Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe"

Transkript

1 Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN

2 Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater är maskiner av högt värde. För att säkerställa korrekt drift OCH att produktgarantier ska gälla MÅSTE installationen utföras av installatör med certifikat enligt köldmedieförordningen, lägst kategori II (Sverige). Motsvarande krav och bestämmelser återfinns i övriga länder. Invest Living Scandinavias produktgaranti gäller även här under förutsättning att installation skett och dokumenterats i enlighet med/motsvarande svenska bestämmelser. Den här användarhandboken är utformad för modellen. Läs noga igenom användarmanualen och spara den för senare tillfällen. För att garanti ska gälla måste Installationsdokumentation anmälas inom 30 dagar efter installation. Detta görs på vår hemsida eller fyll i installationspapperet i GARANTIDOKUMENTET och skicka in via brev till. Invest Living Scandinavia AB Södra Fabriksgatan Oskarshamn Observera Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. Små barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten. Innehåll Användarinstuktioner Namn på delar och dess funktion Symboler på displayen Funktioner fjärrkontrollen Funktioner Underhåll Egenkontroll FAQ

3 Användarinstruktioner Användarmanual Vänligen läs Användarmanualen nogrant innan användning för att säkerställa korrekt drift. Anvisningar för installation * Se till att behörig kyltekniker installerar enheten och att ni registrerar installationen på vår hemsida, allt för att garantier skall gälla. ( Enheten bör inte installeras på platser där det finns brännbara gaser. Se till att säkerhets- & jordfelsbrytare installeras. S K Jordfelsbrytare Om brandfarlig gaser finns runt enheten kan dessa orsaka brand. Avsaknad av jordfelsbrytare kan leda till elektriska stötar. Efter anslutning av kablar mellan inomhusenheten och utomhusenheten, kontrollera att dessa inte är lösa. Se till att enheten är ordentligt jordad. Lösa kablar kan orsaka gnistbildning och brand. Drift instruktioner Stäng aldrig av enheten genom att dra ur kontakten. Koppla inte ihop enheten tillsammans med andra elektriska enheter. Enheten skall kopplas på egen fas. Se till att alla kablar är rätt monterade och att dessa är fästa mot väggen så att man ej kan slita i dessa av misstag. FEL! Ha ej blöta händer när du arbetar med el. Se till att kontakten är ren och uttaget är fritt från damm och andra partiklar. Se till att rätt säkring används. Koppar tråd Det kan orsaka stötar. Felaktig säkring kan orsaka brand. 1

4 Användarmanual Undvik direkt solljus. Försök att minimera genereringen av värme från andra enheter under kyldrift. Använd inte förbränningsapparater i det luftkonditionerade rummet. Jag är svedd! Under kyldrift, bör gardiner eller fönster persienner användas för att skugga från solljuset. Placera inte insektsmedel eller färger och andra lättantändliga sprayer i närheten av enheten, eller spraya dessa direkt på enheten. Placera värmekällan i ett annat rum. Om det är nödvändigt att placera enheten i ett rum med förbränningsapparater, sörj för god ventilation. Det kan göra så att enheten ej fungerar korrekt. Vid rengöring och service, se till att koppla ur enheten. Lack of oxygen! Stoppa ej in saker i ventilationshålen. Dangerous! Fördålig ventilation kan medföra syre brist. Ställ in luftflödet med hjälp av fjärrkontrollen. Stå ej i drag förlänge. Vid rengöring med vatten, se till att strömmen är bruten. Häng ej i enheten. Vid tekniska fel kontakta servicetekniker. Sitt eller stå ej på utomhusenheten. Använd ej följande: När enheten ej skall användas under längre tid, ta ur kontakten. 0 Varmvatten (över 40 C) Förvarmt vatten kan missfärga enheten. Bensin, lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel kan missfärga enheten. Instruktioner för nedtagning och service * Om enheten behöver service eller tas ner. Kontakta behörig tekniker. 2

5 Namn på delar och dess funktion Användarmanual Inomhusenheten Display Luftintag Suger in inomhusluft d Vänster / höger luftflödesriktning Upp / ner luftflödesriktning Luftutsläpp Luft filter Tar bort dam och partiklar på inluften Dränneringsrör Drännerar vatten som blir vid avfuktning Utomhusenheten Luftintag Via sidan & baktill Anslutningar för el & rörpaket Luftutsläpp Att öppna inomhusdelen Öppna Stäng Fäll ner fronten och tryck sedan på kanterna tills locket stängs Nödkörning Tryck försiktigt in sidoorna på panelen och för sedan locket utåt / uppåt. Med denna knappen kan man köra enheten utan fjärrkontroll. Enheten startar då i Auto läge med 25 C temperaturinställning. * OBS: Öppna ej locket mer än 60 grader. Använd ej våld. 3

6 Symboler på displayen Användarmanual Display Sleep indikator Timer indikator Inställning av temperatur, timer tid och felkod indikator. Indikering Av / På Mottagare för fjärrkontrollen. 4

7 AUTO SLEEP COOL LAMP DRY POWER HEAT CLEAN ON FAN OFF HOLD MODE TEMP ON/OFF FAN SPEED SWING Air Flow TIMER HOLD SLEEP HI POWER LAMP CLEAN Användarmanual Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontroll Temperatur indikator Visar inställd temperatur AUTO indikator KYLLÄGE indikator AVFUKTNING indikator VÄRME indikator FLÄKT indikator SLEEP indikator Visas när SLEEP läge valts. TURBO indikator Indikerar TURBO läge. KNAPPLÅS indikator Indikerar att KNAPP LÅSET är på. FLÄKT HASTIGHET Visar vald fläkthastighet. AV/PÅ knapp DRIFTLÄGES knapp Den här knappen ändrar driftläget: AUTO,KYLA,AVFUKTNING,VÄRME,FLÄKT. FLÄKT knapp Denna knapp ställer in lufthastigheten. TURBO knapp Den här knappen växlar till TURBO drift. (Denna funktion fungerar EJ i AUTO, AVFUKTNING och FLÄKT läge.) SWING knapp Denna knappen ändrar horizontella luftflödet: sving eller fast. AIR FLOW knapp Med denna knappen väljer du luftriktning vänster/höger. Om knappen hålls intryckt kommer enheten att jobba i sving läge. 8 C HEAT knapp Med denna knappen startar och stoppar man underhållsvärme funktionen. Reset knapp Fabriksåterställer alla inställningar. C / F knapp Knapp som ändrar visning av temperaturen i Celsius eller Farenheit CLOCK knapp För att ställa in aktuell tid. Tryc på denna för att starta eller stänga av enheten. HÖJ / SÄNK TEMP. Denna knappen höjer och sänker temperaturen. Vi inställning av klocka stegar du tiden med dessa knappar. TIMER knapp Den här knappen används för att ställa in tids tillslag, tidsinställd avstängning, eller avbryta timertiden. SHORT CUT knapp Denna knapp används för att snabbt växla mellan olika inställningar. SLEEP/CLEAN knapp Detta är en flerfunktionsknapp som används tillsammans med SHIFT. När den trycks in växlar den mellan SLEEP funktion eller SJÄLV RENGÖRING. ION/INTE EYE knapp Detta är en flerfunktionsknapp som används tillsammans med SHIFT. När den trycks in växlar den mellan ION and EYE button. LAMP/HOLD knapp Detta är en flerfunktionsknapp som används tillsammans med SHIFT. När den trycks in växlar den mellan BELYSNING / KNAPPLÅS på fjärrkontrollen. SHIFT knapp Denna knappen hålls intryckt vid val av funktioner tillsammans med knapparna: ION/INTE EYE, SLEEP/CLEAN, FRESH/FOLLOW ME & LAMP/HOLD. FRESH/FOLLOW ME knapp Detta är en flerfunktionsknapp som används tillsammans med SHIFT. När den trycks in växlar den mellan FRESH and FOLLOW ME) OBS: * Ovan figur visar alla indikatorer, vissa fun ktioner finns inte på alla modeller. Se model spec. * När TURBO drift är valt och du tycker att det blåser för kallt eller varmt i onödan, stäng av TURBO driften då den inte känner av temperaturen på samma sätt som övriga driftlägen. Överföringsförfarandet Fjärrkontrollen måste riktas mot inomhusenheten för att signalerna skall uppfattas av enheten. Alla signaler som uppfattas korrekt, avges med ett pip från enheten som visar att signalen mottagits. 5

8 Användarmanual Funtioner fjärrkontroll VAL AV DRIFTLÄGEN 1. Rikta fjärrkontrollen mot enheten, tryck på AV / PÅ knappen, tryck sedan på DRIFTLÄGES (M) knappen för att välja driftläge: AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VÄRME eller FLÄKT. 2. Använd PIL KNAPPARNA UPP / NER för att ställa in önskad temperatur, denna visas i displayen. Temperaturen kan ställas mellan 16 C - 32 C(61 F- 90 F). (Enheten startar automatiskt med 25 C(76 F) och i AUTO, AVFUKTNING) 3. Tryck in FLÄKT knappen för att välja hastighet på fläkten: Låg " ",Med, Max, AUTO blinkar. (Enheten startar automatiskt i LÅG hastighet och AVFUKTNINGSLÄGE.) 4. Tryck på SWING knappen för att välja UPP/NER luftriktning: neutralt flöde (display" sving(display" " indikator blinkar),fast läge(display indikerar " "). (Enheten startar i FAST läge med AVFUKTNINGS funktion). 5. Tryck på AIR FLOW knappen för att välja VÄNSTER/HÖGER luftriktning: sving(display" fast läge (display indikerar ) "indikator blinkar), " indikator blinkar), 6. Tryck på ION knappen, display indikerar ". IONIZER, luftförbättring. 7. Tryck på INTE EYE knappen, display indikerar. Denna funktion finns ej på Nordic design. 8. Tryck på FRESH knappen, ingen indikering syns på displayen. Denna funktion är ej tillgänglig i Nordic design. KNAPPARNAS FUNKTION 1. AV/PÅ button: Denna knappen används för att starta/stoppa maskinen. 2. DRIFTLÄGES (M) knappen: Denna knappen används för att välja driftläge: AUTO, KYLA, AVFUKTNING, VÄRME och FLÄKT 3. knappen: Denna knapp används för att ÖKA temperatur samt ändra klockan under inställning av tid. 4. knappen: Denna knapp används för att SÄNKA temperatur samt ändra klockan under inställning av tid. 5. AIR FLOW knappen: Denna knappen används för att välja LUFTRIKTNING VÄNSTER/HÖGER, vid knapptryck ändras läget från SVING eller FAST läge. 6. SWING knappen: Denna knappen används för att välja LUFTRIKTNING UPP/NER: natural flow, sving or fast läge. 7. FLÄKT knappen: Denna knappen används för att ÖKA/SÄNKA luftflödet. 8. TIMER knappen: Denna knappen används för att ställa in tiden för påslag och tiden för avstängning. Tryck in TIMER knappen för att ställa in tid, timmar blinkar, använd för att ändra tiden (tim) för TILLSLAG. Tryck på TIMER knappen en andra gång, minuter börjar blinka, använd för att ändra tiden (min) för TILLSLAG. Tryck på TIMER knappen en tredje gång, detta sparar inställningarna. Om man inte ändrar tiden under inställningarna utan bara trycker på TIME 3 gånger ångrar man inställningarna och dessa sparas ej. 6

9 FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN Användarmanual Efter de två tidigare trycken på TIME knappen och inställningar av tid är gjord och signalerna gått till mottagaren på inomhusenheten går fjärrkontrollen över till tid för avstängning. Fjärde trycket på knappen TIMER, nu blinkar symbolen timmar. Dessa ökas/minskas med avstängningstiden. för att ställa in Femte trycket på knappen TIMER, nu blinkar symbolen minuter. Dessa ökas/minskas med för att ställa in avstängningstiden. Sjätte trycket på knappen TIMER, detta implementerar TIDS inställningar enligt följande: Om man inte använder för att öka/minska timmar/minuter under inställningar skickar fjärrkontrollen ingen signal till enheten och inställningarna nollställs. OBS! Det är viktigt att man använder vid inställningar av tid för AV/PÅ annars uppfattar inte fjärrkontrollen programeringen och inga signaler skickas till enheten. Om du efter inställning av tid för avstängning trycker på TIME igen, tappar fjärrkontrollen det som är programmerat. Efter avslutad inställning av TIMER-funktionen utan att trycka på TIMER-knappen igen, kommer TIMER tiden visas på skärmen, klockans siffror visas inte på skärmen. När du trycker på CLOCK knappen, klockans siffror visas på skärmen, TIMER tiden kommer visas igen efter att CLOCK knappen släpps. 9.TURBO knappen: Denna knappen sätter in enheten på TURBO läge. Detta fungerar BARA i KYL- och VÄRME drift. Om SLEEP läge är valt kommer TURBO funktionen att avslutas. 10. KLOCK knappen (CLK): Denna knappen används för att ställa in klockan på fjärrkontrollen. Använd för att ändra tiden (tim), tryck på CLK igen för att ändra (min). Tryck på CLK eller AV/PÅ för att verifiera. Om du inte verifierar genom knapptryck gör fjärrkontrollen detta själv efter 15 minuter. 11. SHORT CUT knappen: Denna knappen används för att programmera olika program. Håll knappen SHORT CUT intryckt en stund och symbolerna visas. Ställ nu in dom inställningar du vill programmera (driftläge, temp, fläkthastighet, turbo, sleep, luftriktning etc.) Efter valda parrametrar tryck på SHORT CUT knappen igen. Symbolerna försvinner från displayen och programeringen är klar. Varje gång du trycker in SHORT CUT kommer du att växla mellan dom olika förprogramerade programmen. Det går ej att programera in funktioner för tidsinställning, ändring av klockan och knapplås C HEAT knappen: Denna knapp startar/stoppar funktionen underhållsvärme 8 grader. 13. SHIFT knappen: Denna används tillsammans med funktionsknapparna (ION/INTE EYE,SLEEP/CLEAN, FRESH/FOLLOW ME, LAMP/HOLD). Tryck in SHIFT knappen, symolen högerpil på displayen visas, tryck nu in någon av funktionsknapparna inom 30 minuter och du ändrar funktion på vald knapp och pilen försvinner. 14. ION/INTE EYE knappen: Detta är en funktionsknapp. Tryck SHIFT knappen och funktionsknappen ändrar mellan funktionerna: ION - Ionizer funktion. Starta/stoppa funktionen genom att tryck på denna knapp. INT EYE - Denna funktion finns ej på Nordic Edition 15. SLEEP/CLEAN knappen: Detta är en funktionsknapp. Starta/stoppa SLEEP funktion, när SHIFT knapp valts och sedan SLEEP/CLEAN går maskinen över i CLEAN, rengöringsläge Tryck in SLEEP knappen för att starta/stoppa SLEEP funktion. När SLEEP funktionen är vald går fläkten ner i låg hastighet automatiskt. Det går att höja hastigheten genom att trycka på FLÄKT knappen. Om TURBO knappen trycks in kommer SLEEP funktionen avaktiveras. 7

10 Användarmanual FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN Tryck på SLEEP för att ställa in sleep-funktion eller avbryta sleep-funktion. Efter inställning av sömnfunktionen kommer sömnfunktionen inte avbrytas vid byte lägen. Sleep-funktionenställer fläkthastigheten automatiskt (låg), fläkthastigheten kan ändras genom tryck på FLÄKT knappen. Om turbofunktionen aktiveras, kommer sömnfunktionen avbryts. CLEAN-knappen fungerar bara om fjärrkontrollen är avstängd. När fjärrkontrollen är avstängd, tryck på denna knapp för att slå på maskinen, enheten startar i kylningsläge med inställningstemperatur 25 C och hög fläkthastighet för att blåsa rent filter. 16. LAMP/HOLD knappen: Detta är en funktionsknapp. Vid tryck på SHIFT knappen växlar du mellan LAMP/HOLD. Tryck på LAMP/HOLD för att tända/släcka belysning. Välj HOLD läge för att knapplås av/på, ett hänglås visas i displayen. 17. RST knappen: Denna knapp fabriksåterställer fjärrkontrollen och nollställer alla inställningar. 18. FRESH/FOLLOW knappen: Denna knapp är en funktionsknapp. Vid tryck på SHIFT knappen växlar du mellan funktionerna FRESCH och FOLLOW ME. Det finns ingen ikon på displayen som visar när FRESH startar eller stoppar. 19. C/ F knappen: Denna knapp används för att visa temperatur i Celsius eller Farenhait. JUSTERA LUFTFLÖDE HÖGER/VÄNSTER Metod 1:Manuellt Ändra luftriktningen genom att vrida flänsarna åt önskat håll med händerna. OBS! När du gör detta se till att enheten är avstängd. Metod 2:Horisontell och vertikal auto swing Justera riktning med hjälp av fjärrkontrollen, tryck på knappen AIR FLOW och fenorna kommer att röra sig från vänster till höger konstant eller i det fasta läget du valt. BYTE AV BATTERI * När signalen från fjärrkontrollen blir svag och inomhusenheten kan inte ta emot signaler på rätt sätt, eller indikationerna på skärmen är otydlig, byt batterier, skjut bakstycket och öppna batteriluckan.. slide the front cover * De positiva och negativa polerna måste matcha monteringspositionerna. * Nya batterier av samma typ måste användas. * Om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid, ta ut batterierna för att förhindra läckage av elektrolyten som kan skadafjärrkontrollen. Fjärrkontroll * Om displayen skulle visa felaktig information eller är svårläst, tag ur batterierna och sätt tillbaka dessa igen för att starta om fjärrkontrollen. 8

11 Användarmanual Funktioner Grundläggande principer och prestanda * Maskinen absorberar värme från utomhusluften och överför den till inomhusenheten för att värma rumsluften. * Det behövs bara en relativt kort tid för att höja rumstemperaturen. * När utomhustemperaturen är mycket låg sjunker pumpens prestanda av naturliga själ värdet men systemet kan fortfarande användas. En luft/luft värmepump kan aldrig vara den enda värmekällan då den behöver hämta värme vid avfrostning, luftvärmepumpen kan dock utgöra upp emot ca 80% av värmebehovet i fastigheten. Avfrostning När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är mycket hög bildas det is på utomhusdelens förångare. Detta har negativa effekter på effektiviteten i värmeprestanda. I dessa fall kommer den automatiska avfrostning-funktionen starta. Värme driften stoppas i 5-10 minuter för att göra en avfrostning av utomhusdelen. * Fläktarna i både utomhus-och inomhusenheterna stoppas. * Under avfrostningen kan utomhusenheten generera en del ånga. Den orsakas av snabb upptining, detta är normalt * Efter slutförandet av avfrostningen återupptas värmedriften. 9

12 Underhåll Användarmanual Klimatanläggningen måste stängas av och strömsladden dras ut innan underhåll genomförs. Uppstart efter längre avstängning Kontrollera om det finns några blockerande material i insugnings-och utloppsöppningarna för inomhus-och utomhusenheterna. Kontrollera så att stativ på utomhusenheten inte är trasigt eller löst. Kontrollera så att enheten är ordentligt jordad och kontakterna är ok. Kontrollera att luftfiltret rent. Koppla in ström till enheten. Grounding terminal Sätt i batterier i fjärrkontrollen. Nedstängning för längre tid Underhåll vid drift Rengöring av luftfiltret (Standard intervall bör vara en gång varannan vecka). Hur man tar bort luftfiltret. * Tryck försiktigt in nedre ändarna fronten och fäll upp fronten. * Dra försiktigt upp luftfiltret och ta ut det i riktning mot din kropp. Rengöring av luftfiltret. Om filtret är mycket smutsigt använd ljummet vatten och skölj ur filtret. Torka filtret tort inna det sätts tillbaka. OBS: *Använd ej kokande vatten. *Torka inte filtret över öppen eld. *Använd ej övervåld för att at ur eller sätta tillbaka filtret. Återinstallera luftfiltret. Kör ej enheten utan korrekt luftfilter, det kan skada denna. Rengöring av luftvärmepumpen * Använd en mjuk och torr trasa för att gnugga av enheten eller använd en dammsugare för att rengöra den. * Om enheten är mycket smutsigt, använd ett tygstycke och rengöringsmedel för hemmabruk, använd ej starka rengöringsmedel såsom bensin etc. Sätt temperaturen på 30 0 C el. 86 F i FLÄKT läge ca en halv dag. Detta för att torka ur enheten. Stoppa driften av maskinen och slå av strömbrytaren alt. drag ur kontakten. Enheten förbrukar cirka 5W av elkraft när maskinen är avstängd. I syfte att spara energi och säkerhet, är det lämpligt att dra ur kontakten om ebheten inte skall användas under en längre tid. Rengör luftfiltret. OBS: Om luftfiltret blockeras av damm eller smuts, kommer effekten för kyla och värme påverkas, buller och energiförbrukning ökar. Därför bör luftfilter rengöras regelbundet. Rengör inomhus- och utomhusenheterna. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen. 10

13 Användarmanual Egenkontroll Är strömkabeln isatt? Luftvärmepumpen startar ej. Är TIMER satt till ON? Kontrollera följande innan du ringer och felanmäler enheten. Är det strömavbrott eller trasig säkring? Dålig kyla eller värme. Är rätt temperatur inställd? Är luftfiltret rent? Är fönster och dörrar stängda? behagligtemp Är rummet i direkt solljus? Dålig kyla. Finns det en annan Är det mycket folk i värmekälla i rummet? rummet? Fall som kräver omedelbar kontakt med servicetekniker Dra ut stickkontakten omedelbart och meddela din återförsäljare vid följande situationer: Säkringen löser ut OFTA! Fuse often blow off Nätkontakt eller anslutningsplint är varma. Skador på elektriska kablar. Trasig säkring Enheten stör ut andra maskiner ex. TV, radio etc. Det går ej manövrera enheten korrekt. Onaturliga ljud eller buller. Om det uppstår fel på enheten eller någon felkod kommer fram. Bryt strömmen i 3 minuter och starta om enheten. Vänta i ca 3 minuter till på att enheten startar om. Om det fortfarande är fel, kontakta din återförsäljare. 3 Minuter inget händer? 11

14 FAQ Användarmanual Enheten kan inte startas strax efter avstängning. (RUN-lampan är tänd) Not operate Omstart stoppas under 3 minuter efter avstängning för att skydda enheten. Please wait for 3 minutes. Tre minuters skyddstimer är programerat i mikrodatorn och aktiveras automatiskt. Denna funktion går inte påverka eller påskynda. Ingen luft kommer ur enheten vid start av värmedrift. Luft blås stoppas för att förhindra att blåsa ut kall luft tills inomhusvärmeväxlaren värms. (2-5 min) (HOT KEEP) Enheten slutar inte att blåsa ut luft direkt efter att den stängs vid KYL läge. Det tar kan ta ca 30 secunder för enheten att avbryta och stänga ner. Ingen luft blåses ut ur enheten i 6 till 12 minuter vid VÄRME drift. Ingen luft blåses från enheten vid AVFUKTNINGS drift. När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög, utför enheten ibland avfrostning automatiskt. Var god vänta. Under avfrostning, kan vatten och ånga komma från utomhusenheten. Fläkten i inomhusdelen stannar ibland för att förhindra ånga av avfuktad luft och spara energi. Det kommer dis från enheten vid KYL läge. Det kommer dofter från enheten. Detta fenomen uppträder ibland när temperaturen och luftfuktigheten i rummet är mycket höga, det kommer att försvinna med en sänkning av temperaturen och luftfuktigheten. Luft som blåses ut under drift kan lukta. Detta är lukter av ex. tobak eller kosmetika som fastnat på enheten. Ett porlande och knackande ljud hörs. Detta orsakas av köldmediet som cirkulerar inuti enheten. Ett knakande ljud hörs efter avstängning. Enheten kan inte starta trots att strömmen är åter. Detta orsakas av värmeexpansion eller kontraktion av plast. Minneskretsen hos mikrodatorn har rensats. Använd fjärrkontrollen igen för att starta driften. Fjärrstyrningssignaler kan inte tas emot när signalmottagaren på enheten när den utsätts för direkt solljus eller stark belysning. Fjärrkontrollsignaler tas inte emot av enheten. Det kommer vatten från utomhusenheten. När enheten avfrostar kommer det att komma vatten från utomhusdelen. 12

15 Invest Living Scandinavia AB

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet Köldmedium R40A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Inomhusenhet ASYA4-0LCC Utomhusenhet AOYR4-0LCC FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS

Läs mer

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual för KCC-W09AF KCC-W12AG Enhetsaggregat (fönsterskakare) Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

8000BTU LUFTKONDITIONERING KYLA & VÄRME Modell PMINISW8W / PMINISW8C

8000BTU LUFTKONDITIONERING KYLA & VÄRME Modell PMINISW8W / PMINISW8C 8000BTU LUFTKONDITIONERING KYLA & VÄRME Modell PMINISW8W / PMINISW8C VÄNLIGEN LÄS DENNA MANUAL INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Titel Sida A. Specifikation 3 B. Före användning

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK S DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK T PART No. 93935605 IN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...Sv- EGENSKAPER OCH FUNKTIONER...Sv-3 DELARNAS NAMN...Sv-4 FÖRBEREDELSER...Sv-6 DRIFT...Sv-7 JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING...Sv-9

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-NE9NKE CS-NE12NKE CS-XE9NKE-5 CS-XE12NKE-5 CS-QE9NKE CS-QE12NKE CS-WE9NKE CS-WE12NKE Outdoor Unit CU-NE9NKE CU-NE12NKE CU-NE9NKE CU-NE12NKE

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060

Din manual DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L) http://sv.yourpdfguides.com/dref/1849060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DAIKIN FTKS20D(2)VMW(L). Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNEHÅLL Före användning Försiktighetsåtgärder...3 Delar och deras funktioner...5 Förberedelser före användning...9

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7 Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 INNEHÅLL SE INFORMATION OM PRODUKTEN... 4... 4 VARNINGSSYMBOLER... 4 NAMN PÅ DELARNA OCH FUNKTIONSVÄLJARE... 5 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN LUFTKDITIERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA Bruksanvisning R410A Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA INNEHÅLL Om aggregatet... 2 Aggregatets delar... 3 Värt att veta... 4 Före start... 5 Manöverpanelen... 6 Fjärrkontrollens...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING. Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. www.lg.

LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING. Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. www.lg. BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens. TYP: VÄGGMONTERAD www.lg.com 2 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI TIPS FÖR ATT SPARA

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Manual FRYS F185VS/RFS

Manual FRYS F185VS/RFS Manual FRYS F185VS/RFS FRYS F185VS/RFS Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder frysen på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr höger-vänster

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Användarmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 0,, 8UFV Serien Utomhusenhet RAS-0,, 8SAV Serien RAS-M4GAV-E RAS-M8GAV-E RAS-M8SAV-E RAS-MGAV-E RAS-4MSAV-E RAS-4M7GAV-E RAS-5M4UAV-E Användarmanual April

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Drift & skötselmanual KCC-358EC

Drift & skötselmanual KCC-358EC DS033:0604 Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-358EC Introduktion Vi vill tacka er för att ni valt att köpa denna luftkonditionering, för att tillgodose att ni och er familj får en komfortabel

Läs mer

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått.

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått. Introduktion Innehållsförteckning Produktbeskrivning Information om inandning Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av de olika delarna Användning av produkten Rengöring av produkten Problemlösning

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA CMY PRINTED IN P.R.C. 48003929

48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA CMY PRINTED IN P.R.C. 48003929 48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM INSTRUCTION MANUAL SVENSKA SE C M Y CM MY CY CMY K PRINTED IN P.R.C. 48003929 VIKTIGA SÄKERHETSPÅMINNELSER Den här dammsugaren Robo.com² är endast avsedd

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer