Vård- och underhållsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och underhållsplan"

Transkript

1 Vård- och underhållsplan Granskogs torp Säby 3: 17, Västra Järvafältet Järfälla kommun.tengbom

2 '~ Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Jåtvatåttet. Järfälla kommun Innehåll In Ied n in g,,", ",", ", ", ",," ", ",",",,,, ",", ",", ","," ",,"," ",, ",," ", ", ",", ",,,, ",,,, " " l Sammanfattning,,",," ",",,,,",",",",",", ", ",",",,,",," '",,,",",,,," ",,",", " " " " ",,2 Fastighetsuppgifter och törfottnlnqsskvdd. """',""",',' "',',""""""'" """" "'," ",,3 Fastighetsbeteckning Ägarförhållanden Förvaltning Användning Författningsskydd Historik, """',"',' """""""""" ","" Godset Säby med gårdar och torp """"""""""""""""""""""""""""""""'",4 Granskogs totp Kronologi Ritnings förteckning Ägarlängd Mål""""""""""""""""""""""""","",",""',"""""""""""",',""",',""""",,5 Bevarande och utveckling Skötsel, vård- och underhåll Användning och tillträde för allmänheten Information Tillgänglighet Levandegörande Brand och säkerhet Installationer Kulturhistoriska värden,,,,,,,, ", ",", ", ",,,,,,,'" ",,,,,,, "'",'",,'",,,,," ",",,,,", " '",",',,6 Granskogs torp under godset Säby Granskogs torp en viktig del av den kulturhistoriskt värdefulla miljön Säby-]ärvafältet Granskogs torp en värdefull kulturmiljö i naturreservatet Västra ]ät-vafåltet Nulägesbeskrivning,,,"" "" "',', """""""""""" """"',' """, "," "',,""",","",', ",,7 Läge Exteriör Interiör Jordkällare Syrenberså Brunn Material och kulörförteckning, Skick/vårdbehov"""""""""""", """"""""""'",8 Underhållstabell, """"",',",',"" """'" """"""",," """ '" """""""""""" "'" """,9 Källor"""""""""",',.""""""""""""""""""""""""""""""""""""", """','" 10

3 Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77. Västra Jåtvatottet. Järfälla kommun Inledning Järfålla kommun har som mål att upprätta vård- och underhållsplaner för de kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller anläggningar som ägs och förvaltas av kommunen. Planerna ska vara till hjälp vid vård och underhåll utifrån de enskilda objektens särskilda vårdkrav, såväl vid byggnadernas långsiktiga förvaltning som vid kontinuerlig skötsel och underhåll så att deras kulturhistoriska och arkitektoniska värden bevaras. Föreliggande vård- och underhållsplan avser torpet Granskog. Granskogs torp är ett av Säbys gårds bevarade tre totp och ingår som en värdefull del i det kulturhistoriskt värdefulla området Säby-Jälyafältet. Vård- och underhållsplanen är utformad med inledande kapitel som innehåller grundläggande information om anläggningen såsom fastighetsuppgifter, författningsskydd, historik, en målbeskrivning samt en sammanfattning av torpets kulturhistoriska värden. Därpå följer en nulägesbeskrivning för torpet med en material- och kulörförteckning för kända använda material och kulörer. Till materialförteckningen hör även en kortfattad beskrivning av skick och vårdbehov där åtgärdsbehovet prioriterats enligt en skala från 1-3 (1 - akut åtgärdsbehov, 2 - mindre skada - ej akut, åtgärdas vid nästkommande renoveringstillfålle, 3 - godtagbart skick - åtgärdas vid nästkommande renoveringstillfålle). Vidare innehåller vård- och underhållsplanen en tidplan för planerade åtgärder för vård och underhåll samt tidpunkter för återkommande besiktningar. Efter utförda vård- och underhålls åtgärder bör vård- och underhållsplanen revideras så att den är uppdaterad. Vård- och underhållsplanen har utarbetats under hösten 2013 av antikvarie Lisa Sundström, Tengbomgruppen ab, på uppdrag av Järfålla kommun, Bygg- och miljöforvaltningen. Foton har, om inget annat anges, tagits av Lisa Sundström. Historiska bilder är hämtade från Järfålla kommuns bilddatabas. Från Järfälla kommun har Jan Thelenius, Bygg- och miljöförvaltningen, medverkat. Stockholm december 2013

4 Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet Järfälla kommun Sammanfattning Granskogs torp omnämns första gången år 1589 och är tillsammans med Tånglöts torp Järfålla kommuns äldsta kända torp. Torpet låg under Säbygodsets där torparna fick göra dagsverken i utbyte mot att få bruka och bebo torpet. Den nuvarande stugan uppfördes mellan då torpet arrenderades av Oscar von Sydow. Torpets jordbruk lades, efter ca 400 års brukning, ned på 1940-talet. Sedan 1970-talet har torpet används som klubbstuga av Järfålla skidklubb. Torpet bevarar den ursprungliga planlösningen i form aven sidokammarstuga, d.v.s. en tvårumsstuga med ingång till en stuga med eldstad och intill denna en sidekammare. Torpets är senare tillbyggt med en farstukvist. Torpets äldre ekonomibyggnader finns inte längre kvar, med undantag för en jordkällare. Torpmiljön med tomt, växtlighet, hägnad, omgivande kulturlandskap, den bevarade torpstugan och jordkällaren bildar sammantaget en i huvudsak från äldre tider bevarad torpmiljö och omfattas av kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Granskogs torp ingår som en värdefull bebyggelsemiljö i det kulturhistoriskt värdefulla området Säby-Järva samt utgör en värdefull kulturmiljö med stora upplevelsevärden inom naturreservatet Västra Järvafåltet. Enligt översiktliga dokument för kommunens kulturmiljöer ska torpets kulturvarden värnas. Enligt naturreservatets skyddsbestämmelser ska områdets kulturella värden skyddas och vårdas. Vid vård- och underhåll av torpet bör underhåll utföras med material och metoder som är anpassade till torpets kulturhistoriska värden. J 1

5 Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Jårvotonet. Järfälla kommun Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Säby 3:17 Ägarförhållande Järfälla kommun Förvaltning Byggnaderna förvaltas av Bygg- och miljöförvaltningen, Fastighet, Järfälla kommun. Användning Klubbstuga för Järfälla skidklubb. Förfottn ingsskydd Kulturmiljöplan Järfälla kommun Torpet ligger inom området Säby-Järvafältet som i Järfälla kommuns kulturmiljöplan är utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt område. Kulturmiljöplanen är framtagen i syfte att ge ett fördjupat underlag för kommunens översiktsplan och detaljplanering samt tillämpning av plan- och bygglagens varsamhetsregler vid bygglovsprövning. Ett syfte är också att informera Järfällas invånare om kulturmiljöernas innehåll och kvaliteter. Översiktsplan I Järfälla kommuns översiktsplan är Säby-Järvafåltet utpekat som en kulturmiljö som avser "Kulturlandskap med äldre gårdar och fornlämningsmiljöer". Enligt översiktsplan ska värdefulla kulturmiljöer som speglar kommunens utveckling värnas. Översiktsplan uttrycker att skyddsbestämmelser bör införas för Rocksta gård och torpen Tånglöt, Björnmyra, Gr4hskog samt vissa ekonomibyggnader på Säby gård som saknar skydd för de kulturhistoriska värdena. Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen ställer krav på byggnader och innefattar hänsyn till stads- och landskapsbilden samt kulturvarden och förbud mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader. För all bebyggelse gäller att alla ändringar aven byggnad ska utföras "varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden" (pbl 8 kap. 17 ). En byggnad som är "särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt" får inte förvanskas (pbl 8 kap. 13 ). För särskilt värdefulla byggnader gäller även att dessa byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras (pbl 8 kap. 14 ). Naturreservat Granskogs torp ligger inom Västra Järvafältets naturreservat som bildades Västra Järvafältets naturreservat ägs och förvaltas av Järfälla kommun. Naturreservat skyddas enligt Miljöbalken 3 kap. Västra Jäl-vafältets naturreservat omfattar en varierad natur, fågelsjön Säbysjön, ett stort antal fornlämningar, äldre bebyggelse och odlingslandskap. Naturreservatets ändamål är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden. I reservatsbestämmelserna mål anges bl.a. att: "byggnader och tillhörande tomtmark inom reservatet skall så långt som möjligt hållas i gott skick". Som riktlinjer anges bl.a. att: 1

6 Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet "Vården ska inriktas på byggnader som kan utnyttjas för friluftsliv och föreningsliv inom reservatet", Järfälla kommun \7 1 "Ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader skall ske i samråd med länsantikvarien", "Markägaren (kommunen) bör själv svara för all uthyrningsverksarnhet' Granskog ". c-. '".';'"';''''~''. ~:~~..... Del avfastighetskarta. Granskogs torp. FMIS. samt "Järfälla kommun bör utarbeta en restaureringsplan för reservatets byggnader samt för framtiden anslå erforderliga medel för upprustning av byggnaderna". Torpet Granskogs läge på Vcistra Järvcifältet (motsvarar fastigheten Sälry~ 3:17) i Järfälla kommun. Västra Järvafältets naturreservatgränsar till naturreservaten Östra jå'rvafältet i Sollentuna kommun och Hansta naturreservat i Stockholms stad. 2

7 Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet Järfälla kommun Historik Godset Söby med gårdar och torp Granskogs torp etablerades omkring 1580-talet på ätten Rosenhane mark vid Säby. Torpet kom att ingå Säbygodset som bildades av två bondehemman omkring 1640-talet då godset bebyggdes med den nya sätesgården. Godset bildades av ätten Rosenhane som ägt marken sedan medeltid. Av den äldsta kartan över Säby gods från år 1689 går att utläsa godset Säbys omfattning. Ägorna var stora och omfattade och förutom själva Säby gård även Alsta by med fyra gårdar och flera torp. På järvafältet drevs gårdarna vidare som tidigare samtidigt som militären hade övningar inom området. På Säbys marker uppförde militären, framförallt under krigsåren under talen, flertalet förläggningsbaracker. Säby gård och torp utarrenderades och jordbruket drevs fram till 1900-talets mitt då de lades ned. Militärens ägande och närvaro har haft en konserverande verkan på området som idag är ovanligt välbevarat och oexploaterat. Efter det att den militära verksamheten lagts ned fördes ägandet 1970 över tilljärfålla kommun bildades naturreservatet Västra järvafåltet som huvudsakligen omfattar Säbygodset gamla marker. Av Säbys kända torp, Anneberg eller Fiskartorpet, Granskog, Kolboda, Vreta, Tånglöt och Björnmyra återstår idag Granskog, Björnmyra och Tånglöt. Av torpen Vreta och Anneberg återstå endast grunder och trädgårdsväxter som berättar torpmiljöerna. om de gamla Torpet Granskog nämns första gången år 1589 och är, tillsammans med torpet Tånglöt, det äldsta kända bevarade tolpet i järfålla. Torpen brukades i huvudsak om dagsverkstorp under Säby. Efter det att Kronan år 1915 köpt Säby gård med gårdar, torp och marker kom Säby att ingå i järvafåltets militära övningsområde. Granskogs torp, utsnitt 1689 års karta. ~cr-: _"-i:_---...?-""~ $-. _,.;. Så'!,!ysdteri, 1689, Lantmålenet. 1

8 Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet Järfälla kommun Granskogs torp Betydelsen av torpets namn, Granskog, säger sig självt. Granskog omnämns i handlingar tidigast år 1589 och brukades då av Lasse. Ar 1599 skall vid torpet funnits två kor, en häst och sådden utgjordes av tre tunnor säd varje år, för vilket betalades 4 öre i skatt. L Därefter har torpet brukats aven lång rad torpare, allt från ett år upp till 24 år. Under perioder har torpet legat öde eller brukats direkt under Säby gård. Vid tiden omkring 1840 skall torpets kreatur omfattats aven svart vallack, fyra kor (Majros, Nygås, Lugnan och Bönan), fyra får, en sugga och fyra grisar. Under åren utarrenderades torpet till Oscar von Sydow som även arrenderade bl.a. Kalvshällas gårdar och flera torp under Säby. Självbodde han på Karlslund vid Järfälla kyrka. Det är under hans tid som den nuvarande stugan byggs. Stugan uppfördes av knuttimmer i en vid tiden vanligt förekommande sidokammarstugeplan. Förstugan är senare tillbyggd. Torpet Granskogs ursprungligaplan. En sidokammarstuga med ingång centralt i huset direkt till stugan forsedd med en eldstad Dårintill en sidokammare. Granskogs sista torpare var Richard Malkom Wilson som brukade torpet in på 1940-talet men bodde därefter kvar fram till Järfålla skidklubb har därefter, från 1971, hyrt torpet som klubbstuga. Torpet Granskog och en riven lada. Foto: Ingvar Englesson, Torp Ett torp betecknade i äldsta tid en mindre gård/jordbruk som låg i den lägsta skatteklassen. Från 1600-talet lades torp till större egendomar eller gods och utarrenderades till s.k. torpare. Torparen som brukade torpet fick betala hyra i form av dagsyerken hos godsägaren. Omkring sekelskiftet 1900 ersattes dagsverken mot kontantbetalning i form av arrende och många torp friköptes förbjöds dagsverksarbete. Sidokammarstuga Sidokammarstugor är en yngre stugtyp än t.ex. enkelstugan. Sidokammarstugor uppfördes i en våning med asymetrisk planlösning. Entrefasaden var symmetriskt utformad med en ingång placerad i fasadens mitt. Ingången ledde direkt in till en stuga med eldstad och intill låg en mindre sidekammare. 2

9 Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 7l Västra Järvafältet Järfälla kommun Ritningsförteckning Ägarlängd Uppmätningsritning, Järfålla kommuns fastighetskontor, ur Granskog - torp under Säby, del II tal Säby gård 1915 Kronan 1970 Järfålla kommun Torpet Granskogs siste brukare Richard Malkom Wilson till uänster, Lars Gustafsson ]:r till höger. Foto Olle Malmberg, ~~~;;.--'..."'-'" Torpet Granskog. Foto: Olle Malmberg, Kronologi 1589 Granskogs torp är etablerat }Jybyggnadtorpstuga Äldre enkupigt lertegel ersätts med tvåkupigt tegel Renovering. }Jy locklistpanel, nya vindskivor och nya stuprör Rivning av lada. Ladans grunder skulle lämnas kvar för att i framtiden utvisa den rivna ladans utsträckning Skorstenen renoveras. g 3

10 Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet, Järfälla kommun ty~ r:!. Utsnitt BJö'rnmyra, mfl, Lantmateriet. Tång/öt, 1905, Torpet Granskog, utsnitt ekonomiska kartan, 1952, Lantmäteriet. J 4

11 Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet, Järfälla kommun Mål Bevarande och utveckling Kommunens värdefulla kulturmiljöer ska värnas. Skyddsbestämmelser bör upprättas till skydd för torpets kulturhistoriska värden. Enligt naturreservatets bestämmelser är ett mål att byggnader och tillhörande tomtmark inom reservatet ska hållas i gott skick och underhållas samt vård- och underhållsplaner upprättas för byggnaderna. Vården av byggnaderna ska inriktas på byggnader som kan användas i frilufts- och föreningslivet inom reservatet. Skötsel, vård- och underhåll Områdets karaktär och de kulturvärden som finns ska tas tillvara. Vård- och underhållsplaner för torpets trädgård bör utarbetas av kulturhistoriskt trädgårdskunnig. Trädvårdsplaner för värdefulla träd bör utarbetas av trädvårdskunnig. Användning och tillträde för allmänheten Torpets tomt är möjlig att besöka för allmänheten. Hänsyn ska dock visas områdets verksamhet. Torpet är inte tillgängligt för allmänheten genom ViSning. Information Torpet och dess historia bör göras känd för kommunens invånare och andra intresserade. Informationsinsatser bör utvecklas i syfte att öka kunskapen om torpet och vården av detta. Vid orn-, till- och nybyggnad inom reservatet ska alltid Länsstyrelsens tillstånd införskaffas. Nya byggnader ska utföras med stor hänsyn till naturreservatets kulturmiljö. Dokumentation och vid behov komplettering av kulturhistoriskt material bör ske i samband med större exploaterings företag. Vid vård- och underhåll av torpet bör material och metoder väljas med anpassning till byggnadens kulturhistoriska värden. InJormationsskylt vid torpet. Arbeten bör utföras på ett hantverksmässigt sätt av hantverkare med erfarenhet av traditionella material och metoder. Underhåll och ändringar bör 'utföras i samråd med antikvariskt sakkunnig och dokumenteras. Trädgård med vegetation är en värdefull del aven historisk torpmiljö och bildar tillsammans med torpbyggnaden en helhetsmiljö. Torpets trädgård med träd, växtlighet, hägnad och andra lämningar m.m. ska vårdas till sina kulturella värden. Tillgänglighet Tillgängligheten för funktionshindrade bör utredas. Informationsskyltar bör vara lätta att förstå och läsa. De kan även innehålla blindskrift. Levandegörande Torpets kulturhistoriska värden ska bevaras, lyftas fram och levandegöras. Olika insatser för levandegörande av torpmiljön kan öka förståelsen för kulturmiljön samt göras mer tillgänglig för allmänheten. 1

12 .-----~~'-'\ -----~ Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Järvafältet Järfälla kommun Brand och säkerhet Saknas. Installationer Direktverkande el. Vatten och avlopp saknas. Nya.installationer ska utföras i samråd med antikvariskt sakkunnig. 2

13 Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 7 7, Västra Järvafältet Granskogs torp en viktig del av den kulturhistoriskt värdefulla miljön Säby-JÖNaföltet Kulturhistoriska värden Granskogs torp under Järfälla kommun godset Säby Granskogs torp ingår som en viktig del i den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljö som utgörs av Säby-Järvafåltet. Området omfattar idag värdefulla, från äldre tider, välbevarade kulturlandskap, äldre bebyggelsemiljöer och fornlämningar. Sammantaget uppvisar Säby gård med omgivande landskap och bebyggda miljöer en sammanhållen helhetsmiljö med stora kulturhistoriska värden. Granskogs torp har hört till Säbygodset och berättar om en epok i Sveriges historia då nya gods och säterier bildades. Godsen bebyggdes med stenhus av högadeln och gårdar och torp lades under godsen. Godset Säby har skapat förutsättningarna för torpbebyggelsen i området vilken är starkt förknippad med gården. De bevarade =r= Granskog, Björnmyra och Tånglöt utgör representanter för den torpbebyggelse som fanns på gården och berättar om människors förhållanden i äldre tider. Granskogs torp med bevarad äldre torpstuga, den omgivande tomten hägnad med staket, dess växtlighet och en bevarad jordkällare bildar sammantaget en värdefull kulturmiljö. Torpstugan bevarar S111 äldre karaktär och ursprungliga planlösning. Till sin interiör bevarar stugan i viss utsträckning äldre fast inredning som är av vikt för stugans karaktär. -., :5-',.~::'" '.~=:.. _ ~7.~.~ ~ Torpstugan utgör ett i huvudsak välbevarat exempel på äldre torp och berättar om byggnadstradition i äldre tider och omfattas av ett byggnadshistoriskt värde..- ~ 2:~:~~\:\SI:J~~~'~'f~ Granskogs torp är traditionellt beläget på en ho/d med uppvuxna stora träd. Tomten hägnas av ett staket av trä och gränsar till värdefulla landskap. i Tomtens jordkällare berättar om en byggnadskategori som förekom i torpmiljöer i äldre tider och utgör därmed en värdefull del i torpmiljön.. Jordkällare Torpets tomt hägnas av trästaket mot hagmark. 1

14 " Vård- och underhållsplan Granskogs torp, Säby 3: 77, Västra Jåtvatane: Järfälla kommun Granskogs torp en värdefull kulturmiljö i naturreservatet Västra Järvafältet Granskogs torp med trädgård samt dess omgivande kulturlandskap utgör även en värdefull kulturmiljö som har stora upplevelsevärden i Västra ]ärvafaltets naturreservat, Kulturlandskap vid Granskogs torp.,, 2

SKUREBO Förslag Klass 3

SKUREBO Förslag Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Värmlands Museum 2011 Rapport 2011: Rapportsammanställning: Mattias Libeck,

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Runnamåla Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Runnamåla Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Skala 1:8000 Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast

Läs mer

GRIMMAGÄRDE Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

GRIMMAGÄRDE Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 GRIMMAGÄRDE Klass 3 Skogslandets jordbruk: Helheten med bebyggelsen i utkanten av öppna åkrar, faluröd bebyggelse med tvåvånings enkel- och parstugor, ladugårdar i skiftesverk, stenkällare, stenmurar,

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Skurebo

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Skurebo Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Skurebo Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2

GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2 GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2 Lyckebyån som resurs: Kvarnplats sedan medeltiden, vilket också hörs i namnet. Berättelserna: För Moberg var gården i Getsjökvarn förebild i romanen Rid i natt. Myter kring

Läs mer

Vad är ett torp? I dag hyrs ett 30-tal torp på Tullgarns kungsgård ut som fritidshus. Marken brukas av arrendatorer.

Vad är ett torp? I dag hyrs ett 30-tal torp på Tullgarns kungsgård ut som fritidshus. Marken brukas av arrendatorer. Vad är ett torp? en del fick vara kvar och blev fritidshus. Förutom bostadhuset bestod torpet av flera andra byggnader, som var nödvändiga för att livet skulle fungera. Utedasset, vedboden, fähus för grisen

Läs mer

HÄLLBERGA FASTIGHETEN RUNDMAR 1:35 NYFORS, TYRESÖ

HÄLLBERGA FASTIGHETEN RUNDMAR 1:35 NYFORS, TYRESÖ Box 1230, Katarinavägen 15, 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08 412 53 03 HÄLLBERGA FASTIGHETEN RUNDMAR 1:35 NYFORS, TYRESÖ KULTURHISTORISK FÖRUNDERSÖKNING Lisa Sundström 2013-02-25 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Magasinsbyggnad i Gocksta

Magasinsbyggnad i Gocksta Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:34 Magasinsbyggnad i Gocksta Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Gocksta 2:2 Skultuna socken Västmanland Helén

Läs mer

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-12-14 1 1.

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

EKEBORYD Förslag Klass 2-3

EKEBORYD Förslag Klass 2-3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Värt att värna Kulltorps socken (delen Lanna)

Värt att värna Kulltorps socken (delen Lanna) Värt att värna Kulltorps socken (delen Lanna) Karta över del av Kulltorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 - Lanna och Bobacka Tankarna går närmast till Österlen i Skåne när man ser de ädellövskogsbekransade

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207 Rapport 2013:207 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN 1(12) Miljö- och byggkontoret OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SLUNGSÅS I GNOSJÖ KOMMUN BESKRIVNING Upprättad 2002-10-22 Reviderad 2003-06-06 Antagen 2004-04-29 Laga kraft 2004-05-28 2(12) HANDLINGAR Till områdesbestämmelserna

Läs mer

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena.

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena. Kulturmiljövård 8 Övergripande mål De kulturhistoriska värden som har betydelse för Danderyds identitet och karaktär ska beaktas när nya byggnader uppförs i den befintliga bebyggelsemiljön. Estetiska och

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö

Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö Grönstruktur Landskapet runt är omväxlande. Skogsmarken dominerar men det finns även stora arealer med åkermark eller öppen mark. En levande landsbygd

Läs mer

Byggnadsinventering Rigåsens naturreservat

Byggnadsinventering Rigåsens naturreservat ~_ Byggnadsinventering Rigåsens naturreservat Sundsvalls kormnun Byggnadsinventering utförd av Torbjörn Svaan hösten 1996. Länsmuseet Yästernorrland. Översiktlig beskrivning och historik Rigåsen naturreservat

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun 1 (6) ANTAGANDEHANDLING Dnr MSN 2014/123-214 Enkelt planförfarande Tillägg till PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan KVARNHOLMEN Etapp 2 Centrala kvarnområdet, Nacka kommun Upprättad

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med

Läs mer

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå.

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå. Handläggare Karin Gustavsson Telefon 042-104509 karin.gustavsson@helsingborg.se Datum 15 juni 2005 Stadsbyggnadskontoret Ang ansökan om rivning och nybyggnad inom fastigheten Lysbojen 10, Råå, Dnr 261/05

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

Information och förutsättningar för nytt gårdsarrende på Rågö, Nyköpings kommun, Södermanlands län

Information och förutsättningar för nytt gårdsarrende på Rågö, Nyköpings kommun, Södermanlands län INFORMATION 1(16) Anna Ingvarson Peter Schärnell Information och förutsättningar för nytt gårdsarrende på Rågö, Nyköpings kommun, Södermanlands län Bakgrund Den nuvarande arendatorn på Rågö har sagt upp

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 OMRÅDESBESTÄMMELSER for Leksands kommun, Kopparbergs län Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 KARTA OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

Läs mer

Detaljplan för kv. Hans

Detaljplan för kv. Hans Ronneby kommun, Blekinge län Orienteringskarta PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar daterade 2013-03-15: Plankarta i skala 1:500 Plan- och genomförandebeskrivning Miljöbedömning

Läs mer

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson Gamla residenset Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7. Jönköping stad och kommun, Jönköping län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17

Läs mer

Elkablar vid Bergs slussar

Elkablar vid Bergs slussar Rapport 2010:40 Arkeologisk förundersökning Elkablar vid Bergs slussar Intill RAÄ 110 och 115 Bergs slussar Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland.

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:18 Lilla Hultet Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat Antikvarisk kontroll Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Bussamåla

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Bussamåla Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Bussamåla Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Att värna om de gamla

Att värna om de gamla Att värna om de gamla en historik om Skuttunge 5:10 av Karolina Wiell Skuttunge 5:10, Gamla ålderdomshemmet I det förindustriella Sverige var det vanlig att de äldre bodde tillsammans med sina barn, eftersom

Läs mer

En källare med tradition

En källare med tradition Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:39 En källare med tradition Mynthuset åter aktuellt Antikvarisk kontroll RAÄ 232 Jarl 5 Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT. Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT Detaljplan för Stubbarp 21:1 m fl, Stenedal Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 uv öst rapport 2008:18 kulturhistoriskt planeringsunderlag Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 Bispmotala tegelbruk Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-605-2008 Annika

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland.

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:xx 2013:39 Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk rapport Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland Lisa Skanser Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun 1 (7) Kulturmiljöenheten Eva Dahlström Rittsél 08 785 50 64 Kista hembygdsgård Staffan Lundqvist Norrsund 2005 760 40 Väddö Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-03-05 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1

Fettjestad 6:9 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning etapp 1 Rapport 2010:2 Arkeologisk utredning etapp 1 Fettjestad 6:9 Intill RAÄ 12 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:62 Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Åtgärder 2014 Antikvarisk Rapport Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5 Norberg socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling SAMRÅDSHANDLING 2008-04-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2008-07-22 tillhör rev 2009-02-25 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Norr Hårsbäcks missionshus

Norr Hårsbäcks missionshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:57 Norr Hårsbäcks missionshus Renovering av murstock och kakelugn Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

marie-louise aaröe, Frilansjournalist

marie-louise aaröe, Frilansjournalist K-märkt vad är det? Vad menar vi egentligen när vi säger att en byggnad borde K-märkas eller byggnadsminnesförklaras? Det vi i folkmun kallar för K-märkning finns faktiskt inte som begrepp i lagstiftningen,

Läs mer

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Kårahult

Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun. Kårahult Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun Kårahult Läsanvisning för områdesbeskrivning i kulturmiljöprogram Emmaboda kommuns reviderade kulturmiljöprogram färdigställdes 2016 och består av 65 områdesbeskrivningar,

Läs mer

Underlag inför arbetet med kommunens Grönstrukturplan

Underlag inför arbetet med kommunens Grönstrukturplan 1 och NATURSKYDDSFÖRENINGEN ÖSTERÅKER Åkersberga den 24 september 2005 Till Österåkers kommun Gisela Holmgren Exploatering/Teknik/Mät 184 86 Åkersberga Kopia för kännedom Se sista sidan Underlag inför

Läs mer

EdsPrästgård 1:9,Njursta 1:9, Övra Runby 1:4 och 6:1 Eds socken, Upplands Väsby kommun

EdsPrästgård 1:9,Njursta 1:9, Övra Runby 1:4 och 6:1 Eds socken, Upplands Väsby kommun Kulturhistorisk inventering och värdering Bebyggelse Bergaskogen EdsPrästgård 1:9,Njursta 1:9, Övra Runby 1:4 och 6:1 Eds socken, Upplands Väsby kommun Kulturhistorisk inventering och värdering Bebyggelse

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Detaljplan för Edsbacka

Detaljplan för Edsbacka Detaljplan för Edsbacka Fastigheten Edsberg 11:26, Edsberg Sollentuna kommun Plan- och genomförandebeskrivning 608 Laga kraft 2012-08-06 Dnr 2009/640 KS 203 Innehåll Planbeskrivning Handlingar 3 Bakgrund

Läs mer

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården byggnadsvård Toresunds kyrka Toresunds kyrka 1:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården Dag Forssblad

Läs mer

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Antikvarisk medverkan Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Rogberga socken i Jönköpings kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:25 Anders Franzén Rogberga kyrkogård

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift Installation av högtalare 2014 Antikvarisk rapport Två av de nya högtalarna i Knista kyrka 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE 1(11) DIARIENUMMER: 234-447/16 AVTALSNUMMER: OBJEKTS-ID: R 602 AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE med byggnad JORDÄGARE: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, Fo Jord Box 254 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478

Läs mer

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Faktasammanställning Kvarnholmen 2:5 Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS MUSEUM Kulturhistorisk studie 2009:2 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Platsen för bastionen

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Odengatan 46 A-B Kv Trädgårdsmästaren 7 Stockholm SAKKUNNIG FÖR KULTURVÄRDEN enl. PBL SLUTREDOVISNING 2013-09-24 Adress: Ekensbergsvägen 75, 169 31 Solna Org nr: 556667-6101. Tel: 08-734 07 90 SAKKUNNIG

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Steninge slott. Lisa Sundström Rapport 2007:33

Steninge slott. Lisa Sundström Rapport 2007:33 Steninge slott Antikvarisk kontroll vid upprustning av trädgårdsmästarbostaden, Steninge slott, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2007:33 Steninge slott Antikvarisk

Läs mer

Försvarsgården i Växjö

Försvarsgården i Växjö Kulturhistorisk beskrivning av Försvarsgården i Växjö Växjö kommun Kronobergs län David Fuchs Byggnadsantikvarisk medverkan Smålands museum rapport 2014:7 Kulturhistorisk beskrivning av Försvarsgården

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Behovsbedömning 1(11) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 17 april 2015 SAMRÅDSHANDLING 2(11) 1 Behovsbedömningens syfte Enligt

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss.

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss. Enheten för bygglov Maria James och Lisa Östman Ärendenr BN 2013/839 Handlingstyp Samrådsförslag Datum 4 juni 2013 1 (6) RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer