Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Slutna eldstäder"

Transkript

1 Svanenmärkning av Slutna eldstäder Version mars mars 2011 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är en Svanenmärkt sluten eldstad? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 1 Tillverkning Miljö- och kvalitetssäkring vid produktion Dokumentation hos licensinnehavaren Andra myndighetskrav Utformning av produkten 7 2 Drift av den Svanenmärkta eldstaden Att välja laboratorium Gränsvärden Provmetoder 12 3 Information till kund Instruktioner Marknadsföring Övrig information till kund 17 4 Tillverkarens krav på återförsäljare och installatörer 17 Svanenmärkets utformning 18 Efterkontroll 18 Hur länge gäller licensen? 19 Nya kriterier 19 Definitioner 19 Bilaga 1 Intyg om uppfyllande av gällande bestämmelser vid tillverkning Bilaga 2 Intyg om retursystem för produkter och emballage Bilaga 3 Plastdelar Bilaga 4 Intyg om tungmetaller i färg Bilaga 5 Intyg om kompletterande solfångare 078 Slutna eldstäder, version 2.2, 22 januari 2008 Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Dessa organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige SIS Miljömärkning AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland SFS Miljömärkning Box 116 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt sluten eldstad? En sluten eldstad är placerad i rummet som ska värmas och kan även distribuera värmen som ett komplement genom ett vatten- eller ventilationssystem. Den eldas med fasta biobränslen, med vilket avses ved eller pellets tillverkade av träddelar, eller i vissa fall annan biobränsleråvara. I dagligt tal kallas aktuella värmekällor för kaminer, kakelugnar, insatser och även bastuugnar. Bränslet kan tillföras både manuellt och automatiskt. Ved läggs som regel in manuellt i eldstaden medan pellets tillförs automatiskt. Vid användning av en sluten eldstad innesluts elden och lufttillförseln sker genom särskild kanal som ofta kan regleras. En sluten eldstad täcker som regel inte huvudparten av uppvärmningsbehovet i ett hus utan kompletteras vanligtvis med annan värmekälla. I energisnåla hus kan dock en sluten eldstad gott och väl täcka hela värmebehovet. Eldstaden testas med avseende på rökgasemissioner. Om eldstaden eldas med pellets testas den även för buller. Tillverkaren ska även tydligt informera kunde om hur eldstaden ska skötas för att fungera på bästa sätt. En Svanenmärkt eldstad har låga utsläpp av partiklar, kolmonooxid och kolväten. Den har en hög verkningsgrad och är framställd av mindre miljöbelastande material. Tillverkaren måste även se till att instruktionsboken innehåller utförlig information. Kraven för rökgasemissioner i Svanenmärkning är strängare än lagkraven i Norge, Sverige och Danmark. I Norge testas enbart mot partiklar, i Sverige testas enbart mot kolväten och i Danmark förbereds en lagstiftning för tester för partiklar. Varför välja Svanenmärkning? l Tillverkaren och/eller återförsäljarna får använda varumärket Svanen. Svanenmärket är väl känt och anses trovärdigt i hela Norden. l Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera vilka eldstäder som ur miljösynpunkt är bäst på marknaden, vilka eldstäder som testats av tredjepartslaboratorium och vilka tillverkare som stegvis anpassar eldstäder för ett hållbart samhälle. l Genom Svanenmärkningen når tillverkaren en växande skara professionella an - vän dare och privatpersoner, vars policy är att minska miljöbelastningen genom att använda eldstäderna med lägsta emissioner och övrig miljöbelastning. l Miljöfrågor är komplexa och det är svårt att väga den ena parametern gentemot den andra. Kommuner och andra användare har länge efterfrågat en hjälp där bedömningen är gjord på ett trovärdigt sätt. Svanen visar vägen för detta. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

4 Vad kan Svanenmärkas? Eldstäder som eldas med fasta biobränslen, som ved, pellets och dylikt kan Svanenmärkas. Till exempel kan kaminer, kakelugnar, ackumulerande ugnar, insatser och bastuugnar bli Svanenmärkta. Eldstaden kan vara ackumulerande eller inte ackumulerande. I en ackumulerande eldstad lagras värmeenergin i fast materia. En ackumulerande eldstad definieras i EN , kapitel 6.6 Thermal storage capacity, som följer. Tiden från det att eldstaden når sin maximala yttemperatur, till det att den har minskat till 50 %, baserat på differensen mellan yttemperaturerna gentemot omgivningstemperaturerna, får inte vara mindre än 4 timmar. Kaminer som är vattenmantlade definieras inte som en ackumulerande eldstad. Produktgruppen omfattar även slutna bastuugnar som eldas med ved. Hur söker man? En tillverkare eller återförsäljare kan ansöka om licens genom att använda avsedd ansökningsblankett. Om en återförsäljare ansöker om licens måste även tillverkaren skriva under ansökan. Samtliga krav måste uppfyllas. Kraven markeras i texten med bokstaven K samt löpande numrering. För varje krav är det beskrivet med symboler hur ansökaren ska visa att kravet uppfylls. Det finns även en elektronisk checklista (på för att underlätta arbetet. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska styrkas. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: ( Bifoga dokumentation ; Bifoga rutin i kvalitetssystemet Kravet kontrolleras på plats Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land eldstaden ska säljas, se adresser på sidan två. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven uppfylls (finns specificerat i kraven). Mer information och hjälp vid ansökan finns. Gå in på respektive lands hemsida för att få information. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

5 Försäljning i övriga Norden Om licensen registreras i något annat nordiskt land ges möjligheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Då behöver följande skickas in till Nordisk Miljömärkning: l Blankett för försäljning i aktuellt land. l Relevanta delar av installationshandbok samt drift och skötselinstruktioner ska finnas översatta till aktuellt språk. Registreringen är kostnadsfri men årsavgifter måste betalas enligt respektive lands avgiftsregler. Kontroll på plats I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag för ansökan kunna uppvisas som beräkningar, original till inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande som styrker att kraven uppfylls. Vid kontrollen granskas även berörda delar av kvalitetssäkring eller dokumenterade rutiner. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad på den Svanenmärkta eldstadens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser på sidan två. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

6 1 Tillverkning 1.1 Miljö- och kvalitetssäkring vid produktion För att säkerställa att Svanens krav uppfylls ska följande rutiner vara implementerade. Om tillverkaren har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS, där följande rutiner (K1-K6) är implementerade räcker det att det ackrediterade certifieringsorganet intygar att kraven implementerats. K1 Ansvarig för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget, som ansvarar för att Svanens krav uppfylls samt en kontaktperson mot Nordisk Miljömärkning. ( Organisationsstruktur som visar ansvariga personers plats i organisationen. K2 Eldstadens kvalitet Tillverkaren ska garantera att kvaliteten i produktionen av den Svanenmärkta eldstaden inte försämras under licensens giltighetstid. ; Rutiner för att sammanställa och vid behov åtgärda reklamationer/klagomål gällande kvaliteten på den Svanenmärkta eldstaden. K3 Planerade ändringar Planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftligen meddelas Nordisk Miljömärkning och licensinnehavaren om denne är en annan än tillverkaren. ; Rutiner som visar hur planerade ändringar hanteras och hur Nordisk Miljömärkning informeras. K4 Oförutsedda avvikelser Oförutsedda avvikelser i tillverkningen som kan påverka den Svanenmärkta eldstadens kvalitet avseende de krav som ställs i kriterierna ska skriftligen rapporteras till licensinnehavaren om denne är en annan än licensinnehavaren, samt journalföras. ; Rutiner som visar hur oförutsedda avvikelser hanteras. K5 Spårbarhet Tillverkningen ska inkludera ett system för spårbarhet för de Svanenmärkta eldstäderna i produktionen. ; Rutiner som visar hur systemet för spårbarhet hanteras. K6 Information från underleverantörer Dokumentation från underleverantörer som berörs av kraven i kriterierna. (K11-K16) Kontrolleras vid besök. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

7 1.2 Dokumentation hos licensinnehavaren En viss dokumentation ska förvaras hos licensinnehavaren under licensperioden och ska kunna visas upp i samband med handläggningen av ansökan eller vid efterkontroll. K7 Följande dokumentation ska finnas hos licensinnehavaren 1) Kopia av hela ansökan. 2) Fakta/beräkningsunderlag för den dokumentation som sänts in i samband med handläggningen av ansökan. 3) Resultat från kontroller som genomförs i samband med produktion av miljömärkta produkter. 4) Reklamationer och klagomål. Kontrolleras vid besök. 1.3 Andra myndighetskrav K8 Myndighetskrav Tillverkningen av den Svanenmärkta eldstaden ska uppfyllande gällande bestämmelser beträffande yttre och inre miljö samt säkerhet, som rör produktionen på respektive ort och i respektive land. ( Intyg från tillverkaren, se bilaga 1. K9 Retursystem Relevanta nationella regler, lagar och/eller branschavtal beträffande retursystem för produkter och emballage ska uppfyllas i de nordiska länder där den Svanenmärkta eldstaden marknadsförs. ( Intyg från sökanden om anslutning till befintliga avtal om återvinning/ omhändertagande, se bilaga Utformning av produkten Materialkrav Plastdelar K10 Märkning Plastdelar som är tyngre än 50 g ska märkas enligt ISO Kablar undantas från kravet. ( Intyg från tillverkaren att kravet uppfylls, se bilaga 3. Detta kontrolleras även vid fabriken. K11 Tungmetaller Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg) eller deras föreningar får inte tillsättas plastmaterialet. ( Intyg från tillverkaren att kravet uppfylls, Intyget ska utformas med utgångspunkt i tillräcklig dokumentation från underleverantören, se bilaga 3. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

8 K12 ( Se K11. Ftalater Följande ftalater får inte tillsättas plastmaterial:. * Dicyklohexylftalat * Diisobutylftalat * Dibutyolftalat (DBP) * Benzylbutylftalat (BBP) * Dietylhexylftalat (DEHP) * Diisooktyoftalat * Diisononylftalat (DINP) * Diisodecylftalat (DIDP) K13 ( Se K11. Flamskyddsmedel Halogenerade flamskyddsmedel får inte tillsättas plastmaterial. Halogenerade flamskyddsmedel kan i undantagsfall accepteras när det är nödvändigt av el- och brandsäkerhetsskäl, med hänvisning till lågspänningsdirektivet 72/23/EEC och till EN Nedan angivna flammskyddsmedel får dock aldrig användas: * Polybromerede bifenyler (PBB) * Polybromerede difenyletar (PBDE) * Högklorerade kortkedjade klorparaffiner Mönsterkort samt plastdelar som väger mindre än 25 g och som ingår i elektronikdelar, undantas helt från kravet Ytbehandling Färg och andra medel för ytbehandling får inte innehålla nedanstående ämnen. K14 Tungmetaller i färg Medel för ytbehandling får inte innehålla pigment eller tillsatser baserat på bly, kadmium, krom, kvicksilver eller deras föreningar. ( Intyg från tillverkaren att kravet uppfylls, Intyget ska utformas med utgångspunkt i tillräcklig dokumentation från underleverantören, se bilaga 4. K15 ( Se K14. Tungmetaller i metallbeläggningar Metaller får inte beläggas med krom, nickel eller deras föreningar. Undantagsvis kan skruvar och andra mindre delar beläggas med nämnda metaller. Även mindre metallytor kan undantagsvis beläggas med ovan nämnda metaller om det kan motiveras av ett högt kemisk eller mekanisk slitage, eller annat särskilt tekniskt behov, I sådant fall ska utsläppen från ytbehandlaren uppfylla kraven i Osparavtalen (Parcom/Osram), oavsett i vilket land eller i vilken recipient som utsläppen sker. De delar som ytbehandlas med nämnda metaller ska kunna återvinnas. Om metalldelar har belagts med krom eller nickel: ( Redogörelse av behovet av ytbehandling.. ( Intyg från ytbehandlaren om att Osparavtalet uppfylls samt intyg om att ytbehandlade delar kan återvinnas. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

9 1.4.2 Kompletterande delar till värmesystemet K17 Solfångare Om en solfångare inkluderas i värmesystemet ska den vara typgodkänd enligt EN ( Intyg från tillverkaren av solfångaren, se bilaga 5. K18 Lager för pellets Tillverkaren av en Svanenmärkt pelletskamin ska informera kunden om hur ett lager för pellets lämpligen bör utformas för att det rekommenderade bränslet ska bibehålla sin kvalitet vid tömning hos kund. ( Uppgifter ska finnas i instruktionsboken. 2 Drift av den Svanenmärkta eldstaden Eldstaden ska provas för rökgasemissioner i form av koloxid, kolväten beskrivet som organiskt bundet kol (OGC) samt partiklar. Vid mätning används europeiska standarder som grund, men mätningar sker även vid laster som följer provningen i den norska standarden (NS) och den svenska metoden (SP-metod). Automatiskt matade eldstäder ska även testas för buller. Laboratoriet ska ha utformat en fullständig provrapport som ska innehålla uppgifter om: 1 vald testmetod, 2 resultat från samtliga provningar, 3 en tydlig definition av eldstäderna, 4 att testet har skett enligt angiven metod med undantag av de avvikelser som finns angivna, 5 specifikation av testbränsle, 6 att laboratoriet uppfyller de krav som anges, 7 en bedömning om eldstaden uppfyller kraven i kriterierna. Produkter som ska provas väljs slumpartat från fabrikens lager eller från den öppna marknaden. Tillsammans med produkten ska följande material levereras till provningsinstitutionen: l ritningar med måttangivelser l materialbeskrivning l installationshandbok l drift- och skötselinstruktioner l foto av produkten l förslag till märkskylt Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

10 Varianter av samma eldstad kan bedömas med utgångspunkt från resultaten av en tidigare mätning av en produkt av samma variant. Olikheten mellan produkterna får inte inverka på resultaten av själva provningen. En sådan bedömning ska ske av ett laboratorium som uppfyller kraven i kapitel Vid en sådan värdering ska det läggas vikt vid eldstadens egenskaper avseende miljö- och säkerhet. Konstruktioner som särskilt påverkar dessa är: l dimension och volym av eldningsutrymmet l luftventiler och luftvägar l rökgaskanaler l strålningsskydd och konvektionsdel Den sökande ska svara för provningens kostnader. 2.1 Att välja laboratorium För provning av emissioner kan den sökande välja mellan laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i standarden SS EN ISO/IEC eller ha ett officiellt GLP- godkännande. Laboratoriet ska vara ackrediterat för provning enligt aktuell EN standard. Ett icke ackrediterat laboratorium kan användas, om det har ansökt om ackreditering enligt relevant EN metod, men ännu inte hunnit få ett godkännande. Laboratoriet ska då visa att det är oberoende och kompetent. Om ackrediterat laboratorium inte finns inom det tillverkande landet ska en kompetent och oberoende laboratoriet väljas. Ett sådant laboratorium ska uppfylla kraven i EN ISO/IEC eller ha ett officiellt GLP-godkännande. För provning av buller kan tillverkaren av eldstaden själv testa buller om denne är kontrollerad av anmälda organ enligt bullerdirektivet 2002/14/EG. 2.2 Gränsvärden K19 Luftutsläpp Nedan angivna gränsvärden får ej överskridas vid provning av 1 ackumulerande eldstad vid nominell last avseende OGC, CO och partiklar. 2 manuellt matad kamin och insats vid : l nominell last avseende OGC och CO samt l ett medelvärde av resultaten vid nominell last och de tre angivna lasterna, definierade enligt klass 1 eller 2 i NS-metoden avseende partiklar, 3 automatiskt matad eldstad vid: l nominell last avseende CO samt l ett medelvärde av resultaten vid nominell last och de tre angivna lasterna, klass 1 eller 2 i NS-metoden, avseende partiklar och ett medelvärde av resultaten och de två angivna lasterna för OGC mätningar, enligt SP-metoden. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

11 4 bastuugnar vid : l nominell last avseende CO och OGC l ett medelvärde av resultaten vid nominell last och de tre angivna lasterna, definierade enligt klass 1 eller 2 i NS-metoden avseende partiklar Ack eldstad Manuellt matad Kamin Manuellt matad Kamin Automatiskt matad Insats Manuellt matad Bastuugnar Manuellt matad OGC (mg/m 3 tg 13% O 2 ) CO (mg/m 3 tg 13% O 2 ) Partiklar (g/kg bränsle) 150 (nominell last) (nominell last) 1 (nominell last) 50 (nominell last) mg/m 3 tg 13% O 2 * 150 (nominell last) (nominell last) < 5 (3 lågl(ns); nominell) 50 (nominell last) även (2 låglaster) * Gäller i de fall utspädningstunnel inte går att använda, se kapitel ( Fullständig provrapport. < 10 (för varje enskilt prov) (nominell last) < 5 (2 låglaster, nominell) < 10 (för varje enskilt prov) 150 (nominell last) (nominell last) < 8 (3 lågl(ns); nominell) < 15 (för varje enskilt prov) (nominell last) (nominell last) < 8 (3 lågl(ns); nominell) < 15 (för varje enskilt prov ) <8 (om ugnen endast eldas vid nominell last) K20 Buller Ljudeffekten från automatisk matade eldstäder får ej överstiga 45 d(b)a vid normal användning ( Fullständig provrapport. K21 Verkningsgrad För ackumulerande eldstäder ska verkningsgraden ŋ k uppgå till minst 78 %. För bastuugnar ska verkningsgraden ŋ k uppgå till minst 60 %. För vedkaminer och insatser ska verkningsgraden ŋ k uppgå till minst 73 %. För pelletskaminer och insatser ska verkningsgraden ŋ k uppgå till minst 75 %. ( Fullständig provrapport. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

12 2.3 Provmetoder Provningen omfattar: 1 Granskning av produktritningar, materialbeskrivning, installationshandbok samt drift- och skötselinstruktioner. Materialet ska uppfylla K10 och K11. 2 Intyg av att produkten uppfyller K15, K16 och K17. 3 Redovisning av fullständiga provrapporter Prövning av manuellt matade eldstäder Ackumulerande eldstäder provas enbart vid nominell effekt. Provningen sker enligt EN med undantag för partikelprovning. Partikelprovning sker enligt tillämpliga delar VDI 2066 enligt tekniskt specifikation TC295 WG5 N 51 i de fall det uppstår praktiska problem att använda utspädningstunnel. I de fall utspädningstunnel går att använda ska testen följa NS 3058 och NS 3059 med undantag av att provtagning enbart sker vid nominell last. Manuellt matade vedkaminer och bastuugnar provas enligt EN med undantag av nedanstående anvisningar. Vedkaminer ska provas vid nominell effekt och vid reducerad effekt inom tre olika belastningsområden. Även bastuugnar provas vid låglast, beroende på om tillverkarens anvisningar visar att ugnen avses eldas vid låglast. Insatser provas enligt EN med undantag av nedanstående anvisningar. Efter det att standarden är antagen, används den fastställda standarden. Eldstaden ska provas vid nominell effekt och vid reducerad effekt inom tre olika belastningsområden Provningen vid reducerad effekt för manuellt matade eldstäder sker enligt NS 3058 och NS 3059, med låglaster definierade i klass 1 eller klass 2 för provning av partiklar. För provning av OGC används definierade låglaster i angiven SPmetod. Provuppställning Provning under nominell effekt genomförs med eldstaden ansluten till ett utsugsystemetet enligt anvisningar i respektive standard. Den övriga delen av utsugsystemet utformas som en utspädningstunnel enligt anvisningar i NS kapitel 4.2. Provning vid reducerad effekt genomförs med eldstaden ansluten till en skorsten enligt anvisningar i NS kapitel 3.1 och den övriga delen av utsugsystemet utformas som en utspädningstunnel enligt anvisningar i NS kapitel 4.2. Eldstäder med vattentank ska även anslutas till ett vattensystem som kan säkerställa att framledningstemperaturen hålls vid 80 ± 5 C. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

13 Bränslen Manuellt matade eldstäder ska provas vid nominell effekt med anvisat bränsle i respektive standard. Vid reducerad effekt ska testbränslet och påfyllningsmängden vara i överensstämmelse med NS kapitel 4.3. Utförande Föreldning (eldstads-åldring) enligt NS kapitel 6.1 kan uteslutas, om inte provningarna vid låglast är en del av en fullständig typgodkännande enligt NS 3058 och NS 3059 i Norge. Vid nominell effekt provas manuellt matade eldstäder enligt respektive EN standard. För mätning av THC enligt SP Vid reducerad effekt sker provningen av manuellt matade eldstäder enligt NS kapitel 6.2 och 6.3. Provningen sker under eldning med naturligt tryck under en effekt motsvarande definierade låglaster enligt klass 1 eller klass 2. Mätningar Följande mätningar ska genomföras under provningen vid nominell effekt: l CO, CO 2 eller O 2 och rökgastemperatur mäts enligt respektive standard l Rumstemperatur mäts enligt respektive standard l THC mäts enligt SP-metod 1695, som underlag för fastställande av OGC l Partiklar mäts enligt NS Upptändningsfasen ingår ej i mätningarna l Röktrycket och rökgastemperaturen mäts enligt respektive standard. l Partikelemissioner för ackumulerande eldstäder mäts enligt VDI2066/ TC295 WG5 N51 i de fall det uppstår praktiska problem att använda utspädningstunnel. Vid reducerad effekt mäts: l Rökgastemperaturen enligt NS kapitel l Partiklar enligt NS Upptändningsfasen ingår ej i mätningarna l Röktryck mäts enligt NS kapitel 3.8 Beräkningar OGC beräkningar görs enligt SP-metod 2342 med underlag av medelvärden av THC mätningar under nominell last. Partikelemissionen beräknas enligt NS 3059 kapitel 4. Emissionen beräknas för varje enskilt belastningsområde och som ett viktat medelvärde av alla prover Partikelemissionen för ackumulerande eldstäder beräknas enligt VDI 2066/ TC295 WG5 N51 i de fall provtagning har skett i skorstenen. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

14 2.3.2 Provning av automatiskt matade eldstäder Pelletskaminer provas vid nominell effekt samt vid låglast. Vid låglast provas den utan termostat. Kaminen testas enligt EN med undantag av nedanstående anvisningar. Efter det att standarden är antagen, används den fastställda standarden. Kaminen ska även testad med avseende på buller enligt ISO Provuppställning Provning under nominell effekt genomförs med eldstaden ansluten till ett utsugsystem enligt anvisningar i standard. Den övriga delen av utsugsystemet utformas som en utspädningstunnel enligt anvisningar i NS kapitel 4.2. Provning vid reducerad effekt genomförs med eldstaden ansluten till en skorsten enligt anvisningar i NS kapitel 3.1 och den övriga delen av utsugsystemet utformas som en utspädningstunnel enligt anvisningar i NS kapitel 4.2. Automatisk matade eldstäder med inbyggd röksug eller andra mekaniska anrättningar i luft- och/eller rökkanalerna kan anslutas till en skorsten enligt tillverkarens anvisningar. Eldstäder med vattentank ska även anslutas till ett vattensystem som kan säkerställa att framledningstemperaturen hålls vid 80 ± 5 C. Mätning av buller sker under eldning vid ett effektuttag av 3-5 kw. Mätningen sker enligt ISO Bränslen Vid provning ska pellets enligt specifikation i EN användas. Denna specifikation innefattar en varierande kvalitet av ren träråvara. Om ett bränsle med en mindre varierande kvalitet används vid provningen, men som ändå ryms inom standarden, ska detta särskilt anges. Kunden ska då uppmanas att använda sådan kvalitet. I undantagsfall kan efter godkännande av Nordisk Miljömärkning, även andra bränslekvaliteter än ren träråvara förekomma t.ex.pellets av spannmål eller annat biomaterial. Detta ska då särskilt anges. Kunden ska då uppmanas att använda sådan kvalitet. Torv är inte att betrakta som biobränsle. Utförande Vid reducerad effekt sker provningen under 2 x 4 timmar (4 timmar för varje effektsteg). Provningen sker vid 2 kw och 3-5 kw. Provningen sker under naturligt tryck, eller annat, om så anges av tillverkaren eller om eldstaden är konstruerad för drift med röksug eller andra mekaniska installationer i luftoch/eller rökkanalerna. Vid bägge provningarna inleds provmätningarna efter en halv timme, då eldstaden stabiliseras till den aktuella effekten. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

15 Mätningar Följande mätningar ska genomföras under provningen vid nominell effekt: l CO, CO 2 eller O 2 och rökgastemperatur mäts enligt EN l Rumstemperatur mäts enligt EN l THC mäts enligt SP-metod 1695, för fastställande av OGC l Partiklar mäts enligt NS Upptändningsfasen ingår ej i mätningarna l Röktrycket mäts enligt EN l Buller Vid reducerad effekt mäts: l Rökgastemperaturen enligt NS kapitel l Partiklar enligt NS Upptändningsfasen ingår ej i mätningarna l OGC l Röktryck mäts enligt NS kapitel 3.8 Mätning av buller sker under eldning vid ett effektuttag av 3-5 kw. Mätningen sker enligt ISO Beräkningar OGC beräkningar görs enligt SP-metod 2342 med underlag av medelvärden av THC mätningar under nominell last. Partikel emissionen beräknas enligt NS 3059 kapitel 4. Emissionen beräknas för varje enskilt belastningsområde och som ett viktat medelvärde av alla prover. OGC beräkningar görs enligt SP-metod 2342 med underlag av medelvärden av THC mätningar under nominell last Alternativa provmetoder Produkter kan godkännas för licensiering på grundval av provresultat från andra provmetoder än ovan nämnda. Förutsättningen är att ett laboratorium som uppfyller kraven i kapitel skriftligen intygar att produkten enligt laboratoriets bedömning uppfyller kraven i K19; K20 och K21 i kriterierna. Övriga krav i kriterierna ska även uppfyllas. Som underlag till bedömningen ska minst redovisas följande uppgifter: l uppgifter om använd mätmetod l som minimum, mätresultat av partiklar mätt i spädningstunnel, CO alternativt OGC. Icke ackumulerande eldstäder måste vara testade på såväl låglast som höglast l en motivering varför eldstaden ifråga bedöms klara kraven i kriteriedokumentet. I denna motivering ska en jämförande resonemang avseende förbränningscykel föras Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

16 3 Information till kund 3.1 Instruktioner K22 Installationshandbok Installationshandboken ska innehålla tekniska fakta om eldstaden. Tillverkaren/återförsäljaren ska rekommendera kompetenta installatörer i installationshandboken, i marknadsföringsmaterial eller på annat sätt. Vikten av att installationen utförs på anvisat sätt och av kompetent personal ska tydligt framgå av installationshandboken. I instruktioner för installation ska bl.a. följande punkter beaktas: l erforderlig mängd förbränningsluft l avstånd till brännbart material l erforderligt utrymme för drift, skötsel och sotning l typ av rökkanal som eldstaden kan anslutas till med avseende på rökgastemperatur, höjd och area l anvisningar för utformning av bränsleförråd l ventilation och montage i bastu vid installation av bastuaggregat, i förhållande till storleken av bastun Licensinnehavaren ska tillse att installationshandboken levereras med den miljömärkta eldstaden till återförsäljaren. ( En kopia av installationshandboken. K23 Drift- och skötselinstruktioner Tillverkaren ska se till att drift- och skötselinstruktioner medföljer eldstaden, där följande ska framgå: l typ av bränsle som eldstaden är testad med l en beskrivning av hur olika bränslen inverkar på effekt och utsläpp l en rekommendation om att pellets som uppfyller kraven för Svanenmärkt pellets bör användas, samt att brukaren kan finna information om licensinnehavare för pellets på respektive sekretariats hemsidor l lämplig kvalitet motsvarande den kvalitet som eldstaden testats med l hantering och lagringsrekommendationer för biobränslet l anvisningar om hur eldstaden ska tändas l anvisningar om hur vedinlägg bör göras l anvisningar om justering av lufttillförsel l information om att en låg lufttillförsel kan leda till en dålig förbränning, höga emissioner och en dålig verkningsgrad l anvisningar om rensning, kontroll och underhåll l att värmekällans emissioner hålls på låg nivå genom att använda torrt bränsle ( En kopia av drift- och skötselinstruktionerna. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

17 3.2 Marknadsföring Miljömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Den Svanenmärkta eldstaden får marknadsföras med Svanenmärket så länge licensen är giltig. Märket ska placeras så att det inte uppstår tvivel om vad märkningen avser och så att det framgår att eldstaden är miljömärkt. Mer om marknadsföring finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning 12 december 2001eller senare versioner. 3.3 Övrig information till kund K24 Övrig information Tillverkare ska informera återförsäljare om vikten av att brukaren får tillgång till installationshandbok samt drift- och skötselinstruktioner. Kunden ska informeras om vilken värmetäckning som värmesystemet kan uppnå. ( Informationen ska finnas i installationshandboken. 4 Tillverkarens krav på återförsäljare och installatörer K25 Krav om kompetens I de fall eldstaden är vattenmantlad och kompletteras med en solfångare ska kompetenta installatörer anvisas av återförsäljaren. ( IInformationen ska finnas i installationshandboken. K26 Dimensionering och utformning av värmesystemet I de fall eldstaden är vattenmantlad och kompletteras med en solfångare ska en dimensionering av systemet utföras. ( IInformationen ska finnas i installationshandboken. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

18 Svanenmärkets utformning Svanenmärket har följande utformning: licensnummer Varje licens får ett unikt sex-siffrigt licensnummer som ska användas tillsammans med märket. Mer om märkets utformning finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning 12 december 2001 eller senare versioner. Efterkontroll Efterkontroll av att kraven uppfylls kan komma att ske. Detta kan ske genom kontroll av tillverkningen och / eller produkten på initiativ från miljömärkningsorganisationen. Nordisk Miljömärkning kan kontrollera att aktuell eldstad uppfyller Svanens krav även efter att licens har beviljats. Det kan t.ex. ske genom besök på plats eller stickprovskontroll. Visar det sig att eldstaden inte uppfyller kraven kan licensen dras in. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

19 Hur länge gäller licensen? Nordisk Miljömärkning fastställde version 2.0 av kriterierna för Slutna eldstäder för biobränsle den 23 mars 2006 och de gäller till och med 31 mars På Sekretariatsledarmötet den 6 februari 2008 beslutades att förlänga kriteriernas giltighet med ett år. Den nya versionen heter 2.1 och är giltig till den 31 mars På Sekretariatsledarmötet den 3 december 2008 beslutades att införa ett nytt gränsvärde för utsläpp av partiklar mätt som koncentration, i stället för massa partiklar per kubikmeter rökgas, i K19 Luftutsläpp. Samtidigt justerades namn på några anvisade metoder till följd av att färdiga standarder antagits. Dessutom förlängdes kriteriernas giltighet med ett år. Den nya versionen heter 2.2 och är giltig till den 31 mars Miljömärkningslicensen gäller så länge kriterierna uppfylls och tills dess kriterierna slutar gälla. Kriterierna kan förlängas eller justeras, i sådana fall förlängs licensen automatiskt och licensinnehavaren meddelas. Senast ett år innan kriterierna slutar gälla meddelas vilka kriterier som ska gälla efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjlighet att förnya licensen. Nya kriterier Inför revideringen av kriteriedokumentet ska följande punkter tas upp till utvärdering. Provmetoderna ska ses över och en bedömning sker om de behöver justeras. I samband med detta ska arbetet med de europeiska metoderna ses över. Nivån avseende emissionskraven ses över. I tillägg ska en uppdatering ske över resultaten från pågående forskningsprojekt av bl.a. partikelstorlekens inverkan på hälsan. En bedömning sker om krav om round robin test ska införas för de aktuella laboratorier. En bedömning sker om det är aktuellt att införa emissionskrav vid låg last även för ackumulerande eldstäder. Definitioner Ackumulerande eldstad definieras enligt standard. Svanenmärkning av Slutna eldstäder (19)

20 Bilaga 1 Intyg om uppfyllande av gällande bestämmelser vid tillverkning Härmed intygas att tillverkaren uppfyller gällande bestämmelser avseende säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning, anläggningsspecifika villkor och koncessioner i det land eldstaden tillverkas. Uppgifter om vilken lokal tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsynen: Tillverkaren firmanamn: Datum: Ansvarig; Telefon: Svanenmärkning av Slutna eldstäder 2.2

21 Bilaga 2 Intyg om retursystem för produkter och emballage Härmed intygas att nationella regler, lagar och/eller branschavtal angående retursystem för produkter och emballage uppfylls i de nordiska länder där produkten ska säljas. Licensinnehavarens firmanamn: Datum: Ansvarig; Telefon: Svanenmärkning av Slutna eldstäder 2.2

22 Bilaga 3 Plastdelar Produktens namn: Producent/Importör av eldstaden: Vikt av plastmaterial: Vi intygar härmed att plastdelar med en vikt över 50 gram är märkta enligt ISO Vi intygar härmed att tillsatser av ämnen som baseras på kadmium, bly, kvicksilver eller deras föreningar inte har tillsats plastmaterialet. Vi intygar härmed att tillsatser av nedanstående ftalater inte har tillsats plastmaterialet: l Dicyklohexylftalat l Diisobutylftalat l Dibutyolftalat (DBP) l Benzylbutylftalat (BBP) l Dietylhexylftalat (DEHP) l Diisooktyoftalat l Diisononylftalat (DINP) l Diisodecylftalat (DIDP) Vi intygar härmed att plastmaterialet inte har tillsats nedanstående flamskyddsmedel: l Polybromerede bifenyler (PBB) l Polybromerede difenyletre (PBDE) l Hög-klorerade kortkedjiga klorparaffiner Intyget är utformat med utgångspunkt i tillräcklig dokumentation från underleverantören. Firmnamn: Datum: Producent av eldstaden underskrift: Ansvarig: Telefon: Svanenmärkning av Slutna eldstäder 2.2

23 Bilaga 4 Intyg om tungmetaller i färg Namn på medel för ytbehandling: Producent/Importör av eldstaden: Vi intygar härmed att medel för ytbehandling inte innehåller pigment eller tillsatser som är baserade på bly, kadmium, krom, kvicksilver eller deras föreningar. Metaller är inte belagda med krom, nickel eller deras föreningar. Undantagsvis kan små delar som skruvar, beläggas med kadmium, krom nickel eller deras föreningar. I de fall små delar är belagda med krom eller nickel, var vänlig och dokumentera skälet till detta. Ett separat intyg behövs som förklarar att kraven i Osparavtalet uppfylls vid fabriken för ytbehandling samt att aktuella delar kan återvinnas. Intyget ska vara utformat med utgångspunkt i tillräcklig dokumentation från underleverantören. Firmnamn: Datum: Producent av eldstaden underskrift: Ansvarig: Telefon: Svanenmärkning av Slutna eldstäder 2.2

24 Bilaga 5 Intyg om kompletterande solfångare Härmed intygas att kompletterande solfångare till den Svanenmärkta eldstaden är typgodkänd enligt EN Definition av solfångaren: Definition av eldstad: Tillverkare av solfångaren: Datum: Ansvarig; Telefon: Svanenmärkning av Slutna eldstäder 2.2

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Maskiner för park och trädgård

Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Remissförslag till version 5.0 Version 5.0 31 maj 2013 XX månad 201X Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.1 14 mars 2007 31 mars 2012 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.1 20 juni 2013-30 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Version 4.8 14 mars 2007 30 juni 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad innebär Svanenmärkningen? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vilka maskiner kan bli

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.4 20 juni 2013-30 juni 2019 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

Svanenmärkning av slutna eldstäder Bakgrundsdokument

Svanenmärkning av slutna eldstäder Bakgrundsdokument Svanenmärkning av slutna eldstäder Bakgrundsdokument version 3.0 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning under namnet Svanen. Nedanstående

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen kaminer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen kaminer Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen kaminer Boverket oktober 2014 Slutrapport Marknadskontroll Kaminer Dnr 1102-4606/2008 Boverket 2014 Innehåll Sammanfattning... 4 Proaktiva

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) 16756/14 ADD 1 CONSOM 274 MI 989 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 21 november 2014 till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Thermorossi H20 14 Easy

Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID MARBVD0546 Varunamn Norgips Utvändig GU-X 9 Artikel-nr/ID-begrepp - Varugrupp 01212 (enl

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Thermorossi H20 18 Easy

Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Branscher 4. Undantag 5. Tillståndsplikt 6. Övervakningsmetod och nivåer Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson 20 NIBE MÖTER VITRE Susanne Ek och Marie Christoffersson VITRE Industridesign heter det företag som fick i uppdrag att formge det yttre till NIBE Brasvärmes nya Handöl 20-serie. Så här säger de om uppdraget:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 januari 2007 projekt MILJÖKONTORET RAPPORT Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00 E-post:

Läs mer

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Datum 2015-03-23 Diarienummer 848/2015 1(5) Värmdö kommun 134 81 Gustavsben Kommentarer till Värmdö kommuns riktlinjer för reningsverk respektive

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

BSKC6 Rostfritt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BSKC6 Rostfritt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BSKC6 Rostfritt Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn BSKC6 Rostfritt Artikel-nr/ID-begrepp BSKC6-XXX-2-X,

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Njut av den vackra elden

Njut av den vackra elden Njut av den vackra elden REN FÖRBRÄNNING Varför välja Atra? Nyskapande design som passar olika inredningsstilar Kraftigt stål som är svetsat till en solid enhet Brännkammare som har 6 cm tjockt eldfast

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Svanenmärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Version 3.5 17 december 2002 30 juni 2010 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning,

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 1405 Estrad db Varunamn

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Allmänt Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de

Läs mer

Manual till paketmärkningsverktyg

Manual till paketmärkningsverktyg Manual till paketmärkningsverktyg För beräkning av säsongsmedelverkningsgrad och energieffektivitetsklass för paket i enlighet med EUkommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 och 812/2013

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter)

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter) TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-17. Ändrad 2005-02-14 och 2005-06-22. Gäller från och med 1 juli 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2!

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Med de nya miljökraven enligt CEN-standard följer nya enheter för vad vi skall ange som gränsvärden. Vi kommer att få vänja oss vid en ny sort som heter

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden

Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden i5 Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden 1 Gör en insats för bättre mys Att uppgradera den öppna spisen med en insats är ett klokt beslut. Värmen sprids i rummet istället för att sugas upp genom skorstenen.

Läs mer

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Syftet med bidraget Vem kan få bidrag? Vad är ett småhus? Vad kan du få bidrag till? Vad du INTE kan få bidrag till! Byte till miljögodkänd vedpanna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. September 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. 10 års garanti Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001 100108 HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU Version 001 OBS! Denna lathunden är endast ett komplement till Monteringsanvisningen. Du måste därför också läsa och förstå den monteringsanvisning som medföljer din

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING

REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör. Auktorisation

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt:

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Sidan 1 av 6 Specialanpassade medicintekniska produkter 2006-04-12 Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Arbetet ska baseras på en skriftlig anvisning och att produkten

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Fästelement stål Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-03-05 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

IP SIGILL MJÖLK. Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL MJÖLK Standard för Kvalitetssäkrad mjölkproduktion med tillval för klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn Armeringsstålprodukter Artikel-nr/ID-begrepp AR Varugrupp K500CT Ny deklaration

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer att ge

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning

Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. 12 november 2012. Nordisk Miljömärkning Svanenmärkning av Värmepumpar Remissförslag till version 3. Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn Dow PERIMATE Artikel-nr/ID-begrepp Se bilaga med artikelnummer Varugrupp BK04-01303

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer