SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl , Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp, Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Kerstin Landy, S Stefan Wiken, S, tjg ersättare Berith Klockerud, S, ej tjg ersättare Anne Dahlgren, stadsarkitekt, , 148 Elin Novén, planingenjör, , 148 Rickard Eriksén, byggnadsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Eivor Jonsson, sekreterare Kerstin Landy Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: 27 oktober 2010, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Göte W Swén Justerande:... Kerstin Landy ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes datum: 21 oktober 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 28 oktober 2010 nedtagande: 17 november 2010 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Slätten 1:26, Föllinge. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 13 7 kap. miljöbalken för nybyggnad av snickeri. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas Bakgrund Nicklas Larsson, Lysvedsvägen 5, Östersund, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri om 50 m 2. Byggnaden önskas placerad ca 50 meter från Föllingesjöns strand. Tillfart föreslås nyttjas av befintlig väg. Mellan planerad byggnad och stranden finns idag ett bostadshus och några uthus. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap. miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 1 oktober Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

3 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar En beviljad strandskyddsdispens innebär att platsen kan vara möjlig att bebyggas. Detta positiva besked medför dock inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden länsstyrelsen

4 Sammanträdesdatum Sida Slätten 1:26, Föllinge. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av snickeri. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen beslutar Bygg- och miljönämnden att tillåta den sökta åtgärden, snickeri med mindre slöjdverksamhet med ringa påverkan på trafiken. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 14 september 2010, från Ulla Fallström daterad 23 september 2010 samt från Britt- Karin Kjellsson daterad 23 september 2010 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Nicklas Larsson, Lysvedsvägen 5, Östersund, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri om 50 m 2. Byggnaden önskas placerad ca 50 meter från Föllingesjöns strand. Tillfart föreslås nyttjas av befintlig väg. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket region mitt, Jovnevaerie sameby, Jiingevaerie sameby samt bygg- och miljöavdelningen (miljö). Rekommendationer enligt översiktsplan Endast enstaka kompletteringsbebyggelse kan tillåtas i anslutning till redan befintlig bebyggelse om den är till för jordbrukets behov eller för det befintliga näringslivet eller om särskilda skäl föreligger. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 29 september Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet.

5 Sammanträdesdatum Sida forts Överklagning Fastighetsägarna till fastigheten Slätten 1:20 får överklaga beslutet till länsstyrelsen (se bilaga). Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden

6 Sammanträdesdatum Sida Tullus 2:1, Näskott. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen för nybyggnad av enbostadshus enligt förslag 1. Byggnaden ska placeras enligt intentionerna med översiktsplanen, i linje med befintliga bostadshus, samt samlad gårdsbild med lada på nersidan av vägen. Byggnaden ska med färg och form anpassas till omgivande bebyggelse. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 18 augusti 2010 ska beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs Inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Håkan Lundh, Backen 589, Nälden, ansöker om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket Region Mitt, Njaarke sameby samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit. Rekommendation enligt översiktsplan Området är en kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse. Byns karaktär ska bibehållas. Bebyggelseutvecklingen bör ske i lugn takt och begränsas till enstaka nybebyggelse, som anknyter till befintliga husgrupper. För att bibehålla den värdefulla bebyggelsemiljön skall stor hänsyn tas till de kulturhistoriska intressena och landskapsbilden vid ny-, om- och tillbyggnader.

7 Sammanträdesdatum Sida forts Beredande förslag Från planingenjör Elin Novén föreligger två förslag daterade 6 och 7 oktober Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet. Överklagan Fastighetsägarna till fastigheten Tullus 4:1 får överklaga beslutet till länsstyrelsen (se bilaga). Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheten Tullus 4:1.

8 Sammanträdesdatum Sida Täng 1:20, Ås. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen beslutar Bygg- och miljönämnden att tillåta den sökta åtgärden. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 25 augusti 2010, Birka Samfällighetsförening genom Patrik Holmberg, daterad 1 september 2010 samt Jamtli, daterad 6 september 2010 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Anki Engström-Nilsson,Videvägen 5, Ås, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket region mitt, Jiingevaerie sameby, Birka Samfällighetsförening samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit. Rekommendationer enligt översiktsplan För enstaka hus kan prövningen oftast ske i förhandsbesked eller bygglov. En förtätning av bebyggelsen längs stranden bör kunna genomföras utan stora konflikter med annan markanvändning eller påverkan på landskapsbilden. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 29 september Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet.

9 Sammanträdesdatum Sida forts Överklagning Beslutet får överklagas av fastighetsägarna till fastigheten Täng 1:39. Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden fastighetsägarna till fastigheten Täng 1:39

10 Sammanträdesdatum Sida Smedsåsen 1:317, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar bevilja bygglov enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen, för nybyggnad av enbostadshus Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Bakgrund Leif Heggenes, Smedjevägen 32, Nälden, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Strandskyddsdispens är beviljat 16 september 2010, 112. Ärendet har varit utsänt för prövning 4 oktober 18 oktober 2010, till berörda sakägare, Trafikverket, Njaarke sameby, Skanova, Jämtkraft samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 oktober Byggnadsinspektör Rickard Eriksén redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och byglagen 8:33) Utsänt till: sökanden Trafikverket

11 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Bygg- och miljönämnden har fått information om att bygg- och miljöavdelningen under vecka 42 har påbörjat handläggningen av 6 ärenden om olovligt byggande, och fortsätter handläggning av resterande ärenden under hösten Bakgrund Ordföranden Göte W Swén vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun Handlingsrutiner och mallar är framtagna av byggnadsinspektör Nina Olofsson för olovligt byggande (svartbyggen), ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader. Bygg- och miljöchef Anna Holmer och Rickard Eriksén redogör för ärendet

12 Sammanträdesdatum Sida Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och infart till skolparkering. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). 1 På östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och södra infarten till skolparkeringen får andra motordrivna fordon än skolskjuts inte föras (1998:1276). Denna författning träder i kraft den 21 oktober Bakgrund Från Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom, föreligger begäran om förbud mot trafik med fordon på östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och infart till skolparkering. Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Utsänt till: Samhällsbyggnadsnämnden

13 Sammanträdesdatum Sida Förslag till sammanträdesdagar 2011 för bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt bilagt förslag Sammanträdesdagar Presidium 27 januari 2011 (torsdag) 13 januari februari 2011 (torsdag-fredag) 10 februari mars 2011 (onsdag) 17 mars maj 2011 (torsdag) 5 maj juni 2011 (tisdag) 10 juni september 2011 (torsdag) 1 september oktober 2011 (torsdag) 13 oktober november 2011 (torsdag) 10 november december 2011 (torsdag) 1 december Utsänt till: Ulla Eriksson

14 Sammanträdesdatum Sida Information om detaljbudget 2011, plan Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att ha ett extra sammanträde om detaljbudget den 4 november 2010 kl Bakgrund I linje med budgetanvisningarna har bygg- och miljönämnden tagit fram detaljbudget inför budget 2011, plan Från bygg- och miljöchef Anna Holmer föreligger förslag till detaljbudget 2011, plan daterad 20 oktober MBL-förhandling har inte skett, vilket kommer att ske innan bygg- och miljönämndens extra sammanträde den 4 november

15 Sammanträdesdatum Sida Information och diskussion för politier i bygg- och miljönämnden (förmiddagen). Bygg- och miljöchef Anna Holmer informerar om 1 Planering för offentlig livsmedelskontroll. 2 Jordbruksfastigheter, vad gäller när man sätter upp flera hus på fastigheten som inte tillhör jordbruk skogsbruk. 3 Vägsalt. 4 Förslag på byggsanktionsavgifter för olovligt byggande från och med 2 maj 2011, när nya plan- och bygglagen börjar att gälla. Ordföranden Göte W Swén informerar om 1 DO-målet. 2 Skrivelse från Jämtland/Härjedalens cykelförbund gällande cykelbanan från Dvärsätt Tängtorpet, med anledning av att vajerräcke kommer att sättas upp från Lugnvik till Krokom

16 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg och miljönämndens beslut Bygg-och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan kvalitetsansvarig, slutbevis, Rivningsanmälan, rivningslov, trafikärenden med mera Dnr 10/0401 Aspås-Nygården 1:21. Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av tre hus. Sökande: Rune Mats, Rensbodarna 107, Krokom. Dnr 09/0357 Bakvattnet 1:59, Hotagen. Anmälan kvalitetsansvarig för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Pär Jonsson, Risslergatan 7, Frösön. Dnr 10/0558 Bjärte 5:4, Näskott, Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus/gäststuga. Sökande: Johan Lindgren, Bjärte 162, Nälden. Dnr 10/0328 Del av By 2:5, Rödön,, Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Magnus Laserud, By 362, Krokom

17 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0514 och 10/0458 Byn 1:146, Ås. Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för Installation av eldstad i enbostadshus. Godkännes Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage. Beviljas. Sökande: Ulrica Burström, Önsjön 307, Ås. Dnr 06/0207 Byn 1:190, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Fredrik Olovsson, Biblioteksgatan 35 B, Östersund. Dnr 08/0311 Byn 1:209, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport. Sökande: Andreas Granlund, Stortorget 3, Östersund. Dnr 08/0560 Byn 1:214, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Mats Modin, Storgatan 53, Östersund. Dnr 09/0383 Byn 1:220, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Håkan Bryngelsson, SIlvanusvägen 25, Östersund Dnr 09/0757 Byn 1:239, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Patrik Jonsson, Koltrastvägen 8, Ås. Dnr 09/0570 Byn 1:258, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Anders Axne, Fröjavägen 12 A, Frösön.

18 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0578 Byn 1:261, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och carport. Sökande: Magnus Kristoffersson, Bergsgatan 17 B, Frösön. Dnr 09/0513 Byn 1:271, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Daniel Brolin, Orionvägen 13, Östersund Dnr 10/0517 Byn 1:276, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Beviljas. Sökande: Claes Cedervall, Talgoxevägen 13, Ås. Dnr 09/0691 Byn 1:280, Ås. Ändring av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Beviljas. Sökande: Tobias Andersson, Genvägen 60 A, Östersund. Dnr 10/0503 Byn 1:286, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Beviljas. Sökande: Pelle Kentsson, Kandidatvägen 2, Umeå Dnr 10/0502 Byn 1:287, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Martin Öhagen, Södra Gröngatan 38 B, Östersund. Dnr 10/0305 Byn 1:288, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för enbostadshus och garage. Sökande: Jerker Westin, Frejs väg 21, Ås.

19 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0335 Byn 1:292, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Christer Backlund, Folketshusvägen 4, Krokom. Dnr 10/0439 och 10/0444 Byn 1:301, Ås. Ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Jon Hansson, Orionvägen 24, Östersund. Dnr 10/0552 Byn 1:303, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Johan Laurantzon, Odensviksvägen 17, Östersund. Dnr 10/0541 Dvärsätt 2:12, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Mikael Staf, Dvärsätt 326, Dvärsätt. Dnr 10/0560 Fannbyn 1:78, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Maria Skogemyr, Hemming Augusts Väg 10, Dvärsätt. Dnr 10/0394 och 10/0410 Fannbyn 1:130, Rödön. Ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kontrollplan. Sökande: Daniel Fackel, Ärtvägen 151, Östersund.

20 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0437 Fannbyn 1:133, Rödön. Anmälan kvalitetsansvarig för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Jens Fuchs, Ringvägen 21, Krokom. Dnr 10/0546 Fannbyn 2:78, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av rökkanal och eldstad i enbostadshus. Sökande: Ufuk och Annika Ergovan, Bomplansvägen 3, Dvärsätt. Dnr 07/0549 Frankrike 1:11, Offerdal. Anmälan slutbevis för nybyggnad av industrilokal, förnyelse av ställverket Olden. Sökande: EON Vattenkraft Sverige AB, Box 850, Sundsvall. Dnr 08/0073 Föllinge-Backen 2:73. Anmälan slutbevis för nybyggnad av allaktivitetshall. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0419 Föllinge-Backen 2:81. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av bensinstation. Sökande: K G Olssons Bilrep o Bensin HB, Box 8, Föllinge. Dnr 10/0291 Getan 1:11, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu. Sökande: Pelle o Lisa Sallin, Valnet, Nälden. Dnr 10/I0579 Hissmoböle 2:311, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Tommy Johansson, Smultronvägen 14, Krokom.

21 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0581 och 10/0582 Hissmon 1.115, Rödön. Ansökan om rivningslov för rivning av garage. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0119 Hissmon 1:178, Rödön. Anmälan slutbevis för ändrad planlösning i affärslokal. Sökande: ICA Supermarket, Box 79, Krokom. Dnr 10/0568 Hissmon 1:179, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och uthus. Sökande: Hans-Erik Göransson, Ängsvägen 14, Krokom. Dnr 10/0362 Hissmon 1:205, Rödön. Ansökan om bygglov för ändring av garage till bostadshus. Sökande: Torgny Persson, Backvägen 12, Krokom. Dnr 10/0530 Hissmon 1:231, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av barnvagnsförråd. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0158 Holmsjö 1:20, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Jörgen Sundin, Orionvägen 15, Östersund.

22 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0276 Holmsjö 1:79, Föllinge. Rivningsanmälan för rivning av garage. Anmälan slutbevis. Sökande: Gunnar Jakobsson, Lillholmsjö 301, Föllinge. Dnr 10/0390 Hotagen 2:12, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st gäststugor, bastu och garage. Sökande: Marita Eriksson, Hotagen 123, Föllinge. Dnr 10/0512 Hållskaven 1:27, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Jens Köpsén, Postgränd 2 B, läg 1201, Östersund. Dnr 10/0525 Hållskaven 1:28, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Magnus Österberg, Övre Hantverksgatan 41 D, Östersund. Dnr 10/0534 Hägra 4:65, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport. Sökande: Sten Pålsson, Hissmoforsvägen 14, Krokom. Dnr 10/I0557 Kälen 4:22, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för byte av värmepanna och flisanläggning. Sökande: Ulf Gunnarsson, Västerkälen 137, Krokom. Dnr 10/0244 Landön 4:11, Offerdal. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Anna-Sara Hammarberg, Landön 457, Offerdal.

23 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0213 Norrgård 1:78, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i flerbostadshus. Sökande: Mats Thunström, Långgatan 33, Föllinge. Dnr 09/0159 Raftälven 2:55, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Hans Lindberg, Raftälven 338, Föllinge. Dnr 10I/0571 Rise 4:37, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Kjell Persson, Tulleråsen 273, Offerdal. Dnr 10/0346 Rännön 1:77, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Godkännnes. Anmälan slutbevis. Sökande: Toinni Hazelhoff, Moorveldsberg 107, 6243AX Geulle Nederländerna. Dnr 09/0718 Rödöns-Nyland 2:4. Anmälan slutbevis för installation av eldstad i flerbostadshus. Sökande: Fredrik Olsson, Nyland 214, Dvärsätt. Dnr 10/0559 Rösta 2:6, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund.

24 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 03/0247 Rösta 3:22, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Håkan Kingstad, Birka Strand 30, Ås. Dnr 10/0516 Rösta 5:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Bengt Svensson, Nyhemsvägen 19, Ås. Dnr 08/0425 Rösta 8.2, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Göran Nilsson, Birka Strand 65, Ås. Dnr 10/0331 Skärvången 1:227, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av slakteri. Sökande: Tor Norrman, Skärvången 130, Föllinge. Dnr 10/0508 Tand 2:8, Aspås. Rivningsanmälan för rivning av ödehus med mycket låg standard. Sökande: Marianne Håkansson, Sångvägen 19, Perstorp. Dnr 10/0573 Trusta 2:6, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Kristian Viggesjöö, Trusta 160, Krokom.

25 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0527 Täng 1:44, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Marianne Olsson, Björkvägen 4, Ås. Dnr 09/0253 Täng 2:116, Ås. Anmälan slutbevis för installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Sökande: Kjell Nilsson, Vikingabacken 12, Ås. Dnr 10/I0476 Täng 2:118, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning och tak över uteplats). Sökande: Sten Edlund, Vikingabacken 8, Ås. Dnr 10/0561 Ytterålden 1:73, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Sökande: Uno Nilsson, Mostigen 4 A, Järpen. Dnr 09/0611 Ytterån 3:3, Näskott. Anmälan slutbevis för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Lars Jonsson, Slånbärsgården 2, Bv, Ludvika. Åkersjön 1:7, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av vedspis och braskassett i enbostadshus. Sökande: Anders Johansson, Övre Åkersjön 1115, Föllinge. Dnr 10/0569 Åkersjön 1:156, Föllinge. Anmälan bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Sökande: Tori Berlén, Strandvägen 10 A, Krokom.

26 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0529 Åkersjön 1:188, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Håkan Persson, Ängsomsvägen 3, Matfors. Dnr 10/0184 och Åkersjön 1:210, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygganmälan, kontrollplan. Sökande: Mattias Henriksson, Storgatan 29, Föllinge. Dnr 07/0564 Åkersjön 1:316, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Thomas Brzezinski, Liljevalchsvägen 4, Saltsjö-Boo. Dnr 10/0505 Åkersjön 1:318, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Mats-Olov Berglund, Bergsgatan 6 B, Frösön. Dnr 10/I0104 Åkersjön 1:324, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Håkan Olofsson, Vintervägen 21, Frösön.

27 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0360 Åkersjön 1:358, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Anmälan slutbevis. Sökande: Mikael Löfgren, Rådhusgatan 59 D, Östersund. Dnr 10/0455 och 10/0509 Åkersjön 1:419, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus. Bygganmälan, kontrollplan Sökande: Fjällgården Åkersjön AB, Åkersjön 234, Föllinge. Dnr 10/0501 Åskott 1:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad. Sökande: Majvor Lundberg-Andersson, Åskott 130, Ås. Dnr 09/0735 Ås-Gärde 1:24 Ansökan om slutbevis för installation av rökkanal i enbostadshus. Sökande: Ingrid Gustafsson Carlsson, Tängvägen 136, Ås. Dnr 09/0234 Ås-Hov 1:99. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av radhus. Sökande: Per Grönlund, Odens väg 5, Ås. Dnr 10/0471 Östersem 2:28, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Thomas Wärdell, Åsvägen 114, Ås.

28 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0491 Östersem 8:1, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Bo Friberg, Åsvägen 120, Ås. 6 stycken beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

29 Sammanträdesdatum Sida Delgivning bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 124/10 gällande ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Yttrande till Trafikverket angående arbetsplan för väg E 14 Optand-Krokom, ombyggnad till mötesfri landsväg. Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand Överklagande av Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut 24 september 2009, dnr ; enligt plan- och bygglagen. Dom från Östersunds Tingsrätt Dom angående diskriminering. Mål nr T Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Granbo 2:12, Ås Beslut för uppförande av radiotorn. Underrättelse med mera från Lantmäterimyndigheten Ledningsförrättning, upplåtelse av ledningsrätt för 24 kv jordkabel med rörledning för optofiber mellan Dvärsätt-Högen. Ledningsrätt för upplåtelse av 24 kv jordkabel samt rörledning för optofiber mellan Nälden, Mjäla och Ytterån. Avstyckning från Hotagen 1:24. Nyhetsbrev från Rikstrafiken Nyhetsbrev nr

30 Sammanträdesdatum Sida forts Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:57 Höjd expropriationsersättning m m Cirkulär 10:58: Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik. Aktuellt om gator och trafik 2010:34 Viss typ av cykel tillåten på gångbana och nya regler för belysning och reflexer på cykel. 2010:35 Översyn av cykelregler. 2010:36 Bred eller lång odelbar last, nya föreskrifter

31 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Alsens-Hov 2:16. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Maria Ericsson, Alsen 145, Alsen. Dnr Aspåsnäset 5:9, Aspås. Anmälan om värmepump (jord). Sökande: Andreas Åkerlund, Aspåsnäset 724, Krokom. Dnr By 2:10, Rödön. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Sökande: Magnus Larserud, By 632, Krokom. Dnr Dvärsätt 4:16, Rödön. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Ulf Löfvenberg, Dvärsätt 33i7, Dvärsätt. Dnr Fannbyn 1:129, Rödön. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Joakim Lindé, Skolvägen 7, Krokom. Dnr Föllinge-Backen 2:108. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr Hissmoböle 2:331, Rödön. Anmälan om värmepump. Sökande: JL Servicecenter AB, Föllingevägen 2, Krokom.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Driftcentralen, Brovägen 6, Krokom 20 oktober 2009, kl 10.00-16.15 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer