Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2014

2 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital avses Nordic Whisky Capital AB (publ) med organisationsnummer Memorandumet är undantaget från prospektskyldigheten enligt Lagen om handel med finansiella instrument, Undantag avseende erbjudande till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod. För Memorandumet gäller svensk rätt. Memorandumet har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Memorandumet finns tillgängligt i elektronisk form på bolagets hemsida, Memorandumet postas till de aktieägare och andra intressenter som önskar detta. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR KONTAKTPERSONER STYRELSEORDFÖRANDE Håkan Jarskog Anders Larsson Telefon Telefon FÖR FRÅGOR KRING ADMINISTRATIONEN AV EMISSIONEN AKTIEINVEST FK AB Emittentservice Telefon INNEHÅLL Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB (publ)... 1 Bakgrund och motiv till emissionen... 2 VD har ordet... 4 Villkor och anvisningar... 5 Bolagets verksamhet... 8 Finansiell information Styrelse och revisor Aktie och ägare... 15

3 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDIC WHISKY CAPITAL AB (PUBL) Härmed inbjuds aktieägarna i Bolaget, med företrädesrätt, och nya investerare, utan företrädesrätt, att teckna aktier av serie B i enlighet med villkoren i detta memorandum. Årsstämman i Nordic Whisky Capital AB (publ) ( Nordic Whisky Capital eller Bolaget ) beslutade den 12 maj 2014 om en företrädesemission. Den som på avstämningsdagen den 21 maj 2014 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tre (3) aktier av serie A eller serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Antal emitterade B-aktier: högst Emissionsbelopp: högst kronor Teckningskurs: 1,20 kronor per aktie av serie B Avstämningsdag för företrädesrätt: 21 maj 2014 Teckningstid: 28 maj-18 juni 2014 Teckningskursen på 1,20 kronor är baserad på substansvärdet per aktie per 31 mars 2014 med en rabatt på cirka 10 procent. Substansvärdet är beräknat utifrån marknadsvärdet på tillgångarna den 31 mars. Aktierna i Box och Mackmyra har värderats till den senaste betalkursen vid handel i aktierna. Mognadslagret har värderats till ett försiktigt uppskattat marknadsvärde. Det nya destilleriet som Bolaget projekterar har värderats till nedlagda kostnader. Bolagets störste ägare, vd Håkan Jarskog, kommer att teckna aktier motsvarande hela sin företrädesrätt och, i mån av tilldelning, ytterligare aktier. Styrelseledamoten och huvudägaren Tomas Janson kommer att teckna aktier motsvarande hela sin företrädesrätt. Även övriga två ledamöter i Bolagets styrelse, tillika huvudägare, kommer att teckna aktier i nyemissionen, tillsammans motsvarande cirka 40 procent av deras företrädesrätt. För närmare information se även avsnittet Villkor och anvisningar. Styrelsen för Nordic Whisky Capital är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Memorandumets innebörd. STYRELSEN MAJ 2014 Nordic Whisky Capital AB (publ)

4 2 BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN Bakgrund Nordic Whisky Capital har nu mer än sex års historia i den svenska whiskybranschen. När Bolaget startade fanns bara ett producerande destilleri, i dag är det ungefär tio stycken. Branschen har växt kraftigt och när det gäller kvalitet går svensk whisky från klarhet till klarhet. Den höga kvaliteten är en naturlig följd av att de flesta företagen i branschen drivs först och främst utifrån en dröm om att göra whisky, inte att driva företag. Det har dessvärre resulterat i låg lönsamhet, främst på grund av alltför höga kostnader. Faktorer som hög kapitalbindning och otillräckligt fokus på försäljning spelar också in. Med utgångspunkt i de här erfarenheterna justerade Bolaget sin inriktning i en ny affärsplan. Nordic Whisky Capital fungerar nu som ett utvecklings- och ägarbolag i whiskybranschen i stället för, som tidigare, ett investmentbolag. Lärdomarna visade att vi behöver vara mer aktiva ägare än vi ursprungligen trodde och då främst fokuserade på affärsmässighet. Nordic Whisky Capital har en unik kunskap om den svenska whiskybranschen, både dess styrkor och svagheter. Bolaget har också varit med och startat ett destilleri, Box Destilleri, vars produktionskostnader är lägst i Sverige. Whiskytillverkning i Sverige har en mycket god lönsamhetspotential. Men vår erfarenhet visar att det kräver affärsfokus och att kostnaderna i stor utsträckning styrs av att göra rätt från början; en kostnadseffektiv produktionsanläggning och en kostnadskostym i övrigt som inte är för stor. Utifrån den erfarenhet som Nordic Whisky Capital har så har styrelsen beslutat att starta ett nytt destilleriföretag med en ny produktionsanläggning. Nordic Whisky Capital blir därmed först i Sverige att starta destilleriföretag för andra gången. Vi tar med oss allt vi har lärt oss från våra första sex år och bygger ett lönsamt företag, byggt på högkvalitativ whisky. Det finns nämligen inget motsatsförhållande mellan kostnadseffektiv produktion och kvalitet. Effektiviteten ligger i en rätt utformad produktionsanläggning, kvaliteten ligger i råvaror och hur man producerar. Genom destilleriets unika egenskaper blir flexibiliteten i produktionen närmast oändlig. Anläggningen kommer att kunna tillverka nästan vilken typ av whisky som helst, med bibehållen kostnadseffektivitet. Visionen är Sveriges mest lönsamma destilleri. Produktionskostnaderna blir låga i den unikt rationella produktionsanläggningen, övriga driftskostnader hålls låga, kapitalbindningen blir låg och allt fokus ligger på kärnverksamheten. Varumärket riktar in sig på en ledig och lönsam position, byggt på nyskapande svensk kvalitetswhisky. Produktionsvolymen avpassas så att Sverige räcker som grund att stå på för att uppnå god lönsamhet men produktionsanläggningen har kapacitet att möta en ökad efterfrågan utan dyra nyinvesteringar. Det här går att uppnå genom att dra lärdom av vad andra gjort, både bra och dåligt. Vårt nya whiskyföretaget innebär ett fokuserat nytänkande i den svenska whiskybranschen.

5 3 Motiv Nyemissionen syftar till att finansiera projekteringen av den nya produktionsanläggningen. Det första steget blir att identifiera den mest fördelaktiga platsen för destilleriet. En plats som ger den bästa kombinationen av låga kostnader och goda förutsättningar att göra kvalitetswhisky. Samtidigt utformas och upphandlas processutrustningen med målsättningen att uppnå maximal produktionseffektivitet till så låga investeringskostnader som möjligt. Det totala behovet av eget kapital under de första fem åren är beräknat till åtta miljoner kronor, vilket är unikt lågt. Nyemissionen täcker behovet av eget kapital för det första året.

6 4 VD HAR ORDET Den globala tillväxten för whisky fortsätter och framtidstron i branschen är stark. New World Whisky, whisky från nya producentländer, vinner hela tiden mark och spås fortsätta erövra marknadsandelar från de traditionella whiskyländerna de närmaste åren. Svensk whisky är en stor och viktig kategori inom New World Whisky, kanske det land efter Australien som har flest whiskydestillerier inom nya världens whiskyländer. Dominic Roscrow skriver i januari i New World Whisky Review att Sweden s passion for whisky is well recorded, and its whiskies are making waves internationally, with much, much more to follow. Den svenska whiskybranschen står väl rustad kvalitetsmässigt, där man har mycket gott rykte. I stället seglar en annan aspekt upp som den stora utmaningen för bolagens framtida överlevnad: De svenska destillerierna har för höga kostnader. Man har investerat i för dyra produktions- och besöksanläggningar och produktionsprocesserna är ineffektiva med höga produktionskostnader som följd. Bristande kostnadskontroll gör att marknads- och administrationskostnaderna i vissa fall rusar iväg. Den svenska whiskybranschen behöver struktureras om, mot lägre kostnadsnivåer och lägre kapitalbindning. Som en följd av de här tendenserna lanserade vi på Nordic Whisky Capital vår nya strategiska inriktning i slutet av Vi blev ett utvecklings- och ägarbolag i stället för ett investmentbolag. Det innebär att vi blir en aktivare ägare med större möjligheter att påverka. Det steg som vi nu tar är en naturlig följd av vår nya strategi. Styrelsen i Nordic Whisky Capital har beslutat att starta ett nytt svenskt whiskydestilleri i egen regi. För varje steg som vi har tagit i planeringen har vi blivit mer och mer övertygande om potentialen för det nya destilleriet. Vi är först i Sverige att starta destilleriföretag för andra gången. Vår destillerichef Oskar Bruno är först i Sverige att redan ha varit destillerichef. Våra erfarenheter gör att planerna har en stor säkerhet. Vi har gjort det här förut. Målsättningen är en avkastning som överstiger Nordic Whisky Capitals avkastningsmål kombinerat med en låg kapitalbindning jämfört med branschen i övrigt. Visionen är Sveriges mest lönsamma destilleri. Lönsamheten uppnår vi genom att positionera vårt varumärke i en nisch som är både ledig och lönsam. Varumärket, som bygger på nyskapande svensk kvalitetswhisky, är naturligtvis grunden. Produktionsanläggningen blir unik för mindre destillerier och kommer ha lägst produktionskostnader i Sverige. Affärsplanen för det nya destilleriet visar en potential till mycket god lönsamhet. Och jag kan garantera att vi aldrig ägnar oss åt glädjekalkyler utan allt är väl underbyggt. Det finns utrymme för ännu fördelaktigare utveckling, liksom det självklart också finns risker. Marginalerna för sämre utveckling är dock stora och mycket kan gå fel utan att lönsamheten faller under vårt avkastningsmål. Jag känner mig trygg i att den grupp av personer som vi har knutit till oss, var och en med olika expertkompetens, kommer att skapa ett mycket livskraftigt företag som kommer att glädja våra aktieägare med en god avkastning såväl som med fantastiska whiskyupplevelser. Vi ska fortsätta att utveckla det svenska whiskyundret till en livskraftig och lönsam bransch. HÅKAN JARSKOG Verkställande direktör

7 5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudande genom företrädesemission till befintliga aktieägare och till nya investerare att teckna aktier av serie B i Nordic Whisky Capital AB ( Bolaget ). Erbjudandet i sammandrag Antal emitterade B-aktier: högst Emissionsbelopp: högst kronor Teckningskurs: 1,20 kronor per aktie av serie B Avstämningsdag för företrädesrätt: 21 maj 2014 Teckningstid: 28 maj-18 juni 2014 Teckningskurs Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tre (3) aktier av serie A eller serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Anmälan kan även göras för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Se nedan under rubriken Teckning utan stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätt att deltaga i företrädesemissionen är den 21 maj Teckningsrätter Rätten att teckna aktier med företräde utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Bolaget, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningsrätterna kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Teckningstid Teckning med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) sker genom kontant betalning under perioden 28 maj-18 juni Anmälan om teckning utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) sker under perioden 28 maj-18 juni Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Så här tecknar du som har vp-konto (direktregistrerade aktieägare) De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande förtryckt inbetalningsavi. Någon separat avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

8 6 Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ: 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Om samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Särskild anmälningssedel Om teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska Särskild anmälningssedel 1 användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska då inte användas. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Särskild anmälningssedel 1 kan beställas från Aktieinvest FK via telefon eller e-post. Ifylld särskild anmälningssedel skickas till Aktieinvest FK senast klockan den 18 juni 2014: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm E-post: Hemsida: Så här tecknar du som har depå (förvaltarregistrerade aktieägare) Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas till Aktieinvest FK:s bankkonto med följande kontouppgifter: Bank: Nordea IBAN: SE SWIFT: NDEASESS Teckning utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med företrädesrätt (med stöd av

9 7 teckningsrätter), det vill säga under perioden 28 maj-18 juni Teckning av aktier utan företrädesrätt kan endast göras i poster om aktier. Intresseanmälan att teckna aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska göras på "Anmälningssedel för teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB (publ) utan företrädesrätt". Ifylld och undertecknad anmälningssedel skickas till Aktieinvest FK AB med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest FK via telefon eller e- post. Den kan också laddas ned från Aktieinvest FK:s hemsida eller från Nordic Whisky Capitals hemsida "Anmälningssedel för teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB (publ) utan företrädesrätt" ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast kl den 18 juni Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Tilldelning Om samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter), varvid tilldelning ska ske i aktieposter om aktier (en Aktiepost ) enligt följande: Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i proportion till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat. I andra hand ska aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter tilldelas annan aktietecknare i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat utan stöd av teckningsrätter. Slutligen, i den mån det återstår aktier att fördela, ska tilldelning ske genom lottning. Besked om tilldelning När fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelade aktier som tecknats utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Aktieinvest FK tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Leverans av aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (BTA) skett på tecknarens VPkonto. BTA kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Efter registrering hos Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till aktier utan avisering från Euroclear. Utdelning De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

10 8 BOLAGETS VERKSAMHET Affärsidé Nordic Whisky Capitals affärsidé är att skapa avkastning genom att investera i och utveckla whiskyrelaterade företag och tillgångar i Norden eller med kopplingar till Norden. Nordic Whisky Capital är ett utvecklings- och ägarbolag i whiskybranschen. Vision Nordic Whisky Capital ska vara den ledande investeraren inom den del av whiskybranschen i Sverige som riktar sig mot specifikt whiskyintresserade. Att vara den ledande investeraren innebär att Nordic Whisky Capital ska spela en central roll i utvecklingen av branschen. Vi bidrar till branschens utveckling genom de bolag som vi investerar i. Mål Nordic Whisky Capitals årliga avkastning på totalt kapital ska överstiga 15 %. Strategi Investeringar kan göras på fyra olika sätt: 1. Aktiva investeringar i existerande företag. Vi engagerar oss i bolagen i den omfattning som krävs men är normalt inte aktiva i den löpande driften av bolagen. 2. Aktivt deltagande i start av nya företag med stort engagemang från oss. 3. Investeringar i reala tillgångar med anknytning till whisky. 4. Finansiella investeringar i etablerade företag där vi inte är aktiva. I allmänhet är vi aktiv ägare och alltid med fokus på affärsmässighet och lönsamhet. Vi investeringar främst i företag där vi har möjlighet att påverka. Vår roll som ägare utgår från vår kunskap och kompetens. Vi är långsiktig ägare med fokus på värdetillväxt snarare än exit.

11 9 Genomförda investeringar Per den 31 december 2013 hade Nordic Whisky Capital gjort fyra stycken investeringar: Investering Box Destilleri AB Mackmyra Svensk Whisky AB Whisky på fat (inklusive ekfat) Buteljerad whisky i begränsade upplagor Totalt Investerat belopp Box Destilleri AB Nordic Whisky Capital äger 11 procent av kapitalet och 15 procent av rösterna i Box Destilleri AB. Detta gör Nordic Whisky Capital till näst största ägare i bolaget. Box är den näst största whiskyproducenten i Sverige, efter Mackmyra. Destilleriet producerar cirka liter ren alkohol per år. Med små tilläggsinvesteringar kan kapaciteten mer än dubbleras. Box har ungefär aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden. Mackmyra Svensk Whisky AB Nordic Whisky Capital är en mindre ägare i Mackmyra och vi är inte aktivt engagerade i bolaget. Aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Mackmyra, som grundades i slutet av 90-talet, var först i Sverige med att tillverka maltwhisky i större skala. Man har genom nya idéer för marknadsföring och försäljning gjort att svensk whisky säljs på helt andra sätt än skotsk whisky. Framför allt är det försäljning av nydestillat på fat som varit banbrytande. Buteljerad whisky i begränsade upplagor Bolaget har gjort mindre investeringar i buteljerad whisky i begränsade upplagor. Äldre whisky i begränsade upplagor har under en längre tid visat en mycket god värdeutveckling. Den här verksamheten kommer att avslutas och lagret kommer att avyttras, vilket beräknas ge en god vinst. Whisky på fat Nordic Whisky Capital investerar i nydestillat från i första hand svenska destillerier. Lagring sker på egna fat i hyrda lager, främst på det destilleri som producerat spriten. Bolaget ska sträva efter att inte konkurrera med de destillerier som det köper sprit från. Målet är att lagra på så sätt att det ger möjlighet att sälja whisky av en karaktär som destillerierna inte själva säljer. Ett avtal har tecknats med Box Destilleri om leverans av destillat i större mängder under fem år. Vår äldsta sprit från Box fyller tre år under 2014 och får då kallas whisky.

12 10 Nya investeringar Ett nytt whiskydestilleri Med den erfarenhet som Nordic Whisky Capital har från att redan ha startat ett whiskydestilleri och med den potential som finns att uppnå i en väsentligt fördelaktigare kostnadsnivå har styrelsen beslutat att starta ett nytt destilleriföretag med en ny produktionsanläggning. Visionen är att skapa Sveriges mest lönsamma destilleri och målet är en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent. Kostnadseffektiv produktion och låg kapitalbindning jämfört med branschen i övrigt är två nyckelfaktorer för lönsamheten. Ytterligare en viktig förutsättning är noggrant avpassad volym. Tillräckligt liten för att det ska räcka med begränsade resurser inom marknad och sälj men tillräckligt stor för att nå låga produktionskostnader. En tredje faktor som borgar för hög lönsamhet är låga omkostnader, särskilt för personal inom ledning och administration. Marknadsposition Nyskapande svensk kvalitetswhisky Vad betyder det? Whiskytillverkning är en mycket konservativ bransch. Vi väljer att förhålla oss sunt skeptiska till konventionen. Traditioner är ointressant. Det enda som är intressant är hur man åstadkommer en spännande och karaktärsfull whisky. Vi tänker nytt, både vad gäller malttyper, jästkulturer och lagring och vi bygger ett destilleri som ger oss mycket stor frihet för kreativiteten. Svenskheten placerar oss i en egen kategori bredvid skotsk whisky, en kategori med betydligt färre konkurrenter. I varumärkesarbete och kommunikation är vi David mot Goliat; mindre och inte lika resursstarka men smartare och snabbare. Målgrupp Det finns en intressant position mellan Mackmyra och Box. Här finns de flesta medlemmarna i whiskyklubbar, vinintresserade, allmänt mat- och dryckesintresserade och de som Systembolaget beskriver som livsnjutare men också ett stort antal blendedkonsumenter med en viss vilja att lära sig mer om whisky och flytta sin konsumtion till whisky med högre kvalitet. Produktionsanläggning Anläggningen beräknas från starten producera liter ren alkohol per år. Utrustningen är dock byggd för skalbarhet och kan mer än dubblera produktionen om efterfrågan blir stor. Kostnadseffektivitet. Anläggningen är konstruerad så att endast en operatör behövs liter ren alkohol kan produceras på tre dagar i veckan och operatören kan då arbeta med lager och underhåll under två dagar. Anläggningen är också designad för att vara så energieffektiv som möjligt. Kvalitet. Det finns inget motsatsförhållande mellan kostnadseffektiv produktion och kvalitet. Effektiviteten ligger i en rätt utformad produktionsanläggning, kvaliteten ligger i råvaror och hur man producerar.

13 11 Flexibilitet. Destilleriet kommer vara unikt i sitt slag, då det använder dubbla pannpar med olika egenskaper. Varje panna laddas med samma mäsk men tack vare deras olika utformning får man ut destillat av olika typ från de två pannparen. Detta gör att man varje dag kan tillverka destillat av två olika typer från samma råvara. Mångsidighet. De dubbla pannparen gör att begränsningarna i stil- och smakvariationer är få eller inga. Destilleriet kommer att kunna tillverka destillat med mycket stor bredd. Flexibiliteten och produktionskapaciteten gör också att vi vid sidan av whiskyproduktionen, kan producera andra destillat för att täcka våra egna eller externa kunders behov. Ägare och organisation Företaget är ett dotterbolag till Nordic Whisky Capital som sedan drygt sex år tillbaka verkar som utvecklings- och ägarbolag i den svenska whiskybranschen. Planen är att också erbjuda delägande till nyckelpersoner i företaget. Det här är det andra destilleriföretaget som Nordic Whisky Capital startar från grunden. Bolaget är först i Sverige att starta destilleriföretag för andra gången. Vi tar med oss allt vi har lärt oss från våra första sex år och bygger ett lönsamt företag, byggt på högkvalitativ whisky. Vår erfarenhet gör att både kostnads- och intäktsprognoser samt kalkyler har en stor säkerhet. Planerna för hur både organisation och produktion ska läggas upp är också mycket väl underbyggda. Lönsamhet Lönsamhetskalkylen visar på en avkastning som avsevärt överstiger Nordic Whisky Capitals avkastningsmål på 15 %. Kapitalbehov och finansiering Det externa finansieringsbehovet stäcker sig över fem års tid innan kassaflödet från rörelsen täcker kapitalbehovet. Under den tiden är det planerade behovet av extern finansiering 16 miljoner kronor. De huvudsakliga beståndsdelarna i finansieringen är eget kapital och långfristiga krediter från långivare, med ett planerat tillskott av eget kapital på 8 miljoner kronor. Förutsättningen är att byggnader hyrs och processutrustning leasas som huvudalternativ.

14 12 FINANSIELL INFORMATION Nedanstående finansiella information är baserad på Bolagets reviderade årsredovisningar för perioden Utförligare information finns i årsredovisningarna som finns att ladda ned på Bolagets hemsida. Resultaträkningar i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster ÅRETS RESULTAT Huvuddelen av intäkterna under åren består av ersättningar från Box Destilleri för utförda tjänster. Underskotten år 2012 och 2013 har sin förklaring i att inga tillgångar realiserades under dessa år. Balansräkningar i sammandrag TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

15 13 Nyckeltal Soliditet 100 % 99 % 97 % 93 % 98 % Bokfört substansvärde per aktie 1,32 1,42 1,50 1,56 1,00 Marknadsvärderat substansvärde per aktie 1,37 1,56 2,06 1,86 1,12 Avkastning på totalt kapital Neg Neg 29 % 22 % 12 % DEFINITIONER Soliditet Bokfört substansvärde per aktie Marknadsvärderat substansvärde per aktie Avkastning på totalt kapital Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Bokfört eget kapital dividerat med antalet aktier. Bokfört eget kapital, justerat för marknadsvärdet på innehaven, dividerat med antalet aktier. För marknadsvärdena på innehaven i Box Destilleri och Mackmyra har den sista handelskursen för respektive år använts. Ingen justering har gjorts även om Nordic Whisky Capital vid tillfället skulle ha haft en annan åsikt om värderingen av dessa aktier. Redovisat resultat, justerat för marknadsvärdet på innehaven, dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

16 14 STYRELSE OCH REVISOR Styrelse Nordic Whisky Capitals styrelse består av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden till och med årsstämman Styrelsen består av de fyra huvudägarna. Innehav avser både eget innehav och genom bolag ANDERS LARSSON Styrelseordförande sedan 2012 Styrelseledamot sedan 2007 Född: 1964 Innehav: A-aktier, B-aktier TOMAS JANSON Styrelseledamot sedan 2007 Styrelseordförande Född: 1963 Innehav: A-aktier, B-aktier LARS RAGNÅ Styrelseledamot sedan 2008 Född: 1963 Innehav: A-aktier, B-aktier HÅKAN JARSKOG Styrelseledamot och VD sedan 2007 Född: 1962 Innehav: A-aktier, B-aktier Revisor Johan Pharmanson, auktoriserad revisor på BDO, är revisor i Nordic Whisky Capital.

17 15 AKTIE OCH ÄGARE Aktier och aktiekapital Totalt aktiekapital före företrädesemissionen, är kronor fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. En aktie av serie A ger rätt till tio röster och en aktie av serie B ger rätt till en röst. Aktierna är kontoförda av Euroclear Sweden AB. Sedan Bolaget bildades har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell: År Transaktion Kvot- värde Förändring av antal aktier Totalt antal aktier varav serie A varav serie B Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital 2007 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Aktuell nyemission Konvertibla lån och optionsrätter Det finns för närvarande inga utestående konvertibla lån. Utfärdade optionsrätter ger rätt för VD Håkan Jarskog att under perioden nyteckna aktier av serie B för 1 krona per aktie. Ägarförhållanden Huvudägare i bolaget är de fyra A-aktieägarna Håkan Jarskog, Tomas Janson, Anders Larsson och Lars Ragnå. Alla är medlemmar i styrelsen och är aktiva ägare. Huvudägarna innehar före företrädesemissionen 36 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna. Bolaget hade den 31 mars 2014 cirka 130 stycken aktieägare. Tabellen nedan visar aktiefördelningen den 31 mars Ägare A- aktier B- aktier Kapital % Röster % Håkan Jarskog (genom bolag) Tomas Janson Anders Larsson (privat och bolag) Lars Ragnå (genom bolag) Poularde AB AB Gespann Övriga Summa

18 Nordic Whisky Capital AB (publ) Sankt Eriksgatan 58, Stockholm Telefon: E-post: Org. nr:

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2015 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-01-01 2013-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2013-01-01 2013-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01 2013-12-31 Org nr 556747-5412 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB (publ), organisationsnummer 556747-5412, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB (publ), organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Org nr

ÅRSREDOVISNING Org nr ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 Org nr 556747-5412 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB (publ), organisationsnummer 556747-5412, får härmed

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Org nr

ÅRSREDOVISNING Org nr ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 Org nr 556747-5412 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB (publ), organisationsnummer 556747-5412, får härmed

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 6 Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 september 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16,

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FRAMTIDEN STAVAS FÖRNYBART Rabbalshede kraft har haft en stark tillväxt och växer nu ännu mer med nya strategier och erbjudanden. Förutom att Bolaget

Läs mer

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Tid: 10.00-10.35 Närvarande:

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer