Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-03-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16: Ks 19 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ks 20 Verksamhetsinformation Ks 21 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ks 22 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ks 23 Överföring av investeringsmedel från 2013 till Ks 24 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ks 25 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ks 26 Inbjudningar Ks 27 Redovisning av delegationsärenden Ks 28 Delgivningar Ks 29 Bruttolöneavdrag Ks 30 Jämställdhet- och mångfaldsplan Ks 32 Feriearbete Ks 32 Övriga ärenden... 29

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Teknikdalen kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Bäck (S) Jan-Erik Steen (S) ersättare för Erik Kall (MP) Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C), ej 18 Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Annelie Rosendahl Orrboes (M), , Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stina Stenberg, kanslichef Anna Nygren, VA/Renhållningschef Stefan Lundqvist, kommunchef Anette Wikblom, socialchef Kjell Bergqvist, näringslivsutvecklare Malin Karhu Bigersson, personalchef Kristina Mellberg, tf förvaltningschef Lennart Eriksson, VD Säterbostäder AB Torbjörn Orr, ordf styrelsen för Säterbostäder AB Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Utses att justera Justeringens plats och tid Lotta Bergstrand Underskrifter Sekreterare Paragrafer Stina Stenberg Ordförande Justerande Abbe Ronsten Lotta Bergstrand Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr KA14/017 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt Ärendebeskrivning: Säters kommun ingår i Leader Nedre Dalälven. Vi har nåtts av signaler från projektägare att rekvisitionshanteringen tar orimligt lång tid. Projekten har inte möjlighet att ligga ute med pengar så lång tid och därför riskeras genomförandet. Förutsättningarna för en positiv utveckling försämras. Situationen är allvarlig och vi är även oroade att det riskerar att påverka det lokala engagemanget och intresset att driva framtida utvecklingsprojekt. En skrivelse angående handläggningstiderna för rekvisition och slutrapporter skickade till Länsstyrelsen i början av sommaren. Svaret gav information om att ytterligare resurser tillsatts. Ändå har tiden nu under hösten ökat från 6 månaders till 8 månaders väntetid. En ansökan från Leaderprojektet Säter - en levande stad har inkommit. De har brist på likvida medel. Det är Säters köpmannaförening som äger projektet. Frågan är om kommunen kan hjälpa till med ett lån, så att projektet kan fortsätta med punkterna i projektplanen och utveckla Säters stadskärna? Anledningen till bristen på likvida medel är Länsstyrelsens utdragna handläggningstid av utbetalningar. För närvarande är handläggningstiden minst 8 månader. Uppskattningsvis behöver lånet vara på ca kr inkl moms för att projektet ska kunna fortsätta arbetet. Behov finns att se över vilka olika möjligheter som finns för att bidra till att beviljade lokal Leaderprojekt kan slutföras i enlighet med dess projektplaner. I dagsläget finns sex Leaderprojekt av lokal karaktär, varav två är skl fiberförstudier och ett håller på och avslutas. De kvarstående tre projekten har totalt beviljats kr, varav kr är utbetalt per När det gäller rekvisiton och utbetalning så betalas LAG-stödet ut så fort rekvisition är granskad. Återstående projektstöd (där handläggningstiden är lång) är kr. Se bilaga 1. Då rekvisitioner måste vara inlämnade senast första kvartalet 2015 och med nuvarande handläggningstid på 8 månader kan det röra sig om ett behov under 2014 och 2015, alltså 2 år. Alternativen till att låna ut pengar är att ge bidrag till räntekostnader då det inte är en stödberättigad kostnad. Lämpliga avgränsningar är fullskaliga (ej förstudier) och sk lokal Leaderprojekt. I Säters fall är det tre stycken som kan var aktuella: Landsbygdsutveckling Stora Skedvi Säters en levande stad Sveriges Toscana forts

4 Kommunstyrelsen Ks 15 forts Samtliga har tillfrågas hur behovet vad gäller likviditeten ser ut och om det kan vara aktuellt att låna pengar och således vara hjälpta av bidrag till ränta, vilket presenteras på mötet Näringslivs- och utvecklingsutskottet beslutar 1. Ställer sig positiva till bidragsansökan. 2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 3. Inför kommunstyrelsens sammanträde uppdra till näringslivs- och arbetsmarknadsenheten ta fram ett förslag till modell för att hantera eventuellt bidrag för täckning av räntekostnader. Kommunstyrelsen beslutar 1. Inte bevilja bidrag till räntekostnader. 2. Kommunchefen får i uppdrag att till Länsstyrelsen påtala den långa handläggningstiden.

5 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr KA13/320 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Det underlag som remitterats bygger på analyser som gjorts av erfarenheter av det gångna programmet; Dessa visar relativt samstämmigt att servicen på landsbygden påverkas av människors förändrade konsumtionsvanor, vilket konkret visar på att stormarknader lockar till många inköp och därigenom påverkas även behovet av ombudservice och betaltjänster. Fokus för den kommande programperioden avses bygga på förändrad eller stillastående befolknings-utveckling. När en butik läggs ner, har redan trenden att fler och fler flyttar ut, medan inflyttningen minskar, pågått i åtminstone år. Resultatet antyder att befolkningsutvecklingen orsakar butiksnedläggningen, snarare än tvärtom. Insatser inriktas därför framför allt på de grupper som har svårt att transportera sig, eller saknar modern teknik. Det kan ske genom att ge stöd till att utöka eller komplettera verksamheten för att bli mindre sårbara eller för att skapa servicepunkter i olika kommundelar. Nuvarande RSP är ett brett upplagt program, som syftar till bland annat regional tillväxt. I kommande RSP i Dalarna avses att arbeta utifrån följande avgränsning och definition av service (se även avsnitt Analys): Dagligvaror Drivmedel Betaltjänster Paket, försändelser och ombud Servicepunkter De insatser som planeras skall ha direkt bäring på dessa avgränsningar. Många andra faktorer påverkar dock; tillgång till bredband, kommunikationer, befolkningsutveckling, transporter, arbetsmarknad, avstånd till centralort. Kommunernas engagemang i RSP är avgörande för att nå de planerade effekterna av serviceprogrammet. De serviceplaner som utarbetas i kommunerna är en förutsättning för att bevilja kommersiellt stöd till butiker och bensinmackar, samt hemsändningsbidrag. Lokalt förankrade och anpassade lösningar är dessutom en förutsättning för hållbar och varaktig utveckling av servicen på landsbygden. Sista dagen för att lämna synpunkter och kommentarer till programförslaget är den 28 februari. forts

6 Kommunstyrelsen Ks 16 forts Synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. Kravet på Serviceplaner, eller att det är inkluderat i den kommunala Översiktsplanen, bör ses över. Är inte formen som är viktig utan att man på lokal nivån har en planering och ett strategiskt tänk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1. Lägga informationen till handlingarna. 2. Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 3. Uppdra till kommunchefen till kommunstyrelsens sammanträde ta fram förslag till synpunkter. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge följande synpunkter: En avgränsning av programmet är bra. Fokus på livsmedel, drivmedel och det som möjliggör den typen av service på vissa orter är en styrka. Det är viktiga områden för kommunen och att Länsstyrelsen i kommande RSP spelar en viktig roll för kommunikation, information, kunskapsspridning/lärande och omvärldsbevakning. 2. Uppdra till kommunchefen påbörja arbetet med översyn/behov av service/varuförsörjningsplan.

7 Kommunstyrelsen Ks 17 DnrKA13/261 Fågelsången Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsen beslutade : 1. Anta förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången i enlighet med arbetsgruppens förslag alternativ A. 2. Förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 3. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att fortlöpande information lämnas enligt ovanstående. Beslutet baserades på ett mångårigt arbete med målet att öka antal platser inom äldreomsorgen i Säter. Förslaget innebär en stor om- och tillbyggnad av Fågelsången med Säterbostäder som byggherre och Socialnämnden som kund. På Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att godkänna upprättad projektplan för Fågelsången. Beslutet innebar att föreslagen projektplan med tillhörande referensgrupp och projektgrupp godkändes Under arbetet med projektet enligt fattade beslut och projektplan har det framkommit att befintlig projektering riskerar att inte täcka det behov som prognoser visar. Kopplat till detta så finns det ett behov av att utreda den mest ekonomiska lösningen för Säters kommun avseende utökning av platser inom äldreomsorgen i ett långsiktigt perspektiv. Det har framkommit under arbetets gång att det finns lokaler, tidigare nyttjade av landstinget, som är intressanta att överväga som lokaler för särskilt boende. Dessa lokaler har tidigare inte varit disponibla. Socialförvaltningen lägesbeskrivning: Kommunen har under ett flertal år inte kunnat verkställa alla beslut om särskilt boende inom rimlig tid. Kommunens betalade kr till landstinget för medicinskt utskrivningsklara under Kommunen har enligt senaste nationella Kolada statistiken, 141 dagars väntetid för att erhålla ett särskilt boende. För riket är siffran 71 dagar. Idag är det 13 personer som beviljats särskilt boende och mer än hälften har ett beslutsdatum från oktobernovember 2013, d v s längre tid än tre månader. De som beviljats plats på särskilt boende tillhör gruppen som ofta kallas för mulitsjuka. För närvarande finns det ingen boendeplats ledig. Avsaknaden av boendeplatser påverkar i en förlängning hemtjänstens kostnader. Antalet utförda timmar ökade med timmar under 2013 till totalt timmar. Det är en ökning med 36 timmar/dag. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 17 forts Socialförvaltningens framtida behov: En genomgång av framtida behov av SÄBO-platser visar, att det 2015 behövs ytterligare 9 platser utifrån redan fattat beslut, platser, platser o s v (beräkningen baseras på befolkningsprognos). Det innebär att ökningen av antal platser genom ombyggnation av Fågelsången inte täcker kommunens behov, då en platsbrist föreligger redan idag. Slutsats Med anledning av att grundvärden för framtida utbyggnad av särskilt boende förändrats bör uppdraget från Kommunstyreslen förnyas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktigt skall erbjuda Särskilt Boende platser med likvärdig standard i Säter, Gustafs och St Skedvi 2. Kommunchefen återkommer med förslag om handlingsalternativ avseende särskilt boende Säters kommun med anledning av nya ingångsvärden 3. Delredovisning sker före Slutredovisning sker Återta tidigare beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. 6. Ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ianspråkta max kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda för externa tjänster för fortsatt utredning. _

9 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr KA13/229 Vattenförsörjning till fastigheten Nyberg 16:4 Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit, ställd till kommunstyrelsen, om vattenförsörjning till fastigheten Nyberget 16:4. Ovannämnda fastighet är belastad av flera allmänna ledningar och målsättningen har varit att undersöka möjligheten att genom vissa omdragningar förbättra detta innan ledningsrätt sökts. Det har nu projekterats för en omdragning av en del av ledningarna och planer finns att utföra det arbetet under våren/sommaren Fastighetsägaren har under tiden varit fortsatt befriad från kostnader för sitt dricksvatten. När arbetet med ledningarna är färdigt och ev. servitutsavtal/ledningsrätter beviljade för aktuell fastighet om så behövs kommer vi att börja fakturera fastighetsägaren enligt gällande taxa med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I Lagen(2006:412) om allmänna vattentjänster 24 fastslås att en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom vaanläggningens verksamhetsområde och behöver en vattentjänst. Båda villkoren uppfylls av denna fastighet. I 34 fastslås att avgifterna ska framgå av en taxa. För Säters kommun finns en av Kommunfullmäktige antagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Fastighetsägaren uppger att det finns ett löfte i någon form från någon företrädare för kommunen om gratis vatten för all framtid. Rättspraxis har visat att avtal som ger gratis vatten i all evighet kvalificerar sig för ändring eller upphävande av avtal eller avtalsvillkor enligt 36 avtalslagen (förbud mot oskäliga avtalsvillkor). Vilken tid som krävs för jämkning av evighetsavtal är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Ett fortsatt förhållande med gratis vatten strider också mot vattentjänstlagens 31 gällande avgiftsfördelning efter skälighet och rättvisa. Om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt kommer vattenledningarna att förläggas på annat sätt än över den aktuella fastigheten vilket innebär att frågan blir inaktuell. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Överlämna fortsatt handläggning och hantering av ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut.

10 Kommunstyrelsen Ks 18 Jäv: Elsa Efraimsson Vestman ( C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut. Kommunstyrelsen besluta 1. Kommunstyrelsen konstaterar att hanteringen av ärendet pågått allt för lång tid och ber om ursäkt för den långa handläggningsperioden. 2. Uppdrar till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande framföra en ursäkt till fastighetsägaren. 3. Utifrån omorganisation sker fortsatt handläggning och hantering av VA-ärendet av Samhällsbyggnadsnämnden. 4. Uppdra till kommunchefen att säkerställa rutiner i organisationen i handläggning av ärenden.

11 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr KA14/001 Översyn områden av riksintressen för friluftsliv Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslå att när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Länsstyrelsen har i april skickat en skrivelse till bl. a. länets kommuner angående synpunkter på befintliga riksintresseområden, avgränsning samt förslag till eventuella nya områden. Kommunen har i detta skede inte redovisat några specifika synpunkter. Länsstyrelsen har nu gjort ett sammanvägt förslag som skickas på remiss till kommunerna och övriga medlemmar i Dalarnas naturvårdsråd. Enligt detta förslag föreslås inga förändringar inom Säters kommun. Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt. Kommunstyrelsen beslutar: Föreslå Länsstyrelsen när det gäller Säterdalen synkronisera gränserna så att de blir enhetliga oberoende av riksintresseaspekt.

12 Kommunstyrelsen Ks 20 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. Strategier för framtidens boende och byggande för Säterbostäder. Lennart Eriksson och Torbjörn Orr redovisar tänkbara bostadsområden för nybyggnation i Säter, Gustafs och Stora Skedvi.

13 Kommunstyrelsen Ks 21 Dnr KA14/013 Översyn av ekonomifunktionen och personalfunktion Ärendebeskrivning: KPMG har i sin rapport Översyn av kommunchefens roll och kommunens förvaltningsorganisation oktober 2011 pekat på möjligheten att utveckla kommunens ekonomifunktion där samtliga ekonomer inom kommunen sammanförs till kommunens centrala ekonomienhet. Fördelarna med ett samordnat ekonomikontor är att utvecklingsfrågor skulle kunna drivas med större tyngd. Då utveckling inte enbart handlar om ekonomi krävs då att även andra centrala delar av kommunens organisation samordnas. Fördelarna med att de stora förvaltningarna har en egen ekonom är framför allt att de ingår som en naturlig del i förvaltningsorganisationen. De får tillgång till information om verksamhetsutvecklingen och kan översätta detta till ekonomi. Verksamheterna har en naturlig tillgång till ekonomistöd. Samordningen av kommunens ekonomiarbete sker i ekonomgruppen. Det är en modell som är inarbetad och fungerar tack vare att den kommunala organisationen är liten och avstånden korta. Kommunen bör fortsätta med denna inriktning. Ett naturligt steg är att den ekonom som idag arbetar mot de förvaltningar som kommer att ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, och även lokalmässigt är placerad på tekniska kontoret, flyttas organisatorisk till den nya förvaltningen. De medel som finns budgeterat för ekonomen flyttas över till samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med fastställande av ramar för Modellen med decentraliserad ekonomifunktion skall utvärderas hösten Hösten 2012 beslutade kommunfullmäktige att behålla ett decentraliserat system med ekonomer organisatoriskt placerade vid de större förvaltningarna. Utvärdering skulle ske hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Hänskjuta översynen av organisation av ekonomifunktionen till kommunstyrelsen utan eget förslag. 2. Hänskjuta översynen av organisation av personalfunktionen till personalutskottet. _ Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar att ekonomifunktionen centraliseras. Abbe Ronsten (S) yrkar ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 21 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt eget yrkande att ingen förändring av ekonomifunktionen genomförs. Kommunstyrelsen beslutar: Behålla nuvarande organisation för kommunens ekonomifunktion. Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.

15 Kommunstyrelsen Ks 22 Dnr KA13/138 Revisionsrapport medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kommunalförbundets revisorer har genomfört en granskning av medlemskommunernas styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt. Revisorerna i RDM har beslutat ge PwC i uppdrag att genomföra en granskning om styrning, återrapportering och uppföljning av verksamheten i kommunalförbundet är tillfredställande mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kontroll och gransknings mål som efterfrågades var: Vilka mål och styrdokument har kommunalförbundet och hur väl stämmer dessa överens med de verksamhetsmål som ställdes upp vid bildandet av kommunalförbundet? Vilka styrsignaler sänder kommunerna och hur följs dessa upp inom kommunalförbundet? Vilken samordning sker mellan kommunalförbundet och kommunerna? Hur ser uppföljningsarbetet ut och finns det ett fungerande system för uppföljning och återkoppling av antagna mål till respektive kommun från kommunalförbundet? Hur fungerar processen för målarbetet? I vilken mån leder uppföljningen till att kommunalförbundet vidtar åtgärder i den mån uppföljningen visar på brister i verksamheten? Revisorerna i RDM önskar med hänvisning till PwC:s rapport svar från respektive kommuns kommunstyrelse på nedanstående tre frågor: 1. Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? 2. Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM. 3. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. Förvaltningens bedömning: Hur planerar kommunen att strukturera upp målarbetet och verksamhetsuppföljningen? En genomlysning av nuvarande förhållanden, förbundsordning och resultatet av revisionsrapporten genomförs av kommuncheferna och RDM på tjänstemannanivå. Genom denna process tas förändringsförslag fram för att kommunernas uppföljning av mål, ekonomi och verksamhet blir mera ändamålsenlig. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka frågor gentemot RDM? Kontakt mellan RDM och kommunens tjänstemän sker på olika nivåer beroende på kommunernas storlek, organisation, geografiska struktur och verksamhetsområde, vilket måste tillåtas även i framtiden. Ansvaret för strategiska frågor bör ligga på kommunstyrelsenivå och hanteras av kommuncheferna. Operativa frågor gällande handlingsprogram, utbildning, förebyggande insatser mm hanteras via kommunernas säkerhetssamordnare. I arbetet med bygglov och planärenden sker samverkan mellan RDM och tjänstemän på stadsbyggnadskontoren. När kommer justeringar i förbundsordningen att genomföras utifrån budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM skall verka utifrån hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna innebär utan inblandning av de kommunala gränserna. En anpassning i budgetprocessen mellan RDM:s och medlemskommunernas budgetplanering bör göras i ett gemensamt arbete mellan RDM och ekonomicheferna i berörda kommuner. Utifrån gällande förbundsordning verkar RDM gränsöverskidande inom hela det geografiska området, som omfattar de fyra medlemskommunerna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år. forts

17 Kommunstyrelsen Ks 22 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Direktionen i RDM får i uppdrag att tillsammans med förbundschef arbeta fram en struktur för målarbete, uppföljning av verksamhet, samverkansstruktur och budgetprocess, samt lämna förslag på eventuella förändringar i förbundsordningen. I denna process ges ägarkommunerna möjlighet till att lämna synpunkter. 2. En gemensam planeringsprocess och tidplan för medlemskommunernas och RDM:s budgetplanering utarbetas av RDM tillsammans med berörda kommuner. 3. Uppdra till förbundschef i RDM att, tillsammans med kommunerna, ta fram en beskrivning på hur kontakter mellan RDM och kommunerna skall ske på olika tjänstemannanivåer. 4. Förbundschef i RDM ansvarar för att införa uppföljningsmöten på tjänstemannanivå med varje medlemskommun 4 ggr/år.

18 Kommunstyrelsen Ks 23 Dnr KA14/023 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 Ärendebeskrivning Följande förvaltningar anhåller om överföring av investeringsmedel från 2013 till Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller att få föra med sig kronor avseende inventarier till den nya förskolan på Pelles väg. Inflyttningen som först var planerad att ske i januari kommer att ske i mars månad, och därför har inköpet av inventarier blivit fördröjt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2013 till 2014 enligt följande; Fastigheter Energisparåtgärder Förskola Filargatan Ombyggnad av skollokaler Förskola Kyrkbyn Planerade åtgärder för att sänka energikostnader har blivit fördröjda. Ombyggnad av ventilationssystem på Klockarskolan håller på att upphandlas. Byggnationen av ny förskola vid Filargaten fortsätter in på Ombyggnation av hemkunskapslokal delvis genomförd men fortsätter under Temporära lokaler behövs i Stora Skedvi för skola/förskola. Gata Exploatering Skönvik Trafikåtgärder KG-skolan Lekredskap Upphandlingen för exploatering av Skönviks strand har blivit överklagad och har därför inte kunnat påbörjas. Trafikåtgärder KG-skolan har blivit fördröjda p g a av sjukskrivningar. Lekredskap håller på att upphandlas via UhC. VA Uggelbo vattenverk Styr och reglerutrustning Skivfilter forts

19 Kommunstyrelsen Ks 23 forts Åtgärder för att kvalitetssäkra Uggelbo vattenverk har påbörjats men ej hunnit slutföras. Investeringarna i styr- och reglerutrustning och skivfilter har blivit fördröjda p g a vakant tjänst. Ekonomienhetens yttrande Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i 8; Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. Begäran om överförande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast under oktober månad, så att dessa kan beaktas i beslut om budget för nästkommande år. De projekt som förvaltningarna tagit upp ovan är sådana där planeringen förändrats sedan förslagen om budget för 2014 inlämnades. De har funnits med i den ekonomiska planeringen för 2013, men av olika anledningar, har de inte hunnit slutföras under året. Det är sammantaget ett stort belopp, 17,2 mkr. En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för Kommunens likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önska föras över till 2014 har funnits med i planeringen för 2013, medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på kommunens likviditet. Begäran om överflyttning tillstyrks. En slutlig avstämning måste dock ske när bokföringen för 2013 har slutförts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Medge att Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över investeringsmedel från 2013 till 2014 för aktuella investeringsobjekt med högst det belopp som har angetts i ansökan 2. Uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker.

20 Kommunstyrelsen Ks 24 Dnr KA14/006 Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna Ärendebeskrivning: Coompanion Dalarnas valberedning har påbörjat sitt arbete med att tillsätta styrelse för föreningen. Val ska ske, dels av ordförande och dels av samtliga ledamöter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna. Kommunstyrelsen beslutar: Nominera Abbe Ronsten (s), till styrelsen för Coompanion Dalarna.

21 Kommunstyrelsen Ks 25 Dnr KA14/019 Nominering av ledamöter till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget Ärendebeskrivning: Intresseföreningen Bergslagets medlemmar erbjuds möjlighet att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande organ, t ex kommunstyrelse eller motsvarande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget. Kommunstyrelsen besluta: Nominera Tommy Andersson (m), till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget.