Regionala partnerskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala partnerskapet"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1 (5) Datum Diarienummer Regionala partnerskapet Tid: Torsdag den 16 januari, kl Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Sven-Erik Österberg Anders Josefsson Andreas Lind Bengt-Olov Innala Britt Westerlund Gunnar Plym Forshell Göran Nilsson Johan Sterte Kent Ögren Kjell Hjelm Pertti Vainikainen Peter Roslund Tommy Nyström Ledamöter med förhinder: Ingrid Inga Krister Palo Ola Leander Vakant Tjänstemän/föredragande: Anders Granberg Anita Lindfors Anna Lindberg Catherine Melby Johan Sjökvist Katarina Rönnbäck Tina Norgren Tony Blomqvist Tor Björn Minde Victoria Sjöholm Jansson Landshövding, Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens Handelskammare Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen i Norrbotten Arbetsförmedlingen Luleå tekniska universitet Norrbottens läns landsting Företagarna Norrbotten LO Kommunförbundet Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten Sametinget Trafikverket TCO SACO The Node Pole Kommunförbundet Norrbotten Norrbottens läns landsting IT Norrbotten Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbotten IT Norrbotten Centek Länsstyrelsen i Norrbottens län POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 Minnesanteckningar 2 (5) Datum Diarienummer Tema: Digitaliseringen stärker tillväxten 1. Inledning Landshövding Sven-Erik Österberg hälsar alla välkommen och öppnar mötet. 2. Upprop Tina Norgren förrättar upprop. 3. Godkännande av dagordning Regionala partnerskapet godkänner dagordningen. 4. Korta rapporter a. Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland Tina Norgren informerar om Strukturfondspartnerskapets senaste möte i början av december då projekt prioriterades både för social- och regionalfonden inom ramen för innevarande programperiod Samtliga ledamöter i Strukturfondspartnerskapet har fått förlängt förordnande året ut (2014) och ordförande landshövding Sven-Erik Österberg till och med Strukturfondspartnerskapet kommer att planera för öppnandet av de nya strukturfondsprogrammen perioden Sven-Erik Österberg och Kent Ögren redogör kort för ett möte med näringsdepartementets satssekreterare med ansvar för strukturfondsfrågorna tidigare i veckan. Den samlade bedömning är att mötet föll väldigt väl ut och att regeringen lägger ner ett omfattande arbetet för att få ihop nästa programperiod på ett samordnat sätt. b. Kompetensförsörjningsutskottet Göran Nilsson berättar om Kompetensförsörjningsutskottets aktiviteter och verksamhetsplan för Det utskickade förslaget kompletteras med behovet att i någon mån lyfta ut gruv- och mineralnäringens kompetensförsörjningsbehov från utskottets möten till en särskild kommitté. En ny arbetsmarknadsprognos presenterades i december. Efterfrågan på arbetskraft är hög och för fjärde året i rad slår arbetsförmedlingen rekord i antal nyinkomna platser. Regionala partnerskapet ställer sig bakom kompetensförsörjningsutskottets förslag till verksamhetsplan c. Landsbygdsprogrammet Victoria Sjöholm Jansson informerar om arbetet med det kommande landsbygdsprogrammet

3 Minnesanteckningar 3 (5) Datum Diarienummer Processen är försenad och det nationella programmet är inte ännu presenterat. Budgeten (nationell nivå) är något lägre än under föregående programperiod 32 mdr, d.v.s. 10 lägre än tidigare. På grund av utgiftsstaket så kommer landsbygdsprogrammet inte att starta i full skala förrän Bara ett fåtal åtgärder kommer igång 2014 och det är investering i jordbruk, stöd till bredband och rovdjursstängsel. Företagsstöd, projektbidrag och leaderinsatser får vänta. Jordbruksverket planerar för ett poängssystem för rangordna olika ansökningar, och det blir förmodligen ansökningsomgångar som i andra EU-fonder. Jordbruksverket vill ta hand om hela hanteringen av leader, dvs. en centralisering. Det finns ett stort motstånd eftersom leader till sin natur har en stark lokal och regional förankring. Förutom arbetet med ett nytt landsbygdsprogram så pågår utformningen av ett nytt regionalt serviceprogram (RSP). Senast den 14 mars så ska ett nytt program lämnas till Tillväxtverket. Vid nästa möte med Regionala partnerskapet så kommer programmet att presenteras. (Bilaga 1) Regionala partnerskapet avser att agera på olika sätt för att påverka en onödig centralisering av leaderhanteringen. d. Lägesrapport strukturfonderna Kia Rönnbäck ger en kort lägesrapport när det gäller strukturfonderna, dvs. regionala och sociala fonden. Enligt regeringens tidplan så beräknas programmen var igång under senhösten Om tidplanen kommer att hålla beror på när partnerskapsöverenskommelsen och programmen lämnas till Kommissionen och hur förhandlingarna fortlöper. Under våren kommer en handlingsplan för socialfonden att tas fram som beräknas vara klar under juni månad. Inget formellt uppdrag har kommit, men förberedelser är vidtagna för att snabbt komma igång med arbetet. Det kommer att bildas två övervakningskommittéer, en för det nationella regionalfondsprogrammet och en för de åtta regionala programmen. Ordföringarna för de regionala programmen kommer att sitta med i ÖK för nationella programmet. Lagen om strukturfondspartnerskap har skickats ut på remiss, vilket är en del av det svenska genomförandepaketet i form av lagar, förordningar, myndighetsinstruktioner och program. (Bilaga 2) 5. Tema: Digitaliseringen stärker tillväxten a. Introduktion, koppling till RUS Sven-Erik Österberg inleder med att betona digitaliserings betydelse för tillväxt i länet och hur den regionala digitala agendan hänger samman med den nationella IT-politiken och den regionala utvecklingsstrategin.

4 Minnesanteckningar 4 (5) Datum Diarienummer b. Förslag till Regional digital agenda (RDA) Tony Blomqvist redogör för de viktigaste delarna i den regionala digitala agendan. Digitala agendan utgår från europeiska och nationella agendor, men länet har en högre målsättning. Det räcker inte att 90 procent av befolkningen får 100 Mbit, alla behöver snabb kommunikation. Det första lagret är infrastrukturen därefter byggs det på med olika lager av tjänster och verksamhet. Den digitala agendan innehåller fyra strategiska områden. Samma som på nationell nivå. Länet har signerat en överenskommelse med regeringen att ta fram en regional digital agenda. Signeringen genomfördes (till slut) digitalt. (del av bilaga 3) c. Mobiltäckning Tony Blomqvist berättar om hur mobilteckningen ser ut och förändras. Dagens mobiltelefoner är egentligen minidatorer som kräver mer kapacitet och därför får vi sämre täckning. PTS kommer att ta fram nya täckningskartor. Det är skillnad på inomhus och utomhustäckning. Telia bygger ut i hela landet och har avsatt 15 mdr för 4G, man prioriterar städer och sedan bygger man utåt mot landsbygden. Nätet struktur ser ut på det sättet. Telenor och Tele2 har 800 MHz-bandet (Net for mobility) och kan bygga ut där det saknas mobil/bredband. Många vet inte om detta. IT Norrbotten startar en gemensam projektgrupp med PTS och operatörer för att få ut informationen till byar, glesbygdsutvecklare, kommuner etc. Det finns olika hinder på vägen, bland annat tiden för att få byggnadstillstånd, elförsörjning och markanvisningar. Mobila basstationer kan förstärka tillfälliga toppar i nätet, ex högsäsong turismen. (del av bilaga 3) d. Gemensam diskussion punkt b. och c. Regionala partnerskapet slår fast betydelsen av digital infrastruktur, men betonar även behovet av att utveckla nya tjänster, produkter, arbetsmetoder som bygger på ny teknik. Beredningsgruppen får i uppdrag att följa upp den regionala digitala agendan. e. Strategi för datacenteretableringar i Norr Anders Granberg ger en kort introduktion till datacenterutvecklingen i länet. Det är en ny industri, tidigare pratade mest om datarum och serverhallar, men nu framträder bilden av ett helt ekosystem av företag, utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning. För att få en helhetsbild har en strategi påbörjats med finansiering från länsstyrelsen, Landstinget och LTU. Tor Björn Minde berättar att datalagringsbehovet växer exponentiellt och innebär stora affärsmöjligheter. Det behövs ca 200 nya datacenter, det skulle kunna handla om allt från arbetstillfällen i länet. Men för att lyckas bör länet rigga ett virituellt företag som har företagsledning, försäljningsorgan, produktutveckling, forskning, stödfunktioner etc. Syftet är att adressera helheten.

5 Minnesanteckningar 5 (5) Datum Diarienummer Länet kan bygga upp och leda branschen, produkt och kompetensutveckling. Det behövs en stor anläggning för att testa olika funktioner, exempelvis kopplat till energiförbrukning. Det viktigaste just nu är att tillsätta en företagsledning som tar fram ett fördjupat handlingsprogram med prioriterade åtgärder, finansiering, strategiskt arbetsfördelning etc. (Bilaga 4) f. Gemensam diskussion punkt d. Regionala partnerskapet diskuteterar möjligheterna med den nya industrieran. Energiskattefrågan nämns också. Norrbottens datacenterstrategi har goda förutsättningar att helt eller delvis anammas på nationell nivå och därmed bli den svenska strategin inom området. Regionala partnerskapet ger Beredningsgruppen i uppdrag att bereda förslagen i datacenterstrategin. 6. Övriga frågor Inga övriga frågor. 7. Nästa möte Det finns flera ledamöter som har svårt att närvara vid nästa sammanträde 6 mars kl Länsstyrelsen undersöker om det går att flytta datumet. 8. Avslutning Landshövding Sven-Erik Österberg avslutar mötet. Vid pennan // Katarina Rönnbäck Bilagor: 1) Bildspel, landsbygdsprogrammet 2) Bildspel, lägesrapport strukturfonderna ) Bildspel, en regional digital agenda för Norrbotten & täckning av trådlös teknik 4) Bildspel, Strategi för Datacenter i Norr en ny industriera

6 Åtgärder enligt rådsförordning Kunskapsöverföring, information Kvalitetssystem för livsmedel Investeringsstöd till jordbruk, skogsbruk & annan affärsverksamhet på landsbygden Grundläggande tjänster t.ex. kommunal planering, förnybar energi, bredband, fritid & kultur, turism, natur- & kulturarv Samarbete (nätverkande, utveckling av nya produkter & processer m.m.) Miljöersättningar till jord, skog, djurens välbefinnande 1

7 EU:s sammanhållningspolitik Smart och hållbar tillväxt för alla Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa Regionala partnerskapet Fler pusselbitar på plats Långtidsbudget Strukturfondsregelverk Partnerskapsöverenskommelse Genomförandeorganisation Nationella program Regionala program och förberedelser för programstart parallella processer 1

8 Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) Partnerskapsöverenskommelsen PÖ Sammanhållningspolitiken Politiken för landsbygdsutveckling Havs- och fiskeripolitiken Regionalfonden Socialfonden Fond för landsbygdsutveckling Havs- och fiskerifonden Interreg IVA Nord Koppling till svensk politik genom bland annat Partnerskapsöverenskommelsen mellan regeringen och Kommissionen. - Hur ska ESI-fonderna bidra till Europa 2020-strategin i Sverige? Ny nationell strategi för att utveckla och genomföra tillväxtpolitiken

9 Regional- och socialfonden Regionalfonden regional tillväxtpolitik 9 program Socialfonden arbetsmarknadspolitik 1 program Åtta regionala program + ett nationellt Ett nationellt program (ESF-rådet, adep) Åtta regionala handlingsplaner Tidplan nationell och regional nivå Senhösten Februari PÖ + ESI-fonds programmen till Kommissionen Mars-maj Förhandlingar Genomförandeorganisation Juni Godkända program Programstart Senhösten Januari Strategi för programstart Avstämning med Ndep14 jan Våren-juni Regional handlingsplan för socialfonden Våren Information Projektriggning Projektkontor SFP möten/plan Programstart 3

10 Organisation och regelverk i Sverige - Fondsamordningsuppdrag till Tillväxtverket, ESF och JoV (PÖ) - Två övervakningskommittéer (ÖK) - Nationella programmet (inkl. 8 ordf) - En samlad ÖK för de åtta regionala programmen - Arbetsutskott för båda ÖK Strukturfondpartnerskapen förlängda året ut (2014), ordförande t.o.m Lagar, förordningar, myndighetsinstruktioner, programdokument (genomförandekapitel) Regionalfonden, fördelning av medel Insatsområde Mkr Fördelning IP, mkr 1 Forskning och innovation 550,9 2 Informations- och 91,8 kommunikationsteknik Öka utbyggnad av bredband 59,7 och höghastighetsnät Kommentar Stärka IKT-tillämpningar 32,1 3 Små och medelstora företag 648,1 Främja entreprenörskap 459,1 Riskkapital ingår ca 100 mkr Stödja kapaciteten för SME 189,0 4 Miljö och energi 104,6 Främja energieffektivitet, SMF 36,6 Stödja energieffektivitet 68,0 5 Transporter 440,6 TA 72,0 Summa 1 908,

11 Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå Norrbottens läns landsting, NLL Regionala_2014_01_16 1

12 UTDRAG UR ÄGARDIREKTIV Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsstrategin och regionala tillväxtprogrammet och regeringens Digitala Agenda. Regionala_2014_01_16 2

13 IT I MÄNNISKANS TJÄNST EN DIGITAL AGENDA FÖR SVERIGE Mål för IT-politiken: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Tjänster som skapar nytta Sverige ska ha bredband i världsklass 90 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020 Fritid Kultur Miljö Skola El, värme & VA Turism Vård & Omsorg Transport Telekom Industri Media FoU Lokalt näringsliv Hantverk Handel Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Omsorg Processer & service Verksamhetsutveckling Jordbruk, skog Standards Transmission Informationslagring Identifiering Juridik Affärsmodeller Gränssnitt Protokoll, IP Mjuk infrastruktur Interoperabilitet domänhantering Behörighet Termer & begrepp e-leg Signering Licenser Avtal Tekniska plattformar Stomnät Radiolänk ADSL Tomrör Kabel-TV PLC Hård infrastruktur Tillgänglighet WiFi TV Radio 3G GSM Fastighetsnät Kopparnät Lokala nät (fiber) Regionala_2014_01_16 3

14 VARFÖR BEHÖVS EN REGIONAL DIGITAL AGENDA? Hur kan vi i Norrbotten använda digital teknik för att skapa enklare vardag för människor? bidra till att utveckla länet? möta framtidens utmaningar? bidra till de nationella målen? Anpassning av den nationella agenda utifrån våra behov och förutsättningar IT NORRBOTTENS UPPDRAG Uppdrag från regionala partnerskapet: Ta fram ett förslag till regional digital agenda IT Norrbottens roll: Projektledning Samordning Tidplan: november 2012 december 2013 Regionala_2014_01_16 4

15 REGIONAL DIGITAL AGENDA RUS Europa 2020 Regeringens digitala agenda Regionalt Signatärskap Styrgrupp Regionala partnerskapet & beredningsgrupp Projektledning/samordning IT Norrbotten & Länsstyrelse Referensgrupp NLL Företagarna Kommunförbundet LTU LRF Länsstyrelse ITN FYRA STRATEGISKA OMRÅDEN Regionala_2014_01_16 5

16 STATUS Regional Digital Agenda = Prioritera + Handlingsplan Konkreta åtgärder Ansvarig för respektive åtgärd Medborgarna ska förstå vad vi menar Komplement till RUS signering av Regional Digital Agenda med IT ministern via video beslut om Norrbottens Regionala Digitala Agenda Partnerskapet Sveriges 3:e Regionala Digitala Agenda Årlig uppföljning Hur? Regionala_2014_01_16 6

17 PLANERADE INSATSER - INFRASTRUKTUR PERIOD ANSVARIG Utse regional bredbandssamordnare & lokala bredbandssamordnare => Kontinuerlig information och utbildning Utveckla en regional bredbandsstrategi för Norrbotten och lokala bredbandsstrategier för kommunerna Bevaka och stimulera möjligheter till extern finansiering av bredbandsutbyggnad Arbeta för en standardisering av hur utbyggnad av fiber och kanalisation ska genomföras i Norrbotten Bevaka och bidra till att konkurrensen ökar för telefoni och bredbandstjänster i Norrbotten Bevaka och bidra till att den fiberbaserade infrastrukturen byggs ut i Norrbotten ITN, Kommunerna ITN, Kommunerna ITN, LST ITN ITN, LST ITN, LST, Kommunerna Bedriva omvärldsbevakning: regler, lagar, direktiv etc. som berör bredband och telefoni såväl nationellt som på EU-nivå Inventera vilka hinder som finns för utbyggnad av trådlöst bredband, (4G) (Utbildning för handläggare avseende bygglov samt tillträde till kommunal mark) Teknisk uppgradering av regionnätet för att möta nya behov av funktionalitet och kapacitet ITN ITN, LST, KF ITN Utvidga regionnätets kommunikationsområde till andra regioner ITN Koordinera och utveckla stadsnäten ITN, Kommunerna NULÄGE VILKA BYGGER FIBERNÄT? Regionala_2014_01_16 7

18 JOKKMOKK PAJALA JOKKMOKK GÄLLIVARE PAJALA ARJEPLOG ARVIDSJAUR PITEÅ HAPARANDA ARJEPLOG ARVIDSJAUR ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ BODEN KALIX HAPARANDA ÄLVSBYN PITEÅ Regionala_2014_01_16 8

19 Tekniken För att klara av det framtida kapacitetsbehovet måste vi bygga ut fiber till alla Fiberkabel hela vägen till slutkunderna Alla får en egen pipeline VARFÖR FIBER NÄR MAN KAN KÖRA TRÅDLÖST? Regionala_2014_01_16 9

20 VARFÖR FIBER NÄR MAN KAN KÖRA TRÅDLÖST? Fiber Fiber Fiber Fiber 4G-5G Fiber Fiber Fiber Fiber BEGRÄNSNINGAR MED TRÅDLÖST Vad påverkar prestandan? Hur många är uppkopplade samtidigt? Avstånd till masten? Hur ser terrängen ut? Berg och Dalar Skog Löv Väderlek Snö, regn. Inomhus kontra utomhus? Smarta telefoner med mindre antenner Regionala_2014_01_16 10

21 BRISTER I TÄCKNINGSKARTOR Dagens täckningskartor = utomhusvärdet Inomhus kontra utomhus Smarta telefoner med mindre antenner Påverkar detta täckningskartorna? NYA TÄCKNINGSKARTOR Juni nivåer a) Utomhus b) Inomhus c) Mobiltelefoner Regionala_2014_01_16 11

22 MOBILTELEFONI/MOBILT BREDBAND Telia Bygger ut och förstärker nätet Mobiltelefoni (GSM/GPRS) Mobilt bredband (3-4G) prio städer 2015 landsbygd 15 miljarder MOBILTELEFONI/MOBILT BREDBAND Net4Mobility = Telenor och Tele 2 PTS lista 300 miljoner kr Bygger ut och förstärker nätet Mobiltelefoni (GSM) Mobilt bredband (3-4G) Målgrupp: <1 Mbit/s 2013/2014 Glesbygd/vita fläckar IT Norrbotten, tillsammans med stadsnäten, levererar fiber till Net4Mobilitys mobila utbyggnad Regionala_2014_01_16 12

23 MOBILTELEFONI + 4G FINNS Ingen vet om det! Information ITN+Telenor+Tele2+PTS Identifiera utbyggd täckning/byavis Gemensamt infoblad Infokanaler Glesbygdsutvecklare Kommunens hemsida/infoblad Lokalpress Byakraften Fler in på PTS-listan 150 miljoner Regionala_2014_01_16 13

24 HINDER FÖR UTBYGGNAD Byggnadstillstånd, markanvisning Vattenfall ingen fastställd tidpunkt för elleverans Trafikverket, ex. Pajala Sametinget Processen från beslut till färdig aktiv basstation tar för lång tid ÅTGÄRDER FÖR UTBYGGNAD Åtgärder Utbildning/info till berörda handläggare Gemensam process i Norrbottens 14 kommuner? Kan vi prioritera t.ex. byggnadstillstånd till operatörer Kan Vattenfall göra prioriterade åtgärder för elleveransen samt mer exakt leveranstid Regionala_2014_01_16 14

25 MOBILA BASSTATIONER/MASTER Förstärka mobiltelefoni och mobilt bredband vid höga belastningar Exempel: O-ringen arrangemang Jokkmokks marknad Tillfälliga turisttillströmningar Behovsinvetering/kommun Var behövs det? Vem kan ge ITN information? SAMMANFATTNING Det beror (i princip) på Norrbotten självt om vi ska få bättre mobiltäckning och mobilt bredband Regionala_2014_01_16 15

26 Strategi för Datacenter i Norr - En ny industriera Tor Björn Minde

27 Innehåll En ny industriera Explosion i datacenter=llväxt Uppdrag & metod Poten=al i Norr Strategi för ad nå resultat

28 En ny industriera

29 En ny industriera för Sverige och regionen After a rigorous review process of sites across Europe, we concluded that Luleå offered the best package of resources including a suitable climate for environmental cooling, clean power resources, available land, talented regional workforce and supportive business and corporate environment. Tom Furlong, VP of Site Operations at Facebook

30 Totalt 750 personer var på något sätt inblandade i byggnationen.

31 Sedan mars 2013 sysselsätts 79 heltidsanställda och ett 20-tal deltidsanställda.

32 Exponen+ell data+llväxt globalt Baserat på IDC 2012

33 Paradigmski:e Pappers- minskar- samhället Nordic Industrial paradigm shift DC establishments Pulp & Paper volumes decrease......while Data Centres volumes increase Industrial paradigm shift leads to decreased volumes, e.g. Pulp & Paper. From , the Pulp & Paper Industry reached a total reduction of 6-7 TWh in the Nordics The Industry indicates additional reduction with 4-5 TWh during the upcoming three years. The global DC Industry is showing a great interest in the Nordics. Something Finland and Sweden have understood and utilizing through heavy marketing and quick actions. They are for instance ongoing activities reviewing the energy tax system for the DC Industry.

34 The Swedish Energy Consumption 2007 vs 2011 The total Energy consumption in Sweden TWh/a - Whereof industrial energy consumption 53 TWh/a (38 %) Industrial energy consumption per industry (TWh/a): Industry Diff. % Pulp & Paper 24,6 21,7-2,9-12 Chemistry 7,3 7,2-0,1-1 Iron & Steel 8,4 7,6-0,8-9 Engineering 7,0 6,3-0,7-10 Mining 2,7 3,3 0,6 22 Other 7,9 6,8-1,1-14 Total 57,9 52,9-5,0-9 Source: Sweden's Energy Authority 15 - Vattenfall Data Centre Initiative Rick Abrahamsson October 2, 2013

35 Fram+dsvision av Microso: Förr Kraftverk Hög spänning Medelhög spänning Låg spänning Substation Transformator Energi till data Hem Data är nästa form av energi Nu Kraftverk Hög spänning Datacenter Energi Sub till data Station Data Hem Distribuera data istället för elektricitet Framtiden Grönt kraftverk Datacenter Energi till data Data Hem Spara och transportera data istället för energi Baserat på Microsoft 2013

36 Vad kan det innebära? Facebook i Oregon Investering 1400 Mkr 36% landade lokalt 140 Mkr i drinsutginer jobb under 2011 Jobbmul=plikator lokalt 2,0 Jobbmul=plikator landet 3,4 Facebook är bäst i klassen. Analys pågår av Håkan Y LTU

37 Nyheten om att Facebook valt Luleå gav minst 1500 artiklar, det största PR-genomslaget för Luleå och regionen någonsin, och ett momentum för Sverige som ledande ICT-nation.

38

39 World record in Luleå 2493 Persons - Like

40 Explosion i datacenter=llväxt

41 According to the IT and facilities executives and managers in this study, the main forces driving increased datacenter capacity include expansion into new geographic markets; supporting faster, better, and/or new services for customers; and improving business resilience with more timely and reliable disaster recovery (see Figure 1). Orsaker för +llväxt FIGURE 1 Factors Driving Increase in Datacenter Capacity Expansion of the business into new geographies n = 281 Improvements in business continuity/disaster recovery Expansion in workloads beyond the current processing capacity of existing datacenters Expansion in workloads beyond current power capacity of existing datacenters Deployment of new large-scale applications with different performance/network requirements Base = respondents forecasting increase in datacenter capacity Source: IDC Global DCIM Survey, (% of respondents) Each of these factors is a contributor to the fundamental business goal of driving faster innovation in product and service delivery. For example:

42 Behov av nya datacenter Kapacitetstillväxt med nuvarande energi & processorer Behov av nya datacenter Baserat på IDC 2012

43 Behov av energi globalt Power (GW) Totalt behov 100 GW 160GW 40 zettabyte = 1000 SSAB GW 4 zettabyte = 1000 Facebook byggnader zettabyte = bytes 1 h HDTV är ca 10 GB = bytes Baserat på Microsoft 2010

44 Marknads+llväxt fram +ll Nya mega datacenter Totalt GW Baserat på IDC, Gigaom, Dcdynamics 2012

45 Har vi nåt val? Data=llväxten är nödvändig ICT hjälper lösa utmaningar i samhället Effek=visering av industri och samhälle fortsäder Mobilt (internet) stödar utvecklingen (ex. faygas) Åldrande befolkning behöver lösningar Energiproduk=onen har valmöjligheter Produk=on i mellan- Europa är CO2 tung 450 gram CO2/kWh Sveriges produk=on är mest förnyelsebar energi 20 gram CO2/kWh

46 Uppdrag & metod

47 OmfaKning Konsument- tjänster Företags- tjänster Användartjänster Tjänste mjukvara, mobila och fasta terminaler DC plaaormar Server mjukvara, big data mjukvara, kontroll mjukvara DC Infrastruktur Hus, mark, kran, fiber, kyla, server hårdvara Medborgar- tjänster Digitala agendan Datacenter strategin Datacenter Nät Användare Tjänster Tjänster Datacenter strategin Digitala agendan

48 Strategiprocess Learn Focus Align Execute Frågeställningar Do things right SWOT Mission Fokus Hur Strategier Vision Valmöjligheter Planer Scenarion Vinnande koncept Balans Vad Strategier Do right things Insikter Klar Förslag

49 Poten=al i Norr

50 En jämförelse 20 MW Data center Stad Amsterdam Stockholm Luleå Medeltemp 10 C 6 C 2 C Luftflöde (kg/s) Effektivitet (PUE) Energipris ( /MWh) Kostnad (M /a) Ton CO2 årligen 80k 3,5k 0 Infrastruktur Medium-Hög Hög Extremt hög säkerhet

51 Kapacitet i Sverige för nya mega DC Behov i Europa 6000 MW Överproduktion i Sverige >2300 MW The Powerful Swedish Case Swedens strong and redundant power infrastructure - High availability in the different part of the transmission system with uptime figures like 99,99 percent in the National and Regional grids Swedens power production - 97 % fossile free - Power production based on hydro, nuclear, wind and bio mass. - Expanding wind power by factor 3 until 2050 Hydro Nuclear Bio mass Wind Motsvarar > 50 st mega datacenter Stabile Swedish power balance today and in the future Power Production Power Consumption (TWh/a) Difference (TWh/a) (TWh/a) 9-Vattenfall Data Centre Initiative Rick Abrahamsson October 2, 2013 Confidentiality class: None

52 SWOT analys Styrkor Klimat (kyla & vatten), grön energi och energiöverskott Stabil & säker infrastruktur 1 Mega datacenter tack vare privat & offentlig affärsmiljö Svagheter Inget till stort datacenter bolag Få lokala datacenter bolag Tillgång till tekniker Riskkapital Storskalig DC provmiljö LTU forskning SW, kyla, energi, hus Partnerskap och marknadsplats Energiskatten ej konkurrensneutralt Tekniska innovationer gröna DC i varmt klimat Fiberfördröjningen Möjligheter Hot

53 Osäkerheter Lägre söderut Elskatt Lägre i Norr Osäkerheter Konsumentvarumärken bara Fördröjning ett problem Hållbarhet Fiber kommunikation Högst på agendan för alla Fördröjning till Asien/Afrika ok Oberoende av klimat Kylning Stort klimatberoende Oberoende av land Data privacy Sverige säkert för data

54 Scenarion Elskatt Konkurrens Neutral Explosiv Hållbarhet Andrahandslokalisering Ett av förstahandsvalen Försthandsvalet för alla Osäkerheter Fiber kom < 5 stora datacenter Endast för svensk marknad eller hållbarhetsflagg ca 10 stora Internetbolag/ stora molnbolag för Europa och endast svensk marknad moln & uthyrning > 20 stora datacenter Alla typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika Kylning Data privacy

55 Scenario 1: KonkurrensutsaK 7 byggnader 1000 jobb Konkurrens Andrahandslokalisering < 5 stora datacenter Endast för svensk marknad eller hållbarhetsflagg

56 Scenario 2 Neutralt 14 byggnader 2000 jobb Neutral Ett av förstahandsvalen ca 10 stora datacenter Internetbolag/ stora molnbolag för Europa och endast svensk marknad moln/ uthyrning

57 Scenario 3 Explosiv +llväxt 26 byggnader 3500 jobb Explosiv Försthandsvalet för alla > 20 stora datacenter Alla typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika

58 Scenarion Byggnader Effektanvändning

59 Scenarion SkaKeintäkter Investeringar 3,5 Miljardkr/år 2 Miljardkr/år 1 Miljardkr/år 8 Miljardkr/år 5 Miljardkr/år 3 Miljardkr/år

60 Scenarion Personalbehov Byggarbeten 3500 jobb 2500 jobb 1000 jobb 1500 jobb 800 jobb 400 jobb

61 Scenarion Teknikerbehov Utbildning 1100 jobb 700 jobb 400 jobb 250 utexade/år 100 utexade/år 40 utexade/år

62 Strategi för ad nå resultat

63 Mission Create the leading Green Cool climate smart Datacenter Technology Region

64 Vision Extreme efficiency in sustainable datacenters for the zedabyte era

65 Vision: Kra:ig +llväxt byggnader jobb Kraftig Försthandsvalet för många stora datacenter Många typer av bolag för leverans till Europa, Asien och Afrika Effek=vt- Hållbart RiskfriD - Innova=vt

66 Vinnande koncept (Hur vi lyckas) DC risk index = Känd Innovation Ledarskap Tillväxt Erkänd Berömd Bygg på styrkor UtnyKja det unika

67 Hur vi lyckas - Tänk regionen som ek företag Företagsledning -? Forskning - LTU++ Produktutveckling -? Produktledning -? Strategisk Marknadsföring -? Försäljning - The Node Pole Kunder Datacenter Products Services? Stödfunk=oner länsstyrelse, kommuner

68 Hur vi lyckas Steg- för- Steg Marknadsledare Kunder Datacenter Products Services Andra Regioner Kunder Marknadsaktör Datacenter Products Services Kunder Datacenter Markaktör

69 How to win Bygg på styrkor och unicitet 1 Med uthållighet förbättra svaga punkter i DataCenter-riskindex 4 Med långsiktighet forska inom klimatsmart teknologi 3 Med fokus etablera ett grön-kallt branschledarskap 2 Med snabbhet etablera ett ekosystem Kunder

70 1 1. Region Etablera, bearbeta, utbilda & utveckla Arbeta uthålligt på utbildningar, energiskaden, industri- poli=ska miljön, statens mega DC, energisäkerhet och fiberkommunika=on. CIng Glapp HIng Tekniker Service Utbildning Proaktiv site etablering Statens mega-dc Infrastruktur

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014. 37, KS 2014-04-08 08:30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-04-03 Dnr 512-2014 Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer