Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19"

Transkript

1 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 till puc19 Årskull: Laborationsrapport i Molekylärbiologisk laboratoriemetodik, termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

2 Abstrakt Syftet med laborationen var att klona in en tetracyklinresistensgen från plasmiden pacyc184 till vektorn puc19 som bär en ampicillinresistensgen, samt att amplifiera, selektera och PCRverifiera fragmentet. Detta skulle resultera i en dubbelresistent plasmid. Plasmiderna digererades med restriktionsenzymerna Ava1 och Xba1 och resultatet kontrollerades genom gelelektrofores. puc19- och pacyc184-fragmenten ligerades med T4 DNA-ligas. De rekombinanta DNA-molekylerna transformerades in i kompetenta TOP10 celler. För att selektera fram rätt rekombinant ströks TOP10 cellerna ut på LA-plattor innehållande ampicillin, tetracyklin och X-gal i olika kombinationer. De funna dubbelresistenta plasmiderna skulle amplifieras med hjälp av PCR. Med gelelektrofores skulle det kontrolleras att fragmenten var av rätt storlek. På grund av okända felkällor hittades inga dubbelresistenta bakterier. Laborationen slutfördes med tidigare tet-klonade puc19 stammar. Resultatet från PCR-analysen visade ett band på cirka 1000 bp vilket var förväntat. Nyckelord: Genkloning, restriktionsenzym, plasmid, antibiotikaresistens

3 Inledning I laborationen används bakteriellt DNA. Till skillnad från eukaryoter saknar prokaryoter cellkärna och DNA finns då fritt i cellen. Bakterier har oftast bara en kromosom. Prokaryoter kan dessutom innehålla betydligt mindre cirkulära, dubbelsträngade DNA-molekyler som kallas plasmider. De bär på från några enstaka gener upp till 200 gener, vilket motsvarar mellan 2000 och 1 miljon baspar (1). Då plasmiderna bär på förhållandevis få gener kan dessa lätt överföras till andra bakterier. Detta utnyttjas vid genkloning, då restriktionsenzymer kan klippa upp plasmiden och ett främmande DNA-fragment kan ligeras in i plasmiden. Plasmiden pacyc184 består av 4245 baspar och har en gen som kodar för tetracyklinresistens. I denna laboration ska tetracyklinresistensgenen klippas ut med restriktionsenzymerna Xba1 och Ava1 för att sedan ligeras till vektorn puc19 som är klippt med samma restriktionsenzymer. Ett restriktionsenzym klyver DNA-kedjan vid en speciell basparssekvens. Till exempel känner Xba1 igen den palindroma sekvensen: 5 T*CTAGA 3 3 AGATC*T 5. Enzymet klipper mellan T och C. Detta skapar ett överhäng på varje ände av den dubbelsträngade DNA-kedjan, så kallade sticky ends. Överhänget kan utnyttjas för att ligera in ett annat fragment med komplementärt överhäng. Xba1 och Ava1 klipper upp plasmiden pacyc184 på var sitt ställe och detta ger två DNA-fragment på 2750 respektive 1495 bp. Tetracyklinresistensgenen återfinns i det mindre fragmentet på 1495 bp (se bilaga 1). Detta fragment ska sedan ligeras till vektorn puc19 som även den är klippt med Xba1 och Ava1. puc19 består av 2686 bp och plasmiden har en polylinker där restriktionssiterna för både Xba1 och Ava1 sitter. De två enzymerna verkar i närheten av varandra och klyvningen resulterar i ett litet fragment med 11 bp samt ett stort fragment med 2675 bp (se bilaga 2). I det stora puc19-fragementet finns en gen som kodar för ampicillinresistens. Fragmentet med tetracyklinresistensgenen från pacyc184 ska sättas in i polylinkerområdet på puc19. Därmed skapas en ny plasmid som då får två resistensgener: en mot tetracyklin och en mot ampicillin.

4 Polylinkern på puc19 ingår i en speciell gen som kallas lacz. Denna gen kan användas för screening om ett genkloningsförsök har lyckats eller inte. LacZ - genen kodar för α-domänen av enzymet betagalaktosidas som bryter ner substratet x-gal till galaktos och en blåfärgad produkt vilket visas som blå kolonier vid odling på agarplattor. Utan betagalaktosidas kan inte x-gal bilda den blå färgen och vita kolonier växer fram istället. Om ett främmande DNAfragment ligeras till polylinkern i lacz -området förlorar genen sin funktion. Därmed uteblir betagalaktosidasproduktionen och x-gal har inget enzym att reagera med. Har genkloningsförsöket lyckats resulterar detta i vitfärgade bakteriekolonier (2). De ligerade plasmiderna överförs till kompetenta E. coli TOP10-celler genom en transformation. Med transformation menas att bakterier tar upp fritt DNA från omgivningen. Detta förutsätter dock att de upptagande bakterierna är kompetenta, det vill säga att de har en genomsläpplig cellvägg genom vilken DNA-fragment kan passera (3). Transformation kan ske naturligt eller på konstgjord väg. Vid konstgjord transformation behandlas bakterier så de blir kompetenta. För att cellerna ska ta upp DNA används i denna laboration heat shockmetoden, då bakterierna först kyls ned och sedan hettas upp till cirka 40 C (4). Efter transformationen genomförs fenotypisk expression då cellerna får chans att reparera sin cellvägg samt börja uttrycka sina resistensgener. De celler som har tagit upp den önskade plasmiden med både tetracyklin- och ampicillinrestistensgener selekteras fram på agarplattor innehållande ampicillin, tetracyklin och x-gal. De bakterier med plasmider med fel resistensegenskaper överlever inte i miljön med båda antibiotikasorterna. Den konstruerade plasmiden analyseras och verifieras med hjälp av PCR, Polymerase Chain Reaction. Detta är en metod som gör det möjligt att mångfaldiga en kortare DNA-sekvens så att denna fås i stora mängder. Med hjälp av enzymet DNA-polymeras syntetiseras nya kopior av den aktuella DNA-sekvensen. Polymeraset som används vid PCR heter Taq-polymeras och är värmetåligt och förstörs inte av det 30-tal cykler med temperaturväxlingar som krävs för att amplifiera DNA t. En cykel innefattar först en upphettning till 94 C då den dubbelsträngade DNA-molekylen denatureras och två enkelsträngade molekyler bildas. Därefter sänks temperaturen till cirka 60 C då korta nukleotidfragment, så kallade primers, får möjlighet att binda till specifika ställen på den enkelsträngade DNA-kedjan. Primrarna fungerar som startsekvenser för kopieringen. Temperaturen höjs till 74 C. Detta är den optimala miljön för

5 Taq-polymeras. Det fäster till primern och kan nu börja tillverka en komplementär sträng av fria nukleotider. Slutligen har de två enkelsträngade kedjorna blivit fyra strängar, vilket motsvarar två dubbelsträngade DNA-molekyler. Denna cykel upprepas tills över 50 miljoner kopior av det ursprungliga fragmentet har framställts (5). Syftet med laborationen är att klona in en tetracyklinresistensgen från plasmiden pacyc184 till vektorn puc19 som från början bär en ampicillinresistensgen samt att amplifiera, selektera och PCR-verifiera fragmentet. Detta ska resultera i en dubbelresistent plasmid. Material och metod Digerering av pacyc184 och puc19 Plasmiderna digererades genom att 10 µl puc19, 3µl 10x loading buffert (Fermentas), 1µl Ava1 (Fermentas), 1 µl Xba1 (Fermentas) och 15 µl Milli Q vatten blandades i ett rör och 15 µl pacyc184, 3µl 10x loading buffert, 1µl Ava1 och 1 µl Xba1 och 10 µl Milli Q vatten blandades i ett annat rör. Enzymen tillsattes sist. Sterila eppendorfrör och pipettspetsar användes. Digereringarna centrifugerades i 2 sekunder och inkuberades i 37 C termostat över natten. Agaroselektrofores Kanterna tejpades på ett litet geltråg och en kam med 8 brunnar sattes ner. 60 ml 1,5 % agarosgel gjordes genom att 0,9g agaros (Shelton Scientific Inc.) blandades med 0,5x TBE till 60 ml. Gelen kokades i mikrovågsugn cirka 1 minut tills lösningen var genomskinlig och 25 ml hälldes därefter i tråget och läts stelna. Gelen placerades i gelaggregatet och 0,5x TBE buffert hälldes i så att gelen täcktes. Två droppar med 2 µl 6x loading buffert (Promega) pipetterades ut på parafilm och 8µl av vardera digerering blandades med droppen och applicerades i agarosgelen. Molekylviktsstandard (1 µl λ DNAstandard (Fermentas), 8µl Milli Q vatten och 2 µl 6x loading buffer) sattes i en av brunnarna. Spänningsaggregatet ställdes in på 100 V. Elektroforesen pågick cirka 1,5 timme. Gelen färgades in i 0,5 µg/ml EtBr under 4 minuter. Därefter avfärgades den i vatten under 15 minuter. Gelen lades på UV-bord och fotograferades.

6 Fenolextraktion Digereringarna späddes med Milli Q vatten till 200 µl varefter 200 µl fenol/kloroform/isoamylalkohol (25:24:1) tillsattes. Blandningarna blandades på vortex i 15 sekunder och centrifugerades i 2 minuter på rpm. Vattenfaserna överfördes till två nya rör. Etanolprecipitation Volymen på de två vattenfaserna mättes med pipetten. 1/10 volym 3M NaOAc och 3 volymer iskall 99,5 % EtOH tillsattes varefter lösningarna inkuberades i -80 C i ca 15 minuter. Proverna centrifugerades i 6 C under 15 minuter i rpm. Supernatanten sögs bort och 1 ml iskall 70 % EtOH sattes till pelleten. Rören centrifugerades 5 minuter i 6 C på rpm. Supernatanten sögs bort och pelleten torkades in i värmeskåp. Pelleten resuspenderades med 20 µl sterilt vatten. Ligering I ett eppendorfrör blandades 4 µl puc19 (Ava1/Xba1), 8 µl pacyc184 (Ava1/Xba1), 2 µl 10x ligeringsbuffert, 5 µl sterilt vatten och 1 µl T4 DNA-ligas (Roche). I ett annat rör gjordes samma blandning men med puc19 och pacyc184 lånat av andra laboranter. Enzymet tillsattes sist och rören hölls på is under blandningen. Rören centrifugerades i 2 sekunder och inkuberades i 16 C vattenbad över natten. Transformation 25 µl TOP10 kompetenta celler (Invitrogen) pipetterades ner i ett märkt eppendorfrör. Även röret med de kvarvarande 25 µl TOP10 cellerna märktes. 10 µl av puc19/pacyc ligeringen (egna) sattes till eppendorfröret och 10 µl av puc19/pacyc ligeringen (lånad) sattes till TOP10-röret. Rören inkuberades på is i 30 minuter varefter de sattes i 42 C vattenbad i 30 sekunder för heatshock. Rörens ställdes återigen på is under 2 minuter. 250 µl rumstemperrerad SOC-medium (Invitrogen) sattes till varje rör. Rören inkuberades vid 37 C med skak (225 rpm) under 60 minuter för fenotypisk expression. 140 µl från respektive rör racklades ut på varsin förvärmd LA-platta med 50 mg/ml ampicillin + 50 µg/ml tetracyklin. De kvarstående 140 µl från respektive rör racklades ut på varsin förvärmd LA-platta med 50 mg/ml ampicillin (amp) + 50 µg/ml tetracyklin (tet) + 50 µg/ml X-gal. Plattorna inkuberades i 37 C över natten.

7 Omstryk av transformanter Ett stryk från amp + x-gal-plattan togs och stöks ut på en LA-platta med tet. PCR reaktion Resultatet från omstrykningsplattorna lästes av. Två transformanter, resistenta mot amp och tet, valdes ut och plockades med en tandpetare. Kolonierna resuspenderades i 20 µl Milli Q vatten i eppendorfrör. Rören ställdes i värmeblock 95 C under 5 minuter och sedan på is. En mastermix för 20 reaktioner tillreddes. För varje reaktion blandades 18 µl Milli Q vatten, 2,5 µl 10x buffert (Finnzymes), 0,5 µl 10 mm dntp, 1,0 µl primer F (10pmol, Tet F), 1,0 µl primer R (10 pmol, Tet R) och 1,0 µl II DNA polymeras (1:5, Finnzymes). 24 µl av mastermixen sattes till 0,5 ml PCR-rör och 1 µl templat tillsattes. En positiv kontroll med pacyc184, och en negativ kontroll med Milli Q vatten, istället för templat blandades. Rören kördes i PCR-apparaten (SDS-Mini Cycler, Mj Research) cirka 1,5 timme. Efter körningen ställdes rören i kyl över natt. Analys av PCR produkt Fem µl från respektive PCR-rör blandades med 1 µl 6x loading buffer (Fermentas). Proverna applicerades i en 1% agarosgel tillsammans med molekylviktsstandard (1 µl λ DNA standard (Fermentas), 8 µl Milli Q vatten och 2 µl 6x loading buffer). Gelelektroforesen kördes och gelen behandlades enlig tidigare beskrivning. Reslutat Resultatet från den första gelelektroforesen visade inga band vare sig från puc-digeringen eller från pacyc-digeringen (figur 1). Vattenfasvolymerna vid etanolprecipitationen uppmättes till 170 µl puc19 och 145 µl pacyc184.

8 Vid avläsningen av LA-plattorna hittades miljoner vita kolonier på plattorna med amp och x- gal. Inga kolonier alls hittades på plattorna med amp, tet och x-gal. Inte heller efter omstrykningen på nya tet-plattor växte några kolonier. Gelen med PCR-proverna visade band på ca 1000 bp i både prov 1 och 2 (figur 2). Även den positiva och negativa kontrollen visade förväntade resultat. Diskussion Eftersom vi inte såg några band på gelen var osäkerheten stor om vi hade något DNA över huvudtaget. Trots detta fortsatte vi laborationen med vår puc19/pacyc184-digerering. För att vara säkra på att få ett resultat till slut lånade vi också puc19/pacyc184-digerering av andra laboranter som erhöll tydliga band på gelen. Parallella försök kördes med eget och lånat DNA. Gelen såg konstig ut över lag. Standarden var ihoptryckt och bara i en del av brunnarna återfanns band. Att gelen inte visade några band har vi ingen förklaring till. Vi hade förväntat oss att få både vita och blåa kolonier på plattorna med amp och x-gal. Att vi överhuvudtaget fick kolonier på plattan struken med vårt eget DNA var oväntat eftersom det visar att det fanns DNA i provet trots att det inte syntes något band i gelen. Bakterierna i de vita kolonierna har fått ett fragment inklonat i lacz men vi kan inte veta om det är rätt fragment. För att ta reda på detta skulle 10 vita kolonier från plattan med amp och x-gal patchas på samma position på en platta med amp och en platta med tet. På detta vis hade vi fått reda på vilka kolonier som fått rätt fragment (tetracyklinresistensgenen) inklonat. Nu fick vi istället stryka om en del av de vita kolonierna från amp + x-gal-plattan på en tet platta. Därmed får vi reda på om någon koloni fått rätt fragment inklonat. De blåa kolonierna (som uteblev) hade visat de bakterier som inte fått något fragment inklonat och skulle därför ha haft en intakt lacz -gen. Att dessa helt uteblev är mycket märkligt. Lika märkligt är det att vi inte erhöll några kolonier alls på plattorna med amp, x-gal och tet. Här hade vi förväntat oss vita kolonier. Att vi inte fick några kolonier här skulle betyda att inte en enda bakterie har tagit upp en plasmid med tetracyklinresistensgenen inklonad. Det ser vi som högst osannolikt.

9 Det finns många felkällor som kunnat leda till ovanstående resultat. Exempelvis skulle ligaset kunna vara dåligt. Är ligaset dåligt klistrar det inte ihop fragmenten och ingen plasmid får in tetracyklinresistensgenen. Detta skulle också kunna förklara varför de laboranter som strukit ut ren puc-digerering på amp-x-gal plattor inte fick några blåa kolonier utan bara vita. Ligaset har inte kunnat sätta tillbaka det lilla fragmentet som restriktionsenzymerna klippt ut vilket medför en skadad LacZ gen med vita kolonier som följd istället för blåa. I den här laborationen hade det räckt att selektera puc19/pacyc184-ligeringen på en platta med amp och tet för att hitta de transformanter med rätt fragment, det vill säga tetracyklinrestistensgenen, inklonad. Andra felkällor kan vara att det är något fel på LA-plattorna. Är det till exempel för mycket tet kan även de bakterier med tet-genen ha dött. Har det varit för lite ampicillin i plattorna kan rena TOP10 celler utan upptagen plasmid växa på amp + x-gal-plattorna. Detta förklarar dock inte varför inga blåa kolonier alls erhölls. Mest troligt är att en kombination av flera felkällor gett oss detta resultat. Att vi inte heller fick några kolonier på de omstrukna tet-plattorna beror troligtvis på de ovan diskuterade felkällorna. I och med detta resultat har vårt syfte fallerat. Det är i och för sig möjligt att vi fått fram dubbelresisteta bakterier, men vi kan av någon anledning inte hitta dem. På gelen med PCR-produkterna återfinns band i både prov 1 och prov 2. Vid jämförelse med DNA-standarden uppskattas fragmentens storlek till cirka 1000 bp. Tittar man på den första gelen hos de laboranter som fick ett bra resultat ser man att det minsta fragmentet i pacyc är cirka 1500 bp. Att vi fick ett kortare fragment på gelen med PCR-produkterna var förväntat eftersom primrarna tet F och tet R binder inne i själva tetracyklinresistensgenen och ett kortare fragment än det som Ava1 och Xba1 klippte ut amplifieras. För att räkna ut det förväntade resultatet har vi använt oss av en restriktionskarta över puc19 och tetracyklinresistensgenens nukleinsyrassekvens. Med hjälp av primrarnas sekvenser kan vi då se att PCR-fragmentet borde vara 1044 baspar. Detta eftersom tet F binder vid bas nummer 1593 och tet R vid bas nummer 2637.

10 Referenser: 1. (080910) 2. (080910) 3. Tortora, G. J., Funke, B. R. & Case, C. L. (1995). Microbiology an introduction. Redwood City: Benjamin/Cummings 4. (080910) 5. Brown, T. A. (2006). Gene cloning and DNA analysis an introduction. Oxford: Blackwell Samt laborationsanvisningar:genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184.

11 Figur 1. Den erhållna gelen från den första gelelektroforesen där digeringar från pacyc184 och puc19 analyserades. Brunn 6 ska innehålla pacyc184 och brunn 7 ska innehålla puc19 men inga band kan ses i gelen. En deformerad λ-standard ses i brunn 5. Brunn 1, 2, 3 samt 4 innehåller prov från andra laboranter Figur 2. Den erhållna gelen från den andra gelelektroforesen där PCR-produkter analyserades. Brunn 1 innehåller prov 1 med PCR-amplifierade fragment från en koloni med dubbelresistenta bakterier och brunn 3 innehåller prov 2 med PCR-amplifierade fragment från en annan koloni med dubbelresistenta bakterier. λ-standarden ses i brunn 2. Brunn 4 innehåller en negativ kontroll medan den positiva kontrollen ses i brunn 5. I marginalen till vänster ses bandstorlekarna i antal baspar för λ-standarden analyserad i 1 % agaros.

12 Bilaga 1.

13 Bilaga 2.

14 Bilaga 3. Riskbedömning Etdiumbromid Kan ge ärftliga genetiska skador. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden Giftig att sväljas och inhaleras (extremt farlig om den inhaleras i pulverform). Använd handskar och rock och arbeta i dragskåp. Avfall slängs i behållare för farligt avfall. Första hjälpen Vid inandning: Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har stoppat. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta läkare. Vid förtäring: Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Kontakta läkare. Vid hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning. Vid stänk i ögonen: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Fortsätt skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Fenol Kan ge ärftliga genetiska skador. Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring. Använd handskar och rock. Förhindra utsläpp i avlopp, brunnar och vattendrag. Avfall vallas in med inert material (sand, vermikulit etc.) och samlas in i lämplig behållare för vidare transport till avfallsanläggning. Första hjälpen Vid inandning: Frisk luft och vila. Ge eventuellt andningshjälp med syrgas. Kontakta läkare. Vid hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Skölj med Polyetylenglykol 400. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Uppsök omedelbart ögonläkare. Vid förtäring: Drick mycket vatten (vid behov flera liter), framkalla kräkning. Omedelbart till läkare. Ge därefter aktivt kol (20-40g i 10 % slurry). Kloroform Farligt vid förtäring. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring. Irriterar huden. Misstänks kunna ge cancer. Ta genast av nedstänkta kläder. Använd handskar, rock och arbeta i dragskåp. Spola inte ut avfall i vasken. Första hjälpen Vid inandning: Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare. Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. Vid ögonkontakt: Skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare. Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

15 70% etanol Uttorkande för huden. Mycket brandfarlig. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Kläder som blivit förorenade av ämnet utgör brandrisk. Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vatten. Första hjälpen Vid inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare vid besvär. Vid ögonkontakt: Skölj med mycket vatten i minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. Vid hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Skölj med mycket vatten. Återfukta ev. huden med hudkräm. Vid förtäring: Drick ett par glas vatten eller mjölk. För den skadade till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts. Släckmedel: Koldioxid, pulver, skum eller vattendimma.

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 Årskull: Laborationsrapport i molekylärbiologisk labmetodik, termin 4 Laborationsdatum: Inlämnad:

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik TFKE32/TFKI09/9KEA21 Laboration i Genteknik Denna laboration består av tre delar: A. Restriktionsklyvning av plasmiden pcantab samt konstruering av restriktionskarta. B. Preparation av plasmiden pcantab

Läs mer

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik IFM/Kemi Linköpings Universitet Maj 2008/LGM Laboration i genteknik Restriktionskarta av pcantab Restriktionsklyvning samt separation av DNA-fragment mha agarosgelelektrofores Material: pcantab (minst

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2004/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN

BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN UMEÅ UNIVERSITET LABORATIONSHANDLEDNING Biokemi Farmaceutisk kemi 1 Lars Backman 2011-09-09 BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN Utblick Våra gener innehåller all information som behövs för att tillverka en ny

Läs mer

Linköpings Universitet. Lägesspecifik Mutagenes av proteiner

Linköpings Universitet. Lägesspecifik Mutagenes av proteiner IFM/Kemi Linköpings Universitet Augusti 2007/LGM Lägesspecifik Mutagenes av proteiner Lägesspecifik mutagenes Introduktion In vitro lägesspecifik mutagenes är en ovärderlig teknik för att t.ex. studera

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Laboration DNA Datum:16/11 20/11 2015 Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Material och metod Materiallista hänvisas till labhandledning s.3 (BIMA15 ht 2015, Lab III: DNA.) Uppsamling

Läs mer

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna John Schollar och Andy Harrison NCBE, The University of Reading Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna Syfte Med denna procedur kan du mångfaldiga ett 460 baspar långt stycke DNA, som finns i kontrollregion

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys. Niklas Dahrén

Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys. Niklas Dahrén Diagnosticera sicklecellsanemi med DNA-analys Niklas Dahrén Sicklecellsanemi Erytrocyterna ser ut som skäror : Sjukdomen innebär a0 de röda blodkropparna (erytrocyterna) ser ut som skäror (eng. sickle)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: E-mail: LAMPOLJA Lampolja Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn:

Läs mer

Molekylär bioteknik. Vad är en gen? Molekylärbiologiska verktygslådan. Eukaryot transkription/translation. Prokaryot transkription/translation

Molekylär bioteknik. Vad är en gen? Molekylärbiologiska verktygslådan. Eukaryot transkription/translation. Prokaryot transkription/translation Molekylär bioteknik Föreläsning 1 Molekylär Bioteknik 2008 Molekylärbiologi Mikrobiologi Biokemi enetik Kemiteknik ellbiologi ransgena djur -växter -djur Diagnostik -genetisk predisposition -detektion

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack Produkt: Tarkett Matt Bättringslack Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Matt Bättringslack Artikelnummer:

Läs mer

Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala

Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala 1 (16) Riskbedömning avdelningen för Evolutionsbiologi Uppsala Universitet, EBC Norbyvägen 18 D, Uppsala Risk-undersökning utförd -03-18 Deltagare: Malin Johansson Gunilla Kärf -05-03 Malin Johansson Gunilla

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan Omarbetat: 2012-09-14 Ersätter: 2012-04-14 Art.nr 682147 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Top Dent Silan Användning: Dentalt material för användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wheel Paint TF

SÄKERHETSDATABLAD Wheel Paint TF SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER A618TF Specialfärg

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Klottersanering Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen 14 232

Läs mer

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis UNIVERSITETET I LINKÖPING Proteinkemi Kemiavdelningen 2011-02-04 Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis Produktion av FABP i E. coli bakterier

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON Gorilla Epoxy Hardener Härdare till epoxilim Hellströms Försäljnings AB,, Box 7059,

Läs mer

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Sida 1 (5) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER LUBE, FETT. ProAnalys & Oljedepå AB Storängsvägen 21 115 42 Stockholm Telefon: +46 8 21 19 00 Fax: +46-8 21 19 05

SÄKERHETSDATABLAD SUPER LUBE, FETT. ProAnalys & Oljedepå AB Storängsvägen 21 115 42 Stockholm Telefon: +46 8 21 19 00 Fax: +46-8 21 19 05 Revisionsdatum: 20110323 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 20110323 Producent, importör Land Epost Artikelnr 3000 Användning ProAnalys & Oljedepå AB Storängsvägen

Läs mer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Enligt gällande föreskrifter behöver inga komponenter behöver lämnas ut.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar Enligt gällande föreskrifter behöver inga komponenter behöver lämnas ut. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Castaldo SuperCera Jewelry Injection Wax (781-20, 781-21,781-22) 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1608028, 1610970, 1610971, 1619203, 1833432, 1855338, 1855339,

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS PERMANENT COLOURS 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Super Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Super Gloss SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER A11001143NF Specialfärg

Läs mer

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 1.3.1 Leverantör 77 B.V. Nederland

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 1.3.1 Leverantör 77 B.V. Nederland SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 77 Hydraulic Oil HV 46 1.1.2 Produktkod 4360 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD (enligt 91/155/EEG)

SÄKERHETSDATABLAD (enligt 91/155/EEG) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTEN Handelsnamn Kemiskt namn Fysisk form Användningsområde SPA Brom tabletter Brom-klor-5,5-dimetylhydantoin Fast form Desinficering av vatten i swimming pool

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Komatsu Forest AB, Tegelbruksvägen 1, 907 42 UMEÅ, Tfn: 090-70 95 11, Fax 090-709561

SÄKERHETSDATABLAD. Komatsu Forest AB, Tegelbruksvägen 1, 907 42 UMEÅ, Tfn: 090-70 95 11, Fax 090-709561 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Användningsområde: E-mail: KOMATSU OCE Komatsu Forest AB, Tegelbruksvägen 1, 907 42 UMEÅ, Tfn: 090-70 95

Läs mer

Ladokkod: TK151C Tentamen ges för: Bt3. Namn: Person nummer: Tentamensdatum: 17/12 2012. Tid: 09:00-13:00. Hjälpmedel

Ladokkod: TK151C Tentamen ges för: Bt3. Namn: Person nummer: Tentamensdatum: 17/12 2012. Tid: 09:00-13:00. Hjälpmedel Molekylärbiologi 7.5 ECTS Ladokkod: TK151C Tentamen ges för: Bt3 Namn: Person nummer: Tentamensdatum: 17/12 2012 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel är lexikon. Dock EJ elektroniskt lexikon

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se Vid olycksfall ring 112

Läs mer

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs Sida 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON DAMMAR VARNISH (AEROSOL)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON DAMMAR VARNISH (AEROSOL) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000985 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars Avenue

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ITW Engineered Polymers ApS Products

SÄKERHETSDATABLAD ITW Engineered Polymers ApS Products SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer; handelsnamn Densit Binder, FlexBinder, JointCast Binder, Primer, Densiphalt,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Kemi AB

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Kemi AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Handelsnamn Kemiskt namn Synonymer Användningsområde Dibensoylperoxid pasta i dimetylftalat Härdare, Hærder, Herder, Kovettaja,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ammoniak 5M

SÄKERHETSDATABLAD Ammoniak 5M 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Handelsnamn: Kemiskt namn eller beskrivning: Kemiskt formel: - CAS-nr./EG-nr.: 1336-21-6/215-647-6 - Användningsområde: Leverantör: Utfärdare:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning.

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning. Revisionsdatum: 2005-12-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2005-12-01 Producent, importör ORAPI NORDIC OY AB, MOLYTEAM BOLANDSGATAN 10 75323 UPPSALA Telefon:

Läs mer

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) BASÅRET KEMI B BIOKEMI GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) DNA/RNA, Transkription, Translation VAR I CELLEN SKER DETTA? Replikation - kopiering av DNA, sker i cellkärnan Transkription - avläsa

Läs mer

Analys av nukleinsyra. Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls

Analys av nukleinsyra. Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Analys av nukleinsyra Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Studietips Detta kompendium är INTE en lärobok. Det är inte meningen att man skall kunna läsa kompendiet och förstå innehållet. Ni

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MyggA spray

SÄKERHETSDATABLAD MyggA spray Sidan 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD MyggA spray 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktens namn Användningsområde Tillverkare Svenskt ombud MyggA spray Mot mygg, knott och andra stickande insekter. Minskar

Läs mer

584079 PACKNINGSERSÄTTARE

584079 PACKNINGSERSÄTTARE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Artikelnummer 584079 Gruppnr. K3090 Prod.typ Lim/Tätn.m övrigt Tillverkare/leverantör Företag Scania CV AB Postnr/Ort 151 87 Södertälje Land

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MyggA Natural Spray

SÄKERHETSDATABLAD MyggA Natural Spray Sidan 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD MyggA Natural Spray 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktens namn Användningsområde Tillverkare Svenskt ombud MyggA Natural Spray Mot mygg. Minskar risken för bett

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL

SÄKERHETSDATABLAD EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL 1/5 SÄKERHETSDATABLAD EZ SHARPEN- SHARPENING STONE OIL 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Användning: Distributör Svensk distributör: Adress: Box 423 194 04 Upplands Väsby Nödtelefon:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 5926 Blue _100ml EPIG Sidan 1 / 6 SDB-nr : 165213 V002.0 Reviderat den: 16.07.2012 Utskriftsdatum: 25.01.2013 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER

SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER 2010-11-26 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD ECRYL PRIMER W FILLER Användningsområde: Industriellt tillsatsämne för beläggningar Tillverkare: Eradur AB Granitgatan 11, SE-254 68 HELSINGBORG

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

KRISTALLISERING AV LYSOZYM

KRISTALLISERING AV LYSOZYM KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 14:e augusti 2013 Handledare: Petra Elund, Göteborgs Universitet (petra.edlund@gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Vägg Rot, laga Inne, Laga Ute Produktens användningsområde: Färdigblandat bruk för lagningsarbeten Leverantör: Finja Betong AB Tel.nummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121127 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20151006 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 3312 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-10-30 Versionnummer: 3 Omarbetad: 2012-12-04 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-10-30 Versionnummer: 3 Omarbetad: 2012-12-04 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121030 Versionnummer: 3 Omarbetad: 20121204 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Biotab Mögeltvätt RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: TEXILAC DISCHARGE LB M167462K001000 Blekfärg Kiian SpA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Black Box Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Black Box Wipes SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BBW10CCE,BBW10QDK,BBW10QSC,BBW10YCE,BBW10YSC,BBW22GER,BBW22JEX,BB W2719SC,BBW27BCE,BBW27PEX,BBW74CON,BBW74INT,BBW74ZNL,SBB150W,1672,16

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 437972-3 Utarbetad den: 01-03-2011/ USAB Produktanvändning: Pigmenterad specialolja till träbehandling av möbler och liknande, utomhus.

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 6300 Sidan 1 / 7 SDB-nr : 433820 V001.6 Reviderat den: 17.01.2014 Utskriftsdatum: 09.10.2014 1.1 Produktbeteckning LOCTITE 6300 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MAX Luktförbättrare Citron

SÄKERHETSDATABLAD MAX Luktförbättrare Citron SÄKERHETSDATABLAD MAX Luktförbättrare Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: MAX Luktförbättrare Citron Artikelnummer: 30137 Användning: Luktförbättrare Tillverkare: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BLOCKA SPÄRRFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD BLOCKA SPÄRRFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Clas Ohlson Wood Filler (Snickerispackel)

Säkerhetsdatablad. Clas Ohlson Wood Filler (Snickerispackel) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-11-2013 Version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Clas Ohlson Wood Filler (Snickerispackel) 1.2

Läs mer

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra Monomererna som bygger upp nukleinsyrorna kallas NUKLEOTIDER. En nukleotid består av tre delar: en kvävebas

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Glykol BS

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Glykol BS Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Glykol BS 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Glykol BS Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2.1 Klassificering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Grunda Ammoniak 24.5% Artikelnummer: 1 liter: 4741-02415 Användning: Leverantör: Tillverkare: Rengöring Grunda AB, 523

Läs mer

Röd Etanol 2013-07-01. Säkerhetsdatablad

Röd Etanol 2013-07-01. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Röd Etanol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Omentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, Fråga 1 (2p) Fråga 2 (2p) Fråga 3 (2p)

Omentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, Fråga 1 (2p) Fråga 2 (2p) Fråga 3 (2p) Omentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, 050402 Fråga 1 Eukaryota och prokaryota celler har vissa saker gemensamt men skiljer sig markant i många avseenden. Markera vilka av nedanstående alternativ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Varunamn2 Varunr. Användningsområde Leverantör Kontaktperson FÖRTUNNING Lösningsmedel. 00191X035 Förtunning av färg och lack

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Plastrengörare Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 2008-02-12

Säkerhetsdatablad. Plastrengörare Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 2008-02-12 Utfärdat: 2002-06-10 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2005-07-01 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Rengöringsmedel Leverantör: Folkpool AB, Ullängsvägen

Läs mer

Riskbedömning Proliferation - SRB

Riskbedömning Proliferation - SRB Sida 1( 5) Riskbedömning Proliferation - SRB Utförd 2014-09-19 Av Lars Ekblad på Bo Baldetorps grupp. Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1. Ange vilka lokaler bedömningen avser KAMPRADHUSET

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HIAB RALF AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD HIAB RALF AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) Ersätter SDB: 20150703 Utfärdat:: 20150825 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent B

Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent B Säkerhetsdatablad POOL Specialfärg, komponent B Omarbetad: 2007-09-01 Internt nr: Ersätter datum:2007-04-10 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN POOL Specialfärg, komponent B

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RIXOL 2000

SÄKERHETSDATABLAD RIXOL 2000 1/6 SÄKERHETSDATABLAD RIXOL 2000 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: RIXOL 2000 Användning: Tillverkare: Svensk leverantör: I nödsituationer, ring: Kylmedel/skärvätska i koncentrat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Nödtelefon Information Öppet tider +46 (09) 471 977 Giftinformationscentralen Öppet 24 timmar i dygnet

SÄKERHETSDATABLAD. Nödtelefon Information Öppet tider +46 (09) 471 977 Giftinformationscentralen Öppet 24 timmar i dygnet 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Flextillsats Inhemsk tillverkare/importör Kakelspecialisten i Stockholm Adress Arenavägen 83, Box 10007 121 26 Stockholm

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Endast för professionell anv ändning Appliceringsmetod Se Tekniskt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 ULTRA PRO 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 ULTRA PRO 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 709 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Produktkod: Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tel: 011-24 84 84 Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Produktkod: Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tel: 011-24 84 84 Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Produktkod: Leverantör: THINNER R1 Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING Tel: 011-24 84 84 Fax: 011-24 84 99 I nödsituationer

Läs mer

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment. TÄTNINGSLIM GASKET MARKER Tätning mellan ytor

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment. TÄTNINGSLIM GASKET MARKER Tätning mellan ytor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Pon Equipment HANDELSNAMN SYNONYMER ANVÄNDNINGS- OMRÅDE GASKET MARKER Tätning mellan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 005 9100 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Miljölack 1-komponent blank

SÄKERHETSDATABLAD. Saphir Miljölack 1-komponent blank Datum: 2008-04-22 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Saphir Miljölack 1-komponent blank Användningsområde: 1-komponent Klarlack för möbler och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Golv: PP 600, primer.

SÄKERHETSDATABLAD Golv: PP 600, primer. Golv: PP 600, primer. Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Golv: PP 600, primer. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 LOCTITE 6300 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 433820 V001.4 Reviderat den: 28.11.2012 Utskriftsdatum: 26.06.2013 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer