SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling"

Transkript

1 SDF södra innerstaden barn och Ungdom Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

2 MÖLLEVÅNGSSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Det är vårt mål att alla elever på Möllevångsskolan skall känna sig trygga och bemötas med respekt. Skolbarnomsorgen och skolan skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan. Då all personal på skolan är delaktig i detta arbete, ger det eleverna ökad trygghet och skapar förtroende hos såväl elever som föräldrar. Skolan har ett Likabehandlingsteam som består av skolområdeschef, kurator, skolsköterska samt representanter från varje arbetslag. Kurator är sammankallande till dessa möten. Teamet träffas 3 gånger per termin. 1 gång per termin får eleverna fylla i en trivselenkät och en trygghetskarta. Resultatet av dessa diskuteras och åtgärdas för att följas upp kommande termin. Vid misstanke om diskriminering eller annan kränkande behandling tar skolan snarast kontakt med berörda elever. Personal som misstänker diskriminering eller annan kränkande behandling skall anmäla detta till kurator och rektor. Skolan dokumenterar händelsen på särskild blankett. Skolan kontaktar vårdnadshavare inom 24 timmar. Är händelsen akut informeras vårdnadshavare omedelbart. Skolan ansvarar för att uppföljning sker. Om diskriminering eller annan kränkande behandling fortsätter. Skolan kallar elev och vårdnadshavare till möte. Handlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling gås igenom och åtgärder planeras. Skolan ansvarar för att uppföljning sker

3 Det är vår vision att alla elever på Möllevångsskolan skall känna sig trygga och bemötas med respekt. Skolbarnsomsorgen och skolan skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen elev ska behöva vara rädd att gå till skolan. Alla som arbetar i skolan/rektorsområdet skall aktivt motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.. (Skollagen 1 kap. 2. Från och med 1 juli 6 kap.) 1. Inledning Inom Möllevångsskolan accepteras inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska, såsom lagstiftningen påbjuder, upprättas årligen på Möllevångsskolan. Det målinriktade arbetet på Möllevångsskolan ska utgå från följande i enlighet med Skolverkets allmänna råd: baseras på det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet. Det ska gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. bedrivas systematiskt och långsiktigt, rikta sig till alla samt vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. baseras på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg och jämlik miljö. ge elever, personal och föräldrar återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer, dels genom att hålla samtliga uppdaterade genom exempelvis vår hemsida, och dels genom att bjuda in till relevanta föreläsningar. omfatta kompetensutveckling för personalen för att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

4 Vi arbetar efter att främja en positiv psykosocial miljö för alla i skolans verksamhet. Vi arbetar aktivt med att förebygga risken för diskriminering och kränkande behandling och åtgärda de fall av sådan art som kommer oss till känna. FRÄMJANDE arbete FÖREBYGGANDE arbete ÅTGÄRDANDE arbete syftar till att förstärka syftar till att avvärja risker kräver goda rutiner för att respekten för upptäcka, utreda och åtgärda för allas lika värde, diskriminering, trakasserier diskriminering, trakasserier omfattar de 5 eller kränkande behandling, eller kränkande behandling, diskrimineringsgrunderna och ska påbörjas utan dröjsmål som är relevanta i omfattar områden när det grundskolans verksamhet, som i en kartläggning av kommit signaler om att ett riktas mot alla och bedrivs verksamheten identifierats barn eller en elev känner sig utan förekommen anledning, som riskfaktorer. diskriminerad, trakasserad samt eller kränkt, samt är en naturlig del i det Exempel innebär att verksamheten vardagliga Att genomföra måste vidta åtgärder som arbetet. Ett förhållningssätt! värderingsövningar dokumenteras och utvärderas utifrån identifierade för att förhindra att Exempel behov. kränkningarna Att ge pojkar och flickor lika Att ha rastvakter som har upprepas. stort inflytande och utrymme uppsikt i verksamheten. över platser som eleverna Exempel Att belysa rasismens upplever som otrygga. Utifrån den aktuella idéhistoria. situationen Att i förskolan använda föra samtal på individ och böcker gruppnivå. Ha ett nära som belyser olika typer av samarbete mellan ledning, familjebildningar eller olika minoriteter. EHT, mentor och inblandade vårdnadshavare. Tydliga mål. Uppföljningsmöten. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

5 2. Definition Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Kränkningar av elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Med diskriminering avses vad gäller denna plan: 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder eller viss sexuell läggning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt ovan kränker en elevs värdighet.

6 3. Nulägesanalys 3.1 Rutiner för att främja, förebygga och upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling Allmänt I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling gör Möllevångsskolan följande: För att förhindra uppkomst av diskriminering eller annan kränkande behandling på ett övergripande sätt skall rektor och all övrig personal på skolan fortlöpande ta upp frågor kring skolans värdegrund i det dagliga arbetet. Rektor ska även vara uppmärksam på verksamhetens organisation och arbetssätt. Varje vecka träffas pedagogerna i sina arbetslag. En stående punkt på varje arbetslagsmöte är elevvård. Vi arbetar aktivt och målinriktat inom ramen för undervisningen och övrig verksamhet under elevens hela skoldag för att främja elevers lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Rektor deltager regelbundet. Dessa möten protokollförs. Rektor är ansvarig för att all personal har kännedom om planen för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Rektor har också ansvar för att planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar har då möjlighet att skriftligt komma med synpunkter på planen. Vid behov kan även planen översättas till andra språk Mentorerna/klasslärarna ska gå igenom planen med sina elever och diskutera varför planen behövs. De ska också uppmuntra eleverna att hjälpa till och upptäcka diskriminering eller annan kränkande behandling samt att kontakta en vuxen på skolan om så sker. All personal i verksamheten ska föregå med gott exempel genom att vara goda förebilder och vägleda och främja eleverna i deras sociala utveckling. Det arbetet är ett förhållningssätt som ska integreras och gå som en röd tråd genom verksamheten. Skolan ska regelbundet genomföra en kartläggning av elevernas trygghet och trivsel samt av deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta görs genom trygghetskartor och trivselenkäter en gång per termin. Skolan ska utifrån en analys av kartläggningen formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet. Minst en pedagog från skolans respektive arbetslag sitter tillsammans med skolområdeschef, kurator och skolsköterska i likabehandlingsgruppen. Denna träffas 3-4 gånger per termin. Där diskuteras såväl förebyggande arbete samt uppföljning och analys av trivselenkäter och trygghetskartor. I slutet av varje termin, planerar likabehandlingsgruppen tillsammans med skolledningen vilka insatser som ska genomföras under nästkommande termin samt bestämmer vem som ansvarar för att insatserna genomförs och följs upp. Från åk 6 väljer varje klass ut 2 stycken kamratstödjare som träffar kurator och skolsköterska varannan vecka för uppföljning hur det är i klasserna. Samtalen dokumenteras och följs upp. Varje vecka träffas EHT-Elevhälsoteamet, bestående av skolledare och elevhälsan I

7 elevhälsan ingår kurator, skolsköterska, psykolog, specialpedagoger samt studie-och yrkesvägledare. Elevhälsans roll är främst förebyggande och hälsofrämjande men även åtgärder och uppföljning av elevärenden tas upp. Alla möten protokollförs. Resultatet av planerade åtgärder för Skolan har inte helt uppfyllt planen för meningsfulla aktiviteter under rasterna men är på god väg. Gemensamt förhållningssätt och policy bland personalen samt diskussioner i arbetslagen för att tydliggöra var och ens uppdrag för att stoppa och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling behöver jobbas ytterligare med. Arbetet med motiverande samtal i åk. 5-9 behöver utvecklas. Genusfrågor har diskuterats inom ramen för den ordinarie undervisningen. Genuspedagoger har genomfört en kartläggning utifrån genusperspektivet på skolan Specifikt vad gäller diskriminering på grund av de 5 olika diskrimineringsgrunderna. Varje klass har schemalagd tid varje vecka med sina mentorer/klasslärare som avsätts för arbete kring värdegrund och livskunskap. Där lyfter mentorerna bland annat upp frågan kring diskriminering och annan kränkande behandling. Detta kan göras i helgrupp eller under de coachande samtal som mentorerna/klasslärarna har enskilt med varje elev. Här tas det även upp specifika frågor kring diskriminering på grund av kön etnisk tillhörighet religion och annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning I detta arbete kan elevhälsan bidra med sin kompetens. Vi tar även in extern expertis på området såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m. Utöver det finns möjlighet att låna filmer med pedagogisk handledning, skönlitterära böcker för tyst- eller högläsning och annat arbetsmaterial kring dessa teman på skolans bibliotek. En värdegrundspärm med mål för de olika årskurserna samt övningar och uppgifter finns tillgängliga på en egen värdegrundsplats i arbetslagens lokaler Specifikt vad gäller diskriminering på grund av de 5 olika diskrimineringsgrunderna. Varje klass på skolan från förskoleklass till och med åk 9 har schemalagd tid varje vecka med sina mentorer för att arbeta med värdegrundsfrågor och livskunskap. Där lyfter mentorerna bland annat upp frågan kring diskriminering och annan kränkande behandling. Se utförligare nedan Specifik vad gäller diskriminering på grund av kön Alla ska känna sig väl bemötta och respekterade oavsett kön. Flickor och pojkar ska ges samma utrymme. Detta synsätt ska prägla eleverna redan med start i förskoleklass och följer med eleverna hela vägen upp till åk 9. Under läsåret kommer en genuspedagog att föreläsa för samtliga pedagoger. Denna information kommer de sedan även att arbeta vidare med ute i sina respektive klasser. I detta arbete bidrar elevhälsan med sin kompetens.. Vid behov tar skolan in extern expertis såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m.

8 3.1.4 Specifikt vad gäller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Alla ska ständigt vara uppmärksamma på och arbeta för att leva sig in i och respektera olika kulturer och värderingar. Arbetet med detta kommer in naturligt i undervisningen i bland annat svenska och SO-ämnen. Vi är också uppmärksamma på att välja böcker, filmer och andra kulturella arrangemang med fokus på ovanstående diskrimineringsgrund. I detta arbete bidrar elevhälsan med sin kompetens. Vid behov tar skolan in extern expertis såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m Specifikt vad gäller diskriminering på grund av religion och annan trosuppfattning Vi ska arbeta med att hitta likheter och olikheter i de olika religionerna och trosuppfattningarna genom samtal med eleverna. Detta görs såväl löpande, då det ofta kommer upp naturligt i det dagliga värdegrundsarbetet, som i undervisningen ibland annat svenska och SO-ämnen. I detta arbete bidrar elevhälsan med sin kompetens. Vid behov tar skolan in extern expertis såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m Specifikt vad gäller diskriminering på grund av funktionshinder Alla ska ges samma möjligheter. Vi fördjupar oss i litteratur och film kring hur det är att leva med funktionshinder. I detta arbete bidrar elevhälsan med sin kompetens. Vid behov tar skolan in extern expertis såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m Specifikt vad gäller diskriminering på grund av sexuell läggning Synliggöra såväl olika familjekonstellationer, som sexualitet på ett naturligt sätt. Använda oss av litteratur och filmer som återspeglar olika sexuella läggningar. I detta arbete bidrar elevhälsan med sin kompetens. Vid behov tar skolan in extern expertis såsom skolsjukgymnast, ungdomssamtalarna, ungdomsmottagningen, United Sisters, Enter, Röda Korset m.m. Insatser under Trivselenkäter och trygghetskartor har inte genomförts p.g a att enkäterna håller på att revideras inför Skolan har arbetat kontinuerligt med värdegrundsfrågor i den dagliga undervisningen. På likabehandlingsdagen under höstterminen har genusfrågor varit temat. 3.2 Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling Redan misstanke om att kränkningar förekommer ska uppmärksammas. Alla har en skyldighet att omedelbart ingripa vid diskriminering/kränkande behandling. Det är viktigt att ledningen och all personal på skolan, oavsett yrkestillhörighet, är uppmärksam på om elever upplever sig diskriminerade eller kränkta av såväl andra elever som av någon vuxen i verksamheten. För att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling tidigt informerar vi både elever och föräldrar vid terminsstart om att skolan arbetar efter en likabehandlingsplan. Oavsett om det är en elev, en förälder eller någon som arbetar på skolan som misstänker att det förekommer diskriminering och/eller annan kränkande behandling, så ska denne känna sig trygg att anmäla detta till mentorn/klassläraren eller skolledningen.

9 Från åk 6 har eleverna kamratstödjare i klassen som uppmärksammar situationer och beteende bland eleverna som föranleder misstanke om diskriminering eller annan kränkande behandling. Eleverna i alla årskurser fyller i en trivselenkät och en trygghetskarta över skolan där de ringar in platser och utrymmen där de känner sig otrygga/trygga. Ansvarig lärare agerar utifrån vad som framkommer i enkäterna. Detta tas sedan upp i likabehandlingsgruppen som tillsammans med lärare och elever diskuterar fram ytterligare åtgärder till förbättring. Varje rast finns minst två pedagoger ute på skolgården. Det finns också personal inomhus på varje avdelning. 3.3 Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling Rektor har det övergripande ansvaret för att utredning görs och följs upp. Vid akut (brådskande) bedömd situation kontaktar skolan vårdnadshavare omedelbart. I icke akuta situationer ska vårdnadshavare informeras snarast möjligt, senast inom 24 timmar. Vid upptäckt dokumenteras händelsen på särskild blankett, se bilaga, som lämnas till rektor för diarieföring. Rektor ansvarar men kan delegera. Därefter sker samtal med de inblandade eleverna. Samtliga inblandade går igenom handlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Skolan dokumenterar händelsen på för ändamålet anvisad blankett se bilaga. Dokumentation sker vid varje samtal samt vid varje uppföljningstillfälle. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan ha, eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt. Ta reda på så mycket fakta som möjligt: TYDLIGHET VAD? VAR? NÄR? HUR? VILKA? ÅTGÄRDER! Denna läggs i elevmappen när ärendet är avslutat. Vid varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. 3.4 Att åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling Vi följer handlingsplanen mot kränkande behandling. Vid akut (brådskande) bedömd situation kontaktar mentor/klasslärare vårdnadshavare omedelbart. I icke akuta situationer ska vårdnadshavare informeras snarast möjligt, senast inom 24 timmar. Rektor skall informeras och kopplas in. Om diskrimineringen/kränkningen upphör avslutas ärendet vid sista uppföljningsmötet. Om kränkningarna inte upphör kallar skolan till möte i enlighet med handlingsplanen. För att insatta åtgärder ska skapa långsiktiga lösningar krävs adekvat ansvarsfördelning och täta uppföljningar. Ansvaret för att åtgärderna åtföljs har rektor. Åtgärder kan exempelvis vara kuratorskontakt med en elevgrupp eller enskilda elever, planering av åtgärder mellan mentor och föräldrar, utökat

10 rastvaktssystem, regelbundna samtal med mentor. EHT överväger om det även behövs åtgärder som ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. Denna typ av åtgärder sätts samman i EHT i samverkan med inblandade mentorer och vårdnadshavare. Mentor/klasslärare i samarbete med EHT ser till att åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det barn eller den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat kränkningen. 3.5 Speciella insatser vid kränkningar från personal elev. På Möllevångsskolan råder nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Alla, oavsett yrkestillhörighet, har därför en skyldighet att omedelbart ingripa vid diskriminering/kränkande behandling. Detta gäller givetvis också om personal upplever att annan personal på skolan kränker en elev. Vid kränkning eller diskriminering överlämnas händelseinformation till rektor skriftligen. Därefter sker samtal med de inblandade samt rektor. Vid akut (brådskande) bedömd situation kontaktar skolan vårdnadshavare omedelbart. Ärendet övergår till ett personalärende och hanteras av rektor tillsammans med HR-avdelningen och fackliga företrädare. OBS! Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 3.6 Uppföljande åtgärder Rektor har yttersta ansvaret att säkerställa att de vidtagna åtgärderna följs upp och utvärderas. Detta görs regelbundet på EHT-möten, i arbetslagen och enskilt med elever och föräldrar. Utredningen, åtgärderna och uppföljningen av dessa ska dokumenteras. 3.7 Ansvarsfördelningen Ansvarsfördelning sker enligt handlingsplanen. Rektor är alltid ytterst ansvarig.

11 Planerade åtgärder under Planerade åtgärder. Ansvarig Tidsplan Rastverksamhet Det ska alltid finnas rastvakter i Skolledningen/ Vt-2013, Ht-2013 matsalen. Arbetslagen/ Uppföljning innan Det ska finnas meningsfulla aktiviteter under Idrottslärare sommaren rasterna. Särskilt uppmärksamma omklädningsrummen Likabehandlingsplanen ska diskuteras och Rektor Mars-maj 2013 implementeras i arbetslagen och på lektionerna med eleverna. Löpande under Handlingsplanen gällande trygghet och studiero Rektor/arbetslagen året diskuteras, beslutas och implementeras. Skolan kommer att ha en gemensam Arbetslagen/skolledning Vt likabehandlingsdag i augusti. Handlingsplan vid Skolledning/Arbetslag/ Löpande under kränkningar revideras. All personal ska känna till och arbeta enligt denna. Den enskilde året. Arbetet med att införa motiverande samtal ska fortlöpa.. Rektor Vt-2013 Utvärderas inför hösten 2013 Gemensamt förhållningsätt och policy Arbetslagen/ Löpande under bland personalen. Arbetslagen ska diskutera och Skolledning året. tydliggöra var och ens uppdrag för att stoppa och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nya trivselenkäter och trygghetskartor genomförs Kurator Mars 2013 Så Sant kommer att implementeras på skolan som en fortsättning på genusarbetet. Rektor Vt All personal ska få inspirationsföreläsning i jämställdhet. Rektor Febr. 2013

12 Beskrivning av hur elever och personal skall medverka i arbetet med planen samt hur vårdnadshavare skall göras delaktiga i arbetet Innan planen granskas och färdigställs av likabehandlingsgruppen så går den ut på remiss till pedagogerna på skolan, elevrådet, kamratstödjarna samt föräldrar. Mot bakgrund av detta har skolan varje termin en likabehandlingsdag där vi arbetar med innehållet i planen, exempelvis de olika diskrimineringsgrunderna på olika sätt. Detta arbete ligger till grund för revideringen av nästa års plan. Eleverna kartlägger kritiska områden på skolan. De deltar även i anonyma enkäter gällande trygghet och trivsel på skolan. Dessa synpunkter kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med planen på skolan. Alla vårdnadshavare har möjlighet att komma med synpunkter. Den informationen får de vid varje terminsstart. Därför är det också viktigt att planen görs tillgänglig. Den läggs ut på skolans hemsida. Det går även att, vid efterfrågan, få planen utskriven och/eller översatt till en del språk. 7. Beskrivning av hur planen årligen skall följas upp, utvärderas och rutiner kring upprättandet av en ny plan I samband med att planen träder i kraft påbörjas arbetet med den nästkommande. De mål som är satta för 2013 ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att lägga grunden inför nästa års plan. Eleverna kommer vid två tillfällen varje läsår kartlägga otrygga platser på skolan. De kommer även att anonymt besvara en trivselenkät. Analysen av dessa båda undersökningar kommer också ligga till grund för den nya planen. Varje år kommer den av likabehandlingsgruppen upprättade planen läggas ut på remiss till pedagogerna på skolan, elevrådet, kamratstödjarna och föräldrar. Upprättande av ny plan sker utifrån dessa kommentarer innan den fastställs.

13 Likabehandlingsplan fritidshem. Fritidshemmet. Fritidshemmet är en del av Möllevångsskolan och följer de intentioner som gäller för skolan. Hela skolans likabehandlingsplan är tillämplig på fritidshemmet i alla delar och i detta avsnitt tas verksamhetsspecifika områden upp som fritidshemmet arbetar med. Fritidshemmet har ett särskilt ansvar i att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Inom fritidsverksamheten, där eleverna tränar det sociala samspelet i hög grad, sker en ständig diskussion kring hur man ska vara mot varandra för att alla ska må bra och känna sig trygga. Personalen inom fritidsverksamheten följer eleverna i årskurs F-6 hela dagen. Därigenom har personen möjlighet att få en god inblick i elevernas hela dag på skolan. Det gör att fritidspersonalen, som är den personal som oftast möter föräldrarna vid lämning och hämtning, har möjlighet att ge föräldern en snabb återkoppling om något särkilt hänt under dagen. 18

14 Ni kan förvänta er följande av oss på Möllevångsskolan All personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna. Alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Skolan bedriver god undervisning som strävar mot målen. Personalen i undervisningen och i skolbarnomsorgen samarbetar. Skolan tar alltid tag i mobbning och ingen elev ska behöva gå till skolan med oro eller rädsla. Berörd personal har ansvaret för all kontakt med familjen om något särskilt hänt. Vi vill ge alla elever stöd efter eget behov. Hemuppgifter förekommer regelbundet. Vi utvärderar kontinuerligt vårt och elevernas arbete och är öppna för andras synpunkter. Som vårdnadshavare ska du känna dig välkommen till skolan. Vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar och arbetar aktivt för jämställdhet. Vår strävan är en lugn och trivsam skolmiljö. Klassläraren genomför utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. Våra förväntningar på er som vårdnadshavare på Möllevångsskolan Tar ansvar för att skolans regler följs. Deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för sin skoldag. Intresserar Dig för barnets hemuppgifter och tar det slutliga ansvaret för att det sköts. Har kontakt med skolan och ger synpunkter. Vi kan bara förbättra sådant som vi har kännedom om. Håller Ditt barn hemma så att han/hon kurerar sig vid sjukdom och att Du som vuxen sjukanmäler Ditt barn per telefon. Ser till att Ditt barn är utvilat och har ätit frukost på morgonen. Är uppmärksam på mobbingtendenser och ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag. Det är viktigt att Du lämnar och hämtar barnet själv minst en gång per vecka för kontakten med fritidshemmet. Ser till att ditt barn kommer i tid till skolan. Våra förväntningar på dig som elev på Möllevångsskolan Att du uppträder hänsynsfullt och vänligt. Aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag. Mobbning accepteras inte! Använder ett vårdat språk. Passar tider. Respekterar att klassrummet under skoltid är ett arbetsrum och att alla ska få arbetsro. Kan samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen. Hjälper till att hålla skolan ren och snygg. Ser till att någon personal får veta om något gått sönder eller förstörts. Sköter egna arbetsuppgifter och läxor. Ser till att du har material såsom böcker, penna, suddgummi och dylikt med dig till samtliga lektioner.

15 7. Utvärdering Likabehandlingsplanen ska upprättas årligen. De genomförda åtgärderna och de effekter de har haft ska ingå i kvalitetsredovisningen. Ansvarig för upprättande/utvärdering av likabehandlingsplanen är rektor. Vad kan du kräva av skolan? Skolan måste följa de regler som gäller, till exempel skollagen och läroplanen. Tänk på detta innan du gör en anmälan Den snabbaste vägen att komma till rätta med problemen är oftast att prata med rektor. Prata därför med skolan först! Vill du gå vidare i ärendet så kan du ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, se länk nedan, eller Barn- och elevombudet som kontrollerar att förskolor och skolor i Sverige följer de lagar och regler som gäller. För mer information, se länkarna nedan. Diskrimineringsombudsmannen: Barn och elevombud genom Skolinspektionen:

16

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011

Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011 Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011 Ansvarig; Annelie Hjelm, Rektor & Gunilla Eriksson, Rektor Gäller från 101030-111030 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid 3 2. Definitioner av begrepp

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 . Bäckeskolan Rektor, Susanne Kinhult Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem Vår målsättning är att alla elever skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Kunskapsskolan Västerås Gäller tom 31 augusti 15 1 Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och 14:e kapitlet skollagen. Där finns

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande 2013-11-01 2014-11-01 Ansvar och omfattning Ansvariga för planen är Trygghetsteamet på Hedens skola samt rektor Per Röjfors. Trygghetsteamet

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Sven Wolt Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Lunds Waldorfskola Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Uppdaterad dec 2013 Gäller från VT- 2014 1 Innehåll Innehåll 2 1. Vår grundsyn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Upprättad 2015-06-30 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Änga/Västervångskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer