Regionala partnerskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala partnerskapet"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1 (5) Datum Diarienummer Regionala partnerskapet Tid: Torsdag den 16 januari, kl Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Sven-Erik Österberg Anders Josefsson Andreas Lind Bengt-Olov Innala Britt Westerlund Gunnar Plym Forshell Göran Nilsson Johan Sterte Kent Ögren Kjell Hjelm Pertti Vainikainen Peter Roslund Tommy Nyström Ledamöter med förhinder: Ingrid Inga Krister Palo Ola Leander Vakant Tjänstemän/föredragande: Anders Granberg Anita Lindfors Anna Lindberg Catherine Melby Johan Sjökvist Katarina Rönnbäck Tina Norgren Tony Blomqvist Tor Björn Minde Victoria Sjöholm Jansson Landshövding, Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens Handelskammare Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen i Norrbotten Arbetsförmedlingen Luleå tekniska universitet Norrbottens läns landsting Företagarna Norrbotten LO Kommunförbundet Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Sametinget Trafikverket TCO SACO The Node Pole Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens läns landsting IT Norrbotten Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbotten IT Norrbotten Centek Länsstyrelsen i Norrbottens län POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 Minnesanteckningar 2 (5) Datum Diarienummer Tema: Digitaliseringen stärker tillväxten 1. Inledning Landshövding Sven-Erik Österberg hälsar alla välkommen och öppnar mötet. 2. Upprop Tina Norgren förrättar upprop. 3. Godkännande av dagordning Regionala partnerskapet godkänner dagordningen. 4. Korta rapporter a. Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland Tina Norgren informerar om Strukturfondspartnerskapets senaste möte i början av december då projekt prioriterades både för social- och regionalfonden inom ramen för innevarande programperiod Samtliga ledamöter i Strukturfondspartnerskapet har fått förlängt förordnande året ut (2014) och ordförande landshövding Sven-Erik Österberg till och med Strukturfondspartnerskapet kommer att planera för öppnandet av de nya strukturfondsprogrammen perioden Sven-Erik Österberg och Kent Ögren redogör kort för ett möte med näringsdepartementets satssekreterare med ansvar för strukturfondsfrågorna tidigare i veckan. Den samlade bedömning är att mötet föll väldigt väl ut och att regeringen lägger ner ett omfattande arbetet för att få ihop nästa programperiod på ett samordnat sätt. b. Kompetensförsörjningsutskottet Göran Nilsson berättar om Kompetensförsörjningsutskottets aktiviteter och verksamhetsplan för Det utskickade förslaget kompletteras med behovet att i någon mån lyfta ut gruv- och mineralnäringens kompetensförsörjningsbehov från utskottets möten till en särskild kommitté. En ny arbetsmarknadsprognos presenterades i december. Efterfrågan på arbetskraft är hög och för fjärde året i rad slår arbetsförmedlingen rekord i antal nyinkomna platser. Regionala partnerskapet ställer sig bakom kompetensförsörjningsutskottets förslag till verksamhetsplan c. Landsbygdsprogrammet Victoria Sjöholm Jansson informerar om arbetet med det kommande landsbygdsprogrammet

3 Minnesanteckningar 3 (5) Datum Diarienummer Processen är försenad och det nationella programmet är inte ännu presenterat. Budgeten (nationell nivå) är något lägre än under föregående programperiod 32 mdr, d.v.s. 10 lägre än tidigare. På grund av utgiftsstaket så kommer landsbygdsprogrammet inte att starta i full skala förrän Bara ett fåtal åtgärder kommer igång 2014 och det är investering i jordbruk, stöd till bredband och rovdjursstängsel. Företagsstöd, projektbidrag och leaderinsatser får vänta. Jordbruksverket planerar för ett poängssystem för rangordna olika ansökningar, och det blir förmodligen ansökningsomgångar som i andra EU-fonder. Jordbruksverket vill ta hand om hela hanteringen av leader, dvs. en centralisering. Det finns ett stort motstånd eftersom leader till sin natur har en stark lokal och regional förankring. Förutom arbetet med ett nytt landsbygdsprogram så pågår utformningen av ett nytt regionalt serviceprogram (RSP). Senast den 14 mars så ska ett nytt program lämnas till Tillväxtverket. Vid nästa möte med Regionala partnerskapet så kommer programmet att presenteras. (Bilaga 1) Regionala partnerskapet avser att agera på olika sätt för att påverka en onödig centralisering av leaderhanteringen. d. Lägesrapport strukturfonderna Kia Rönnbäck ger en kort lägesrapport när det gäller strukturfonderna, dvs. regionala och sociala fonden. Enligt regeringens tidplan så beräknas programmen var igång under senhösten Om tidplanen kommer att hålla beror på när partnerskapsöverenskommelsen och programmen lämnas till Kommissionen och hur förhandlingarna fortlöper. Under våren kommer en handlingsplan för socialfonden att tas fram som beräknas vara klar under juni månad. Inget formellt uppdrag har kommit, men förberedelser är vidtagna för att snabbt komma igång med arbetet. Det kommer att bildas två övervakningskommittéer, en för det nationella regionalfondsprogrammet och en för de åtta regionala programmen. Ordföringarna för de regionala programmen kommer att sitta med i ÖK för nationella programmet. Lagen om strukturfondspartnerskap har skickats ut på remiss, vilket är en del av det svenska genomförandepaketet i form av lagar, förordningar, myndighetsinstruktioner och program. (Bilaga 2) 5. Tema: Digitaliseringen stärker tillväxten a. Introduktion, koppling till RUS Sven-Erik Österberg inleder med att betona digitaliserings betydelse för tillväxt i länet och hur den regionala digitala agendan hänger samman med den nationella IT-politiken och den regionala utvecklingsstrategin.

4 Minnesanteckningar 4 (5) Datum Diarienummer b. Förslag till Regional digital agenda (RDA) Tony Blomqvist redogör för de viktigaste delarna i den regionala digitala agendan. Digitala agendan utgår från europeiska och nationella agendor, men länet har en högre målsättning. Det räcker inte att 90 procent av befolkningen får 100 Mbit, alla behöver snabb kommunikation. Det första lagret är infrastrukturen därefter byggs det på med olika lager av tjänster och verksamhet. Den digitala agendan innehåller fyra strategiska områden. Samma som på nationell nivå. Länet har signerat en överenskommelse med regeringen att ta fram en regional digital agenda. Signeringen genomfördes (till slut) digitalt. (del av bilaga 3) c. Mobiltäckning Tony Blomqvist berättar om hur mobilteckningen ser ut och förändras. Dagens mobiltelefoner är egentligen minidatorer som kräver mer kapacitet och därför får vi sämre täckning. PTS kommer att ta fram nya täckningskartor. Det är skillnad på inomhus och utomhustäckning. Telia bygger ut i hela landet och har avsatt 15 mdr för 4G, man prioriterar städer och sedan bygger man utåt mot landsbygden. Nätet struktur ser ut på det sättet. Telenor och Tele2 har 800 MHz-bandet (Net for mobility) och kan bygga ut där det saknas mobil/bredband. Många vet inte om detta. IT Norrbotten startar en gemensam projektgrupp med PTS och operatörer för att få ut informationen till byar, glesbygdsutvecklare, kommuner etc. Det finns olika hinder på vägen, bland annat tiden för att få byggnadstillstånd, elförsörjning och markanvisningar. Mobila basstationer kan förstärka tillfälliga toppar i nätet, ex högsäsong turismen. (del av bilaga 3) d. Gemensam diskussion punkt b. och c. Regionala partnerskapet slår fast betydelsen av digital infrastruktur, men betonar även behovet av att utveckla nya tjänster, produkter, arbetsmetoder som bygger på ny teknik. Beredningsgruppen får i uppdrag att följa upp den regionala digitala agendan. e. Strategi för datacenteretableringar i Norr Anders Granberg ger en kort introduktion till datacenterutvecklingen i länet. Det är en ny industri, tidigare pratade mest om datarum och serverhallar, men nu framträder bilden av ett helt ekosystem av företag, utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning. För att få en helhetsbild har en strategi påbörjats med finansiering från länsstyrelsen, Landstinget och LTU. Tor Björn Minde berättar att datalagringsbehovet växer exponentiellt och innebär stora affärsmöjligheter. Det behövs ca 200 nya datacenter, det skulle kunna handla om allt från arbetstillfällen i länet. Men för att lyckas bör länet rigga ett virituellt företag som har företagsledning, försäljningsorgan, produktutveckling, forskning, stödfunktioner etc. Syftet är att adressera helheten.

5 Minnesanteckningar 5 (5) Datum Diarienummer Länet kan bygga upp och leda branschen, produkt och kompetensutveckling. Det behövs en stor anläggning för att testa olika funktioner, exempelvis kopplat till energiförbrukning. Det viktigaste just nu är att tillsätta en företagsledning som tar fram ett fördjupat handlingsprogram med prioriterade åtgärder, finansiering, strategiskt arbetsfördelning etc. (Bilaga 4) f. Gemensam diskussion punkt d. Regionala partnerskapet diskuteterar möjligheterna med den nya industrieran. Energiskattefrågan nämns också. Norrbottens datacenterstrategi har goda förutsättningar att helt eller delvis anammas på nationell nivå och därmed bli den svenska strategin inom området. Regionala partnerskapet ger Beredningsgruppen i uppdrag att bereda förslagen i datacenterstrategin. 6. Övriga frågor Inga övriga frågor. 7. Nästa möte Det finns flera ledamöter som har svårt att närvara vid nästa sammanträde 6 mars kl Länsstyrelsen undersöker om det går att flytta datumet. 8. Avslutning Landshövding Sven-Erik Österberg avslutar mötet. Vid pennan // Katarina Rönnbäck Bilagor: 1) Bildspel, landsbygdsprogrammet 2) Bildspel, lägesrapport strukturfonderna ) Bildspel, en regional digital agenda för Norrbotten & täckning av trådlös teknik 4) Bildspel, Strategi för Datacenter i Norr en ny industriera

6 Åtgärder enligt rådsförordning Kunskapsöverföring, information Kvalitetssystem för livsmedel Investeringsstöd till jordbruk, skogsbruk & annan affärsverksamhet på landsbygden Grundläggande tjänster t.ex. kommunal planering, förnybar energi, bredband, fritid & kultur, turism, natur- & kulturarv Samarbete (nätverkande, utveckling av nya produkter & processer m.m.) Miljöersättningar till jord, skog, djurens välbefinnande 1

7 EU:s sammanhållningspolitik Smart och hållbar tillväxt för alla Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa Regionala partnerskapet Fler pusselbitar på plats Långtidsbudget Strukturfondsregelverk Partnerskapsöverenskommelse Genomförandeorganisation Nationella program Regionala program och förberedelser för programstart parallella processer 1

8 Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Partnerskapsöverenskommelsen PÖ Sammanhållningspolitiken Politiken för landsbygdsutveckling Havs- och fiskeripolitiken Regionalfonden Socialfonden Fond för landsbygdsutveckling Havs- och fiskerifonden Interreg IVA Nord Koppling till svensk politik genom bland annat Partnerskapsöverenskommelsen mellan regeringen och Kommissionen. - Hur ska ESI-fonderna bidra till Europa 2020-strategin i Sverige? Ny nationell strategi för att utveckla och genomföra tillväxtpolitiken

9 Regional- och socialfonden Regionalfonden regional tillväxtpolitik 9 program Socialfonden arbetsmarknadspolitik 1 program Åtta regionala program + ett nationellt Ett nationellt program (ESF-rådet, adep) Åtta regionala handlingsplaner Tidplan nationell och regional nivå Senhösten Februari PÖ + ESI-fonds programmen till Kommissionen Mars-maj Förhandlingar Genomförandeorganisation Juni Godkända program Programstart Senhösten Januari Strategi för programstart Avstämning med Ndep14 jan Våren-juni Regional handlingsplan för socialfonden Våren Information Projektriggning Projektkontor SFP möten/plan Programstart 3

10 Organisation och regelverk i Sverige - Fondsamordningsuppdrag till Tillväxtverket, ESF och JoV (PÖ) - Två övervakningskommittéer (ÖK) - Nationella programmet (inkl. 8 ordf) - En samlad ÖK för de åtta regionala programmen - Arbetsutskott för båda ÖK Strukturfondpartnerskapen förlängda året ut (2014), ordförande t.o.m Lagar, förordningar, myndighetsinstruktioner, programdokument (genomförandekapitel) Regionalfonden, fördelning av medel Insatsområde Mkr Fördelning IP, mkr 1 Forskning och innovation 550,9 2 Informations- och 91,8 kommunikationsteknik Öka utbyggnad av bredband 59,7 och höghastighetsnät Kommentar Stärka IKT-tillämpningar 32,1 3 Små och medelstora företag 648,1 Främja entreprenörskap 459,1 Riskkapital ingår ca 100 mkr Stödja kapaciteten för SME 189,0 4 Miljö och energi 104,6 Främja energieffektivitet, SMF 36,6 Stödja energieffektivitet 68,0 5 Transporter 440,6 TA 72,0 Summa 1 908,

11 Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå Norrbottens läns landsting, NLL Regionala_2014_01_16 1

12 UTDRAG UR ÄGARDIREKTIV Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsstrategin och regionala tillväxtprogrammet och regeringens Digitala Agenda. Regionala_2014_01_16 2

13 IT I MÄNNISKANS TJÄNST EN DIGITAL AGENDA FÖR SVERIGE Mål för IT-politiken: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Tjänster som skapar nytta Sverige ska ha bredband i världsklass 90 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020 Fritid Kultur Miljö Skola El, värme & VA Turism Vård & Omsorg Transport Telekom Industri Media FoU Lokalt näringsliv Hantverk Handel Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Omsorg Processer & service Verksamhetsutveckling Jordbruk, skog Standards Transmission Informationslagring Identifiering Juridik Affärsmodeller Gränssnitt Protokoll, IP Mjuk infrastruktur Interoperabilitet domänhantering Behörighet Termer & begrepp e-leg Signering Licenser Avtal Tekniska plattformar Stomnät Radiolänk ADSL Tomrör Kabel-TV PLC Hård infrastruktur Tillgänglighet WiFi TV Radio 3G GSM Fastighetsnät Kopparnät Lokala nät (fiber) Regionala_2014_01_16 3

14 VARFÖR BEHÖVS EN REGIONAL DIGITAL AGENDA? Hur kan vi i Norrbotten använda digital teknik för att skapa enklare vardag för människor? bidra till att utveckla länet? möta framtidens utmaningar? bidra till de nationella målen? Anpassning av den nationella agenda utifrån våra behov och förutsättningar IT NORRBOTTENS UPPDRAG Uppdrag från regionala partnerskapet: Ta fram ett förslag till regional digital agenda IT Norrbottens roll: Projektledning Samordning Tidplan: november 2012 december 2013 Regionala_2014_01_16 4

15 REGIONAL DIGITAL AGENDA RUS Europa 2020 Regeringens digitala agenda Regionalt Signatärskap Styrgrupp Regionala partnerskapet & beredningsgrupp Projektledning/samordning IT Norrbotten & Länsstyrelse Referensgrupp NLL Företagarna Kommunförbundet LTU LRF Länsstyrelse ITN FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN Regionala_2014_01_16 5

16 STATUS Regional Digital Agenda = Prioritera + Handlingsplan Konkreta åtgärder Ansvarig för respektive åtgärd Medborgarna ska förstå vad vi menar Komplement till RUS signering av Regional Digital Agenda med IT ministern via video beslut om Norrbottens Regionala Digitala Agenda Partnerskapet Sveriges 3:e Regionala Digitala Agenda Årlig uppföljning Hur? Regionala_2014_01_16 6

17 PLANERADE INSATSER - INFRASTRUKTUR PERIOD ANSVARIG Utse regional bredbandssamordnare & lokala bredbandssamordnare => Kontinuerlig information och utbildning Utveckla en regional bredbandsstrategi för Norrbotten och lokala bredbandsstrategier för kommunerna Bevaka och stimulera möjligheter till extern finansiering av bredbandsutbyggnad Arbeta för en standardisering av hur utbyggnad av fiber och kanalisation ska genomföras i Norrbotten Bevaka och bidra till att konkurrensen ökar för telefoni och bredbandstjänster i Norrbotten Bevaka och bidra till att den fiberbaserade infrastrukturen byggs ut i Norrbotten ITN, Kommunerna ITN, Kommunerna ITN, LST ITN ITN, LST ITN, LST, Kommunerna Bedriva omvärldsbevakning: regler, lagar, direktiv etc. som berör bredband och telefoni såväl nationellt som på EU-nivå Inventera vilka hinder som finns för utbyggnad av trådlöst bredband, (4G) (Utbildning för handläggare avseende bygglov samt tillträde till kommunal mark) Teknisk uppgradering av regionnätet för att möta nya behov av funktionalitet och kapacitet ITN ITN, LST, KF ITN Utvidga regionnätets kommunikationsområde till andra regioner ITN Koordinera och utveckla stadsnäten ITN, Kommunerna NULÄGE VILKA BYGGER FIBERNÄT? Regionala_2014_01_16 7

18 JOKKMOKK PAJALA JOKKMOKK GÄLLIVARE PAJALA ARJEPLOG ARVIDSJAUR PITEÅ HAPARANDA ARJEPLOG ARVIDSJAUR ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ BODEN KALIX HAPARANDA ÄLVSBYN PITEÅ Regionala_2014_01_16 8

19 Tekniken För att klara av det framtida kapacitetsbehovet måste vi bygga ut fiber till alla Fiberkabel hela vägen till slutkunderna Alla får en egen pipeline VARFÖR FIBER NÄR MAN KAN KÖRA TRÅDLÖST? Regionala_2014_01_16 9

20 VARFÖR FIBER NÄR MAN KAN KÖRA TRÅDLÖST? Fiber Fiber Fiber Fiber 4G-5G Fiber Fiber Fiber Fiber BEGRÄNSNINGAR MED TRÅDLÖST Vad påverkar prestandan? Hur många är uppkopplade samtidigt? Avstånd till masten? Hur ser terrängen ut? Berg och Dalar Skog Löv Väderlek Snö, regn. Inomhus kontra utomhus? Smarta telefoner med mindre antenner Regionala_2014_01_16 10

21 BRISTER I TÄCKNINGSKARTOR Dagens täckningskartor = utomhusvärdet Inomhus kontra utomhus Smarta telefoner med mindre antenner Påverkar detta täckningskartorna? NYA TÄCKNINGSKARTOR Juni nivåer a) Utomhus b) Inomhus c) Mobiltelefoner Regionala_2014_01_16 11

22 MOBILTELEFONI/MOBILT BREDBAND Telia Bygger ut och förstärker nätet Mobiltelefoni (GSM/GPRS) Mobilt bredband (3-4G) prio städer 2015 landsbygd 15 miljarder MOBILTELEFONI/MOBILT BREDBAND Net4Mobility = Telenor och Tele 2 PTS lista 300 miljoner kr Bygger ut och förstärker nätet Mobiltelefoni (GSM) Mobilt bredband (3-4G) Målgrupp: <1 Mbit/s 2013/2014 Glesbygd/vita fläckar IT Norrbotten, tillsammans med stadsnäten, levererar fiber till Net4Mobilitys mobila utbyggnad Regionala_2014_01_16 12

23 MOBILTELEFONI + 4G FINNS Ingen vet om det! Information ITN+Telenor+Tele2+PTS Identifiera utbyggd täckning/byavis Gemensamt infoblad Infokanaler Glesbygdsutvecklare Kommunens hemsida/infoblad Lokalpress Byakraften Fler in på PTS-listan 150 miljoner Regionala_2014_01_16 13

24 HINDER FÖR UTBYGGNAD Byggnadstillstånd, markanvisning Vattenfall ingen fastställd tidpunkt för elleverans Trafikverket, ex. Pajala Sametinget Processen från beslut till färdig aktiv basstation tar för lång tid ÅTGÄRDER FÖR UTBYGGNAD Åtgärder Utbildning/info till berörda handläggare Gemensam process i Norrbottens 14 kommuner? Kan vi prioritera t.ex. byggnadstillstånd till operatörer Kan Vattenfall göra prioriterade åtgärder för elleveransen samt mer exakt leveranstid Regionala_2014_01_16 14

25 MOBILA BASSTATIONER/MASTER Förstärka mobiltelefoni och mobilt bredband vid höga belastningar Exempel: O-ringen arrangemang Jokkmokks marknad Tillfälliga turisttillströmningar Behovsinvetering/kommun Var behövs det? Vem kan ge ITN information? SAMMANFATTNING Det beror (i princip) på Norrbotten självt om vi ska få bättre mobiltäckning och mobilt bredband Regionala_2014_01_16 15

26 Strategi för Datacenter i Norr - En ny industriera Tor Björn Minde

27 Innehåll En ny industriera Explosion i datacenter=llväxt Uppdrag & metod Poten=al i Norr Strategi för ad nå resultat

28 En ny industriera

29 En ny industriera för Sverige och regionen After a rigorous review process of sites across Europe, we concluded that Luleå offered the best package of resources including a suitable climate for environmental cooling, clean power resources, available land, talented regional workforce and supportive business and corporate environment. Tom Furlong, VP of Site Operations at Facebook

30 Totalt 750 personer var på något sätt inblandade i byggnationen.

31 Sedan mars 2013 sysselsätts 79 heltidsanställda och ett 20-tal deltidsanställda.

32 Exponen+ell data+llväxt globalt Baserat på IDC 2012

33 Paradigmski:e Pappers- minskar- samhället Nordic Industrial paradigm shift DC establishments Pulp & Paper volumes decrease......while Data Centres volumes increase Industrial paradigm shift leads to decreased volumes, e.g. Pulp & Paper. From , the Pulp & Paper Industry reached a total reduction of 6-7 TWh in the Nordics The Industry indicates additional reduction with 4-5 TWh during the upcoming three years. The global DC Industry is showing a great interest in the Nordics. Something Finland and Sweden have understood and utilizing through heavy marketing and quick actions. They are for instance ongoing activities reviewing the energy tax system for the DC Industry.

34 The Swedish Energy Consumption 2007 vs 2011 The total Energy consumption in Sweden TWh/a - Whereof industrial energy consumption 53 TWh/a (38 %) Industrial energy consumption per industry (TWh/a): Industry Diff. % Pulp & Paper 24,6 21,7-2,9-12 Chemistry 7,3 7,2-0,1-1 Iron & Steel 8,4 7,6-0,8-9 Engineering 7,0 6,3-0,7-10 Mining 2,7 3,3 0,6 22 Other 7,9 6,8-1,1-14 Total 57,9 52,9-5,0-9 Source: Sweden's Energy Authority 15 - Vattenfall Data Centre Initiative Rick Abrahamsson October 2, 2013

35 Fram+dsvision av Microso: Förr Kraftverk Hög spänning Medelhög spänning Låg spänning Substation Transformator Energi till data Hem Data är nästa form av energi Nu Kraftverk Hög spänning Datacenter Energi Sub till data Station Data Hem Distribuera data istället för elektricitet Framtiden Grönt kraftverk Datacenter Energi till data Data Hem Spara och transportera data istället för energi Baserat på Microsoft 2013

36 Vad kan det innebära? Facebook i Oregon Investering 1400 Mkr 36% landade lokalt 140 Mkr i drinsutginer jobb under 2011 Jobbmul=plikator lokalt 2,0 Jobbmul=plikator landet 3,4 Facebook är bäst i klassen. Analys pågår av Håkan Y LTU

37 Nyheten om att Facebook valt Luleå gav minst 1500 artiklar, det största PR-genomslaget för Luleå och regionen någonsin, och ett momentum för Sverige som ledande ICT-nation.

38

39 World record in Luleå 2493 Persons - Like

40 Explosion i datacenter=llväxt

41 According to the IT and facilities executives and managers in this study, the main forces driving increased datacenter capacity include expansion into new geographic markets; supporting faster, better, and/or new services for customers; and improving business resilience with more timely and reliable disaster recovery (see Figure 1). Orsaker för +llväxt FIGURE 1 Factors Driving Increase in Datacenter Capacity Expansion of the business into new geographies n = 281 Improvements in business continuity/disaster recovery Expansion in workloads beyond the current processing capacity of existing datacenters Expansion in workloads beyond current power capacity of existing datacenters Deployment of new large-scale applications with different performance/network requirements Base = respondents forecasting increase in datacenter capacity Source: IDC Global DCIM Survey, (% of respondents) Each of these factors is a contributor to the fundamental business goal of driving faster innovation in product and service delivery. For example:

42 Behov av nya datacenter Kapacitetstillväxt med nuvarande energi & processorer Behov av nya datacenter Baserat på IDC 2012

43 Behov av energi globalt Power (GW) Totalt behov 100 GW 160GW 40 zettabyte = 1000 SSAB GW 4 zettabyte = 1000 Facebook byggnader zettabyte = bytes 1 h HDTV är ca 10 GB = bytes Baserat på Microsoft 2010

44 Marknads+llväxt fram +ll Nya mega datacenter Totalt GW Baserat på IDC, Gigaom, Dcdynamics 2012

45 Har vi nåt val? Data=llväxten är nödvändig ICT hjälper lösa utmaningar i samhället Effek=visering av industri och samhälle fortsäder Mobilt (internet) stödar utvecklingen (ex. faygas) Åldrande befolkning behöver lösningar Energiproduk=onen har valmöjligheter Produk=on i mellan- Europa är CO2 tung 450 gram CO2/kWh Sveriges produk=on är mest förnyelsebar energi 20 gram CO2/kWh

46 Uppdrag & metod

47 OmfaKning Konsument- tjänster Företags- tjänster Användartjänster Tjänste mjukvara, mobila och fasta terminaler DC plaaormar Server mjukvara, big data mjukvara, kontroll mjukvara DC Infrastruktur Hus, mark, kran, fiber, kyla, server hårdvara Medborgar- tjänster Digitala agendan Datacenter strategin Datacenter Nät Användare Tjänster Tjänster Datacenter strategin Digitala agendan

48 Strategiprocess Learn Focus Align Execute Frågeställningar Do things right SWOT Mission Fokus Hur Strategier Vision Valmöjligheter Planer Scenarion Vinnande koncept Balans Vad Strategier Do right things Insikter Klar Förslag

49 Poten=al i Norr

50 En jämförelse 20 MW Data center Stad Amsterdam Stockholm Luleå Medeltemp 10 C 6 C 2 C Luftflöde (kg/s) Effektivitet (PUE) Energipris ( /MWh) Kostnad (M /a) Ton CO2 årligen 80k 3,5k 0 Infrastruktur Medium-Hög Hög Extremt hög säkerhet

51 Kapacitet i Sverige för nya mega DC Behov i Europa 6000 MW Överproduktion i Sverige >2300 MW The Powerful Swedish Case Swedens strong and redundant power infrastructure - High availability in the different part of the transmission system with uptime figures like 99,99 percent in the National and Regional grids Swedens power production - 97 % fossile free - Power production based on hydro, nuclear, wind and bio mass. - Expanding wind power by factor 3 until 2050 Hydro Nuclear Bio mass Wind Motsvarar > 50 st mega datacenter Stabile Swedish power balance today and in the future Power Production Power Consumption (TWh/a) Difference (TWh/a) (TWh/a) 9-Vattenfall Data Centre Initiative Rick Abrahamsson October 2, 2013 Confidentiality class: None

52 SWOT analys Styrkor Klimat (kyla & vatten), grön energi och energiöverskott Stabil & säker infrastruktur 1 Mega datacenter tack vare privat & offentlig affärsmiljö Svagheter Inget till stort datacenter bolag Få lokala datacenter bolag Tillgång till tekniker Riskkapital Storskalig DC provmiljö LTU forskning SW, kyla, energi, hus Partnerskap och marknadsplats Energiskatten ej konkurrensneutralt Tekniska innovationer gröna DC i varmt klimat Fiberfördröjningen Möjligheter Hot

53 Osäkerheter Lägre söderut Elskatt Lägre i Norr Osäkerheter Konsumentvarumärken bara Fördröjning ett problem Hållbarhet Fiber kommunikation Högst på agendan för alla Fördröjning till Asien/Afrika ok Oberoende av klimat Kylning Stort klimatberoende Oberoende av land Data privacy Sverige säkert för data

54 Scenarion Elskatt Konkurrens Neutral Explosiv Hållbarhet Andrahandslokalisering Ett av förstahandsvalen Försthandsvalet för alla Osäkerheter Fiber kom < 5 stora datacenter Endast för svensk marknad eller hållbarhetsflagg ca 10 stora Internetbolag/ stora molnbolag för Europa och endast svensk marknad moln & uthyrning > 20 stora datacenter Alla typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika Kylning Data privacy

55 Scenario 1: KonkurrensutsaK 7 byggnader 1000 jobb Konkurrens Andrahandslokalisering < 5 stora datacenter Endast för svensk marknad eller hållbarhetsflagg

56 Scenario 2 Neutralt 14 byggnader 2000 jobb Neutral Ett av förstahandsvalen ca 10 stora datacenter Internetbolag/ stora molnbolag för Europa och endast svensk marknad moln/ uthyrning

57 Scenario 3 Explosiv +llväxt 26 byggnader 3500 jobb Explosiv Försthandsvalet för alla > 20 stora datacenter Alla typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika

58 Scenarion Byggnader Effektanvändning

59 Scenarion SkaKeintäkter Investeringar 3,5 Miljardkr/år 2 Miljardkr/år 1 Miljardkr/år 8 Miljardkr/år 5 Miljardkr/år 3 Miljardkr/år

60 Scenarion Personalbehov Byggarbeten 3500 jobb 2500 jobb 1000 jobb 1500 jobb 800 jobb 400 jobb

61 Scenarion Teknikerbehov Utbildning 1100 jobb 700 jobb 400 jobb 250 utexade/år 100 utexade/år 40 utexade/år

62 Strategi för ad nå resultat

63 Mission Create the leading Green Cool climate smart Datacenter Technology Region

64 Vision Extreme efficiency in sustainable datacenters for the zedabyte era

65 Vision: Kra:ig +llväxt byggnader jobb Kraftig Försthandsvalet för många stora datacenter Många typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika Effek=vt- Hållbart RiskfriD - Innova=vt

66 Vinnande koncept (Hur vi lyckas) DC risk index = Känd Innovation Ledarskap Tillväxt Erkänd Berömd Bygg på styrkor UtnyKja det unika

67 Hur vi lyckas - Tänk regionen som ek företag Företagsledning -? Forskning - LTU++ Produktutveckling -? Produktledning -? Strategisk Marknadsföring -? Försäljning - The Node Pole Kunder Datacenter Products Services? Stödfunk=oner länsstyrelse, kommuner

68 Hur vi lyckas Steg- för- Steg Marknadsledare Kunder Datacenter Products Services Andra Regioner Kunder Marknadsaktör Datacenter Products Services Kunder Datacenter Markaktör

69 How to win Bygg på styrkor och unicitet 1 Med uthållighet förbättra svaga punkter i DataCenter-riskindex 4 Med långsiktighet forska inom klimatsmart teknologi 3 Med fokus etablera ett grön-kallt branschledarskap 2 Med snabbhet etablera ett ekosystem Kunder

70 1 1. Region Etablera, bearbeta, utbilda & utveckla Arbeta uthålligt på utbildningar, energiskaden, industri- poli=ska miljön, statens mega DC, energisäkerhet och fiberkommunika=on. CIng Glapp HIng Tekniker Service Utbildning Proaktiv site etablering Statens mega-dc Infrastruktur

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Regionala partnerskapet

Regionala partnerskapet 1 (5) Regionala partnerskapet Tid: Tisdag 7 december, kl. 13.00-16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Per-Ola Eriksson Britt Westerlund Gunnar Plym Forshell Göran Nilsson Johan Sterte Krister

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (3) Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Tid: Måndag 31 maj 2010, kl. 13.00-15.00 Plats: Lilla Björn, Länsstyrelsen Ledamöter: Göran Nilsson Jan Johansson Kjell Hjelm Majvor Johansson Roger

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter

IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter !! IT- i svensk offentlig sektor minst 40 års lärorika erfarenheter 1960 1979 Samhällsdata digitaliseras och lagras i databaser Stordatorer 1980 1984 Lokala nätverk Stordatorer + terminaler 1985 1989 Lokala

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

En ny digital basindustri Anders Granberg, Strategic Advisor CEO Anders Granberg AB

En ny digital basindustri Anders Granberg, Strategic Advisor CEO Anders Granberg AB En ny digital basindustri Anders Granberg, Strategic Advisor CEO Anders Granberg AB Facebook s Pioneer Data Center Investment! The hub for Facebook s EMEA operations. First outside US! The largest data

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Internetdagarna 2007. Infrastruktur och samhälle Bredbandsutbyggnaden. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Sveriges Kommuner och Landsting

Internetdagarna 2007. Infrastruktur och samhälle Bredbandsutbyggnaden. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Internetdagarna 2007 Infrastruktur och samhälle Bredbandsutbyggnaden Björn Björk, Sveriges Kommuner och Landsting Åke Hedén, David Troëng, Lars Hedberg, Örjan

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten www.regionvasterbotten.se Digitala Västerbotten Politikerforum - Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Stockholm, 4 dec 2015 Magnus Rudehäll Digital strateg magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

2011-12-14 www.thenodepole.com

2011-12-14 www.thenodepole.com 2011-12-14 www.thenodepole.com Anders Granberg North Sweden Datacenter Locations Facebook s Pioneer Data Center Investment The hub for Facebook s EMEA operations The largest data center of its kind in

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service vilket skapar

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer