SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Bernt Ingebrigtsén, S Dmitar Savic, Mp, tjg ersättare Berit Klockerud, S, tjg ersättare Övriga deltagande: Anne Dahlgren, stadsarkitekt, Rolf Carlsson, planingenjör, Mickael Edström, byggnadsinspektör, Eskil Gudfastsson, byggnadsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Berit Klockerud Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: Onsdagen den 17 juni 2009, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Göte W Swén Justerande:... Berith Klockerud ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och Miljönämnden Sammanträdes 11 juni 2009 datum: Datum för anslags 18 juni 2009 Datum för anslags uppsättande: nedtagande: 9 juli 2009 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och Miljönämnden Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida 2 56 Strandskyddsdispens för Väg 340 arbetsplan för delen Toskströmmen-Norges riksgränd. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för åtgärder avsedda att förstärka och tjälsäkra befintlig väg med vägnummer 340 från Toskströmmen fram till riksgränsen mot Norge. På ett fåtal ställen planeras kortare nysträckning av vägen. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Vägverket, Region Mitt, Box 186, Härnösand, ansöker om strandskyddsdispens för åtgärder avsedda att förstärka och tjälsäkra befintlig väg med vägnummer 340 från Toskströmmen fram till riksgränsen mot Norge. På ett fåtal ställen planeras kortare nysträckning av vägen. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

3 Sammanträdesdatum Sida 3 57 Kaxås 1:50, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Åsa Birgitta Röndal, Storhagsgränd 16, Älvsjö, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu om ca 10 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 4 meter från stranden. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökandena att byggnaden skall placeras i direkt anslutning till befintligt fritidshus och inte kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden. Befintligt fritidshus ligger ca 6 meter från stranden. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

4 Sammanträdesdatum Sida 4 58 Kaxås 6:9, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Bernt Thoresson, Kaxås 136, Offerdal, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av en förrådsbyggnad med en bruttoarea av cirka 70 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 30 meter från Hällsjöns strand. Byggnaden utgör ersättningsbyggnad för två befintliga förrådsbyggnader. Den ena av dessa byggnader på ca 35 m 2 är belägen på samma plats som den planerade byggnaden, den andra på ca 70 m 2 ligger cirka 12 meter öster om den planerade byggnaden. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökandena att byggnaden utgör ersättningsbyggnad och att byggnadens användning är oförändrad utifrån befintliga byggnader. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 25 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 58 forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

6 Sammanträdesdatum Sida 6 59 Rörvattnet 1:111, Hotagen. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av industrilokal om nätkoncession för linje för befintlig 45 kv ledning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Stensjö Kraft AB, Box 33, Arbrå, ansöker om strandskyddsdispens för en byggnad (container) avsedd att inrymma reservdiselaggregat vid Stensjöns kraftstation, med en bruttoarea av ca 23 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 25 meter från Rörvattsåns strand. Särskilda skäl för undantag från strandskyddet föreligger då byggnaden skall placeras inom befintlig anläggning och att den därför inte kommer att avsevärt påverka allmänhetens tillträde till strandområdet eller försämra villkoren för djur- och växtliv. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 25 maj Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 59 forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

8 Sammanträdesdatum Sida 8 60 Ytterålden 1:64, Offerdal. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet Bakgrund Göran Forsling, Parkvägen 4, Långshyttan, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastustuga om ca 14 kvm. Byggnaden önskas placerad ca 25 meter från Oldsjöns strand. Som särskilda skäl för undantag från strandskyddet anför sökanden att byggnaden placeras i direkt anslutning till befintligt fritidshus och att den inte kommer att ligga närmare stranden än huvudbyggnaden. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får med stöd av delegation från länsstyrelsen meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 8 juni Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet. Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden, länsstyrelsen och naturvårdsverket

9 Sammanträdesdatum Sida 9 61 Rödögården 1:16, 1:21-1:56 och 1:59, Rödön. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar anta detaljplaneändringen enligt kommunfullmäktiges delegation. Ärendet handläggs som enkelt planförfarande Bakgrund Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Krokom ansöker om ändring av detaljplan. Området som omfattas av förslaget till planändring utgörs av blandad fritids- och helårsbebyggelse. Det ligger mellan Rödöns kyrka och Storsjön. Planändringen har initierats av att kommunen drar fram kommunalt vatten och avlopp i området samt att önskemål framförts om större byggrätter på fastigheterna. Planändringen innebär att gällande planbestämmelser ersätts av nya, som medger större byggrätter, dock bara för de fastigheter som ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät. Planändringen väntas medföra att andelen helårsboende på sikt kommer att öka. I dag är ca 50 % av de bebyggda fastigheterna helårsbostäder. Planuppdrag finns i Samhällsbyggnadsnämnden 79, Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 mars 2009, 15 att skicka ut förslaget till planändring för samråd. Planförslaget har varit utsänt för samråd, under tiden 30 mars 28 april Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 5 maj Planingenjör Rolf Carlsson redogör för ärendet

10 Sammanträdesdatum Sida Tand 2:34, Aspås. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen beslutar bygg- och miljönämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas. En förutsättning är att Vägverket medger anslutning till allmänna vägen. Anslutningen ska utformas i samråd med Vägverket. Erinringar från Bygg- och miljöavdelningen (miljö) enligt tjänsteyttrande daterat 17 mars 2009 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Karl-Johan Hansson, Per Magnérs väg 8, Frösön, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus. Ny infartsväg ska anslutas mot Byvägen (tillstånd från Vägverket erfordras). Ärendet har varit utsänt för prövning 3 25 mars 2009 till berörda fastighetsägare, Vägverket, Jovnevaerie sameby, Jämtlands Läns Museum, Jämtkraft AB, Telia Sonera och Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit från flera fastighetsägare. Sökanden har beretts möjlighet att bemöta synpunkterna och har inkommit med yttrande daterad 18 april Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 18 maj Planingenjör Rolf Carlsson redogör för ärendet.

11 Sammanträdesdatum Sida forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Överklagning Beslutet får överklagas till länsstyrelsen (se bilaga) av fastighetsägarna till fastigheterna Tand 2:25, 2:31, 2:33, 2:35, 2:36, Ren 1:19 och Storgården 2: Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheterna Tand 2:25, 2:31, 2:33, 2:35, 2:36, Ren 1:19 och Storgården 2:19.

12 Sammanträdesdatum Sida Rörvattnet 1:150, Hotagen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang samt ändrad planlösning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag Bakgrund Rörvattnets Fjällhotell, Torbjörn Halvarsson, Rörvattnet 503, Föllinge, ansöker om tillbyggnad av restaurang samt ändrad planlösning. Åtgärderna i ansökan avviker från gällande detaljplan. Delar av tillbyggnaden är placerad på mark som enligt detaljplan ej får bebyggas. Kommunicering med sökanden har skett per telefon 19 maj 2009 med anledning av avvikelser från gällande detaljplan, samt meddelats att risk för avslag föreligger. Ärendet har varit utsänt för prövning 19 maj 4 juni 2006, till berörda fastighetsägare. Beredande förslag Från byggnadsinspektör Mikael Edström föreligger två förslag daterad 21 maj Förslag 1 Bygglov beviljat. Förslag 2 Bygglov avslås.

13 Sammanträdesdatum Sida forts Upplysningar Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33). Ytterligare mindre avvikelser från detaljplanen kan ej ges. Eventuell bygglovsansökan som strider mot detaljplanen borde föregås av en ny eller ändrad detaljplan Utsänt till: sökanden

14 Sammanträdesdatum Sida Ytterålden 1:39, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus Bakgrund Jan Christiansen, Rabjergvej 4, 6682 Hovborg, Danmark, ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Ärendet har varit utsänt för prövning 5 26 maj 2009, till berörda fastighetsägare, Jovnevaerie sameby, Jämtlands läns museum, Jämtkraft och Telia Nättjänst. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Byggnadsinspektör Mickael Edström redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

15 Sammanträdesdatum Sida Änge 1:92, Offerdal. Ansökan om tidsbegränsat bygglov (6 månader) för flyttning av befintlig huvudbyggnad. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov om 6 månader enligt förslag 1, 3 kap 1 plan- och bygglagen Bakgrund Ola Svee, Vanviken, N-7125 Vanviken, Norge, ansöker om tidsbegränsat bygglov (6 månader) för flyttning av befintlig huvudbyggnad. Ärendet har varit utsänt för prövning 15 april 4 maj 2009 till berörda fastighetsägare samt Njarke sameby. Synpunkter har inkommit från några fastighetsägare. Kommunicering har skett med sökanden per telefon den 8 maj 2009 med anledning av klagomål från fastighetsägare, samt meddelat att risk för avslag föreligger. Sökanden har inkommit med bemötande instämplad 19 maj Beredande förslag Från byggnadsinspektör Mikael Edström föreligger två förslag daterad 22 maj Förslag 1 Bygglov beviljat. Förslag 2 Bygglov avslås. Överklagan Beslutet får överklagas till länsstyrelsen (se bilaga) av fastighetsägarna till fastigheterna Änge 1:91 och 1:93.

16 Sammanträdesdatum Sida forts Reservation 2:e vice ordförande Kurt Olov Göransson, C, reserverar sig mot beslutet Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheterna Änge 1:91 och 1:93.

17 Sammanträdesdatum Sida Fannbyn 1:91, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar det sökta bygglovet med placering av bostadshuset 3 meter från tomtgräns istället för det i detaljplanen angivna avståndet på 4,5 meter med hänvisning till: Plan- och bygglagen 8 kap 11 6 stycket Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Brandklassning om byggnaden utförs närmare tomtgränd än 4,0 meter. BBR 5:72 Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, ska utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas Bakgrund Gunnar Franzén, Hallenvägen 41, Hallen, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Ärendet har varit utsänt för prövning 20 maj 8 juni 2009 till berörda fastighetsägare. Synpunkter har inkommit från några fastighetsägare. Kommunicering har skett med sökanden den 16 april samt 20 maj 2009 med anledning av att den sökta åtgärden strider mot detaljplan, samt meddelat att risk för avslag föreligger. Sökanden har inte svarat. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet.

18 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

19 Sammanträdesdatum Sida Faxnälden 2:36, Näskott. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Bakgrund Jan Wallin, Faxnäldsvägen 4, Nälden, ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om cirka 20 m 2. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

20 Sammanträdesdatum Sida Hägra 3:104, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltak. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av biltak enligt 8 kap 11 1 stycket i plan- och bygglagen Bakgrund Micael Strand, Lingonvägen 14, Krokom, ansöker om bygglov för nybyggnad av biltak om 55 m 2 (5,5 x 10) placerad på mark som enligt gällande plan betecknas som mark som ej får bebyggas, prickmark. Ärendet har varit utsänt för prövning 25 maj 8 juni 2009, till berörda fastighetsägare samt Jämtland läns museum. Kommunicering har skett med sökanden 21 maj 2009, med anledning av att marken inte får bebyggas, prickmark samt meddelats att risk för avslag föreligger. Sökanden har beretts tillfälle att bemöta de erinringar som inkommit. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 21 maj Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet. Överklagning Av 13 kap 2 plan- och bygglagen framgår att bland annat kommunala nämnders beslut om bygglov får överklagas hos länsstyrelsen. Sådanan beslut får dock inte överklagas till den del de avser frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked Utsänt till: sökanden

21 Sammanträdesdatum Sida Raftälven 2:55, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet Bakgrund Hans Lindberg, Raftälven 338, Föllinge, ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus om ca 60 m 2. Huset är tänkt att placeras på en numera obebyggd fäbodvall. Huset skall användas som jaktstuga och viloplats under skogsarbete. I huset kommer en vedkamin att installeras. Ingen el, vatten eller avlopp skall installeras Utsänt till: sökanden

22 Sammanträdesdatum Sida Hissmoböle 2:46, Rödön. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar ett tidsbegränsat lov till och med 30 november Bakgrund Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom, ansöker om bygglov för ändrad användning. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 28 maj Byggnadsinspektör Eskil Gudfastsson redogör för ärendet Utsänt till: sökanden

23 Sammanträdesdatum Sida Näskotts-Önet 1:46. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler Bakgrund AndritZ Waplans AB, Nälden, ansöker om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 28 maj Byggnadsinspektör Eskil Gudfastsson redogör för ärendet. Övriga upplysningar Utstakning av byggnaden kan ske genom den sökandens försorg. Sökanden är skyldig att informera sig om ledningars läge (t ex och tele) före igångsättning. Ansökan utökning av kommunalt vatten och avlopp (söks hos Krokoms kommun, VA-enheten, Kent Blom, tel ). Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Utsänt till: sökanden

24 Sammanträdesdatum Sida Uppföljning av ekonomiska rapporter och mål. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga uppföljning av ekonomiska rapporter och mål för april och maj 2009 till handlingarna Bakgrund Avdelningschef Anna Holmer informerar om - Ekonomisk uppföljning (månadsrapport för mars och april 2009) - Uppföljning av nämndens mål

25 Sammanträdesdatum Sida Detaljbudget 2010, plan Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar ställa sig bakom bilagt förslag. MBL-förhandling har skett den 11juni 2009 med SKTF och SN som tagit del av detaljbudget för 2010, plan Bakgrund I linje med budgetanvisningar har bygg- och miljönämnden tagit fram förslag till detaljbudget inför budget 2010, plan Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Utsänt till: Ekonomiavdelningen

26 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljöavdelningen (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan, kvalitetsansvarig, slutbevis, rivningsanmälan, rivningslov, trafikärenden med mera Dnr 08/0542 Aspås-Lien 3:31. Anmälan slutbevis för installation av eldstad. Sökande: Fredrik Rehnsbo, Aspåslienvägen 3, Aspås. Dnr 09/0125 Aspåsnäset 1:44, Aspås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation med transformator (H 152 Aspåsnäset N). Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0086 Byn 1:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad förskola. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0242 Byn 1:175, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av takkupa. Sökande: Lars Ekman, Stallbacken 7, Ås. Dnr 08/0338 Byn 1:203, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Mikael Åslund, Sem 1043 C, Ås. Dnr 08/0368 Byn 1:206, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Hans Hällholm, Balders väg 8, Ås.

27 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0150 Byn 1:226, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Tomas Niklasson, Orionvägen 27, Östersund. Dnr 09/0046 Byn 1.227, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Anders Berg, Hamngatan 2, Östersund. Dnr 08/0231 och 08/0232 Byn 1:233, Ås. Ändring av tidigare beviljat bygglov avseende tak vid entré. Anmälan slutbevis. Sökande: Roger Edlund, Koltransvägen 5, Ås. Dnr 09/0221 Byn 1:235, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Sökande: Bengt Eveby, Litsvägen 22, 2 tr, Östersund. Dnr 08/0313 Byn 1:239, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Patrik Jonsson, Pumpmakargränd 1, Östersund. Dnr 08/0456 Byn 1:241, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Daniel Johansson, Övre Hantverksgatan 35 A, Östersund.

28 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0089 Fannbyn 2:8, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad förskola Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0316 Faxnälden 4:109, Näskott. Ändring av tidigare bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Karl Enarsson, Villavägen 17, Nälden. Dnr 09/0193 Getan 1:8, Alsen. Ansökan bygglov för nybyggnad av gäststuga. Sökande: Rolf Simonsson, Högen 1385, Dvärsätt. Dnr 08/0188 Hissmoböle 2:349, Rödön. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av bilhall. Sökande: Håkan Mikaelsson, Box 122, Krokom Dnr 09/0224 Hissmon 1:277, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Tommy Beijersen, Folketshusvägen 6, Krokom. Dnr 08/0725 Häggsjön 1:147, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0201 Hägra 4:22, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage. Sökande: Lennart Björk, Hissmoforsvägen 64, Krokom. Dnr 09/0130 Lakvattnet 1:9, Laxsjö. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

29 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 08/0209 Landön 3:69, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Hans Henriksson, Önevägen 27, Frösön. Dnr 05/0429 Landön 7:2, Offerdal. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Christer Hansson, Landön 3891, Offerdal. Dnr 09/0245 Laxviken 2:73, Laxsjö. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd. Sökande: Birgitta Berglund, Laxviken 124, Föllinge. Dnr 09/0135 och 09/0136 Mjäla 1:65, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av enbostadshus. Bygganmälan, kontrollplan Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Erik Byström, Mjäla 205, Nälden. Dnr 09/0217 Mo 1:159, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Agnetha Svensson, Hästskovägen 2, Trångsviken. Dnr 09/0126 Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd samt torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund. Dnr 09/0128 Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd samt torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

30 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0220 Norrgård 1:91, Föllinge. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Patrik Eriksson, Kyrkvägen 7, Föllinge. Dnr 08/0747 Offerdals-Ede 1:122. Anmälan slutbevis för installation av eldstad. Sökande: Robert Andersson, Tallvägen 2, Offerdal. Dnr 09/0211 Offerdals-Ede 2:20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd. Sökande: Pär Johan Eriksson, Ede 179, Offerdal. Dnr 09/0203 Offerdals Prästbord 1:14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport. Sökande: Kurt Bång, Ede 220, Offerdal. Dnr 09/0123 Rännön 1:78, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall. Sökande: Tiny Koren-Van den Elzen, Rönnöfors 411, Offerdal. Dnr 08/0347 Röde 3:29, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Sökande: Jörgen Olofsson, Röde 1163, Nälden. Dnr 09/0182 Röde 4:12, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall. Sökande: Astrid Borg, Röde 1150, Nälden. Dnr 09/0134 Rörvattnet 1:4, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrdass och sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund.

31 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 08/0168, 09/0315, 09/0272 och 09/0273 Rörvattnet 1:150, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 st övernattningskåtor, dansbana, Wokbar, bastu, 2 st vedförråd, utedass, elhus samt rökkåta. Beviljat Bygganmälan, kontrollplan Anmälan rivning delar av fjällhotell. Beviljat Anmälan rivningsanmälan. Sökande: Rörvattnets Fjällhotell, Torbjörn Halvarsson, Rörvattnet 503, Föllinge. Dnr 08/0075 Rörvattnet 1:248, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus. Sökande: Torbjörn Lindberg, Kornvägen 10, Umeå. Dnr 09/0246 Smedsåsen 1:311, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av skylt vid församlingshem. Sökande: Rödöns Kyrkliga Samfällighet, Box 120, Krokom. Dnr 09/0055 Storgården 2:19, Aspås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Martin Brorsson, Svartåsen 343, Krokom. Dnr 09/0079 Truvbacken 1:20, Alsen. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Sigrid Högström Bergqvist, Bastuvägen 3, Järpen.

32 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0071 Täng 1:55, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Maria Kristoffersson, Björkvägen 6, Ås. Dnr 09/0226 Täng 2:82, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altan). Sökande: Gunnar Hansson, Täng 1252, Ås. Dnr 09/0253 Täng 2:116, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för byte av befintlig braskamin och rökrör i enbostadshus. Godkännes Anmälan kvalitetsansvarig. Godkännes Sökande: Kjell Nilsson, Vikingabacken 12, Ås. Dnr 09/0026 Undrom 2:8, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Eivor Richardsson, Skogsvägen 13 B, Frösön. Dnr 09/0105 Valsjön 1:18, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund. Dnr 09/0294 Västersem S:3, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för utv isocern samt installation av två eldstäder. Godkännes Sökande: Peter Lago, Åsvägen 85, Ås. Dnr 09/0237 och 09/0238 Ytterålden 1:37, Offerdal. Tillbyggnad av fritidshus. Bygglovfritt. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av fritidshus. Anmälan kvalitetsansvarig. Sökande: Margareta Gråberg, Överäng 464, Järpen.

33 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0192 Ytterålden 1:42, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillkåta. Sökande: Oldens Byalag, Olden 207, Offerdal. Dnr 08/0632 Ytterån 9:17, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus. Sökande: Ola Ångman, Brunflovägen 53, Östersund. Dnr 08/0369 Åflo 3:65, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Jan Anders Bergdahl, Bleckåsvägen 4, Offerdal. Dnr 09/0132 Åldfjäll 1:1, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastskydd och torrdass/sopbod. Sökande: Länsstyrelsen, Östersund. Dnr 09/0073 och 09/0332 Åkersberg 1:54, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Ansökan om bygglov för ändrad användning av befintlig huvudbyggnad till förråd. Sökande: Anneli Engström, Västanbäck 101, Stugun. Dnr 08/0440 Åse 1:62, Alsen. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Lars-Åke Larsson, Åse 1250, Trångsviken. Dnr 07/0738 Ås-Hov 1:48. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad Sökande: Sören Staaf, Eriksbergsvägen 7, Östersund. Dnr 09/0234 Ås-Hov 1:99. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus. Bygganmälan, kontrollplan. Sökande: Per Grönlund, Odens väg 5, Ås.

34 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0305 Ås-Hov 1:148. Ansökan om bygglov för tillbyggnad parhus med ett gavelfönster. Sökande: Håkan Asklund, Njords väg 20, Ås. Dnr 09/0198 Ösa 2:27, Ås. Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus. Sökande: Lennart Bäck, Ösa 1366, Ås. 4 beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

35 Sammanträdesdatum Sida Delgivning för bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelanden Skrivelse till Stig Dahleman. Godkännande till Lantmäterimyndigheten beträffande avstyckning från Aspås-Böle 2:25. Yttrande till Lantmäterimyndigheten beträffande avstyckning från Laxviken 6:1. Yttrande till länsstyrelsen beträffande lokal trafikföreskrifter för förbud mot motorfordonstrafik samt förbud mot att stanna och parkera för boende Ås-Gärde 1:34, 1:41 och 1:38. Yttrande till Östersunds kommun beträffande program för ny detaljplan bostadsbebyggelse i Brittsbo (Östersund-Byn 1:90 m fl i Lugnvik). Yttrande till länsstyrelsen beträffande tävling på väg Jämtrally. Yttrande till länsstyrelsen beträffande tävling på väg Cyketävling Jämtlandsserien. Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Beslut tillstånd att sätta upp valaffischer vid allmänna vägar. Tillståndsbevis från Polismyndigheten Löpartävling Milkojoggen. Beslut från Energimarknadsinspektionen Ansökan om nätkoncession för linje avseende ny 130 kv luftledning mellan Kattstrupeforsen och Ollebacken. Boverket informerar om problem med putsade enstegstätade träregelväggar.

36 Sammanträdesdatum Sida forts Återkallande av ansökan Byn 1:130, Ås Rösta 5:26, Ås Tullus 4:1, Näskott Åkersjön 1:268 Underrättelse med mera från Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering berörande Föllinge-Nyland 2:8, 2:10 och Tornäs 2:28. Fastighetsreglering berörande Gräfte 1:5 och 1:25. Avstyckning från Skärvången 1:227. Klyvning av Ytterålden 2:11. Avstyckning från Åkersjön 1:79. Omprövning av Östersem ga:3-4 samt fastighetsreglering berörande Östersem 6:2, 6:3 och Västersem 1:

37 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljöavdelningen (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Bräcke 1:7, Alsen. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning utan WC. Sökande: Axel Alström, Fädriften 14, Falsterbo. Dnr Dvärsätt 6:9, Rödön. Anmälan värmepump. Sökande: Per-Erik Dalsätt, Dalhem 1416, Dvärsätt. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning av WC med avlopp till sluten tank. Sökande: Kaxås Bygdegårdsförening, Bleckåsvägen 9, Offerdal. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning medv WC Sökande: Ove Georgsson, Bergdalen, Östra Ryd. Dnr Lundsjön 3:14, Aspås. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning medv WC Sökande: Nina Dannevall, Lundsjön 305, Krokom. Dnr Murfjäll 1:1, Hotagen. Ansökan avseende nyanläggning av förmultningstoalett. Sökande: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund.

38 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr Offerdals-Säter 1.8. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Sonja Fagerlund, Bokgatan 8, Jönköping. Dnr Ottsjön 3:8, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: gunilla Malmqvist, Ottsjön 109, Föllinge. Dnr Raftälven 2:45, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: Hubert Sahlberg, Raftälven 245, Föllinge. Dnr Röde 4:12, Alsen. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Astrid Borg, Röde 504, Nälden. Dnr Rösta 4:39, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Lars Pettersson, Nedre Andalsvägen 6, Östersund. Dnr Sandviksjön 1:17, Föllinge. Anmälan värmepump. Sökande: Siv Eriksson, Sandvikssjön 155, Föllinge. Dnr Täng 1:55, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Maria Kristoffersson, Björkvägen 6, Ås. Dnr Undrom 2:8, Rödön. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Eivor Rickardsson, Skogvägen 13 B, Frösön.

39 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr Åkersjön 1:281, Föllinge. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Kjell Oscarsson, Optand 199, Östersund. Dnr Ösa 3:8, Ås. Anmälan värmepump. Sökande: Maria Halvarsson Tinnsten, Sjövägen 73, Ås. Dnr Östersem 6:2, Ås. Ansökan avseende nyanläggning av avloppsanläggning med WC Sökande: Peter Ågren, Åsvägen 104, Ås. Livsmedel Dnr Föllinge-Backen 2:73. Registrering avseende beredning och servering av mat. Beviljat 6 juni Sökande: Festfixarna, Raftälven 1479, Föllinge. Dnr Kaxås 6:21, Offerdal. Registrering avseende livsmedelsanläggning. Beviljat 6-7 juni och juli Sökande: Kaxås Bygdegårdsförening, Bleckåsvägen 9, Offerdal. Dnr Silje 2:49, Rödön. Villkorat godkännande för livsmedelsanläggning. Beviljat till och med 12 augusti 2009.

40 Sammanträdesdatum Sida forts Miljötillsyn Dnr Skrotningsbeslut för NNY 431. Dnr Bakvattnet 1:4, Hotagen. Anmälan om efterbehandling av förorenad mark. Föreläggande. Sökande: MB Environtek, Lunne 116, Arnäsvall. Dnr Föllinge-Backen Återvinningscentral. Föreläggande Sökande: Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Krokom. Dnr Hägra 3:4, Rödön. Föreläggande med anledning av granskning, gällande årsrapport för år 2008, för värmeanläggningen vid Hissmofors Såg. Sökande: E.ON Värme Sverige AB, Box 850, Sundsvall

41 Sammanträdesdatum Sida Delgivning för bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till andlingarna Kommunala beslut och meddelanden Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 60/09, avseende direktiv till nämnderna att förbruka högst 99 % av tilldelad ram. Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 48/09, avseende åtgärdsprogram för kostandsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun. Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen beträffande yttrande över remiss underlagsrapport Anpassning till ett förändrat klimat. Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen beträffande yttrande över remiss Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län. Tjänsteyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten beträffande Synpunkter på åtgärdsförslag Nationell plan för allt radioaktivt avfall. Yttrande till Vägverket beträffande Objekt , Väg 339/334 delen Ockeråbron-Lövsjön. Yttrande till Svenska Kraftnät beträffande Förlängning av nätkoncession för befintlig 220 kv kraftledning Järpströmmen-Stensjön, avgrening till Olden. Yttrande till Länsrätten i Norrbottens län beträffande Förlängning av undersökningstillstånd för Långvattnet nr 1. Skrivelse till Länsrätten i Norrbottens län beträffande Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1. Fannbyn 2:40, Rödön Yttrande över anmälan av vattenverksamhet vid badplats. Flykälen 4:16, Laxsjö Remiss avseende alkoholservering Kaxås 6:21, Offerdal Remiss avseende alkoholservering Nordbyn 1:32, Alsen Skrivelse beträffande planerad ny bergtäkt. Raftälven 1:23, Föllinge Torsta 1:12, Ås Västbyn 1:10, Offerdal Ytterån 1:77, Näskott Ytterån 7:6, Näskott Valsjön 1:112, Hotagen Åldfjäll 1:1, Offerdal Remiss avseende alkoholservering Yttrande beträffande anmälan om växreglering av bangårdar och barnvall (2 st). Ansökan om förprövning av djurstall. Remiss avseende alkoholservering Ansökan förprövning av djurstall Skrivelse beträffande planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt. Yttrande avseende att få sprida aska

42 Sammanträdesdatum Sida forts Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Bostadsmarknaden i Jämtlands län Meddelande angående företag som har eller har haft tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Beslut, ändring av villkor i föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med föreläggande av sjökabel i Lövsjön. Dvärsätt 2:40, Rödön Beslut, föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med anläggande av badplats. Huvulsviken 1:43, Rödön Beslut förprövning av djurstall. Hägra 3:4, Rödön Meddelande, miljörapport Hägra 9:1, Rödön Meddelande, redovisning av utsläppskontroll. Smedsåsen 1:152, Näskott Beslut, tillstånd för yrkesmässig kattverksamhet. Storbacken 1:1, Offerdal Meddelande, miljörapport Vången 1:7, Alsen Meddelande, anmälan egen transport av farligt avfall. Västbyn 1:1, Offerdal Beslut, förprövning av djurstall. Åldfjäll 1:1, Offerdal Åse 3:6, Alsen Beslut, att sprida aska. Beslut, föreläggande om inkommande av avslutningsplan. Deldom från Östersunds Tingsrätt Åldfjäll 1:1, Offerdal Deldom, ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt utskov i regleringsdammen i Burvattnet. Tillståndsbevis från Polismyndigheten Tillstånd till fallskärmsuppvisningar. Tillstånd att skjuta med eldvapen (avlivning av skadedjur) inom Krokoms kommun 1 februari januari Anmälan enligt Smittskyddslagen Anmälan två fall av Campylobacterinfektion. Beslut från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Åldfjäll 1:1, Offerdal Beslut, upplåtelse av nyttjanderätt.

43 Sammanträdesdatum Sida forts Rapport från MRM Konsult AB beträffande inomhusmätning av radon. Hissmon 1:112, Rödön Hägra 4:26, Rödön Mjäla 1:42, Rödön Offerdals-Ede 1:86 Östersem 2:29, Ås

44 Sammanträdesdatum Sida 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-09-12 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa kl 08.30 12.00, 13.00-15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-10-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-10-02 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 11.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande Bernt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten, kl 10.00-11.45, 13.00-16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-02-04 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-03-05 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-05-19 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Almdalen, kl 08.30-12.15, 13.00-15.30 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Johnny Olofsson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, kl 08.00-15.00 Ledamöter Ersättare Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Markus Färnström, M, Owen Laws,

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-05-19 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.00 May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M

Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M 1 (32) Plats och tid Beslutande 19 mars, i Mus Olle (i kommunhuset i Krokom) Ledamöter: Jan Runsten, MP, ordförande Birger Backlund, S, 2:a vice ordförande Mikael Karlsson, S Anders Berglund, M Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa och Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00, 13.00-16.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30-12.00, 13.00-14.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden. Sida 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden. Sida 1 (18) 1 (18) Plats och tid 08.00, i Mus Olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 1-12 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 1-12 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 1-12 Håkan Schüberg, C 1-12 Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer