SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap"

Transkript

1 SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap Vi svenska heterosexuella män som vill ha samlag en queerfeministisk textanalys av åtta biologiläromedel för högstadiets sex- och samlevnadsundervisning Erika Nysäter D-uppsats ht -04 Handledare: Lena Lennerhed

2 Abstract Title: We Swedish heterosexual men who wants intercourse a queer and feminist textual analysis of eight biologybooks in sexual education in Swedish schools from Author: Erika Nysäter Supervisor: Lena Lennerhed The aim of this study is to explore which notions of sexuality, gender and sexual orientation that have been spread through biologybooks in sexual education in Swedish schools and how these notions have changed since the School Boards new teachers guidance from 1977 to 1995 when the teachers guidance was replaced. The aim is answered through how sexuality is described and how categories like man/woman/transsexual, normal/deviant and hetero-/bi-/homosexual have been constructed in eight biologybooks in the sexual education. My method is a textual analysis inspired by discourse analysis which focuses on positive and negative words and how they describe the themes and what are excluded. From queer and feminist theories three themes emerge: sexuality, gender and sexual orientation. Sexuality is associated to reproduction, heterosexuality is constructed as natural and the sexes as different, except in Biologi Spektrum from 1995 which more underscores similarity. The texts at first appear gender neutral but mostly discusses men and presents the male as the norm. The largest change over time is a more positive view of homosexuality while notions of gender are more continuous. Homosexuality is first regarded as a deviancy and later as a variance, while bisexuality is almost absent and more described as sex than as love. But the reader is presumed to be a Swedish heterosexual boy who masturbates and likes porn and wants to have intercourse and to whom the others women, homosexuals, immigrants, handicapped are compared. Key words: Sexual education, biology, gender, normativity, heterosexuality, bisexuality, homosexuality, queer, feminism

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Syfte & frågeställning Disposition 2 3 Källor och litteratur Läromedelsgenren Forskningsläge 4 4 Queerfeministiska teorier 7 5 Text- och diskursanalys 9 6 Grundskolans sex- & samlevnadsundervisning Läroplaner & lärarhandledningar 13 7 Analys Biologi - stadieboken i biologi för högstadiet av Boierth, Nordling & Öhman Sexualitet Kön Sexuell läggning Biologi för grundskolans högstadium 1 av Rolf Jonsson Sexualitet Kön Sexuell läggning Biologi för grundskolans högstadium 2 av Rolf Jonsson Sexualitet Kön Sexuell läggning BIOS - biologi för högstadiet av Berth Andréasson Sexualitet Kön Sexuell läggning NO-biologiboken för högstadiet av Linnman, Wennerberg & Rodhe Sexualitet Kön Sexuell läggning Biologiboken för grundskolans senare årskurser av Linnman et al Sexualitet Kön Sexuell läggning Biologi av Anders Henriksson Sexualitet Kön Sexuell läggning Biologi Spektrum för grundskolans senare årskurser av Susanne Fabricius Sexualitet Kön Sexuell läggning 42 8 Resultat & diskussion 43 9 Sammanfattning & slutsatser Förslag till vidare forskning Käll- och litteraturförteckning 51

4 1 Inledning Den svenska grundskolans sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk sedan Denna uppsats handlar om hur läromedlen i biologi har förändrats från 1977 till 1995 avseende föreställningar om sexualitet, kön och sexuell läggning. Sex- och samlevnadsundervisningen har kritiserats av RFSL Ungdom för att vara kränkande och diskriminerande mot homo- och bisexuella elever eftersom läroböcker associerar homosexualitet till pedofili och fula gubbar, beskriver homosexualitet som en avvikelse och antyder att det är olagligt. Dessutom nämns knappt bisexualitet och transsexualitet framställs inte som en könsidentitet utan som en sexuell läggning i likhet med homosexualitet. 1 RFSL Ungdom svartlistade läromedel för att de bryter mot skollagen genom att kränka elever och inte förebygga mobbning, varpå Liber förlag erbjöd skolorna att byta ut läromedel till Biologi Spektrum som rekommenderas av RFSL Ungdom. 2 Från feministiskt håll har sex- och samlevnadsundervisningen kritiserats för att framställa sexualitet som liktydigt med samlag, bygga på mannen som norm, osynliggöra kvinnors sexualitet och göra kvinnor till ansvariga för mäns sexualitet. 3 Kvinnor uppmanas att samtidigt säga nej och vara sexuellt tillgängliga för män. 4 Det kan därför vara intressant att granska vilka budskap läromedel i biologi för högstadiet förmedlar avseende sexualitet, kön och sexuell läggning. Det finns inte särskilt mycket forskning inom området och forskningen har främst varit deskriptiv och avgränsat sig till en dimension och inte inkluderat queerfeministiska teorier. Min undersökning sträcker sig från 1977 då en ny lärarhandledning utkom till 1995 då den ersattes, för att på så sätt kunna se både kontinuitet och förändring över tid. 2 Syfte & frågeställning Uppsatsens syfte är att analysera vilka föreställningar om sexualitet, kön och sexuell läggning som reproduceras genom läromedel i biologi i högstadiets sex- och samlevnadsundervisning och hur dessa föreställningar har förändrats från 1977 till 1995; från att Skolöverstyrelsens nya 1 Ryng, Sysimetsä, Björk Blomqvist, 2003, s 12. RFSL Ungdom har med stöd av Allmänna arvsfonden granskat hur tretton biologiböcker och två lärarhandledningar från framställer homo- och bisexuella samt transpersoner eftersom det främst är inom biologi som homosexualitet diskuteras i grundskolan. Böckernas produktionsår visade sig vara irrelevanta eftersom formuleringar i böcker från 1980-talet återkommer i böcker från 2000-talet och de revideringar som har gjorts sällan har gjort böckerna mer accepterande till homo- och bisexuella samt transpersoner. 2 Ekot, Johansson, 1999, s Löfstedt, 2004, s

5 lärarhandledning Samlevnadsundervisning infördes till att den ersattes. 5 Syftet besvaras med hjälp av frågeställningarna hur sexualitet beskrivs och hur kategorier som man/kvinna/transexuell, normal/avvikande och hetero-/bi-/homosexuell konstrueras i biologiböckerna i högstadiets sexoch samlevnadsundervisning. Eftersom sexualitet, kön och sexuell läggning är invävt i andra dimensioner diskuteras också föreställningar om reproduktion, monogami, samlag kontra andra sorters sex, onani, könssjukdomar, abort, sexualiserat våld, pornografi och avvikelser såsom bl.a. blottare och pedofiler. 6 I vilken utsträckning kan läromedlens budskap bidra till ifrågasättande eller reproduktion av maktordningar som genussystem och heteronormativitet? Av utrymmesskäl avgränsar jag mig till högstadiets läromedel i biologi eftersom det är där de flesta av eleverna får sex- och samlevnadsundervisning. 7 Just biologiämnet kan vara intressant att studera eftersom det ofta ses som mer av rena faktauppgifter än t.ex. samhällskunskap. Detta kan ge kunskaperna större legitimitet trots att fakta utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv alltid är normativa Disposition Först diskuteras källor och litteratur, läromedelsgenren och forskningsläge, sedan kommer queerfeministiska teorier och text- och diskursanalys. Därpå följer en historik över skolans sexoch samlevnadsundervisning, läroplaner och lärarhandledningar. Därefter inleds analysen av åtta läroböcker i biologi för högstadiet Analysen struktureras utifrån tre rubriker där den första är sexualitet som är mer övergripande och behandlar reproduktion, monogami, samlag kontra andra sorters sex, onani och könssjukdomar. Den andra rubriken är kön där föreställningar om pubertet, kroppar, abort, sexualiserat våld och pornografi diskuteras. Den tredje är sexuell 5 Begreppet sexualundervisning ersattes av samlevnadsundervisning av Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och upplysningsarbetet 1974 för att nå samsyn i ett konfliktfyllt område. Men eftersom i stort sett alla som skriver om ämnet fortfarande kallar det sex- och samlevnadsundervisning väljer även jag att göra det. 6 Jag använder begreppet könssjukdomar istället för sexuellt överförbara infektioner eftersom det är enklare och mer välkänt. Med sexualiserat våld avser jag mäns våld mot kvinnor för att de är kvinnor. I begreppet inkluderas våldtäkt, kvinnomisshandel, sexuella trakasserier och sexköp. 7 Låg- och mellanstadiet har en mer elementär sex- och samlevnadsundervisning som inte säger lika mycket om kön. Gymnasieeleverna får inte alltid sex- och samlevnadsundervisning och alla går inte heller på gymnasiet. Sex- och samlevnadsundervisning sker ibland också i andra ämnen, men inte i samma utsträckning utan merparten tycks ske inom biologiämnet. På högstadiet används också annat material såsom t.ex. RFSL-informatörer, men det är vanligen komplement till biologiböckerna. För forskning som analyserar material utöver läroböckerna samt elevernas reaktion på undervisningen, se t.ex. Oscarsson (2002) och Bäckman (2003). 8 Etnologen, poststrukturalisten och skolforskaren Anna Sofia Lundgren skriver att beskrivningar oundvikligen är normativa eftersom de bygger på kategoriseringar och ett urval av observationer, vilket jag vill utveckla till att det inte finns några rena fakta. (Lundgren, 2001, s 204f.). 2

6 läggning, där hetero-/bi-/homosexualitet, transsexualitet, pedofili och olika varianter avhandlas. 9 Föreställningar om sexualitet, kön och sexuell läggning är ihopvävda med varandra och med normalitet och avvikelse och diskuteras på flera ställen, varför rubrikerna inte är uteslutande. Uppsatsen avslutas med resultat och diskussion, sammanfattning och slutsatser liksom förslag till vidare forskning. 3 Källor och litteratur Källmaterialet utgörs av åtta läromedel i biologi för högstadiet från Andra källor är Skolöverstyrelsens lärarhandledningar från 1956 och 1977 och läroplaner från 1969, 1980 och 1994 för att analysera skolans officiella linje. Jag avgränsar mig till läroböcker i biologi och bortser från arbetsböcker och lärarhandledningar till de olika böckerna och fokuserar istället på nationella lärarhandledningar i ämnet. 10 Det finns totalt 35 läromedel i biologi för högstadiet från 1977 och framåt katalogiserade i Libris, men många är omtryck, videos, lärarhandledningar och arbetsmaterial. 11 Avgränsningen till vilka läromedel som studeras sker utifrån olika förlag och det är främst deras första upplaga som analyseras och i två fall även en senare upplaga för att se om innehållet förändras. Jag följer förändringen i läroböcker från fem olika förlag, vilket ger åtta titlar: fyra från Liber och en vardera från Almqvist & Wiksell, Natur & kultur, Gleerup och Esselte studium. Den första och den andra upplagan av böcker från 1979 och 1986 samt 1988 och 1995 analyseras, vilket visar på förändring och kontinuitet hos i stort sett samma författare. Jag kan inte uttala mig generellt om 9 Jag använder begreppet sexuell läggning istället för preferens, orientering eller identitet för att det är välkänt och brukar syftar på hetero-/bi-/homosexualitet, transsexualitet och pedofili. Till skillnad från läromedlen ser jag inte transsexualitet och pedofili som sexuell läggningar, men jag försöker visa hur läromedlen konstruerar normalitet. Läromedlen diskuterar också blottare och sadister i anslutning till läggningar, varför även det kommer in under denna rubrik. Eftersom det saknas tidigare forskning analyserar jag läromedlen kronologiskt för att ge en överblick över böckernas budskap och visa på förändring över tid, det underlättar jämförelser mellan olika böcker. 10 Sex- och samlevnadsundervisning ska också bedrivas inom andra ämnen, särskilt samhällskunskap och religion, men tycks inte ha inkluderats i läromedlen i särskilt hög utsträckning. Mian Lodalen refererar till en undersökning av sex- och samlevnadsundervisningen i vilken 60 % av grundskolorna uppger att de inte behandlar sex och samlevnad inom religion och samhällskunskap. (Lodalen, 1998, s 118). Jag har granskat en samhällskunskaps- och en religionsbok, där Samhällskunskap - stadiebok för högstadiet från 1993 behandlar samlevnad och familj på s Det diskuteras att det finns många olika sorters familjer och att de fyller olika behov, att man kan bli förälskad i olika personer och fenomen. Det framställs som ett problem att kvinnor utför mer hemarbete och att män har svårt att prata om känslor. Heterosexuell attraktion i tonåren förutsätts och sex kopplas till kärlek. Texten liknar biologiböckerna, men är mer kortfattad och abstrakt och handlar mer om att människor är olika. I Religion och liv 7-9 från 2003 behandlas könsrollernas förändring, kärleks- kontra resonemangsäktenskap och sex före äktenskapet på s Föräktenskaplig sexualitet sägs ha börjat accepteras av vissa på grund av preventivmedlen och det framställs som ett problem att ungdomar kallar varandra för hora och bög, men texten är kortfattad och ämnad som diskussionsunderlag. 11 Det finns totalt 53 läromedel i biologi. Grundskolan infördes Läromedlen efter 1995 är främst omtryck eller nya upplagor med smärre ändringar i dem som jag analyserar, varför resultatet torde ha blivit liknande med en senare slutpunkt. Många skolor har också kvar äldre upplagor i undervisningen. 3

7 högstadiets sex- och samlevnadsundervisning, men det är sannolikt att de åtta biologiböckerna återspeglar mönster som återfinns även i de andra läromedlen i biologi för högstadiet. 3.1 Läromedelsgenren Vad är kännetecknande för läromedel? 12 Ett läromedel är inte endast en källa till kunskap utan också en norm för vad som räknas som kunskap. 13 Enligt grundskoleförordningen från 1994 ska läromedlen täcka väsentliga delar av ett ämne och ge fasthet och sammanhang i studierna. 14 Jag definierar läromedel som auktoritativa texter som sprider vissa kunskaper och världsbilder och syftar till uppfostran av eleven upphörde den statliga granskningen av läromedel på grund av decentraliseringen av skolan, vilket gör analysen av läromedel till en särskilt angelägen uppgift Forskningsläge Området sexualitet och kön är relativt outforskat och det finns främst sociologisk och sexologisk litteratur om ungdomars beteende och attityder, vilket dock inte är relevant för denna uppsats. Det finns ingen tidigare feministisk forskning om vilka föreställningar om sexualitet, kön och sexuell läggning som har reproducerats genom biologiböcker , men närliggande forskning är Sandström (2001) som diskuterar officiella texter om skolan till 1977, Bäckman (2003) som studerar skolans sex- och samlevnadsundervisning och eleverna från 1995 och Oscarsson (2002) som studerar sexualundervisningsmaterial från Jag diskuterar också kort Rosenberg (2002) som studerar uppslagsverk om homosexualitet till Detta diskuteras kort eftersom uppsatsen inte har ett pedagogiskt perspektiv. Lennerhed beskriver sexualupplysningens framväxt som att den utgick från den medicinska vetenskapens rön och försökte sprida detta på ett pedagogiskt sätt till allmänheten för att förebygga problem och sjukdom. (Lennerhed, 2002, s 16). Jag menar att detta liknar hur läromedlen i biologi fungerar. 13 Haridi, Johansson, Lagerlöf, 2002, s Ryng, Sysimetsä, Björk Blomqvist, 2003, s Läromedel är intressanta eftersom de syftar till att uppfostra det uppväxande släktet till jämställda vuxna. Ambjörnsson problematiserar dock föreställningen om att uppväxten skulle vara en särskild period, utan ser det som att genus ständigt konstrueras. Jag menar dock att biologitexter som vänder sig till vuxna inte är lika uppfostrande och föreskrivande som läromedlen som analyseras här ersattes Skolöverstyrelsen av Skolverket som central förvaltningsmyndighet för skolväsendet samtidigt som övergången skedde från regelstyrning till målstyrning. Läraren får välja vilket läromedel hon vill så länge det överensstämmer med skollagen och läroplanen, vilket sällan kontrolleras. 17 Lennerhed (1994, 2002) har skrivit om samhällsdebatten om skolans sexualundervisning fram till 1960-talet, men det diskuteras inte här eftersom denna uppsats inte handlar om debatten. 4

8 Pedagogen Birgitta Sandström diskuterar sexualpolitiken i avhandlingen Den välplanerade sexualiteten - frihet och kontroll i 1970-talets svenska sexualpolitik. Hennes källor väljs utifrån ett samlevnadsprojekt och behandlas som likvärdiga. Hennes framställning rymmer dock oklarheter och hennes slutpunkt är min startpunkt. Sandströms slutsats är att den nya sexualiteten på 1970-talet konstrueras som öppen, välplanerad och relationsinriktad men samtidigt gör mäns förhållande till sexualitet till norm genom att frikoppla reproduktion från sexualitet. 18 Hon diskuterar kort officiella texter om skolans sex- och samlevnadsundervisning, vilken utger sig för att vara objektiv men i själva verket förespråkar kärleksrelationer som ram för sexualiteten. Den medicinska diskursen framställer sig till skillnad från skolan som fri från moral, vilket också är en illusion. 19 I jämställdhetens namn är texterna ofta könsneutrala, vilket i praktiken döljer kvinnors erfarenheter och bevarar mannen som norm. Sandström anser att handledningarna för sexualundervisningen uppvisar en diskontinuitet, från avhållsamhet till öppenhet och att bejaka, men att kravet på en personlig relation kvarstår dock inte i form av äktenskap. 20 Ett psykologiskt och socialt perspektiv på sexualitet har utvecklats och en acceptans av homosexualitet har tillkommit, men sexualdriften betraktas som naturlig och texterna bygger på en utvecklingsoptimism. Etnologen Bäckman analyserar i sin avhandling Kön och känsla - samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet hur skolans sex- och samlevnadsundervisning bedrivs i mötet mellan lärare och elever på gymnasiet 1995 och En styrka är hennes feministiska utgångspunkt - som dock kunde utvecklas ytterligare - och att hon inte bara granskar undervisningens budskap utan också elevernas mottagande och egna idéer. 21 Bäckman studerar den ideala sex- och samlevnadsundervisningen hos en biologilärare på en gymnasieskola i ett svenskt medelklassområde utanför Stockholm, vilket ger ett annat sorts material än det som studeras här. 22 Skolan förespråkar att kvinnor ska bejaka sin lust (bli mer som män), medan män ska lära sig tala om känslor (bli mer som kvinnor), men kvinnorna riskerar då att hamna i horapositionen. Eleverna Bäckman studerar försöker att inte tala om normalt/onormalt men ser 18 Sandström, 2001, s Skolöverstyrelsen ville bevara normer medan Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen som bärare av en medicinsk diskurs ville informera om könssjukdomar och såg ett egenvärde i sexualiteten. 20 Sandström, 2001, s Bäckman, 2003, s Bäckman analyserar också en kampanj från RFSU och material från RFSL, varför hennes urval kan vara problematiskt gör hon ett fältarbete på en högstadieskola i en invandrarförort men avbryter eftersom skolorna är för olika för att kunna jämföras följer hon också en annan lärare, Nina, på gymnasiet. Det är ibland oklart i vilken utsträckning hennes slutsatser också dras utifrån de andra observationerna. 5

9 istället homosexualitet som en böjelse eller avvikelse och naturaliserar heterosexualitet med hänvisningar till fortplantning. 23 Statsvetaren Sara Oscarsson analyserar i sin C-uppsats Kunskapen om den normala sexualiteten - föreställningar om könsidentiteter och kategorier i svensk sexualundervisning föreställningar om heteronormativa kategorier i samtida svensk sexualundervisning 1995 till 2002 varmed hennes startpunkt därmed är min slutpunkt. Hennes slutsats är att det motsatta könets logik i materialet bygger på fyra teman som avseende kön är dikotomisering och sexualisering och avseende homosexualitet är avståndsskapande och uteslutande. Detta marginaliserar homosexualitet och underordnar det heterosexualitet och gör homosexualitet till ett hot mot patriarkatet. Den normala sexualiteten konstrueras som manlig, heterosexuell och vuxen. 24 Den komplementära normativa heterosexualiteten är beroende av motsatser och utpekanden och omöjliggör kvinnors, homosexuellas och transpersoners subjektsstatus. Oscarsson analyserar texter som ingår i policyprocessen kring grundskolans sexualundervisning och ger alla utsagor samma status, vilket jag ser som problematiskt. 25 Jag menar att allt inte får samma genomslag eller används i undervisningen och att Oscarsson inte belägger sina teser tillräckligt, men uppsatsen är teoretiskt avancerad och kombinerar queerfeminism och radikalfeminism. 26 Teatervetaren och queerteoretikern Tiina Rosenberg analyserar i Queerfeministisk agenda svenska uppslagsverk från och finner att de ofta definierar heterosexualitet som en sexuell dragning till samma kön, medan homosexualitet ses som en drift som man försöker hitta förklaringar till, såsom modersbundenhet och enkönade miljöer. På 1990-talet börjar den homosexuella identiteten beskrivas i vilken kärlek och vänskap ingår och homosexualitet börjar framställas som något som bör accepteras och inte kan botas Bäckman, 2003, s 83. Sedan 1960-talet har sex- och samlevnadsundervisningen gått från biologiska fakta till allt mer av samtal och en mer positiv syn på ungas sexualitet, vilket dock inte gör undervisningen mindre normativ. Högstadienivån som jag studerar har dessutom mer av fakta än gymnasiet. 24 Oscarsson, 2002, s 48. Materialet är androcentriskt, d.v.s. har mannen som norm. 25 Oscarsson, 2002, s 17. Material som analyseras är bl.a. Nationella kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen, läromedel i biologi av Henriksson 1999 och Jonsson 1998, material från RFSU och Sex och sånt av Katerina Janouch. 26 Utifrån en bild i en bok av RFSU av tecknade könsorgan försöker Oscarsson belägga tesen att kvinnor sexualiseras, objektifieras och presenteras utifrån den manliga blicken eftersom bilden på ett manligt könsorgan är anatomisk och utan könshår medan det kvinnliga visar en kvinna som ligger på rygg där man också ser brösten, men jag hade gärna sett fler exempel och belägg. (Oscarsson, 2002, s 28). 27 Rosenberg, 2002, s 97ff. 6

10 4 Queerfeministiska teorier Uppsatsens teoretiska perspektiv är en socialkonstruktivistisk queerfeminism som främst bygger på teatervetaren Rosenbergs Queerfeministisk agenda. Fokus ligger på maktrelationer och att det finns ett genussystem som medför att kvinnor som grupp är underordnade män. 28 En influens är historikern Yvonne Hirdmans teori om att genussystemet bygger på könens isärhållning och mannen som norm, men jag inkluderar också kritik från bl.a. etnologen Maria Bäckman för att Hirdmans teori bortser från heteronormativiteten. 29 Bäckman definierar sexualitet som kategorisering, identitet och praktik och fokuserar mer på föreställningar och utsagor kring sexualitet än på sexuell identitet. 30 Socialantropologen Fanny Ambjörnsson definierar i sin avhandling I en klass för sig - genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer sexualitet som en ordning av blickar, begär, känslor, sociala relationer och skvaller. 31 I min uppsats används en definition av sexualitet som en ordning av sociala relationer, kategorisering och praktiker av det som i biologiböckerna konstrueras som sexualitet. Kön syftar här på en social konstruktion av kön och inte på något biologiskt givet. 32 Queer kan ses ett kritiskt förhållningssätt till det normativa inom köns- och sexualitetsordningar; ett ifrågasättande av naturaliseringen av heterosexualitet. Queerteori kritiserar att heterosexualitet är norm och att allt annat ses som avvikelser som behöver förklaras. 33 Bäckman vill i likhet med Rosenberg vidga Butlers heteronormativitetsbegrepp utöver att heterosexualitet är norm till att också omfatta föreskrivandet av en viss sorts heterosexualitet med vissa sexuella praktiker, som även heterosexuella försöker leva upp till. Inom queerteorin analyseras hur vissa sätt att organisera sexualitet privilegieras och ses som normala medan andra kategoriseras som avvikande. Ambjörnsson hänvisar till antropologen Gayle Rubin som menar att heterosexualiteten som institution reproducerar specifika hierarkier, där de mest positivt sanktionerade i en västerländsk kontext är icke-kommersiella och frivilliga sexuella handlingar 28 Wendt Höjer & Åse, 1996, s Hirdman, 2001, s 59 & Bäckman, 2003, s Ambjörnsson, 2004, s Med poststrukturalism avses ett perspektiv som problematiserar förhållandet mellan kunskap och makt och hur kategorier skapas diskursivt genom motsatser och uteslutningar. Detta språkliga fokus kan vara en styrka eftersom syftet med uppsatsen är att analysera föreställningar och idéer och inte hur verkligheten är, d.v.s. hur undervisningen bedrivs och hur eleverna påverkas. 33 Heterosexualitet sågs från början som njutning och en sexuell perversion, men har omdefinierats under 1900-talet, samtidigt som icke-reproduktiv sexualitet utanför äktenskapet har accepterats allt mer. (Rosenberg, 2002, s 89). 7

11 inom hemmet, i monogam tvåsamhet i fortplantningssyfte mellan två personer av motsatt kön och ur samma generation utan sexhjälpmedel. 34 Enligt Butler har könskonstruktionen utvecklats ur den heterosexuella matrisen, som begripliggör kroppar och begär som maskulina och feminina och knyter dem till heterosexuella handlingar. 35 Rosenberg sammanfattar Butlers genealogi med att kategorin kön inte kan föras tillbaka till naturliga skillnader mellan kvinnor och män och Butlers performativitet med att kön inte är något man är utan något man gör. Heterosexualiteten stöds därmed av den binära könsuppdelningen. Rosenberg skriver att en gemensam utgångspunkt för feminism och queerteori är att heterosexualitet inte kan tillskrivas naturen. 36 Rosenberg menar att den heteronormativa diskursen producerar normalitet och fordrar två tydligt identifierbara kön som ska begära varandra. 37 Normativitet är det maktsystem som vidmakthåller normer och Rosenberg definierar heteronormativitet som uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelningen vi - dem och assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen. Det västerländska tänkandet bygger på dikotomier som innehåller en hierarkisering som privilegierar den ena polen på den andras bekostnad. Identiteter konstrueras genom en exkludering av motsatsen det Andra och normen framstår som universell och naturlig, vilket jag menar kan anknytas till diskursanalys. 38 Uppsatsen är inspirerad av teorier om intersektionalitet och att det existerar flera förtryckssystem som interagerar och är sammanvävda med varandra, men det kommer inte användas här i särskilt hög utsträckning på grund av källornas fokus på kön och heterosexualitet. Litteraturvetaren Nina Lykke ser intersektionalitet som en analys av en samverkan av olika samhälleliga maktasymmetrier baserade på kategorier som genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, nationalitet, funktionshinder etc. som är förbundna med varandra i en dynamisk interaktion. 39 Begreppet är framvuxet ur postkolonial kritik av att feminismen har privilegierat kön som analyskategori och utgått från vita heterosexuella medelklasskvinnor i väst. Genus är inte per se överordnat andra maktaxlar samtidigt som det är viktigt att hålla fast vid genuskategorins analytiska betydelse i ett könsmaktsbaserat samhälle. 40 Lykke menar att intersektionalitet alltid baseras på ett val av vissa maktasymmetrier framför andra, vilket bör ske utifrån vad som visar sig 34 Ambjörnsson, 2004, s Ambjörnsson, 2004, s Rosenberg, 2002, s Rosenberg, 2002, s Rosenberg, 2002, s 102f. 39 Lykke, 2003, s Lykke, 2003, s 53. 8

12 vara betydelsefullt i analysen. Val och bortval av kategorier ska därmed diskuteras. Jag fokuserar på kön och sexuell läggning, men försöker diskutera etnicitet och dess frånvaro i läromedlen som analyseras. Vidare berörs också kort teman som funktionshinder och klass. Jag förhåller mig också till den brittiska historikern och radikalfeministen Margaret Jacksons kritik av sexologin för att vara ett redskap för mäns dominans. I artikeln Sex Research and the construction of sexuality a tool of male supremacy? skriver hon: It is an essentialist model, in which sex is equated with heterosexuality, and coitus is assumed to be a biological imperative; male violence against women is legitimated; and sexual practices based on dominance and submission are normalized on the basis of biological determinism. 41 Denna form av manlig sexualitet naturaliseras och universaliseras så att den presenteras som vetenskapligt objektiv och normen för all sexualitet. Sexologins utgångspunkter är att heterosexualitet är naturligt och att samlag är den mest naturliga formen av heterosexuell aktivitet, medan andra betraktas som preliminära (som begreppet förspel ) eller substitut. Sexologins utgångspunkt är en inneboende biologisk sexdrift som beror på könshormoner och utlöses av stimuli men som kan påverkas av sociala faktorer. Mäns sexdrift ses ofta som större än kvinnors, medan modern sexologi allt mer börjat betona könens likhet. Paradoxalt nog ses kvinnlig sexualitet som både olik och lik mäns, olik så till vida att kvinnor är mer emotionella och har svårare att bli upphetsade och lik så till vida att den härstammar från samma sexdrift Text- och diskursanalys Som analysredskap används en textanalys som främst är influerad av den brittiske diskursanalytikern Norman Fairclough. 43 Enligt de danska sociologerna Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips är syftet med diskursanalys att analysera vilka mönster som finns i utsagorna och inte att försöka finna hur verkligheten är bakom diskursen. 44 Fokus ligger inte på biologibokförfattarnas intentioner utan på vilket budskap texten för fram och vilka konsekvenser detta kan ge. 45 Utifrån Winther Jörgensen & Phillips definierar jag en diskurs som ett bestämt sätt 41 Jackson, 2002, s 83f. 42 Jackson, 2002, s 94. Jackson anser att den kvinnliga sexualitetens olikhet används för att visa hur den kompletterar mäns sexualitet och därmed legitimerar heterosexualitet, medan dess likhet används för att legitimera manlig sexualitet som normen för all sexualitet. 43 Detta avsnitt bygger delvis på s 9-11 i min D-uppsats Verklighet kontra feminism eftersom jag där använder en liknande metod. 44 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 28. Diskursanalys kan ses som både teori och metod, men i denna uppsats diskuteras det som en metod eftersom det handlar om hur materialet analyseras. 45 Bergström & Boréus, 2000, s

Janne Bromseth & Hanna Wildow

Janne Bromseth & Hanna Wildow Skolors förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, genus och sexualitet Janne Bromseth & Hanna Wildow 1 2 man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok Janne Bromseth & Hanna Wildow 3 Ansvarig utgivare:

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek School of Education and Communication Jönköping University Dissertation No 4 Christian Eidevald Christian Eidevald,

Läs mer

Kvinnors våld mot kvinnor

Kvinnors våld mot kvinnor Lunds universitet Centrum för genusvetenskap Kön, samhälle och vetenskap III Kandidatuppsats GNV301 Vt-06 Kvinnors våld mot kvinnor En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

Utbildning på (o)lika villkor

Utbildning på (o)lika villkor Utbildning på (o)lika villkor om kön och etnisk bakgrund i grundskolan Sara Högdin Rapport i socialt arbete nr 120 2007 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Doktorsavhandling Institutionen

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Kriminologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Rapport 2003:2 Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Konstruktioner av gärningspersoner och offer Jenny Karlsson & Tove

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 2, S 77 91 Det nödvändiga samtalet Gunilla Molloy For more than twenty-five years Swedish and international studies have been showing how girls are learning to lose

Läs mer

det var bara en bögdjävel

det var bara en bögdjävel det var bara en bögdjävel På väg mot en strategi att förebygga och motverka homofientligt våld. Hans Knutagård RFSL Rådgivningen Skåne Rapportserie 2003:1 ISBN 91-973883-1-9 Författaren och RFSL Rådgivningen

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarstudenters syn på fritidspedagogens roll för fostran av barn på fritidshem

Läs mer

Du är ingen riktig man

Du är ingen riktig man ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Du är ingen riktig man En studie om socialarbetares arbete

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor

Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C C-uppsats, 15 hp HT 2011 Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Den ytliga kroppen och det djupa intresset

Den ytliga kroppen och det djupa intresset GÖTEBORGS UNIVERSITET Centrum för kulturstudier Den ytliga kroppen och det djupa intresset Teknik, manlighet och heterosexualitet bland datastudenter på Chalmers Andreas Ottemo C-uppsats Kulturstudier

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet Susanna Eriksson Ht 2009 Examensarbete, 30 hp Handledare: Åsa Gunnarsson Juristprogrammet,

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige ATT FÄRGAS AV SVERIGE: Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige Av Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa, Adiam Tedros Postadress: Box 3045 103 64 Stockholm

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer