DRIFT & SKÖTSEL. Flexi-modell XT-E. Till: Digital Inverter RAV SM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT & SKÖTSEL. Flexi-modell XT-E. Till: Digital Inverter RAV SM"

Transkript

1 DRIFT & SKÖTSEL Flexi-modell XT-E Till: Digital Inverter RAV SM

2 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar RAV-SM-XT_AT-E Konsol Flexi Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. 2

3 Generalagent: Ventilationsutveckling AB Kemistvägen TÄBY Tel INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - TILLBEHÖR/LUFTFILTERKOMPONENTER SÄKERHETSÅTGÄRDER Installationsvarning Driftsvarning Varning, flytt och reparation Säkerhetsåtgärder vid installation Säkerhetsåtgärder vid drift DELARNAS NAMN INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER - NAMN OCH FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER - NAMN OCH FUNKTIONER FÖRBEREDELSE OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING Isättning av batterier i fjärrkontrollen Inställning av klockan HANTERING AV FJÄRRKONTROLLEN Fjärrkontrollens placering Fjärrkontrollens hållare Montering och borttagning av fjärrkontrollen AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OMSLAG) KYLA/VÄRME/ENDAST FLÄKT-DRIFT AVFUKTNING MAXDRIFT DRIFT MINNESDRIFT/FÖRINSTÄLLD DRIFT

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (fortsättning) 16 - JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Justering av det vertikala luftflödet Inställning av önskad luftriktning Automatisk svepning av luftflödets riktning Justering av horisontellt luftflöde AUTOMATISK ÅTERSTART Hur automatisk återstart ställs in Annullering av den automatiska återstartsdriften AGGREGATETS DRIFT Automatisk drift ECO timer-drift Ekonomisk drift - tips TILLFÄLLIG DRIFT Återställning av luftfilter UNDERHÅLL Rengöring av inomhusenheten och fjärrkontrollen När enheten inte ska användas under minst en månad Kontroller innan drift Rengöring av luftfiltret AGGREGATETS DRIFT OCH PRESTANDA Tre-minuters skyddsanordning Värmedriftsegenskaper Varmluftsreglering Frysskydd - Avfrostning Värmeeffekt Förebyggande av ansamling av snö Strömavbrott Aggregatets driftsgränser FELSÖKNING SPECIFIKATIONER FELSÖKNING (för fjärrkontrollen)

5 1 - TILLBEHÖR/LUFTFILTERKOMPONENTER Fjärrkontroll Hållare för fjärrkontroll Filterramar (två) Batterier (två) Sasa-Zeolite plus filter Bio-enzym & Gingko filter 2 - SÄKERHETSÅTGÄRDER FARA! Försök inte installera den här enheten själv. Försök inte reparera enheten själv. Öppna eller avlägsna inte höljet, då detta innebär exponering för stark elström. Avstängning av kraftmatningen förebygger inte elchock. VARNING! Installationsvarning Endast kyltekniker får installera aggregatet. Jordanslut aggregatet korrekt. Anslut inte jordledningen till gasrör, vattenrör, åskledare eller jordledning för telefon. Felaktigt jordanslutet aggregat kan orsaka elstöt. IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET! För att stänga av kraftmatningen till aggregatet: Det här aggregatet måste vara anslutet till kraftmatningen via ett relä eller en strömbrytare med ett kontaktgap på minst 3 mm. Installationssäkringen (25A D-typ e ) måste användas i kraftmatningsledningen till det här aggregatet Driftsvarning Undvik att kyla rummet alltför mycket eller att utsätta människor för kallt drag under en längre tid, då detta är skadligt för hälsan. Inne i luftinloppet och luftutloppet finns fläktar i drift med hög hastighet. Stick därför inte in några fingrar eller pinnar i inloppet eller utloppet, då detta kan leda till personskada eller skada på aggregatet. Vid onormala driftsförhållanden (det luktar bränt, svag kyldrift et. c.), stäng omedelbart av aggregatet med huvudbrytaren och kontakta leverantören. Om aggregatet tillåts fortsätta vara i drift vid onormala driftsförhållanden kan det leda till maskinfel, elstöt brand et. c. Spill inte vatten eller annan vätska på inomhusenheten. Om enheten är våt kan den orsaka elstöt Varning, flytt och reparation Flytta inte och reparera inte enheten själv. Då högspänning råder inne i enheten finns risk för elstöt om höljet avlägsnas eller aggregatet flyttas. Om aggregatet måste repareras, kontakta leverantören och be denne utföra reparationen. Felaktigt utförd reparation kan orsaka elstöt eller brand. 5

6 Kontakta leverantören om aggregatet ska flyttas för att installeras på annan plats. Om aggregatet installeras felaktigt kan det orsaka elstöt eller brand. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Säkerhetsåtgärder vid installation Fäst kondensvattenröret ordentligt för perfekt avtappning. Felaktig dränering kan orsaka översvämning. Anslut aggregatet till en exklusiv kraftkälla med den angivna spänningen, annars kan enheten gå sönder eller orsaka brand. Installera inte enheten på en plats där lättantändlig gas samlas runt enheten, då detta kan orsaka brand Säkerhetsåtgärder vid drift Läs noggrant igenom den här manualen innan aggregatet startas. Använd inte det här aggregatet för andra syften såsom förvaring av mat, precisionsinstrument, konstföremål, djuruppfödning, odling av krukväxter et. c. Undvik att utsätta krukväxter och djur för drag från aggregatet då detta kan försämra deras hälsa och tillväxt. Rör ej vid driftsknappen med våta fingrar, annars finns risk för elstöt. Placera inte någon förbränningsutrustning på en plats där den är direkt exponerad för drag från aggregatet, annars kan den orsaka bristfällig förbränning. Om aggregatet inte ska användas under en längre tid ska det stängas av med huvudbrytaren eller strömbrytaren. Bortkoppling från kraftmatningen skyddar enheten från strömökning från blixt eller kraftkälla. Kontrollera då och då betongklossarna et c. under utomhusenheten. Om basen är skadad eller har försämrats, kan enheten falla omkull och i värsta fall orsaka personskada. När enheten rengörs, se till att stänga av manöverbrytaren eller strömbrytaren för att förhindra att den elektriska fläkten inne i aggregatet orsakar kroppsskada. För detaljer angående rengöringsmetoder, referera till kapitlet Underhåll. Placera inte vaser eller andra vattenfyllda kärl ovanpå enheten, då vatten kan rinna in i enheten och orsaka elstöt genom att skada elisoleringen. Placera ingenting på utomhusenheten, och kliv inte på den. Om så sker kan enheten falla omkull och orsaka personskada. För att upprätthålla aggregatets optimala prestanda, låt det endast vara i drift inom det intervall för driftstemperatur som specificerats i instruktionerna. Drift utanför intervallet kan resultera i tekniskt fel, maskinhaveri eller vattenläckage från enheten. Spill inte juice, vatten eller annan vätska på fjärrkontrollen, och förhindra att vätska på annat sätt kan tränga in i fjärrkontrollen. 6

7 3 - DELARNAS NAMN Utomhusenheten (1) Luftutlopp (blåser ut varm luft vid kyldrift eller kall luft vid värmedrift) (2) Elskåp (innehåller elektriska delar) (3) Jordanslutningsskruv (i elskåpet) (4) Anslutningar för köldmedierör (1) (2),(3 ) (4) Inomhusenheten (5) Rumstemperaturgivare (6) Frontpanel (7) Luftinloppsgaller (8) Luftfilter (9) Luftutlopp (10) Horisontell luftinblåsning (11) Vertikal luftinblåsning (12) Displaypanel (13) Infraröd signalmottagare (14) Fjärrkontroll (14) (11) (9) (6) (10) (12) (13) (8) (7) (5) Hi POWER PRE.DEF OPERA TION 4 - INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER - NAMN OCH FUNKTIONER (1) TEMPORARY-knapp (2) Hi POWER-lampa (grön) (3) FILTER-lampa (orange) (4) PRE.DEF-lampa (5) -lampa (6) OPERATION-lampa (drift) Driftslampan blinkar snabbt (5 gånger per sekund) när skyddsanordningarna försätts i drift. * När den automatiska återstartsfunktionen är i drift är OPERATION-lampan (drift) orange. (1) (2) (3) (4) (5) (6) TEMPORARY-knapp Om fjärrkontrollen tappas bort eller batterierna tar slut, tryck ned TEMPORARY-knappen. Hi POWER PRE.D Tryck ned TEMPORARY-knappen för att starta aggregatet. Tryck ned knappen igen för att stanna aggregatet. TEMPORARY Y -knappen button 7

8 5 - FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER (1) Infraröd signalmottagare Överför en signal till inomhusenheten (2) START/STOPP-knapp Tryck ned knappen för att starta driften. (Ett mottagningsljud hörs) Tryck ned knappen igen för att stanna driften. (Ett mottagningsljud hörs) Om inget mottagningsljud hörs från inomhusenheten, tryck ned knappen två gånger. (3) Knapp för val av driftsläge (MODE) Tryck ned den här knappen för att välja ett driftsläge. Varje gång knappen trycks ned väljs ett driftsläge i turordning från A: Automatisk omslagsreglering till : kyla, : avfuktning, : värme, : endast fläkt och tillbaka till A. (Ett mottagningsljud hörs). (4) Temperaturknapp ( ),...Den inställda temperaturen ökar upp till 30 C. 9...Den inställda temperaturen minskar ner till 17 C. (Ett mottagningsljud hörs) (5) Fläkthastighetsknapp (FAN) Tryck ned den här knappen för att välja fläkthastighet. När AUTO väljs, justeras fläkthastigheten automatiskt efter rumstemperaturen. Det är även möjligt att manuellt välja önskad fläkthastighet från följande fem inställningar: (LOW, LOW +, MED, MED +, HIGH ) (Ett mottagningsljud hörs). (6) Knapp för automatisk luftsvepning (SWING) Tryck ned den här knappen för att få luftspridaren att svänga. (Ett mottagningsljud hörs). Tryck ned SWING-knappen för att stoppa luftspridarens svängning. (Ett mottagningsljud hörs). (Se sida 17). (7) Knapp för inställning av luftspridare () Tryck ned den här knappen för att justera luftflödets riktning. (Ett mottagningsljud hörs). När den här knappen är nedtryckt ljuder mottagningsljudet kontinuerligt. (Se sida 17). (8) Timer OFF-knapp (timer av) Tryck ned den här knappen för att ställa in timer OFF. (9) Timer ON-knapp (timer på) Tryck ned den här knappen för att ställa in timer ON. (10) Bekräftelseknapp (SET) Tryck ned den här knappen för att spara tidsinställningarna. (Ett mottagningsljud hörs). (11) Annulleringsknapp (CLR) Tryck ned den här knappen för att annullera timer ON och timer OFF. (Ett mottagningsljud hörs). (12) Maxdrift (High POWER) Tryck ned knappen för att starta maxdriften. (Se sida 14). (13) Minnesknapp () Tryck ned den här knappen för att spara inställningarna i standby-läge. Tryck ned den igen och håll den nedtryckt i mer än 3 sekunder för att spara de inställningar som visas på den externa styrenheten. visas på fjärrkontrollen. (Se sida 16). (14) Knapp för automatisk drift (AUTO) Tryck ned den här knappen för att försätta aggregatet i läget för automatisk drift. (Ett mottagningsljud hörs). (Se sida 20). 8 (15) ECO-timer knapp (Ekonomisk drift) Tryck ned den här knappen för att starta ECO-timer (timer OFF) driften. Det finns fyra timer OFF-tider att välja mellan: 1, 3, 5 eller 9 timmar. (Se sida 20). (16) FILTER-knapp Tryck ned den här knappen för att stänga av lampan för filterrengöring på inomhusenheten. (Se sida 22). Tryck åter på denna knapp efter utförd rengöring av luftfiltret. (17) PRESET-knapp (förinställd drift) Tryck ned den här knappen för att låta aggregatet vara i drift med de inställningar som lagrats med -knappen. (Se sida 16). (18) -knapp Använd den här knappen för att ställa in tiderna för klockan, timer ON och timer OFF. För att öka tiden, tryck ned R -knappen. För att minska tiden, tryck ned R -knappen. (4) (2) (5) (6) (7) (9) (8) (16) FA N SWING AUT OA MODE ECO PRESET AUT O Hi-POWER (1) A B ST AR T/ST OP RESET CLOCK CHECK (17) (3) (14) (15) (12) (13) (11) (10) (18)

9 6 - FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER - NAMN OCH FUNKTIONER Display Alla indikatorer, förutom klockans tidsindikator, visas genom nedtryckning av START/STOPP-knappen. (3) (1) (2) (7) (1) Överföringssymbol Den här överföringssymbolen (,) indikerar att fjärrkontrollen överför signaler till inomhusenheten. (2) Driftlägesdisplay Visar det nuvarande driftsläget. (AUTO: Automatisk styrning, A: Auto omslagsreglering, : kyla, : avfuktning, : värme, : endast fläkt). AUT OA A B (3) Temperaturdisplay Visar temperaturinställningen (17 C till 30 C). När driftsläget ställs in till : endast fläkt, visas ingen temperaturinställning. (4) Fläkthastighetsdisplay (FAN) Visar den valda fläkthastigheten. Auto eller en av de fem fläkthastighetsnivåerna: (LOW, LOW +, MED, MED +, HIGH ) kan visas. När driftsläget är AUTO eller : avfuktning, visas AUTO. (8) (6) (4) (5) I illustrationen visas alla symboler i förklaringssyfte. Under drift visas endast de relevanta symbolerna på fjärrkontrollen. (5) Display för timer och aktuellt klockslag Visar klockslaget eller den tid som ställts in för timerdrift. Aktuellt klockslag visas alltid förutom vid timerdrift. (6) Hi POWER-display (Maxdrift) Visar när Hi POWER-driften startar. Tryck ned Hi POWER-knappen för att starta driften, och tryck ned den igen för att stanna driften. (7) (MINNE) display Blinkar i 3 sekunder när -knappen trycks in under drift. symbolen visas när knappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder samtidigt som symbolen blinkar. Tryck ned någon annan knapp för att stänga av blinkningen. (8) ECO -display (Timer, ekonomidrift) Visar när ECO är i drift. Varje gång ECO-knappen trycks ned, ändras displayen i följande sekvens; 1, 3, 5 och 9 timmar. AUT O A B 9

10 7 - FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING Isättning av batterier i fjärrkontrollen (1) Avlägsna höljet och sätt i batterierna. (2) Tryck ned RESET-knappen. Klockdisplayen blinkar. Justera klockan. Sätt tillbaka höljet Batterier För att byta ut batterierna, använd två nya batterier (AAA-typ). Vid normal användning räcker batterierna i ca. ett år. Byt ut batterierna om det inte finns något mottagningsljud från inomhusenheten eller när aggregatet inte kan regleras med fjärrkontrollen. För att undvika tekniska fel p.g.a. batteriläckage, avlägsna batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas på mer än en månad. Dra av höljet genom att trycka in sidorna samtidigt. Byte av batterier Var noggrann med att inte kasta om (+) och (-) polerna. ff the cover while g the sides. y re placement eful not to e the (+) position e ( ) position. FA N SWING MODE Hi-POWER ECO RESET AUT O CLOCK CHECK (2) Inställning av klockan Innan driften av aggregatet startas, ställ in fjärrkontrollens klocka med hjälp av beskrivningen nedan. Klockpanelen på fjärrkontrollen visar tiden oavsett av om aggregatet är i drift eller inte Initial inställning När batterier är isatta i fjärrkontrollen blinkar klockpanelen och visar tiden AM 0:00. PRESET R knappen b Tryck the ned R knappen b för att ställa in aktuellt klockslag. Vid varje the TI nedtryckning av -knappen ändras tiden i steg om 1 minut. Om -knappen trycks ned kontinuerligt ändras tiden i steg om 10 minuter. s. FA N SWING ST AR T/ST OP MODE AUT O ECO Hi-POWER SET SET knappen. Tryck ned SET SET knappen. Aktuellt klockslag visas och klockan startar. (1) (2) RESET CLOCK CHECK Justering av klockan CLOCK-knappen Tryck ned CLOCK-knappen. CLOCK-displayen blinkar. FA N SWING MODE ECO AUT O Hi-POWER R knappen b Tryck ned SET the TI knappen för att ställa in aktuellt klockslag. Varje gång -knappen trycks ned, ändras tiden i steg om 1 minut. Om -knappen hålls nedtryckt kontinuerligt, ändras tiden i steg om 10 minuter. SET SET knappen. SET Tryck ned SET knappen. Aktuellt klockslag visas, och klockan startar. RESET CLOCK CHECK Tryck ned CLOCK Push CLOCK (2) (3) PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK (1) 10

11 Förberedelse av luftfiltren (1) Öppna luftinloppsgallret med båda händerna tills stopp-positionen nås. (2) Avlägsna luftfiltren från frontpanelen. (3) Installera Sasa-Zeoloite plus filtret och Bio-enzym & Gingko-filtret i filterramen, och installera sedan dessa i luftfiltren. (4) Sätt i luftfiltren i frontpanelen och haka fast dem i rätt position. (5) Stäng luftinloppsgallret. Filterram frame Sasa-Zeolite plus filter Filterram Filter fram e Bio-enzyme och & Gingko-filter o Air Luftfilter filter Luftfilter Air filter 8 - HANTERING AV FJÄRRKONTROLLEN IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Aggregatet fungerar inte om gardiner, dörrar och annat material blockerar signalerna från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Se till att vätska inte tränger in i fjärrkontrollen. Exponera inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om inomhusenhetens mottagare för infraröd signal exponeras för direkt solljus, kan det leda till att aggrega tet upphör att fungera korrekt. Använd gardiner för att hindra solljus från att nå mottagaren. Om det rum som använder fjärrkontrollen har fluorescerande ljus med elektroniska startenheter, kontakta leverantören. Om andra elektriska anordningar reagerar på fjärrkontrollen, flytta på dem eller kontakta leverantören Fjärrkontrollens placering Placera fjärrkontrollen på en plats där dess signaler kan nå inomhusenhetens mottagare (maximalt tillåtet avstånd: 7 meter). Vid val av timerdrift överför fjärrkontrollen automatiskt en signal till inomhusenheten vid den angivna tidpunkten. Om fjärrkontrollen är placerad på en plats där överföringen av signalen hindras, kan en tidsfördröjning på upp till 15 minuter inträffa Fjärrkontrollens hållare Installation av fjärrkontrollens hållare Innan fjärrkontrollens hållare installeras på vägg eller pelare, kontrollera att fjärrkontrollens signal kan mottagas av inomhusenheten Montering och borttagning av fjärrkontrollen För att montera fjärrkontrollen, håll den parallellt med hållaren och tryck in den helt. För att ta ur fjärrkontrollen, dra den uppåt och utåt från hållaren. 7 m 11

12 9 - AUTOMATISK DRIFT När luftkonditioneringsaggregatet ställs in i AUTO-läget, väljer det automatiskt kyldrift, värmedrift eller endast fläktdrift med utgångspunkt från rumstemperaturen (se sida 20). Dessutom regleras fläkthastigheten och luftspjället automatiskt. Start (1) START/STOPP-knapp (AUTO) Tryck ned den här knappen för att starta aggregatet. (2) AUTO-knapp Tryck ned AUTO-knappen. Den gröna driftslampan (OPERATION) på inomhusenhetens displaypanel tänds. Driftläget väljs med utgångspunkt från rumstemperaturen, och driften startar efter ca 3 minuter. Om AUTO-läget är obehagligt är det möjligt att välja de önskade driftsförhållandena manuellt. Temperaturen, fläkthastigheten och luftspridarens position kan ändras. När fläkthastigheten eller luftspridarens position ändras, ändras även MODE från AUTO till A. Samtidigt indikeras fläkthastigheten och luftspridarens position. Stopp START/STOPP-knapp Tryck ned den här knappen för att stoppa aggregatet. (1) (2) AUT O PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK 10 - AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OMSLAG) När aggregatet ställs in i A-läget eller växlar över från AUTO-drift p.g.a. ändring i inställning, väljer aggregatet automatiskt kyldrift, värmedrift eller endast fläktdrift med utgångspunkt från rumstemperaturen (se sida 20). Start (1) START/STOPP-knappen Tryck ned den här knappen för att starta luftkonditioneringsaggregatet. (2) Knapp för lägesval (MODE) Välj A. (3) Temperaturknappen ( ) Ställ in den önskade temperaturen. Den gröna driftslampan (OPERATION) på inomhusenhetens displaypanel tänds. Driftsläget väljs med utgångspunkt från rumstemperaturen och driften startar efter ca 3 minuter. När A-läget väljs behöver fläkthastigheten inte ställas in. Fläkthastighetsdisplayen visar AUTO och fläkthastigheten regleras automatiskt. Om A-läget är obehagligt är det möjligt att välja önskade driftsförhållandena manuellt. (3) (1) (2) A PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK Stopp START/STOPP-knapp Tryck ned den här knappen igen för att stoppa luftkonditioneringsaggregatet. 12

13 11 - KYLA/VÄRME/ENDAST FLÄKTDRIFT Start (1) START/STOPP-knappen Tryck ned den här knappen för att starta luftkonditioneringsaggregatet. (2) Knapp för driftlägesval (MODE) Välj kyla, värme, eller endast fläktdrift. (3) Temperaturknappen ( ) Ställ in den önskade temperaturen. Kyldrift 21 C eller högre. Värmedrift 28 C eller lägre. När aggregatets drift är endast fläkt-drift (FAN ONLY) visas inte temperaturdisplayen. (4) Fläkthastighetsknappen (FAN) Välj ett av alternativen of AUT Select O one LOof W AUT, LO W LO + W, MED, LO W, MED, HIGH +, HIGH.. Den gröna driftslampan på inomhusenhetens displaypanel tänds, och driften startar efter ca. 3 minuter. (Om endast fläkt-läget väljs, startar enheten omedelbart. Driftläget endast fläkt ( ) reglerar inte temperaturen. Utför därför endast steg (1), (2) och (4) för att välja det här läget. t (3) (1) (4) (2) PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK Stopp START/STOPP-knappen Tryck ned den här knappen igen för att stoppa luftkonditioneringsaggregatet AVFUKTNING Start (1) START/STOPP-knappen Tryck ned den här knappen för att starta luftkonditioneringsaggregatet. (2) Knapp för driftlägesval (MODE) Välj avfuktning (DRY). (3) Temperaturknappen ( ) Ställ in den önskade temperaturen. Fläkthastighetsdisplayen indikerar AUTO. Den gröna OPERATION-lampan (drift) på inomhusenhetens displaypanel tänds, och driften startar efter ca. 3 minuter. (3) (1) (2) PRESET ST AR T/ST OP FAN MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER Stopp START/STOPP-knappen Tryck ned den här knappen igen för att stoppa luftkonditioneringsaggregatet. RESET CLOCK CHECK 13

14 13 - MAXDRIFT Maxdrift (Hi POWER) Läget för maxdrift (Hi POWER) reglerar automatiskt rumstemperaturen, luftflödet och driftsläget så att rummet kyls snabbt på sommaren och värms på vintern. Inställning av maxdrift (1) Hi POWER-knappen Tryck ned Hi POWER-knappen. Den gröna Hi POWERlampan tänds på inomhusenhetens displaypanel, och samtidigt visas Hi POWER-symbolen på fjärrkontrollen. Annullering av maxdrift (1) Hi POWER-knappen Tryck ned Hi POWER knappen ännu en gång. Hi PO- WER-lampan på inomhusenhetens displaypanel slocknar. Hi POWER-symbolen upphör att visas på fjärrkontrollen. IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Hi POWER-läget kan inte vara aktiverat i driftslägena avfuktning (DRY) eller endast fläkt-drift (FAN ONLY) eller när ON -drift ställts in DRIFT Använd den trådlösa fjärrkontrollen för att ställa in timerdrift. ON timer och OFF timer Inställning av (1) ON/OFF-knappen (PÅ/AV) Tryck ned ON eller OFF-knapparna. Den tidigare timerinställningen visas och blinkar tillsammans med ON/OFF-displayen. (2) R knappen b Tryck ned the R knappen. b Ställ in timern på the den TI önskade tiden. Vid varje nedtryckning av -knappen ändras tiden i steg om 10 minuter. Om -knappen hålls nedtryckt kontinuerligt ändras tiden i steg om 1 timme. (3) SET SET knappen Tryck ned SET SET knappen för att bekräfta timerdrift. Timer-tiden indikeras och timern startar. Annullering av (4) CLR R CLR knappen b Tryck ned h the CLR R CLR knappen b för att annullera timerinställningen. h the IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: När timerdriften väljs överför fjärrkontrollen automatiskt timersignalen till inomhusenheten vid den inställda tidpunkten. Förvara därför fjärrkontrollen på en plats där den obehindrat kan överföra signalen till inomhusenheten. Om SET-knappen SET ej trycks ned inom 30 sekunder efter att tiden ställts in, annulleras tidsinställningen. ls ickly (1). steps. (1) (2) (3) (4) A PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK 14

15 När timerdriften väljs, sparas inställningarna i fjärrkontrollen. Därefter påbörjas aggregatets drift under samma förhållanden när ON/OFF-knappen trycks ned på fjärrkontrollen. Om klockdisplayen blinkar kan timern ej ställas in. Följ instruktionerna i avsnittet Inställning av klockan på sida 10 för att ställa in klockan, och ställ därefter in timern. Kombinerad timer (simultan inställning av både ON och OFF-timers) OFF timer > ON O timer (Drift er > Stopp O er > Drift) O Den här funktionen är användbar när du vill stoppa aggregatet efter att du har somnat, och starta det igen på morgonen efter uppvaknandet eller efter att du har återvänt hem. Exempel: För att stoppa aggregatet och starta det igen nästa morgon: Operation Drift Stopp Driften återupptagen Operation again Inställning av kombinerad (1) Tryck ned OFF F OFF bknappen. (2) Tryck ned R knappen b för att justera timer OFF. the TI (3) Tryck ned ON N ON knappen. b (4) Tryck ned R knappen b för att justera timer ON. (5) Tryck ned SET SET the knappen. TI ON timer > OFF timer (Stopp er > Drift Oer > Stopp) O Den här inställningen kan användas för att starta aggregatet efter att du har vaknat och stanna det igen när du går hemifrån. Exempel: För att starta aggregatet nästa morgon och stanna det: Stopp Stop Drift Operation Stopp Stop Inställning av kombinerad (1) Tryck ned ON N ON knappen. b (2) Tryck ned R knappen b för att justera timer ON. (3) Tryck ned OFF F the OFF knappen. bti (4) Tryck ned timer R knappen b för att justera timer OFF. the TI (5) Tryck ned SET SET knappen. Den timerfunktion, ON eller OFF, som är ligger närmast aktuellt klockslag, aktiveras först. Om samma tid ställs in för både timer ON och OFF, utförs ingen timerdrift. Dessutom kan aggregatets drift upphöra. Kombinerad timer varje dag (timer ON och OFF ställs in simultant och aktiveras varje dag). Den här egenskapen är användbar när du vill använda kombinerad timer vid samma tid varje dag. Inställning av kombinerad (1) Tryck ned ON N ON knappen. b (2) Tryck ned R knappen b för att justera timer ON. the TI (3) Tryck ned OFF F OFF knappen. b (4) Tryck ned R knappen b för att justera timer OFF. the TI SET (5) Tryck ned SET knappen. (6) Efter steg (5) blinkar en av pilarna ( eller ) i ca 3 sekunder. När detta sker, tryck ned SET SET knappen. När timern aktiveras, indikeras båda pilarna (, ). 15 A PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK

16 Annullering av timerdriften Tryck ned R CLR knappen b (CLR). h the Klockdisplay Under -drift (timer ON-OFF, OFF-ON, OFF) försvinner klockdisplayen för att istället visa den inställda tiden. Om SET-knappen trycks ned, visas aktuellt klockslag under ca 3 sekunder MINNESDRIFT/FÖRINSTÄLLD DRIFT Den oftast använda driftsinställningen kan lagras med hjälp av -knappen. Starta aggregatet i det driftsläge som fjärrkontrollen ska lagra. Tryck ned knappen i enlighet med följande när aggregatet är i drift: (1) -knappen Tryck kort ned den här knappen för att förbereda för lagring av inställningen. Alla visade symboler blinkar, förrutom klockdisplayen och symbolen. (2) -knappen Tryck ned -knappen och håll den nedtryckt längre än 3 sekunder medan displayen blinkar. Symbolen visas och inställningen lagras. Om -knappen inte trycks ned under 3 sekunder, eller om en annan knapp trycks ned, annulleras RY-inställningen. Med -knappen kan följande driftlägen lagras: MODE (läge), Temperature (temperatur), FAN (fläkt), (timer) och High POWER (högeffekt). (1) (2) PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK För att låta aggregatet vara i drift med den inställning som lagrats med -knappen: (1) PRESET-knappen Tryck ned PRESET-knappen. Den inställning som lagrats med -knappen indikeras, och aggregatet försätts i drift i enlighet med den lagrade inställningen. Den gröna driftslampan på inomhusenhetens display tänds (OPERATION), och driften startar efter ca 3 minuter. Initial inställning: MODE (driftsläge): Auto Temperatur: 22 (1) FA N SWING PRESET ST AR T/ST OP MODE AUT O ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK 16

17 16 - JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Justera luftflödets riktning korrekt. Annars kan det orsaka obehag och ojämn rumstemperatur. Justera luftflödets vertikala riktning med hjälp av fjärrkontrollen. Justera det horisontala flödet manuellt Justering av det vertikala luftflödet Aggregatet justerar automatiskt luftflödets riktning i enlighet med driftsvillkoren när AUTO eller A-läget väljs Inställning av önskad luftriktning Utför den här funktionen när aggregatet är i drift. (1) -knappen Tryck ned -knappen på fjärrkontrollen för att flytta luftspridaren i önskad riktning. Ändra riktningen på den vertikala luftspridaren inom det indikerade intervallet. Vid fortsatt drift ställs det vertikala luftflödet in automatiskt i den riktning som luftspridaren justerades till med hjälp av -knappen. (1) PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER RESET CLOCK CHECK Automatisk svepning av luftflödets riktning Utför denna handling när aggregatet är i drift. (1) SWING-knappen (automatisk luftsvepning) Tryck ned SWING-knappen på fjärrkontrollen. Tryck åter ned SWING-knappen för att stoppa funktionen. Tryck ned -knappen för att ändra svängningens riktning. nditioner is (1) PRESET ST AR T/ST OP FA N MODE AUT O SWING ECO Hi-POWER IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: - och SWING-knapparna kopplas bort när aggregatet inte är i drift (inklusive när ON ställts in). Låt inte aggregatet vara i drift i kyla eller avfuktning under en längre tid med luftflödets riktning inställd nedåt. Om så sker kan kondens uppstå på den vertikala luftspridaren och orsaka droppande. Flytta inte den vertikala luftspridaren manuellt. Använd alltid -knappen. Om luftspridaren flyttas manuellt kan den under drift drabbas av tekniskt fel. Om luftspridaren drabbas av tekniskt fel, stanna aggregatet och återstarta det. När aggregatet startar omedelbart efter att ha stannats, rör sig inte den vertikala luftspridaren förrän efter ca. 10 sekunder Justering av horisontellt luftflöde Förberedelse: Ta tag i spaken på den horisontella luftspridaren och flytta den för att justera luftriktningen. Luftflödet kan justeras på vänster sida, i mitten och på höger sida av gallret. ir flow louver and move quired. nter, and right locations of 17

18 17 - AUTOMATISK ÅTERSTART Aggregatet är utrustat med funktionen automatisk återstart, vilken gör det möjligt för aggregatet att i händelse av strömavbrott återuppta driften med de lagrade driftinställningarna utan att fjärrkontrollen behöver användas. Driften återupptas utan förvarning tre minuter efter att strömavbrottet upphört. OBSERVERA: Den automatiska återstarten är inte fabriksinställd, utan måste ställas in vid behov Hur automatisk återstart ställs in För att ställa in den automatiska återstartsfunktionen, fortsätt i enlighet med följande: Kraftmatningen till enheten måste vara påslagen, annars fungerar inte denna funktion. För att aktivera den automatiska återstartsfunktionen, tryck ned TEMPORARYknappen och håll den nedtryckt i 3 sekunder. Aggregatet bekräftar inställningen och piper 3 gånger. Systemet återstartar nu automatiskt. Ovanstående inställning för automatisk återstart kan utföras: (1) När luftkonditioneringsaggregatet är i standby-läget (ej i drift). Tryck ned TEMPORARY-knappen och håll den nedtryckt längre än 3 sekunder. Luftkonditioneringsaggregatets drift startar. Den gröna lampan tänds. Efter ca 3 sekunder piper aggregatet 3 gånger. Lampans färg ändras från grön till orange. Aggregatet är i drift. Om aggregatet inte behöver vara i drift vid denna tidpunkt, tryck ned TEMPORARY-knappen en eller flera gånger eller använd fjärrkontrollen för att stoppa aggregatet. (2) När aggregatet är i drift: Tryck ned TEMPORARY-knappen och håll den nedtryckt längre än 3 sekunder. Aggregatets drift upphör. Den gröna lampan släcks. Tre sekunder efter att knappen har tryckts ned piper aggregatet 3 gånger. Aggregatet stannar. Om aggregatet inte måste stanna vid denna tidpunkt, använd fjärrkontrollen för att återstarta aggregatet. Under den följande driften är den orangea lampan tänd. Den automatiska återstartsfunktionen accepterar inte en instruktion om timerdriften har valts med fjärrkontrollen. Luftspridarens svängning återupptas inte efter att aggregatet har återstartats via den automatiska återstartsfunktionen (AUTO RESTART OPERATION). p Hi POWER PRE.D TEMPORARY- Y knapp button 18

19 Annullering av den automatiska återstartsdriften För att annullera den automatiska återstartsfunktionen, fortsätt i enlighet med följande: Upprepa inställningsproceduren: aggregatet bekräftar instruktionen och piper tre gånger. Luftkonditioneringsaggregatet måste nu återstartas manuellt med fjärrkontrollen efter att kraftmatningen har stängts av. Annulleringen utförs: (1) När aggregatet är i standby-läget (ej i drift). Tryck ned TEMPORARY-knappen och håll den nedtryckt längre än 3 sekunder. Aggregatets drift startar. Den orangea lampan tänds. Efter ca. 3 sekunder piper aggregatet 3 gånger. Lampans färg ändras från orange till grön. Aggregatet är i drift. Om aggregatet inte måste vara i drift vid denna tidpunkt, tryck ned TEMPORARY-knappen en gång till eller använd fjärrkontrollen för att stoppa aggregatet. (2) När aggregatet är i drift. Tryck ned TEMPORARY-knappen och håll den ned tryckt längre än 3 sekunder. Aggregatets drift upphör. Den orangea lampan släcks. Ca. 3 sekunder senare piper aggregatet 3 gånger. Aggregatet stoppas. Om aggregatet inte måste stanna vid denna tidpunkt, använd fjärrkontrollen för att återstarta aggregatet. Under den följande driften är den gröna lampan tänd. p Hi POWER PRE.D TEMPORARY- Y knapp button 19

20 18 - AGGREGATETS DRIFT Automatisk drift Med utgångspunkt från rumstemperaturen väljer aggregatet något av följande driftslägen: kyldrift, värmedrift eller endast fläkt-drift. Om AUTO-läget är obehagligt, kan driftsvillkoren ställas in manuellt. Rumstemperatur Den inställda temperaturen +1 C eller högre (om rummet är varmt) Kyldrift Driftsvillkor Utför kyldrift vid en temperatur 1 C högre än den inställda temperaturen. Den inställda temperaturen -1 C till +1 C Endast fläkt-drift Utför endast fläkt-drift. (låg hastighet) medan rumstemperaturen övervakas. När rumstemperaturen ändras, väljer aggregatet kylläge eller värmeläge. Den inställda temperaturen -1 C eller lägre (om rummet är kallt) Värmedrift Utför värmedrift vid en temperatur 1 C lägre än den inställda temperaturen ECO timer-drift (ekonomidrift) När ECO-knappen trycks in under kyldrift, värmedrift eller A-drift, startar aggregatet följande drift. Fläkthastigheten regleras automatiskt. Efter att ha varit i drift i det inställda antalet timmar (1, 3, 5 eller 9 timmar) stannar aggregatet. Kyldrift ( ) I zonen för driftsbegränsning, där effekten hålls på minimal nivå, förhindras överkylning genom att temperaturen ökas med 1 C efter 1 timme och 2 C efter två timmars drift. Rumstemperaturen regleras därmed mellan zonen för driftsbegränsning och den inställda temperaturen. Oper ation star ts Driften startar 1 C 11 hour timme 2 timmar 2 hours Oper Zon ation för driftsbegränsning suppression z 2 C Inställd Set tempe temperatur Värmedrift ( ) I zonen för driftsbegränsning där effekten hålls på minimal nivå, förhindras överhettning genom att temperaturen sänks med 1 C efter en timme och 2 C efter 2 timmars drift. Rumstemperaturen regleras därmed mellan den inställda temperaturen och zonen för driftsbegränsning. Driften startar Set temper ature 2 C 1 C 1 hour timme 2 timmar 2 hours Zon Operation för driftsbegränsning suppression z 20

21 Ekonomisk drift - tips Upprätthåll rumstemperaturen på behaglig nivå Rengör luftfiltren De igensatta luftfiltren försämrar aggregatets prestanda. Rengör dem varannan vecka. Oj, kallt Gee, chil ly Fjärrkontroll Control Dörrar och fönster För att behålla kall- eller varmluften i rummet, öppna aldrig dörrar eller fönster mer än nödvändigt. Gardiner Dra för gardinerna vid kyldrift för att undvika direkt solljus. Vid värmedrift, dra för gardinerna för att behålla värmen. Använd timern effektivt Ställ in önskad driftstid med timern. Jämn luftcirkulation Justera luftflödets riktning så att jämn luftcirkulation uppstår. Clean, Rengör, please tack Använd Use the timern effektivt effectively Blows Blåser upward uppåt Kall Cool and och dry torr air luft Please close Stäng, tack! TEMPORARY- Y knapp button Varmluft Warm air Blows downward Blåser nedåt Air Justering flow adjustmen av luftflödet t 19 - TILLFÄLLIG DRIFT Den här funktionen används för att driva enheten tillfälligt i händelse av att fjärrkontrollen tappas bort eller om batterierna tar slut. Tryck ned TEMPORARY-knappen för att starta aggregatet. När den tillfälliga driften är inställd är fjärrkontrollen frånslagen. Fortsätt att trycka ned knappen i 10 sekunder för att starta kyldriften Återställning av luftfilter När FILTER-lampan tänds på aggregatet är det dags för rengöring (lampan tänds var 1000:e driftstimme). FILTER-lampan slocknar när TEMPORARY-knappen trycks ned. FILTER-lampan slocknar även när FILTER-knappen på fjärrkontrollen trycks ned (se sida 8). I Jag cannot hittar find inte the remote fjärrkontrollen controller En A funktion temporarför y temporär operation feature drift finns is pro vided! p Hi POWER PRE.D 21

22 20 - UNDERHÅLL VARNING! Innan aggregatet rengörs, se till att stänga av strömbrytaren eller huvudbrytaren Rengöring av inomhusenheten och fjärrkontrollen VARNING! Använd en torr trasa för att torka av inomhusenheten och fjärrkontrollen. Om inomhusenheten är mycket smutsig kan den rengöras med en trasa fuktad med kallt vatten. Använd aldrig fuktig trasa på fjärrkontrollen. Använd inte en kemiskt behandlad dammtrasa för avtorkning, och lämna inte kvar sådant material på enheten då detta kan skada eller bleka enhetens yta. Använd inte tvättbensin, thinner, polerpulver eller andra lösningsmedel för rengöring, då dessa kan göra så att plastytan spricker eller deformeras. Tvätta inte enheten i vatten. Detta kan orsaka elstöt. Använd inte alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel för glas, polerpulver et. c. för att rengöra enheten, då dessa kan skada elisoleringen När enheten inte ska användas på åtminstone en månad: (1) Låt aggregatet vara i drift i läget FAN ONLY (endast fläkt) i omkring en halv dag för att torka enhetens insida. (2) Stoppa luftkonditioneringsaggregatet och stäng av strömbrytaren. (3) Avlägsna batterierna från fjärrkontrollen Kontroller innan drift IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET Kontrollera att luftfiltren är installerade. Kontrollera att utomhusenhetens luftutlopp eller inlopp inte är igensatta. f the air conditioner Rengör Wipe with med dr torr y cloth trasa FAN ONLY-drift (endast fläktdrift) Med With MODE-knappen MODE inställd b utton på the FAN set ONLY(endast to fläkt-drift) FAN ONL Y Rengöring av luftfiltret Rengör luftfiltren varannan vecka. Om luftfiltren är täckta av damm försämras aggregatets prestanda. Rengör luftfiltren så ofta som möjligt. position. & Filterram frame Filterram fram e (1) Öppna luftinloppsgallret med båda händerna ända till stopp-positionen. (2) Avlägsna luftfiltren från frontpanelen. (3) Avlägsna Sasa-Zeolite plus filtret och Bio-enzym och Ginkgo-filtret från luftfiltren. (4) Använd dammsugare för att avlägsna damm från filtren eller tvätta dem med vatten. Om luftfiltren tvättas ska de torkas i skuggan. (5) Installera Sasa-Zeolite plus filtret och Bio-enzym och Ginko-filtret i filterramen. (6) Sätt i luftfiltren i frontpanelens spår och haka fast dem. (7) Stäng luftinloppsgallret. Om FILTER-lampan är tänd på inomhusenheten, tryck ned FILTER-knappen på fjärrkontrollen, eller TEMPO- RARY-knappen på inomhusenheten för att släcka lampan. 22 ok Sasa-Zeo- Zeolite plus plus filter filter Air Luftfilter filter Bio-enzym me & Gingko- o filter Air Luftfilter filter

23 OBSERVERA: Sasa-Zeolite plus filter Underhåll av filtret (luktborttagande, virusbekämpande). Rengör var 6:e månad eller när damm täcker filtret. 1. Rengör försiktigt filtrets yta med dammsugare. 2. Om filtret förblir orent, skölj det försiktigt och under kort tid i kallt vatten. 3. Låt torka i solljus i minst 6 timmar för att återställa Zeolites luktborttagande egenskaper. 4. Byt ut vartannat år. (P/N: RB-A610DE) Bio-enzym och Gingko-filter Underhåll av filtret (starkt rengörande och allergibekämpande). Rengör var 6:e månad eller när damm täcker filtret. 1. Rengör försiktigt filtrets yta med dammsugare. (använd inte vatten för att rengöra filtret). 2. Byt ut filtret vartannat år (P/N: RB-A606SE) 21 - AGGREGATETS DRIFT OCH PRESTANDA Tre-minuters startfördröjning En skyddsanordning hindrar aggregatet från att aktiveras under ca 3 minuter efter att det har återstartats omedelbart efter drift eller när manöverbrytaren har slagits på. Detta skyddar aggregatet mot alltför täta återstarter Värmedriftsegenskaper Föruppvärmningsdrift Aggregatet levererar inte varmluft omedelbart efter att det har startats. Varmluft flödar ut efter ca 5 minuter när inomhusenhetens värmeväxlare värmer upp. (PRE.DEF lampan är påslagen under detta tidsintervall för att indikera föruppvärmning) Varmluftsreglering När rumstemperaturen når den inställda temperaturen, minskar inomhusfläktens hastighet automatiskt för att förebygga kalldrag. Vid denna tidpunkt stannar utomhusaggregatet Frysskydd - Avfrostning Om isbildning sker på utomhusenheten vid värmedrift, startar avfrostning automatiskt (i ca. 5 till 10 minuter) för att upprätthålla värmeeffekten, och PRE.DEF-lampan tänds. När frysskyddsfunktionen startar, stannar fläktarna i både in- och utomhusenheten. När frysskyddsfunktionen är verksam, dräneras den smälta isen via utomhusenhetens bottenplåt. Anmärkning: Filtrets livstid beror på smutsighetsgraden i driftsmiljön. Högre grad av orenhet kan innebära att rengöring och byten måste ske oftare. Toshiba rekommenderar en extra uppsättning filter för att förbättra aggregatets rengörings- och luktborttagande prestanda. Bio-enzyme Bio-enzym & och Gingko o filter filter Sasa-Zeoloite Sasa-Zeolite (Inside) (inuti) plus filter (inuti) Värmeeffekt Vid värmedrift absorberas värme från utomhusluften och frigörs i rummet. När utomhustemperaturen är för låg är det rekommenderat att använda en annan värmeanordning i kombination med aggregatet Förebyggande av ansamling av snö Välj en position för utomhusenheten där den inte kommer att utsättas för snödrivor, ansamlingar av löv eller annat säsongsbetonat skräp. Det är viktigt att utomhusenhetens luftflöde inte hindras, då detta resulterar i reducerad värmeeller kyleffekt. Vid värmedrift, och vid temperaturer under noll, kan det vatten som dräneras från utomhusenheten (p.g.a. frysskyddsfunktionen) ansamlas och frysa. Det är viktigt att tillräcklig dränering tillhandahålls Strömavbrott Strömavbrott vid drift stoppar enheten fullständigt. Den gröna OPERATION-lampan på inomhusenheten börjar blinka när kraftmatningen har återställts. För att återstarta driften, tryck ned START/STOPPknappen på fjärrkontrollen. Blixtar eller trådlösa telefoner som är i drift i närheten kan orsaka driftsfel. Slå av och slå sedan på kraftmatningens strömbrytare. Tryck ned START/STOPP-knappen på fjärrkontrollen för att återstarta aggregatet Aggregatets driftsgränser För korrekt prestanda, låt aggregatet vara i drift med hänsyn till följande temperaturvillkor: Kyldrift Utomhustemperatur: -15 C till 43 C Rumstemperatur: C till 32 C (torr ventiltemp.), 15 C till 24 C (våt ventiltemp.) IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Rumsluftens relativa fuktighetsgrad - mindre än 80%. Om aggregatet är i drift vid högre fuktighetsnivåer än denna, kan daggdroppar uppstå på enheten. Värmedrift Utomhustemperatur: -15 C till 15 C (våt ventiltemp.) Rumstemperatur: -15 C till 28 C (torr ventiltemp.) Om aggregatet används utanför ovanstående driftsintervall, kan skyddsutrustningen försättas i drift.

24 22- FELSÖKNING IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET Om några av följande förhållanden inträffar, stoppa omedelbart aggregatet, stäng av huvudbrytaren och kontakta återförsäljaren: Indikatorlampan blinkar med korta intervaller (5 Hz). Återställ strömbrytaren 2 till 3 minuter efter att huvudbrytaren har stängts av. Trots ovanstående återställning fortsätter lamporna att tändas och släckas. Strömbrytarens funktion är ojämn. Kraftmatningens säkring löses ofta ut, eller strömbrytaren aktiveras ofta. Främmande material eller vatten har ansamlats inne i aggregatet. Andra ovanliga förhållanden. Innan kyltekniker kontaktas för begäran om service eller reparationer, kontrollera följande:. Aggregatet ej funktionsdugligt Huvudbrytaren är avstängd. Strömbrytaren aktiveras för att stänga av kraftmatningen. Kraftmatningens säkring har löst ut. Avbruten kraftmatning. Fjärrkontrollens batterier har tagit slut. ON timer har ställts in. Kontrollera igen Dålig kyl- eller värmeeffekt Utomhusenhetens luftinlopp eller utlopp är igensatt. Dörrar eller fönster är öppna. Luftfiltret är igensatt med damm. Luftspridaren är ej i korrekt position. Fläkthastigheten är inställd för lågt. Aggregatet är inställt på DRY (avfuktning). Den inställda temperaturen är för hög (vid kyldrift). Den inställda temperaturen är för låg (vid värmedrift). 24

25 Detta är inget fel. Användarmanual, RAV-SM-XT-AT-E Konsol Flexi Inomhusenhetens baksida är daggbestänkt. Daggdroppar som bildas på inomhusenhetens baksida samlas automatiskt in och dräneras. Inomhusenheten eller utomhusenheten avger märkliga ljud. När temperaturen ändras drastiskt, avger inomhus- eller utomhusenheten ibland ett märkligt ljud (ett tickande eller flödande ljud) pga expansion/sammandragning av plastdelar eller förändringar i köldmedieflödet. Rumsluften luktar illa Illaluktande luft kommer från aggregatet Lukter som trängt in i väggar, mattor, möbler, kläder eller pälsar har frigjorts. OPERATION-lampan (drift) tänds och släcks. Driftslampan tänds och släcks 1 Hz när kraftmatningen återupptas efter strömavbrott, eller när manöverbrytaren är inställd på ON (PÅ). Återställ strömbrytaren till ON (PÅ). Utomhusenheten är isbelagd vid värmedrift Vatten dräneras från utomhusenheten. Utomhusenheten blir ibland belagd med is vid värmedrift. Om så sker, utför enheten automatiskt avfrostning (i 2 till 10 minuter) för att höja värmeeffekten. Vid avfrostningsdrift stannar både inomhus- och utomhusenheten luftflödet. Ett visslande ljud hörs när köldmedieflödet ändras för avfrostning. Det vatten som den automatiska avfrostningen vid värmedrift resulterar i, dräneras från utomhusenheten. Luftflödet ändras trots att FAN-knappen (fläkt) inte är inställd på AUTO-läge. När utblåsningsluftens temperatur faller vid värmedrift, ändrar eller stoppar aggregatet automatiskt luftflödet från inomhusenheten så att inte människorna i rummet ska frysa. En vit dimma av kalluft eller vatten avges från utomhusenheten. Inomhus- och utomhusenheterna avger ibland ånga vid kyldrift respektive avfrostningsdrift. Den vertikala luftspridarens automatiska drift När rumstemperaturen eller utomhustemperaturen är hög vid värmedrift, stängs först den vertikala luftspridaren, för att därefter automatiskt ställa in sig i ursprungspositionen. 25

26 23 - SPECIFIKATIONER Typ Modell Kraftmatning Kyleffekt (kw) CAPA. Värmeeffekt (kw) CAPA. Ampere, kyldrift (A) AMP. Watt, kyldrift (W) WATT. Amp. värmedrift (A) AMP. Watt, värmedrift (W) WATT. Bredd (mm) Dimensioner Höjd (mm) Djup (mm) Nettovikt (kg) Reverseringscykel, undertak/konsol-typ Inomhusenhet RAV-SM562XT-E Utomhusenhet RAV-SM562AT-E Inomhusenhet RAV-SM802XT-E Utomhusenhet RAV-SM802AT-E 50Hz, V~ 5.0 (1.5~5.6) 5.6 (1.5~6.3) 50Hz, V~ 6.7 (1.5~8.0) 8.0 (1.5~9.0) Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Aggregatets specificerade egenskaper är baserade på data bestämda under följande förhållanden: För kyldrift Luftinloppets temperatur C Inomhus batterimontering Utomhus batterimontering Torr temperatur 27 Våt temperatur 19 Torr temperatur 35 Våt temperatur 24 För värmedrift Luftinloppets temperatur C Inomhus batterimontering Utomhus batterimontering Torr temperatur 20 Våt temperatur - Torr temperatur 7 Våt temperatur 6 26

27 24 - FELSÖKNING (för fjärrkontrollen) Kontrollera följande innan kyltekniker kontaktas för service eller reparationer: Symtom Fläkthastigheten kan inte ändras. Det är omöjligt att ändra inställningarna Orsaker Kontrollera om det läge som visas på displayen är AUTO. Kontrollera om det läge som visas på displayen är : DRY (avfuktning). : AUTO : DRY (avfuktning) Förklaring och lösning När det automatiska läget har valts, väljer aggregatet automatiskt fläkthastigheten. När avfuktningsdrift har valts, väljer luftkonditioneringsaggregatet automatiskt fläkthastigheten. Fläkthastigheten kan väljas under COOL (kyla), HEAT (värme) och FAN ONLY (endast fläkt). Symtom Temperaturdisplayen tänds inte. Displayen tänds inte Orsaker Kontrollera om det läge som visas på displayen är : FAN ONLY (endast fläkt). : FAN ONLY (endast fläkt) Förklaring Temperaturen kan inte ställas in under endast fläkt-drift. Symtom Indikationen på displayen försvinner efter en viss tid. -displayen släcks efter en viss tid. Displayen slocknar Orsaker Kontrollera om timerdriften har nått sitt slut när OFF visas på displayen. Kontrollera om timerdriften har startat när ON visas på displayen. : ON (på) : Förklaring Aggregatet stannar eftersom den inställda tiden löpt ut. När den inställda tiden för timer-on drift nåtts, försätts aggregatet automatiskt i drift, och timer ON-displayen slocknar. Symtom Inget mottagningsljud hörs från inomhusenheten, inte ens när START/STOP-knappen trycks ned. Signalmottagningsljudet hörs inte Orsaker Kontrollera om fjärrkontrollens signalmottagare är riktad korrekt mot inomhusenhetens mottagare när START/STOP-knappen trycks ned. Förklaring Rikta fjärkontrollens signalmottagare mot inomhusenhetens mottagare, och tryck sedan upprepade gånger ned START/STOP-knappen. 27

28 DRIFT & SKÖTSEL STOCKHOLM JÖNKÖPING MALMÖ GÖTEBORG Jan07

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet Köldmedium R40A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Inomhusenhet ASYA4-0LCC Utomhusenhet AOYR4-0LCC FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK S DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK T PART No. 93935605 IN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...Sv- EGENSKAPER OCH FUNKTIONER...Sv-3 DELARNAS NAMN...Sv-4 FÖRBEREDELSER...Sv-6 DRIFT...Sv-7 JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING...Sv-9

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DO UTILIZADOR РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BRUKSANVISNING ENGLISH FRANÇAIS AIR

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA Bruksanvisning R410A Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA INNEHÅLL Om aggregatet... 2 Aggregatets delar... 3 Värt att veta... 4 Före start... 5 Manöverpanelen... 6 Fjärrkontrollens...

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN LUFTKDITIERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual för KCC-W09AF KCC-W12AG Enhetsaggregat (fönsterskakare) Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L). Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7 Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 INNEHÅLL SE INFORMATION OM PRODUKTEN... 4... 4 VARNINGSSYMBOLER... 4 NAMN PÅ DELARNA OCH FUNKTIONSVÄLJARE... 5 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E. Användarmanual

RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E. Användarmanual RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E Användarmanual Augusti 2011 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar RAV-SM_UT-E. Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION FD 96 (66) Generalagent: TPi Klimatimport AB Spjutvägen 5 H, 175 61 Järfälla, info@tpiab.com www.tpiab.com 2002-05-16 EG INNEHÅLL 1. UPPACKNING 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3.

Läs mer

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll BRUKSANVISNING REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll FDEN 40V FDEN 50V FDEN 60V FDEN 71V FDEN 100V FDEN 125V FDEN 140V SRC 40ZHX-S SRC 50ZHX-S SRC 60ZHX-S FDC 71VN FDC 100VS

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING. Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. www.lg.

LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING. Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. www.lg. BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. TYP: VÄGGMONTERAD www.lg.com 2 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI TIPS FÖR ATT SPARA

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNEHÅLL Före användning Försiktighetsåtgärder...3 Delar och deras funktioner...5 Förberedelser före användning...9

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Komplement till användarhandledning. IVT Nordic Inverter. Tips för bästa besparing med din nya värmepump

Komplement till användarhandledning. IVT Nordic Inverter. Tips för bästa besparing med din nya värmepump Komplement till användarhandledning IVT Nordic Inverter Tips för bästa besparing med din nya värmepump Grattis, till valet av IVT Nordic Inverter Tack för att du valde IVT Nordic Inverter. Det är ett bra

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-NE9NKE CS-NE12NKE CS-XE9NKE-5 CS-XE12NKE-5 CS-QE9NKE CS-QE12NKE CS-WE9NKE CS-WE12NKE Outdoor Unit CU-NE9NKE CU-NE12NKE CU-NE9NKE CU-NE12NKE

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer