Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-03-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16: Ks 19 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ks 20 Verksamhetsinformation Ks 21 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ks 22 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ks 23 Överföring av investeringsmedel från 2013 till Ks 24 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ks 25 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ks 26 Inbjudningar Ks 27 Redovisning av delegationsärenden Ks 28 Delgivningar Ks 29 Bruttolöneavdrag Ks 30 Jämställdhet- och mångfaldsplan Ks 32 Feriearbete Ks 32 Övriga ärenden... 29

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Teknikdalen kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Bäck (S) Jan-Erik Steen (S) ersättare för Erik Kall (MP) Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C), ej 18 Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Annelie Rosendahl Orrboes (M), , Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stina Stenberg, kanslichef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Stefan Lundqvist, kommunchef Anette Wikblom, socialchef Kjell Bergqvist, näringslivsutvecklare Malin Karhu Bigersson, personalchef Kristina Mellberg, tf förvaltningschef Lennart Eriksson, VD Säterbostäder AB Torbjörn Orr, ordf styrelsen för Säterbostäder AB Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Lotta Bergstrand Underskrifter Sekreterare Paragrafer Stina Stenberg Ordförande Justerande Abbe Ronsten Lotta Bergstrand Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr KA14/017 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt Ärendebeskrivning: Säters kommun ingår i Leader Nedre Dalälven. Vi har nåtts av signaler från projektägare att rekvisitionshanteringen tar orimligt lång tid. Projekten har inte möjlighet att ligga ute med pengar så lång tid och därför riskeras genomförandet. Förutsättningarna för en positiv utveckling försämras. Situationen är allvarlig och vi är även oroade att det riskerar att påverka det lokala engagemanget och intresset att driva framtida utvecklingsprojekt. En skrivelse angående handläggningstiderna för rekvisition och slutrapporter skickade till Länsstyrelsen i början av sommaren. Svaret gav information om att ytterligare resurser tillsatts. Ändå har tiden nu under hösten ökat från 6 månaders till 8 månaders väntetid. En ansökan från Leaderprojektet Säter - en levande stad har inkommit. De har brist på likvida medel. Det är Säters köpmannaförening som äger projektet. Frågan är om kommunen kan hjälpa till med ett lån, så att projektet kan fortsätta med punkterna i projektplanen och utveckla Säters stadskärna? Anledningen till bristen på likvida medel är Länsstyrelsens utdragna handläggningstid av utbetalningar. För närvarande är handläggningstiden minst 8 månader. Uppskattningsvis behöver lånet vara på ca kr inkl moms för att projektet ska kunna fortsätta arbetet. Behov finns att se över vilka olika möjligheter som finns för att bidra till att beviljade lokal Leaderprojekt kan slutföras i enlighet med dess projektplaner. I dagsläget finns sex Leaderprojekt av lokal karaktär, varav två är skl fiberförstudier och ett håller på och avslutas. De kvarstående tre projekten har totalt beviljats kr, varav kr är utbetalt per När det gäller rekvisiton och utbetalning så betalas LAG-stödet ut så fort rekvisition är granskad. Återstående projektstöd (där handläggningstiden är lång) är kr. Se bilaga 1. Då rekvisitioner måste vara inlämnade senast första kvartalet 2015 och med nuvarande handläggningstid på 8 månader kan det röra sig om ett behov under 2014 och 2015, alltså 2 år. Alternativen till att låna ut pengar är att ge bidrag till räntekostnader då det inte är en stödberättigad kostnad. Lämpliga avgränsningar är fullskaliga (ej förstudier) och sk lokal Leaderprojekt. I Säters fall är det tre stycken som kan var aktuella: Landsbygdsutveckling Stora Skedvi Säters en levande stad Sveriges Toscana forts

4 Kommunstyrelsen Ks 15 forts Samtliga har tillfrågas hur behovet vad gäller likviditeten ser ut och om det kan vara aktuellt att låna pengar och således vara hjälpta av bidrag till ränta, vilket presenteras på mötet Näringslivs- och utvecklingsutskottet beslutar 1. Ställer sig positiva till bidragsansökan. 2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 3. Inför kommunstyrelsens sammanträde uppdra till näringslivs- och arbetsmarknadsenheten ta fram ett förslag till modell för att hantera eventuellt bidrag för täckning av räntekostnader. Kommunstyrelsen beslutar 1. Inte bevilja bidrag till räntekostnader. 2. Kommunchefen får i uppdrag att till Länsstyrelsen påtala den långa handläggningstiden.

5 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr KA13/320 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Det underlag som remitterats bygger på analyser som gjorts av erfarenheter av det gångna programmet; Dessa visar relativt samstämmigt att servicen på landsbygden påverkas av människors förändrade konsumtionsvanor, vilket konkret visar på att stormarknader lockar till många inköp och därigenom påverkas även behovet av ombudservice och betaltjänster. Fokus för den kommande programperioden avses bygga på förändrad eller stillastående befolknings-utveckling. När en butik läggs ner, har redan trenden att fler och fler flyttar ut, medan inflyttningen minskar, pågått i åtminstone år. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. Insatser inriktas därför framför allt på de grupper som har svårt att transportera sig, eller saknar modern teknik. Det kan ske genom att ge stöd till att utöka eller komplettera verksamheten för att bli mindre sårbara eller för att skapa servicepunkter i olika kommundelar. Nuvarande RSP är ett brett upplagt program, som syftar till bland annat regional tillväxt. I kommande RSP i Dalarna avses att arbeta utifrån följande avgränsning och definition av service (se även avsnitt Analys): Dagligvaror Drivmedel Betaltjänster Paket, försändelser och ombud Servicepunkter De insatser som planeras skall ha direkt bäring på dessa avgränsningar. Många andra faktorer påverkar dock; tillgång till bredband, kommunikationer, befolkningsutveckling, transporter, arbetsmarknad, avstånd till centralort. Kommunernas engagemang i RSP är avgörande för att nå de planerade effekterna av serviceprogrammet. De serviceplaner som utarbetas i kommunerna är en förutsättning för att bevilja kommersiellt stöd till butiker och bensinmackar, samt hemsändningsbidrag. Lokalt förankrade och anpassade lösningar är dessutom en förutsättning för hållbar och varaktig utveckling av servicen på landsbygden. Sista dagen för att lämna synpunkter och kommentarer till programförslaget är den 28 februari. forts

6 Kommunstyrelsen Ks 16 forts Synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. Kravet på Serviceplaner, eller att det är inkluderat i den kommunala Översiktsplanen, bör ses över. Är inte formen som är viktig utan att man på lokal nivån har en planering och ett strategiskt tänk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1. Lägga informationen till handlingarna. 2. Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 3. Uppdra till kommunchefen till kommunstyrelsens sammanträde ta fram förslag till synpunkter. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge följande synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. 2. Uppdra till kommunchefen påbörja arbetet med översyn/behov av service/varuförsörjningsplan.

7 Kommunstyrelsen Ks 17 DnrKA13/261 Fågelsången Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade : 1. Anta förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången i enlighet med arbetsgruppens förslag alternativ A. 2. Förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 3. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att fortlöpande information lämnas enligt ovanstående. Beslutet baserades på ett mångårigt arbete med målet att öka antal platser inom äldreomsorgen i Säter. Förslaget innebär en stor om- och tillbyggnad av Fågelsången med Säterbostäder som byggherre och Socialnämnden som kund. På Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att godkänna upprättad projektplan för Fågelsången. Beslutet innebar att föreslagen projektplan med tillhörande referensgrupp och projektgrupp godkändes Under arbetet med projektet enligt fattade beslut och projektplan har det framkommit att befintlig projektering riskerar att inte täcka det behov som prognoser visar. Kopplat till detta så finns det ett behov av att utreda den mest ekonomiska lösningen för Säters kommun avseende utökning av platser inom äldreomsorgen i ett långsiktigt perspektiv. Det har framkommit under arbetets gång att det finns lokaler, tidigare nyttjade av landstinget, som är intressanta att överväga som lokaler för särskilt boende. Dessa lokaler har tidigare inte varit disponibla. Socialförvaltningen lägesbeskrivning: Kommunen har under ett flertal år inte kunnat verkställa alla beslut om särskilt boende inom rimlig tid. Kommunens betalade kr till landstinget för medicinskt utskrivningsklara under Kommunen har enligt senaste nationella Kolada statistiken, 141 dagars väntetid för att erhålla ett särskilt boende. För riket är siffran 71 dagar. Idag är det 13 personer som beviljats särskilt boende och mer än hälften har ett beslutsdatum från oktobernovember 2013, d v s längre tid än tre månader. De som beviljats plats på särskilt boende tillhör gruppen som ofta kallas för mulitsjuka. För närvarande finns det ingen boendeplats ledig. Avsaknaden av boendeplatser påverkar i en förlängning hemtjänstens kostnader. Antalet utförda timmar ökade med timmar under 2013 till totalt timmar. Det är en ökning med 36 timmar/dag. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 17 forts Socialförvaltningens framtida behov: En genomgång av framtida behov av SÄBO-platser visar, att det 2015 behövs ytterligare 9 platser utifrån redan fattat beslut, platser, platser o s v (beräkningen baseras på befolkningsprognos). Det innebär att ökningen av antal platser genom ombyggnation av Fågelsången inte täcker kommunens behov, då en platsbrist föreligger redan idag. Slutsats Med anledning av att grundvärden för framtida utbyggnad av särskilt boende förändrats bör uppdraget från Kommunstyreslen förnyas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. 6. Ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ianspråkta max kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda för externa tjänster för fortsatt utredning. _

9 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr KA13/229 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16:4 Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit, ställd till kommunstyrelsen, om vattenförsörjning till fastigheten Nyberget 16:4. Ovannämnda fastighet är belastad av flera allmänna ledningar och målsättningen har varit att undersöka möjligheten att genom vissa omdragningar förbättra detta innan ledningsrätt sökts. Det har nu projekterats för en omdragning av en del av ledningarna och planer finns att utföra det arbetet under våren/sommaren Fastighetsägaren har under tiden varit fortsatt befriad från kostnader för sitt dricksvatten. När arbetet med ledningarna är färdigt och ev. servitutsavtal/ledningsrätter beviljade för aktuell fastighet om så behövs kommer vi att börja fakturera fastighetsägaren enligt gällande taxa med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I Lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster 24 fastslås att en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom vaanläggningens verksamhetsområde och behöver en vattentjänst. Båda villkoren uppfylls av denna fastighet. I 34 fastslås att avgifterna ska framgå av en taxa. För Säters kommun finns en av Kommunfullmäktige antagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Fastighetsägaren uppger att det finns ett löfte i någon form från någon företrädare för kommunen om gratis vatten för all framtid. Rättspraxis har visat att avtal som ger gratis vatten i all evighet kvalificerar sig för ändring eller upphävande av avtal eller avtalsvillkor enligt 36 avtalslagen (förbud mot oskäliga avtalsvillkor). Vilken tid som krävs för jämkning av evighetsavtal är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Ett fortsatt förhållande med gratis vatten strider också mot vattentjänstlagens 31 gällande avgiftsfördelning efter skälighet och rättvisa. Om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt kommer vattenledningarna att förläggas på annat sätt än över den aktuella fastigheten vilket innebär att frågan blir inaktuell. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Överlämna fortsatt handläggning och hantering av ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut.

10 Kommunstyrelsen Ks 18 Jäv: Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut. Kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Utifrån omorganisation sker fortsatt handläggning och hantering av VA-ärendet av Samhällsbyggnadsnämnden. 4. Uppdra till kommunchefen att säkerställa rutiner i organisationen i handläggning av ärenden.

11 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr KA14/001 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslå att när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Länsstyrelsen har i april skickat en skrivelse till bl. a. länets kommuner angående synpunkter på befintliga riksintresseområden, avgränsning samt förslag till eventuella nya områden. Kommunen har i detta skede inte redovisat några specifika synpunkter. Länsstyrelsen har nu gjort ett sammanvägt förslag som skickas på remiss till kommunerna och övriga medlemmar i Dalarnas naturvårdsråd. Enligt detta förslag föreslås inga förändringar inom Säters kommun. Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Kommunstyrelsen beslutar: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt.

12 Kommunstyrelsen Ks 20 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. Strategier för framtidens boende och byggande för Säterbostäder. Lennart Eriksson och Torbjörn Orr redovisar tänkbara bostadsområden för nybyggnation i Säter, Gustafs och Stora Skedvi.

13 Kommunstyrelsen Ks 21 Dnr KA14/013 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ärendebeskrivning: KPMG har i sin rapport Översyn av kommunchefens roll och kommunens förvaltningsorganisation oktober 2011 pekat på möjligheten att utveckla kommunens ekonomifunktion där samtliga ekonomer inom kommunen sammanförs till kommunens centrala ekonomienhet. Fördelarna med ett samordnat ekonomikontor är att utvecklingsfrågor skulle kunna drivas med större tyngd. Då utveckling inte enbart handlar om ekonomi krävs då att även andra centrala delar av kommunens organisation samordnas. Fördelarna med att de stora förvaltningarna har en egen ekonom är framför allt att de ingår som en naturlig del i förvaltningsorganisationen. De får tillgång till information om verksamhetsutvecklingen och kan översätta detta till ekonomi. Verksamheterna har en naturlig tillgång till ekonomistöd. Samordningen av kommunens ekonomiarbete sker i ekonomgruppen. Det är en modell som är inarbetad och fungerar tack vare att den kommunala organisationen är liten och avstånden korta. Kommunen bör fortsätta med denna inriktning. Ett naturligt steg är att den ekonom som idag arbetar mot de förvaltningar som kommer att ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, och även lokalmässigt är placerad på tekniska kontoret, flyttas organisatorisk till den nya förvaltningen. De medel som finns budgeterat för ekonomen flyttas över till samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med fastställande av ramar för Modellen med decentraliserad ekonomifunktion skall utvärderas hösten Hösten 2012 beslutade kommunfullmäktige att behålla ett decentraliserat system med ekonomer organisatoriskt placerade vid de större förvaltningarna. Utvärdering skulle ske hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Hänskjuta översynen av organisation av ekonomifunktionen till kommunstyrelsen utan eget förslag. 2. Hänskjuta översynen av organisation av personalfunktionen till personalutskottet. _ Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar att ekonomifunktionen centraliseras. Abbe Ronsten (S) yrkar ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 21 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt eget yrkande att ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. Kommunstyrelsen beslutar: Behålla nuvarande organisation för kommunens ekonomifunktion. Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.

15 Kommunstyrelsen Ks 22 Dnr KA13/138 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kommunalförbundets revisorer har genomfört en granskning av medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt. Revisorerna i RDM har beslutat ge PwC i uppdrag att genomföra en granskning om styrning, återrapportering och uppföljning av verksamheten i kommunalförbundet är tillfredställande mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kontroll och gransknings mål som efterfrågades var: Vilka mål och styrdokument har kommunalförbundet och hur väl stämmer dessa överens med de verksamhetsmål som ställdes upp vid bildandet av kommunalförbundet? Vilka styrsignaler sänder kommunerna och hur följs dessa upp inom kommunalförbundet? Vilken samordning sker mellan kommunalförbundet och kommunerna? Hur ser uppföljningsarbetet ut och finns det ett fungerande system för uppföljning och återkoppling av antagna mål till respektive kommun från kommunalförbundet? Hur fungerar processen för målarbetet? I vilken mån leder uppföljningen till att kommunalförbundet vidtar åtgärder i den mån uppföljningen visar på brister i verksamheten? Revisorerna i RDM önskar med hänvisning till PwC:s rapport svar från respektive kommuns kommunstyrelse på nedanstående tre frågor: 1. Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? 2. Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM. 3. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. Förvaltningens bedömning: Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? En genomlysning av nuvarande förhållanden, förbundsordning och resultatet av revisionsrapporten genomförs av kommuncheferna och RDM på tjänstemannanivå. Genom denna process tas förändringsförslag fram för att kommunernas uppföljning av mål, ekonomi och verksamhet blir mera ändamålsenlig. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM? Kontakt mellan RDM och kommunens tjänstemän sker på olika nivåer beroende på kommunernas storlek, organisation, geografiska struktur och verksamhetsområde, vilket måste tillåtas även i framtiden. Ansvaret för strategiska frågor bör ligga på kommunstyrelsenivå och hanteras av kommuncheferna. Operativa frågor gällande handlingsprogram, utbildning, förebyggande insatser mm hanteras via kommunernas säkerhetssamordnare. I arbetet med bygglov och planärenden sker samverkan mellan RDM och tjänstemän på stadsbyggnadskontoren. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. En anpassning i budgetprocessen mellan RDM:s och medlemskommunernas budgetplanering bör göras i ett gemensamt arbete mellan RDM och ekonomicheferna i berörda kommuner. Utifrån gällande förbundsordning verkar RDM gränsöverskidande inom hela det geografiska området, som omfattar de fyra medlemskommunerna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år. forts

17 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år.

18 Kommunstyrelsen Ks 23 Dnr KA14/023 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 Ärendebeskrivning Följande förvaltningar anhåller om överföring av investeringsmedel från 2013 till Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller att få föra med sig kronor avseende inventarier till den nya förskolan på Pelles väg. Inflyttningen som först var planerad att ske i januari kommer att ske i mars månad, och därför har inköpet av inventarier blivit fördröjt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2013 till 2014 enligt följande; Fastigheter Energisparåtgärder Förskola Filargatan Ombyggnad av skollokaler Förskola Kyrkbyn Planerade åtgärder för att sänka energikostnader har blivit fördröjda. Ombyggnad av ventilationssystem på Klockarskolan håller på att upphandlas. Byggnationen av ny förskola vid Filargaten fortsätter in på Ombyggnation av hemkunskapslokal delvis genomförd men fortsätter under Temporära lokaler behövs i Stora Skedvi för skola/förskola. Gata Exploatering Skönvik Trafikåtgärder KG-skolan Lekredskap Upphandlingen för exploatering av Skönviks strand har blivit överklagad och har därför inte kunnat påbörjas. Trafikåtgärder KG-skolan har blivit fördröjda p g a av sjukskrivningar. Lekredskap håller på att upphandlas via UhC. VA Uggelbo vattenverk Styr och reglerutrustning Skivfilter forts

19 Kommunstyrelsen Ks 23 forts Åtgärder för att kvalitetssäkra Uggelbo vattenverk har påbörjats men ej hunnit slutföras. Investeringarna i styr- och reglerutrustning och skivfilter har blivit fördröjda p g a vakant tjänst. Ekonomienhetens yttrande Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i 8; Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. Begäran om överförande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast under oktober månad, så att dessa kan beaktas i beslut om budget för nästkommande år. De projekt som förvaltningarna tagit upp ovan är sådana där planeringen förändrats sedan förslagen om budget för 2014 inlämnades. De har funnits med i den ekonomiska planeringen för 2013, men av olika anledningar, har de inte hunnit slutföras under året. Det är sammantaget ett stort belopp, 17,2 mkr. En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för Kommunens likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önska föras över till 2014 har funnits med i planeringen för 2013, medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på kommunens likviditet. Begäran om överflyttning tillstyrks. En slutlig avstämning måste dock ske när bokföringen för 2013 har slutförts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker.

20 Kommunstyrelsen Ks 24 Dnr KA14/006 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ärendebeskrivning: Coompanion Dalarnas valberedning har påbörjat sitt arbete med att tillsätta styrelse för föreningen. Val ska ske, dels av ordförande och dels av samtliga ledamöter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna. Kommunstyrelsen beslutar: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna.

21 Kommunstyrelsen Ks 25 Dnr KA14/019 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ärendebeskrivning: Intresseföreningen Bergslagets medlemmar erbjuds möjlighet att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, t ex kommunstyrelse eller motsvarande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget. Kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget.

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer