 forts Värmepump Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1999, 12 att inte ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller handläggning av anmälan för att inrätta värmepumpsanläggning för anläggning som försörjer 1-2 familjsfastigheter. En revidering av antalet timmar för prövning av ansökan har gjorts från 2 timmar till 4 timmar. Detta på grund av att en prövning av en tillståndspliktig anläggning tar längre tid då det kan gälla en anläggning inom ett vattenskyddsområde, och en mer omfattande prövning av ansökan krävs. (se punkt 2 i beslutet) När det gäller ett anmälningsärende, utanför till exempel ett vattenskyddsområde, är handläggningen av enklare art varför det inte kräver lika stor handläggningsinsats. Här har bygg- och miljöavdelningen bedömt att 1 timmes handläggning generellt bör räcka, och för tydlighetens skull skrivit in detta, mot förut då det stod timavgift. (se punkt 3 i beslutet). Strandskydd För närvarande finns avgift för strandskyddsdispens i Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Beslut om strandskyddsdispens fattas med stöd av miljöbalken varför denna avgift istället bör finnas med i taxa inom miljöbalkens område. Den revidering som föreslås är att avgift för strandskyddsdispens läggs in i taxa inom miljöbalkens område, och samtidigt tas bort ur Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Avgiften föreslås bli kostnaden för generellt nedlagd handläggningstid 6 timmar à 724 kronor vilket år 2012 är kronor. Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Kopia till: Kommunfullmäktige

26 Sammanträdesdatum Sida 26 BoM 73 Uppföljning av ekonomiska rapporter och mål. Bygg- och miljönämndens beslut Redovisning av underlag saknas på grund av kommunens arbete med årsredovisningen Bakgrund Bygg- och miljöchef Anna Holmer informerar om att underlag för ekonomiska rapporter och mål saknas på grund av kommunens arbete med årsredovisningen

27 Sammanträdesdatum Sida 27 BoM 74 Revidering av delegationsreglemente enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden fastställer revidering enligt bilagt förslag, daterad 25 april Bakgrund Bygg- och miljönämnden beslutade den 30 mars 2011, 64 om nytt delegationsreglemente enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Revidering av delegationsordningen har skett 15 december 2011, 215. Beslutet innebär att bygg- och miljönämnden, i delegationsordningen redovisade ärenden, uppdrar beslutanderätten till där angivna delegater. Nu föreslagen revidering av delegationsordningen innebär dels rättelser avseende laghänvisning samt tillägg av lagtext. Ändringarna är rödmarkerade. Ändringar är genomförda på sidan 6 med rättelse av en av punkterna plan- och bygglagen, 11 kap 17. Laghänvisning till punkten gällande att förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter ska vara plan- och bygglagen, 11 kap 18. Ändring på sidan 7 under punkten plan- och byggförordningen 6 kap 10. Denna punkt har flyttats hit från att ha legat under plan- och bygglagen, och har kompletterats med rödmarkerad text, se bilaga. Ändring av lagtexthänvisning från 21 till 22, gällande punkten att om en ansökan om bygglov och så vidare är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna

28 Sammanträdesdatum Sida 28 BoM 75 Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Krokoms kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet, vilket är ett nätverk av 160 kommuner under Sveriges Kommuner och Lansting (SKL) som syftar till att mäta och jämföra kvalitet och resultat. Avdelningschef Anna Holmer informerar om Kommunens Kvalitet i Korthet

29 Sammanträdesdatum Sida 29 BoM 76 Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan, kvalitetsansvarig, slutbevis, slutbesked, startbesked, rivningsanmälan, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, marklov, trafikärenden med mera Dnr B Alsens-Hov 1:21. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Kent Ekerfalk, Alsen 193, Alsen. Dnr B Aspås-Nygården 1:24. Anmälan slutbevis för ändrad användning av enbostadshus. Sökande: Maria Sandström, Brattåkern 15, Aspås. Dnr B Aspåsnäset 1:48, Aspås. Anmälan installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Sten Jönsson, Aspåsnäset 74, Krokom. Dnr B By 2:10, Rödön. Ansökan ändring av tidigare beviljat bygglov, för nybyggnad av garage. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Magnus Larserud, Vike 815, Krokom. Dnr B Byn 1:222, Ås. Ansökan bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Startbesked beviljat. Sökande: Jon Engström, Silvanusvägen 18, Östersund. Dnr B Byn 1:295, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: John Ingemarsson, Bofinkvägen 11, Ås.

30 Sammanträdesdatum Sida 30 BoM 76 forts Dnr B Fannbyn 1:12 m fl, Rödön. Anmälan slutbevis för uppförande av golfbro Sökande: Krokoms Golfklubb, Box 84, Krokom. Dnr B och B Fannbyn 1:46, Rödön. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av kontorslokaler. Anmälan slutbevis för utbyggnad av golfbanan, etapp 2. Sökande: Krokoms Golfklubb Service AB, Box 84, Krokom. Dnr B Fannbyn 1:64, Rödön. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Mats Åke Persson, Tunadalsvägen 10, Dvärsätt. Dnr B Fannbyn 1:106, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Startbesked beviljat. Sökande: Tobias Blad, Stenhhuggargränd 5, Östersund. Dnr B Fannbyn 1:121, Rödön. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Lars Olof Bergström, Sandnäsvägen 37, Dvärsätt. Dnr B Faxnälden 4:55, Näskott. Anmälan installation av eldstad och ny skorsten genom tak i enbostadshus. Startbesked beviljat. Anmälan om slutbesked. Slutbesked beviljat. Sökande: Gunnar Stålfors, Stenhuggarvägen 7, Nälden. Dnr B Faxnälden 4:56, Näskott. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (takkupa, byte ett stort fönster mot två mindre). Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Håkan Thorén, Brovägen 48, Nälden.

31 Sammanträdesdatum Sida 31 BoM 76 forts Dnr B Gunnarvattnet 1:92, Hotagen. Anmälan slutbesked för installation av eldstad och rökrör i fritidshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Sten-Olof Forsman, Odensalagatan 59 B, Östersund. Dnr B Hissmon 1:191, Rödön. Anmälan slutbevis för installation av eldstäder och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Tony Eckardt, Aspåsvägen 6 B, Krokom. Dnr B Hissmon 1:88, Rödön. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Arne Jonsson, Nygårdsvägen 49, Krokom. Dnr B Hissmon 1:198, Rödön. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Johan Bellman, Aspåsvägen 1 A, Krokom. Dnr B Häggsjön 1:228, Hotagen. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av fritidshus. Sökande: Walborg Olofsson, Raftsjöhöjden 505, Hammerdal. Dnr B Hägra 4:90, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrioch lagerbyggnad, virkesförråd. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Byggnadssnickerier i Krokoms AB, Hissmoforsvägen 55, Krokom. Dnr B Häste 2:28, Rödön. Anmälan slutbesked för installation av eldstad i enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Ulf Hedenström, Häste 242, Krokom. Dnr B Högrun 1:14, Föllinge. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus och garage. Sökande: Daniel Nilsson, Pumpmakargränd 2, Östersund.

32 Sammanträdesdatum Sida 32 BoM 76 forts Dnr B Högstalägden 1:6, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Carolina Geijer, Ösavägen 29, Ås. Dnr B Kaxås 2:32, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Startbesked beviljat. Sökande: Ove Löfqvist, Åkerbyvägen 158, Täby. Dnr B Kläppen 1:30, Offerdal. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Fredrik Claréus, Kläppen 582, Offerdal. Dnr B Kälen 2:6, Rödön. Anmälan om slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Lena Van Den Brink, Kälen 241, Krokom. Dnr B Kännåsen 1:32, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygglov beviljat. Sökande: Mats-Erik Eriksson, Frösövägen 24, Frösön. Dnr B Laxsjö 2:110, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd. Bygglovsfri åtgärd. Sökande: Olof Börje Danielsson, Bällstavägen 205, Bromma. Dnr B Laxviken 3:99, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Jan Nygren, Laxviken 445, Föllinge. Dnr B Mo 1:16, Alsen. Anmälan installation av kassett i öppen spis i enbostadshus. Startbesked beviljat. Anmälan om slutbesked. Slutbesked beviljat. Sökande: Katarina Rosberg, Byväen 36, Trångsviken.

33 Sammanträdesdatum Sida 33 BoM 76 forts Dnr B Mo 1.110, Alsen. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus/gäststuga. Sökande: Tove Kvamvold, 7632 Åsenfjord, Norge. Dnr B Offerdals-Berge 2:36. Anmälan slutbevis för påbyggnad av garage. Sökande: Offerdals Gräv & Transport AB, Berge 2083, Offerdal. Dnr B Offerdals-Ede 1:33. Anmälan slutbevis för nybyggnad skylt och tak över läktare. Sökande: Offerdals Idrottsförening, Minkvägen 16, Offerdal. Dnr B Rödögården 1:21, Rödön. Anmälan installation av eldstad i fritidshus. Startbesked beviljat. Sökande: Johan Andersson, Rödögården 529, Krokom. Dnr B Rödöns-Backen 1:36. Anmälan slutbevis för installation av eldstad med skorsten. Sökande: Tomas Persson, Backen 618, Nälden. Dnr B Rönningsberg 2:13, Alsen. Ansökan om bygglov för ombyggnad av uthus till sommarbostad. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Tommy Söderström, Ottfjällsvägen 6, Östersund. Dnr B Rönningsberg 2:22, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Mikael Andersson, Tillvaron 161, Trångsviken. Dnr B Rörvattnet 1:74, Hotagen. Anmälan installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Göran Svensson, Rötviken 229, Föllinge.

34 Sammanträdesdatum Sida 34 BoM 76 forts Dnr B Rösta 3:24, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Anna Faxälv, Tängvägen 21, Ås. Dnr B Rösta 4:39, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Lars Pettersson, Birka Strand 23, Ås. Dnr B Smedsåsen 1:321, Näskott. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Bernt o Kristina Perström, Smedåsvägen 22, Nälden. Dnr B Storgården 1:41, Aspås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Lars-Olov Holmgren, Nolbacksvägen 21, Aspås. Dnr B Storåbränna 1:140, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Erik Eriksson, Storåbränna 122, Föllinge. Dnr B Täng 1:29, Ås. Anmälan installation av eldstad och rökrör i fritidshus. Startbesked och slutbesked beviljat. Sökande: Jenny Persson, Anarisvägen 31, Östersund. Dnr B Täng 2:24, Ås. Ansökan bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Gustav Grimbe, Brunkullas Väg 6, Ås. Dnr B Vike 1:9, Rödön. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Lars Wikegård, Vike 820, Krokom.

35 Sammanträdesdatum Sida 35 BoM 76 forts Dnr B Västersem 2:43, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Thomas Forsberg, Allévägen 8, Ås. Dnr B Ytterålden 1:42, Offerdal. Anmälan slutbevis för ändrad planlösning. Sökande: Oldens Byalag, Olden 207, Offerdal. Dnr B och B Ytterålden 1:72, Offerdal. Ansökan om rivning av fritidshus, utanför detaljplan. Startbesked beviljat. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygglov och startbesked beviljat. Sökande: Annette Nilsson, Löparegatan 2, Säter. Dnr B Åflo 3:65, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Jan-Anders Bergdahl, Åflo 131, Offerdal. Dnr B Åkersjön 1:111, Föllinge. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Sanna Krylén, Lägdenvägen 13, Föllinge. Dnr B Åkersjön 1:280, Föllinge. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Ann-Charlotte Lindholm, Tunadalsvägen 8, Dvärsätt. Dnr B Åkersjön 1:302, Föllinge. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Anders Alvfors, Stenhagsvägen 132, Uppsala.

36 Sammanträdesdatum Sida 36 BoM 76 forts Dnr B och B Åkersjön 1:412, Föllinge. Anmälan installation av eldstad och rörkrör i fritidshus. Startbesked beviljat. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Lars Olofsson, Förlandsvägen 7, Föllinge. Dnr B Ålviken 1:63, Laxsjö. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Maria Olsson, Hallgårdsvägen 1, Orrviken. Dnr B Ås-Gärde 1:37. Ansökan bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygglov beviljat. Sökande: Börje Håff, Byvägen 61, Frösön. Dnr B Ås-Hov 1:6. Ansökan om förlängning av tidigare beviljat bygglov (barnvagnsförråd och solskydd för sovande i barnvagnar). Tidsbegränsat bygglov beviljat till och med 5 mars Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr B Ås-Hov 1:146. Ansökan om bygglov för mindre fasadändring på radhus, insättning av fönster i kök. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Jennika Blad, Friggs Väg 14, Ås. Dnr B Östbacken 1:18, Alsen. Anmälan installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Monica Hallgren, Östbacken 235, Alsen. Östersem 9:1, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Sture Marklund, Åsvägen 113, Ås. 2 beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

37 Sammanträdesdatum Sida 37 BoM 77 Delgivningar bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Protokoll från kommunfullmäktige, 7, angående medborgarförslag övergångsställe och cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen i Krokom. Protokoll från kommunfullmäktige, 8, angående medborgarförslag förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle. Yttrande till länsstyrelsen angående ansökan om cykeltävlingen Jämtlandsserien 2012, under tiden 9 maj 5 september Yttrande till lantmäterimyndigheten angående avstyckning från fastigheten Frankrike 1:4. Yttrande till lantmäterimyndigheten angående fastighetsreglering Berörande Nordannälden 4:8, 4:15, 4:27 och 4:34. Ytrande till lantmäterimyndigheten angående samråd fastighetsreglering Smedsåsen 1:167. Yttrande till lantmäterimyndigheten angående samråd fastighetsbildning Ytterån 5:16. Hägra 3:24, Rödön Offerdals-Önet 2:34. Besked om avslutat ärende. Brev angående anmälan om rivning utanför detaljplan. Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Axelås 1:16 och 1:38. Avstyckning berörande By 3:1. Fastighetsreglering berörande Föllinge-Nyland 1:180 och 1:123. Fastighetsreglering berörande Högrun 1:10 och 1:17. Fastighetsreglering berörande Jakobsberg 1:3 och Risgård 1:1. Fastighetsreglering berörande Mo 1:8, 1:67, 1:71, 1:74, 1:169 och 1:88. Fastighetsreglering av hela Vallrun 7:3 till Rismon 1:4. Fastighetsreglering berörande Västerstavre 1:14 och Valne 1:33.

38 Sammanträdesdatum Sida 38 BoM 77 forts Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:14 Vårpropositionen för år Information från Granskningskonsulterna Delområden/ställen som exploaterats utan sökt lov. Beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län Sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Jämtlands län

39 Sammanträdesdatum Sida 39 BoM 78 Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö) Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Aspås-Gärde 1:13. Ansökan nedgrävning av död häst. Beviljat. Sökande: Anna Jonsson, Gärdevägen 16, Aspås. Dnr Aspås-Nygården 2:10. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Tommy Zetterman, Lundsjön 305, Krokom. Dnr Fannbyn 1:106, Rödön. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Tobias Blad, Stenhuggargränd 5, Östersund. Dnr Hägra 3:103, Rödön. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Fredrik Stjernberg, Aspåsvägen 38, Krokom. Dnr Hökvattnet 1:7, Laxsjö. Anmälan installation av värmepump (jord). Beviljat. Sökande: Göran Olausson, Hökvattnet 108, Föllinge. Dnr Kaxås 3:27, Offerdal. Anmälan installaltion av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Henrik Ling, Övre Kaxås 54, Offerdal. Dnr Kännåsen 1:32, Ås. Anmälan installation av värmepump (jord). Beviljat. Sökande: Mats-Erik Eriksson, Frösövägen 24, Frösön.

40 Sammanträdesdatum Sida 40 BoM 78 forts Dnr Laxsjö 8:4, Laxsjö. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Maria Brorsson, Lignells väg 24, Östersund. Dnr Storåbränna 1:149, Laxsjö. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Magnus Jonsson, Storåbränna 437, Föllinge. D Ålviken 1:51, Laxsjö. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Kent Ramsell, Åkergränd 6, Hammerdal. Livsmedel Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Ansökan registrering av livsmedelsanläggning. Beviljat. Sökande: Kaxås Bygdegårdsförening, Bleckåsvägen 9, Offerdal. Dnr Tångeråsen 3:28, Offerdal. Ansökan registrering av livsmedelsanläggning. Beviljat. Sökande: Tångeråsens Bygdegårdsförening, Tångeråsen 320, Offerdal. Dnr Tångeråsen 3:28, Offerdal. Ansökan registrering av livsmedelsanläggning. Beviljat. Sökande: Fru Fröken Karamell HB, Madeleine Nilsson, Tångeråsen 275, Offerdal. Dnr Ösa 1:36, Ås. Ansökan registrering av livsmedelsanläggning. Beviljat. Sökande: Kafé Fröjas AB, Ösavägen 30, Ås

41 Sammanträdesdatum Sida 41 BoM 79 Delgivning bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljöavdelningen beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Överklagande av Förvaltningsrätten i Luleås beslut den 12 mars, mål nr E, gällande överlåtelse av undersökningstillstånd Tallsjön nr 1, Långvattnet nr 1, Hotagen nr 1 och Hotagen nr 2. Överklagande av Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr M , provborrningsarbeten inom undersökningsorådet Hotagen rn 1. Protokoll från kommunfullmäktige, 7 december 2011, 147/11, gällande förvärv av fastigheten Hissmon 1:167i, Konsum i Krokom. Protokoll från kommunfullmäktige, i7 december 2011, 134/11, gällande tilläggsanslag Protokoll från kommunfullmäktige, 29 februari 2012, 19/12, gällande revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel även timavgift, livsmedelskontroll. Yttrande till länsstyrelsen över åtgärdsplan för Långans vattensystem. Alsens-Hov 1:19 Yttrande avseende alkoholservering Hissmon 1:116, Rödön Bekräftelse ändring av livsmedelsverksamhet. Kaxås 6:21, Offerdal Yttrande avseende alkoholservering. Kluk 1:33, Alsen Yttrande avseende alkoholservering. Kännåsen 1:32, Ås Yttrande, nybyggnad enbostadshus. Mo 1:113, Alsen Åtalsanmälan, eldning av sopor. Offerdals-Ede 1:45 Ansökan radonbidrag. Rörvattnet 1:136, Hotagen Yttrande, förhandsbesked fritidshus. Smedsåsen 1:133, Näskott Yttrande avseende alkoholservering. Tångeråsen 3:11, Offerdal Skrivelse, avregistrering av livsmedelsanläggning. Täng 1:48, Ås Yttrande, nybyggnad enbostadshus. Valsjön 1:95, Hotagen Yttrande avseende alkoholservering (2 st). Åkersjön 1:95, Föllinge Yttrande, nybyggnad fritidshus. Ås-Gärde 1:37 Yttrande, nybyggnad enbostadshus. Östersem 2:10, Ås Yttrande, nybyggnad enbostadshus.

42 Sammanträdesdatum Sida 42 BoM 79 forts Beslut från Åklagarmyndigheten Mo 1:113, Alsen Underrättelse om beslut. Uppföljning från Revisorerna Krokoms kommun Uppföljning av tidigare gjorda granskningar Fågelinventering från Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin Fågelinventering längs med väg 339/I344 sträckan Ockeråbron- Lövsjön, Föllinge. Beslut från Förvaltningsrätten i Luleå Beslut från Förvaltningsrätten i Luleå, tillämpning av minerallagen, nu fråga om avvisning. Protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen Protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen; nu fråga om prövningstillstånd. Dom och kungörelse från Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Överklagande av Länsstyrelsens i Jämtlands läns beslut 21 december 2012 i ärende nr Provborrningsarbeten inom undersökningstillståndet Hotagen 1. Hägra 10:1, Rödön Kungörelse, ansökan om ändring av gällande tillstånd till deponi avseende inerta massor jämte tillstånd till mellanlagring av bergmassor med mera. Företag med tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga produkter Föllinge-Backen 2:81 Hissmoböle 2:331 Änge 4:1

43 Sammanträdesdatum Sida 43 BoM 79 forts Redovisning av Metanol under år Hissmoböle 2:331, Rödön. Beslut och meddelande från Länsstyrelsen i Jämtlands län Beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtlands län Skrivelse från länsstyrelsen, överlämnande av ärende. Alsens-Finnsäter 1:1 Meddelande inkomna synpunkter till skyddsområde för grundvattentäkt I Trångsviken. Hägra 9:1, Rödön Meddelande kvartalsrapporter Hissmofors avloppsreningsverk. Landön 4:23, Offerdal Beslut i utredningsärende angående lokalt omhändertagande av animaliskt avfall från fiskodlingsverksamheten. Röde 3:23, Alsen Kompletteringsbegäran avseende tillståndsansökan för täkt. Rapport från MRM Konsult AB Offerdals-Ede 1:45 Radonmätning med spårfilm. Beslut från Polismyndigehten i Jämtlands län Tillstånd till skjutning med eldvapen (avlivning av skadedjur) inom Krokoms kommuns detaljplanelagda områden för 3 år. Beslut från Jordbruksverket Tullus 4:1, Näskott Godkännande av anläggning för tillverkning av färskt sällskapsdjurfoder. Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen Nyhetsbrev mars Nyhetsbrev april Nyhetsbrev från Svenska Miljöinstitutet (IVL) IVL nr

44 Sammanträdesdatum Sida 44 BoM 80 Webseminarium för bygg- och miljönämnden gällande byggsanktioner och viten. Yvonne Svensson, rättschef Boverket, informerar om gällande byggsanktioner och viten. Filmen tar ca 45 minuter, därefter kommer bygg- och miljöchef Anna Holmer och byggnadsinspektör Virpi Nordell att gå igenom frågor och informera om exempel

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten, kl 10.00-11.45, 13.00-16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa kl 08.30 12.00, 13.00-15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-05-19 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Almdalen, kl 08.30-12.15, 13.00-15.30 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Johnny Olofsson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Markus Färnström, M Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, kl 08.00-15.00 Ledamöter Ersättare Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Markus Färnström, M, Owen Laws,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30-12.00, 13.00-14.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.30 12.30, 13:15 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-09-12 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.10, 13.10 16.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C, 113-138 Johnny Olofsson, M,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-01-25 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 25 januari 2013 kl 08.30 12.00, 13.00 14.30 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden. Sida 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden. Sida 1 (18) 1 (18) Plats och tid 08.00, i Mus Olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 1-12 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 1-12 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 1-12 Håkan Schüberg, C 1-12 Anders

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M

Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M 1 (32) Plats och tid Beslutande 19 mars, i Mus Olle (i kommunhuset i Krokom) Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-06-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-06-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00, 13.00 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 11.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande Bernt

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 - Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-02-04 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer