FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar"

Transkript

1 Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat i 7 avsnitt: 1. Allmän information 2. Upphandlingsföreskrifter 3. Krav på anbudsgivaren 4. Krav på tjänsten 5. Pris 6. Utvärdering 7. Kommersiella villkor Bilagor 1. Avtalsmall 2. Mall dödsboanmälan Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(11) 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Upphandlande myndighet och beställande enhet Upphandlande myndighet är Landskrona stad, organisationsnummer Beställande enhet är Sektionen för Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad. För mer information om Landskrona stad, se 1.2 Upphandlingsföremål, omfattning och avtalstid Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud gällande dödsboanmälningar till Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad. Upphandlingen avser Landskrona stads behov av tjänsten dödsboanmälningar. Baserat på tidigare år så uppskattar Individ- och familjeförvaltningen att det handlar om cirka fyrtio (40) dödsboanmälningar. Då den exakta volymen är svår att förutse, kan ingen volym garanteras. Leverantören skall leverera det faktiska behovet av tjänsten. Beräknad avtalstid är till , med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare två (2) år, d.v.s. längst t.o.m UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER OCH KRAV PÅ ANBUDET 2.1 Upphandlingens form Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU. Förhandling är ej tillåten. För att Landskrona stad skall ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. 2.2 Upplysningar och frågor/svar under anbudstiden Frågor angående upphandlingen tas endast emot per e-post av Karin Petersson, Sista dag för mottagande av frågor är Frågor efter detta datum kommer inte att besvaras. Inkomna frågor besvaras senast Alla frågor och svar redovisas och besvaras löpande på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. Observera att de redovisade frågorna och svaren utgör en integrerad del av detta förfrågningsunderlag och det åligger potentiella anbudsgivare att bevaka dessa.

3 3(11) 2.3 Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer enbart att redovisas på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. Det åligger potentiella anbudsgivare att under anbudstiden bevaka informationen på hemsidan. 2.4 Vad skall medfölja anbudet? Utskrivet, ifyllt och undertecknat förfrågningsunderlag, samt de ytterligare bilagor och uppgifter som efterfrågas i materialet. 2.5 Formkrav Anbudet skall: Lämnas in i original. Vara skriftligt (pappersform). Vara avfattat på svenska. Innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar (se nedan). Vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person (fullmakt skall i det senare fallet bifogas anbudet). 2.6 Adressering Anbud skickas/lämnas in i neutralt kuvert, märkt Anbud dödsboanmälningar till: Landskrona stad att: Magnus Hillborg Individ- och familjeförvaltningen stadshuset Landskrona Anbud per telefax eller e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess ej kan hållas. 2.7 Anbudets giltighet Anbud skall vara bindande till och med Sista anbudsdag Anbud skall vara Landskrona stad tillhanda senast Helt eller delat anbud Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget Alternativa anbud Alternativa anbud kommer inte att accepteras En eller flera leverantörer Landskrona stad avser att teckna avtal med en (1) entreprenör.

4 4(11) 2.12 Avbrytande av upphandling Landskrona stad förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det föreligger något sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen i enlighet med svensk eller EG-rättslig praxis Anbudsprövning och utvärdering Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav och som inkommit med samtliga efterfrågade uppgifter, går vidare till utvärderingsfasen. Bland de anbud som kvarstår, kommer Landskrona stad att anta det anbud som har lägst pris Underrättelse om tilldelningsbesked och avtalstecknande Tilldelningsbesked kommer att skickas ut till samtliga anbudsgivare per e-post så fort upphandlingen är klar. E-postadress skall därför anges på raden nedan. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet. Observera att meddelandet skall nå behörig och i ärendet väl insatt person (således bör ingen allmän adress/växel/reception anges som mottagare). E-postadress: (var god texta) Ett civilrättsligt bindande avtal upprättas mellan Landskrona stad och den entreprenör som vunnit upphandlingen, tidigast tio (10) dagar efter meddelande om tilldelningsbesked Ersättning till anbudsgivare Landskrona stad medger inte ersättning för upprättande av anbud Offentlighet/sekretess När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört, skall skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Landskrona stad i sin sekretessprövning skall kunna beakta begäran. Landskrona stad kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut. Sekretess begärs: Om JA, ange i vilken till anbudet bifogad bilaga som skälen för sekretessbegäran återfinns:

5 5(11) 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 3.1 Besvarat och underskrivet förfrågningsunderlag Anbudsgivaren skall fylla i svar på samtliga begärda uppgifter i detta förfrågningsunderlag samt inkomma med övriga efterfrågade handlingar i samband med anbud. 3.2 Juridisk och ekonomisk ställning Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet på förfrågningsunderlagets sista sida intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt 10 kap 1 och/eller 2 LOU inte föreligger. 3.3 Registrering Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (eller motsvarande register som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad). För kontroll av att anbudsgivare är registrerad på sätt som angivits ovan, kommer Landskrona stad att begära in registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet. Observera: För det fall anbudsgivaren är utländsk, skall registreringsintyg (eller motsvarande uppgifter) från behörig officiell myndighet i etableringslandet bifogas anbudet. Intyget skall vara högst tre månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta. Anbudsgivaren är utländsk: Om JA, bifogas intyg: bilaga: 3.4 Skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. För kontroll av att anbudsgivaren fullgjort sina skyldigheter, kommer Landskrona stad att av Skatteverket begära in SKV 4820 (Begäran/Svar offentliga uppgifter). Observera: För det fall anbudsgivaren är utländsk, skall dokumentation motsvarande blankett SKV 4820 lämnas in av anbudsgivaren tillsammans med anbudet. Av dokumentationen skall framgå att anbudsgivaren i hemlandet fullgjort sina skyldigheter. Intyget skall vara högst tre månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta. Anbudsgivaren är utländsk: Om JA, bifogas dokumentation motsvarande SKV 4820 (originalhandling) från etableringslandet enligt ovan: bilaga:

6 6(11) 3.5 Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Syftet med den ekonomiska granskningen är att se till att de inkomna anbudsföretagen bedöms kunna fullfölja de tänkta uppdragen under avtalstiden och garantitider. Som bevis för att kravet på en god och stabil ekonomi är uppfyllt, skall anbudsgivaren uppfylla minst riskklass tre (3) enligt UC AB:s riskklassbedömning (normal risk vad gäller kreditvärdighet). Om anbudsgivare inte omfattas av UC AB:s bedömning skall anbudsgivaren till anbudet bifoga motsvarande bevis som visar att företagets kreditvärdighet motsvarar UC riskklass 3. Motsvarande bevis kan till exempel utgöras av revisorsintyg eller bankintyg. Det finns inget hinder mot att flera olika bevis används för att visa att kravet är uppfyllt. Landskrona stad kommer att göra en kreditupplysning på de företag som är aktuella för tilldelning av avtal. Anbudsgivaren saknar bedömning från UC AB: Om JA, skall dokumentation (originalhandling) bifogas som visar att kraven på ekonomisk stabilitet enligt ovan uppfylls Dokumentation bifogas: bilaga: 3.6 Ansvarsförsäkring Vinnande anbudsgivare skall vid tidpunkt för avtalstecknande samt löpande under avtalstiden inneha en företagsförsäkring med adekvat ansvarsförsäkring. Denna försäkring skall på begäran av Landskrona stad kunna uppvisas vid avtalstecknandet. 3.7 Utredarens erfarenhet samt kontaktperson(er) för verifiering Den person som utför utredning av dödsboets ekonomiska förhållanden skall ha två (2) års dokumenterad erfarenhet av bouppteckning och/eller dödsboanmälan. Bilaga som intygar denna erfarenhet (kan exempelvis visas med CV, arbetsbeskrivning, intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare) skall bifogas anbudet. Bilagan skall även innehålla upplysningar om minst en (1) kontaktperson som kan verifiera de lämnade uppgifterna vad avser den tvååriga erfarenheten. Följande information om kontaktpersonen skall lämnas: Fullständigt namn, telefonnummer, organisation, titel samt vilken arbetsrelation man haft. Styrks med bilaga: Den person som utför utredning av dödsboets ekonomiska förhållanden skall ha utfört tjugo (20) stycken bouppteckningar och/eller dödsboanmälningar under de senaste tolv (12) månaderna, räknat från sista dag att lämna anbud i

7 7(11) denna upphandling. Bilaga som redovisar uppdragen (exempelvis genom ett intyg från uppdragsgivaren eller som en förteckning över antalet uppdrag per uppdragsgivare) skall bifogas anbudet. Bilagan skall även innehålla upplysningar om minst en (1) kontaktperson som kan verifiera de lämnade uppgifterna vad avser antalet uppdrag. Följande information om kontaktpersonen skall lämnas: Fullständigt namn, telefonnummer, organisation, titel samt vilken arbetsrelation man haft. Styrks med bilaga: Det är tillåtet att använda samma kontaktperson i båda bilagorna, förutsatt att kontaktpersonen kan styrka det som efterfrågas. Landskrona stad kan komma att ta kontakt med kontaktpersonen/kontaktpersonerna för att verifiera att de lämnade uppgifterna stämmer. 3.8 Verksamhet, kapacitet och kvalitetsarbete Anbudsgivaren skall inkomma med en beskrivning av dennes verksamhet, kapacitet och kvalitetsarbete. Bilagan skall framförallt innehålla följande uppgifter: Kort företagspresentation. Ledning och ansvarsfördelning. Beskrivning av hur man säkerställer efterfrågad kapacitet under hela avtalsperioden (exempelvis förmågan att hantera mängden uppdrag, upprätthålla personalstyrka etc). Geografisk placering. Beskrivning av hur man arbetar med att upprätthålla juridisk kompetens/relevant kompetens vad avser lagstiftning och lagtillämpning på området. Styrks med bilaga: 4. KRAV PÅ TJÄNSTEN 4.1 Dödsboanmälningar Anbudsgivaren skall sköta dödsboanmälningar åt den beställande enheten i enlighet med de krav som uppställs i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, samt enligt de krav som uppställs i lag.

8 8(11) 4.2 Utförandet av tjänsten Anbudsgivaren skall: Utföra tjänsten fackmässigt och med omsorg samt i övrigt utföra tjänsten på ett sådant sätt att beställarens intressen tas tillvara på bästa sätt. Anhöriga/dödsbodelägare skall alltid bemötas på ett respektfullt sätt. Inhämta allt underlag som behövs för att en dödsboanmälan skall kunna utföras. Iaktta samt ha det fulla ansvaret för att hålla sig uppdaterad om innehåll i för uppdraget relevant lagstiftning och motsvarande föreskrifter. Uppdragstagaren ansvarar för att upprättandet följer gällande lagstiftning. 4.3 Dokumentation - Utredning av ekonomiska och sociala förhållanden Utredning av ekonomiska och sociala förhållanden skall, för varje dödsboanmälan, dokumenteras enligt bifogad mall (se bilaga 2). Denna utredning skall behandlas i datoriserat Excelprogram. Följande dokument skall bifogas för godkännande av dödsboanmälan: Fullmakter från samtliga dödsbodelägare att ta fram underlag för eventuell dödsboanmälan. Ekonomisk översikt från bank/finansiellt institut som visar vilka tillgångar och/eller skulder den avlidne hade i banken/det finansiella institutet på dödsdagen. Kontroll av förekomst av testamente, äktenskapsförord och bodelningshandlingar (kan påverka förutsättning för dödsboanmälan). Kontroll av om den avlidne givit bort tillgångar strax före dödsfallet. Utdrag från vägtrafikregister som visar om den avlidne stod som ägare till fordon/släp/etc. Utdrag från fastighetsregister som visar om den avlidne stod som ägare till fastighet på dödsdagen. Utdrag från koloniregister i folkbokföringskommunen som visar om den avlidne stod som ägare till kolonilott på dödsdagen. Utdrag från Skatteverket gällande den avlidnes närmsta anhöriga alternativt om det saknas registrerade relationer hos Skatteverket, en släktutredning avseende första (barn, barnbarn osv. samt maka/make/registrerad partner) och andra arvsklassen (föräldrar, syskon, syskonbarn osv. från Riksarkivet. För utlandsfödda som saknar svenskt medborgarskap skall även redovisas att gällande lagstiftning avseende arvsrätt i medborgarskapslandet tillämpats i utredningen. Eventuella fakturor för kostnad till begravning och/eller gravsten.

9 9(11) De kontakter som tagits i samband med utredningen skall tydligt redovisas på separat dokument och bifogas upprättad dödsboanmälan. 4.4 Ytterligare tjänster inom ramen för utredning av dödsboanmälan Utredaren skall, vid behov, göra hembesök för värdering samt kontrollera tillgångar i land/länder som den avlidne haft anknytning till. 4.5 Undertecknande Underlag för godkännande av dödsboanmälan som lämnas över till beställaren skall undertecknas av den som färdigställt utredning samt dateras med datum då underlag översändes till beställaren. 4.6 Kontaktperson Anbudsgivaren skall, senast vid avtalstecknandet, tillhandahålla en uttalad kontaktperson vid företaget. 4.7 Träffar med beställaren Den som upprättar dödsboanmälan skall i samband med detta kunna träffa dödsbodelägare fysiskt i Landskrona eller inom närområdet. 4.8 Uppföljning Den som upprättar dödsboanmälan skall minst två gånger om året vara tillgänglig för uppföljning med beställaren i Landskrona. 4.9 Leveranstid Dödsboanmälan skall levereras till beställaren inom en månad från när ärendet beställts. Möjlighet till förlängd leveranstid sker i samråd med beställarens handläggare.

10 10(11) 4.9 Statistik Leverantören skall en gång per år vid årsskiftet kostnadsfritt och utan anmodan presentera statistik över dödsboanmälningar. Statistik skall tillhandahållas på datamedia (Excel). Statistiken skall innehålla följande parametrar: Antal. Datum då dödsboanmälan kom in. Datum då dödsboanmälan överlämnades till beställaren. Handläggningstid i timmar. 5. PRIS Anbudsgivaren skall lämna ett fast pris per dödsboanmälan. Priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Inga andra kostnader som ingår i utförandet av tjänsten, så som den beskrivits i förfrågningsunderlaget, får tillkomma, varken under avtalsperioden eller vid en eventuell förlängning. Reservationer kring prissättningen accepteras inte. Anbudsgivaren intygar att samtliga kostnader för uppdragets genomförande i enlighet med beskrivningen i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor ingår: JA: NEJ: Pris per dödsboanmälan: 6. UTVÄRDERING Anbudsgivare som uppfyller samtliga krav i kvalificeringsfasen, går vidare till utvärderingsfasen. Utvärdering sker enligt principen om lägsta pris. Landskrona stad kommer efter utvärderingen att teckna avtal med den anbudsgivare som redovisar lägst pris per dödsboanmälan. För det fall att två anbudsgivare i utvärderingsfasen redovisar samma pris per dödsboanmälan, kommer lottning att vara utslagsgivande. 7. KOMMERSIELLA VILLKOR Se avtalsmall, bilaga 1, för de villkor som skall gälla under avtalsperioden. Genom att underteckna sanningsförsäkran på sista sidan i detta dokument, bekräftas särskilt att dessa villkor accepteras.

11 11(11) Härmed intygas att: upplysningar och övriga handlingar som lämnats in är korrekta villkoren i avtalsmallen accepteras anbudsgivaren lever upp till lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter omständigheter enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 10 kap 1 och 2 ej föreligger samtliga uppgifter i anbudet är sanningsenliga Ort, datum Anbudsgivarens underskrift + namnförtydligande (Behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person i det senare fallet skall fullmakt bifogas)

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer