Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-03-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16: Ks 19 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ks 20 Verksamhetsinformation Ks 21 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ks 22 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ks 23 Överföring av investeringsmedel från 2013 till Ks 24 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ks 25 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ks 26 Inbjudningar Ks 27 Redovisning av delegationsärenden Ks 28 Delgivningar Ks 29 Bruttolöneavdrag Ks 30 Jämställdhet- och mångfaldsplan Ks 32 Feriearbete Ks 32 Övriga ärenden... 29

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Teknikdalen kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Bäck (S) Jan-Erik Steen (S) ersättare för Erik Kall (MP) Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C), ej 18 Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Annelie Rosendahl Orrboes (M), , Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stina Stenberg, kanslichef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Stefan Lundqvist, kommunchef Anette Wikblom, socialchef Kjell Bergqvist, näringslivsutvecklare Malin Karhu Bigersson, personalchef Kristina Mellberg, tf förvaltningschef Lennart Eriksson, VD Säterbostäder AB Torbjörn Orr, ordf styrelsen för Säterbostäder AB Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Lotta Bergstrand Underskrifter Sekreterare Paragrafer Stina Stenberg Ordförande Justerande Abbe Ronsten Lotta Bergstrand Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr KA14/017 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt Ärendebeskrivning: Säters kommun ingår i Leader Nedre Dalälven. Vi har nåtts av signaler från projektägare att rekvisitionshanteringen tar orimligt lång tid. Projekten har inte möjlighet att ligga ute med pengar så lång tid och därför riskeras genomförandet. Förutsättningarna för en positiv utveckling försämras. Situationen är allvarlig och vi är även oroade att det riskerar att påverka det lokala engagemanget och intresset att driva framtida utvecklingsprojekt. En skrivelse angående handläggningstiderna för rekvisition och slutrapporter skickade till Länsstyrelsen i början av sommaren. Svaret gav information om att ytterligare resurser tillsatts. Ändå har tiden nu under hösten ökat från 6 månaders till 8 månaders väntetid. En ansökan från Leaderprojektet Säter - en levande stad har inkommit. De har brist på likvida medel. Det är Säters köpmannaförening som äger projektet. Frågan är om kommunen kan hjälpa till med ett lån, så att projektet kan fortsätta med punkterna i projektplanen och utveckla Säters stadskärna? Anledningen till bristen på likvida medel är Länsstyrelsens utdragna handläggningstid av utbetalningar. För närvarande är handläggningstiden minst 8 månader. Uppskattningsvis behöver lånet vara på ca kr inkl moms för att projektet ska kunna fortsätta arbetet. Behov finns att se över vilka olika möjligheter som finns för att bidra till att beviljade lokal Leaderprojekt kan slutföras i enlighet med dess projektplaner. I dagsläget finns sex Leaderprojekt av lokal karaktär, varav två är skl fiberförstudier och ett håller på och avslutas. De kvarstående tre projekten har totalt beviljats kr, varav kr är utbetalt per När det gäller rekvisiton och utbetalning så betalas LAG-stödet ut så fort rekvisition är granskad. Återstående projektstöd (där handläggningstiden är lång) är kr. Se bilaga 1. Då rekvisitioner måste vara inlämnade senast första kvartalet 2015 och med nuvarande handläggningstid på 8 månader kan det röra sig om ett behov under 2014 och 2015, alltså 2 år. Alternativen till att låna ut pengar är att ge bidrag till räntekostnader då det inte är en stödberättigad kostnad. Lämpliga avgränsningar är fullskaliga (ej förstudier) och sk lokal Leaderprojekt. I Säters fall är det tre stycken som kan var aktuella: Landsbygdsutveckling Stora Skedvi Säters en levande stad Sveriges Toscana forts

4 Kommunstyrelsen Ks 15 forts Samtliga har tillfrågas hur behovet vad gäller likviditeten ser ut och om det kan vara aktuellt att låna pengar och således vara hjälpta av bidrag till ränta, vilket presenteras på mötet Näringslivs- och utvecklingsutskottet beslutar 1. Ställer sig positiva till bidragsansökan. 2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 3. Inför kommunstyrelsens sammanträde uppdra till näringslivs- och arbetsmarknadsenheten ta fram ett förslag till modell för att hantera eventuellt bidrag för täckning av räntekostnader. Kommunstyrelsen beslutar 1. Inte bevilja bidrag till räntekostnader. 2. Kommunchefen får i uppdrag att till Länsstyrelsen påtala den långa handläggningstiden.

5 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr KA13/320 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Det underlag som remitterats bygger på analyser som gjorts av erfarenheter av det gångna programmet; Dessa visar relativt samstämmigt att servicen på landsbygden påverkas av människors förändrade konsumtionsvanor, vilket konkret visar på att stormarknader lockar till många inköp och därigenom påverkas även behovet av ombudservice och betaltjänster. Fokus för den kommande programperioden avses bygga på förändrad eller stillastående befolknings-utveckling. När en butik läggs ner, har redan trenden att fler och fler flyttar ut, medan inflyttningen minskar, pågått i åtminstone år. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. Insatser inriktas därför framför allt på de grupper som har svårt att transportera sig, eller saknar modern teknik. Det kan ske genom att ge stöd till att utöka eller komplettera verksamheten för att bli mindre sårbara eller för att skapa servicepunkter i olika kommundelar. Nuvarande RSP är ett brett upplagt program, som syftar till bland annat regional tillväxt. I kommande RSP i Dalarna avses att arbeta utifrån följande avgränsning och definition av service (se även avsnitt Analys): Dagligvaror Drivmedel Betaltjänster Paket, försändelser och ombud Servicepunkter De insatser som planeras skall ha direkt bäring på dessa avgränsningar. Många andra faktorer påverkar dock; tillgång till bredband, kommunikationer, befolkningsutveckling, transporter, arbetsmarknad, avstånd till centralort. Kommunernas engagemang i RSP är avgörande för att nå de planerade effekterna av serviceprogrammet. De serviceplaner som utarbetas i kommunerna är en förutsättning för att bevilja kommersiellt stöd till butiker och bensinmackar, samt hemsändningsbidrag. Lokalt förankrade och anpassade lösningar är dessutom en förutsättning för hållbar och varaktig utveckling av servicen på landsbygden. Sista dagen för att lämna synpunkter och kommentarer till programförslaget är den 28 februari. forts

6 Kommunstyrelsen Ks 16 forts Synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. Kravet på Serviceplaner, eller att det är inkluderat i den kommunala Översiktsplanen, bör ses över. Är inte formen som är viktig utan att man på lokal nivån har en planering och ett strategiskt tänk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1. Lägga informationen till handlingarna. 2. Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 3. Uppdra till kommunchefen till kommunstyrelsens sammanträde ta fram förslag till synpunkter. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge följande synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. 2. Uppdra till kommunchefen påbörja arbetet med översyn/behov av service/varuförsörjningsplan.

7 Kommunstyrelsen Ks 17 DnrKA13/261 Fågelsången Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade : 1. Anta förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången i enlighet med arbetsgruppens förslag alternativ A. 2. Förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 3. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att fortlöpande information lämnas enligt ovanstående. Beslutet baserades på ett mångårigt arbete med målet att öka antal platser inom äldreomsorgen i Säter. Förslaget innebär en stor om- och tillbyggnad av Fågelsången med Säterbostäder som byggherre och Socialnämnden som kund. På Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att godkänna upprättad projektplan för Fågelsången. Beslutet innebar att föreslagen projektplan med tillhörande referensgrupp och projektgrupp godkändes Under arbetet med projektet enligt fattade beslut och projektplan har det framkommit att befintlig projektering riskerar att inte täcka det behov som prognoser visar. Kopplat till detta så finns det ett behov av att utreda den mest ekonomiska lösningen för Säters kommun avseende utökning av platser inom äldreomsorgen i ett långsiktigt perspektiv. Det har framkommit under arbetets gång att det finns lokaler, tidigare nyttjade av landstinget, som är intressanta att överväga som lokaler för särskilt boende. Dessa lokaler har tidigare inte varit disponibla. Socialförvaltningen lägesbeskrivning: Kommunen har under ett flertal år inte kunnat verkställa alla beslut om särskilt boende inom rimlig tid. Kommunens betalade kr till landstinget för medicinskt utskrivningsklara under Kommunen har enligt senaste nationella Kolada statistiken, 141 dagars väntetid för att erhålla ett särskilt boende. För riket är siffran 71 dagar. Idag är det 13 personer som beviljats särskilt boende och mer än hälften har ett beslutsdatum från oktobernovember 2013, d v s längre tid än tre månader. De som beviljats plats på särskilt boende tillhör gruppen som ofta kallas för mulitsjuka. För närvarande finns det ingen boendeplats ledig. Avsaknaden av boendeplatser påverkar i en förlängning hemtjänstens kostnader. Antalet utförda timmar ökade med timmar under 2013 till totalt timmar. Det är en ökning med 36 timmar/dag. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 17 forts Socialförvaltningens framtida behov: En genomgång av framtida behov av SÄBO-platser visar, att det 2015 behövs ytterligare 9 platser utifrån redan fattat beslut, platser, platser o s v (beräkningen baseras på befolkningsprognos). Det innebär att ökningen av antal platser genom ombyggnation av Fågelsången inte täcker kommunens behov, då en platsbrist föreligger redan idag. Slutsats Med anledning av att grundvärden för framtida utbyggnad av särskilt boende förändrats bör uppdraget från Kommunstyreslen förnyas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. 6. Ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ianspråkta max kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda för externa tjänster för fortsatt utredning. _

9 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr KA13/229 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16:4 Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit, ställd till kommunstyrelsen, om vattenförsörjning till fastigheten Nyberget 16:4. Ovannämnda fastighet är belastad av flera allmänna ledningar och målsättningen har varit att undersöka möjligheten att genom vissa omdragningar förbättra detta innan ledningsrätt sökts. Det har nu projekterats för en omdragning av en del av ledningarna och planer finns att utföra det arbetet under våren/sommaren Fastighetsägaren har under tiden varit fortsatt befriad från kostnader för sitt dricksvatten. När arbetet med ledningarna är färdigt och ev. servitutsavtal/ledningsrätter beviljade för aktuell fastighet om så behövs kommer vi att börja fakturera fastighetsägaren enligt gällande taxa med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I Lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster 24 fastslås att en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom vaanläggningens verksamhetsområde och behöver en vattentjänst. Båda villkoren uppfylls av denna fastighet. I 34 fastslås att avgifterna ska framgå av en taxa. För Säters kommun finns en av Kommunfullmäktige antagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Fastighetsägaren uppger att det finns ett löfte i någon form från någon företrädare för kommunen om gratis vatten för all framtid. Rättspraxis har visat att avtal som ger gratis vatten i all evighet kvalificerar sig för ändring eller upphävande av avtal eller avtalsvillkor enligt 36 avtalslagen (förbud mot oskäliga avtalsvillkor). Vilken tid som krävs för jämkning av evighetsavtal är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Ett fortsatt förhållande med gratis vatten strider också mot vattentjänstlagens 31 gällande avgiftsfördelning efter skälighet och rättvisa. Om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt kommer vattenledningarna att förläggas på annat sätt än över den aktuella fastigheten vilket innebär att frågan blir inaktuell. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Överlämna fortsatt handläggning och hantering av ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut.

10 Kommunstyrelsen Ks 18 Jäv: Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut. Kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Utifrån omorganisation sker fortsatt handläggning och hantering av VA-ärendet av Samhällsbyggnadsnämnden. 4. Uppdra till kommunchefen att säkerställa rutiner i organisationen i handläggning av ärenden.

11 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr KA14/001 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslå att när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Länsstyrelsen har i april skickat en skrivelse till bl. a. länets kommuner angående synpunkter på befintliga riksintresseområden, avgränsning samt förslag till eventuella nya områden. Kommunen har i detta skede inte redovisat några specifika synpunkter. Länsstyrelsen har nu gjort ett sammanvägt förslag som skickas på remiss till kommunerna och övriga medlemmar i Dalarnas naturvårdsråd. Enligt detta förslag föreslås inga förändringar inom Säters kommun. Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Kommunstyrelsen beslutar: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt.

12 Kommunstyrelsen Ks 20 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. Strategier för framtidens boende och byggande för Säterbostäder. Lennart Eriksson och Torbjörn Orr redovisar tänkbara bostadsområden för nybyggnation i Säter, Gustafs och Stora Skedvi.

13 Kommunstyrelsen Ks 21 Dnr KA14/013 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ärendebeskrivning: KPMG har i sin rapport Översyn av kommunchefens roll och kommunens förvaltningsorganisation oktober 2011 pekat på möjligheten att utveckla kommunens ekonomifunktion där samtliga ekonomer inom kommunen sammanförs till kommunens centrala ekonomienhet. Fördelarna med ett samordnat ekonomikontor är att utvecklingsfrågor skulle kunna drivas med större tyngd. Då utveckling inte enbart handlar om ekonomi krävs då att även andra centrala delar av kommunens organisation samordnas. Fördelarna med att de stora förvaltningarna har en egen ekonom är framför allt att de ingår som en naturlig del i förvaltningsorganisationen. De får tillgång till information om verksamhetsutvecklingen och kan översätta detta till ekonomi. Verksamheterna har en naturlig tillgång till ekonomistöd. Samordningen av kommunens ekonomiarbete sker i ekonomgruppen. Det är en modell som är inarbetad och fungerar tack vare att den kommunala organisationen är liten och avstånden korta. Kommunen bör fortsätta med denna inriktning. Ett naturligt steg är att den ekonom som idag arbetar mot de förvaltningar som kommer att ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, och även lokalmässigt är placerad på tekniska kontoret, flyttas organisatorisk till den nya förvaltningen. De medel som finns budgeterat för ekonomen flyttas över till samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med fastställande av ramar för Modellen med decentraliserad ekonomifunktion skall utvärderas hösten Hösten 2012 beslutade kommunfullmäktige att behålla ett decentraliserat system med ekonomer organisatoriskt placerade vid de större förvaltningarna. Utvärdering skulle ske hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Hänskjuta översynen av organisation av ekonomifunktionen till kommunstyrelsen utan eget förslag. 2. Hänskjuta översynen av organisation av personalfunktionen till personalutskottet. _ Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar att ekonomifunktionen centraliseras. Abbe Ronsten (S) yrkar ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 21 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt eget yrkande att ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. Kommunstyrelsen beslutar: Behålla nuvarande organisation för kommunens ekonomifunktion. Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.

15 Kommunstyrelsen Ks 22 Dnr KA13/138 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kommunalförbundets revisorer har genomfört en granskning av medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt. Revisorerna i RDM har beslutat ge PwC i uppdrag att genomföra en granskning om styrning, återrapportering och uppföljning av verksamheten i kommunalförbundet är tillfredställande mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kontroll och gransknings mål som efterfrågades var: Vilka mål och styrdokument har kommunalförbundet och hur väl stämmer dessa överens med de verksamhetsmål som ställdes upp vid bildandet av kommunalförbundet? Vilka styrsignaler sänder kommunerna och hur följs dessa upp inom kommunalförbundet? Vilken samordning sker mellan kommunalförbundet och kommunerna? Hur ser uppföljningsarbetet ut och finns det ett fungerande system för uppföljning och återkoppling av antagna mål till respektive kommun från kommunalförbundet? Hur fungerar processen för målarbetet? I vilken mån leder uppföljningen till att kommunalförbundet vidtar åtgärder i den mån uppföljningen visar på brister i verksamheten? Revisorerna i RDM önskar med hänvisning till PwC:s rapport svar från respektive kommuns kommunstyrelse på nedanstående tre frågor: 1. Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? 2. Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM. 3. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. Förvaltningens bedömning: Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? En genomlysning av nuvarande förhållanden, förbundsordning och resultatet av revisionsrapporten genomförs av kommuncheferna och RDM på tjänstemannanivå. Genom denna process tas förändringsförslag fram för att kommunernas uppföljning av mål, ekonomi och verksamhet blir mera ändamålsenlig. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM? Kontakt mellan RDM och kommunens tjänstemän sker på olika nivåer beroende på kommunernas storlek, organisation, geografiska struktur och verksamhetsområde, vilket måste tillåtas även i framtiden. Ansvaret för strategiska frågor bör ligga på kommunstyrelsenivå och hanteras av kommuncheferna. Operativa frågor gällande handlingsprogram, utbildning, förebyggande insatser mm hanteras via kommunernas säkerhetssamordnare. I arbetet med bygglov och planärenden sker samverkan mellan RDM och tjänstemän på stadsbyggnadskontoren. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. En anpassning i budgetprocessen mellan RDM:s och medlemskommunernas budgetplanering bör göras i ett gemensamt arbete mellan RDM och ekonomicheferna i berörda kommuner. Utifrån gällande förbundsordning verkar RDM gränsöverskidande inom hela det geografiska området, som omfattar de fyra medlemskommunerna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år. forts

17 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år.

18 Kommunstyrelsen Ks 23 Dnr KA14/023 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 Ärendebeskrivning Följande förvaltningar anhåller om överföring av investeringsmedel från 2013 till Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller att få föra med sig kronor avseende inventarier till den nya förskolan på Pelles väg. Inflyttningen som först var planerad att ske i januari kommer att ske i mars månad, och därför har inköpet av inventarier blivit fördröjt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2013 till 2014 enligt följande; Fastigheter Energisparåtgärder Förskola Filargatan Ombyggnad av skollokaler Förskola Kyrkbyn Planerade åtgärder för att sänka energikostnader har blivit fördröjda. Ombyggnad av ventilationssystem på Klockarskolan håller på att upphandlas. Byggnationen av ny förskola vid Filargaten fortsätter in på Ombyggnation av hemkunskapslokal delvis genomförd men fortsätter under Temporära lokaler behövs i Stora Skedvi för skola/förskola. Gata Exploatering Skönvik Trafikåtgärder KG-skolan Lekredskap Upphandlingen för exploatering av Skönviks strand har blivit överklagad och har därför inte kunnat påbörjas. Trafikåtgärder KG-skolan har blivit fördröjda p g a av sjukskrivningar. Lekredskap håller på att upphandlas via UhC. VA Uggelbo vattenverk Styr och reglerutrustning Skivfilter forts

19 Kommunstyrelsen Ks 23 forts Åtgärder för att kvalitetssäkra Uggelbo vattenverk har påbörjats men ej hunnit slutföras. Investeringarna i styr- och reglerutrustning och skivfilter har blivit fördröjda p g a vakant tjänst. Ekonomienhetens yttrande Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i 8; Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. Begäran om överförande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast under oktober månad, så att dessa kan beaktas i beslut om budget för nästkommande år. De projekt som förvaltningarna tagit upp ovan är sådana där planeringen förändrats sedan förslagen om budget för 2014 inlämnades. De har funnits med i den ekonomiska planeringen för 2013, men av olika anledningar, har de inte hunnit slutföras under året. Det är sammantaget ett stort belopp, 17,2 mkr. En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för Kommunens likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önska föras över till 2014 har funnits med i planeringen för 2013, medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på kommunens likviditet. Begäran om överflyttning tillstyrks. En slutlig avstämning måste dock ske när bokföringen för 2013 har slutförts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker.

20 Kommunstyrelsen Ks 24 Dnr KA14/006 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ärendebeskrivning: Coompanion Dalarnas valberedning har påbörjat sitt arbete med att tillsätta styrelse för föreningen. Val ska ske, dels av ordförande och dels av samtliga ledamöter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna. Kommunstyrelsen beslutar: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna.

21 Kommunstyrelsen Ks 25 Dnr KA14/019 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ärendebeskrivning: Intresseföreningen Bergslagets medlemmar erbjuds möjlighet att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, t ex kommunstyrelse eller motsvarande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget. Kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 BUN/ 2015:360 Sid 1 (15) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Barn och utbildningsnämnden Inledning och övergripande målsättning Eskilstuna kommuns interna jämställdhets- och mångfaldsarbete ska

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer