LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Skola med Fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Skola med Fritidshem"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Skola med Fritidshem Läsåret

2 Innehållsförteckning 1 Vision Syfte. 4 2 Lagar som styr skolans likabehandlingsarbete 4 3 Definitioner Diskriminering Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier Kränkande behandling Befogade tillsägelser Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Vi förväntar oss av dig som elev (ordningsregler) Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare Definitioner Sju diskrimineringsgrunder Bjärehovskolans förebyggande arbete för att främja likabehandling och förhindra kränkande behandling Bjärehovskolans värdeord Förebyggande arbete på skolnivå Förebyggande arbete på klassnivå Kartläggning Kartläggningsmetoder Trygghet och trivsel Kränkande behandling Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Könsöverskridande identitet Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier När elev kränker elev När personal kränker elev Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms vara kränkande, trakasserier och/eller diskriminering.13 [2]

3 Krama mig ofta så blir jag glad och trygg låt mig känna mig älskad även om jag är stygg Stå fast, ni som är vuxna, trots mina prövningar och test för även om jag klagar är ni ändå bäst Visa mig i handling vad respekt är för någonting lär mig se det vackra i världen runt omkring Tala om att jag duger precis som jag är om låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor och kom ihåg att man kan leka fastän man blivit stor Stina Norén [3]

4 Vision Modiga, kreativa, nytänkande unga, redo att möta framtidens utmaningar med kunskaper som förändrar världen 1 Inledning Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan, Skollagen (1985:1100) och Diskrimineringslagen (2008:567). Barn- och elevombudet (BEO) övervakar reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar diskrimineringslagen. Bjärehovskolan accepterar inte någon form av kränkande behandling. (ruta runt) 1:1 Syfte Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 2 Lagar som styr skolans likabehandlingsarbete Varje lärare/pedagog har skyldighet att informera sina barn/elever om vad lagarna innebär. Skollagen 2010:800 1 kap. Inledande bestämmelser 4 5 kap. Trygghet och studiero 6 kap. mot kränkande behandling Ur Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Fr.o.m ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta å likvärdiga villkor. 3 Definitioner 3:1 Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 3:2 Direkt diskriminering När en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna, exempelvis elevens kön 3:3 Indirekt diskriminering När skolan diskriminerar genom att behandla alla lika. Exempelvis om skolan serverar samma mat till alla elever, utan att ta hänsyn till elever med annan religion eller trosuppfattning. [4]

5 3:4 Trakasserier och kränkande behandling När det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det kan vara: Fysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (sms, mms, fotografier, filmer, teckningar, skrivna meddelanden och olika Communitys) Materiella (åverkan på ägodelar) 3:5 Trakasserier Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna (se sidan 8) 3:6 Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet men som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. 3:7 Befogade tillsägelser Skolans personal måste tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö i skolan. Detta är ingen kränkning i lagens mening. 4 Förväntansdokument - för att skapa arbetsro och trivsel på Bjärehovskolan 4.1 Som elev kan Du förvänta Dig av oss att vi arbetar för att Du ska känna Dig trygg i skolan att vi arbetar för att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö att Du blir sedd utifrån Dina förutsättningar och behov att Du blir bemött med respekt att alla vuxna är goda förebilder att vi ingriper vid alla former av kränkande behandling 4.2 Vi förväntar oss av Dig som elev (ordningsregler) att Du visar intresse och tar ansvar för ditt skolarbete att Du bemöter alla med respekt att Du använder ett vårdat språk att Du passar tider att Du är aktsam om skolan och dess utrustning att Du bidrar till en trivsam arbetsmiljö att Du respekterar en drogfri och tobaksfri arbetsmiljö (Tobakslagen) att Du respekterar förbud mot snöbollskastning p.g.a. skaderisken att Du har din mobiltelefon avstängd under lektionstid att Du använder din Ipad som ett verktyg i ditt skolarbete Bjärehovskolan accepterar inte någon form av kränkande behandling, störande uppträde i vare sig klassrum eller övriga lokaler 4.3 Som vårdnadshavare kan Du förvänta Dig av oss att all personal arbetar för att Ditt barn ska känna trygghet i skolan att vi arbetar för att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö att vi ingriper vid alla former av kränkande behandling att Ditt barn får det stöd och den hjälp det behöver i sitt skolarbete [5]

6 4.4 Vi förväntar oss av Dig som vårdnadshavare att Du ser till att Ditt barn respekterar skolans tider att Du ser till att Ditt barn är utvilat och har ätit frukost före skolstart att Du hjälper Ditt barn att ta ansvar för skolarbetet att Du kontaktar skolan om Ditt barn berättar något som tyder på kränkande behandling att Du tillsammans med Ditt barn försöker lösa konflikter som har uppstått utanför skoltid 5 Definitioner Diskrimineringslagen innehåller förbud mot sju diskrimineringsgrunder Kön Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur och kan ex ta sig uttryck i ett sexualiserat språkbruk. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion och annan trosuppfattning Skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Funktionshinder Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionshinder räknas både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som allergi, dyslexi, ADHD. Sexuell läggning Skolan har ett särskilt ansvar för att förmedla samhällets gemensamma värdegrund eleverna Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla vid tillämpning av bestämmelser i skollag och grundskoleförordning, eller om det finns ett berättigat syfte. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med denna nya diskrimineringsgrund avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. [6]

7 6 Bjärehovskolans förebyggande arbete för att främja likabehandling och förhindra kränkande behandling Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som genomsyrar den dagliga verksamheten i skolan. Rektor är ytterst ansvarig för att Bjärehovskolan förebygger och förhindrar alla former av kränkande behandling bland elever och personal. Rektor har ett ansvar för att planen förankras hos personal, elever och föräldrar. Lärarna är ansvariga för att arbeta med och implementera planen i verksamheten. I början av läsåret informeras elever, föräldrar och personal om skolans likabehandlingsplan på klassråd, föräldramöten, samverkan och arbetsplatsträff. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida och Bjärehovskolans värdeord gemensamt framtagna av personal och elever På Bjärehovskolan vill vi arbeta för allas lika värde. TRYGGHET Innebär att du känner social gemenskap, vilja och lust att lära HÄNSYN OCH RESPEKT Visar du genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad EMPATI/ MEDKÄNSLA Innebär att du har förståelse för andra människor ANSVAR Du tar ansvar för ditt arbete och din arbetsmiljö DEMOKRATI Du ges möjlighet till inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö 6.2 Förebyggande arbete på skolnivå Varje läsår genomförs någon aktivitet, där elever i F-9, i åldersheterogena grupper, arbetar utifrån våra värdeord för att på så sätt främja en trygg miljö för alla elever. Varje läsår inleds med en värdegrundsuppstart, där eleverna årskursvis får gestalta våra värdeord, och omsätta orden i handling. Dagen följs sedan upp under läsåret. Skolan har en medveten strategi för att elevernas delaktighet och inflytande ska vara en naturlig del i skolan, t ex vid rekrytering av ny personal, i rådsverksamheten (klassråd, elevråd, niornas dag-kommitté), i planeringen av olika aktiviteter (kabaré, friluftsdagar) Elevhälsa diskuteras vid personalkonferenser varje vecka Rastvärdsverksamheten är schemalagd utifrån elevernas scheman. Skolvärdar, tillika fältassistenter, finns tillgänglig för eleverna i åk 7-9, alla dagar i veckan mellan Bjärehovskolan arbetslag arbetar med olika former av stärkande värderings- och samarbetsövningar. Inför klassbildning till åk 7, besöker skolledning och SYV samtliga klasser/elever för att informera om och samtala kring skolans värdeord. [7]

8 6.3 Förebyggande arbete på klassnivå Fadderverksamhet finns inför F-klassen. Inskolning och överlämningsrutiner inför F-klass, åk 4 och åk 7 är väl inarbetade. Klassråd genomförs varje vecka i alla åldrar. Kompissamtal, etiska samtal, värdegrundsdiskussioner genomförs kontinuerligt. I slutet av varje vårtermin diskuteras skolans Likabehandlingsplan i klasserna som lämnar förslag på förändringar. Alla klasser i åk 7 åker till Skrylle i september med sina klassföreståndare och representanter från elevhälsan, eftersom eleverna är nya för varandra. Dagen förbereds och efterarbetas i skolan med lärare och dramapedagog. I Skrylle genomför klassen olika samarbetsövningar och problemlösningsaktiviteter. Åk 8 arbetar under ht med temat Förintelsen som utmynnar i en studieresa till Berlin och Sachsenhausen, för att ytterligare förstärka förståelsen av att alla har lika värde. 7 Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder, resurstilldelning och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planerade samtal för att få information om stämningen på skolan sker genom Klassråd varje vecka Elevråd Spontana uppfångade korridorsamtal Utvecklingssamtal en gång varje termin Enskilda hälsosamtal med skolsköterskan åk 4 och åk 7. Skoltempen (trivselenkät) utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Elevhälsoteamet (EHT) träffas varje vecka Lilla EHT finns tillgängligt för lärarna varje vecka där det finns möjlighet att diskutera enskilda elever Dokumentation av händelser avseende diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Överlämnandekonferens, klasskonferens, elevkonferens och utvecklingssamtal avseende barn med funktionshinder 7.1 Trygghet och trivsel Skoltempen visade höstterminen -14 att trivseln bland eleverna är hög. 85 % (554 elever) av eleverna mår mycket bra eller bra i skolan. 2 % uppger att de aldrig mår bra (11 elever). 9 % svarade inte på enkäten (82 elever) EHT, Arbetslag som kontinuerligt följer upp elevernas trygghet och trivsel Alla elever ska känna trygghet och trivsel. Skoltempen Hälsosamtal F-klass och årskurs 7. Skolsköterska ansvarar Gruppsamtal vid behov Rastvärd dagligen. All personal ansvarar Under läsåret arrangeras aktiviteter där hela skolan deltar i åldersblandade aktiviteter. Pedagogisk arbetsgrupp ansvarar. Under vårterminen, besök hos alla klasser i år 6 för att förbereda dem inför år 7, rektor och SYV ansvarar. [8]

9 Utvärdering Klassvis och vid utvecklingssamtal, klassföreståndares ansvar. Enkäter och utvärderingsfrågor som är kopplade till skoltemp, temadagar och kartläggningen av trygga och otrygga platser i skolan. 7.2 Kränkande behandling I kartläggningen framkommer det att kränkningar förekommer och att en del elever är passiva, både när det gäller kränkningar mot en själv eller mot någon annan. Trakasserier och kränkande behandling ska inte förekomma Alla, elever och personal, ska reagera när man ser att det förekommer Utarbeta tydliga rutiner för rastvärdarna. Följa upp arbetet på EHT 7.3 Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering och trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur och kan ex ta sig uttryck i ett sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. (Ur Handledning för likabehandling 2008) All verksamhet på Bjärehovskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever/personal ska känna sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling p.g.a. kön. All personal på Bjärehovskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Ansvar: All personal Utvärdering Ingen kartläggning är genomförd läsåret :4 Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. (Ur Handledning för likabehandling 2008) På vår skola ska alla elever och personal oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska bli utsatta för diskriminering eller kränkande behandling p.g.a. etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal på Bjärehovskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet Utvärdering Ingen diskriminering under läsåret enligt skoltempens resultat [9]

10 7.5 Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad såväl i internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en annan religiös åskådning t ex buddism, ateism eller agnosticism. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven att följa sin tro. All personal på Bjärehovskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning Utvärdering Ingen diskriminering under läsåret enligt skoltempens resultat 7.6 Funktionshinder Funktionshinder kan vara såväl fysiska som psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas både det vi kan se (t x rullstolsburna) och det som vi inte upptäcker lika lätt (allergi, neuropsykiatriska funktionshinder som t ex ADHD och dyslexi.) (Ur Handledning för likabehandling, 2008) Alla elever på Bjärehovskolan ska uppleva att de har lika rättigheter i skolan. Arbeta för att alla elever ska ha lika möjlighet att delta i skolans verksamhet oavsett funktionshinder. All personal på skolan ansvarar All personal på Bjärehovskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionshinder. Ansvar: All personal på skolan ansvarar Kompensatoriska hjälpmedel Specialpedagog Elevassistent Anpassning av undervisningen Individuell handlingsplan upprättas vid behov Utvärdering Vid utvecklingssamtal, uppföljning av individuella handlingsplaner. Klassföreståndare ansvar 7.7 Sexuell läggning Skolan har ett särskilt ansvar för att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Bjärehovskolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling p.g.a. familjebild eller sexuell läggning. [10]

11 All personal på Bjärehovskolan ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Ansvar: All personal på skolan Utvärdering Ingen kartläggning är genomförd läsåret Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla vid tillämpning av bestämmelser i skollag och grundskoleförordning, eller om det finns ett berättigat syfte. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Alla elever på Bjärehovskolan ska känna sig trygga när elever i olika åldrar umgås under skoldagen. Eleverna får ökat ansvar med stigande ålder. Två elevråd 4-6 samt 7-9 där alla elever får möjlighet att påverka Elevskyddsombud åk 6-9 och utvärdering Ingen kartläggning är genomförd läsåret Könsöverskridande identitet Med denna nya diskrimineringsgrund avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (NE) Alla elever på Bjärehovskolan ska bli respekterade för den könsidentitet de upplever sig ha. och utvärdering Ingen kartläggning är genomförd läsåret Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering 8:1 När elev kränker elev Steg 1 Den som känner sig kränkt eller misstänker att någon blir utsatt för kränkande handlingar tar kontakt med klassföreståndare eller annan vuxen. Använd bifogad blankett vid anmälan, klassföreståndare ansvarar Steg 2 Rektor, klassföreståndare och EHT-teamet informeras. Rektor beslutar vem som håller i ärendet och vem som är kontaktperson till vårdnadshavare och elever. Steg 3 Samtal med den utsattes vårdnadshavare och ev. den utsatte. Informera om att ett likabehandlingsärende är uppstartat och att klassföreståndare/eht behöver två veckor för att observera, samla in information och göra en sammanfattning av läget [11]

12 Steg 4 All information samlas in. Samtal med utsatta eleven genomförs. Om misstanke finns att det rör sig om trakasserier, kränkande behandling och/eller diskriminering fortsätter EHT-teamet att utreda fallet. Steg 5 Berörda vårdnadshavare informeras Steg 6 Åtgärdsprogram upprättas vid behov för båda parter, klassföreståndare ansvarar Steg 7 Rektor tillsammans med EHT- beslutar om polis eller sociala myndigheter ska kontaktas Steg 8 När den akuta situationen är över ska kontinuerliga uppföljningssamtal ske. Klassföreståndare ansvarar Steg 9 Ärendet avslutas då den utsatte anser att kränkningarna, trakasserierna eller diskrimineringen upphört. Om det inte upphör, trots att skolan satt in alla tillgängliga åtgärder kan en flytt av den som kränker, trakasserar eller diskriminerar bli aktuell, enligt skollagens femte och sjätte kapitel. 8:2 När personal kränker elev Steg 1 En anställd som upplever att en kollega kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt Steg 2 Rapportera kränkningen till rektor Steg 3 Fyll i incidentblanketten Steg 4 Rektor utreder tillsammans med kurator vad som hänt. De samtalar med berörd elev i förälders närvaro, kontaktar personalavdelningen och UKF. Om så bedöms kontaktas polismyndigheten och arbetsmiljöverket. 8:3 Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärare yrkesetik vilar på. Respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i skolvardagen. Ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter. [12]

13 8:4 vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms vara kränkande, trakasserier och/eller diskriminering 1 Direkt tillsägelse (gäller all personal) 2 Allvarssamtal (samtal med eleven i enrum) 3 Trepartssamtal medlingssamtal (samtal med inblandade i konflikten) 4 Vid upprepade förseelser kan andra åtgärder bli aktuella Att en vuxen ser ett olämpligt elevbeteende men bara går förbi, innebär från elevens synpunkt att den vuxne accepterar det som sker Skolans vuxna är alltid medvetna om att de är goda förebilder för eleverna och uppträder så. Att alltid visa att man bryr sig om varandra och den gemensamma skolmiljön bygger upp vuxenauktoriteten i skolan. [13]

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår värdegrund... 3 Delaktighet i upprättandet

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Sven Wolt Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Önnegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Skolområde Västra. Resursskolan

Skolområde Västra. Resursskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Resursskolan Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Näsby skola Näsby skolas fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Förskolan Gula Huset. Tvärålund. Vår vision. Upprättad HT- 2015

Förskolan Gula Huset. Tvärålund. Vår vision. Upprättad HT- 2015 Upprättad HT- 2015 Förskolan Gula Huset Tvärålund Vår vision Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnen ska mötas av vuxna som ser varje barns möjligheter. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015 Likabehandlingsplan för I 2014 / 2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Fyrklöverns förskola Ljungdala förskolor Ljungdala förskolors vision På vår förskola ska alla barn, elever och personal känna

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Änglagårdens förskola Vi på Änglagårdens förskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Datum

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Lodet Upprättad november 2014 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015 Likabehandlingsplanens innehåll Inledning 3 Mål 3 Definition av kränkande behandling 4 Diskrimineringsgrunder 4/5 Rättigheter

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 1 Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013 PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 2 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE...

Läs mer

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Åmåls kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad: 2014-12-10 INNEHÅLL 1. JURIDISK GRUND... 2 2. INLEDNING & SYFTE... 2 3. VISION... 2

Läs mer

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15 Sollentuna 2014 01 31 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/15 1 Innehållsförteckning Skolans vision och uppdrag 3-4 Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare 5 vem har ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1 Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vimmerby

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer