Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie"

Transkript

1 GÖTEBORGSUNIVERSITET PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Examensarbete 12 hp Psykoterapeutprogrammet Vårterminen 2011 Handledare: Sven Carlsson

2 Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Sammanfattning.Terapimottagningarna vid de Psykologiska institutionerna i Lund, Göteborg och Umeå beskrivs och jämförs avseende syftet med mottagningarna,undervisningen och patientarbetet. Femton personer verksamma vid terapimottagningarna intervjuades; sju i Umeå, fyra i Lund och fyra i Göteborg. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av Template Analysis, tematisk kodning. Tre övergripande koder identifierades: Mottagningarna, Syftet och Patienterna. De tre terapimottagningarna har fleragrundläggande värderingar och organisatoriska faktorer gemensamt, men de skiljer sig även åt i några frågor. Störst skillnader framkom i hur man förhöll sig till att bedriva forskning på sinaverksamheter samt i synen på vilka patienter som studentterapeuterna kunde ta emot. Tanken framförs att mottagningarna bör framhäva sin särart samt att ett gemensamt framtida forskningsområde kan vara uppföljning av hur man lyckas med det som samtliga informanter anger som det primära syftet med verksamheternaprofessionsträning av psykologstudenter. Titeln legitimerad psykolog är skyddad enligt lag 1, vilket innebär att endast personer som dels har psykologexamen och dels har fullgjort praktisk psykologtjänstgöring (PTP) får lov att använda titeln (Socialstyrelsen, 2011). Det är dock en allt mer komplex fråga att sätta sig in i vad psykologutbildningen, eller skall vi kanske säga psykologutbildningarna, innebär. I synnerhet den kliniska, praktiska delen av utbildningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningssätena. Idag finns psykologprogrammet på nio platser i Sverige: Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet i Växjö, Lunds universitet, Mittuniversitetet i Östersund, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.innehållet avseende den kliniska, behandlande delen av professionsträningen kan läggas upp på olika sätt och det är sedan 1994 upp till respektive universitet att forma sitt eget upplägg (Lumholt, 2011). Kursmomentet kallas exempelvis Klientarbete (Umeå) eller Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi (Karolinska Institutet). Som presumtiv student gäller det dock att vara vaken och påläst då det finns skillnader mellan utbildningsalternativen som inte framgår på ett tydligt sätt men som måste sägas vara av största betydelse. Det kanske viktigaste exemplet är egenterapin, numera kallad utbildningsterapin, vilket är den terapi som psykologen själv genomgår hos en erfaren psykolog och psykoterapeut. På några orter är det ett obligatoriskt moment som utbildningen helt eller delvis finansierar och som sker individuellt (exempelvis i Göteborg, Lund och Umeå), på någon plats är det gruppterapi som avses (Mittuniversitet i Östersund) och på ytterligare en ort har momentet ersatts med insiktsbetonat eget arbete i seminarieform (Karolinska Institutet). 1 Den svenska psykologlegitimationen kom

3 För den enskilda studenten finns möjligheten, även om det kan tyckas vara att kräva mycket, att sätta sig in i ovanstående skillnader och göra ett informerat val. Betyder det då någonting att man på de olika universiteten har valt så olika vägar? Vad innebär det i förlängningen att utbildningen av psykologer kommer att ta sig allt mer skilda uttryck? Finns det någon punkt då skillnaderna blir för stora och hur påverkar det kåren och sist men inte minst patienterna? Gör det någon skillnad om den behandlande psykologen själv har varit patient, själv har försökt förstå sin egen historia? Eller tänker man sig att psykoterapi är detsamma som psykologisk behandling, en intervention jämförbar med exempelvis utbildning eller informationssamtal? Föreliggande uppsats handlar om det kliniska momentet, terapiutbildningen kallad steg I, som ges vid psykologprogrammen vid de Psykologiska institutionerna i Lund, Göteborg och Umeå. Den kommer inte att fokusera på hur utbildningen ser ut på de övriga sex utbildningsorterna, men uppsatsens frågor rör dock också dessa orter och det är min övertygelse att det är frågor som bör lyftas fram och diskuteras.de tre terapimottagningarna i Lund, Göteborg och Umeå har sedan 2009 ett samarbete som nu går in i ett vad man skulle kunna kalla mer praktiskt skede med både utbyte av teknik, undervisning och eventuellt också genomförande av gemensam forskning. Samarbetet mellan institutionerna kommer rent praktiskt att vila på ett gemensamt journalsystem, vilket i förlängningen medför möjligheter att skapa ett empiriskt material för forskning med ett stort underlag och förmodat stabil kontinuitet. Mottagningarna kommer ju med stor sannolikhet att bestå över längre tid. Det är Umeå som idag har det i särklass mest utbyggda datoriserade journalsystemet som Lund och Göteborg nu står i begrepp att få ta del av. Man har ett system som bland annat innebär datajournal med möjlighet att förvara och dela inspelningar från terapisessioner (i Umeå filmas nästan alla sessioner och alla terapirum är utrustade med kamera). Studenterna för utöver journal även datoriserade minnesanteckningar som deras handledare har tillgång till, ibland filmas även handledningssituationen. Angående den förestående övergången till datoriserat journalsystem säger en informant i Umeå: Men jag skulle vilja säga att ett IT-system egentligen är en stor organisationsförändring för den kräver väldigt mycket, dels utav att man ändrar sitt sätt att arbeta på naturligtvis, men också att man klargör funktionen på ett sätt man aldrig annars hade gjort och det är väl det fel man kan göra när man går in i en sådan här sak, att man tror att det är ett program som man köper. Att det kliniska momentet är viktigt för studenterna framhålls av många av uppsatsens informanter och det har även visat sig i en studie gjord vid terapimottagningen i Göteborg: Ett övergripande intryck av det som framkommer i elevenkäterna är den stora betydelse utbildningens psykoterapimoment har för eleverna. Upplevd framgång eller känslor av misslyckande (t.ex. genom att en klient avbrutit terapin) är livshändelser som uppenbart har den största dignitet. (Carlsson, Jönsson, Heimann & Fällström, 1996, s 20) Tidigare har ingen liknande studie gjorts vid mottagningarna med samma jämförande ansats medfokus på hur syftet med mottagningarna uppfattas, varför ingen forskning med liknande frågeställning finns att tillgå. Det har dock skrivits uppsatser och i Göteborgs fall även kapitel i publicerade böcker, som ambitiöst och djupgående 3

4 behandlar delar som enbart summariskt berörs i föreliggande arbete. Ett omfattande arbete har gjorts av Johansson och Carlsson (2006) och Johansson (2009) som skrivit om psykoterapins historia i Göteborg. Dessa arbeten har lästs och använts där det faller sig lämpligt.utöver historiska fakta har deäven bidragit genom att lyfta framför uppsatsengrundläggandefrågeställningar: Generellt kan vi konstatera att när en psykoterapiutbildning skapas på en universitetstillhörande psykologisk institution ställs några frågor av principiell karaktär; dessa gäller förhållandet mellan praktiserande psykologer och akademiska psykologer. (Johansson& Carlsson, 2006,s. 103). Carlsson och Johansson formulerarhär ett tema som kan sägas vara uppsatsens hjärtefråga-hur förmedlas den kliniska, terapeutiska kunskapen inom universitetet?johansson (2009) fördjupar och utvecklar frågan ytterligare genom att föra in ett perspektiv som påtalar den skillnad som finns i synen på kunskap mellan den akademiska psykologin och den psykodynamiska traditionen: / / att det finns fundamentala skillnader mellan hur å ena sidan väsentliga delar av den dominerande akademiska traditionen inom såväl psykiatri som psykologi och å andra sidan den psykoanalytiska och psykodynamiska traditionen verifierar och falsifierar hypoteser och teorier. (s. 19). Dessa frågor är grundläggande men för omfattande för att diskuteras i denna uppsats, icke desto mindre finnsde så att säga implicit närvarande och för den intresserade läsaren rekommenderas nyss nämnda verk.i sammanhanget kan det kanskeockså vara på sin plats att nämna min egen bakgrund som kliniskt verksam psykolog sedan tio år och med grundutbildningen, samt nu även psykoterapeututbildningen, från Göteborgs universitet. Förhoppningsvis kan en beskrivning av de tre terapimottagningarna och vad personer verksamma där uppfattar som deras primära syfte vara en möjlig gemensam referens för samarbetet mellan de tre verksamheterna. Utgångspunkten är således en förhoppning om att bidra till ökad kunskap och förståelse av respektive mottagning. Frågeställningen är sålunda: - Hur har man lagt upp utbildningen på den kliniska delen, den så kallade steg ett, på psykologprogrammet i Lund, Göteborg och Umeå? Hur uppfattar man på de olika terapimottagningarna syftet med verksamheten? Finns det likheter och/eller skillnader dem emellan? Metod Terapimottagningarna i Umeå och Lund kontaktades under senvintern 2010 av professor Claudia Fahlke, verksam vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, som framförde frågan om de var intresserade av att delta i föreliggande studie utifrån tanken att det skulle kunna komma det påbörjade samarbetet till gagn. Båda institutionerna svarade ja och ett första, mycket kort möte ägde rum i anslutning till en konferens i Göteborg vintern Därefter genomfördes under våren 2011intervjuer med sammanlagt femton personer vid de tre terapimottagningarna; sju 4

5 personer i Umeå, fyra i Lund och fyra i Göteborg. Intervjuerna var halvstrukturerade utifrån en intervjuguide (bilaga 1) och var mellan 45 och 90 minuter långa. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan utifrån Template Analysis, här översatt till tematisk kodning. Utifrån uppsatsens frågeställning tycktes en kvalitativt orienterad metodik vara att föredra då målsättningen var att skapa en samlad beskrivning av tre institutioner med ett gemensamt uppdrag; att utbilda psykologstudenter i psykoterapi. Utöver den rudimentära beskrivningen ingicki syftet även ett jämförande inslag av några för verksamheterna centrala teman. En för studien användbar metod skulle således helst möjliggöra dels en beskrivning, dels en grövre såväl som finare analys avseende institutionernas olika tankar och tillvägagångssätt. Ett annat för valet av metod viktigt krav var att den medgav utrymme för de enskilda institutionernas särart att framträda. Utifrån dessa kriterier tycktes Template Analysis, tematisk kodning, som ett konstruktivt val. Beskrivningen av metoden i texten nedan bygger på Nigel Kings kapitel Template Analysis i boken Qualitative methods and Analysis in organizational research: A practical guide från 1998 om inget annat anges. Template Analysis Tematisk kodning är en kvalitativ metod som förenklat kan sägas innebära att man utifrån en given mall tolkar materialet, vanligtvis intervjuer, för att allteftersom låta materialet påverka mallen tills man uppfattar att det så långt som möjligt täcks av den mall som blir den slutgiltiga. Texten kodas först exempelvis utifrån en mall som baseras på intervjuguiden, därefter justeras mallen utifrån materialet. Berättar informanterna om något som inte täcks av mallen som kanske borde finnas med? Ja, då förändras mallen. King rekommenderar att kodningen sker på olika nivåer där den första nivån kan sägas vara mer övergripande teman som sedan bryts ned i underkategorier. För översiktligheten i en uppsats bör antalet övergripande koder begränsas och King varnar för att bli för detaljerad och att försöka inkludera för mycket, det kan skapa en förvirrande struktur. Annars är en av fördelarna med nämnda metod just att den, rätt använd, på ett flexibelt och relativt lättarbetat sätt både kan presentera och analysera ett material. King jämför exempelvis Template Analysis med Grounded Theory som har ett striktare tolkningsförfarande, vilket gör analysmetoden mindre anpassningsbar, materialet behöver då i större utsträckning anpassas efter metoden än vid Template Analysis. Template Analysis låter sig även lättare kombineras med andra ansatser och metoder och enligt King befinner den sig någonstans mellan innehållsanalys och Grounded Theory. Informanter Valet av informanter gjordes utifrån tanken att det dels skulle vara verksamhetscheferna, dels personal som arbetade vid terapimottagningarna med för verksamheten centrala arbetsuppgifter, exempelvis bedömningssamtal, undervisning och handledning. Det fanns även en strävan efter att genom urvalet få de båda terapiinriktningarna som det bedrevs undervisning i representerade, varför informanter med psykodynamisk (PDT) respektive kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) kompetens 5

6 inkluderades. Enhetscheferna i Lund och Umeå var behjälpliga vid genomförandet av detta urval, de bistod även med bokning av tider och med förmedling av kontaktuppgifter. Denna assistans behövdes inte i Göteborg då det redan fanns kännedom om och kontakt med berörda personer.mot ovan nämnda förfaringssätt kan invändningar göras. Exempelvis kan det faktum att det var klinikcheferna på två av mottagningarna som valde informanter eventuellt ha påverkat materialet, likaså kan man konstatera att antalet informanter i Umeå var större och att där intervjuades även administrativ personal och en IT-administratör. Med tanke på att uppsatsens syfte främst är att ge en beskrivning av verksamheterna och förhoppningsvis kunna utgöra en utgångspunkt för ett samarbete så betraktas ovan omständigheter i sammanhanget vara av underordnad betydelse. I Göteborg intervjuades även den tidigare verksamhetschefen då han utifrån sin långa erfarenhet vid mottagningen bedömdes vara en tillgång för studien. Avseende bakgrund och utbildningsnivå var det svårt att i uppsatsen göra samtliga intervjuade rättvisa; flera hade omfattande meritförteckningar, men i detta sammanhang nämndes endast de titlar som för studiens syfte bedömdes som relevanta. Personernas grundutbildning nämndes, likaså om personen ifråga var psykoterapeut och/eller disputerad. Skälet till detta förfaringssätt var främst praktiskt; de intervjuade gjorde själva ett spontant urval utifrån denna princip. Samtliga intervjuade i Lund och Göteborg var psykologer och psykoterapeuter.i Umeå var fem psykologer (en var PTP-psykolog), några i tillägg även psykoterapeuter. En var socionom och psykoterapeut, en var IT-administratör (vid denna intervju fanns även en administrativ personal med, men då personen ifråga ej sade något under intervjun kan denne inte inkluderas).i Lund och Umeå var enhetscheferna disputerade, samt en psykolog på respektive plats. I Lund var en tredje informant utöver psykolog och psykoterapeut även doktorand. Ingen intervjuad i Göteborg var disputerad. Tillvägagångssätt Efter att alla intervjuerna genomförts och transkriberats skapades en tolkningsmall baserad på intervjuguiden där tre övergripande koder växte fram, vilket kan sägas vara tre grundläggande teman som intervjuerna kretsade kring och de kallas Mottagningen, Syftet och Patienterna. Denna mall användes sedan på samtliga intervjuer som först lästes och sedan kodades. Under arbetet visade det sig att mallen i stora stycken var användbar, den täckte de teman som samtliga informanter talade om. Några mindre justeringar gjordes men de tre huvudsakliga kategorierna behölls. En intention i arbetet var att låta informanternas röster framträda så tydligt som möjligt, varför belysande citat i möjligaste mån användes. I resultatdelen redovisades endast var den citerade arbetade då det för uppsatsens syfte bedömdes som ovidkommande vem av de intervjuade som uttalade sig, de betraktades primärt som representanter för respektive mottagning såvida inte den som citerades var eller hade varit enhetschef. Dessa citat blev genom nämnda förfaringssätt tydligare. Den bakomliggande tanken var att det finns en strukturell skillnad mellan verksamhetschefen och de övriga och att den förra hade större inflytande och därför borde vara mer synlig. Verksamhetschefens tankar antogs ha en för utformningen av verksamheten särskild betydelse och de gavs därför även en mer framträdande plats än de övriga informanterna. Antagandet kan tyckas självklart men för tydlighetens skull kan det framhävas att det hade sin grund i hur organisationen på 6

7 institutionerna ser ut. Vi låter här som exempel klinikchefen i Göteborg själv beskriva sin roll på psykologiska institutionen: Jag är prefektens ställföreträdare på kliniken. / / Jag är ansvarig inför honom för att både kliniken bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt de etiska och juridiska lagar som gäller. Det är mitt ansvar. Citaten har i möjligaste mån återgetts ordagrant men ibland har dock uttalanden modifierats något för att undvika de estetiska störningar som det talade ordet färgas av när det förvandlas till text. Inga meningsbärande element har vare sig lyfts bort eller förändrats utan det är i förekommande fall endast små korrigeringar somhar gjorts. I materialet har mönster som framträder lyfts fram, om det exempelvis var så attdet fanns en gemensam röd tråd i hur informanterna på mottagningen i Lundbesvarade en fråga så lyftes detta fram. Det innebar dock inte, och det är viktigt att understryka, att man med det skulle ha uttömt vad man i Lund hade att säga om den specifika frågan utan det blev en sammanställning över vad man svarade vid intervjutillfället. Sedan kan man naturligtvis ändå tänka tanken att det hade en betydelse att till exempel samtliga informanter på en mottagning svarade ungefär likadant på en fråga, men det innebär alltså inte att inte andra svar också skulle vara möjliga. Denna grundläggande öppenhet behöver finnas närvarande i läsningen av citaten, annars kommer informanterna att bli begränsade på ett sätt som inte gör dem rättvisa. Koden kallad Mottagningarna är uppbyggd av fakta som är tänkt att ge en bakgrund och grundläggande beskrivning av respektive terapimottagning. Där inkluderas en historisk beskrivning, organisationsfrågor, kompetensbeskrivning, utbildningsupplägg samt tankar om samarbetet med de andra mottagningarna. Koden kallad Syftet utgår från frågan om vad man uppfattar som det primära syftet med mottagningen. Därunder ryms även ett resonemang om hur olika syften kan förhålla sig till varandra samt tankar om hur man utvärderar eller följer upp sitt syfte. Den tredje och sista koden kallas Patienterna och inom den ryms informanternas tankar om vilka patienter man både har och borde ha på mottagningen. Var kommer de ifrån, hur når man dem? Vilka metoder använder man för att göra bedömningar och vilka ställningstaganden ligger bakom dem? De tre övergripande koderna kunde på sätt och vis både ha varit fler och färre; dels kunde de ha delats upp i fler undergrupper och dels kunde de ha slagits ihop till större enheter. En avvägning har dock gjorts där tre övergripande teman tycktes mer självklara. Detta innebär emellertid att ibland glider ett ämne mellan två koder, vilket är ofrånkomligt. Exempelvis kan frågan vad önskar du att studenterna skall få med sig från terapimottagningen? liksom frågan vilka patienter tänker du att det är lämpligt att studenterna gör sina första terapierfarenheter med? resultera i svar som är överlappande, de glider innehållsmässigt in i varandra.man gör ju bedömningen av patienterna utifrån några antaganden om vilka erfarenheter man tänker att studenterna skall få med sig. I kodningen har dock en sortering gjorts utifrån var innehållet tillför sammanhanget mest. Tanken är också att man helst skall läsa koderna som en tänkt helhet där strukturen är skapad för att ge både en beskrivning och en möjlighet för läsaren att själv skapa sig en uppfattning genom att ge informanternas tankar så stort utrymme som möjligt.på detta sätt kan man som läsare i bästa fall få en inblick i hur man på de olika terapimottagningarna resonerar kring sin verksamhet. Mottagningarna har ett likartat uppdrag som de löst på delvis likartade och delvis skilda sätt. 7

8 Eftersom det var halvstrukturerade intervjuer så förekom i varje intervju också andra ämnen såsom referenser till universitetet, konst, litteratur, samhällsfenomen och så vidare. Detta bidrog till att samtalen blev levande och antagligen mer givande, dessa teman har dock inte kodats utan det har endast de ämnen som fanns med i den ursprungliga intervjumallen. Relevant tidigare forskning redogörs fortsättningsvis för i anslutning till att respektive ämne behandlas. Detta upplägg motiveras utifrån förhoppningen att det bidrar till att texten blir mindre splittrad än vad som med nödvändighet redan är fallet, det är ju tre mottagningar som beskrivs och jämförs utifrån tre övergripande teman på ett relativt begränsat utrymme. På liknande sätt kommer även andra, kompletterande informationskällor såsom exempelvis hemsidor och opublicerat informationsmaterial att användas och redovisas i anslutning till respektive mottagning. Resultat I dettaavsnitt presenteras och exemplifieras resultatet för varje mottagning med citat som belyser informanternas berättelser utifrån de tre övergripande koderna. Koderna är således resultatet av den kvalitativa analys som gjorts på basis av samtliga intervjuer från de tre orterna och därför finns dessa koder, eller teman om man så vill, närvarande som en redovisningsstruktur som går igen i genomgången av materialet för de tre mottagningarna, medan underkategorierna framträder olika tydligt i intervjuerna från de olika institutionerna. Ambitionen är att varje mottagnings svarsmönster skall bli synligt och att de i texten skall kunna läsas vid sidan om varandra, kanske som ett tänkt samtal dem emellan? En sammanställning av den slutgiltiga kodningsmallen redovisas först för att synliggöra de teman som kodats. Resultatdelen avslutas med ensyntes, eller snarast ensummerande sammanfattning, av hur svarsmönstren har sett ut. Koderna 1. Mottagningen 1. Historisk beskrivning 2. Förhållandet kliniker/ akademiker 1. Kompetens hos personalen på mottagningen 3. Organisationsfrågor 4. Förhållandet PDT/KBT 5. Utbildningen 6. Synen på de andra/ samarbetet 2. Syftet med mottagningen? 1. Utbildning 2. Vad vill man att studenterna får med sig från mottagningen? 3. Behandling 4. Forskning 5. Utvärdering, hur utvärderar man det man anger som primära syftet? 6. Hur tycker man att det går? 8

9 7. Psykologyrket 3. Patienterna 1.Var kommer patienterna ifrån? 1. Når man dem man önskar? 2. Mottagningsprocedur 1. Basfakta 2. Patientens väg 3. Hjälpmedel Lund Mottagningen.Beslutet att starta terapimottagningen i Lund togs 1991 under professor Alf Nilsson. Det var nuvarande klinikchefen Gunvor Stenlund som fick uppdraget och det är huvudsakligen hennes berättelse om verksamheten som vi här får ta del av. Mottagningen startade utifrån en önskan om att få möjlighet att bedriva terapiforskning samt kliniknära undervisning och man ville även ha kontinuitet avseende terapeuterna som var knutna till institutionen. Vid denna tidfanns två institutioner i psykologi i Lund, en akademisk och en tillämpad, vilka slogs samman 2000.Inför uppbyggandet av terapimottagningen i Lund besöktes Göteborg, Stockholm och Umeå för att ta del av hur man hade lagt upp verksamheterna där. Mottagningens inriktning var vid starten psykodynamisk men 1996 infördes möjligheten för studenterna att välja mellan psykodynamisk inriktning och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. I Lund träffar studenterna idag en PDT patient under två terminer och en, ibland två, KBT patienter under två terminer. Det var 2004 som man beslutade att alla studenter skulle få med sig båda inriktningarna och man lämnade därmed modellen att studenterna behövde bestämma sin terapeutiska inriktning innan de hade gjort några egentliga egna erfarenheter.den nuvarande strukturen tycks ha bidragit till större arbetsro och ett mindre spänt klimat på mottagningen: Vi har här i Lund rätt så aktivt jobbat för att överbrygga den här klyftan för den var ju rätt så stark under en period där det var liksom riktiga grupperingar i studentgrupperna. (klinikchefen i Lund) Ja, alltså jag tycker att det har blivit bättre nu i alla fall sedan vi tog bort det här med att man valde inriktning och bara fick en behandlingsinriktning. / / Det är ju ett väldigt konstigt system, att man liksom väljer metod, man är ju mer än en metod när man sedan skall arbeta. Syftet.I Lund framhäver samtliga informanter att syftet med mottagningen är att ge psykologstudenter professionsträning, vilket för övrigt alla uppsatsens informanter gör. Men i Lund finns även ett samstämmigt framhävande av patientperspektivet som framträder tydligt. Man betonar att det för patienterna är en viktig mottagning och ställer ofta patientperspektivet vid sidan om utbildningssyftet. Man talar om det dubbla uppdrag som man uppfattar att verksamheten har med en självklarhet som är påfallande: Jag har många gånger blivit irriterad och störd när studenter säger att du nu har jag haft en patient med tvångsneurotisk problematik och - jag har haft så många 9

10 depressioner, nu vill jag ha en ångestpatient. Det stör mig därför att jag tycker att verksamheten är dels för studenterna men det är också en klinisk mottagning, vi har också skyldighet att beakta klienternas behov. Alltså det är dubbla målsättningar, vi kan inte frånsäga oss, även om det är en utbildningssituation, så är det ändå patienter och då har vi en skyldighet att tillgodose deras behov. (klinikchefen i Lund) En annan informant säger någotsnarlikt: Syftet, ja det är ju dubbelt. Dels att kunna vara till hjälp för patienter, framför allt är det ju väldigt många unga som själva studerar och så och kanske inte har så stor ekonomisk kassa, men har olika typer av problem och de personerna kan vi ju ge hjälp här och samtidigt då, så det dubbla syftet här är ju också att utbilda, att utbilda människor i psykoterapi och att de blivande psykologerna får lära sig och få en viss överblick. Lära sig lite grann om sig själva och sitt arbete när de väl träffar människor i behandlingssyftet. Ingen i Lund nämnde spontant forskningen som ett syfte med verksamheten, men när den kommer på tal så framgår att klinikchefen och några av informanterna har en önskan om att utvärdera och att bedriva forskning: Att öppna upp mottagningen för forskning och för att, ja skapa de förutsättningarna, det tycker jag känns angeläget också, eftersom det är en stor mottagning. Det ger ändå stora möjligheter tycker jag. (klinikchefen i Lund) Och sedan just den här möjligheten att samla data som man sedan kan använda i utvärderingar och forskning, det tycker jag är alltså man skapar ju jättebra möjligheter till att få stora databaser där man liksom kan göra jämförande studier mellan olika mottagningar och det tycker jag också är spännande. Man kan kanske också ha, att man forskar tillsammans och skriver och gör studier tillsammans. Det är ju också väldigt spännande och befruktande tror jag att det kan vara, ett sådant samarbete. Hoppas att det går i den andan och inte skapar någon slags konkurrens eller så. En annan informant i Lund uttrycker sig angående forskningens plats på mottagningen med viss försiktighet: För mig som ser det här som en klinisk del i utbildningen till psykolog så tycker jag att det kommer kanske i andra hand så att säga utan först skall det fungera bra med den kliniska utbildningen. Men eftersom det är under rätt så likvärdiga förhållanden med, alltså att man bedriver de här behandlingarna under ungefär lika lång tid och med samma intensitet och samma typ av terapeuter, det vill säga nybörjarterapeuter, så kan det ju ändå vara intressant naturligtvis att utvärdera det regelbundet. Lite längre fram i samtalet framgår det att även denne informant, i likhet med klinikchefen i Lund, lägger samman utbildnings- och behandlingssyftet: Nej men jag lade ihop de två kan man väl säga, mer kliniskt så att säga / / Det [forskningen] kommer i tredje hand om vi utgår från de två andra. / / Och så menar jag också nu apropå det här samarbetet så, det bygger ju lite grann på tanken att man skall kunna jämföra sitt material och sina utfall på olika sätt och ha någorlunda likvärdiga förhållanden men det får inte gå ut över det kreativa klimatet på respektive 10

11 ställe och det är en risk med när man gör det här för stort och man formar utifrån en utvärderingssituation istället för en rent klinisk, terapeutisk situation. Och längre fram förtydligas och motiveras ovanstående resonemang ytterligare: Ja, jag tänker att det kan bli väldigt manualiserat det hela, alltså att man har samma sätt att ha intake-samtal, man använder kanske samma skalor, man utvärderar på något liknande sätt och man kan säga att det är det som tar över / / för det blir någon sorts nervositet hos nybörjare som ska administrera sådant här samtidigt som man ska så att säga utbildas kliniskt och den där dubbelheten är inte bara av godo utan jag skulle helst se att forskningen blir någonting som kommer in utifrån så att säga och inte att det läggs in i de här utbildningsprogrammen för mycket. En variant på frågan vad man uppfattar som mottagningens primära syfte, men som till sin form även öppnar för mer personligt färgade svar är frågan vad man önskar att studenterna skall få med sig från terapimottagningen. Man kan på sätt och vis se det som den erfarna psykologens överlåtelse till den yngre, blivande kollegan. Nu blir svaren ofta av ett mer personligt, eller skall vi kanske säga filosofiskt, slag. Tonvikten läggs vid studentens egen utveckling och mognad och det finns en värme och beskyddande omtanke närvarande i sättet att tala. Några av rösterna låter såhär: Jag ser också att psykoterapin har lite dubbla syften kan man säga. Dels är det ju naturligtvis att lära sig en teknik, en metod, och i vårt fall två metoder eftersom alla studenter går båda inriktningarna, både KBT och dynamisk, men också ett sätt att lära sig ett förhållningssätt i psykologiskt arbete. Att man skall kunna generera den kunskap och den erfarenhet man får från det här arbetet även i andra sammanhang när man som psykolog gör utredningar eller när man jobbar som skolpsykolog eller inom barnomsorgen eller inom habiliteringen, att man lär sig ett sätt att lyssna, att prata med människor, att förhålla sig på ett empatiskt sätt, att det är också en viktig del i det här. Så det är inte bara frikopplat att lära sig en psykoterapeutisk metod. (klinikchefen i Lund) Ja, en större öppenhet i förhållande till sig själv och en känsla av vad de så här inledningsvis kan bidra med när de sedan sätter igång och arbetar som psykologer och där de har begränsningar, lite grann fått kläm på vissa begränsningar. För det har vi ju alla, det gäller bara att kunna leva med dem så att säga. Och någon sorts, en väldigt stark övertygelse som jag har fått genom åren är att om man kan hjälpa studenten att stå ut bättre med sin egen osäkerhet så har man kommit väldigt långt på något sätt. Det att kunna liksom stoppa upp sig själva och hela sitt huvud, att göra någon slags liten rockad på något sätt för de läser ju och de lär sig väldigt mycket, men att inte sitta i första hand upptagna utav det för att göra ett ambitiöst bra jobb utan att vända på sig själva på något sätt så att de bara kan ha det här de läst och lärt, att de kan ha det med sig bara så att de kan sitta ned i stolen och uppfatta. Alltså det att kunna vara tyst men inte tiga så att säga. Patienterna.I Lund har man i huvudsak grundtanken att studenterna skall möta en klinisk erfarenhet redan på utbildningen som inte är för tillrättalagd: 11

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö.

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. LINNÉUNIVERSITETET Växjö Institutionen för socialt arbete C-uppsats 15 hp Socialpsykologi III, (61-90) hp. ISD300 Vårterminen 2012 Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. En socialpsykologisk studie

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar

En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar FoU-Södertörn skriftserie nr 34/04 En studie av vårdnads-, boendeoch umgängesutredningar - Röster från berörda barn och föräldrar Eva-Britt Fagrell Berit Greger Karlsson ISSN 1403-8358 1 Abstract Rapporten

Läs mer