Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum"

Transkript

1 Vänsterpartiets kansli Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

2 Budget 2011 med flerårsplan Vision och mål 4 2 Ledning och styrning 4 3 Strategisk utvecklingsplan Prioriterade områden Samverkan och regional utveckling 8 6 Vårdval 8 7 Verksamhetsutveckling och entreprenörskap 9 8 Hållbar utveckling 9 9 Folkhälsa 9 10 Strategisk personal-, kompetens- och verksamhetsutveckling God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Läkemedel Cancervård Strokevård Vård vid psykisk ohälsa Diabetes Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Prioriterade satsningar Jämlik och jämställd vård Barns och ungdomars psykiska hälsa De mest sjuka äldre Regional utveckling Grimslövs folkhögskola Bidrag till externa organisationer Medlemsbidrag Regionförbundet södra Småland Smaland Airport AB Kulturinstitutioner Främmande verksamhet Politiska partier Finansiella förutsättningar Resultat Samhällsekonomi Skatteunderlagsutveckling, utjämning och statsbidrag Finansiell ram Prognosantaganden Ramförändringar

3 15.3 Kapitationsersättningar Hälso- och sjukvårdspeng Barntandvårdspeng Investeringsram Driftram Finansiering Prognos och finansiella resultatmål Känslighetsanalys Lagstadgat krav på ekonomisk balans

4 1 Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting. När sjukdom och ohälsa inträffar ska medborgarna känna trygghet i att ha tillgång till den vård de behöver. Den politiska målsättningen är att i enlighet med Ansvarskommitténs förslag bilda en region med direktvalt fullmäktige med ansvar för den regionala utvecklingen, kulturen, kommunikationerna och sjukvården modell region Skåne och V:a Götaland. Utöver God vård (SOSFS 2005:12) ska all verksamhet utgå från de gemensamma grundläggande värderingarna patient/kundorientering - patienternas/medborgarnas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för landstinget, dess medarbetare och verksamhet långsiktighet - ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökad produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare patienter - medborgare och medarbetare samt en ekonomi i balans. Ett målmedvetet arbete för folkhälsa och förebyggande åtgärder är en viktig del. samverkan - genom samverkan ska kompetens och erfarenheter tillvaratas hos såväl medarbetare som patienter/medborgare, leverantörer, samverkanspartners och andra huvudmän faktabaserade beslut - förbättringsarbete och beslutsfattande måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta engagerat ledarskap och medarbetarskap - är en utgångspunkt för verksamhetsutveckling, prioriteringar och resursfördelning samt för att skapa en kultur som sätter patienterna/medborgarna i främsta rummet. Engagerade ledare anger riktningen för verksamheten och ger medarbetarna möjlighet till delaktighet Öppenhet och lyhördhet landstinget ska genom medborgarmöten Kronoberg Direkt regelbundet skapa mötesplatser för dialog och debatt. TV-direktsända fullmäktigemöten och seminarier ska göra debatt och kunskap tillgänglig för allmänhet och personal. 2 Ledning och styrning Landstinget Kronobergs vision och mål ska ligga till grund för all ledning och styrning i landstinget. Landstingets resurser ska användas så att de skapar ett mervärde för länets medborgare. Mandatperioden är avgörande för den framtida regionindelningen. Den politiska organisationen förändras för att stärka det demokratiska inflytandet. Dialogen med medborgarna och inflytandet i beslutsprocesserna ska utvecklas och stärkas. Samverkan med kommunerna och regionförbundet Södra Småland är nödvändig för att utveckla en sammanhållen vårdkedja, en lånsiktig folkhälsopolitik och en hållbar regional utveckling

5 Landstingets viktigaste styrdokument är budget och den strategiska utvecklingsplanen. I budgeten formuleras vision och strategiska mål. I verksamhetsplanerna konkretiseras hur landstingets verksamheter ska arbeta för att uppnå de strategiska målen. Den strategiska utvecklingsplanen anger riktningen för att säkerställa en hållbar och långsiktig ekonomi och en framtida utveckling av länets hälso- och sjukvård. De strategiska målen ska följas upp på alla nivåer i landstinget. Det ska ske på såväl koncernövergripande nivå som på enskilda enheter. I den mån det är möjligt ska resultatet användas för jämförelse med andra landsting/regioner, men också för att visa medborgarna hur landstingets resurser används. Som ett led i att skapa en tydligare kvalitetsstyrning som utgår från medborgarnas/patienternas behov har en länsövergripande centrumorganisation för all landstingsdriven verksamhet bildats. Den nya organisationen ska kännetecknas av korta beslutsvägar och ge en tydligare koppling mellan den politiska ledningen, koncernledningen och verksamheten. Landstingets kansli ombildas i syfte att skapa ett förbättrat stöd till den kommande beredningsorganisationen med koppling till landstingsstyrelsen. Detta innebär förbättrade förutsättningar för en tydligare ägarstyrning för kundvalsmodeller och privata vårdgivare, utveckla och samordna stödet för analys och uppföljning samt skapa ett mer kraftfullt stöd för kvalitets- och verksamhetsutveckling. De fem styrgrupperna för strategiska frågor samt den medicinska kommittén finns som stöd för att stärka den koncernövergripande ledningen och styrningen. Styrgrupperna som har en bred representation av medarbetare från hela organisationen ska arbeta med policies, riktlinjer, strategier, handlingsplaner och samverkan ur ett koncernledningsperspektiv. Den medicinska kommittén ska samordna och leda det medicinska - 5 -

6 utvecklingsarbetet grundat på nationella och regionala vård- och behandlingsstrategier kommer den politiska organisationen förändras för att ytterligare stärka kopplingen mellan de olika delarna i organisationen. Den nya politiska organisationen ska även vidareutveckla dialogen med medborgarna för att kronobergarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i beslutsprocessen ska utvecklas och stärkas. Dialogen ger medborgarna ökade kunskaper om landstingets ansvar, styrning och verksamhet samtidigt som de förtroendevalda får ett bredare underlag inför strategiska beslut. För att stödja de förtroendevalda i denna utveckling kommer resurser att omfördelas inom landstingets kansli. Ett långsiktigt varumärkesarbete har påbörjats i Landstinget Kronoberg. Det omfattar de strategiska målen och organisationens kultur. Medarbetarnas engagemang, kunskaper och kreativitet är viktiga förutsättningar för verksamhetens utveckling. Genom dialog och samverkan i organisationens alla delar skapas ett positivt arbetsklimat och en bra arbetsmiljö vilket också bidrar till att stärka förtroendet och bilden av Landstinget Kronoberg. Ledning och styrning i Landstinget Kronoberg påverkas av den nationella utvecklingen där staten genom nationella riktlinjer och strategier, men även genom ekonomiska styrmedel i allt större omfattning påverkar hälso- och sjukvården i landsting och regioner. 3 Strategisk utvecklingsplan Den strategiska utvecklingsplanen för , om vilken landstingsstyrelsen fattade beslut november 2008, syftar till att säkerställa en planerad utveckling av framtidens vård för kronobergarna och en ekonomi i balans. Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan behandlas och att möjligheten att förebygga ohälsa ökar. Samtidigt finns utmaningar med en ökad andel äldre, nytt sjukdomspanorama och ökade krav på delaktighet och inflytande för medborgarna och patienterna. Genom en tydlig inriktning med ett strategiskt förändrings- och förbättringsarbete som omfattar hela verksamheten skapas förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter som den framtida utvecklingen innebär och samtidigt kunna upprätthålla såväl kvalitet som kompetens. Planen består av fyra samverkande områden Vardagsrationaliseringar innebär att genom systematiska förbättringsarbeten frigöra resurser för att utveckla verksamheten. Det handlar om att tillvarata kreativitet, entreprenörskap och idéer så att tillgängliga resurser kan användas mer effektivt. Fokus ska vara att skapa mervärde för medborgarna och patienterna

7 Genom strukturförändringar ska Landstinget Kronoberg utveckla och upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Strukturförändringarna ska säkerställa att det finns rätt kompetens, tillräcklig omfattning och tillräckliga volymer inom olika patientgrupper. Som ett led i detta har ett långsiktigt samarbete med landstingen i Blekinge, Kalmar och Halland samt Region Skåne påbörjats. Finansiering - den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Medborgarnas behov av hälso- och sjukvård styr landstingets finansieringsbehov. Landstingets samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Landstinget ska samverka med regionförbundet Södra Småland och länets kommuner för att stärka skattebasen samt för att statsbidragen ska följa kostnadsutvecklingen. Genom ett systematiskt och processorienterat prioriteringsarbete i hela organisationen ska lågt prioriterade åtgärder begränsas för att frigöra resurser till nya angelägna områden. Prioriteringsarbetet ska ske i dialog mellan verksamheten, koncernledningen, samverkansgruppen och den politiska ledningen och medborgarna. För att nå en ekonomi i balans krävs åtgärder som omfattar hela Landstinget Kronobergs verksamhet motsvarande kostnadsreduceringar med 50 mkr 2011 och 100 mkr 2012, jämfört med 2010 års budgetnivå. Det förutsätter dessutom att beslutat åtgärdsprogram för 2010 genomförs med full effekt. Kostnadsreduceringar motsvarande 1,5 procent av budget ska med utgångspunkt från den strategiska utvecklingsplanen genomföras 2011 i alla verksamheter, med undantag för primärvården inklusive vårdval, Länstrafiken Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting och driftbidrag till Växjö flygplats. Den framtida driften, ägandet och utvecklingen av Växjö flygplats ska analyseras under Arbetet ska ske i samverkan med närliggande flygplatser och deras ägare för att ge regionen en långsiktigt hållbar infrastruktur för flygkommunikationer. Se avsnitt Prioriterade områden 2010 Landstingets prioriterade områden under 2010 Folkhälsan * förebyggande långsiktigt arbete för jämlik och jämställd vård. * Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård Verksamhetsutveckling * psykiska hälsan både för vuxna och barn och ungdomar * Vårdval Kronoberg vårdtyngd och socioekonomisk bakgrund samt utveckling av de vårdcentraler landstinget driver * nya driftformer som intraprenader, entreprenörskap och kreativitet * rehabilitering Forskning och utveckling Vård- och behandlingsgarantin Samverkan med kommunerna, Linnéuniversitetet och andra högskolor och universitet samt andra landsting - 7 -

8 Hållbar utveckling Strategisk personal- och kompetensförsörjning Läkemedel Äldres hälsa Cancersjukvård Stroke Akutvårdskedjan och ambulansverksamheten 5 Samverkan och regional utveckling En gemensam strategi och arbetsplan ska tas fram tillsammans med Regionförbundet södra Småland för att stärka samverkan och effektivisera det gemensamma ansvaret för bildandet av en region. I arbetet ska ingå gemensamma arbetsgrupper för att utveckla underlag, som förbereder bildandet av en region med direktvalt fullmäktige och ansvar för regionens utveckling. Samarbetet med omgivande landsting ska fördjupas och utvecklas. Den sociala ekonomin är en viktig sektor för att ge meningsfull sysselsättning till människor, som annars hamnar utanför. I detta arbete ingår att åstadkomma och utveckla ett Finsam i samarbete med samtliga kommuner. Målsättningen är att stödja en tillväxt av sociala företag för en hållbar utveckling. Samverkan ska ske med regionförbundet södra Småland. 1,5 mkr avsätts för att få fart på det sociala nyföretagandet. 6 Vårdval Vårdval Kronoberg som infördes 2009 ger kronobergarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Genom Vårdval Kronoberg ska patientens ställning stärkas, mångfalden i vården öka och utvecklingen av primärvården stimuleras utifrån medborgarnas behov. Gällande ersättningsmodell för vårdval, som innehåller en kapiteringsersättning grundat på ålder, infördes 2009 som stöd för styrning och utveckling av vårdvalskonceptet. Enligt landstingsstyrelsens intentioner ska denna ersättningsmodell utvecklas så att den även grundas på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer. En översyn genomförs under 2010 för att skapa en ersättningsmodell som på ett bättre sätt ska stödja fördelningen av resurserna utifrån medborgarnas behov så att tyngdpunkten av alla öppenvårdsbesök ska ske inom primärvården. Utredningen ska också utröna om faktorer för ta fram förslag som gör att vårdtyngd och socioekonomi ska vägas vägs in i hälso- och sjukvårdpengen. Konsekvenserna för ersättningen för gruppen multisjuka äldre ska särskilt uppmärksammas. I det fortsatta utvecklingsarbetet av vårdcentralernas roll ska den s k Alvestamodellen med ett starkt samarbete med den kommunala äldrevården prioriteras. Viktigt är också att samverkan utvecklas med skolhälsovården. Landstingsstyrelsen ska fatta beslut om var nyetableringar av vårdcentraler ska lokaliseras ingen fri etablering. Meddelarfrihet och offentlighetsprincip samt anställningsvillkor som motsvarar kollektivavtal ska gälla för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. En modell för hur de landstingsägda vårdcentralerna ska styras tas fram. Den ska ge vårdcentralerna frihet att under ansvar utveckla sin verksamhet och ge - 8 -

9 möjlighet att ta del av ekonomiskt överskott. En tredje landstingsägd vårdcentral startas i Ljungby. 7 Verksamhetsutveckling och entreprenörskap Verksamhetsutveckling är en viktig del i Landstinget Kronobergs samlade arbete med kvalitetet och organisation. Entreprenörskap handlar om att skapa förutsättningar för att ta tillvara kreativitet och stimulera entreprenöriellt tänkande hos medarbetarna. Landstinget ska ha en öppen och positiv attityd till nya lösningar och alternativa driftsformer. Det fortsatta arbetet med entreprenörskap ska ske utifrån resultatet av det projekt som har bedrivits i Landstinget Kronoberg sedan Syftet är att skapa en positiv utveckling som gynnar landstinget som organisation, tar tillvara kreativiteten hos medarbetarna och skapar mervärde för patienter och medborgare. Särskild vikt ska läggas vid att utveckla landstingets verksamhet, som bedrivs i egen regi oavsett om den är konkurrensutsatt eller ej så att den är kvalitetssäkrad och i toppklass. 10 mkr avsätts för verksamhetsutveckling och entreprenörskap i Landstinget Kronoberg. 8 Hållbar utveckling Landstinget Kronoberg ska medverka till en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Landstinget ska genom ett aktivt miljöarbete bedriva verksamheten så att klimat- och miljöpåverkan minimeras samt bidra till att nationella, regionala och lokala miljömål uppnås. Miljöhänsyn ska vägas in på alla nivåer i organisationen. I arbetet med en fastighets- och lokalplan ska energieffektivitet och hållbar miljö vara en del av uppdraget. Landstinget ska via Länstrafiken kräva en länsoch lokaltrafik med alternativa drivmedel. Landstingets eget transportbehov ska också prioritera mesta möjliga miljönytta. 9 Folkhälsa Övergripande målsättning är att med utgångspunkt i rapporten Välfärdsprofil Region Södra Småland 2008 (FOU-Rapport 2008:11) ge underlag för en målstyrd insats i förebyggande syfte och med inriktan att förbättra folkhälsan. Detta arbete ska genomsyra verksamheten och syftar till att medvetandegöra och engagera medborgarna och inspirera andra aktörer. Landstinget Kronoberg ska medverka till att nå det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken genom att arbeta för att skapa en god, och jämlik och jämställd hälsoutveckling hos kronobergarna. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktigt prioriterade insatser och utgå från folkhälsopolitiskt program och handlingsplaner samt den länsövergripande folkhälsopolicyn som utarbetas under Landstinget ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation, men också aktivt delta i det regionala folkhälsoarbetet i samverkan med länets kommuner och regionala aktörer. Arbetet för folkhälsan kan inte begränsas till kampanjer och information till medborgarna. Utbildning av vårdpersonal för att i mötet med patienten medvetandegöra individen om beroendeproblem och hälsofaror är viktigt, men måste kompletteras. Det kräver att man tar itu med hälsans sociala och könsmässiga bestämningsfaktorer. En jämlik och jämställd folkhälsa kräver ett - 9 -

10 samhälle med mindre sociala klyftor och bättre arbetsförhållanden. Människors utbildning, tillgång till kultur, aktiv fritid, möjligheter till fysisk aktivitet och bra kost, arbete och social trygghet utgör den samhälleliga infrastruktur, som är nödvändig. Folkhälsoarbetet måste bedrivas brett och med medborgarnas aktiva medverkan. Det förutsätter delaktighet, inflytande och långsiktighet. Medlemskapet i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer ska stödja och stärka landstingets hälsoorientering inom perspektiven patienter, medarbetare och befolkning samt ledning och styrning. Landstinget ska stärka rollen som Hälsofrämjande landsting under 2011 genom olika insatser för ökad hälsoorientering under temat Hälsa i fokus år Socialstyrelsens nationella riktlinjer för levnadsvanor som kommer under 2011 ska vara ett underlag för fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet med levnadsvanor i Landstinget Kronoberg. Hälsofrämjande möten mellan patient och profession ska vara en naturlig del i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet. Grunden i mötet är ett hälsofrämjande förhållningssätt där patientens möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga att förbättra sin hälsa i positiv riktning stärks. Landstingets verksamhetschefer har tillsammans med medarbetarna ett stort ansvar att implementera det hälsofrämjande förhållningssättet i verksamheten. Utbildningsinsatser i metoder som stödjer ett hälsofrämjande förhållningssätt och det hälsofrämjande mötet ska ske fortlöpande. En metod är motiverande samtal där forskning visat att det har effekt vid alkohol- och drogproblem, spelberoende samt förändring av mat och motionsvanor. Följande områden ska vara fortsatt långsiktigt prioriterade fysisk aktivitet på recept (FaR) övervikt och fetma barn och ungdomars psykiska hälsa tobaksförebyggande arbete alkoholförebyggande arbete förebyggande insatser mot spelberoende/spelmissbruk När implementeringsperioden av Landstinget Kronobergs modell för FaR avslutas ska det övergå till hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet. Arbetet med FaR ska fortsatt utvecklas och även utvecklas som ett behandlingsalternativ för äldre. Det är möjligt att främja hälsa och förebygga funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet hos äldre personer med låg funktionsnivå och en sammansatt sjukdomsbild. Arbetet med övervikt och fetma hos barn och ungdomar ska bedrivas i samverkan med kommunerna bland annat med stöd av det utvecklingsarbete som pågår inom det europeiska nätverket - EPODE. Medvetenheten om alkoholens skadliga inverkan ska höjas hos medborgarna. Föräldrar ska uppmärksammas på alkoholens negativa effekter i föräldraskapet. Landstinget Kronoberg i samverkan med länets kommuner ska öka informationsinsatserna om alkoholens skadliga inverkningar på det ofödda, födda barnet. Förebyggande insatser ska utvecklas för att undvika spelberoende och spelmissbruk. Det är ett område som inte omfattar så stor del av befolkningen men som kan ge allvarliga konsekvenser för såväl den som är drabbad som för

11 närstående. Inom hälso- och sjukvården ska det finnas kompetens att uppmärksamma problemet men också möjligheter till behandling. Folkhälsoarbetet i Landstinget Kronoberg omfattar alla åldrar men insatser som stödjer ett hälsosamt åldrande ska stärkas. Insatserna ska utgå från hälsans fyra hörnpelare; social gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och bra matvanor. Förebyggande hembesök för äldre ger positiva hälsoeffekter och är kostnadseffektiva om besöken är återkommande, sker i samverkan mellan kommun och landsting av socialt och medicinskt utbildad personal. 2 mkr avsätts för att landstinget i samarbete med länets kommuner ska införa förebyggande hembesök för äldre. Ett vårdprogram finns för suicidprevention. Det innehåller riktlinjer för omhändertagande och behandling av personer som genomfört suicidförsök. Det självmordsförebyggande arbetet i Landstinget Kronoberg ska vidareutvecklas att även omfatta primärprevention. Kunskaper från forskning och nationellt framtagna förslag på riktlinjer ska utgöra en grund för hur arbetet ska utvecklas. Landstinget Kronoberg driver i samverkan med länets kommuner ett länsövergripande resurscentrum inom projektet Familjefrid Kronoberg. Resurser för gruppverksamhet inom projektet samt handledning av personal ska tillhandahållas av Landstinget Kronoberg. 10 mkr avsätts för folkhälsoarbetet varav 2 mkr för att i samarbete med länets kommuner införa förebyggande hembesök för äldre. Strategiskt mål kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Framgångsfaktorer Mått Källa Mål Resultat 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Ohälsotal Försäkringskassan Lägst ohälsotal i Sverige 30,2 (tredje lägst i Sverige) Antal förskrivna FaR- recept Cambio Cosmic Andel tillfrågade patienter om alkoholvanor Andel tillfrågade patienter om rökvanor Andel av gravida vid inskrivning till MVC som är rökare Andel spädbarnsföräldrar som är rökare när barnet är 1-4 veckor Andel helt eller delvis ammade barn vid 6 månaders ålder Andel fyraåringar med övervikt ISO-BMI >25 Cambio Cosmic 60 % - Cambio Cosmic 60 % - Cambio Cosmic 0 % 15,8% (2008) Cambio Cosmic 0 % 15,3% (2008) Cambio Cosmic 75% 68% (2008) Cambio Cosmic Minskad andel - 10 Strategisk personal-, kompetens- och verksamhetsutveckling För att säkerställa den framtida personalförsörjningen är det viktigt att Landstinget Kronoberg uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

12 Utvecklingsarbetet för ett gott och hållbart arbetsliv med möjligheter till delaktighet/dialog och utveckling måste därför fortsätta. Entreprenörskap och kreativitet kan stimulera till utveckling inom hälso- och sjukvården och öka statusen för vårdyrkena genom att medarbetare får större möjlighet att känna engagemang och delaktighet i utvecklingen av framtidens vård. Att utveckla nya former för verksamheten som resultatenheter och intraprenader är några vägar att pröva och utveckla. Grundstommen i den strategiska personalförsörjningen är säkrad bemanning och fortlöpande investeringar i kompetensutveckling, vilket också är förutsättningen för att kunna uppfylla kraven på god vård. Dels handlar det om att skapa attraktiva utbildningsförutsättningar för våra olika kompetenser samtidigt som landstinget ska ha en kultur som attraherar såväl nya som redan anställda medarbetare. Stora personalavgångar väntas de närmaste åren. Därför måste fortsatta satsningar göras i syfte att stimulera nödvändiga omställningar i verksamheten. Landstinget som är en av huvudaktörerna i folkhälsoarbetet ska även främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna. En kartläggning av rekryteringsbehovet av läkare utifrån beräknade pensionsavgångar visar att det finns ett ökat behov av rekrytering av 5 AT- och 10 ST- tjänster. Den nya utökade ST-utbildningen som innehåller kommunikation, ledarskap och medicinsk vetenskap medför merkostnad jämfört med den gamla utbildningen. Samarbetet med Linköpings universitet avseende läkarstudenter ska fortsätta att utvecklas. Som en första etapp i en långsiktig satsning avsätts 6,8 mkr för att tillgodose behovet av AT- och ST läkare samt för kompensation till kliniker som handleder läkarstudenter. Under 2012 planeras att 20 mkr ska avsättas till denna satsning. Pensionsavgångar samt bristande tillgång till utbildade skötare medför att det finns ett stort behov av personal med skötarkompetens inom psykiatrin. 1,1 mkr avsätts för landstingsgemensam uppdragsutbildning om 20 platser. För att kunna permanenta och utveckla ULVE (Utveckling-lärande-vård-enhet) som är en modell för den verksamhetsförlagda utbildningen, som Landstinget Kronoberg utvecklat tillsammans med Linnéuniversitetet, förstärks resurserna med 1,5 mkr. ULVE omfattar sjuksköterske- och undersköterskeutbildningen men ska utvecklas att omfatta fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Denna satsning är av betydelse för landstingets framtida rekrytering och för fortsatta utbildningsmöjligheter i Växjö. Landstinget Kronoberg har tecknat en avsiktsförklaring med Linnéuniversitetet gällande stöd för start av psykologprogram. Under förutsättning att ansökan tillstyrks planeras utbildningen starta hösten Landstinget ska med 1,5 mkr bidra till finansieringen av en professur och ett lektorat. Samarbetet innebär även att landstinget ska tillhandahålla föreläsare, praktikplatser samt handledning och egenterapi till psykologstudenterna under praktiktiden. Målsättningen på sikt är att få till stånd ett universitetssjukhus. Ett program för praktikplatser för arbetslösa ska stimulera nya människor att söka sig till vårdutbildningar och därmed vårdyrken. Landstinget ska verka för en utbyggnad av omsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen

13 Övriga prioriterade områden är stärka möjligheterna till hälsofrämjande insatser för personal utveckla ledarskapet på alla nivåer. 2,35 mkr avsätts till ledarskapsutveckling PTP-program (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) Strategiskt mål - Effektiv vård Framgångsfaktorer Mått Källa Mål Resultat 2009 Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid PA-systemet Minskad sjukfrånvaro Kvinnor 4,9% Män 2,7% Utvecklat ledarskap Andel avdchefer/ verksamhetschefer med landstingets interna ledarskapsutbildning Andel avdchefer/ verksamhetschefer med landstingets utbildning i lönebildning PA-systemet 20% Utbildning startar 2010 PA-systemet 100% Cirka 85% 11 God vård God vård utgår från hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och tandvårdslagen (TL 1985:125): Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. (2 HSL, 2 TL) God vård innebär att hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, ges i rimlig tid, vara jämlik och effektiv. Landstinget Kronoberg ska genom ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete säkerställa att medborgarna erbjuds en god vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Hälso- och sjukvården i Landstinget Kronoberg ska utformas för att möta kronobergarnas behov. De åtgärder som tillämpas ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. När vården grundas på beprövad erfarenhet ska den baseras på bästa möjliga kunskap och medicinskt konsensus. Patienterna ska ses som en viktig resurs och involveras i kunskapsbildning och kunskapsspridning. I Landstinget Kronoberg ska forsknings-, utvecklings- och ett kontinuerligt förbättringsarbete vara en naturlig del av verksamheten. Forskning ska stödja landstinget i rollen som huvudman för hälso- och sjukvården

14 FoU Kronoberg bildades 2010 genom en sammanslagning av FoU Välfärd i södra Småland och Landstinget Kronobergs FoU-centrum. Verksamheten ska bedriva forskning, utveckling och utbildning inom välfärds- och hälso- och sjukvårdsområdet inom landsting och kommuner samt utgöra en mötesplats för diskussion och utveckling av dessa frågor. FoU-resurserna ska styras mot långsiktigt prioriterade behov, problemområden och grupper. Prioriterade områden utifrån överenskommelsen mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg är Barn och unga - evidensbaserade insatser som stödjer föräldrars omsorgsförmåga, barn och ungas psykiska och fysiska hälsa samt delaktighet i samhället. Vuxna - evidensbaserade insatser och arbetssätt inom förebyggande, behandlande och rehabiliterande verksamheter i syfte att möjliggöra delaktighet i arbetsmarknad eller i annan sysselsättning. Äldre - evidensbaserade insatser som stärker självständighet och trygghet samt förebygger vård och omsorg samt utvecklingen av verksamheterna vård och omsorg om äldre. Under inriktas landstingets forskning främst på folksjukdomarna diabetes, infektioner och cancer. Det är av vikt att forskningen även belyser folkhälsoaspekter. Landstingets forskningsanslag ska ge utrymme för flera projekt och ge möjlighet till delaktighet för många medarbetare. Förbättringsarbeten ska inriktas på att mäta för att leda, tillgänglighet, patientsäkerhet, läkemedel och patientinflytande. Systematisk och säker uppföljning av vårdresultat är en viktig utgångspunkt för såväl kvalitetssäkring av landstingets verksamhet som för verksamhetsutvecklingen. Uppföljningen ska ha ett patient- och medborgarfokus. Nationella kvalitetsregister ger underlag för uppföljning, utvärdering, förbättrings- och vårdprogramarbete på såväl lokal, regional som nationell nivå. Deltagande i kvalitetsregistren och utveckling av direktrapportering från patientjournal till kvalitetsregister ska fortsatt utvecklas. Strategiskt mål - kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Framgångsfaktorer Mått Källa Mål Resultat 2009 Goda vårdresultat Indikatorer i Öppna jämförelser Öppna jämförelser Placering 1-7 i alla indikatorer Placering 1-7 i 38,8 % av indikatorerna (2008) En kultur som stimulerar till kunskapssökande och kompetensutveckling Antal disputerade PA-systemet Ökat antal 40 Antal doktorander PA-systemet Ökat antal - Antal magistrar PA-systemet Ökat antal Läkemedel Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men kan samtidigt leda till ökade kostnader. För att möta kostnadsökningar när det gäller

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer