SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl , Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp, Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Kerstin Landy, S Stefan Wiken, S, tjg ersättare Berith Klockerud, S, ej tjg ersättare Anne Dahlgren, stadsarkitekt, , 148 Elin Novén, planingenjör, , 148 Rickard Eriksén, byggnadsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Eivor Jonsson, sekreterare Kerstin Landy Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: 27 oktober 2010, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Göte W Swén Justerande:... Kerstin Landy ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes datum: 21 oktober 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 28 oktober 2010 nedtagande: 17 november 2010 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida Slätten 1:26, Föllinge. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 13 7 kap. miljöbalken för nybyggnad av snickeri. Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas Bakgrund Nicklas Larsson, Lysvedsvägen 5, Östersund, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri om 50 m 2. Byggnaden önskas placerad ca 50 meter från Föllingesjöns strand. Tillfart föreslås nyttjas av befintlig väg. Mellan planerad byggnad och stranden finns idag ett bostadshus och några uthus. Enligt 13 7 kap. miljöbalken råder strandskydd vid sjöar och vattendrag (intill 100 meter från strandlinjen enligt 14 ). Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl (18 7 kap. miljöbalken). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 1 oktober Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

3 Sammanträdesdatum Sida forts Övriga upplysningar En beviljad strandskyddsdispens innebär att platsen kan vara möjlig att bebyggas. Detta positiva besked medför dock inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden länsstyrelsen

4 Sammanträdesdatum Sida Slätten 1:26, Föllinge. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av snickeri. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen beslutar Bygg- och miljönämnden att tillåta den sökta åtgärden, snickeri med mindre slöjdverksamhet med ringa påverkan på trafiken. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 14 september 2010, från Ulla Fallström daterad 23 september 2010 samt från Britt- Karin Kjellsson daterad 23 september 2010 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Nicklas Larsson, Lysvedsvägen 5, Östersund, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av snickeri om 50 m 2. Byggnaden önskas placerad ca 50 meter från Föllingesjöns strand. Tillfart föreslås nyttjas av befintlig väg. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket region mitt, Jovnevaerie sameby, Jiingevaerie sameby samt bygg- och miljöavdelningen (miljö). Rekommendationer enligt översiktsplan Endast enstaka kompletteringsbebyggelse kan tillåtas i anslutning till redan befintlig bebyggelse om den är till för jordbrukets behov eller för det befintliga näringslivet eller om särskilda skäl föreligger. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 29 september Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet.

5 Sammanträdesdatum Sida forts Överklagning Fastighetsägarna till fastigheten Slätten 1:20 får överklaga beslutet till länsstyrelsen (se bilaga). Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden

6 Sammanträdesdatum Sida Tullus 2:1, Näskott. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen för nybyggnad av enbostadshus enligt förslag 1. Byggnaden ska placeras enligt intentionerna med översiktsplanen, i linje med befintliga bostadshus, samt samlad gårdsbild med lada på nersidan av vägen. Byggnaden ska med färg och form anpassas till omgivande bebyggelse. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 18 augusti 2010 ska beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs Inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Håkan Lundh, Backen 589, Nälden, ansöker om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket Region Mitt, Njaarke sameby samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit. Rekommendation enligt översiktsplan Området är en kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse. Byns karaktär ska bibehållas. Bebyggelseutvecklingen bör ske i lugn takt och begränsas till enstaka nybebyggelse, som anknyter till befintliga husgrupper. För att bibehålla den värdefulla bebyggelsemiljön skall stor hänsyn tas till de kulturhistoriska intressena och landskapsbilden vid ny-, om- och tillbyggnader.

7 Sammanträdesdatum Sida forts Beredande förslag Från planingenjör Elin Novén föreligger två förslag daterade 6 och 7 oktober Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet. Överklagan Fastighetsägarna till fastigheten Tullus 4:1 får överklaga beslutet till länsstyrelsen (se bilaga). Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet Utsänt till: sökanden samt fastighetsägarna till fastigheten Tullus 4:1.

8 Sammanträdesdatum Sida Täng 1:20, Ås. Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt område, gällande nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 plan- och bygglagen beslutar Bygg- och miljönämnden att tillåta den sökta åtgärden. Erinringar från bygg- och miljöavdelningen (miljö) daterad 25 augusti 2010, Birka Samfällighetsförening genom Patrik Holmberg, daterad 1 september 2010 samt Jamtli, daterad 6 september 2010 skall beaktas. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att gälla Bakgrund Anki Engström-Nilsson,Videvägen 5, Ås, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Ärendet har varit utsänt för prövning till berörda fastighetsägare, Jamtli, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Trafikverket region mitt, Jiingevaerie sameby, Birka Samfällighetsförening samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit. Rekommendationer enligt översiktsplan För enstaka hus kan prövningen oftast ske i förhandsbesked eller bygglov. En förtätning av bebyggelsen längs stranden bör kunna genomföras utan stora konflikter med annan markanvändning eller påverkan på landskapsbilden. Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 29 september Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet.

9 Sammanträdesdatum Sida forts Överklagning Beslutet får överklagas av fastighetsägarna till fastigheten Täng 1:39. Övriga upplysningar Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Utformning, storlek med mera hanteras i bygglovskedet. Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. Erforderliga handlingar t ex rivningsanmälan, bygglovansökan och bygganmälan innehållande kontrollplan och kvalitetsansvarig ska i vanlig ordning inlämnas för granskning samt beslut tas innan byggnationen får påbörjas Utsänt till: sökanden fastighetsägarna till fastigheten Täng 1:39

10 Sammanträdesdatum Sida Smedsåsen 1:317, Näskott. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar bevilja bygglov enligt 8 kap. 12 plan- och bygglagen, för nybyggnad av enbostadshus Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och bygglagen 8:33) Bakgrund Leif Heggenes, Smedjevägen 32, Nälden, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Strandskyddsdispens är beviljat 16 september 2010, 112. Ärendet har varit utsänt för prövning 4 oktober 18 oktober 2010, till berörda sakägare, Trafikverket, Njaarke sameby, Skanova, Jämtkraft samt Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen (miljö). Beredande förslag Tjänsteyttrande daterad 20 oktober Byggnadsinspektör Rickard Eriksén redogör för ärendet. Övriga upplysningar Grannar kan överklaga beslut om lov inom tre veckor efter det de bevisligen har blivit underrättade. Visa därför fastställda ritningar snarast för berörda grannar. Grannars namnpåskrift och datum på ritningen är bevis på det. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum (plan- och byglagen 8:33) Utsänt till: sökanden Trafikverket

11 Sammanträdesdatum Sida Information om olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun. Bygg- och miljönämnden har fått information om att bygg- och miljöavdelningen under vecka 42 har påbörjat handläggningen av 6 ärenden om olovligt byggande, och fortsätter handläggning av resterande ärenden under hösten Bakgrund Ordföranden Göte W Swén vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande, ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader i Krokoms kommun Handlingsrutiner och mallar är framtagna av byggnadsinspektör Nina Olofsson för olovligt byggande (svartbyggen), ovårdade tomter och fallfärdiga byggnader. Bygg- och miljöchef Anna Holmer och Rickard Eriksén redogör för ärendet

12 Sammanträdesdatum Sida Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och infart till skolparkering. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). 1 På östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och södra infarten till skolparkeringen får andra motordrivna fordon än skolskjuts inte föras (1998:1276). Denna författning träder i kraft den 21 oktober Bakgrund Från Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom, föreligger begäran om förbud mot trafik med fordon på östra sidan av Röstavägen mellan Lokes väg och infart till skolparkering. Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet Utsänt till: Samhällsbyggnadsnämnden

13 Sammanträdesdatum Sida Förslag till sammanträdesdagar 2011 för bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt bilagt förslag Sammanträdesdagar Presidium 27 januari 2011 (torsdag) 13 januari februari 2011 (torsdag-fredag) 10 februari mars 2011 (onsdag) 17 mars maj 2011 (torsdag) 5 maj juni 2011 (tisdag) 10 juni september 2011 (torsdag) 1 september oktober 2011 (torsdag) 13 oktober november 2011 (torsdag) 10 november december 2011 (torsdag) 1 december Utsänt till: Ulla Eriksson

14 Sammanträdesdatum Sida Information om detaljbudget 2011, plan Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att ha ett extra sammanträde om detaljbudget den 4 november 2010 kl Bakgrund I linje med budgetanvisningarna har bygg- och miljönämnden tagit fram detaljbudget inför budget 2011, plan Från bygg- och miljöchef Anna Holmer föreligger förslag till detaljbudget 2011, plan daterad 20 oktober MBL-förhandling har inte skett, vilket kommer att ske innan bygg- och miljönämndens extra sammanträde den 4 november

15 Sammanträdesdatum Sida Information och diskussion för politier i bygg- och miljönämnden (förmiddagen). Bygg- och miljöchef Anna Holmer informerar om 1 Planering för offentlig livsmedelskontroll. 2 Jordbruksfastigheter, vad gäller när man sätter upp flera hus på fastigheten som inte tillhör jordbruk skogsbruk. 3 Vägsalt. 4 Förslag på byggsanktionsavgifter för olovligt byggande från och med 2 maj 2011, när nya plan- och bygglagen börjar att gälla. Ordföranden Göte W Swén informerar om 1 DO-målet. 2 Skrivelse från Jämtland/Härjedalens cykelförbund gällande cykelbanan från Dvärsätt Tängtorpet, med anledning av att vajerräcke kommer att sättas upp från Lugnvik till Krokom

16 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg och miljönämndens beslut Bygg-och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan kvalitetsansvarig, slutbevis, Rivningsanmälan, rivningslov, trafikärenden med mera Dnr 10/0401 Aspås-Nygården 1:21. Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av tre hus. Sökande: Rune Mats, Rensbodarna 107, Krokom. Dnr 09/0357 Bakvattnet 1:59, Hotagen. Anmälan kvalitetsansvarig för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Pär Jonsson, Risslergatan 7, Frösön. Dnr 10/0558 Bjärte 5:4, Näskott, Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus/gäststuga. Sökande: Johan Lindgren, Bjärte 162, Nälden. Dnr 10/0328 Del av By 2:5, Rödön,, Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Magnus Laserud, By 362, Krokom

17 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0514 och 10/0458 Byn 1:146, Ås. Ansökan om bygganmälan, kontrollplan för Installation av eldstad i enbostadshus. Godkännes Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage. Beviljas. Sökande: Ulrica Burström, Önsjön 307, Ås. Dnr 06/0207 Byn 1:190, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Fredrik Olovsson, Biblioteksgatan 35 B, Östersund. Dnr 08/0311 Byn 1:209, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport. Sökande: Andreas Granlund, Stortorget 3, Östersund. Dnr 08/0560 Byn 1:214, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Mats Modin, Storgatan 53, Östersund. Dnr 09/0383 Byn 1:220, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Håkan Bryngelsson, SIlvanusvägen 25, Östersund Dnr 09/0757 Byn 1:239, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Patrik Jonsson, Koltrastvägen 8, Ås. Dnr 09/0570 Byn 1:258, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Anders Axne, Fröjavägen 12 A, Frösön.

18 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0578 Byn 1:261, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och carport. Sökande: Magnus Kristoffersson, Bergsgatan 17 B, Frösön. Dnr 09/0513 Byn 1:271, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande : Daniel Brolin, Orionvägen 13, Östersund Dnr 10/0517 Byn 1:276, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Beviljas. Sökande: Claes Cedervall, Talgoxevägen 13, Ås. Dnr 09/0691 Byn 1:280, Ås. Ändring av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Beviljas. Sökande: Tobias Andersson, Genvägen 60 A, Östersund. Dnr 10/0503 Byn 1:286, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Beviljas. Sökande: Pelle Kentsson, Kandidatvägen 2, Umeå Dnr 10/0502 Byn 1:287, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Martin Öhagen, Södra Gröngatan 38 B, Östersund. Dnr 10/0305 Byn 1:288, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för enbostadshus och garage. Sökande: Jerker Westin, Frejs väg 21, Ås.

19 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0335 Byn 1:292, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Christer Backlund, Folketshusvägen 4, Krokom. Dnr 10/0439 och 10/0444 Byn 1:301, Ås. Ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Jon Hansson, Orionvägen 24, Östersund. Dnr 10/0552 Byn 1:303, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Johan Laurantzon, Odensviksvägen 17, Östersund. Dnr 10/0541 Dvärsätt 2:12, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Mikael Staf, Dvärsätt 326, Dvärsätt. Dnr 10/0560 Fannbyn 1:78, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Maria Skogemyr, Hemming Augusts Väg 10, Dvärsätt. Dnr 10/0394 och 10/0410 Fannbyn 1:130, Rödön. Ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Anmälan kontrollplan. Sökande: Daniel Fackel, Ärtvägen 151, Östersund.

20 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0437 Fannbyn 1:133, Rödön. Anmälan kvalitetsansvarig för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Jens Fuchs, Ringvägen 21, Krokom. Dnr 10/0546 Fannbyn 2:78, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av rökkanal och eldstad i enbostadshus. Sökande: Ufuk och Annika Ergovan, Bomplansvägen 3, Dvärsätt. Dnr 07/0549 Frankrike 1:11, Offerdal. Anmälan slutbevis för nybyggnad av industrilokal, förnyelse av ställverket Olden. Sökande: EON Vattenkraft Sverige AB, Box 850, Sundsvall. Dnr 08/0073 Föllinge-Backen 2:73. Anmälan slutbevis för nybyggnad av allaktivitetshall. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0419 Föllinge-Backen 2:81. Bygganmälan, kontrollplan för tillbyggnad av bensinstation. Sökande: K G Olssons Bilrep o Bensin HB, Box 8, Föllinge. Dnr 10/0291 Getan 1:11, Alsen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu. Sökande: Pelle o Lisa Sallin, Valnet, Nälden. Dnr 10/I0579 Hissmoböle 2:311, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Tommy Johansson, Smultronvägen 14, Krokom.

21 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0581 och 10/0582 Hissmon 1.115, Rödön. Ansökan om rivningslov för rivning av garage. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 09/0119 Hissmon 1:178, Rödön. Anmälan slutbevis för ändrad planlösning i affärslokal. Sökande: ICA Supermarket, Box 79, Krokom. Dnr 10/0568 Hissmon 1:179, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport och uthus. Sökande: Hans-Erik Göransson, Ängsvägen 14, Krokom. Dnr 10/0362 Hissmon 1:205, Rödön. Ansökan om bygglov för ändring av garage till bostadshus. Sökande: Torgny Persson, Backvägen 12, Krokom. Dnr 10/0530 Hissmon 1:231, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av barnvagnsförråd. Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr 10/0158 Holmsjö 1:20, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Jörgen Sundin, Orionvägen 15, Östersund.

22 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0276 Holmsjö 1:79, Föllinge. Rivningsanmälan för rivning av garage. Anmälan slutbevis. Sökande: Gunnar Jakobsson, Lillholmsjö 301, Föllinge. Dnr 10/0390 Hotagen 2:12, Hotagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st gäststugor, bastu och garage. Sökande: Marita Eriksson, Hotagen 123, Föllinge. Dnr 10/0512 Hållskaven 1:27, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Jens Köpsén, Postgränd 2 B, läg 1201, Östersund. Dnr 10/0525 Hållskaven 1:28, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Magnus Österberg, Övre Hantverksgatan 41 D, Östersund. Dnr 10/0534 Hägra 4:65, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport. Sökande: Sten Pålsson, Hissmoforsvägen 14, Krokom. Dnr 10/I0557 Kälen 4:22, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för byte av värmepanna och flisanläggning. Sökande: Ulf Gunnarsson, Västerkälen 137, Krokom. Dnr 10/0244 Landön 4:11, Offerdal. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Anna-Sara Hammarberg, Landön 457, Offerdal.

23 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0213 Norrgård 1:78, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i flerbostadshus. Sökande: Mats Thunström, Långgatan 33, Föllinge. Dnr 09/0159 Raftälven 2:55, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Hans Lindberg, Raftälven 338, Föllinge. Dnr 10I/0571 Rise 4:37, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Kjell Persson, Tulleråsen 273, Offerdal. Dnr 10/0346 Rännön 1:77, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Godkännnes. Anmälan slutbevis. Sökande: Toinni Hazelhoff, Moorveldsberg 107, 6243AX Geulle Nederländerna. Dnr 09/0718 Rödöns-Nyland 2:4. Anmälan slutbevis för installation av eldstad i flerbostadshus. Sökande: Fredrik Olsson, Nyland 214, Dvärsätt. Dnr 10/0559 Rösta 2:6, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation. Sökande: Jämtkraft Elnät AB, Box 394, Östersund.

24 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 03/0247 Rösta 3:22, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Håkan Kingstad, Birka Strand 30, Ås. Dnr 10/0516 Rösta 5:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Bengt Svensson, Nyhemsvägen 19, Ås. Dnr 08/0425 Rösta 8.2, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande: Göran Nilsson, Birka Strand 65, Ås. Dnr 10/0331 Skärvången 1:227, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av slakteri. Sökande: Tor Norrman, Skärvången 130, Föllinge. Dnr 10/0508 Tand 2:8, Aspås. Rivningsanmälan för rivning av ödehus med mycket låg standard. Sökande: Marianne Håkansson, Sångvägen 19, Perstorp. Dnr 10/0573 Trusta 2:6, Rödön. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Kristian Viggesjöö, Trusta 160, Krokom.

25 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0527 Täng 1:44, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus. Sökande: Marianne Olsson, Björkvägen 4, Ås. Dnr 09/0253 Täng 2:116, Ås. Anmälan slutbevis för installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Sökande: Kjell Nilsson, Vikingabacken 12, Ås. Dnr 10/I0476 Täng 2:118, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning och tak över uteplats). Sökande: Sten Edlund, Vikingabacken 8, Ås. Dnr 10/0561 Ytterålden 1:73, Offerdal. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Sökande: Uno Nilsson, Mostigen 4 A, Järpen. Dnr 09/0611 Ytterån 3:3, Näskott. Anmälan slutbevis för installation av eldstad i enbostadshus. Sökande: Lars Jonsson, Slånbärsgården 2, Bv, Ludvika. Åkersjön 1:7, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av vedspis och braskassett i enbostadshus. Sökande: Anders Johansson, Övre Åkersjön 1115, Föllinge. Dnr 10/0569 Åkersjön 1:156, Föllinge. Anmälan bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Sökande: Tori Berlén, Strandvägen 10 A, Krokom.

26 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0529 Åkersjön 1:188, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Håkan Persson, Ängsomsvägen 3, Matfors. Dnr 10/0184 och Åkersjön 1:210, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Bygganmälan, kontrollplan. Sökande: Mattias Henriksson, Storgatan 29, Föllinge. Dnr 07/0564 Åkersjön 1:316, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Thomas Brzezinski, Liljevalchsvägen 4, Saltsjö-Boo. Dnr 10/0505 Åkersjön 1:318, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad i fritidshus. Sökande: Mats-Olov Berglund, Bergsgatan 6 B, Frösön. Dnr 10/I0104 Åkersjön 1:324, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av fritidshus. Sökande: Håkan Olofsson, Vintervägen 21, Frösön.

27 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 09/0360 Åkersjön 1:358, Föllinge. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Anmälan slutbevis. Sökande: Mikael Löfgren, Rådhusgatan 59 D, Östersund. Dnr 10/0455 och 10/0509 Åkersjön 1:419, Föllinge. Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus. Bygganmälan, kontrollplan Sökande: Fjällgården Åkersjön AB, Åkersjön 234, Föllinge. Dnr 10/0501 Åskott 1:4, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för installation av eldstad. Sökande: Majvor Lundberg-Andersson, Åskott 130, Ås. Dnr 09/0735 Ås-Gärde 1:24 Ansökan om slutbevis för installation av rökkanal i enbostadshus. Sökande: Ingrid Gustafsson Carlsson, Tängvägen 136, Ås. Dnr 09/0234 Ås-Hov 1:99. Anmälan slutbevis för tillbyggnad av radhus. Sökande: Per Grönlund, Odens väg 5, Ås. Dnr 10/0471 Östersem 2:28, Ås. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av enbostadshus. Sökande: Thomas Wärdell, Åsvägen 114, Ås.

28 Sammanträdesdatum Sida forts Dnr 10/0491 Östersem 8:1, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Sökande: Bo Friberg, Åsvägen 120, Ås. 6 stycken beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

29 Sammanträdesdatum Sida Delgivning bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 124/10 gällande ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Yttrande till Trafikverket angående arbetsplan för väg E 14 Optand-Krokom, ombyggnad till mötesfri landsväg. Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand Överklagande av Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut 24 september 2009, dnr ; enligt plan- och bygglagen. Dom från Östersunds Tingsrätt Dom angående diskriminering. Mål nr T Beslut och meddelande från Länsstyrelsen Granbo 2:12, Ås Beslut för uppförande av radiotorn. Underrättelse med mera från Lantmäterimyndigheten Ledningsförrättning, upplåtelse av ledningsrätt för 24 kv jordkabel med rörledning för optofiber mellan Dvärsätt-Högen. Ledningsrätt för upplåtelse av 24 kv jordkabel samt rörledning för optofiber mellan Nälden, Mjäla och Ytterån. Avstyckning från Hotagen 1:24. Nyhetsbrev från Rikstrafiken Nyhetsbrev nr

30 Sammanträdesdatum Sida forts Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:57 Höjd expropriationsersättning m m Cirkulär 10:58: Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik. Aktuellt om gator och trafik 2010:34 Viss typ av cykel tillåten på gångbana och nya regler för belysning och reflexer på cykel. 2010:35 Översyn av cykelregler. 2010:36 Bred eller lång odelbar last, nya föreskrifter

31 Sammanträdesdatum Sida Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationsärendena till handlingarna Hälsoskydd Dnr Alsens-Hov 2:16. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Maria Ericsson, Alsen 145, Alsen. Dnr Aspåsnäset 5:9, Aspås. Anmälan om värmepump (jord). Sökande: Andreas Åkerlund, Aspåsnäset 724, Krokom. Dnr By 2:10, Rödön. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Sökande: Magnus Larserud, By 632, Krokom. Dnr Dvärsätt 4:16, Rödön. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Ulf Löfvenberg, Dvärsätt 33i7, Dvärsätt. Dnr Fannbyn 1:129, Rödön. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Joakim Lindé, Skolvägen 7, Krokom. Dnr Föllinge-Backen 2:108. Anmälan om värmepump (berg). Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom. Dnr Hissmoböle 2:331, Rödön. Anmälan om värmepump. Sökande: JL Servicecenter AB, Föllingevägen 2, Krokom.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 - Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-01-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Styrhytten Centrumhuset Krokom kl 08.00 12.00, 13 15.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-05-19 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.00 May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp Judith Hult, S, 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-06-14 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30-12.00, 13.00-14.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande

Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, kl 08.00-15.00 Ledamöter Ersättare Kurt Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Markus Färnström, M, Owen Laws,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 8 maj 2012 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Glösa och Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00, 13.00-16.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Driftcentralen, Brovägen 6, Krokom 20 oktober 2009, kl 10.00-16.15 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer