Sollentuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15"

Transkript

1 Sollentuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/15 1

2 Innehållsförteckning Skolans vision och uppdrag 3-4 Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare 5 vem har ansvar för vad? Utvärdering av läsåret 5-6 Årets likabehandlingsarbete 7 Övergripande åtgärder Årets kartläggning och specifika åtgärder Rutiner om en elev blir kränkt av en annan elev 8 Rutiner om en elev blir kränkt av personal 10 Hur planen arbetats fram 10 Kontakta skolan 10 2

3 Skolans vision och uppdrag Skolans vision På Norra Strand skolan ska alla elever utvecklas i sin egen takt, ha god studiero och känna sig trygga. Är det otrygg stämning i skolan, eller om elever blir utsatta för kränkningar och diskriminering, är detta inte möjligt.. Därför gör vi allt vi kan för att både elever och personal på Norra Strand ska behandla varandra med hänsyn och vänlighet och tillsammans skapa en bra arbetsmiljö. Skolans värdegrund Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Värdegrundsarbetet ska utgå från demokratiska värderingar om människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck. Skolan ska aktivt motverka trakasserier, diskriminering och övrig kränkande behandling. Det är skolans uppgift att bemöta intolerans, trångsynthet och främlingsfientlighet med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Alla som är anställda i skolan ska arbeta utifrån den värdegrund som beskrivs i skollagen och läroplanen och tydligt ta avstånd från det som strider mot detta. Skolans skyldigheter I skollagen kapitel 6 och i diskrimineringslagen står det vad skolan ska göra för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Ingen elev ska bli utsatt för kränkningar eller orättvisor, vare sig av andra elever eller av vuxna. Om du som elev upplever att du blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad måste skolans personal ta det på största allvar, lyssna på dig, och utreda vad som hänt. Skolans personal måste göra allt de kan för att kränkningarna ska sluta. Skolans personal ska arbeta förebyggande för att kränkningar, diskriminering och trakasserier inte ska inträffa. Personal och elever ska tillsammans arbeta så att det blir bra sammanhållning och stämning i skolan och i klasserna, att det finns fungerande ordningsregler och elevinflytande och att lärarna arbetar aktivt och regelbundet med värdegrundsfrågor tillsammans med eleverna. Varje läsår ska skolan kartlägga hur tryggheten på skolan ser ut. Både elever, personal och vårdnadshavare ska vara med och berätta vad de tycker. Utifrån vad som kommer fram i kartläggningen ska skolans personal genomföra ändringar som stoppar kränkningar, diskriminering och trakasserier och som leder till att elever trivs bättre. Detta arbete ska formuleras i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen om kränkande behandling Skollagens kapitel 6 handlar om kränkande behandling. När en elev eller skolpersonal säger eller gör något som kränker en elevs värdighet kan det ibland kallas för kränkande behandling. Kränkningar kan vara slag, knuffar och sparkar eller ord, kommentarer och rykten, blickar, grimaser och utfrysning. Kränkningar kan också vara lappar, teckningar, sms eller mms. En kränkning kan handla om vad som helst som exempelvis hur man ser ut eller vad man har på sig för kläder, hur man beter sig, eller vilka intressen man har. En kränkning kan inträffa var som helst; i klassrummet, på rasten, i omklädningsrummet, men också på fritiden eller på internet. Om kränkningarna påverkar hur du trivs i skolan så ska skolans personal kunna hjälpa dig oavsett var det hände. En kränkning kan hända en enstaka gång, eller upprepas flera gånger. Om kränkningarna upprepas flera gånger kan det handla om mobbning. 3

4 Diskrimineringslagen Om en elev blir utsatt för kränkande behandling, och det hänger ihop med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, då kallas det för trakasserier eller diskriminering. Trakasserier är när en elev eller en personal på skolan behandlar en elev på ett sätt som kränker elevens värdighet. Det kan exmpelvis handla om elaka kommentarer, våld, utfrysning eller kränkande bilder och sms. Diskriminering är när du blir sämre behandlad av vuxna på skolan än vad en annan elev blir i en liknande situation. Diskriminering kan också vara skolans regler eller rutiner som är orättvisa. De sju diskrimineringsgrunderna Kön Att du är flicka, pojke eller transperson Könsöverskridande identitet och uttryck Att du inte uppträder, klär dig, eller ser ut som en typisk flicka eller pojke Sexuell läggning Vem du blir kär i och/eller vem du vill ha sex med Etnicitet Din hudfärg, vilket land eller kultur du kommer ifrån Religion eller annan livsåskådning Exempelvis att vara muslim, kristen eller ateist Ålder Hur gammal du är Funktionshinder Att du har exempelvis en cp-skada, hörselskada, allergi, dyslexi, ADHD eller är rullstolsburen Det räknas även som trakasserier eller diskriminering när en elev kränks eller diskrimineras på grund av föräldrars eller syskons sexuella läggning, funktionshinder, religion med mera. Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare vem har ansvar för vad? Det är rektors ansvar att: Bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt. Se till att både personal och elever vet att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudet i skolan. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att skolans barn och elever ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck, samt motverka kränkande behandling. Varje år ta reda på vad som behöver förbättras på skolan i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare, och skriva ner detta i en likabehandlingsplan. Om skolan får veta att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att situationen utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas för att kränkningarna ska upphöra. Se till att skolpersonal har ett gemensamt system för att dokumentera kränkningsärenden. Berätta för skolans VD (huvudman) när en elev blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: 4 Bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt. Följa skolans likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar och sträva efter likabehandling. Omedelbart ingripa vid misstanke om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Delta i utredning av upptäckta fall av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Genomföra de åtgärder som en utredning resulterar i. Dokumentera allt som hänt i ett kränkningsärende. Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering följs upp.

5 Berätta för skolans rektor när en elev blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Det är elevers ansvar att: Bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt. Berätta för personal på skolan om det förekommer kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Det är vårdnadshavares ansvar att: Bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt. Berätta för skolpersonal om det förekommer kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier. Utvärdering av läsåret 2014/15 Inriktning för arbetet med trygghet och likabehandling Rutiner för akuta händelser Kartläggningsmetoder. Elevinflytande Rastvaktsschema Värdegrundsarbetet Årets likabehandlingsarbete Övergripande åtgärder Det här kapitlet ska handla om de åtgärder som Norra Strand skolan arbetar med varje år. De övergripande åtgärderna är skolans grundmodell för att arbeta för att främja trygghet, trivsel och likabehandling. Rektors ansvar Ansvaret för att driva skolans arbete med trygghet och likabehandling ligger alltid hos rektor. Det är endast rektor som kan fatta beslut om resurser, personalens uppdrag och disciplinära åtgärder vid akuta händelser. Rektor kan delegera uppdraget att driva och utveckla delar av trygghetsarbetet till annan personal på skolan. Ansvarig: Rektor. Färdigt senast: Hela läsåret. Årlig kartläggning och likabehandlingsplan Varje läsår ska det genomföras en kartläggning av nuläget på skolan när det kommer till trygghet 5

6 och trivsel. Kartläggningen omfattar elevers, personals och vårdnadshavares perspektiv. Kartlägningsmetoderna ska ses över, uppdateras och planeras under höstterminen Kartläggningar genomförs och analyseras under vårterminen Resultatet ligger till grund för en ny likabehandlingsplan för kommande läsår Ansvarig: Rektor och personal. Färdigt senast: Läsårets slut. Uppdaterade ordningsregler Skolans ordningsregler ska vara välkända och respekteras av all personal och elever på Norra Strand skolan. I början av varje läsår uppdaterar personal och elever skolans ordningsregler. Rektor fattar slutgiltigt beslut om vilka ordningsregler som ska gälla på skolan. När de nya ordningsreglerna är färdiga skickas ordningsreglerna hem till vårdnadshavare för underskrift. Ordningsreglerna sätts upp i klassrummen. Ansvarig: Rektor Färdigt senast: Rastvaktsschema Personal ska finnas bland eleverna under skoldagens längre raster för att kunna ingripa om någon gör dig illa, hjälpa till med lekar, påminna om ordningsreglerna och omedelbart kunna ingripa om någon elev blir utsatt för kränkande behandling. Rastvaktsschemat ska uppdateras utifrån vad kartläggningen visar och därefter utifrån behov under läsåret. Rastvakterna läggs in på personalens scheman och ska betraktas som schemalagt arbetspass. Rastvaktsschema ska sättas upp i personalrummet och på anslagstavlan vid expeditionen så att det är väl synligt för elever och vårdnadshavare. Personal som har rastvakt ska ha gul väst på sig. Ansvarig: Rektor. Färdigt senast: Hela läsåret. Elevråd - klassråd Alla elever har rätt till inflytande i skolans verksamhet. Detta sker bland annat genom elevråd och klassråd. Varje klass väljer 2 elevrådare med uppgift att representera klassen i elevrådet. Elevrådens ansvar och inflytande ska anpassas utifrån ålder och mognad. Alla klasser ska ha klassråd varje vecka. Ansvarig personal ska hjälpa elevrådsrepresentanterna att arrangera bra klassråd. Ansvarig: Rektor samt ansvariga klasslärare eller fritidspersonalen i klassen. Värdegrundsarbete Skolans värdegrundsarbete ska handla om att främja demokratiska principer och att behandla varandra med respekt, vänlighet och hänsyn. Skolans personal ska även arbeta aktivt för att förmedla och praktisera principen om alla människors lika värde oavsett kön, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Under läsåret vill vi utveckla värdegrundsarbetet i samtliga undervisningsämnen och på mentorstiden. Rektors ansvar: Att arbeta för att skolans värdegrundsuppdrag ska vara en röd tråd i verksamheten och vara synlig i det vardagliga arbetet. Rektor ska även uppmuntra och stödja skolans personal att aktivt utveckla värdegrundsarbetet. Lärarens ansvar: Att planera och använda klassråden varje vecka för att stärka klassen som grupp och arbeta aktivt med aktuella värdegrundsfrågor. Skolkurators ansvar: Att stötta kollegor genom att tipsa om arbetsmaterial, metoder och teman som ligger i linje med värdegrundsuppdraget. Färdigt senast: Hela läsåret. Sociala aktiviteter För att skapa bättre sammanhållning både mellan elever och mellan elever och personal, ges möjlighet till aktiviteter utanför undervisningen. 6

7 Norra Strand dagen, FN-dagen, Nobel-dagen, Lucia-firande, OS-dagen, utflykter, temadagar, m.m. Ansvarig: All personal. Färdigt senast: Hela läsåret. Utbildning för personal Varje år utbildas personalen om skolans arbete med trygghet och trivselförebyggande arbete såväl som rutiner för akuta händelser. Personalutbildning om årets åtgärder samt rutiner för akuta händelser varje läsår vid skolstart Introduktionsutbildning för nyanställda anordnas löpande vid behov Varje år väljs ett särskilt område ut för kompetensutveckling, beroende på vad kartläggningen pekar på för typ av behov. Ansvarig: Rektor. Färdigt senast: Hela läsåret. Årets kartläggning och riktade åtgärder Generell trygghet och trivsel på Norra Strand skolan Åtgärder Skolans otryggaste platser Åtgärder Relationer och förekomst av kränkningar mellan elever Åtgärder Relationer och förekomst av kränkningar mellan elever och personal Åtgärder Kännedom om och delaktighet i likabehandlingsarbetet 7

8 Åtgärder Kompetensutveckling för personal Rutiner om en elev blir kränkt av en annan elev 8 1. Nolltolerans mot elevers kränkande beteende Den skolpersonal som upptäcker/får kännedom om en situation där en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling ingriper omedelbart för att ta hand om den akuta situationen. Ingrip hellre en gång för mycket än en gång för lite Ställ frågor till eleverna och sätt ord på vad du ser Acceptera inte det var bara på skoj gå på din magkänsla; uppfattar du att situationen var kränkande så är det troligen så Markera tydligt mot oacceptabelt beteende Fråga vem elevens/elevernas lärare är 2. Läraren informeras 3. Läraren gör en första bedömning av vad som hänt Läraren har enskilt samtal med den som verkar ha blivit utsatt Vad hände? (så detaljerat som möjligt) Vilka gjorde det? När och var någonstans hände det? Har det hänt tidigare? I så fall hur länge? Hur känns det för eleven nu? 4. Om det inte handlar om kränkande behandling, trakasserier eller mobbning Om det framkommer att det handlar om en oacceptabel jargong, generellt störande beteende eller skojbråk, hänvisa till skolans ordningsregler. Om det framkommer att det handlar om en konflikt mellan elever, erbjud eleverna hjälp med konfliktlösning. Vid behov, informera vårdnadshavare till involverade elever Tänk på att många elever känner motstånd mot att berätta om att de blivit utsatta för kränkningar och mobbning av rädsla för att situationen ska förvärras eller på grund av skam. Om du är orolig fortsätt följa upp eleven, även om hen säger att allt är ok. 5. Vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller mobbning kontakta omedelbart skolans kurator Elevens egen upplevelse av att ha blivit kränkt är alltid utgångspunkt för vidare utredning. Definition på kränkande behandling: En elev känner sig t.ex. ledsen, sårad, förnedrad eller mindre värd på grund av t.ex. ord, kommentarer, utfrysning, blickar/miner, ryktesspridning, personliga saker har blivit tagna eller förstörda, sparkar, krokben, m.m. Definition på mobbning: En elev känner sig kränkt enligt ovan, kränkningarna har upprepats flera gånger och det finns en obalans i styrkeförhållandet mellan den som blir utsatt och den/de som utför kränkningarna. 6. Läraren och skolkurator inleder omedelbart en utredning av vad som hänt Samtal med elev som blivit utsatt

9 Samtal med vårdnadshavare till utsatt elev Samtal med andra elever (OBS! Måste ske med försiktighet och konsekvensanalys för utsatt elev) Samtal med undervisande lärare Observation av eleverna Genomgång av tidigare dokumentation 7. Rektor informeras 8. Rektor informerar skolans huvudman (VD) 9. Samtal genomförs med elev som utfört kränkningen Det ska alltid vara två vuxna som genomför samtalet med eleven. Inga andra elever ska närvara. Viktiga punkter att fokusera på under samtalet. Vad som framkommit om elevens beteende Att kränkningarna/mobbningen ska upphöra omedelbart Förslag på hur eleven ska förändra sitt beteende. Viktigt att förmedla att det är elevens kränkande beteende som ska ändras, inte eleven själv. Fokus ska ligga på elevens möjligheter att var en del av lösningen. Att situationen kommer följas upp tills vi är säkra på att kränkningarna upphört När nästa uppföljningsmöte kommer äga rum Att elevens föräldrar kommer informeras 10. Vårdnadshavare till de elever som utfört kränkningen informeras 11. Rektor tar beslut om eventuella åtgärder Exempel på åtgärder: Nivå 1: Disciplinerande samtal, vårdnadshavare informeras, information till samtliga undervisande lärare, elever hålls under uppsikt, regelbundna uppföljningsmöten Nivå 2: Möte med rektor och vårdnadshavare, skriftlig varning, psykosociala insatser på individ- eller gruppnivå, kuratorssamtal, medlingssamtal (ej vid mobbning) Nivå 3: Omorganisering av undervisningsgrupper, Tillfällig omplacering till annan undervisningsgrupp, klassbyte, anmälan till polis eller socialtjänst, vårdnadshavare närvarar i skolan Nivå 4: Omplacering till annan skola via kommunens barn- och ungdomsnämnd Tillfällig avstängning: Om kränkningen bedöms som allvarlig, och omständigheterna kräver en time out för att skolans personal ska kunna utreda vad som hänt och vidta rätt åtgärder, kan skolans rektor fatta beslut om en tillfällig avstängning från skolans lokaler för en elev, under som längst en skolvecka, max 2 gånger/termin. Eleven som blir tillfälligt avstängd har då rätt att få sin undervisning ordnad på annat sätt. 12. Dokumentation sparas på säkert ställe Alla samtal och beslut ska dokumenteras noggrant av den personal som genomfört samtalen. Skicka dokumentationen till rektor för kännedom Dokumentationen ska slutligen sparas under minst 10 år. 13. Uppföljningssamtal minst en gång/vecka tills situationen blivit varaktigt bättre 14. Återkoppling till samtliga vårdnadshavare minst en gång/vecka tills ärendet avslutas 15. Ärendet följs upp igen sex månader efter att de regelbundna uppföljningarna 9

10 avslutats Rutiner om en elev blir kränkt av personal 1. Absolut förbud mot skolpersonals kränkande beteende En elev får aldrig bli utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier av en anställd på skolan. 2. Överlämning till rektor Den i personalen som tar emot information om att en elev känt sig kränkt av personal ska omedelbart överlämna informationen till rektor utan att utreda vad som hänt. 3. Rektor utreder vad som hänt 4. Rektor beslutar om åtgärder behöver vidtas 5. Rektor informerar skolans huvudman (VD) 6. Uppföljning Rektor är ansvarig för att följa upp situationen regelbundet så att förändringen blivit bestående. 7. Dokumentation Rektor är ansvarig för att dokumentera och spara dokumentationen i skolan under minst 10 år. Dokumentationen ska vara tillgänglig för rektor, biträdande rektor och huvudman. Hur planen arbetats fram För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav skollagen och diskrimineringslagen ställer har vi utgått från Skolverkets Allmänna råd för arbetet med kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt den handledning DO, BEO och Skolinspektionen tagit fram Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling.. Kontakta skolan Så här anmäler du ärenden till skolans personal Det är viktigt att skolans personal så snabbt som möjligt får veta om kränkningar, trakasserier eller diskriminering förekommer på skolan. Ju tidigare vi får kännedom om att en elev på något sätt kännt sig kränkt, desto snabbare kan vi utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att stoppa kränkningarna. Kontakta i första hand din lärare E-post till all personal skrivs så här: Kontakta rektor Ingela Landén E-post: Tel: Kontakt med skolans föräldraråd 10

11 Om du som är förälder skulle önska kontakt med representanter i Norrastrandskolans föräldraråd för råd och stöd är du även välkommen att kontakta: Om skolan inte sköter sitt uppdrag Om du upplever att du som elev blir utsatt för kränkande behandling i skolan, och inte tycker att skolan gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna, kontakta Norra Strand Skolans VD (huvudman). Patrik Landelius E-post: Om dina kontakter med skolan inte lett till att situationen blivit bättre kan du som är elev eller vårdnadshavare vända dig till Barn- och Elevombudet (BEO) på Skolinspektionen eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO). BEO eller DO kan hjälpa dig genom att utreda vad som hänt dig och i vissa fall kräva skadestånd av skolan. 11

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Kunskapsskolan Västerås Gäller tom 31 augusti 15 1 Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och 14:e kapitlet skollagen. Där finns

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback:

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: 2014-02-28 Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: Vår gemensamma grundsyn En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Lillgårdens förskola rev. 20140820 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Lillgårdens förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den nya diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Nyköping Verksamhetsår 2013/2014 Nyköping 20131008 Vision På Kunskapsskolan tar vi tydligt avstånd från diskriminering och alla former

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer