REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll"

Transkript

1 BRUKSANVISNING REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådlös fjärrkontroll FDEN 40V FDEN 50V FDEN 60V FDEN 71V FDEN 100V FDEN 125V FDEN 140V SRC 40ZHX-S SRC 50ZHX-S SRC 60ZHX-S FDC 71VN FDC 100VS FDC 125VS FDC 140VS 807

2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Fjärrkontrollens funktioner... 4 Innedelens kontrollpanel... 5 Start av aggregatet... 6 Körtips... 7 Aggregatets temperaturområden... 7 Att ställa klockan... 8 Inställning av stopptimer... 9 Inställning av starttimer Timer för programmerad drift Inställning av luftriktarna Bra att veta Säker drift Fel som inte finns Hantering av fjärrkontrollen Skötsel Egna kontroller Nöddrift och signaler Att beställa service Felkoder Dessa aggregat uppfyller kraven för EMC-direktiv 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC samt LV-direktivet 2006/95/EC. För säkerhets skull Inomhusdelen skall installeras i bostadsrum, kontorslokal, butik eller motsvarande, där det råder normalt inomhusklimat. Inomhusdelen får inte installeras i våtutrymme, eller i lokal för lagring eller beredning av livsmedel. Aggregaten får inte säkras högre än 10 A trög. Installation, service, reparation och årlig kontroll skall utföras av en kylmontör från ett företag som har SWEDAC- ackreditering för köldmediehantering. Undantag är den utvändiga rengöringen och rengöring av luftfilter. Mitsubishi-Heavy Industries, modell FDEN är ett komfortkylaggregat med en inomhusdel FDEN och en utomhusdel SRC eller FDC. Inomhusdelen är avsedd att hängas i innertak och den kylda eller värmda luften blåses ut i en riktningar från aggregatet. En rad olika styrfunktioner för rumstemperatur och programmerad drift gör att genomläsning av denna beskrivning är nödvändig för att Du skall kunna välja de driftsätt som uppfyller Dina behov och förväntningar. Clima Sverige AB

3 Delarnas namn och funktion INNEDEL Utlopp för kyld luft med luftriktare Panel med kontrollampor och startknapp för nöddrift Luftfilter Intag för rumsluft Signalmottagare för trådlös fjärrkontroll Fjärrkontroll UTEDEL Luftintag Kompressor Luftutlopp 3

4 Trådlös fjärrkontroll, funktioner Fjärrkontrollens knappfunktioner På bilden nedan visas samtliga förekommande tecken. I praktiken visas texter och tecken alternativt. Fläkthastighet Med tryck på knappen ändras luftflödet i följande ordning: Högsta HI > Mellan MED > Lågt LO > Högsta HI o.s.v. Återställning, filterlarm Efter rengöring av luftfiltret återställs larmet här. Temperatur / Tid Pilknappen ökar inställd tid eller temperatur och minskar inställningen. Starttimer Används för inställning när aggregatet skall starta en viss tid. Infraröd signal Signalen till innedelen sänds från denna lins. Huvudmanöver Med tryck på knappen startas och stoppas aggregatet. Vid stopp visas endast klockslag. Luftriktaren Start och stopp av den motordrivna luftriktaren för kontinuerlig drift, eller inställning av en fast riktning. Driftval Med tryck på knappen ändras aggregatets driftsätt i följande ordning: Atomatik > Kyldrift > Värmedrift > Enbart fläktdrift > Avfuktning > *Atomatik o.s.v. Återställning Klockinställning Knappen TIME SET UP, som trycks in med en kulspetspenna innan man vill ställa in aktuellt Stopptimer klockslag. Används för inställning när aggregatet skall stoppa en viss tid. Inställning av tider för timerdrift återställes här. Återställning Knappen ACL, som trycks in med en kulspetspenna el, dyl., återställer fjärrkontrollen till ursprungsläge. Används då kontrollen visar fel eller är störd. Bekräftelse av mottagen signal från fjärrkontrollen När innedelen tagit emot signal från fjärrkontrollen, bekräftas detta med att lampan RUN blinkar 3 gånger. 4 Om Automatik Driftläge AUTO innebär att aggregatet avläser ute- och innetemperatur och med dessa värden själv växlar mellan värme, avfuktning och kyla. Denna inställning avrådes om man i huvudsak använder maskinen för kyldrift. Risken är nämligen att man får oavsiktlig värmedrift då utetemperaturen är låg.

5 Trådlös fjärrkontroll, funktioner Fjärrkontrollens teckenruta På bilden nedan visas samtliga förekommande tecken. I drift visas texter och tecken alternativt. Filtervarning Temperatur Inställd rumstemperatur kan vara mellan 16 och 30 C. Texten visas under 2 sek när knappen FILTER trycks in och filtervarningen återställs. Luftriktaren Sektorsymbolen visar vilken fast vinkel luftriktaren har, eller om den är i ständig rörelse. Starttimer Visar om aggregatet programmerats att starta vid en viss tid. Fläkthastighet Inställning av luftflödet visas med tre symboler för antingen HI, MED eller LO. Starttimer, tid Inställt klockslag för starttimer anges i tolvtimmarssystem, AM är tiden mellan kl och och PM är mellan kl och Stopptimer Visar om aggregatet programmerats att stoppa vid en viss tid. Driftval Markeringen visar det valda driftsättet: automatisk växling mellan kyla eller värme, kyldrift värmedrift, enbart fläktdrift eller avfuktning Stopptimer, tid Inställt klockslag för stopptimer anges i tolvtimmarssystem, AM är tiden mellan kl och och PM är mellan kl och Indikeringspanelens funktioner Teckenruta Felindikering: Vid fel i aggregatet blinkar TIMER/CHECK- lampan 0,5 sek.intervall. Teckenrutan visar aggregatets adressnummer t.ex UO och en felkod t.ex E1. Se vidare i listan med fekoder på sid. 22 Timer- checklampa (gul) Felindikering: Vid fel i aggregatet blinkar TIMER/CHECKlampan. Se ovan. Filterindikering: När den sammanlagda gångtiden är 120 timmar blinkar lampan. Den är tänd 2 sek. och släckt 1 sek. Efter rengöring av filtret, trycker man under min. 1 sek på knappen FILTER på fjärrkontrollen, vilket släcker indikeringen. Tiden 120 timmar kan ändras av en montör. Nöddrift Startar aggregatet när fjärrkontrollen inte kan användas. Driftsätt: AUTO Temperaturinställning: 23 C Fläkthastighet: Hög Luftriktare: Öppen och stoppad i horisontellt läge. Timer: Kontinuerlig drift Driftindikering (grön) Lampan lyser fast vid drift och blinkar ett ögonblick när signal kommer från fjärrkontrollen. 5

6 Att starta För att skydda kompressorn mot kallstart skall anläggningen varit spänningskopplad minst 12 timmar före start. Låt därför spänningen alltid vara tillslagen under driftsäsongen. 6 * Om Automatik Driftläge AUTO innebär att aggregatet avläser ute- och innetemperatur och med dessa värden själv växlar mellan värme, avfuktning och kyla. Denna inställning avrådes om man i huvudsak använder maskinen för kyldrift. Risken är nämligen att man får oavsiktlig värmedrift då utetemperaturen är låg. Viktigt För att skydda kompressorn mot överbelastning skall spänningen vara inkopplad och säkerhetsbrytaren tillslagen minst 12 timmar innan aggregatet startas med ON/OFF-knappen. Låt spänningen vara påslagen till aggregatet under hela driftsäsongen. 1 Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets indikeringspanel och starta aggregatet med knappen ON / OFF. Lampan RUN på aggregatpanelen tänds och aggregatet startar. 2 * Ställ in driftsätt Varje gång knappen trycks, växlar markeringen till höger i teckenrutan mellan Automatik > Kyldrift > Värmedrift > Enbart fläktdrift > Avfuktning > Automatik o.s.v. 3 Ställ in önskad rumstemperatur. Vald temperatur visas till höger i teckenrutan. Varje gång knappen trycks in ökar inställningen en grad. Lägre temperatur får man med knappen. Lägsta inställning är 16 C och högsta inställning är 30 C. 4 Välj fläkthastighet med FAN SPEED. Den inställda hastigheten visas på vänstra sidan av teckenrutan. Varje gång knappen trycks in ändras texten. Man kan välja: HI= Hög hastighet, MED= eller LO= låg hastighet. 5 Justera luftriktarna med AUTO SWING. Luftriktarna startar eller stoppar vid varje tryck på AUTO SWING. Om man vill ha riktaren i fast läge är det lämpligt att stoppa den så att luften från aggregatet blåser horisontellt i kyldrift och nedåt i värmedrift. Luftriktarna stoppar omedelbart när man trycker in knappen AUTO SWING, oberoende av den riktning som symbolen i teckenrutan visar. Att stoppa Tryck på knappen ON / OFF När ON/OFF-knappen (1) trycks in en gång stannar kompressorn och fläktarna. Den inställning aggregatet har vid stopp, kommer upp igen och gäller vid nästa start. Vill man dagligen köra aggregatet på samma sätt, kan man starta och stoppa manuellt genom att bara använda ON/OFF-knappen. Efter strömavbrott återupptar aggregatet drift eller stopp exakt som det var vid strömavbrottet.

7 Körtips Ställ in en passande rumstemperatur Rengör luftfiltret ofta Kyldrift med för låg temperatur ger låg luftfuktighet och är inte hälsosamt. 22 till 24 C brukar vara en lagom inställning. Undvik direkt solljus och korsdrag Igensatt filter minskar kyleffekten och stör aggregatets drift. Ställ in luftriktarna Skärma för solstrålning med persienn, gardin eller markis. Håll dörrar och fönster stängda utom för måttlig ventilation. Justera luftriktarna så att personer i rummet inte blir utsatta för drag. Aggregatets temperaturområden KYLDRIFT Anläggningens tillåtna driftområde (Min. / Max.) Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inne Min. 17 C / Max 30 C Min -15 C / Max. 43 C Max. 80 %RF VÄRMEDRIFT Anläggningens tillåtna driftområde (Min. / Max.) Inomhustemperatur Utomhustemperatur Max 30 C Min -20 C / Max. 21 C 7

8 Att ställa klockan Det finns en klocka som visar tiden i fjärrkontrollen. Dessutom finns en klocka i mikroprocessorn i innedelen som sköter timerfunktionerna och gör det möjligt att starta och / eller stoppa med tidsinställning. Varje gång man trycker på någon av knapparna, överförs fjärrkontrollens tid till innedelen. För att kunna ställa in start eller stopp med tidsfunktioner, måste klockan i fjärrkontrollen ställas till aktuell tid: Exempel: Klockan skall ställas till Tryck med en kulpenna på knappen TIME SET UP. Då blinkar tidsangivelsen i teckenrutan. Texten ON eller OFF skall inte visas i teckenrutan, då detta gäller timerinställning Justera tiden. Använd pilknapparna och för att ändra tiden resp frammåt eller bakåt. Tiden anges i tolvtimmarssystem, där AM är tiden mellan kl och och PM är mellan kl och Varje tryck på pilknapp ger en minuts ändring. Ändringen går snabbare genom att man håller in pilknappen. 3 Bekräfta När aktuell tid är inställd, bekräftas detta med ett tryck på TIME SET UP (kulpenna) och tiden slutar att blinka. Bekräfta inom en minut. Annars återgår tiden till den ursprungliga. 8

9 Att ställa in TIMER för stopp Med TIMER kan Du ställa in stopp av aggregatet vid valfri tidpunkt, ett dygn framåt Exempel: Aggregatet är i drift och man vill stoppa kl Starta aggregatet. Om aggregatet inte är i drift, starta med knappen ON/OFF Ställ in TIMER OFF. Tryck på knappen OFF under TIMER. Symbolen blinkar. 3 Ställ in stopptiden. Använd pilknapparna och för att justera tiden till PM 6:30 = exemplets 18:30. 4 Bekräfta med TIMER OFF. Tryck på knappen OFF under TIMER. Symbolen slutar att blinka. Aggregatet kommer nu att stoppa kl. 18:30. Därefter raderas inställningen. När den inställda tiden inträffat, stoppar aggregatet, inställning raderas ur minnet och försvinner från teckenrutan. Vill man upprepa tidsinställt stopp måste ny inställning göras. Alternativt kan man använda inställningen PROGRAM, som ger automatiskt start och stopp varje dygn. sid. 11. Vill man annullera inställningen helt, trycker man på knappen CANCEL. Då försvinner symbolen och aggregatet arbetar kontinuerligt utan stopp. 9

10 Att ställa in TIMER för start Med TIMER kan Du ställa in start av aggregatet vid valfri tidpunkt, ett dygn framåt Exempel: Aggregatet är stoppat och man vill att det skall starta kl Ställ in TIMER ON. 1 2 Tryck på knappen ON under TIMER. Symbolen blinkar. Ställ in starttiden. Använd pilknapparna och för att justera tiden till AM 8:30 = 8:30 på morgonen, som i exemplet. 3 Bekräfta med TIMER ON. Tryck på knappen ON under TIMER. Symbolen slutar att blinka. Aggregatet kommer nu att starta kl. 8:30. Därefter raderas inställningen. När den inställda tiden inträffat, startar aggregatet, inställning raderas ur minnet och försvinner från teckenrutan. Vill man upprepa tidsinställt stopp måste ny inställning göras. Alternativt kan man använda inställningen PROGRAM, som ger automatiskt start och stopp varje dygn. sid. 11. Vill man annullera inställningen helt, trycker man på knappen CANCEL. Då försvinner symbolen och aggregatet kommer inte att starta. 10

11 Automatisk start och stopp med timer Med TIMER i inställning PROGRAM kan Du få aggregatet att stoppa och starta samma tider varje dygn Exempel: Aggregatet skall starta kl och stoppa kl samma dag. Aggregatet skall vara stoppat. Ställ in starttimer. Tryck på knappen ON under TIMER. Symbolen blinkar. Ställ in starttiden. Använd pilknapparna och för att justera tiden till AM 8:30 = 8:30 på morgonen, som i exemplet. 3 Bekräfta med TIMER ON. Tryck på knappen ON under TIMER. Symbolen slutar att blinka Ställ in stopptimer. Tryck på knappen OFF under TIMER. Symbolen blinkar. Ställ in stopptiden. Använd pilknapparna och för att justera tiden till PM 6:30 = exemplets 18:30. Bekräfta med TIMER OFF. Tryck på knappen OFF under TIMER. Symbolen slutar att blinka. Aggregatet kommer att starta 8:30 och stoppa 18:30. Detta pågår dag efter dag tills man raderar inställningen med knappen CANCEL. Aggregatets status visas med timersymbolen med en pil som visar läget. Aggregatet i drift: Aggregatet i stoppläge: 11

12 Att ställa in luftriktarna Innedelen har ett utblåsmunstycke med vilket luftströmmen kan justeras i sidled i två riktningar med lameller som påverkas för hand. Dessutom finns en motor som startas och stoppas med fjärrkontrollen och som ändrar läget vertikalt. Horisontell luftriktare, handmanövrerad Vertikal luftriktare, motordriven Vertikal inställning När aggregatet är i drift, startas luftriktarmotorn med knappen AIR FLOW. Fjärrkontrollen skall då vara riktad mot innedelens kontrollpanel för att signalen skall kunna överföras. Efter start i värmedrift, eller i samband med avfrostning ställer sig luftriktaren automatiskt i horisontellt läge för att drag skall undvikas. När värmen börjar komma, återgår den till inställd riktning. Luftriktarmotorns drift visas med luftriktarsymbolen i fjärrkontrollens teckenruta. Fälten i symbolen växlar snabbare än luftriktarnas verkliga rörelse. Att stoppa luftriktarna i ett visst läge Symbolen på fjärrkontrollen teckenruta växlar mellan fyra olika lägen när riktaren är i drift. Denna indikering visar inte vilket läge luftriktaren befinner sig för tillfället. För att stoppa i ett visst läge trycker man på knappen AIR FLOW när den önskade riktningen visas i teckenrutan. Luftriktaren fortsätter då att gå tills den stannar i inställt läge. Horisontell inställning Justera lamellernas riktning åt höger och vänster för hand. Rekommenderade inställningar Luftspridningen verkar på olika sätt vid värme- och kyldrift. Därför rekommenderas inställningsval enl. skissen nedan. Kyldrift och avfuktning AUTO (Generellt bör drift i AUTO-läge undvikas) Värmedrift Viktigt 12 Vertikal inställning av luftriktarna skall alltid göras med luftriktarmotorn via fjärrkontrollen. Försök inte att justera luftriktarens vertikala läge för hand. Då bryts länkarmarna mellan riktaren och motorn sönder.

13 Bra att veta Efter strömavbrott. Starta efter 3 minuter När strömmen till aggregatet bryts eller vid strömavbrott, bevaras fjärrkontrollens inställningar i mikroprocessorn. När spänningen kommer tillbaka, återupptar aggregatet den drift som det gjorde vid avbrottet. Dock stannar klockan i mikroprocessorn vilket innebär att om någon timerfunktion valts, raderas den och måste programmeras på nytt. Åskväder, blinkningar eller annat fel på el-nätet. Stäng av aggregatet och slå ifrån säkerhetsbrytaren. Vänta minst tre minuter med återstart av aggregatet, efter att strömmen kopplats på igen. Väntar på aktivering av ny temp. Utedelen stoppar vid ny inställning. När man under drift ändrar den inställda rumstemperaturen, kommer kompressor och fläktar att stoppa under några minuter medan den nya inställningen aktiveras i mikroprocessorn. -20 C ute! Aggregatet kan användas för kyldrift ner till en utetemperatur av -20 C om rumstemperaturen är 21 C eller högre. Driftområdet vid lägre utetemperatur än -20 C och vid lägre inomhustemperatur än +21 C, blir kylbatteriet i innedelen så kallt att luftens fukt kondenserar och fryser. Kylbatteriet blir igensatt av frost och aggregatet upphör att kyla. Maskinen stannar då tills frosten tinat. 13

14 Säker drift Använd fjärrkontrollen för start och stopp. Försöker man manövrera aggregatet med säkerhets- eller huvudbrytare, uppstår det problem Man bör ventilera rummet måttligt när aggregatet är i drift. Öppna inte panelen för filterrengöring förrän aggregatet är stoppat och strömmen bruten! Stoppa först Maskinen är inte farlig för barn, men barn kan orsaka kostsamma skador. Försök inte justera eller reparera aggregatet själv. Ingrepp i köldmediesystemet får bara göras av en behörig serviceman. Undvik att starta och stoppa aggregatet ofta. Ställ in fjärrkontrollen så att det sköts automatiskt.. Se till att innedelen inte blir utsatt för vattenspolning eller stänk. Använd inte aggressiva lösningsmedel vid rengöring. Kör inte aggregatet utan att fläktgaller och front sitter på plats. Ta inte bort! Stänk inte! Se till att luftflödena till inne- och utedelarna inte hindras av inredning eller större föremål. Fjärrkontrollen är ömtålig och tål inte att tappas i golvet. Den förvaras bäst väggfästet som följer med monteringssatsen. Låt säkerhetsbrytaren vid utedelen vara tillslagen även under den period aggregatet inte är säsongsanvändning. Kompressorns värmare behöver vara inkopplad upp till 12 timmar före start. För tätt! 14

15 Fel som inte finns Dessa händelser kan normalt inträffa vid kyldrift Det hörs ljud som av rinnande vatten. När aggregatet är tillslaget och kompressor startar eller stoppar, ökar och minskar flödet av köldmedium genom innedelens kylbatteri. Detta kan höras som ett skvalande ljud och är inget fel. Kyler inte! Aggregatet cirkulerar luft utan att den kyls, trots att det finns behov. Om inomhustemperaturen blir för låg ( under 16 C) startar inte kompressorn. Om utomhustemperaturen är lägre än c.a. -20 C, kommer anläggningen att få "för stor" kyleffekt, vilket innebär att kylbatteriet i inomhusdelen blir så kallt att luftens fukt bildar frost på kylbatteriet. Kompressorn stannar då automatiskt tills frosten smält, varefter aggregatet återgår till kyldrift. Det kommer lukt från aggregatet. Mikroskopiska partiklar som svävar i rumsluften, samlas på kylbatteriet när det är torrt och fläkten arbetar. När kylprocessen startar, eller i samband med avfrostning av utedelens batteri befuktas partiklarna och kommer ibland ut i större koncentration, vilket kan uppfattas som dålig lukt under några minuter. Maskinen kan inte återstartas omedelbart efter stopp. Efter varje kompressorstopp hindrar automatiken ny start under tre minuter. Detta för att inte kompressormotorn skall bli överbelastad. Luftriktarna rör sig utan anledning. När aggregatet startas arbetar luftriktarna upp och ner två gånger. Detta är för att den skall synkronisera visningen på fjärrkontrollen med den verkliga riktningen. 15

16 Hantering av fjärrkontrollen Användning och förvaring av fjärrkontrollen För att signalen från fjärrkontrollen skall kunna uppfattas av innedelens signalmottagare, måste den riktas mot mottagaren i cirkeln på bilden. Om innedelens kontrollpanel är skymd, går inte signalen fram. Signalen från fjärrkontrollen består av pulser av infrarött ljus. Om fjärrkontrollen och / eller signalmottagaren utsätt för stark belysning från sol eller direkt elektriskt ljus från spot lights, "drunknar" signalen från fjärrkontrollen och mottagaren har svårt att urskilja den från bakgrundsljuset. Förvara fjärrkontrollen på en plats där den inte blir utsatt för stark värme. Fjärrkontrollen förvaras bäst i den hållare som följer med aggregatet vid leveransen. Man kan ofta montera hållaren så att fjärrkontrollen kan användas utan att man behöver lyfta ur den. Ta loss fjärrkontrollen genom att dra den rakt upp. Sätt in fjärrkontrollen i hållaren genom att skjuta den uppifrån och nedåt. 16

17 Hantering av fjärrkontrollen Byte av batterier i fjärrkontrollen Ta ur batterierna om inte fjärrkontrollen används under längre tid. Batteriernas livslängd enl. IEC-standard är 6 till 12 månader vid normal användning. Om batterierna blir för gamla kan de läcka och förstöra fjärrkontrollens elektronikkretsar. Om kontrollampan RUN inte blinkar tre gånger när man använder fjärrkontrollen, betyder det för det mesta att batterierna behöver bytas. Ta loss luckan över batterierna genom att dra den nedåt. Ta ut de gamla batterierna och sätt in två nya av typ R03, storlek AAA. OBS vänd batteriernas plus- och minuspoler så som symbolerna under batterilägena visar. När de gamla batterierna tas ur fjärrkontrollen, raderas de inställningar som tidigare gjorts. Teckenrutan kommer först att visa alla tecken som bilden till vänster. Gå till sid. 8, ställ in tiden och gör ny driftinställning enl. sid. 6. Använd inte nytt och gammalt batteri tillsammans. Även s.k. läckagesäkra batterier kan läcka. Ta därför ur batterierna om aggregatet inte skall användas under lång tid. Återställning (reset) av fjärrkontrollen Om aggregatet inte tar emot signal trots att batterierna är färska eller om fjärrkontrollen inte visar tecken som den skall, kan den återställas enl. följande: Tryck in återställningsknappen ACL med en kulspetspenna, på kontrollens framsida. Släpp ACL. Teckenrutan visar under ett ögonblick alla tecken som kan förekomma. Härefter är fjärrkontrollen klar att programmeras om enl. anvisning på sid. 8 och sid 6. 17

18 Skötsel och rengöring Att observera vid rengöring TILL F R Å N FRÅ N Stäng av anläggningen med säkerhetsbrytaren. Se till att vatten inte kommer in i aggregatet. Använd inte aggressiva lösningsmedel som förtunning, bensin e.t.c. Nertagning av luftfilter Stäng av maskinen med fjärrkontrollen och slå ifrån säkerhetsbrytaren. Om innedelens fläkt är i gång när man tar ut filtren, kan annars damm lätt sugas in i aggregatet. Skjut handtaget med markeringen på luftintagsgallret i pilens riktning och öppna filterhållaren genom att sänka ner gallret. Skjut filtret bakåt förbi hakarna, tryck det uppåt och dra ut framåt. Hakar Luftfilter Luftintagsgaller Rengöring av luftfilter Regelbunden rengöring av luftfiltret krävs för att aggregatet skall fungera normalt. Filtret rengöres genom att man dammsuger med en mjuk borste på den dammiga sidan. Mest effektivt är dock att duscha det med ljumt vatten. Om filtret är fett eller mycket smutsigt, lägger man det i blöt i 40-gradigt vatten med diskmedel eller milt rengöringsmedel. Därefter sköljs det i rent vatten. Låt filtret rinna av, sätt det tillbaka i hållarna. Återställ filterlarmet med knappen FILTER på fjärrkontrollen. Gör rent filtret när den gula lampan vid TIMER blinkar så att den lyser i 2 sekunder och är släckt i 1 sekund. Kör aldrig aggregatet utan filter. Viktigt Hakar Utvändig rengöring av innedelen Torka av aggregatets utvändiga delar med en torr duk.. Om det är mycket smutsigt, kan man använda en fuktig trasa och lite diskmedel. 18

19 Innan man beställer service Kontrollpunkter om maskinen inte fungerar normalt Aggregatet startar inte Ström avbrott? Är säkringen hel? Kyleffekten är otillräcklig TILL FRÅ N Är säkerhetsbrytaren tillslagen? Inne- och utedel kan vara matade från olika säkringar. Är fjärrkontrollen rätt inställd?? Är luftfiltret rent? Är fönster eller dörrar öppna? Lyser solen rakt in i rummet? Finns det någon värmekälla som kan stängas av? Är det många personer i rummet? Kontrollera enl. "Fel som inte finns" på sid. 15 och gör e.v. ett nytt startförsök. Om aggregatet larmar igen, noterar man vilken blinkkod som kontrollamporna visar och ringer sedan servicemontören. I följande fall skall spänningen till aggregatet brytas med säkerhetsbrytaren eller genom att ta ur säkringarna. Ring därefter till servicemannen. Någon av säkringarna i el-centralen går ofta sönder. Installationen har synliga skador på kabel eller annat. Aggregatet ger ifrån sig onormalt ljud från inneeller utedel. 19

20 Nöddrift och signaler Körning utan fjärrkontroll Nöddrift Om fjärrkontrollen kommit bort, om den blivit skadad eller om batterierna är för gamla kan man ändå köra aggregatet i grundinställning. Man startar eller stoppar nöddriften genom att trycka in knappen ON / OFF i kontrollpanalen på aggregatets framsida. Driftsinställning vid nöddrift Aggregatets inställning kan inte påverkas under nöddrift. Nedanstående inställning gäller. Driftsätt AUTO (Automatisk växling mellan värme och kyldrift) Temperaturinställning 23 C Fläkthastighet Hög Luftriktarmotor Stoppad i horisontellt läge Timer Kontinuerlig drift Funktionslarm Om något fel skulle uppstå i anläggningen, stannar kompressorn och fläktarna. Samtidigt börjar signallampan TIMER / CHECK på indikeringspanelen att blinka 0,5 sek. med en 0,5 sek mörk period. Dessutom visas i aggregatets teckenruta en felkod som börjar med E växelvis med aggregatets adressnummer som i allmänhet är U0. Dessutom visas blinkkoder med lysdioder i kretskorten i inne- och utedelen. Nyckel till dessa koder finns på de sista sidorna i detta häfte. Felet kan och skall i allmänhet inte åtgärdas av annan än en serviceman för komfortkyla. Lämna honom uppgift om blinksignalerna och deras innebörd enl. nedan. Då kan han ofta spara en hel del undersökningstid. Anteckna aggregatets modellbeteckning och blinksignal enl. nedan. Anteckna från fjärrkontrollen vilken driftinställning aggregatet har, t.ex. COOL eller FAN samt temperaturinställningen. Låt aggregatet vara tillslaget. Ta kontakt med servicemontören och informera om blinksignal e.t.c. Filtersignal När fläkten i innedelen varit i drift i 120 timmar börjar kontrollampan TIMER / CHECK på kontrollpanelen att blinka på så sätt att den lyser i 2 sekunder och är släckt i 1 sekund. Detta indikerar att det kan vara dags att rengöra luftfiltret. Se sid. 18 för rengöring av filtret. När detta är klart återställer man filtersignalen genom att trycka in knappen FILTER på fjärrkontrollen. Då visas också texten FILTER längst upp till höger i teckenrutan. Därefter börjar timräkningen till nästa filterrengöring om från början. 20 Filterindikering: Tänd 2 sek./ släckt 1 sek.

21 Att tala med servicemannen Behov av tillsyn För att säkerställa aggregatets goda funktion och tillförlitlighet, behöver det kontrolleras regelbundet. Service eller reparationer i kylanläggningar är inte något gör-det-själv-jobb. Därför föreskriver Naturvårdsverket i Köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3 11) att platsbyggda aggregat, utom i enskilt hushåll, skall ha återkommande kontroll minst en gång per år samt att ingrepp i köldmediekretsen och läcksökning skall journalföras. Detta skall utföras av ett kylföretag som är ackrediterat av SWEDAC. Om det finns anläggningar inom samma verksamhet som tillsammans har en köldmediemängd av 10 kg eller mera, skall det också upprättas kontrollrapport som sänds till tillsynsmyndigheten (kommunens miljöoch hälsoskyddskontor). Beroende på rörlängd mellan inne- och utedel kan en FDEN / SRC 40, 50 eller 60 ha en köldmediemängd mellan g och g, FDEN / FDC71 mellan g och g och FDEN / FDC 100, 125 och 140 kan variera mellan g och 5.000g. Tid för service För ett aggregat som mestadels används sommartid, är våren rätt tidpunkt för service och kontroller, innan den riktiga värmen kommer. När sommarvärmen sätter in har servicemannen mycket att göra och väntetiden kan bli lång. Om aggregatet inte fungerar tillfredsställande bör man kunna svara serviceföretaget på följande frågor, för att underlätta service och spara tid: Vi ses om ett år Tack för besöket! Frågor och svar Vad har aggregatet för modellbeteckning? (Står på inomhusdelen innanför luftfilterpanelen.) Är aggregatets proppsäkring i el-centralen hel? Går kompressorn och fläkten i utedelen? Hörs det något onormalt ljud från utedelen? Vilken blinkkod visas på panelen? Fungerar aggregatet om man bryter strömmen med säkerhetsbrytaren vid utomhusdelen, slår till strömmen igen och försöker starta efter 3 minuter? Anläggningens modellbeteckning och serienummer: Inomhusdel FDEN modell ser.nr. Utedel SRC alt.fdc modell ser.nr. Systemfyllning R410A kg. Igångkörningsdag 21

22 Felkoder för innedelen 22 Möjliga orsaker Grön lysdiod, k-kort utedel Röd lysdiod, k-kort utedel Grön lysdiod, k-kort innedel Röd lysdiod, k-kort innedel Felkod i teckenrutan Ingen Normaldrift. Ej fel Ingen 2 Blink Ingen spänningsmatning, fasbrott, aggregatet frånslaget. Fel i förbindelse mellan trådlös signalmottagare eller trådkopplad fjärrkontroll och kretskort i innedel. Alternativt fel i kretskort i trådad fjärrkontroll. Ingen *3 blink Släkt Dålig kontakt eller avbrott i ledningar mellan inne- och utedel. Fel i inställning av vilka aggregat som är master och slavaggregat. 2 blink Trådad fjärr visar WAIT Dålig kontakt för vit tråd mellan trådad fjärr eller signalmottadare och kretskort i innedel. Främmande magnetfält stör kabel från trådad fjärr. Fel i trådad fjärr * E 1 2 blink 2 blink Dålig kontakt i kablar mellan inne- och utedel. Främmande magnetfält stör mellankabel. Utedelens kretskort kan inte kommunicera med innedeln.fel i spänningsmatning från utedelskort till innedel. 2 blink E 5 2 blink Bränd säkring Dålig kontakt eller fel i temperaturgivaren i innedelens batteri. Fel i kretskort innedel. Noterar ej värden från tempgivaren. E 6 Dålig kontakt eller fel i temperaturgivare, returluft innedel.fel i kretskort innedel. Noterar ej värden från tempgivaren. E 7 Överbelastning i värmedrift. Innedelens batteri är för varmt i värmedrift. Temperaturgivaren i innedelens batteri är felaktig. Fel i kretskort. E 8 FDT: Vattennivån i droppskålen är för hög. Kabeln till vattennivågivaren är inte kopplad. Stopp i kondensvattenledning E 9 Vid sammanlänkning av styrning med med flera aggregat är antalet aggregat flera än 17. Två fjärrkontroller är kopplade till ett aggregat. E 10 E 14 3 blink Slavaggregat hittar ingen master. Avbrott eller felkoppling i kabel mellan master och slav. E 16 Fel i fläktmotor. (Endast FDT). Fel i kretskort innedel. E 19 Felaktig inställning av driftsätt. E 28 Fel i temperaturgivare i trådad fjärrkontroll. * Som är noterad för blinkkoder betyder att felet inte kan identifieras med full säkerhet. Därför behövs vidare felsökning.

23 Felkoder för utedelen SRC 40, 50 och 60ZHX-S Röd lysdiod, k-kort utedel Möjliga orsaker För hög ström till inverterns primärsida 8 blink Kyldrift:Temperaturen på vätskeledningen efter utebatteriet är för hög. Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen. Fel temperaturinput till kretskort utedel. 8 blink Tryckrörstemperaturen efter kompressorn är för hög.fel i temperaturgivare på kompressorns tryckrör 8 blink Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen. 8 blink Fel i temperaturgivare i uteluften. Avbrott i kabel till givaren eller dålig kontakt. 8 blink Fel i temperaturgivare på kompressorns tryckrör. Avbrott i kabel till givaren eller dålig kontakt. Överström till kompressor. För högt tryck p.g.a. stängd serviceventil. Överspänning till inverter. Fel i fläktmotor (DC) utedel. 2 blink Underfyllning av köldmedium. Stängd serviceventil. (Nersugning) 2 blink Kompressorn startar inte korrekt. 7 blink Kompressorn har låst rotor. Grön lysdiod, k-kort innedel Röd lysdiod, k-kort innedel SRC 40, 50 och 60 Felkod i teckenrutan E 33 E 35 E 36 E 37 E 38 E 39 E 42 E 47 E 48 E 57 E 59 E 60 23

24 Felkoder för utedelen FDC 71VN, FDC 100, 125 och 140VS FDC 71, 100, 125 och 140 Felkod i teckenrutan Röd lysdiod, k-kort innedel Grön lysdiod 1 k-kort innedel Röd lysdiod, k-kort utedel Grön lysdiod 1 k-kort utedel Möjliga orsaker E 34 Ingen spänning i i fas L3 efter kompressorkontaktorn 52C (Ej FDC 71) E 35 Kyldrift:Temperaturen på vätskeledningen efter utebatteriet är för hög. Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen. E 36 Tryckrörstemperaturen efter kompressorn är för hög.fel i givaren. E 37 Fel i temperaturgivare på vätskeledningen i utedelen. E 38 Fel i temperaturgivare i uteluften. E 39 Fel i temperaturgivare på kompressorns tryckrör. E 40 Högtryckspressostat 63H1 utlöst. E 41 Effekttransistorn är överhettad. (Endast FDC 200 och 250VS) E 42 Överström till kompressor. Stängd serviceventil. E 45 Kommunikationsfel i kretskort utedel. Fel i inverterkretskort. E 48 Fel i fläktmotor (DC) utedel. E 49 Lågtrycksgivaren utlöst. Stängd serviceventil (nersugning) Avbrott i kabel till lågtrycksgivaren. E 51 Fel i inverterns kretskort. E 53 Fel i temperaturgivaren på sugledningen. Kabelbrott eller kontaktfel. E 54 Fel i lågtrycksgivaren. E 55 Fel i givaren i kompressorns botten. ( Endast FDC200 och 250VS) E 57 Underfyllning av köldmedium E 59 5 blink Fel i belastningsmätningen till kompressorn vid kompressorstart. E 60 Fel i registrering av kompressorrotorns läge. ( Endast FDC200 och 250VS) 24

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kassettmodell med trådlös fjärrkontroll

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kassettmodell med trådlös fjärrkontroll BRUKSANVISNING REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kassettmodell med trådlös fjärrkontroll FDTC 40V FDTC 50V FDT 40V FDT 50V FDT 60V FDT 71V FDT 100V FDT 125V FDT 140V SRC 40ZHX-S SRC 50ZHX-S SRC 60ZHX-S FDC

Läs mer

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA

Bruksanvisning. Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA Bruksanvisning R410A Portabelt luftkonditioneringsaggregat modell RCS - M 2000 URA INNEHÅLL Om aggregatet... 2 Aggregatets delar... 3 Värt att veta... 4 Före start... 5 Manöverpanelen... 6 Fjärrkontrollens...

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådkopplad fjärrkontroll

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådkopplad fjärrkontroll BRUKSANVISNING REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Takmodell med trådkopplad fjärrkontroll FDEN 40V FDEN 50V FDEN 60V FDEN 7V FDEN 00V FDEN 25V FDEN 40V SRC 40ZHX-S SRC 50ZHX-S SRC 60ZHX-S FDC 7VN FDC 00VS

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kanalansluten inomhusdel med trådkopplad fjärrkontroll

REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kanalansluten inomhusdel med trådkopplad fjärrkontroll BRUKSANVISNING REVERSIBELT KOMFORTKYLAGGREGAT Kanalansluten inomhusdel med trådkopplad fjärrkontroll FDUM 50V FDUM 60V FDUM 7V FDUM 00V FDUM 5V FDUM 40V SRC 50ZHX-S SRC 60ZHX-S FDC 7VN FDC 00VS FDC 5VS

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT SRK 20, 28 & 40HG-S SRC 20, 28 & 40HG-S Modell SRK 20HG-S - SRC 20HG-S SRK 28HG-S - SRC 28HG-S SRK 40HG-S - SRC 40HG-S 705 Innehåll Aggregatets delar... Funktioner,

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel DS048:0608 Felsökningsguide SAP-CRV/KRV124EHDXN SAP-KRV124EHDXN Inomhusdel SAP-CRV124EHDXN Utomhusdel SAP-KRV,CRV124EHDXN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: 1) Är

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten ANVÄNDARMANUAL. Invest Living MAIN. IN52Swe Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten IN52Swe ANVÄNDARMANUAL Invest Living MAIN Förord VIKTIGT! Gratulerar med din nya värmepump från Invest Living Scandinavia!. Luftkonditioneringsapparater

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

Komplement till användarhandledning. IVT Nordic Inverter. Tips för bästa besparing med din nya värmepump

Komplement till användarhandledning. IVT Nordic Inverter. Tips för bästa besparing med din nya värmepump Komplement till användarhandledning IVT Nordic Inverter Tips för bästa besparing med din nya värmepump Grattis, till valet av IVT Nordic Inverter Tack för att du valde IVT Nordic Inverter. Det är ett bra

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual för KCC-W09AF KCC-W12AG Enhetsaggregat (fönsterskakare) Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet

BRUKSANVISNING FÖR VÄGGMONTAGE ASYA24-30LCC AOYR24-30LCC FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet. Utomhusenhet Köldmedium R40A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Inomhusenhet ASYA4-0LCC Utomhusenhet AOYR4-0LCC FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02

Manual TPA-3500. Portabel Luftkonditionering ANVÄNDARHANDBOK. FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark 2010-11-02 2010-11-02 Manual TPA-3500 Portabel Luftkonditionering SE ANVÄNDARHANDBOK FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)... 3 1. Viktiga säkerhetsregler... 3 2.

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288

Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7. Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 Användarhandbok AG-WT10-4 AG-WT10-7 Luft / luft-värmepump UHB SE 1443-2 331288 INNEHÅLL SE INFORMATION OM PRODUKTEN... 4... 4 VARNINGSSYMBOLER... 4 NAMN PÅ DELARNA OCH FUNKTIONSVÄLJARE... 5 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

: Pax Eos 100H. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1. Model No. Art No. : 1110-2. Monteringsanvisning Installation guide. www.pax.

: Pax Eos 100H. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1. Model No. Art No. : 1110-2. Monteringsanvisning Installation guide. www.pax. Model No. : Pax Eos 100 Art No. : 1110-1 Model No. Art No. : 1110-2 : Pax Eos 100H UK Monteringsanvisning Installation guide 1 www.pax.se 009-905033-A 2013-06-11 Copyright Pax AB. Viktig information: -

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer