Verksamheten Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER"

Transkript

1 Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

2 Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation... 8 Medarbetare... 9 Kundnytta genom samverkan Mer pengar till vården Miljöredovisning Förvaltning, investeringar och underhåll Norra fastighetsdistriktet Mellersta fastighetsdistriktet Södra fastighetsdistriktet Fastighetsförteckning Nyckeltal Resultaträkning Balansposter Noter med redovisningsprinciper Styrelse Ledning Definitioner och förkortningar... 44

3 Verksamheten 2008 Fastighetschefen har ordet Landstingsfastigheter har en strategisk roll som fastighetsförvaltare, byggherre och lokalförsörjare inom landstinget. För att tydligt kunna redovisa såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska ambitioner och resultat har Landstingsfastigheter ett balanserat styrkort. Styrkortet utgår utifrån de tre valda perspektiven Kund, Medarbetare och Huvudman. Avsikten är att åstadkomma en styrning som inte bara fokuserar på ekonomiska mått, utan balanserar olika aspekter av verksamheten mot varandra. Kundfokus En del av Landstingsfastigheters vision är att vi av våra hyresgäster upplevs som en självklar partner i deras kärnverksamhet. Ett strukturerat arbete har genomförts under många år för att kundorientera vår verksamhet, vilket också har följts upp av omfattande kundmätningar. Samtliga enkäter har givit oss värdefull information om vad våra hyresgäster tycker fungerar bra, men också synpunkter på sådant som kan förbättras. Särskilt nöjda är våra kunder med de lokaler vi tillhandahåller. Vi har också fått många förslag på förbättringsområden, som är en tydlig signal om på vilka områden vi ska se till att bli bättre. De förbättringsområden som ständigt har hög prioritet är att: stärka hyresgästernas inflytande och påverkan i våra processer stärka återkopplingen till hyresgäster efter genomförda leveranser av lokaler och service Medarbetarfokus För Landstingsfastigheter är våra medarbetares insatser avgörande för vår framgång. Därför är det strategiska målet att vara en attraktiv arbetsgivare mycket viktigt. Genom att satsa på kompetenta medarbetare och säkerställa deras fortsatta utveckling, blir vi också en bättre hyresvärd. Kundrelationen bygger på motiverade medarbetare där vårt agerande ska präglas av tillgänglighet, engagemang, kompetens och tillit. Landstingsfastigheter har genom åren byggt upp en kompetent organisation med lång tradition av fastighetsförvaltning och byggande. Den stora utmaningen de närmaste åren är att attrahera nya medarbetare i takt med att många 40-talister pensioneras. Ett sätt att göra det är att vara aktiva för att nå ut till ungdomar som står inför sitt yrkesval. Vi måste visa hur stimulerande, utmanande och roligt det är att arbeta inom fastighetsbranschen en bransch där man får arbeta med ekonomi och teknik, och sist men inte minst med människor. Ett glädjande konstaterande är den låga sjukfrånvaron bland medarbetarna. För 2008 har sjukfrånvaron varit 3,2 (1,5) procent, vilket i alla jämförelser ger ett bra hälsotal för organisationen. Huvudmannafokus Vi har fått bekräftat i flera av varandra oberoende undersökningar att de strategier och styrmedel som vi tillämpat har lett till goda resultat. Både lokal- och kostnadseffektiviteten har utvecklats positivt och detta parallellt med att kundernas betyg på Landstingsfastigheter och lokalerna inte försämrats. Ett mångårigt och fokuserat arbete med stort engagemang från inblandade parter har resulterat i att Landstinget Dalarna kan visa upp det energieffektivaste fastighets-

4 Verksamheten 2008 beståndet bland landstingen i Sverige. Att Landstingsfastigheter är bäst i klassen uppmärksammades vid en ceremoni på Moderna Museet i Stockholm när Stora Energipriset delades ut för 25:e året i rad. Även under 2008 har energispararbetet levererat ett gott samlat resultat. Energiförbrukningen totalt minus 2,7 procent. I genomsnitt har värmeförbrukningen minskat med 5,2 procent under året medan elförbrukningen varit oförändrad. Våra höga ambitioner om två procent total energi reduktion har därmed uppfyllts under För att målet ska nås 2010 måste arbetet intensifieras ytterligare eller i klartext med en årlig minskning med drygt 3 procent under Sedan 80-talet har energiförbrukningen i landstingets byggnader mer än halverats till 182 MWh/kvm Mål intill 2010 är 170 kwh/kvm. Värdet av detta med dagens energipriser är cirka 50 mkr lägre årlig kostnad för landstinget. Årets resultat uppgår till +16,8 mkr. I den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten för 2008 angavs resultatkravet till 15,8 mkr. Fokus har varit på kostnadskontroll och att minska värme- och elförbrukningen.. Resultatet bekräftar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling för fastighetsverksamheten. Av hyresintäkterna på 430,9 mkr svarade externa hyresgäster för 61,2 mkr eller nära 14 procent. Årets investeringsvolym uppgick till 96,5 (142,1) mkr. De bokförda fastighetsvärdena ökat med 23 mkr (1 100 mkr) i förhållande till 2007 (1 077 mkr). Den höjda investeringsnivån återspeglar ett ökat tryck i landstingsverksamheten på lokalförändringar. Tidigare återhållsamhet och osäkerhet inför framtiden beträffande struktur och organisation gör att investeringsvolymen kommer att öka de närmaste åren. De närmast föregående årens investeringsinsatser har inte motsvarat det behov av modernisering och anpassning till en medicinsk utveckling som ändå pågår. Långsiktigt blir risken bristande arbetsmiljöer och ineffektiva lokaler, vilket på sikt kommer att hämma en effektiv hälso- och sjukvård. Utsikter inför 2009 Vi har under en följd av år arbetat med en successiv anpassning av landstingets fastighetsbestånd till det som är strategiskt för landstinget att äga. I detta sammanhang har fastigheter sålts för sammanlagt 1,2 miljarder kronor, vilket har inneburit att landstinget har minskat det egna ägda lokalbeståndet från som mest kvm till fn kvm BTA. För närvarande återstår bara två mindre objekt till försäljning. Under kommande år kommer vi därför i ännu större utsträckning att kunna koncentrera oss på befintliga hyresgäster och på att förvalta och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet, till gagn för såväl kunder som huvudman. I takt med att nya sjukvårdsstrukturer införs och stabiliseras, skapas också möjlighet att förbättra den långsiktiga planeringen. Av landstingets befintliga byggnadsbestånd är cirka 80 procent äldre än 30 år. Det är viktigt att vara observant på när dessa byggnader inte längre stödjer den verksamhet som bedrivs på ett effektivt sätt. I många fall kan alternativet vara att riva och bygga nytt för att ge verksamheten goda lokalmässiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Hur som helst kommer för en lång period framåt stora planerade underhållsinsatser att erfordras. Att säkerställa våra möjligheter till bemanning och höja kompetensen inom verksamheten blir viktiga utmaningar de kommande åren. Det ska bland annat ske genom att i samverkan med andra utöva påverkan på olika utbildningsorgan. Landstingsfastigheter har deltagit i ett stort antal jämförande studier och i samtliga fall kunnat visa på såväl god kostnads som lokaleffektivitet. Verksamheten bedöms 4

5 Verksamheten 2008 även tillämpa en stor del av den frontkunskap och styrmodeller som är relevant inom offentligt fastighetsföretagande. Vår största utmaning är att sprida förståelse för fastighetsfrågornas långsiktighet och att övertyga våra hyresgäster om våra ambitioner och vår förmåga att omsätta dessa i praktisk handling. Långsiktigheten kommer lätt i kläm mellan å ena sidan vår huvudmans och hyresgästers vilja att åstadkomma snabba förändringar och resultat och å andra sidan de krav som fastighetsutvecklingens och byggandets processer ställer på god planering och grundlighet för undvikande av felinvesteringar med risk för negativa konsekvenser för generationer framåt. Vi kommer under 2009 att fortsätta arbeta med vårt motto "Mer pengar till vården" som övergripande mål. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla samarbetspartners kunder, ägare, leverantörer och inte minst medarbetare för insatserna under det gångna verksamhetsåret! Vi har lagt ännu ett framgångsrikt år bakom oss. Det uppdrag vår huvudman givit oss har genomförts med gott resultat. Falun i februari 2009 Jan Sjöberg Fastighetschef 5

6 Verksamheten 2008 Verksamhetsidé, strategier och mål Landstinget Dalarna äger ett stort fastighetsbestånd som rymmer lokaler för främst vård och utbildning. Fastigheterna förvaltas av Landstingsfastigheter, som också svarar för uthyrning, fastighetsutveckling och köp- och försäljning av fastigheter. Därutöver har Landstingsfastigheter förvaltningsuppdrag för andra företag, kommuner och organisationer, bland annat ett antal sale & leaseback affärer. Landstingets uppdrag till Landstingsfastigheter är att vårdgivarna ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan alla fastighetsfrågor hanteras av en professionell fastighetsförvaltare. Verksamhetsprinciper Av verksamhetsidén framgår att vi har våra viktigaste kunder inom vården. Vi ska i största möjliga utsträckning bidra till att våra kunder kan förverkliga sina mål och visioner. Det åstadkommer vi genom att erbjuda tjänster och lokallösningar som stöder och effektiviserar kundernas verksamhet. Det gemensamma planeringsarbetet via bland annat dispositionsplaner är en viktig grund för att lyckas med detta och samtidigt tillgodose ägarens krav. Byggnader och lokaler ska erbjuda patienter, personal, besökande och andra nyttjare en stimulerande, säker och hälsosam miljö. Vi tar ansvar för den estetiska och fysiska miljön som ett inslag i vårdens verksamhet. Tjänster och lokaler ska hålla överenskommen kvalitet såväl byggnadstekniskt som funktionellt och arkitektoniskt. Landstingsfastigheters planering och olika mål utgår från fastlagda värderingar och policyer, den strategiska verksamhetsplanen och det balanserade styrkortets tre perspektiv; Kund, Medarbetare och Huvudman. Verksamhetsidé Landstingsfastigheters verksamhetsidé är att erbjuda verksamheter inom vård och omsorg funktionella utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. Huvudmannens direktiv Landstinget Dalarnas direktiv kan sammanfattas i följande punkter genomföra den av Landstinget Dalarna årligen beslutade investeringsplanen för fastigheter verkställa förvaltningsuppdraget inkl långtidsplanerat fastighetsunderhåll inom ramen för angivna förutsättningar stimulera verksamheten till ökad lokaleffektiviteten sänka vakansgraden i det förvaltade fastighetsbeståndet via extern uthyrning på affärsmässiga villkor sälja de fastigheter som ägaren klassat som kommersiella på affärsmässiga villkor bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med ett positivt ekonomiskt resultat (+15,8 mkr 2008) Strategier Verksamhetsidén skall förverkligas genom att medarbetarna i Landstingsfastigheter: uppfattas som tillgängliga av våra kunder är engagerade i våra kunders problem har stor kompetens att möta våra kunders önskemål samt håller givna löften och utfästelser för att skapa tillit hos våra kunder. Vision Landstingsfastigheter upplevs av våra hyresgäster som en självklar partner i deras 6

7 Verksamheten 2008 kärnverksamhet. Vår förmåga att tillhandahålla verksamhetsspecifika utrymmen med bra standard, funktion och komfort till rimligt pris och med högklassiga, kostnadseffektiva servicetjänster, gör att vi tillhör de ledande i landet avseende förvaltning av vårdlokaler och tillhörande servicetjänster. Mål Landstingsfastigheter har formulerat mål utifrån tre perspektiv; kunder, huvudman och medarbetare. Dessa tre målområden är intimt förknippade och endast genom att skapa värde för alla tre kan vår vision uppnås. Målen kommuniceras via vårt balanserade styrkort. Hyresgäster Landstingsfastighets geografiska marknad är Dalarna, från Särna i norr till Avesta i söder. Här bor knappt 277 tusen människor i allt från stad till glesbygd. Landstingsfastigheter erbjuder lokaler till både offentliga och privata vårdleverantörer. Landstingsfastigheter hyr även in lokaler på den externa marknaden på uppdrag av landstingets olika verksamheter. Det handlar i huvudsak om mindre enheter, till exempel vårdcentraler och tandvårdskliniker, där landstinget saknar egna lämpliga lokaler. Fastighetsbestånd Hyresintäkterna uppgick till 430,9 (432,2) mkr Landstingets fastigheter är bokförda till (1 077) mkr och utgör en betydande del av landstingets samlade tillgångar (drygt 70 procent). Fastigheterna kräver en effektiv förvaltning som både garanterar fastighetskapitalet och ett professionellt förhållningssätt till hyresgäster och andra aktörer på marknaden. Vårdlokaler skiljer sig i flera avseenden från kommersiella lokaler. De är installationstäta och verksamheten pågår utan avbrott dygnet runt, året om. Lokalerna måste kunna anpassas till förändringar i vårdbehovet utan att verksamheten störs. Därför krävs speciell kunskap och erfarenhet för att samspelet mellan hyresgäst och hyresvärd ska bli framgångsrikt. Drygt 60 procent av den lokalyta Landstingsfastigheter förvaltar är lokaler i byggnader avsedda för akutsjukvård. Den övriga sjukvården och andra verksamheter svarar för resterande knappa 40 procent. 7

8 Verksamheten 2008 Organisation Organisationen för Landstingsfastigheter är utformad och bemannad utifrån uppdraget att långsiktigt och strategiskt agera som fastighetsägare, byggherre och hyresvärd. Principen är att den egna bemanningen ska ha fokus på de funktioner som är strategiska i rollen som kompetent beställare. Medan den ekonomiska förvaltningen bedrivs i egen regi, är fastighetsskötseln och underhållet upphandlade tjänster. Verksamheten hade vid utgången av året 25 medarbetare. Våra hyresgäster möts av en organisation som är indelad i tre geografiska förvaltningsdistrikt: Norra distriktet omfattar kommunerna Mora, Vansbro, Malung, Leksand, Rättvik, Orsa och Älvdalen. Mellersta distriktet omfattar Falu, Borlänge och Gagnefs kommun. Södra distriktet sträcker sig över kommunerna Ludvika, Avesta, Säter, Hedemora och Smedjebacken. En ansvarig förvaltare tillsammans med biträdande förvaltare svarar för verksamheten mot våra hyresgäster inom respektive distrikt. För skolor inom samtliga förvaltningsdistrikt och fastigheter inom Borlänge kommun finns särskilda förvaltare utsedda. Till stöd för distrikten och ledning finns i organisationen specialistkompetenser inom; ekonomi/administration, förvaltning/analys-avtal och projekt/teknik. Alla dessa funktioner är lokaliserade till huvudkontoret i Falun. Förvaltning/analys uppgift är att erbjuda spetskompetens såväl till distrikten som till andra stödjande funktioner. Förvaltningsstöd handlar om fastighets- och hyresjuridik, fastighetsekonomiska kalkyler, upphandling och uppföljningar av fastighetsdrift och skötsel, riskhantering, försäkringsfrågor samt teknisk och juridisk fastighetsinformation och ritningsunderlag. Projekt/tekniks uppgift är strategisk teknikutveckling. Stödjer även distrikten när det gäller projektledning och installationsteknik. Det finns även särskild kompetens vad gäller hållbarhets- och kvalitetsfrågor. Ekonomi/administration ansvarar för verksamhetens ekonomiska rapportering och system för målstyrning och uppföljning. Enheten samordnar allt ekonomiarbete och tillhandahåller även administrativt stöd. Fastighetschefen är operativt ansvarig för hela verksamheten. Fastighetschefens stab har till uppgift att ge stöd i den strategiska planeringen av verksamheten och åt distrikten i deras verksamhetsutveckling. Även ansvaret för branschsamverkan och fastighetsutveckling ingår. Förvaltningsstöd/ analys-avtal Projektstöd/ teknik Ekonomistöd/ administration Kunder Kunder Kunder Norra distriktet Mellersta distriktet FC/stab Södra distriktet För att förverkliga vårt uppdrag och verksamhetsidé upphandlar vi tjänster avseende projektering och byggande samt fastighetsdrift, skötsel och övrig service. Vid upphandling av dessa tjänster ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, miljöhänsyn och kundbemötande. 8

9 Verksamheten 2008 Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Kompetensen, engagemanget och arbetsglädjen hos våra medarbetare är avgörande för framgång i allt arbete, inte minst när det kommer till att skapa goda relationer med kunder och samarbetspartners. Landstingsfastigheters framgång har legat i att utveckla och tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa goda förutsättningar att utvecklas i sina arbetsuppgifter. Verksamheten har arbetat för att skapa en stimulerande arbetsmiljö där alla samverkar, känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka resultatet. Detta har uppnåtts bland annat genom att i hög grad delegera ansvar och befogenheter samt att involvera alla medarbetare i planeringen av verksamheten. Arbetsmiljöfrågor och friskvård har varit prioriterade områden för att säkerställa att medarbetarna kan utvecklas och prestera goda resultat. Verksamhet och personalpolitik Årligen har genomförts en verksamhetsplanering som omfattar alla medarbetare i organisationen. Syftet med denna har varit förutom själva planeringsresultatet att på ett genomgripande sätt dra nytta av medarbetarnas individuella kunnande och involvera dem i planeringen av verksamheten. För att kunna fullfölja verksamhetens idé på ett effektivt sätt har krävts motiverad och välutbildade medarbetare med möjligheter till verksamhetsanknuten fortbildning. Eftersom flertalet är nyckelpersoner inom sitt kompetensområde, har eftersträvats en begränsad personalomsättning och låg frånvaro. För att kunna uppnå allt detta har krävs en nära dialog med verksamhetens medarbetare. Arbetsmiljön i verksamheten följdes senast 2007 upp i en av Vestra Konsulter AB genomförd medarbetarenkät. Resultatet då bekräftade det goda arbetsklimat som råder i verksamheten. En ny medarbetarenkät kommer att genomföras i februari Resultatet av enkäten har blivit att prioriterade förbättringsområden lyfts fram och att förbättringsåtgärder fått acceptans bland medarbetare. Landstingsfastigheter har på ett systematiskt sätt försökt att utnyttja IT för att strukturera och sprida medarbetarnas kunskap i dels den egna organisationen men även externt till våra kunder och samarbetspartners. Detta sker bl a via vår webbplats (www.landstingsfastigheterdalarna.se). Den fastställda personalpolicyn för verksamheten har varit av central betydelse. Enligt policyn slås bl a fast att information till medarbetarna ska lämnas fortlöpande och syfta till att informera medarbetare om allt som har betydelse för verksamheten. Denna information har givits vid månadsvisa personalträffar (PIM) där alla medarbetare deltagit. Personalträffarna har också varit den samverkansform som gällt både för medbestämmande och skyddsfrågor lokalt. Det har funnits en personalförening inom Landstingsfastigheter - Grundbulten. Föreningens syfte har varit att via olika fritidsaktiviteter skapa en vi-känsla inom verksamheten som bidragit till ökat engagemang och kamratskap bland medarbetarna. 1. Personalkostnader/rörelsekostnader (%)

10 Verksamheten ) Rörelsekostnader inkluderar samtliga kostnader exkl avskrivningar och finansiella kostnader. 2. Personalkostnader/antal anställda (tkr) Personalsammansättning och tidsanvändning Den 31 december 2008 fanns 25 (25) medarbetare anställda i Landstingsfastigheter. Under 2008 har den genomsnittliga årsarbetstiden motsvarat 23 (24) st helårsmedarbetare. Fördelningen mellan män och kvinnor var vid årsskiftet 08/09 64 (62) procent män och 36 (38) procent kvinnor. Genomsnittsåldern var vid samma tillfälle 51,9 (51,2) år. Den totalt tillgängliga tiden för arbete uppgick under året till (5 249) dagar baserat på 220 anställningsdagar per anställd. Av dessa dagar var 270 (104) sjukdagar, varav 90 (94) korttidsfrånvaro och 180 (10) långtidsfrånvaro. Det genomsnittliga sjukfallet för korttidsfrånvaro varade i 3,6 (3,1) dagar. Personalomsättningen var under 2006 alarmerande hög, 24 procent, vilket har inneburit stora påfrestningar för många medarbetare. Orsaken till den höga omsättningen står dels att finna i de organisatoriska förändringar som genomförts, dels i pensionsavgångar. Läget har stabiliserats under 2007 och 2008 och personalomsättningen har uppgått till 4 procent båda åren. De närmaste fem åren kommer ytterligare 28 procent medarbetare att uppnå pensionsålder. Detta innebär att verksamheten inom några få år kommer att genomgå en generationsväxling, samtidigt som hela bygg- och fastighetsbranschen gör samma sak. Detta kommer att medföra att tillgången på utbildad arbetskraft kommer att vara otillräcklig eftersom de ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden totalt sett är mindre än de kullar av 40-talister som går i pension de närmaste åren. Förutom sjukfrånvaro finns även frånvaro för föräldraledighet 3,2 procent (0,6), semester 10,7 procent (10,4) och övrig ledighet 0,0 procent (0,0). 3. Antal anställda per 31 december (st) Anställningstid (%) Anställningstid år år år år år Åldersstruktur (st) Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt år år år år år Summa Personalomsättning (%) ,0 4,0 4,0 6) Med personalomsättning avses det lägsta talet av antalet började och slutade dividerat med genomsnittligt antal anställda 7. Tidsanvändning (%) Sjukfrånvaro 2,7 1,5 3,2 Föräldraledighet 2,5 0,6 3,7 Övrig ledighet 0,2 0,0 0,0 Summa frånvaro 5,4 2,1 6,9 Tillgänglig tid 94,8 97,9 93,1 7) Med summa frånvaro avses summan av sjukfrånvaro, föräldraledighet och övrig ledighet. I övrig ledighet inkluderas t ex rehabiliteringsåtgärder och förtroendeuppdrag Kompetensutveckling Kompetenshöjande insatser har utformats så att de blivit lönsamma för både verksamheten och den enskilde medarbetaren. Kompetensutvecklingen ska ge medarbetarna de kunskaper de behöver för att de ska känna trygghet i sin arbetssituation och göra ett professionellt och engagerat arbete. Utbildningsinsatserna har varit upp- 10

11 Verksamheten 2008 giftsrelaterade och skett på individuell nivå utifrån organisatoriska behov. Medarbetarsamtal i form av dels utvecklingssamtal, dels lönesamtal har genomförts med alla medarbetare under året. Ansvaret för att samtalen blivit konstruktiva och givit konkreta resultat, har legat hos båda parter. Erfarenheten av samtalen, med undantag för lönesamtalen 2008 och följdhanteringen av dessa, har varit god. Genomsnittligt antal budgeterade utbildningsdagar enligt utvecklingsplan har varit tre dagar per medarbetare och år. Detta ska ställas mot 4,8 (4,6) genomförda i genomsnitt. Landstingsfastigheters medarbetare hade under året 110 (110) externa utbildningsdagar. Kostnaden för externa kurser och seminarier har uppgått till 343 (284) tkr. I redovisningen ingår inte lönekostnader och sociala avgifter. Till det angivna antalet utbildningsdagar ska också läggas den tid för seminarier och utbildningstillfällen som använts i samarbetet med tex. övriga landsting inom den mellansvenska regionen - Futurloc. Dessutom har tre medarbetare vardera läst 15 poäng (motsvarande 10 poäng enligt tidigare system) på högskolan under året. Som ett led i arbetet att höja kompetensen inom IT-området har alla anställda fått erbjudande om att låna datorutrustning för privat bruk mot ett månatligt bruttolöneavdrag. 14 personer har antagit erbjudandet (58 procent). Möjligheten att göra bruttolöneavdrag är numera borttagen. 8. Utbildningsdagar/normalarbetstid (%) ,9 2,1 1,8 8) I begreppet utbildning/personalutveckling inkluderas externa kurser, konferenser mm men ej information internt 9. Utbildningsdagar/anställda ,4 4,6 4,8 10. Utbildningskostnader/anställda (kr) Vidareutbildning (%) Fastighetsförvaltning Entreprenadkunskap IT Ekonomi Miljö/energi Ledarskap Personlig utveckling Övrigt Frisk- och hälsovård Ambitionen med våra satsningar på friskoch hälsovård har varit färre sjukskrivningar och större arbetstillfredsställelse bland våra medarbetare. Den tidigare omnämnda personalföreningen är en viktig faktor i detta sammanhang. Föreningens aktiviteter har syftat till att förstärka vikänslan i verksamheten via olika fritidsaktiviteter. Sjukfrånvaron under året uppgick till 3,2 (1,5) procent av tillgänglig tid. Medarbetare har getts möjligheter till bidrag med maximalt 600 kronor/år för motionsaktiviteter som är godkända av skattemyndigheten, fri frukt och kaffe på arbetsplatsen. Landstingsfastigheter har tillhandahållit fri läkarvård till sina medarbetare samt anslutning till företagshälsovård. Ett avtal löper via huvudkontoret med GävleDala Företagshälsa till och med Inom ramen för träffat avtal om företagshälsovård har ingått bl a kartläggning av arbetsmiljön, dvs. sedvanliga skyddsronder, översyn av rutiner, organisation, policy, ansvar mm för området. 11

12 Verksamheten 2008 Ett nytt avtal om företagshälsa ha tecknats för huvudkontoret från 2009, men med ett mer begränsat innehåll. 12. Sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro 2,7 1,5 3,2 -långtidssjukfrånvaro 1,2 0,9 2,0 -sjukfrånvaro män 1,6 1,4 1,3 -sjukfrånvaro kvinnor 4,2 1,6 6,8 -anställda -29 år anställda år 1,9 0,8 0,5 -anställda 50- år 3,0 1,8 4,4 12) Långtidssjukfrånvaro avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 19. Fördelning mellan kvinnor och män i verksamhetens ledning (%) Kvinnor Män ) Verksamhetens chef är man. 13. Sjuklönekostnader (exkl soc avgift), tkr Sjuklön dag Sjuklön dag Föräldraledighet (dagar) Övertidstimmar/anställd (timmar) ,9 3,8 3,3 16. Uttagen semester/anställd (dagar) ,6 37,1 34,1 Jämställdhet Verksamheten omfattas av en för huvudkontoret gemensam jämställdhetsplan. Enligt det fastställda syftet i planen ska olika jämställdhetsaktiviteter bland medarbetarna bidra till att intentionerna i jämställdhetslagen uppnås och att en bra arbetsmiljö erhålls. 17. Kvinnor och män (%) Kvinnor Män Löneutveckling (%) Kvinnor 3,3 3,1 3,3 Män 2,8 2,7 2,9 Summa 3,0 2,9 3,1 12

13 Verksamheten 2008 Kundnytta genom samverkan Kunddialog För att säkerställa att vi tillhandahåller förväntade tjänster och med tillräcklig kvalitet till rätt pris krävs en aktiv kunddialog. Våra verktyg för denna dialog är de Hyresgästråd som genomförs tillsammans med våra hyresgäster. Då diskuteras inte bara lokalernas funktion utan också drift och skötsel av lokalerna, energieffektivisering, risk och säkerhet och behovet av service. Andra tillfällen till dialog, både löpande och strategiska, är de möten som sker i Länssjukvårdens beredningsgrupp för lokalfrågor (LBL). I gruppen finns våra förvaltare och representanter för länssjukvårdens ledningsgrupp. Syftet med grupperingen är att behandla och handlägga gemensamma fastighetsanknutna verksamhetsfrågor med konsekvens på lokalerna. Gruppen träffas normalt en gång per kvartal. Ytterligare verktyg för att underlätta dialogen med kunderna är vår webbportal Via denna kan hyresgäster anmäla såväl skador och fel som göra servicebeställningar, både från externa leverantörer och från Landstinget Dalarnas egna serviceorganisationer. En stor fördel för kunderna är att de, tack vare webbportalen, på ett enkelt sätt kan få tillgång till alla avtalade servicetjänster på ett enda ställe. Därmed kan rutiner förenklas och arbetet göras mer effektivt. Mätningar av kundnöjdhet Kundenkäter genomförs för att mäta hyresgästernas uppfattning om Landstingsfastighets service och de lokaler som tillhandahålls. Syftet med enkäterna är att mäta kundnöjdhet och få underlag till förbättringsarbete, såväl internt som externt. Enligt den senast genomförda mätningen av Nöjd kund index, NKI, dvs. betyget på Landstingsfastigheters service, ges ett bra medelbetyg 61 (62). Betygsnivån är marginellt lägre än vid föregående mätning. Två områden framstår som särskilt viktiga att förbättra. Det gäller dels inflytande och lyhördhet, dvs. hyresgästernas möjligheter att ha synpunkter och önskemål på Landstingsfastigheters långsiktiga planering av åtgärder och dels återkoppling efter genomförda åtgärder. Sedan 2007 har också en mer systematisk metod för uppföljning kundnöjdheten i pågående investeringsprojekt påbörjats. Metoden har utvecklats ytterligare under 2008 och kommer att omfatta alla projekt av en viss storleksordning. Byggprocessen En central process i vår samverkan med våra hyresgäster är den sk Byggprocessen. Processen syftar till att med kvalitet och effektivitet leverera utrymmen som stödjer hyresgästens verksamhet. Processen inträffar återkommande under ett byggnadsverks livstid så snart större insatser planeras. Den gäller såväl vid själva produktionen av byggnadsverket som vid ombyggnad och renovering eller återuppförande efter rivning. Nätverk för ökad kundnytta I det följande redovisas ett antal samarbeten som Landstingsfastigheter är engagerade i och som har som syfte att underlätta och effektivisera våra hyresgästers vardag: ByggaBoDialogen Dialogen Bygga, bo och förvalta för framtiden är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom dialog 13

14 Verksamheten 2008 har de olika organisationerna träffat en frivillig överenskommelse om att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling. ByggaBoDialogen har tre prioriterade områden: hälsosam innemiljö effektiv energianvändning effektiv resursanvändning I begreppet hållbar utveckling ingår inte bara det ekologiska och ekonomiska perspektivet utan även det sociala. Det innebär till exempel att de miljöer som byggs och vidareutvecklas ska ta hänsyn till vad människor verkligen behöver och hur de påverkas psykosocialt av den yttre miljön ByggDialog Dalarna Landstingsfastigheter är en av initiativtagarna till Byggdialog Dalarna och med Länsstyrelsen i Dalarna som ansvarig. Dialogen är ett organiserat samarbete som med unika metoder ska utveckla länets byggsektor. Visionen är att med högre effektivitet och bättre kvalitet åstadkomma lägre kostnader. I dialogen ska de miljömål som ställts upp för sektorn i länet genomföras. Byggherrarna Landstingsfastigheter är aktiv medlem i Byggherrarna, en sammanslagning av ett 100-tal stora beställare, förvaltare och nyttjare av byggnader och anläggningar. Medlemmarna återfinns både inom privat och offentlig sektor. Föreningen har till uppgift att företräda, tillvarata och driva medlemmarnas partsintressen avseende byggherrollen. Kretsloppsrådet Kretsloppsrådet består av ett 30-tal ledande organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Kretsloppsrådet arbetar för att samordna sektorns miljöarbete samt driva på utvecklingen inom miljöområdet. Landstingsfastigheter deltar indirekt genom Byggherrarna och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Landstingens fastighetsråd De mellansvenska landstingen representeras för närvarande av Dalarna i Landstingens Fastighetsråd. Rådets syfte är att bidra till utveckling och stödja kunskapsöverföring mellan landstingens fastighetsverksamheter. Ett omfattande arbete pågår med jämförande nyckeltal för de viktigaste påverkbara kostnaderna inom fastighetsförvaltning. Forum för vårdbyggnadsforskning Forum för vårdbyggnadsforskning är en förening där Landstingsfastigheter är engagerad. Inom ramen för nätverket är Landstingsfastigheter medfinansiär i olika studier och utredningar. Föreningen fungerar som en mötesplats för information, utvecklingsarbete samt forskning inom fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen har en adjungerad professur vid Arkitektur, Chalmers, Göteborg. Samarbete mellansvenska landsting - Futurloc Samarbete med de mellansvenska landstingen Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro sker i organiserade former. Samarbetet drivs i ett 10-tal fackgrupper inom ramen för olika kompetensområden. Högskolor Landstingsfastigheter samverkar på olika sätt med högskolor och universitet genom att aktivt påverka olika utbildningsinstanser i relevanta utbildningar, examensarbeten och genom att tillhandahålla praktikplatser för studenter. Landstingsfastigheter är sedan hösten 2008 fadderföretag med löpande kontakt med studenter under deras utbildningstid till byggnadsingenjör. 14

15 Verksamheten 2008 Mer pengar till vården Styrande strategi för Landstingsfastigheter som stödverksamhet till hälso- och sjukvården är Mer pengar till vården. Ett sätt att uttrycka fastighetsförvaltningens bidrag till sjukvårdens effektivitetsutveckling är att relatera de samlade fastighetskostnaderna till sjukvårdens totala kostnader. Lokalkostnaderna uppgick till ca 14 procent av den samlade kostnaden år För år 2008 var motsvarande andel 5,6 procent! Procent Fastighetskostnadernas andel av landstinget Dalarnas totala kostnadsmassa ( ). Några väsentliga förklaringar till den minskade andelen är: Ökad lokaleffektivitet i landstingets olika verksamheter. Internhyror har varit en viktig drivkraft, både som styrmedel och för nyckeltalsjämförelser. Kostnaderna för fastighetsdrift ska sänkas och skötsel effektiviseras. Vår balanserade metod för konkurrensutsättning i kombination med benchmarking med andra landsting har varit framgångsrikt för såväl kostnadseffektivisering som kvalitetsutveckling. Vakanta ytor finner nya hyresgäster. Andelen tomma lokaler har under 90-talet gått från 0 procent till som mest 13 procent motsvarande mer än kvm lokalarea till dagens nivå på 6,4 procent. Hyresvärdet av dessa ytor, ca 40 mkr/år, har överförts till vården. Kapital och investeringar ska kosta så lite som möjligt. Marknadens räntesänkningar bidrar till att såväl nya investeringar som kapitalkostnader i bokförda tillgångar sjunkit. Omförhandling av externa hyreskontrakt och inflyttning i egna lokaler. Bevakning och omförhandling av hyresvillkor för ca kvm externt förhyrda lokaler genererar årligen mer än 35 mkr till vård. Realisering av dolda tillgångar. Tidigare års fastighetsförsäljningar av sjukhem och vårdcentraler har via option om möjlighet till återköp inneburit att nya reavinster kunnat skapas via utnyttjande av optionsmöjligheter. Sett i ett längre perspektiv ( ) har hälso- och sjukvårdens strukturomvandling tillsammans med tillämpade styrmedel för lokalanvändning resulterat i en betydande minskning av landstingets lokalanvändning. Lokalarean som landstinget nyttjar för egen verksamhet har minskat med nära kvm. Det motsvarar cirka 10 procent av den totala verksamhetsarean. Kostnadseffektiviteten under samma period har utvecklats positivt. Särskilt glädjande är den kraftigt sänkta mediaförbrukningen. Media (el, värme och vatten) är den del av fastighetsförvaltningen som står för den största miljöbelastningen. Att sänka energiförbrukningen handlar därför inte bara om att spara pengar det är också en för samhället strategisk miljöfråga. En effektiv fastighetsförvaltare är ett viktigt instrument i landstingets samlade arbete för lägre klimatpåverkan. KWh/kv m BRA KWh/kv m BRA Förändring KWh/kv Förändring, 15

16 Verksamheten m % 132,3 90,6-41,7-31,5 Värmeförbrukning Regeringen har fastställt mål för att minska energianvändningen i landet. Offentliga fastighetsägare pekas ut att ha ett särskilt ansvar. Målen har två horisonter, dels 2020 med en minskning av energianvändningen med 20 procent i förhållande till 1995 och dels 2050 med en minskning med 50 procent. Målet för 2020 passerades redan KWh/kvm Landstinget Dalarna Regeringens mål 2020 Regeringens mål 2050 Diagrammet visar landstinget Dalarnas specifika el och värmeförbrukning från år 1995 till Regeringens långsiktiga mål för 2020 och 2050 finns även markerade i diagrammet. Landstingsfastigheter lämnar för 2008 ett överskott till vården på 16,8 mkr eller 1,0 mkr bättre än budget. 16

17 Verksamheten 2008 Miljöredovisning De 16 miljömål som riksdagen antagit är vägledande i miljöarbetet och beskriver det tillstånd för den svenska miljön som är långsiktigt ekologiskt hållbar. Det övergripande målet är att till nästa generation ha löst de stora miljöproblemen. Länsstyrelsen Dalarna har i sin tur anpassat miljömålen till länet. Tyngdpunkten ligger på åtgärder som berör offentligheten och som kräver en bred regional samverkan. Landstingsfastigheter är en viktig del i detta arbete och medverkar i genomförande av åtgärder kopplade till några av dessa miljömål; t ex energieffektivisering och upphandling. Den miljöpåverkan och förbrukning av naturresurser som Landstingsfastigheter Dalarna åstadkommer hör till övervägande del samman med byggande och drift av lokaler. En annan viktig, men inte lika mätbar, del av miljöarbetet är påverkan på intressenternas miljöarbete. Landstingsfastigheter har stor möjlighet att medverka till miljöförbättringar långt utanför den egna verksamheten genom att påverka och stödja miljöarbetet hos hyresgäster, konsulter, entreprenörer och leverantörer. Vi deltar i ett antal intressegrupper och nätverk i syfte att utveckla miljöfrågorna såväl inom den egna verksamheten som inom branschen som helhet. Samarbete för hållbart byggande Landstingsfastigheter har anslutit sig till den s k ByggaBoDialogen som är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom dialog har man enats om en frivillig överenskommelse och om att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling. Samarbetet inleddes våren 2003 och Landstingsfastigheter anslöt sig i september Vårt miljöarbete har därför inriktats mot de tre områden som särskilt prioriteras i ByggaBoDialogen; hälsosam innemiljö, effektiv resurs- och energianvändning. Den 22 maj 2007 undertecknades en ny överenskommelsen med Boverkets ByggaBoDialog om ett fortsatt åtaganden för att skapa hälsosam innemiljö, effektiv energi- och resursanvändning. På Landstingsfastigheters initiativ har också en regional ByggaBoDialog, Byggdialog Dalarna, startats som är ett samverkansprojekt mellan bygg- och fastighetssektorn i Dalarna samt regionala myndigheter där Länsstyrelsen i Dalarna är formellt ansvarig. Byggdialogen i Dalarna syftar till att genom dialog, samverkan och konkreta åtaganden på den regionala nivån mellan privata och offentliga aktörer nå en hållbar bygg- och fastighetssektor i Dalarna. Stora Energipriset Landstingsfastigheter Dalarna kan uppvisa det energieffektivaste fastighetsbeståndet bland Sveriges landsting. Vårt målmedvetna och långsiktiga arbete för att effektivisera energianvändningen fortsätter att vara framgångsrikt. Att Landstingsfastigheter är bäst i klassen på att snåla med energi uppmärksammades dessutom av teknikkonsultföretaget Sweco när man den 20 november delade ut Stora Energipriset för 25:e året i rad på Moderna Museet i Stockholm. 17

18 Verksamheten 2008 Miljöcertifierade Landstingsfastigheters verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO sedan år En förutsättning för att vara certifierad är att miljöledningssystemet leder till en ständigt minskande miljöpåverkan vilket granskas fortlöpande av ett externt oberoende certifieringsorgan. Juryns motivering till priset ; "Landstingsfastigheter Dalarna har tilldelats Stora Energipriset 2008 för att under många år drivit ett långsiktigt och systematiskt energi- och miljöarbete som gett konkreta resultat och gjort dem till det energieffektivaste landstinget i Sverige. Landstingsfastigheter Dalarna har lyckats med detta genom att involvera såväl den egna fastighetspersonalen som de externa driftoperatörerna i detta arbete. Genom att använda en metodik med prestandaupphandlingar enligt LCCmodellen görs investeringar som långsiktigt är optimala och där god energieffektivitet värderas. Genom att erbjuda hyresgästerna miljökontrakt med incitament involveras även dessa i landstingsfastigheters energi- och miljöarbete." Resultatet av 2008 års energiförbrukning visar på en minskning med 2,7 procent mot föregående år. Den specifika värmeförbrukningen landade på 91 kwh/m2, en minskning med 5,2 procent mot föregående år, där den största enskilda åtgärden som bidragit är en investering i nya värmepumpar vid Falu lasarett. Elförbrukningen blev 91 kwh/m2 vilket är samma som föregående år. Cirka 90 procent av värmeförbrukningen i landstingets fastigheter utgjordes av förnyelsebar energi. Under år 2008 har en andra omcertifiering av miljöledningssystemet genomförts vilket görs vart tredje år från dagen för certiferingsrevision. Omcertifiering innebär dels en analys av hur ledningssystemet fungerat genom att revisionsledaren granskar rapporterna från genomförda uppföljningsrevisioner dels en utökad uppföljning av att ledningssystemets delar fungerar på avsett sätt i verksamheten. Inga avvikelser noterades. Miljöpolicy Policyns nuvarande lydelse är: Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom vård- och omsorg erbjuda funktionella utrymmen med service baserad på en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska sträva efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar. Detta kan vi göra genom att: Verka för att landstingets och egna miljömål uppfylls. Lagar och andra krav inom miljöområdet utgör minimikrav. Effektivisera användningen av energi och naturresurser, speciellt icke förnyelsebara. Välja teknik och lösningar som är resurssnåla sett ur ett livscykelperspektiv. Undvika varor som innehåller miljöfarliga eller hälsoskadliga ämnen. Sprida och fördjupa kunskaperna om vårt arbete för en ekologiskt hållbar utveckling hos medarbetare, hyresgäster och leverantörer samt andra intressenter. Ställa miljökrav vid upphandling. 18

19 Verksamheten 2008 Betydande miljöaspekter De miljöaspekter som bedömts vara betydande i vår verksamhet är: Resursanvändning för utformning av hus inkl system, konstruktioner och byggvaror (exkl farliga ämnen) vid projektering och produktion av lokaler. Användning och förekomst av varor och material som innehåller farliga ämnen vid projektering och produktion av lokaler. Energianvändning för uppvärmning, kylning samt fastighets- och hushållsel vid förvaltning av lokaler. Miljöarbetet under året Byggbranschen använder ca olika byggprodukter varav en stor del är miljöoch hälsofarliga. Vår målsättning är därför att förbrukningen av varor och material som innehåller farliga ämnen ska minska, för att på sikt helt kunna fasas ut. Under året har vi därför fortsatt att prova och utvärdera olika system för miljöbedömning av byggvaror och material i syfte att fasa ut farliga ämnen inom byggandet. Landstingsfastigheter vill underlätta för sina hyresgäster att agera miljövänligt. Det gör vi genom att erbjuda miljökontrakt. Hyresgästen lovar att införa rutiner för att släcka lokaler och utrustning efter arbetsdagens slut, källsortera avfall m m och får 2 procent rabatt på lokalhyran som motprestation. Under året har vi utarbetat en broschyr med råd och tips om energihushållning i våra lokaler som skickas som informationsmaterial till våra hyresgäster med miljökontrakt och används som underlag för miljöinformation vid hyresgästmöten. Andelen tecknade miljökontrakt omfattade 51 procent av den totala lokalarean för år Lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Lagens syfte är att främja en effektiv användning av energi i byggnader. Landstingsfastigheter har som en av få fastighetsägare till årsskiftet 2008/09 lyckats deklarera samtliga byggnader som omfattas av den nya lagen. Vi arbetar aktivt med att försöka minska den miljöpåverkan som våra tjänsteresor orsakar i form av utsläpp till luft och bidrag till växthuseffekten. Samtliga leasingbilar är bränslesnåla bilar (Golf 1,6 FSI, medelförbrukning 0,64 l/mil) och samåkning sker när så är möjligt. Längre tjänsteresor sker med tåg. Statistik om våra bilresor visar att (11 046) km har genomförts i privata bilar, (14 810) km har skett via hyrbilar i landstingets bilpool och (76 630) km med leasingbilar. Totalt ( ) km, en minskning med 31 (2,5) procent jämfört med år Resandet är i stor utsträckning kopplat till den investeringsverksamhet som bedrivs runt om i länet. Som en jämförelse kan nämnas att investeringsvolymen minskat med 28 procent mellan åren 2008 och Koldioxidutsläpp Vi har en ambition att driva vår verksamhet klimatneutralt, d v s att vår verksamhet inte ska påverka den globala uppvärmningen. Koldioxidutsläppen från uppvärmning har minskat från 56,6 till 2,3 kg/kvm mellan åren En jämförelse mellan åren 2000 och 2008 visar att de energibesparingar som genomförts lett till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka ton/år. Orsaken är bland annat en successivt minskad värmeförbrukning och att vi nästan ersatt all olja som bränsle. Planerat miljöarbete 2009 Miljöarbetet kommer att inriktas mot det som vi bedömer vara våra betydande miljöaspekter samt mot de åtaganden 19

20 Verksamheten 2008 som har gjorts inom ramen för ByggaBoDialogen. För att kunna minska miljöpåverkan från lokalanvändning ytterligare så kommer vi att försöka stimulera och öka hyresgästernas engagemang och kunskap. Det är viktigt för att exempelvis kunna stävja den ökande elanvändning som tyvärr har blivit en trend på senare år. Engagemanget kan vi stimulera genom att fortsättningsvis erbjuda miljökontrakt. Kunskapen kan vi öka genom att utarbeta ett lättillgängligt informationsmaterial som erbjuds hyresgästen samt genomföra miljöinformation vid hyresgästmöten. Arbetet med att genomföra den långsiktiga plan som har fastställts för att effektivisera energianvändningen per objekt kommer att fortsätta enligt Energiplan För att vi ska nå delmålet 170 kwh/kvm år 2010 måste den fortsatta energieffektiviseringen vara minst 3 procent årligen 2009 och Landstingsfastigheter ställer höga miljökrav i samband med upphandling av bygg- och driftentreprenader. Uppföljningen av att ställda krav också efterlevs kommer att följas upp i år genom att s k andrapartsrevisioner utförs. Revisionerna kommer främst att inriktas mot granskning av projekteringsskedet i byggprojekt. För de hyresgäster som upplever hälsoproblem som misstänks vara relaterade till inomhusmiljön i våra lokaler kommer vi att fortsätta utveckla en systematisk utredningsmetodik för att kunna hantera deras klagomål och besvär på ett korrekt och professionellt sätt. Regeringen har beslutat om en ny förordning som innehåller bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader. Förordningen träder i kraft den 1 mars För fastighetsägare innebär det en skyldighet att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren Landstingsfastigheter har redan tidigare inventerat PCB-förekomst i byggnaderna, under åren I de fall en byggnad innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 0,050 viktprocent är ägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera PCB. Saneringen ska vara slutförd den 30 juni 2011 för byggnader uppförda eller renoverade samt den 30 juni 2013 för byggnader som är uppförda eller renoverade åren Vid Falu och Mora lasarett, där det finns PCB i betydande omfattning, har sanering och utbyte av alla massor påbörjats och kommer att pågå under några år enligt särskilt upprättad saneringsplan. PCB som berörs av planerade ombyggnader avlägsnas alltid direkt. Andel dekontaminerad av totalt identifierade fogmassor är cirka 10 (6) procent eller (679) lm av cirka lm totalt. Trenden är ständig ökning av sanerade pcb-fogar, men för långsamt med tanke på ny lagstiftning och utan att särskilda aktiviteter sätts in. 20

Verksamheten. Landstinget DALARNA. Redovisad för Fastighetsnämnden 2012-02-29 8. Version 1.0 LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten. Landstinget DALARNA. Redovisad för Fastighetsnämnden 2012-02-29 8. Version 1.0 LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2011 Redovisad för Fastighetsnämnden 2012-02-29 8 Version 1.0 Landstinget DALARNA LANDSTINGSFASTIGHETER Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhet, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse 2012 för Landstingsfastigheter

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse 2012 för Landstingsfastigheter I II landstinget DALARNA Fastighetsförvaltningen Ledning -A lj-eme& L I q BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (6) Dnr LD13/00328 Uppdnr 459 Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Dnr ORU 1.2-1-4781/2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Rektor Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: 019-30 30 00 Telefax:019-30 34 65 Postgiro:78 81 18-8 E-post:

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet...

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet... Inom Printeliten satsar vi resurser på vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det finns inga motsättningar mellan lönsamma affärer och ett klokt sätt att hantera

Läs mer