SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Bernt Ingebrigtsén, S Dmitar Savic, Mp, tjg ersättare Berit Klockerud, S, tjg ersättare Övriga deltagande: Anne Dahlgren, stadsarkitekt, Rolf Carlsson, planingenjör, Mickael Edström, byggnadsinspektör, Eskil Gudfastsson, byggnadsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Berit Klockerud Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: Onsdagen den 17 juni 2009, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Göte W Swén Justerande:... Berith Klockerud ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och Miljönämnden Sammanträdes 11 juni 2009 datum: Datum för anslags 18 juni 2009 Datum för anslags uppsättande: nedtagande: 9 juli 2009 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och Miljönämnden Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida 2 56 Strandskyddsdispens för Väg 340 arbetsplan för delen Toskströmmen-Norges riksgränd. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för åtgärder avsedda att förstärka och tjälsäkra befintlig väg med vägnummer 340 från Toskströmmen fram till riksgränsen mot Norge. På ett fåtal ställen planeras kortare nysträckning av vägen. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Vägverket, Region Mitt, Box 186, Härnösand, ansöker om strandskyddsdispens för åtgärder avsedda att förstärka och tjälsäkra befintlig väg med vägnummer 340 från Toskströmmen fram till riksgränsen mot Norge. På ett fåtal ställen planeras kortare nysträckning av vägen. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

3 Sammanträdesdatum Sida 3 57 Kaxås 1:50, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Åsa Birgitta Röndal, Storhagsgränd 16, Älvsjö, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu om ca 10 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 4 meter från stranden. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökandena att byggnaden skall placeras i direkt anslutning till befintligt fritidshus och inte kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden. Befintligt fritidshus ligger ca 6 meter från stranden. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

4 Sammanträdesdatum Sida 4 58 Kaxås 6:9, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Bernt Thoresson, Kaxås 136, Offerdal, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av en förrådsbyggnad med en bruttoarea av cirka 70 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 30 meter från Hällsjöns strand. Byggnaden utgör ersättningsbyggnad för två befintliga förrådsbyggnader. Den ena av dessa byggnader på ca 35 m 2 är belägen på samma plats som den planerade byggnaden, den andra på ca 70 m 2 ligger cirka 12 meter öster om den planerade byggnaden. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökandena att byggnaden utgör ersättningsbyggnad och att byggnadens användning är oförändrad utifrån befintliga byggnader. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 25 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 58 forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

6 Sammanträdesdatum Sida 6 59 Rörvattnet 1:111, Hotagen. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av industrilokal om nätkoncession för linje för befintlig 45 kv ledning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Stensjö Kraft AB, Box 33, Arbrå, ansöker om strandskyddsdispens för en byggnad (container) avsedd att inrymma reservdiselaggregat vid Stensjöns kraftstation, med en bruttoarea av ca 23 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 25 meter från Rörvattsåns strand. Särskilda skäl för undantag från strandskyddet föreligger då byggnaden skall placeras inom befintlig anläggning och att den därför inte kommer att avsevärt påverka allmänhetens tillträde till strandområdet eller försämra villkoren för djur- och växtliv. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 25 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 59 forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

8 Sammanträdesdatum Sida 8 60 Ytterålden 1:64, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Göran Forsling, Parkvägen 4, Långshyttan, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga om ca 14 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 25 meter från Oldsjöns strand. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökanden att byggnaden placeras i direkt anslutning till befintligt fritidshus och att den inte kommer att ligga närmare stranden än huvudbyggnaden. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 8 juni Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

9 Sammanträdesdatum Sida 9 61 Rödögården 1:16, 1:21-1:56 och 1:59, Rödön. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar anta detaljplaneändringen enligt kommunfullmäktiges delegation. Ärendet handläggs som enkelt planförfarande Bakgrund Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Krokom ansöker om ändring av detaljplan. Området som omfattas av förslaget till planändring utgörs av blandad fritids- och helårsbebyggelse. Det ligger mellan Rödöns kyrka och Storsjön. Planändringen har initierats av att kommunen drar fram kommunalt vatten och avlopp i området samt att önskemål framförts om större byggrätter på fastigheterna. Planändringen innebär att gällande planbestämmelser ersätts av nya, som medger större byggrätter, dock bara för de fastigheter som ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät. Planändringen väntas medföra att andelen helårsboende på sikt kommer att öka. I dag är ca 50 % av de bebyggda fastigheterna helårsbostäder. Planuppdrag finns i Samhällsbyggnadsnämnden 79, Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 mars 2009, 15 att skicka ut förslaget till planändring för samråd. Planförslaget har varit utsänt för samråd, under tiden 30 mars 28 april Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 5 maj Planingenjör Rolf Carlsson redogör för ärendet

10 Sammanträdesdatum Sida Tand 2:34, Aspås. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen beslutar bygg- och miljönämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. En förutsättning är att Vägverket medger anslutning till allmänna vägen. Anslutningen ska utformas i samråd med Vägverket. Erinringar från Bygg- och miljöavdelningen (miljö) enligt tjänsteyttrande daterat 17 mars 2009 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Karl-Johan Hansson, Per Magnérs väg 8, Frösön, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus. Ny infartsväg ska anslutas mot Byvägen (tillstånd från Vägverket erfordras). Ärendet har varit utsänt för prövning 3 25 mars 2009 till berörda fastighetsägare, Vägverket, Jovnevaerie sameby, Jämtlands Läns Museum, Jämtkraft AB, Telia Sonera och Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit från flera fastighetsägare. Sökanden har beretts möjlighet att bemöta synpunkterna och har inkommit med yttrande daterad 18 april Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 18 maj Planingenjör Rolf Carlsson redogör för ärendet.

11 Sammanträdesdatum Sida forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Överklagning Beslutet får överklagas till länsstyrelsen (se bilaga) av fastighetsägarna till fastigheterna Tand 2:25, 2:31, 2:33, 2:35, 2:36, Ren 1:19 och Storgården 2: Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheterna Tand 2:25, 2:31, 2:33, 2:35, 2:36, Ren 1:19 och Storgården 2:19.

12 Sammanträdesdatum Sida Rörvattnet 1:150, Hotagen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang samt ändrad planlösning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag Bakgrund Rörvattnets Fjällhotell, Torbjörn Halvarsson, Rörvattnet 503, Föllinge, ansöker om tillbyggnad av restaurang samt ändrad planlösning. Åtgärderna i ansökan avviker från gällande detaljplan. Delar av tillbyggnaden är placerad på mark som enligt detaljplan ej får bebyggas. Kommunicering med sökanden har skett per telefon 19 maj 2009 med anledning av avvikelser från gällande detaljplan, samt meddelats att risk för avslag föreligger. Ärendet har varit utsänt för prövning 19 maj 4 juni 2006, till berörda fastighetsägare. Beredande förslag Från byggnadsinspektör Mikael Edström föreligger två förslag daterad 21 maj Förslag 1 Bygglov beviljat. Förslag 2 Bygglov avslås.

13 Sammanträdesdatum Sida forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33). Ytterligare mindre avvikelser från detaljplanen kan ej ges. Eventuell bygglovsansökan som strider mot detaljplanen borde föregås av en ny eller ändrad detaljplan Utsänt till: sökanden

14 Sammanträdesdatum Sida Ytterålden 1:39, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus Bakgrund Jan Christiansen, Rabjergvej 4, 6682 Hovborg, Danmark, ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Ärendet har varit utsänt för prövning 5 26 maj 2009, till berörda fastighetsägare, Jovnevaerie sameby, Jämtlands läns museum, Jämtkraft och Telia Nättjänst. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Byggnadsinspektör Mickael Edström redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

15 Sammanträdesdatum Sida Änge 1:92, Offerdal. Ansökan om tidsbegränsat bygglov (6 månader) för flyttning av befintlig huvudbyggnad. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov om 6 månader enligt förslag 1, 3 kap 1 plan- och bygglagen Bakgrund Ola Svee, Vanviken, N-7125 Vanviken, Norge, ansöker om tidsbegränsat bygglov (6 månader) för flyttning av befintlig huvudbyggnad. Ärendet har varit utsänt för prövning 15 april 4 maj 2009 till berörda fastighetsägare samt Njarke sameby. Synpunkter har inkommit från några fastighetsägare. Kommunicering har skett med sökanden per telefon den 8 maj 2009 med anledning av klagomål från fastighetsägare, samt meddelat att risk för avslag föreligger. Sökanden har inkommit med bemötande instämplad 19 maj Beredande förslag Från byggnadsinspektör Mikael Edström föreligger två förslag daterad 22 maj Förslag 1 Bygglov beviljat. Förslag 2 Bygglov avslås. Överklagan Beslutet får överklagas till länsstyrelsen (se bilaga) av fastighetsägarna till fastigheterna Änge 1:91 och 1:93.

16 Sammanträdesdatum Sida forts Reservation 2:e vice ordförande Kurt Olov Göransson, C, reserverar sig mot beslutet Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheterna Änge 1:91 och 1:93.

17 Sammanträdesdatum Sida Fannbyn 1:91, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar det sökta bygglovet med placering av bostadshuset 3 meter från tomtgräns istället för det i detaljplanen angivna avståndet på 4,5 meter med hänvisning till: Plan- och bygglagen 8 kap 11 6 stycket Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Brandklassning om byggnaden utförs närmare tomtgränd än 4,0 meter. BBR 5:72 Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, ska utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas Bakgrund Gunnar Franzén, Hallenvägen 41, Hallen, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Ärendet har varit utsänt för prövning 20 maj 8 juni 2009 till berörda fastighetsägare. Synpunkter har inkommit från några fastighetsägare. Kommunicering har skett med sökanden den 16 april samt 20 maj 2009 med anledning av att den sökta åtgärden strider mot detaljplan, samt meddelat att risk för avslag föreligger. Sökanden har inte svarat. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet.

18 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

19 Sammanträdesdatum Sida Faxnälden 2:36, Näskott. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Bakgrund Jan Wallin, Faxnäldsvägen 4, Nälden, ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om cirka 20 m 2. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

20 Sammanträdesdatum Sida Hägra 3:104, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltak. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av biltak enligt 8 kap 11 1 stycket i plan- och bygglagen Bakgrund Micael Strand, Lingonvägen 14, Krokom, ansöker om bygglov för nybyggnad av biltak om 55 m 2 (5,5 x 10) placerad på mark som enligt gällande plan betecknas som mark som ej får bebyggas, prickmark. Ärendet har varit utsänt för prövning 25 maj 8 juni 2009, till berörda fastighetsägare samt Jämtland läns museum. Kommunicering har skett med sökanden 21 maj 2009, med anledning av att marken inte får bebyggas, prickmark samt meddelats att risk för avslag föreligger. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de erinringar som inkommit. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet. Överklagning Av 13 kap 2 plan- och bygglagen framgår att bland annat kommunala nämnders beslut om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Sådanan beslut får dock inte överklagas till den del de avser frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked Utsänt till: sökanden

21 Sammanträdesdatum Sida Raftälven 2:55, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet Bakgrund Hans Lindberg, Raftälven 338, Föllinge, ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus om ca 60 m 2. Huset är tänkt att placeras på en numera obebyggd fäbodvall. Huset skall användas som jaktstuga och viloplats under skogsarbete. I huset kommer en vedkamin att installeras. Ingen el, vatten eller avlopp skall installeras Utsänt till: sökanden

22 Sammanträdesdatum Sida Hissmoböle 2:46, Rödön. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar ett tidsbegränsat lov till och med 30 november Bakgrund Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom, ansöker om bygglov för ändrad användning. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 28 maj Byggnadsinspektör Eskil Gudfastsson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

23 Sammanträdesdatum Sida Näskotts-Önet 1:46. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler Bakgrund AndritZ Waplans AB, Nälden, ansöker om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 28 maj Byggnadsinspektör Eskil Gudfastsson redogör för ärendet. Övriga upplysningar Utstakning av byggnaden kan ske genom den sökandens försorg. Sökanden är skyldig att informera sig om ledningars läge (t ex och tele) före igångsättning. Ansökan utökning av kommunalt vatten och avlopp (söks hos Krokoms kommun, VA-enheten, Kent Blom, tel ). Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

24 Sammanträdesdatum Sida Uppföljning av ekonomiska rapporter och mål. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga uppföljning av ekonomiska rapporter och mål för april och maj 2009 till handlingarna Bakgrund Avdelningschef Anna Holmer informerar om - Ekonomisk uppföljning (månadsrapport för mars och april 2009) - Uppföljning av nämndens mål

25 Sammanträdesdatum Sida Detaljbudget 2010, plan Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar ställa sig bakom bilagt förslag. MBL-förhandling har skett den 11juni 2009 med SKTF och SN som tagit del av detaljbudget för 2010, plan Bakgrund I linje med budgetanvisningar har bygg- och miljönämnden tagit fram förslag till detaljbudget inför budget 2010, plan Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Utsänt till: Ekonomiavdelningen

26 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljöavdelningen (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan, kvalitetsansvarig, slutbevis, rivningsanmälan, rivningslov, trafikärenden med mera Dnr 08/0542 Aspås-Lien 3:31. Anmälan slutbevis för installation av eldstad. Sökande: Fredrik Rehnsbo, Aspåslienvägen 3, Aspås. Dnr 09/0125 Aspåsnäset 1:44, Aspås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation med transformator (H 152 Aspåsnäset N). Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0086 Byn 1:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad förskola. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0242 Byn 1:175, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av takkupa. Sökande: Lars Ekman, Stallbacken 7, Ås. Dnr 08/0338 Byn 1:203, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Mikael Åslund, Sem 1043 C, Ås. Dnr 08/0368 Byn 1:206, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Hans Hällholm, Balders väg 8, Ås.

27 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0150 Byn 1:226, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Tomas Niklasson, Orionvägen 27, Östersund. Dnr 09/0046 Byn 1.227, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Anders Berg, Hamngatan 2, Östersund. Dnr 08/0231 och 08/0232 Byn 1:233, Ås. Ändring av tidigare beviljat bygglov avseende tak vid entré. Anmälan slutbevis. Sökande: Roger Edlund, Koltransvägen 5, Ås. Dnr 09/0221 Byn 1:235, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Sökande: Bengt Eveby, Litsvägen 22, 2 tr, Östersund. Dnr 08/0313 Byn 1:239, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Patrik Jonsson, Pumpmakargränd 1, Östersund. Dnr 08/0456 Byn 1:241, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Daniel Johansson, Övre Hantverksgatan 35 A, Östersund.

28 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0089 Fannbyn 2:8, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad förskola Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0316 Faxnälden 4:109, Näskott. Ändring av tidigare bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Karl Enarsson, Villavägen 17, Nälden. Dnr 09/0193 Getan 1:8, Alsen. Ansökan bygglov för nybyggnad av gäststuga. Sökande: Rolf Simonsson, Högen 1385, Dvärsätt. Dnr 08/0188 Hissmoböle 2:349, Rödön. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av bilhall. Sökande: Håkan Mikaelsson, Box 122, Krokom Dnr 09/0224 Hissmon 1:277, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Tommy Beijersen, Folketshusvägen 6, Krokom. Dnr 08/0725 Häggsjön 1:147, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0201 Hägra 4:22, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage. Sökande: Lennart Björk, Hissmoforsvägen 64, Krokom. Dnr 09/0130 Lakvattnet 1:9, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

29 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 08/0209 Landön 3:69, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Hans Henriksson, Önevägen 27, Frösön. Dnr 05/0429 Landön 7:2, Offerdal. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Christer Hansson, Landön 3891, Offerdal. Dnr 09/0245 Laxviken 2:73, Laxsjö. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd. Sökande: Birgitta Berglund, Laxviken 124, Föllinge. Dnr 09/0135 och 09/0136 Mjäla 1:65, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av enbostadshus. Bygganmälan, kontrollplan Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Erik Byström, Mjäla 205, Nälden. Dnr 09/0217 Mo 1:159, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Agnetha Svensson, Hästskovägen 2, Trångsviken. Dnr 09/0126 Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd samt torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund. Dnr 09/0128 Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd samt torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

30 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0220 Norrgård 1:91, Föllinge. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Patrik Eriksson, Kyrkvägen 7, Föllinge. Dnr 08/0747 Offerdals-Ede 1:122. Anmälan slutbevis för installation av eldstad. Sökande: Robert Andersson, Tallvägen 2, Offerdal. Dnr 09/0211 Offerdals-Ede 2:20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd. Sökande: Pär Johan Eriksson, Ede 179, Offerdal. Dnr 09/0203 Offerdals Prästbord 1:14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport. Sökande: Kurt Bång, Ede 220, Offerdal. Dnr 09/0123 Rännön 1:78, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall. Sökande: Tiny Koren-Van den Elzen, Rönnöfors 411, Offerdal. Dnr 08/0347 Röde 3:29, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Sökande: Jörgen Olofsson, Röde 1163, Nälden. Dnr 09/0182 Röde 4:12, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall. Sökande: Astrid Borg, Röde 1150, Nälden. Dnr 09/0134 Rörvattnet 1:4, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrdass och sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

31 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 08/0168, 09/0315, 09/0272 och 09/0273 Rörvattnet 1:150, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 st övernattningskåtor, dansbana, Wokbar, bastu, 2 st vedförråd, utedass, elhus samt rökkåta. Beviljat Bygganmälan, kontrollplan Anmälan rivning delar av fjällhotell. Beviljat Anmälan rivningsanmälan. Sökande: Rörvattnets Fjällhotell, Torbjörn Halvarsson, Rörvattnet 503, Föllinge. Dnr 08/0075 Rörvattnet 1:248, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus. Sökande: Torbjörn Lindberg, Kornvägen 10, Umeå. Dnr 09/0246 Smedsåsen 1:311, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av skylt vid församlingshem. Sökande: Rödöns Kyrkliga Samfällighet, Box 120, Krokom. Dnr 09/0055 Storgården 2:19, Aspås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Martin Brorsson, Svartåsen 343, Krokom. Dnr 09/0079 Truvbacken 1:20, Alsen. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Sigrid Högström Bergqvist, Bastuvägen 3, Järpen.

32 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0071 Täng 1:55, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Maria Kristoffersson, Björkvägen 6, Ås. Dnr 09/0226 Täng 2:82, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altan). Sökande: Gunnar Hansson, Täng 1252, Ås. Dnr 09/0253 Täng 2:116, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för byte av befintlig braskamin och rökrör i enbostadshus. Godkännes Anmälan kvalitetsansvarig. Godkännes Sökande: Kjell Nilsson, Vikingabacken 12, Ås. Dnr 09/0026 Undrom 2:8, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Eivor Richardsson, Skogsvägen 13 B, Frösön. Dnr 09/0105 Valsjön 1:18, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0294 Västersem S:3, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för utv isocern samt installation av två eldstäder. Godkännes Sökande: Peter Lago, Åsvägen 85, Ås. Dnr 09/0237 och 09/0238 Ytterålden 1:37, Offerdal. Tillbyggnad av fritidshus. Bygglovfritt. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av fritidshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Margareta Gråberg, Överäng 464, Järpen.

33 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0192 Ytterålden 1:42, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta. Sökande: Oldens Byalag, Olden 207, Offerdal. Dnr 08/0632 Ytterån 9:17, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus. Sökande: Ola Ångman, Brunflovägen 53, Östersund. Dnr 08/0369 Åflo 3:65, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Jan Anders Bergdahl, Bleckåsvägen 4, Offerdal. Dnr 09/0132 Åldfjäll 1:1, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd och torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund. Dnr 09/0073 och 09/0332 Åkersberg 1:54, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Ansökan om bygglov för ändrad användning av befintlig huvudbyggnad till förråd. Sökande: Anneli Engström, Västanbäck 101, Stugun. Dnr 08/0440 Åse 1:62, Alsen. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Lars-Åke Larsson, Åse 1250, Trångsviken. Dnr 07/0738 Ås-Hov 1:48. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad Sökande: Sören Staaf, Eriksbergsvägen 7, Östersund. Dnr 09/0234 Ås-Hov 1:99. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus. Bygganmälan, kontrollplan. Sökande: Per Grönlund, Odens väg 5, Ås.

34 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0305 Ås-Hov 1:148. Ansökan om bygglov för tillbyggnad parhus med ett gavelfönster. Sökande: Håkan Asklund, Njords väg 20, Ås. Dnr 09/0198 Ösa 2:27, Ås. Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus. Sökande: Lennart Bäck, Ösa 1366, Ås. 4 beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

35 Sammanträdesdatum Sida Delgivning för bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelanden Skrivelse till Stig Dahleman. Godkännande till Lantmäterimyndigheten beträffande avstyckning från Aspås-Böle 2:25. Yttrande till Lantmäterimyndigheten beträffande avstyckning från Laxviken 6:1. Yttrande till länsstyrelsen beträffande lokal trafikföreskrifter för förbud mot motorfordonstrafik samt förbud mot att stanna och parkera för boende Ås-Gärde 1:34, 1:41 och 1:38. Yttrande till Östersunds kommun beträffande program för ny detaljplan bostadsbebyggelse i Brittsbo (Östersund-Byn 1:90 m fl i Lugnvik). Yttrande till länsstyrelsen beträffande tävling på väg Jämtrally. Yttrande till länsstyrelsen beträffande tävling på väg Cyketävling Jämtlandsserien. Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Beslut tillstånd att sätta upp valaffischer vid allmänna vägar. Tillståndsbevis från Polismyndigheten Löpartävling Milkojoggen. Beslut från Energimarknadsinspektionen Ansökan om nätkoncession för linje avseende ny 130 kv luftledning mellan Kattstrupeforsen och Ollebacken. Boverket informerar om problem med putsade enstegstätade träregelväggar.

36 Sammanträdesdatum Sida forts Återkallande av ansökan Byn 1:130, Ås Rösta 5:26, Ås Tullus 4:1, Näskott Åkersjön 1:268 Underrättelse med mera från Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Föllinge-Nyland 2:8, 2:10 och Tornäs 2:28. Fastighetsreglering berörande Gräfte 1:5 och 1:25. Avstyckning från Skärvången 1:227. Klyvning av Ytterålden 2:11. Avstyckning från Åkersjön 1:79. Omprövning av Östersem ga:3-4 samt fastighetsreglering berörande Östersem 6:2, 6:3 och Västersem 1:

37 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljöavdelningen (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Bräcke 1:7, Alsen. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning utan WC. Sökande: Axel Alström, Fädriften 14, Falsterbo. Dnr Dvärsätt 6:9, Rödön. Anmälan värmepump. Sökande: Per-Erik Dalsätt, Dalhem 1416, Dvärsätt. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning av WC med avlopp till sluten tank. Sökande: Kaxås Bygdegårdsförening, Bleckåsvägen 9, Offerdal. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning medv WC Sökande: Ove Georgsson, Bergdalen, Östra Ryd. Dnr Lundsjön 3:14, Aspås. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning medv WC Sökande: Nina Dannevall, Lundsjön 305, Krokom. Dnr Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan avseende nyanläggning av förmultningstoalett. Sökande: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund.

38 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr Offerdals-Säter 1.8. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Sonja Fagerlund, Bokgatan 8, Jönköping. Dnr Ottsjön 3:8, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: gunilla Malmqvist, Ottsjön 109, Föllinge. Dnr Raftälven 2:45, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: Hubert Sahlberg, Raftälven 245, Föllinge. Dnr Röde 4:12, Alsen. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Astrid Borg, Röde 504, Nälden. Dnr Rösta 4:39, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Lars Pettersson, Nedre Andalsvägen 6, Östersund. Dnr Sandviksjön 1:17, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: Siv Eriksson, Sandvikssjön 155, Föllinge. Dnr Täng 1:55, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Maria Kristoffersson, Björkvägen 6, Ås. Dnr Undrom 2:8, Rödön. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Eivor Rickardsson, Skogvägen 13 B, Frösön.

39 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr Åkersjön 1:281, Föllinge. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Kjell Oscarsson, Optand 199, Östersund. Dnr Ösa 3:8, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Maria Halvarsson Tinnsten, Sjövägen 73, Ås. Dnr Östersem 6:2, Ås. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Peter Ågren, Åsvägen 104, Ås. Livsmedel Dnr Föllinge-Backen 2:73. Registrering avseende beredning och servering av mat. Beviljat 6 juni Sökande: Festfixarna, Raftälven 1479, Föllinge. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Registrering avseende livsmedelsanläggning. Beviljat 6-7 juni och juli Sökande: Kaxås Bygdegårdsförening, Bleckåsvägen 9, Offerdal. Dnr Silje 2:49, Rödön. Villkorat godkännande för livsmedelsanläggning. Beviljat till och med 12 augusti 2009.

40 Sammanträdesdatum Sida forts Miljötillsyn Dnr Skrotningsbeslut för NNY 431. Dnr Bakvattnet 1:4, Hotagen. Anmälan om efterbehandling av förorenad mark. Föreläggande. Sökande: MB Environtek, Lunne 116, Arnäsvall. Dnr Föllinge-Backen Återvinningscentral. Föreläggande Sökande: Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Krokom. Dnr Hägra 3:4, Rödön. Föreläggande med anledning av granskning, gällande årsrapport för år 2008, för värmeanläggningen vid Hissmofors Såg. Sökande: E.ON Värme Sverige AB, Box 850, Sundsvall

41 Sammanträdesdatum Sida Delgivning för bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till andlingarna Kommunala beslut och meddelanden Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 60/09, avseende direktiv till nämnderna att förbruka högst 99 % av tilldelad ram. Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 48/09, avseende åtgärdsprogram för kostandsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun. Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen beträffande yttrande över remiss underlagsrapport Anpassning till ett förändrat klimat. Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen beträffande yttrande över remiss Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län. Tjänsteyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten beträffande Synpunkter på åtgärdsförslag Nationell plan för allt radioaktivt avfall. Yttrande till Vägverket beträffande Objekt , Väg 339/334 delen Ockeråbron-Lövsjön. Yttrande till Svenska Kraftnät beträffande Förlängning av nätkoncession för befintlig 220 kv kraftledning Järpströmmen-Stensjön, avgrening till Olden. Yttrande till Länsrätten i Norrbottens län beträffande Förlängning av undersökningstillstånd för Långvattnet nr 1. Skrivelse till Länsrätten i Norrbottens län beträffande Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1. Fannbyn 2:40, Rödön Yttrande över anmälan av vattenverksamhet vid badplats. Flykälen 4:16, Laxsjö Remiss avseende alkoholservering Kaxås 6:21, Offerdal Remiss avseende alkoholservering Nordbyn 1:32, Alsen Skrivelse beträffande planerad ny bergtäkt. Raftälven 1:23, Föllinge Torsta 1:12, Ås Västbyn 1:10, Offerdal Ytterån 1:77, Näskott Ytterån 7:6, Näskott Valsjön 1:112, Hotagen Åldfjäll 1:1, Offerdal Remiss avseende alkoholservering Yttrande beträffande anmälan om växreglering av bangårdar och barnvall (2 st). Ansökan om förprövning av djurstall. Remiss avseende alkoholservering Ansökan förprövning av djurstall Skrivelse beträffande planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt. Yttrande avseende att få sprida aska

42 Sammanträdesdatum Sida forts Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Bostadsmarknaden i Jämtlands län Meddelande angående företag som har eller har haft tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Beslut, ändring av villkor i föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med föreläggande av sjökabel i Lövsjön. Dvärsätt 2:40, Rödön Beslut, föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med anläggande av badplats. Huvulsviken 1:43, Rödön Beslut förprövning av djurstall. Hägra 3:4, Rödön Meddelande, miljörapport Hägra 9:1, Rödön Meddelande, redovisning av utsläppskontroll. Smedsåsen 1:152, Näskott Beslut, tillstånd för yrkesmässig kattverksamhet. Storbacken 1:1, Offerdal Meddelande, miljörapport Vången 1:7, Alsen Meddelande, anmälan egen transport av farligt avfall. Västbyn 1:1, Offerdal Beslut, förprövning av djurstall. Åldfjäll 1:1, Offerdal Åse 3:6, Alsen Beslut, att sprida aska. Beslut, föreläggande om inkommande av avslutningsplan. Deldom från Östersunds Tingsrätt Åldfjäll 1:1, Offerdal Deldom, ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt utskov i regleringsdammen i Burvattnet. Tillståndsbevis från Polismyndigheten Tillstånd till fallskärmsuppvisningar. Tillstånd att skjuta med eldvapen (avlivning av skadedjur) inom Krokoms kommun 1 februari januari Anmälan enligt Smittskyddslagen Anmälan två fall av Campylobacterinfektion. Beslut från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Åldfjäll 1:1, Offerdal Beslut, upplåtelse av nyttjanderätt.

43 Sammanträdesdatum Sida forts Rapport från MRM Konsult AB beträffande inomhusmätning av radon. Hissmon 1:112, Rödön Hägra 4:26, Rödön Mjäla 1:42, Rödön Offerdals-Ede 1:86 Östersem 2:29, Ås

44 Sammanträdesdatum Sida 44