Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärlden & energimarknaden. Kåre Larsson VD"

Transkript

1 Välkommen

2 Omvärlden & energimarknaden Kåre Larsson VD

3 Energi vad är det? Energi är något vi alla vill ha Energi är något vi alla behöver Energi är något vi alla nyttjar Energiprincipen energins oförstörbarhet Energiomvandling olika sätt att nyttja energi med ekonomiska konsekvenser och kostnader

4 Var finns då vi och vad gör vi? Landskrona Energi AB är en lokal aktör på energimarknaden Distribution av elenergi till slutkunder Produktion/distribution av värme till slutkunder Produktion av elenergi från år 2012 Distribution av informationstjänster via stadsnätet

5 Landskrona Energi AB Helägt bolag av Landskrona stad Etablerat år 2010 med start från år 2011 Svarar för elnätdistribution, stadsnätsverksamhet och fjärrvärmedistribution Äger Landskrona Kraft AB Svarar för fjärrvärmeproduktion och kommande kraftvärmeverksamhet Vi är ca 70 personer inom verksamheten Årlig omsättning ca 265 Mkr Investerar drygt 600 Mkr år Kraftvärmeverk, mottagningsstation, kontor

6 Omvärld och utmaningar Vi styrs av ägardirektiven Verksamhetsmål (el, fjärrvärme, stadsnät) Ekonomiska mål Långsiktigt hållbara principer Långsiktig avkastning till ägarna Energipolitiska mål Leverera miljövänlig el och värme till konkurrenskraftigt priser Uppsiktsplikt Ärende av principiell art beslut via fullmäktige Vi styrs och påverkas av kunderna Pris, leveranssäkerhet, miljönytta, förbrukning mm Vi styrs av myndigheter och deras beslut Skatter, avgifter, utsläppsrätter, elcertifikat, miljöbeslut, EI, EU Vi styrs och påverkas av branschorganisationer Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, SABO, Svenskt Näringsliv mfl Omvärldsekonomin Miljökrav fossilfri verksamhet fjärrvärme år 2020 mm

7 Omvärld och utmaningar Fjärrvärme Beprövad produkt första nätet år 1948 i Karlstad Vertikal affärsmodell marknadsmässig och väl beprövad Omfattande investeringar sänka produktionskostnader Framtida reinvesteringsbehov i ledningsnät Höga miljöprestanda restvärmenyttjande Fjärrvärmeproduktion har blivit grönare över tiden Miljömärkning begränsad eller ingen efterfrågan - kostnadsskäl Intäkter låga i förhållande till totalkostnad Produktion och distribution utnyttjar inte stordriftfördelar fullt ut! Tillmötesgå kundkrav och preferenser Prisförändringar som kan uppfattas svårhanterliga av kunderna Merparten av överskott som skapas vid produktion och distribution av fjärrvärme tillfaller kunderna Konkurrerande marknader med olika alternativ kunden väljer! Stordriftfördelar konsekvens vid etableringar mm Prismodeller idag och imorgon påverkan av TPA mm En del påverkar vi i verksamheten en stor del av omvärlden Ständig förbättring typ Kaizen egentligen är det ständig utredning! Kontinuerligt förbättringsarbete, ta bort kostnader utan värde, hela processen Fjärrvärme Landskrona har sedan 1981 ersatt mer än m3 olja

8 Omvärld och utmaningar Elnät Ökade kund- och kvalitékrav Investeringsbehov ökar kostar resurser Införande av prisområden Förhandsreglering elnät Elnät med hög snittålder reinvesteringar ökar

9 Omvärld och utmaningar Stadsnät Prestandakrav ökar Man har gått från kbit till Mbit till Gbit Bredbandsstrategi Sverige och Skåne År 2020 minst 95 % skall ha 100 Mbit/s Tjänsteutbud ökar Tillgänglighetskrav ökar Elberoendet allt mer känsligt Kostnadsfördelning allt större del till tjänsteleverantörerna Samverkanslösningar behöver öka

10 Vad står vi inför år 2012? Abonnentrådet lång tradition Framtida kontaktytor, hur bör vi göra? REKO koppling främst till fjärrvärmekunderna Avgifter och förändringar Presentation via olika medarbetare och kollegor Energitjänster allt större vikt av att optimera sin energianvändning

11 Fjärrvärme i Landskrona Maggie Karpicka Fjärrvärmeingenjör

12 Tack! Tillsammans har ni gjort ett val som både ni, miljön och framtiden tjänar på! Minskat utsläppen av svavel och stoft med över 90 %! Tagit hand om rester från skogsbruk i form av ton skogsflis per år Stoppat 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona varje år

13 Reko och Fjärrvärmelagen En trygghet för dig som fjärrvärmekund Fjärrvärmelagen 13

14 Vår fjärrvärmeframtid en del av EU EU Sverige Fjärrvärme LEAB Fossilfri EU:s klimatmål 20 % mindre koldioxidutsläpp 20 % från förnybara källor 20 % energieffektivisering Sveriges åtagande 40 % minskning av utsläpp utanför handlande sektor 50 % förnybara källor inkl. transportsektorn 20 % energieffektivisering Fjärrvärme en nyckelfaktor Landskrona Ambition att bli fossilfria Utnyttja fjärrvärmenätet för ökad elproduktion Biobränslen och avfall har en säkrare utveckling

15 Andel av levererad volym (%) km, varav: - 3 km Häljarp m Asmundtorp DSV / Söderleden 50 serviser Kunder: st Producerad värme: 358 GWh Såld värme: 324 GWh (91 % verkningsgrad) Övriga lokaler 6% Småhus 11% Offentliga lokaler 11% Industrier 13% Flerbostadshus 59%

16 Framtiden Vi bygger kraftvärme i Landskrona

17 Varför bygger vi kraftvärme? Varför? Befintliga anläggningar är gamla Ökad biobränslebaserad elproduktion Fasa ut fossil oljeförbrukning Fortsatt expansion i Landskrona ger ett ökat värmebehov Intäkter från elcertifikat viktig finansiering 17

18 Hur går bygget?

19 Förstärkningsledning DN 450 Sista etappen för överföringsledningen HBG LAN, längd ca 1700 m Effekt 80 MW DN 300

20 Överföringsledning till Lund Knyter samman näten i Hbg/Lan och Lund Förutsättningar Ledning Örtofta- Landskrona Synergier vid gemensam driftoptimering Organisationsformer för samverkan Analys pågår 29 km

21 Energitjänster Ett flexibelt systemet för integrerad byggnadsautomation AOC Operatör

22 TPA Ev. lagstiftning, likt elmarknaden Uppdelning på distribution, produktion, försäljning och systemdrift Ingen åtgärd krävs innan någon begär tillträde till nätet. Många detaljer kvar att lösa 22

23 Kostnad olika uppvärmningsalternativ Kostnad för olika uppvärmningsalternativ med KPI-justering till år Uppskattad total uppvärmningskostnad för olika alternativ inkl kapitalkostnader.

24

25 Prisjämförelse fjärrvärme 709,9 822,5 Landskrona 2011 Lund 2011 Ref: Nils Holgerssonrapporten för 2011

26 Fjärrvärmepriser Landskrona Fjärrvärmepriser villa Nils Holgersson Öre/kWh ÖKAB LEAB Malmö Lund Svalöv Åstorp Perstorp Osby

27 Förslag till nya fjärrvärmepriser 2012 Förslag till höjning av fjärrvärmen med ca 7 % Flerbostadshus 6,1 % Kommersiella lokaler 7 % Offentliga lokaler 6,6 % Industrier 5,4 % 27

28 Förslag till nya fjärrvärmepriser 2012 Övriga byggnader (företag, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter): Fast avgift: + 20% Energiavgift: sommar/vinter (samma pris med energiuttag 80% på vintern och 20% på sommaren) Gäller fr. o m Fast avgift Rörlig avgift Abonnerad effekt kr/kw 2011 kr/kw Kr/MWh 2012 sommar Kr/MWh 2012 vinter Kr/MWh Övriga byggnader Samtliga priser är angivna exkl. moms 28

29 Bakgrund till prishöjningar Ökade kostnader för: Bränsle, KPI Värmeleverans fr ÖKAB 11 Mkr Elförbrukning (nya elområden) 1 Mkr Kapitalkostnader Kraftvärmeverk 4 Mkr Reinvesteringsbehov och DoU 7 Mkr/år 29

30 Elnät i Landskrona Peter Bengtsson Chef Elnät & Stadsnät

31 Vår del av elmarknaden Handel Produktion Distribution

32 Vårt ansvar i eldistributionen

33 Vårt ansvar i eldistributionen

34 Vårt koncessionsområde

35 Vårt nuvarande mottagningsställverk

36 Vårt framtida mottagningsställverk

37 Vårt framtida mottagningsställverk Fasadritning över ställverksbyggnaden

38 Vårt ansvar i eldistributionen Ca 30 medarbetare jobbar med elnätet 3 fördelningsstationer, 130/10 kv 128 nätstationer 10/0,4 kv Ca 1200 kabelskåp, ca 16 mil hsp-kabel och 48 mil lspkabel i mark inom tätorten kunder i Landskronas tätort 2010 distribuerade vi 397 GWh el till slutkunderna i Landskrona tätort Har koncession för elnätet i Landskrona tätort och ansvarar för distributionen av elenergi till slutkunder Driftavtal med Landskrona stad av gatubelysning, trådbussnätet, p-automater, trafiksignaler Mäter alla kunders elförbrukning och skickar mätvärdena till berörda elhandelsföretag mfl När Energiknuten står klar, kommer vi lokalt att producera el som motsvarar 10% av Landskronas behov.

39 Elnätspriset i Landskrona Förhandsreglering 2012 Reglerande myndighet Energimarknadsinspektionen (EI) EIs roll är att övervaka elnätsföretagen för att se att tarifferna är skäliga Förhandsregleringen nytt i Sverige, men vanligt i andra europeiska länder Avgifterna regleras över en fyraårsperiod Mål - skapa långsiktiga, stabila avgifter samtidigt som det ska säkerställa fortsatt utbyggnad för förnyad elproduktion Besked slutet av oktober om Landskronas avgifter

40 Förhandsreglering av tarifferna

41 Förhandsreglering av tarifferna Fakta ang. ansökan intäktsram till EI: NUAK-värde enligt EI 670 msek Intäktsram med WACC 5,2% ger 380 msek - beslut om WACC fattades av EI under hösten - baseras på avskrivningstid om 40/10 år - ökad reinvesteringstakt konsekvens - långsiktigt driftsäkra nät och kontinuitet i utvecklingen av tarifferna Sökt intäktsram 400 msek, Fastställd intäktsram, av EI, sätter taknivå för summan av intäkterna under första reglerperioden. Det innebär inte att tarifferna måste anpassas till den nivån. EI meddelar respektive nätbolags intäktsram 31/

42 Tarifferna 2012 Totalt ökad kostnader om 7,9 msek under utökat effektabonnemang mot regionnätet med 4 MW - ökad regionnätsavgift bla till följd av höjda avgifter från Svenska Kraftnät - ökade kostnader för elnätsförlusterna p.g.a. elområdesindelningen - ökade kapitalkostnader till följd av * nytt ställverk på Östra Mottagningsstationen * del av kostnad ombyggnad av kontorshuset för LEAB * ökade kapitalkostnader för reinvesteringar enligt EIs modell * goodwill-avskrivning Förslag på tariff 2012 om 9,8%. Innebär 10 kr/mån för en lgh-kund.

43 Elnätsprisets del av din totala elkostnad 38% 45% Elhandelspris Nätpris Moms och skatt 17%

44 1 november 2011 delas Sverige upp i fyra elområden Bakgrund EU-direktiv Överensstämmelse mellan tillgång och efterfrågan inom respektive elområde. Skapa incitament för utbyggnad av överföringen av el norr -> söder Innebörd för dig som kund i Skåne Högre rörlighet i elpriset Högre elkostnad än övriga Sverige Hur påverkas Landskrona Energi AB 1,5 2,5 msek/år dyrare elnätsförluster

45 1 november 2011 delas Sverige upp i fyra elområden Svenska Kraftnät investerar 11,4 Mdkr förnyelsebar produktion - effekthöjningar i kärnkraftsprod. - minska flaskhalsarna Källa: Svenska Kraftnät

46 Elnätspriset i Landskrona i jämförelse 80,2-81,6 58,2 Landskrona Lund Malmö (Häljarp) Ref: Nils Holgerssonrapporten för 2011

47 Förslag tariffer 2012 Lgh 16 A EON ÖKAB NVS ÖKAB Hbg C4 Energi Lunds Energi LEAB Årskostnad Prisskillnad 46% 32% 0,5% 16% 53% Exkl. moms 47

48 Stadsnät i Landskrona Peter Bengtsson Chef Elnät & Stadsnät

49 Ranking enligt Svenskt Näringsliv 2011

50 Vad sker i stadsnätet? Stadsnätet startade för ca 15 år sedan i liten skala - försiktiga investeringar - verksamhet i liten skala - teknikintresse och relationer drev expansion - över åren successivt allt fler kunder - idag ett Stadsnät med brett utbud av tjänster - nätet förtätas varje år, max 300m till stadsnät i tätort - god relation med kunderna, känner nästan alla Utmaningar - tillhandahålla en aktiv marknadsplats - att bibehålla kvalitet och kundnärhet trots tillväxt - skapa driftsäkerhet/förutsägbar drift - verktyg är bra styrsystem och rutiner - ex BRIKKS och ny hårdvara - befintlig el-jour - samarbete med närliggande stadsnät - agera långsiktigt och acceptera försiktigt resultat

51 Tjänster inom stadsnätet Svartfiberförbindelser Öppet stadsnät - bredband - IP-telefoni - IP-TV Serverhallar/Colo

52 Svartfiber Avtal med Skånet AB, BAS-avtal Konkurrensneutral infrastruktur i Skåne Samarbete mellan Skånet AB, Tele2 och Stadsnäten samt Svenska stadsnätsfabriken, har givit likformiga avtal och priser är konkurrensneutralt. Täckning inom hela Landskrona Stad Förbindelse till Ven förbereds Förbindelser till flertalet större operatörer vilka har avtal med slutkund - Telia - Telenor - Tele2 - Pandora-ringen (Dk, No, SWE och FI samt Baltikum) - Bredbandsson, Banverket mfl. Stort samarbete med närliggande kommuner

53 Öppet stadsnät 2009 utsågs Landskronas IT-infrastruktur vara bäst i Sverige. En kabel till allt. Vi erbjuder snabbt bredband (1 Gbit), IP-telefoni samt IP-TV. Ca 3000 kunder anslutna. Mål minst 6000 inom 2 år NETLA-projektet - byte av samtliga switchar i nätet till switchar med bättre/högre prestanda. Sker under 2 år. - ökad redundans och säkerhet i stadsnätet BRIKKS, nytt avtal med Labs2 om BRIKKS som operatörssystem. Operatörerna kan själv ge bättre och snabbare service direkt kunderna. Bättre och enklare översikt kundernas tjänster

54 Öppet stadsnät Avtal med Connect-TV som KO, kommunikationsoperatör, för TV-lösningar. - erbjuder ett stort kanalutbud - en professionell part för hela TV-konceptet - både kabel-tv och IP-TV - stadsnätet fokuserar på bra infrastruktur - renodlat förhållande mellan parterna - Pilotprojekt med Landskronahem, kv Hjorten

55 IP-TV Pilotprojekt Skåne Varberg Höganäs Båstad/Laholm Landskrona Ängelholm Bjäre Kraft Stadsnätet, LEAB Kraftringen/Lund C4 Kristianstad Tjänsteleverantör KO Lund Kristianstad Nätägare Ystad

56 Serverhallar/Colo Kunderna hyr serverplats - UPS och reservkraftmatad anläggning - god fysisk säkerhet - brandskydd med automatisk släckning - fuktlarm - tempererad miljö Stor efterfrågan på platser att hyra i Colo1 och 2, eventuell uppbyggnad av Colo3 Fördel för stadsnätet: - minst 1 svartfiberaffär per uthyrd plats Fördel för de anslutna kunderna inom stadsnätet: - utbudet av tjänster, backup ökar

57 Serverhallar/Colo För er säkerhet!

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer