FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter"

Transkript

1 Stadsledningskontoret 1(12) Daterat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän information 2. Upphandlingsföreskrifter och krav på anbudet 3. Krav på leverantören (anbudsgivaren) 4. Kravspecifikation 5. Kommersiella villkor Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(12) 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Allmänt Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud gällande mäklaruppdrag vid försäljningar av fastigheter ägda av Landskrona stad. 1.2 Upphandlande enhet Landskrona stad (organisationsnummer: ) har cirka kommuninvånare och ca anställda. Staden arbetar efter värdegrunden BRA där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Arbetet och agerandet syftar till att det ska vara BRA i Landskrona för kommuninvånarna, övriga aktörer och för medarbetare. Landskrona är vackert beläget vid kanten av Öresund och kännetecknas av ett rikt kultur- och föreningsliv, prunkande parker och vackra riksbekanta trafikrondeller. Staden har bra och effektiva kommunikationer med angränsande städer vilket gör den intressant att bo och arbeta i. Landskrona har attraktiva bostäder i kustnära miljöer samtidigt som kontinenten bara är ett stenkast borta. Vidare har staden ett spirande centrum och en rad turistattraktioner med bland annat Landskrona citadell och Ven i spetsen. För mer information om Landskrona stad, se 1.3 Bakgrund Staden äger ett antal bostadsrätter och småhusfastigheter som vi hyr ut för särskilda ändamål. Efterhand som dessa blir hyreslediga säljer vi dem på bostadsmarknaden och årligen säljs mellan fem och tio bostäder. Därutöver förekommer att vi även säljer andra typer av fastigheter som exempelvis tidigare skolor, äldrebostäder och specialbyggnader. 1.4 Omfattning och avtalsform Uppdraget avser ett ramavtal enligt vilket staden ska kunna avropa tjänsten utifrån sitt faktiska behov. Staden kan inte garantera några volymer. Som vägledning för omfattningen av stadens behov anges nedanstående, som grundar sig på ett årligt genomsnitt av stadens faktiska försäljningar under de senaste fyra åren, såldes 13 bostadsrätter och 5 fastigheter såldes 3 bostadsrätter, 2 fastigheter och 1 småhustomt 1.5 Beställande enhet Avrop mot avtalet sker genom att mäklaren kontaktas av i huvudsak - Stadsbyggnadsförvaltningens, Mark- och exploateringsavdelning. 1.6 Avtalstid Två (2) år med möjlighet för staden att förlänga med ytterligare två (2) år.

3 3(12) Avtalet kan således komma att gälla maximalt i fyra (4) år. Beräknad avtalsstart är UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingens form Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling, nedan kallad LOU. Detta innebär att alla leverantörer får lämna anbud att anbud prövas och antas utan föregående förhandling med anbudsgivaren. 2.2 Anbudets form och innehåll För att säkerställa en korrekt utvärdering av inkomna anbud bör anbuden anpassas efter förfrågningsunderlaget. Anbudet skall: Vara skriftligt (pappersform) Vara avfattat på svenska Innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar Vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person (fullmakt skall i det senare fallet bifogas anbudet). I förfrågningsunderlaget, som skall skrivas ut, fyllas i, signeras och skickas in i sin helhet, anges vad som skall medfölja anbudet. För att Landskrona stad skall ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Ofullständiga anbud och anbud som avviker från förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kommer att förkastas. 2.3 Helt eller delat anbud Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen. 2.4 En eller flera leverantörer Landskrona stad avser att teckna avtal med en (1) leverantör. 2.5 Anbudets märkning och adressering Anbud skickas/lämnas in i ett neutralt kuvert, märkt Mäklaruppdrag till: Landskrona stad Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Mårten Olsson Landskrona

4 4(12) Anbud per telefax eller e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess ej kan säkerställas. 2.6 Sista anbudsdag Anbud skall vara Landskrona stad tillhanda senast Anbudets giltighet Anbud skall vara bindande till och med Upplysningar och frågor/svar under anbudstiden Frågor angående förfrågningsunderlaget tas endast emot per e-post av Frågor skall ha inkommit senast och kommer att besvaras löpande, dock senast Alla frågor och svar redovisas och besvaras på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. De redovisade frågorna och svaren utgör en integrerad del av detta förfrågningsunderlag och det åligger potentiella anbudsgivare att bevaka dessa. 2.9 Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget Eventuella kompletteringar och/eller förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer enbart att redovisas på Landskrona stads hemsida under fliken pågående upphandlingar. Det åligger potentiella anbudsgivare att under anbudstiden bevaka informationen på hemsidan Avbrytande av upphandling Landskrona stad förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det föreligger något sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen i enlighet med svensk eller EG-rättslig praxis Anbudsprövning och utvärdering Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav och som inkommit med samtliga efterfrågade uppgifter och har lägst pris vinner upphandlingen Underrättelse om tilldelningsbesked och avtalstecknande Tilldelningsbesked kommer att skickas ut till samtliga anbudsgivare per e-post så fort upphandlingen är klar. E-postadress skall därför anges på raden nedan. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet. Observera att meddelandet skall nå behörig och i ärendet väl insatt person (således bör ingen allmän adress/växel/reception anges som mottagare). Om anbudsgivaren hellre önskar meddelande per fax, skall faxnummer anges nedan.

5 5(12) E-postadress, alt faxnummer: (var god texta) Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Landskrona stad och den leverantör som vunnit upphandlingen uppkommer först då båda parterna undertecknat avtalet. Avtal kan tecknas först när den lagstadgade avtalsspärren löpt ut, dvs, tidigast tio (10) dagar efter meddelande om tilldelningsbesked Ersättning till anbudsgivare Landskrona stad medger inte ersättning för upprättande av anbud Offentlighet/sekretess När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört, skall skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att Landskrona stad i sin sekretessprövning skall kunna beakta begäran. Landskrona stad kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut. Sekretess begärs: Om JA, ange i vilken till anbudet bifogad bilaga som skälen för sekretessbegäran återfinns: 3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN (ANBUDSGIVAREN) 3.1 Besvarat och underskrivet förfrågningsunderlag Anbudsgivaren skall fylla i svar på samtliga begärda uppgifter i detta förfrågningsunderlag samt inkomma med övriga efterfrågade handlingar i samband med anbud. 3.2 Juridisk och ekonomisk ställning Uteslutningsgrunder Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10 kap 1 och 2 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet på förfrågningsunderlagets sista sida intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt 10 kap 1 och/eller 2 LOU inte föreligger.

6 6(12) Registrering Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (eller motsvarande register som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad). För kontroll av att anbudsgivare är registrerad på sätt som angivits ovan, kommer Landskrona stad att begära in registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet. Observera: För det fall anbudsgivaren är utländsk, skall registreringsintyg (eller motsvarande uppgifter) från behörig officiell myndighet i etableringslandet bifogas anbudet. Intyget skall vara högst tre månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta. Anbudsgivaren är utländsk: Om JA, bifogas intyg: bilaga: Skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. För kontroll av att anbudsgivaren fullgjort sina skyldigheter, kommer Landskrona stad att av Skatteverket begära in SKV 4820 (Begäran/Svar offentliga uppgifter). Observera: För det fall anbudsgivaren är utländsk, skall dokumentation motsvarande blankett SKV 4820 lämnas in av anbudsgivaren tillsammans med anbudet. Av dokumentationen skall framgå att anbudsgivaren i hemlandet fullgjort sina skyldigheter. Intyget skall vara högst tre månader gammalt räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Landskrona stad förbehåller sig rätten att kontrollera att inlämnade uppgifter är korrekta. Anbudsgivaren är utländsk: Om JA, bifogas dokumentation motsvarande SKV 4820 (originalhandling) från etableringslandet enligt ovan: bilaga: Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Syftet med den ekonomiska granskningen är att se till att de inkomna anbudsgivarna bedöms kunna fullfölja det tänkta uppdraget under avtalstiden. Som bevis för att kravet på en god och stabil ekonomi är uppfyllt, skall anbudsgivaren bifoga intyg på hur de uppfyller detta krav i form av

7 7(12) årsredovisning, UC (minst riskklass tre) eller liknande eller på annat sätt kunna bevisa företagets ekonomiska ställning. Uppfylls en god och stabil ekonomi: Dokumentation (originalhandling) bifogas som visar att kraven på ekonomisk stabilitet enligt ovan uppfylls. Dokumentation bifogas, bilaga: Ansvarsförsäkring Vinnande anbudsgivare skall vid tidpunkt för avtalstecknande kunna uppvisa en fullgod och relevant ansvarsförsäkring för uppdraget. Ansvarsförsäkringen skall vara giltig under hela avtalsperioden. Landskrona stad kommer att begära in dokumentation om gällande försäkringar i samband med avtalstecknandet. Anbudsgivaren intygar att krav uppfylls: 4. KRAVSPECIFIKATION 4.1 Krav på tjänsten Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed genom att ta tillvara såväl säljarens som köparens intresse. Fastighetsmäklaren har totalansvar från fastighetsförsäljningens start tills det att fastigheten är såld. Alla bud som kommer in under försäljningen skall vidarebefordras till säljaren, det är säljaren som beslutar till vem fastigheten skall säljas.

8 8(12) Fastighetsmäklaren skall medverka på samtliga visningar. Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen före köpet undersöker eller låter undersöka fastigheten. Mäklaruppdraget kan inte överlåtas på annan fastighetsmäklare utan båda parters godkännande. Fastighetsmäklaren skall vara registrerad hos fastighetsnämnden. Dokumentation bifogas, bilaga: 4.2 Pris Leverantören skall ange provision i procent (%), utan begränsningar i kronor, beräknat på köpeskillingen, inga kostnadsersättningar utgår. Procent (%) i kronor: 4.3 Prisjustering I avtalet gäller fast pris under två (2) år. Prisjustering kan ske i samband med eventuell förlängning av avtalet och efter godkännande av staden. Prisavisering samt underlag, som verifierar att kostnadsökningar ej är orsakade av leverantören, skall skriftligen tillställas staden, Mark- och exploateringsavdelningen, senast i samband med att avtalsförlängning aviseras, dock senast fyra veckor före eventuell tecknande av överenskommelse om förlängning.

9 9(12) 5. KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Allmänt I detta avsnitt anges de villkor som skall gälla i det slutliga avtalet. Villkor kan också tillkomma och/eller preciseras i samband med att vinnare har utsetts. Villkor som inte redovisats i detta material, skall dock förhandlas fram tillsammans med vinnande leverantör. Anbudsgivaren skall särskilt bekräfta att befintliga villkor accepteras (se sista sidan av detta dokument). 5.2 Avtalstid Detta avtal löper från det att detsamma undertecknats av båda parter till och med , därefter upphör avtalet att gälla utan någon uppsägning under förutsättning att det inte genom separat skriftligt avtal parterna emellan förlängts att gälla, dock längst till och med Handlingarnas inbördes rangordning Om det i kontraktshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande tolkningsordning: 1. Ändringar och tillägg 2. Avtalet Mäklaruppdrag inklusive bilagor 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar 4. Anbudsgivarens anbud 5.4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av båda parter. 5.5 Omfattning och åtagande Avtalet avser mäklaruppdrag försäljning av objekt inom Landskrona stad. De i förfrågningsunderlaget redovisade kraven på leverantören och tjänsten skall gälla under hela avtalsperioden. Vid händelse av att dessa krav inte efterlevs, kan Landskrona stad påkalla påföljder i enlighet med detta avtal. Leverantören ansvarar såsom för egen del för underleverantör om sådan anlitas. 5.6 Överlåtelseavtal och ägarskifte Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 5.7 Fakturering

10 10(12) Förutom obligatorisk fakturamärkning med beställarens namn och mottagarreferens, leveransadress och utförd leverans, skall fakturan innehålla följande information: OCR-nummer alt fakturanummer Förfallodatum Fakturabeloppet Momsbeloppet Bankgironummer, om bankgironummer saknas anges plusgironummer Leverantörens namn och adress Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer Information om F-skattsedel vid utfört arbete Fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer att returneras till leverantören för åtgärd innan betalning erläggs. Fakturering av tjänsten skall ske efter avslutat uppdrag. Faktura över utförda leveranser ställs till: Landskrona stad LK-adress: LKGUNILLAA Box Landskrona 5.8 Faktureringsavgifter Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får ej debiteras. 5.9 Betalningsvillkor Fakturor förfaller 30 dagar från fakturans ankomstdatum förutsatt att leverans fullgjorts och godkänts Skadestånd Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last Hävning Avtalsparterna äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om part bryter mot bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Avtalsbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om entreprenören vid upprepade tillfällen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal.

11 11(12) Hävningsgrund föreligger dessutom om entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Om hävning sker enligt denna bestämmelse har Landskrona stad rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som utgivits till tredje man samt för de kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande Tvist Tvister som uppstår som följd av denna upphandling skall om parterna inte kan komma överens hanteras av svensk rätt inför svensk domstol. Första instans skall vara Lunds tingsrätt Ansvarsförsäkring Avtalstecknande part skall kunna uppvisa en fullgod och relevant ansvarsförsäkring för uppdraget som täcker de skador som skulle kunna uppstå och som leverantören är ansvarig för. Ansvarsförsäkringen skall vara giltig under hela avtalsperioden. Leverantören är skyldig att omedelbart på begäran av Landskrona stad uppvisa skriftligt bevis på att leverantören har erforderliga försäkringar Underleverantör Leverantör tar ansvar för att eventuella underleverantörer som kontrakteras följer de riktlinjer och anvisningar, som finns reglerade parterna emellan i avtalet, samt fullgör sina skyldigheter enligt lag.

12 12(12) Härmed intygas att: upplysningar och övriga handlingar som lämnats in är korrekta de kommersiella villkoren accepteras samtliga skall-krav accepteras anbudsgivaren lever upp till lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter omständigheter enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 10 kap 1 och 2 ej föreligger samtliga uppgifter i anbudet är sanningsenliga Ort, Datum Anbudsgivarens underskrift + namnförtydligande (Behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigad person i det senare fallet skall fullmakt bifogas)

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer